MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 680/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 680         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

60. - Hotărâre privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.932. - Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limba de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

739. - Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

929. - Decizie privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Sorin Stroe, conducător executiv al Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare – S.R.L.

 

932. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii ROMINS Broker de Asigurare – S.R.L.

 

933. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare – S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

Având în vedere audierea candidaţilor la funcţiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale şi cu raportul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat,

în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se numesc, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 5 noiembrie 2013, 5 membri executivi, respectiv preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi, precum şi 4 membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18 iunie 2013, se abrogă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună din 5 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2013

Nr. 60.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

1. Ruşanu Dan Radu - preşedinte

- membru executiv

2. Dăianu Daniel - prim-vicepreşedinte

- membru executiv

3. Ursache Mircea - vicepreşedinte

- membru executiv - sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

4. Moldoveanu Corneliu - vicepreşedinte

- membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor

5. Giurescu Ion - vicepreşedinte

- membru executiv - sectorul sistemului de pensii private

6. Sârbu Marian

- membru neexecutiv

7. Biro Albin

- membru neexecutiv

8. Marcu Gheorghe

- membru neexecutiv

9. Mîrzac Marian

- membru neexecutiv

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

În baza prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 2, cuprinzând Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 3, cuprinzând Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat se fac în conformitate cu prevederile prezentului ordin începând cu sesiunile din anul 2014 ale examenului de bacalaureat.

Art. III. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Bucureşti, 29 august 2013

Nr. 4.932.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.219/2010)

 

LISTA

examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

 

1. Limba engleză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul

A

B

C

D

E

F

1.

Preliminary English Test/PET for SCHOOLS

PET

B1

Promovat

University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) www.cambridgeenglish.org/British Council România

2.

First Certificate in English/First Certificate în English for SCHOOLS

FCE

B2

Promovat

3.

Certificate în Advanced English

CAE

C1

Promovat

4.

Certificate of Proficiency în English

CPE

C2

Promovat

5.

Business English Certificate

- Preliminary

- Vantage

- Higher

BEC

B1

B2

C1

Promovat

Promovat

Promovat

6.

International English Language Testing System

IELTS

Punctaj 0-9

4-4,5 puncte B1

5,0-6,0 puncte B2

6,5-7,0 puncte C1

7,5-9,0 puncte C2

British Council România; Cambridge English Language Assessment; IELTS Australia www.ielts.org

7.

Test of English as a Foreign Language - Internet-based Tests

TOEFL (iBT)

Reading: 0-30

Listening: 0-30

Speaking: 0-30

Writing: 0-30

Total: 0-120

57-86 puncte B1

86-109 puncte B2

110-120 puncte C1

Educational Testing Service (ETS) www.ets.org

8.

Test of English for International Communication

TOEIC

Listening: 0-495

Reading: 0-495

Speaking: 0-200

Writing: 0-200

Listening: minimum 275

Reading: minimum 275

Speaking: minimum 120

Writing: minimum 120

9.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English Language Skills Assessment

LCCI

ELSA

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cele 4 competenţe şi a fost obţinut punctajul minim, după cum urmează:

Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte

Education Development International

10.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Junior English Test, Senior English Test

LCCI

JETSET

- Level 4

- Level 5

- Level 6

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cele 4 competenţe şi a fost obţinut punctajul minim, după cum urmează:

Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte

(EDI)/www.lcciromania.ro

11.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English for Business

LCCI

EfB - Level 1

EfB - Level 2

EfB - Level 3

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cele 4 competenţe şi a fost obţinut punctajul minim, după cum urmează:

Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte

Education Development International (EDI)/www.lcciromania.ro

12.

TRINITY Integrated Skills în English

TRINITY

ISE

ISE I B1

ISE II B2

ISE III C1

ISE IV C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

TRINITY College London

13.

Examenele ECL

ECL

Independent

User - B1

Independent

User - B2

Proficient

User - C1

Promovat

Promovat

Promovat

European Consortium for the Certificate of Attainment în Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti

14.

City and Guilds International English for Speakers of Other Languages

IESOL

B1-C2

Promovat

City and Guilds Branch. Office International English Qualifications - Budapest - Hungary

15.

