MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 691/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 691         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 12 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

286. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 

855. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 

288. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit

 

857. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit

 

289. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 

858. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 

859. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

65. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de senator

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

25. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

847. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti - România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012

 

Acord între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti - România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

451. - Decizie privind revocarea domnului Mihail Facă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

452. - Decizie privind numirea domnului Mihail Facă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

453. - Decizie privind eliberarea domnului Adrian Constantin Volintiru din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

454. - Decizie privind eliberarea domnului Adrian Ciocănea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

455. - Decizie privind numirea domnului Adrian Constantin Volintiru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

456. - Decizie privind eliberarea domnului Florin Aurel Moţiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

457. - Decizie pentru modificarea pct. 6 din anexă la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.272. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 21 mai 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2013.

Nr. 286.

 

 


PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2013.

Nr. 855.

 


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 18 ianuarie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU


Bucureşti, 7 noiembrie 2013.

Nr. 288.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi de art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU


 

Bucureşti, 6 noiembrie 2013.

Nr. 857.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 19 iunie 2013, cu următoarea modificare:

– La Art. 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) teren agricol - terenurile agricole productive - terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea - cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite cu consistenţă mai mică de 0,4, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive, amenajate şi folosite pentru producţia agricolă;

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU


Bucureşti, 7 noiembrie 2013.

Nr. 289.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2013.

Nr. 858.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

 


DECRET

privind conferirea unor decoraţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1) , ale art. 6 lit. B, ale art. 8 lit. A şi B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

cu prilejul Zilei Statului Major General, în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile şi înaltul profesionalism dovedite în executarea misiunilor încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. – Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari:

1. domnului general-locotenent Zisu Nicolae-Ştefan Cătălin-Ştefăniţă;

2. domnului general de brigadă Cernea Gheorghe Cristinel;

3. domnului colonel Soare Constantin Vasile.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

1. domnului colonel Ştefănescu Ioan Dinu-Florian;

2. domnului locotenent-colonel Grodenschi Ion Aurelian.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, domnului comandor Trandafir Marin Alexandru.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, domnului comandor Petrariu Mihai Gheorghe.

Art. 5. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. doamnei Drăgan Dumitru Silvia;

2. doamnei Ungureanu Ion Luminiţa.

Art. 6. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, domnului plutonier adjutant principal Ghiţă Mihai Stelian.

Art. 7. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant principal Negru Marin Petru;

2. doamnei plutonier major Vălimăreanu Marin Roxana-Monica.

Art. 8. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru civili, doamnei Cozma Vasile Mirela.

Art. 9. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a II-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant Marinescu Tone Paul-Gabriel;

2. doamnei plutonier major Ilie Traian Elena-Viorica.


Art. 10. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. domnului Bacov Ilie Marian;

2. doamnei Bălteanu Ioan Ancuţa;

3. doamnei Boşcor Neculai Viorica;

4. doamnei Corui Ioan Delia-Sanda;

5. domnului Ion Constantin Corneliu-Dragoş;

6. doamnei Moldoveanu Constantin Liliana;

7. domnului Trăistaru Costache Aurelian;

8. doamnei Vasilescu Valeriu Eugenia.

Art. 11. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa I, cu însemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant principal Hila Ion Vasile;

2. domnului plutonier adjutant principal Mirică Gheorghe Gheorghe.

Art. 12. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a II-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant Bădoi Gheorghe Ilie;

2. domnului plutonier adjutant Toma Alexandru Iulian-Mădălin;

3. domnului plutonier adjutant Toma Victor Marian;

4. domnului plutonier major Popuşoi Gică-Radu Claudiu-Constantin.

Art. 13. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului maistru militar clasa I Manea Slave Ionel;

2. domnului plutonier major Geană Virgil Liviu-Iulian;

3. domnului plutonier major Tudor Marin Nicuşor;

4. domnului maistru militar clasa a III-a Iordache Gheorghe Cătălin-Nicolae;

5. domnului plutonier Mostoc Ion Cristian;

6. domnului plutonier Simeria Ion Cosmin-Ionică;

7. domnului plutonier Vlaicu Manta Florin-Cătălin.