Basic Communication Certificate în English

BCCE

B1

Promovat

Hellenic American University, New Hampshire/CITE România

16.

Examination for the Certificate of Competency în English

ECCE

B2

Promovat

Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE România

17.

Advanced Level Certificate în English

ALCE

C1

Promovat

Helenic American University, New Hampshire/CITE România

18.

Examination for the Certificate of Proficiency în English

ECPE

C2

Promovat

Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE România

19.

Ascentis Anglia ESOL

Ascentis Anglia ESOL

B1-C2

Promovat

Anglia Examination Syndicate Limited/S.C. Eurolink College - S.R.L. România

 

2. Limba franceză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diplome detudes en langue francaise

DELF

B1

B2

Promovat

Promovat

Centre international detudes pedagogiques (CIEP) - Ministere de l’Education Nationale www.ciep.fr

2.

Diplome approfondi de langue francaise

DALF

C1

C2

Promovat

Promovat

3.

Test de connaissance du francais

TCF

A1-C2

B1

4.

Test devaluation du francais

TEF

A1-C2

B1

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr

 

3. Limba germană

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia

care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)

DSD 2

B2-C1

B2

Standige Konferenz der Kultusminister der Lander în der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK)

www.kmk.org

http://www.auslandsschulwesen.de

2.

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)

DSD 1

B1

B1

Standige Konferenz der Kultusminister der Lander în der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK)

www.kmk.org

http://www.auslandsschulwesen.de

3.

Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch

- Zertifikat Deutsch. fur Jugendliche

- Zertifikat Deutsch

- Mittelstufe Deutsch. - Oberstufe Deutsch

- Wirtschaftssprache Deutsch

OSD

-/

- ZD

- MD

-/

-/

B1

B2

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)

www.osd.at

www.bmukk.gv.at

4.

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch. fur Jugendliche

ZDj

B1

Promovat

Goethe-Institut www.goethe.de/pruefungen

5.

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch

ZD

B1

Promovat

6.

Goethe-Zertifikat B2

-

B2

Promovat

7.

Zertifikat Deutsch. fur den Beruf

ZDfB

B2

Promovat

8.

Goethe-Zertifikat C1: Zentrale

Mittelstufenprufung

ZMP

C1

Promovat

9.

Prufung Wirtschaftsdeutsch. International

PWD

C1

Promovat

10.

Goethe-Zertifikat C2: Zentrale

Oberstufenprufung

ZOP

C2

Promovat

11.

Kleines Deutsches Sprachdiplom

KDS

C2

Promovat

12.

Grosses Deutsches Sprachdiplom

GDS

C2+

Promovat

13.

Der Test Deutsch. als Fremdsprache

TestDaF

B2-C1

B2

TestDaF-Institut

www.testdaf.de

 

4. Limba italiană

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

- Livello Uno

- Livello Due

- Livello Tre

- Livello Quatro

CILS

B1

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Universita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it

2.

Certificazione della lingua italiana

CELI 2

CELI 3

CELI 4

CELI 5

B1

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Universita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it

 

5. Limba spaniolă

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diploma de Espanol como Lengua Extranjera

- Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial)

- Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio)

- Diploma de Espanol Nivel C1

- Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior)

DELE

- B1

- B2

- C1

- C2

B1

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Ministerio de Educacion - Instituto Cervantes http://diplomas.cervantes.es

 

6. Limba portugheză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira

DEPLE

B1

Promovat

Ministerio da Educacao - Centro de Avaliacao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple

2.

Diploma Intermedio de Portugues Lingua Estrangeira

DIPLE

B2

Promovat

3.

Diploma Avangado de Portugues Lingua Estrangeira

DAPLE

C1

Promovat

4.

Diploma Universitario de Portugues Lingua Estrangeira

DUPLE

C2

Promovat

 

7. Limba japoneză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/administrează examenul

A

B

C

D

E

F

1.

Japanese Language Proficiency Test

JLPT

N3-B1

N2-B2

N1-C1

Promovat

Promovat

Promovat

Asociaţia Profesorilor de Limbă Japoneză din România

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 5.219/2010)

 

METODOLOGIA

de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat

 

Art. 1. - Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 2. - (1)Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat rezultatele obţinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatele ECDL START, ECDL COMPLET, ECDL PROFIL START BAC ŞI ECDL PROFIL BAC.

(2) Nivelul de competenţă digitală corespunzător certificatelor menţionate la alin. (1) se stabileşte după cum urmează:

a) ”utilizator de nivel mediu”, pentru posesorii certificatului ECDL START;

b) ”utilizator experimentat”, pentru posesorii certificatului ECDL COMPLET;

c) ”utilizator avansat”, pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL START BAC;

d) ”utilizator experimentat”, pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL BAC.

(3) Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat rezultatele obţinute la examenele CERTIPORT, finalizate cu certificatele IC3 GLOBAL STANDARD 4.

(4) Nivelul de competenţă digitală acordat posesorilor certificatelor IC3 GLOBAL STANDARD 4 este „utilizator experimentat”.

Art. 3. - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2 se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, constituită la nivelul unităţii de învăţământ liceal.

Art. 4. - (1) Candidaţii la examenul de bacalaureat care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale depun la secretariatul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale o cerere scrisă, însoţită de o copie legalizată a certificatului menţionat la art. 2.

(2) Depunerea documentelor menţionate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidaţilor.

(3) În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către instituţia/organizaţia care administrează examenul respectiv, candidaţii care solicită recunoaşterea şi echivalarea pot depune, în perioada menţionată la alin. (2), o adeverinţă eliberată de respectiva instituţie/organizaţie.

(4) În situaţiile menţionate la alin. (3), candidatul care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor examenului poate prezenta copia legalizată a certificatului, până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.

Art. 5. - Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape:

a) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor se află printre cele menţionate la art. 2;

b) verifică dacă există copia legalizată a certificatului, ca anexă a cererii scrise de recunoaştere şi echivalare depuse de candidat.

Art. 6. - (1) Pentru candidaţii pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile menţionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2, pentru care a fost depusă copia legalizată a certificatului, cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Pentru candidaţii pentru care nu este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile menţionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide respingerea cererii de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2 cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.

Art. 7. - (1) Procedura descrisă la art. 5 şi rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele, secretarul şi membrii comisiei.

(2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele şi prenumele candidatului, numărul şi data de înregistrare a cererii de recunoaştere şi echivalare, denumirea examenului cu recunoaştere europeană pentru care candidatul solicită recunoaşterea şi echivalarea, confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află pe lista menţionată la art. 2, existenţa/inexistenţa în termenul prevăzut a copiei legalizate a certificatului şi tipul acestuia, precum şi rezultatul final al procedurii - sub forma „se aprobă” sau „se respinge” cererea de recunoaştere şi echivalare. Pentru cererile respinse se menţionează explicit condiţia sau condiţiile care nu au fost îndeplinite.

(3) Procesul-verbal menţionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale.

(4) Un exemplar al procesului-verbal menţionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ liceal şi devine anexă a catalogului de examen.

(5) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la unul dintre examenele menţionate la art. 2 cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat se consemnează şi în catalogul electronic.

(6) O copie a procesului-verbal menţionat la alin. (1) se afişează la avizierul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.

Art. 8. - (1) Candidaţii pentru care se recunosc şi se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale nu mai susţin proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă digitală, prevăzut de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.

(3) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat, textul: „examen ............. (denumirea examenului) ............. recunoscut şi echivalat cu proba D)”.