Art. 14. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. doamnei Fîrtat Ioana Georgeta;

2. doamnei Martin Dumitru Angelica.

Art. 15. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa I, cu însemn pentru militari, domnului maistru militar clasa I Sava Vasile Cristian.

Art. 16. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant principal Nedeianu Marius Mircea;

2. domnului maistru militar clasa I Rotar Gheorghe Ioan-Dănuţ;

3. domnului maistru militar clasa I Tudosoiu Pascu Silviu-Marius.

Art. 17. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a III-a, cu însemn pentru civili, doamnei Arădoaie Mihai Diduţa.


Art. 18. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului maistru militar principal Linea Anghel Dorin;

2. domnului maistru militar principal Ţintaru Vasile Viorel;

3. domnului maistru militar principal Ureadnic Gheorghe Gabriel

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2013.

Nr. 859.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

 


HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 188 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

luând act de Sentinţa penală nr. 701 din 11 iulie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia I penală, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 178 din 20 septembrie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de încetarea mandatului de senator al domnului Solomon Antonie, începând cu data de 20 septembrie 2013.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU


Bucureşti, 11 noiembrie 2013.

Nr. 65.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

 


DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - (1) În perioada 12-13 noiembrie 2013, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

(2) În perioada 14-15 noiembrie 2013, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Miron-Tudor Mitrea, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2013.

Nr. 25.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti - România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti - România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012.

Art. 2. - Centrul Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, va funcţiona în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti.

Art. 3. - Finanţarea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, se va face cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare aplicabile activităţilor şi institutelor naţionale de cercetare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 847.

 

ACORD

între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti - România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO*)

 


*) Traducere.

 

Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) , denumite în cele ce urmează părţi,

având în vedere Strategia UNESCO pe termen mediu (2008-2013) în care organizaţia defineşte obiectivul său strategic 4 al Programului: Facilitarea politicilor şi consolidarea capacităţii în ştiinţă, tehnologie şi inovare,

subliniind rolul UNESCO de catalizator al cooperării internaţionale pentru consolidarea capacităţii umane şi instituţionale în statele membre şi în domeniile sale de competenţă,

recunoscând nevoia şi oportunitatea pentru cooperare în domeniul fizicii cu instituţii din România, precum şi între aceste instituţii şi alte ţări, îndeosebi din centrul şi estul Europei şi ţările africane,

luând în considerare faptul că directorul general a fost autorizat de către conferinţa generală să încheie un acord cu Guvernul României în conformitate cu proiectul care a fost depus la conferinţa generală,

dorind să definească termenii şi condiţiile în care mai sus-numitului Centru îi vor fi acordate contribuţii,

au convenit după cum urmează:

 

Articolul 1

Definiţii

 

În prezentul acord:

1. „UNESCO“ se referă la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.

2. „Guvern“ înseamnă Guvernul României.

3. „Centru“ înseamnă Centrul Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică propus pentru înfiinţare.

4. „UNESCO/ICTP“ se referă la Centrul Internaţional pentru Fizică Teoretică Abdus Salam, centru care este parte a UNESCO.

 

Articolul 2

Înfiinţare

 

Guvernul va fi de acord să ia în cursul anului 2012 orice măsuri necesare pentru înfiinţarea la Bucureşti - Măgurele a unui centru sub auspiciile UNESCO (centru de categoria a 2-a) , aşa cum este prevăzut în prezentul acord.

 

Articolul 3

Scopul acordului

 

Scopul prezentului acord este acela de a defini termenii şi condiţiile cărora li se supune colaborarea între Guvern şi UNESCO, precum şi drepturile şi obligaţiile derivate din aceasta, ce le revin părţilor.

 

Articolul 4

Statutul legal

 

1. Centrul va fi independent de UNESCO.

2. Guvernul se va asigura că Centrul se bucură, pe teritoriul său, de autonomia funcţională necesară executării activităţilor sale, precum şi de capacitatea legală de:

– a contracta;

– a institui proceduri legale;

– a achiziţiona şi dispune de bunuri mobile şi imobile.

 

Articolul 5

Actul constitutiv

 

Actul constitutiv al Centrului trebuie să includă prevederi precise care să descrie:

a) statutul legal acordat Centrului în cadrul sistemului legal naţional, capacitatea legală necesară pentru a-şi exercita funcţiile şi a primi fonduri, pentru a obţine plăţi pentru serviciile furnizate, precum şi pentru a dobândi toate mijloacele necesare funcţionării sale;

b) o structură de guvernare a Centrului, care să permită reprezentarea UNESCO în cadrul organismului său de guvernare.

 

Articolul 6

Obiectivele şi funcţiile Centrului

 

Obiectivele Centrului vor fi:

a) oferirea de facilităţi şi oportunităţi de pregătire şi cercetare avansată pentru cercetătorii din ţările Europei Centrale şi de Est, pe lângă cei din ţările mai puţin dezvoltate din Africa, cu un mandat suplimentar de a promova femeile în ştiinţă prin intermediul programelor sale;

b) desfăşurarea şi coordonarea de studii avansate orientate către cercetare în fizică şi tematicile interdisciplinare conexe;

c) oferirea de expertiză factorilor de decizie, factorilor educaţionali şi publicului larg pentru consolidarea potenţialului regional de cercetare şi dezvoltare;

d) desfăşurarea de activităţi de promovare (seminare, conferinţe, ateliere de lucru) , în cooperare cu instituţii naţionale şi internaţionale, care să asigure un forum internaţional de discuţii şi să încurajeze formarea de reţele regionale de colaborare între oamenii de ştiinţă din ţări diferite.

Centrul va avea ca funcţii desfăşurarea de activităţi de pregătire şi activităţi regionale de consolidare a capacităţii, cu accent pe:

a) pregătire avansată şi dezvoltare prin intermediul cercetării ştiinţifice, activităţi întreprinse de către personalul permanent al Centrului, precum şi de către personalul aflat în vizite pe termen scurt şi lung, în cooperare cu instituţii naţionale şi internaţionale şi cu participare în proiecte internaţionale de cercetare;

b) evenimente ştiinţifice şi transfer de cunoştinţe prin intermediul unor activităţi pe termen scurt, organizate în cooperare cu UNESCO, inclusiv ateliere de lucru, conferinţe şi seminare compatibile cu programele UNESCO.

 

Articolul 7

Consiliul de guvernanţă

 

1. Centrul va fi îndrumat şi supravegheat în activitatea sa de către un consiliu internaţional de guvernanţă care va fi reînnoit la fiecare 5 ani şi care include:

a) un reprezentant al Guvernului, care va prezida consiliul;

b) doi reprezentanţi ai UNESCO, inclusiv un reprezentant al UNESCO/ICTP;

c) un reprezentant al fiecăruia dintre statele membre UNESCO care au trimis la centru notificări în vederea obţinerii calităţii de membru al Centrului, în conformitate cu prevederile Articolul 13 paragraful 2 de mai jos, şi care şi-a exprimat interesul de a fi reprezentat în consiliu.

2. Consiliul internaţional de guvernanţă va avea următoarele atribuţii:

a) va aproba programele pe termen mediu şi lung ale Centrului;

b) va aproba planul anual de lucru al Centrului, inclusiv schema de personal;

c) va examina rapoartele anuale furnizate de către directorul Centrului, inclusiv o autoevaluare bianuală privind contribuţia Centrului la obiectivele programelor UNESCO;

d) va adopta regulile şi regulamentele şi va stabili procedurile de management financiar, administrativ şi de personal în conformitate cu legislaţia naţională;

e) va decide asupra participării organizaţiilor interguvernamentale regionale şi organizaţiilor internaţionale în activitatea Centrului.

3. Consiliul internaţional de guvernanţă se va reuni în sesiuni ordinare la intervale regulate de timp, cel puţin o dată în fiecare an calendaristic. Consiliul de guvernanţă se va întâlni în sesiuni extraordinare dacă acest lucru este hotărât de către preşedintele consiliului de guvernanţă, fie la iniţiativa sa, fie la solicitarea directorului general UNESCO sau la solicitarea a două treimi dintre membrii săi.

4. Consiliul internaţional de guvernanţă îşi adoptă propriile reguli de procedură. Regulile de procedură pentru prima sa întâlnire vor fi stabilite de către Guvern împreună cu UNESCO.