(4) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) se menţionează pe diploma de bacalaureat şi nivelul de competenţă digitală, stabilit conform prevederilor art. 2.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.866 din 21 octombrie 2013 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul IV articolul 32, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) Achiziţia şi eliberarea pompelor de insulină se realizează prin centrele metodologice regionale. Medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat care are în evidenţă bolnavul întocmeşte dosarul medical al acestuia cuprinzând documentele care justifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de pompa de insulină şi referatul de justificare a pompei, prevăzut în anexa nr. 5. Dosarul este transmis medicului coordonator al centrului metodologic regional căruia îi este arondat judeţul unde este luat în evidenţă bolnavul de către medicul curant. Medicul coordonator al centrului metodologic regional verifică respectarea criteriilor de eligibilitate. Lunar, medicul coordonator al centrului metodologic regional transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate lista bolnavilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de pompa de insulină. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate împreună cu coordonatorul naţional al Programului naţional de diabet zaharat analizează numărul bolnavilor cuprinşi în listele transmise de medicii coordonatori ai centrelor metodologice regionale, în vederea încadrării în bugetul aprobat cu această destinaţie, şi, trimestrial, informează coordonatorii regionali cu privire la repartizarea sumelor pentru fiecare centru metodologic regional. Medicul coordonator al centrului metodologic regional, în funcţie de bugetul alocat, aprobă referatul întocmit de medicul curant şi emite decizia în baza căreia se realizează eliberarea pompei de insulină, prevăzută în anexa nr. 6. Eliberarea dispozitivelor de administrare a insulinei (seringi, penuri şi ace), precum şi instruirea pacientului care îşi administrează insulina privind tehnica de administrare a insulinei şi modalitatea de utilizare a seringii sau penului (unghiul sub care se introduce acul, rotaţia locurilor de injectare, adâncimea injecţiei etc.) se fac de către medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat.

Informarea şi instruirea pacienţilor se vor face particularizat pentru fiecare tip de pen utilizat, în funcţie de insulina umană specifică prescrisă. Recuperarea dispozitivelor de administrare a insulinei se face prin cabinetele prin care acestea s-au distribuit şi care vor respecta regulile de colectare şi distrugere a deşeurilor de această natură.”

2. La capitolul VII, tabelul cuprinzând creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pe anul 2013 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pe anul 2013

mii lei

Denumire programe naţionale de sănătate curative

Credite de angajament an 2013

Credite bugetare an 2013

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV

60.000,00

212.067,67

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei

3.200,00

7.974,85

Programul naţional de oncologie

1.061.460,14

1.351.633,45

Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice

2.531,00

8.512,00

Programul naţional de diabet zaharat

768.476,86

940.623,39

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

62.292,00

65.000,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare

70.610,00

68.519,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

105.000,00

117.309,78

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

40.115,31

43.661,45

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

6.349,00

7.879,48

Programul naţional de boli endocrine

4.500,00

4.500,00

Programul naţional de ortopedie

39.800,00

39.800,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

900,00

900,00

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

18.179,00

11.101,90

Programul naţional de boli cardiovasculare

58.853,00

57.853,00

Programul naţional de sănătate mintală

1.400,00

1.400,00

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

13.314,00

13.314,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

9.990,00

9.990,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

2.660,00

2.660,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

484,00

484,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

180,00

180,00

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

691.882,00

687.132,00

Total programe naţionale de sănătate curative

3.008.862,31

3.639.181,97

 

NOTĂ:

În anul 2013, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aprobate transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în sumă de 384.580 mii lei, care, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, se utilizează pentru:

a) achitarea obligaţiilor de plată înregistrate în limita creditelor de angajament aprobate pentru programele naţionale de sănătate a căror finanţare se asigură până la data de 31 martie 2013 prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

b) achitarea obligaţiilor de plată înregistrate în limita creditelor de angajament aprobate pentru Programul naţional de boli transmisibile a cărui finanţare se asigură până la data de 31 martie 2013 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”

 

3. La capitolul VIII, titlul „Programul naţional de diabet zaharat”, subtitlul „Activităţi”, punctul 4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4) asigurarea accesului la pompe de insulină şi materiale consumabile pentru acestea pentru cazurile aprobate de coordonatorii centrelor metodologice regionale.”

4. La capitolul VIII, titlul „Programul naţional de diabet zaharat”, subtitlul „Unităţi care derulează programul”, litera f.1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f1) pompe de insulină - centre metodologice regionale, respectiv:

- Bucureşti - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti (judeţe arondate: Brăila, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vrancea);

- Timişoara - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara (judeţe arondate: Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş);

- Craiova - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (judeţe arondate: Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Teleorman);

- Iaşi - Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi (judeţe arondate: Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui);

- Cluj - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj (judeţe arondate: Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş, Maramureş, Sălaj, Satu Mare);”

5.După anexa nr. 4 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5 şi 6, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian-Silviu Buşoi

 

 

Bucureşti, 21 octombrie 2013

Nr. 739.