5. Directorul Centrului va participa la întâlnirile consiliului de guvernanţă ca membru invitat fără drept de vot.

 

Articolul 8

Comitetul ştiinţific internaţional

 

1. Centrul va avea un comitet ştiinţific internaţional care:

a) va furniza expertiză ştiinţifică şi consiliere pentru politicile de dezvoltare de programe ştiinţifice ale Centrului pe termen mediu şi lung şi pentru pregătirea planului său de lucru anual;

b) va contribui la evaluarea activităţilor desfăşurate de către Centru;

c) va face recomandări cu privire la selecţia optimă de instituţii şi/sau experţi în cercetare-dezvoltare care pot furniza serviciile necesare Centrului; şi

d) va furniza consiliere cu privire la dezvoltarea de parteneriate ştiinţifice internaţionale în cadrul programelor de activităţi ale Centrului.

2. Comitetul ştiinţific internaţional va fi compus din oameni de ştiinţă atât din ţările dezvoltate, cât şi din cele în curs de dezvoltare, care sunt implicaţi activ în domeniul ştiinţelor de bază relevante pentru obiectivele Centrului şi care vor asigura excelenţa expertizei ştiinţifice necesare Centrului; de asemenea, din comitetul ştiinţific internaţional vor face parte un reprezentant al sectorului de ştiinţe naturale al UNESCO şi un reprezentant al ICTP.

3. Membrii comitetului ştiinţific internaţional vor fi desemnaţi de către directorul Centrului, în urma consultării cu UNESCO şi a aprobării lor de către consiliul de guvernanţă.

 

Articolul 9

Secretariatul

 

1. Secretariatul va fi compus din director şi din personalul necesar pentru funcţionarea corespunzătoare a Centrului.

2. Directorul Centrului va fi numit de către consiliul internaţional de guvernanţă, în urma consultării cu directorul general al UNESCO.

3. Ceilalţi membri ai secretariatului pot fi:

a) membri din cadrul personalului UNESCO detaşaţi temporar de către directorul general UNESCO în situaţii excepţionale, aşa cum este definit în Articolul 11 de mai jos;

b) orice persoană desemnată de către director în conformitate cu procedurile stabilite de consiliul de guvernanţă;

c) oficiali ai Guvernului care sunt puşi la dispoziţia Centrului în conformitate cu legislaţia şi reglementările româneşti în vigoare.

 

Articolul 10

Atribuţiile directorului

 

Directorul Centrului va avea următoarele atribuţii:

a) va conduce activitatea Centrului în conformitate cu programele şi directivele stabilite de către consiliul de guvernanţă;

b) va elabora proiectul planului de lucru şi bugetul ce vor fi prezentate spre aprobare consiliului de guvernanţă;

c) va elabora agenda provizorie pentru reuniunile consiliului de guvernanţă şi va introduce în aceasta orice propunere pe care o poate considera utilă pentru administrarea Centrului;

d) va elabora rapoartele de activitate şi de autoevaluare a activităţilor Centrului, ce vor fi prezentate consiliului de guvernanţă şi UNESCO;

e) va desemna membrii comitetului ştiinţific internaţional, aşa cum este prevăzut în Articolul 8 de mai sus, precum şi membrii secretariatului;

f) va lua măsurile necesare pentru organizarea structurii interne a Centrului, în conformitate cu legislaţia română;

g) va reprezenta Centrul în acţiuni legale şi civile, inclusiv în litigii.

 

Articolul 11

Contribuţia UNESCO

 

1. UNESCO poate furniza asistenţă, în funcţie de necesităţi, sub forma asistenţei tehnice pentru programul de activităţi al Centrului, în conformitate cu scopurile şi obiectivele strategice ale UNESCO prin:

a) furnizarea asistenţei experţilor săi în domeniile de specialitate ale Centrului;

b) contribuţii financiare, în baza unui acord contractual, pentru activităţi implementate de către Centru, dacă acestea sunt parte a unui anumit proiect UNESCO sau a unui program care este administrat şi condus de UNESCO;

c) personal temporar detaşat din cadrul UNESCO, după cum poate fi decis de către directorul general, în cazuri excepţionale, dacă acest lucru este justificat de implementarea unei activităţi comune/unui proiect comun în unul dintre domeniile prioritare strategice.

2. În toate cazurile enumerate mai sus, asistenţa nu poate fi acordată decât cu respectarea prevederilor referitoare la programul şi bugetul UNESCO, iar UNESCO va furniza statelor membre justificări cu privire la utilizarea personalului său şi costurile aferente.

 

Articolul 12

Contribuţia Guvernului

 

1. Guvernul va asigura toate resursele, financiare sau în natură, necesare pentru administrarea şi funcţionarea corespunzătoare a Centrului.

2. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi asumă, în numele Guvernului, responsabilitatea implementării finanţării instituţionale a Centrului.

3. Guvernul se angajează:

a) să îşi asume costurile facilităţilor, inclusiv echipamente, utilităţi, mijloace de comunicare şi întreţinerea spaţiului Centrului;

b) să pună la dispoziţia Centrului personalul administrativ necesar pentru îndeplinirea funcţiilor sale, compus din director şi personalul secretariatului;

c) să încurajeze instituţiile româneşti care colaborează cu Centrul să contribuie financiar şi/sau în natură la activităţile Centrului; şi

d) să ajute Centrul să desfăşoare diverse activităţi de strângere de fonduri de la alte instituţii/organizaţii naţionale şi internaţionale.

 

Articolul 13

Participarea

 

1. Centrul va încuraja participarea statelor membre şi a membrilor asociaţi la UNESCO care, prin interesul comun cu privire la obiectivele Centrului, doresc să coopereze cu Centrul.

2. Statele membre şi membrii asociaţi la UNESCO care doresc să participe la activităţile Centrului, astfel cum este prevăzut în temeiul prezentului acord, vor trimite Centrului o notificare în acest sens. Directorul Centrului va informa Guvernul şi UNESCO cu privire la primirea unor asemenea notificări.

 

Articolul 14

Responsabilitatea

 

Întrucât Centrul este din punct de vedere legal separat de UNESCO, acesta din urmă nu va fi responsabil pentru acţiunile sau omisiunile Centrului şi nu va face obiectul niciunui proces legal şi/sau nu va suporta obligaţii de plată de orice fel, fie ele financiare sau de altă natură, cu excepţia dispoziţiilor prevăzute în mod expres în prezentul acord.

 

Articolul 15

Evaluarea

 

1. UNESCO poate, în orice moment, să efectueze o evaluare a activităţilor Centrului cu scopul de a se asigura că:

a) Centrul contribuie în mod semnificativ la obiectivele strategice ale UNESCO;

b) activităţile desfăşurate efectiv de Centru sunt conforme cu cele stabilite prin prezentul acord.

2. UNESCO se angajează să prezinte Guvernului, cât mai curând posibil, un raport cu privire la orice evaluare efectuată.

3. În urma rezultatelor unei evaluări, fiecare parte va avea opţiunea de a solicita o revizuire a conţinutului său sau de a denunţa acordul, aşa cum este prevăzut în art. 19 şi 20.

 

Articolul 16

Utilizarea denumirii şi siglei UNESCO

 

1. Centrul poate menţiona afilierea sa la UNESCO şi poate, prin urmare, să utilizeze după denumirea proprie menţiunea: „sub auspiciile UNESCO“.

2. Centrul este autorizat să utilizeze sigla UNESCO sau o versiune a acesteia pe scrisorile şi documentele cu antet, inclusiv documente electronice şi pagini web, în conformitate cu condiţiile stabilite de organele de conducere ale UNESCO.

 

Articolul 17

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare în urma semnării acestuia de către părţi, atunci când acestea s-au informat reciproc în scris cu privire la faptul că au fost îndeplinite toate formalităţile necesare în acest sens stabilite prin legislaţia internă a României şi regulamentele interne ale UNESCO. Data primirii ultimei notificări se consideră a fi data intrării în vigoare a prezentului acord.

 

Articolul 18

Durata

 

Prezentul acord este încheiat pe o perioadă de 5 ani de la data intrării sale în vigoare şi va fi considerat reînnoit pe perioade succesive de 5 ani, în urma unei evaluări, cu excepţia cazului în care este denunţat în mod expres de oricare dintre părţi, conform prevederilor din art. 19.