 

ANEXA Nr. 1

 (Anexa nr. 5 la normele tehnice)

 

Spitalul .....................

- Secţia/Ambulatoriul ........................

Către: .................................

 

În atenţia

Coordonatorului regional pentru Programul naţional de diabet zaharat

 

REFERAT DE JUSTIFICARE

 

Subsemnatul(a) dr. ......................................................, în calitate de medic curant, specialist în .........................................., solicit aprobarea iniţierii terapiei cu infuzie subcutanată (pompă) de insulină, pentru pacientul ...................... (nume şi prenume, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|),

 

 

aflat în evidenţa Casei de Asigurări de Sănătate .................................................. .

Pacientul se află în evidenţa noastră cu diagnosticul ....................................... din anul .........., având în prezent următoarea terapie de fond:

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

Motive medicale:

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

Data ....................

Medic curant,

........................................................

(semnătura şi parafa)

Aprobat

Coordonator regional,

........................................................

 (semnătura şi parafa)

 

ANEXA Nr. 2

 (Anexa nr. 6 la normele tehnice)

 

Centrul metodologic regional .....................

Către Spitalul ...................

 

DECIZIA Nr. ..............

 

 

a) Numele şi prenumele pacientului ........................

b) CNP ........................

c) Domiciliul ..............................

d) Tel. .......................

e) Diagnostic .................................

f) Numele şi prenumele medicului curant: .....................

 

Coordonatorul regional aprobă eliberarea unei pompe de insulină pentru acest pacient.

 

Coordonator regional,

........................................................

(semnătura şi parafa)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Sorin Stroe, conducător executiv al Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării rezultatelor controlului efectuat în perioada 29 iulie 2013-30 iulie 2013 la Societatea BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. cu sediul social în municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. G-ral David Praporgescu nr. 7, camera 10, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4572/13.04.2011, cod unic de înregistrare 28344039/13.04.2011, RBK-716/20.04.2012, reprezentată legal de domnul Sorin Stroe - conducător executiv, aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia nr. 221/2012,

a constatat următoarele:

1. La data controlului, societatea nu îşi desfăşura activitatea la sediul avizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, respectiv în municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. G-ral David Praporgescu nr. 7, camera 10.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Raportările anuale, inclusiv situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2012 şi raportările trimestriale (în format letric), aferente trimestrelor III-IV 2012, au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu întârziere.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. I şi pct. III lit. a)-d) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.3/2009, cu modificările ulterioare, şi art. 14 alin. (1) din Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Raportările trimestriale privind taxa de funcţionare, aferente trimestrelor III şi IV/2012, au fost transmise cu întârziere.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei (zece mii lei), precum şi cu retragerea aprobării domnului Sorin Stroe, conducător executiv al Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L., cu domiciliul în municipiul Bucureşti, str. Doamna Ghica nr. 5, bl. 3, et. 2, ap. 91, sectorul 2, CNP 1770422424531.

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, reprezentând 5.000 (cinci mii) lei, şi se achită în contul corespunzător, iar diferenţa de 50%, reprezentând 5.000 (cinci mii), se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul IBAN nr. RO83 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis pe seama Autorităţii de Supraveghere Financiară la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după efectuarea plăţii.

(4) În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii, persoana poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

Bucureşti, 21 octombrie 2013

Nr. 929.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii ROMINS Broker de Asigurare - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării rezultatelor controlului efectuat în perioada 19 august 2013-23 august 2013 la Societatea ROMINS Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Galaţi, Str. Plantelor nr. 7, judeţul Galaţi, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J17/2161/20.11.2008, codul unic de înregistrare 24770619/20.11.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-550/02.02.2009, reprezentată legal de doamna Aneta Munteanu - conducător executiv,

a constatat următoarele:

1. Prin Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 17.017 din 6 martie 2013, Societatea ROMINS Broker de Asigurare - S.R.L. a solicitat suspendarea, la cerere, a activităţii societăţii, în baza Hotărârii adunării generale a asociaţilor Societăţii ROMINS Broker de Asigurare - S.R.L. din data de 25 februarie 2013.

2. Societatea nu a mai desfăşurat activitate de intermediere începând cu data de 2 februarie 2013, gestionând doar poliţele în derulare.

3. La data controlului, societatea nu mai are înregistraţi în evidenţele electronice ale Autorităţii de Supraveghere Financiară, respectiv în Registrul personalului propriu şi Jurnalul asistenţilor în brokeraj persoane fizice sau juridice, nici personal propriu şi nici asistenţi în brokeraj.

4. Societatea a notificat toate societăţile de asigurare cu care deţine contracte de intermediere în asigurări cu privire la decizia de suspendare, solicitând suspendarea acestor contracte.

5. Societatea nu are prime încasate şi nedecontate societăţilor de asigurare şi nici documente cu regim special nepredate.

6. Societatea a notificat asiguraţii cu privire la decizia de suspendare a activităţii, solicitând acestora să se îndrepte direct către asigurători în ceea ce priveşte plata primelor, gestionarea şi derularea poliţelor în vigoare.

7. Societatea nu are înregistrate pe rolul instanţelor de judecată litigii cu societăţile de asigurare, asiguraţi, salariaţi, foşti salariaţi şi, totodată, nu are înregistrate sesizări şi reclamaţii cu privire la activitatea de intermediere.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea pe o perioadă de 2 (doi) ani a activităţii de broker de asigurare desfăşurată de Societatea ROMINS Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Galaţi, Str. Plantelor nr. 7, judeţul Galaţi, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J17/2161/20.11.2008, codul unic de înregistrare 24770619/20.11.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-550/02.02.2009, reprezentată legal de doamna Aneta Munteanu, conducător executiv.

Art. 2. - Pe toată perioada de suspendare a activităţii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, societăţii i se interzic atât desfăşurarea activităţii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, cât şi desfăşurarea oricăror altor operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea ROMINS Broker de Asigurare - S.R.L. este obligată să comunice reluarea activităţii de asigurare, menţinerea suspendării sau încetarea activităţii de broker de asigurare.

(2) Reluarea activităţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

Bucureşti, 21 octombrie 2013

Nr. 932.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării rezultatelor controlului efectuat în perioada 29 iulie 2013-30 iulie 2013 la Societatea BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. G-ral David Praporgescu nr. 7, camera 10, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4572/13.04.2011, cod unic de înregistrare 28344039/13.04.2011, RBK-716/24.04.2012, reprezentată legal de domnul Sorin Stroe - director executiv, aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia nr. 221/2012,

a constatat următoarele:

1. La data controlului, societatea nu îşi desfăşura activitatea la sediul avizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, respectiv în municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. G-ral David Praporgescu nr. 7, camera 10.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Începând cu data de 4 martie 2013, societatea nu mai deţinea poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea nu a plătit integral şi la termen către Autoritatea de Supraveghere Financiară obligaţiile privind taxa de funcţionare în cuantum de 126 lei.

Pentru nevirarea la termen a taxei de funcţionare, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de brokerii de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2009, au fost calculate, până la data de 31 august 2013, majorări de întârziere în sumă de 14 lei şi penalităţi în sumă de 31 lei.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate la pct. 1 şi 2, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. G-ral David Praporgescu nr. 7, camera 10, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4572/13.04.2011, cod unic de înregistrare 28344039/13.04.2011, RBK-716/24.04.2012, reprezentată legal de domnul Sorin Stroe - director executiv.

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzice desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr.32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.

(3) Societatea BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. - (1) În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, societatea BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. are obligaţia de a achita în contul RO83 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis pe seama Autorităţii de Supraveghere Financiară la Trezoreria Municipiului Bucureşti, suma restantă în contul taxei de funcţionare, în cuantum de 126 lei (osutădouăzecişişaselei), precum şi majorările şi penalităţile aferente în cuantum de 14 lei (paisprezecelei), respectiv 31 lei (treizecişiunulei).

(2) Dovada de plată a sumelor menţionate la alin. (1) va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după achitare.

Art. 4.  – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

Bucureşti, 21 octombrie 2013

Nr. 933.