 

Articolul 19

Denunţarea

 

1. Fiecare dintre părţi va avea dreptul să denunţe unilateral prezentul acord.

2. Denunţarea va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la primirea notificării trimise de către una dintre părţi celeilalte părţi.

 

Articolul 20

Revizuirea

 

Prezentul acord poate fi revizuit prin acord între Guvern şi UNESCO.

 

Articolul 21

Soluţionarea diferendelor

 

1. Orice diferend între UNESCO şi Guvern cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, dacă nu este rezolvat prin negociere sau orice altă metodă stabilită de comun acord de către părţi, va fi înaintat în vederea obţinerii unei decizii definitive unui tribunal arbitral compus din 3 membri, dintre care unul va fi numit de Guvern, altul de directorul general al UNESCO şi al treilea, care va prezida tribunalul, va fi ales de primii doi membri. Dacă cei doi arbitri nu pot conveni asupra alegerii celui de-al treilea, numirea va fi făcută de către preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie.

2. Decizia tribunalului va fi definitivă.

Drept pentru care, subsemnaţii au semnat prezentul acord, întocmit în două exemplare în limba engleză, la sediul UNESCO, Paris, 21 noiembrie 2012.

 

Aplicată semnătură indescifrabilă

Ecaterina Andronescu,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

Pentru şi în numele Guvernului României

 

Aplicată semnătură indescifrabilă

Irina Bokova,

director general

Pentru şi în numele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

PRIMUL-MINISTRU


DECIZIE

privind revocarea domnului Mihail Fâcă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihail Fâcă se revocă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru


 

Bucureşti, 12 noiembrie 2013.

Nr. 451.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Mihail Fâcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihail Fâcă se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru


 

Bucureşti, 12 noiembrie 2013.

Nr. 452.

 

PRIMUL-MINISTRU


DECIZIE

privind eliberarea domnului Adrian Constantin Volintiru din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Constantin Volintiru se eliberează din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru


 

Bucureşti, 12 noiembrie 2013.

Nr. 453.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Adrian Ciocănea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Ciocănea se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2013.

Nr. 454.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

 


DECIZIE

privind numirea domnului Adrian Constantin Volintiru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Constantin Volintiru se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2013.

Nr. 455.

 

 


PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Florin Aurel Moţiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Aurel Moţiu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru


Bucureşti, 12 noiembrie 2013.

Nr. 456.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea pct. 6 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 6 din anexa „Componenţa Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor“ la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

6. Ilie Dumitru Haralambie Mitea - preşedinte al Agenţiei Domeniilor Statului

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2013.

Nr. 457.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

 


ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Având în vedere:

– Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către casele teritoriale/sectoriale de pensii şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 2.272.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 448/2006, potrivit cărora persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării medico-psihosociale, la un asistent personal,

luând în considerare dispoziţiile

art. 77 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 263/2010, potrivit cărora pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix,

se stabilesc următoarele:


Art. 1. - (1) Persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal, care are şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 sau pentru asistent personal.

(2) În situaţia în care opţiunea se exprimă pentru asistent personal, persoana cu handicap grav, care are şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru angajarea asistentului personal sau pentru primirea indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizaţiei de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în cazul persoanei cu handicap vizual grav.

(3) Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizaţiei de însoţitor prevăzute la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în cazul persoanei cu handicap vizual grav, nu poate fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 din Legea nr. 263/2010.

(4) Opţiunea pentru unul dintre drepturile prevăzute la alin. (3) se exercită de la data de la care beneficiarii acestora se încadrează atât în categoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cât şi în cea a persoanelor cu handicap grav, cu drept la asistent personal.

Art. 2. - (1) În situaţia în care încadrarea persoanei în grad de handicap grav, cu drept la asistent personal, este ulterioară înscrierii la pensie de invaliditate gradul I, opţiunea prevăzută la art. 1 alin. (1) se exprimă prin cerere adresată direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, denumită în continuare DGASPC, din raza teritorială de domiciliu al persoanei.

(2) Cererea se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la DGASPC, iar celălalt exemplar se transmite, de către DGASPC, casei teritoriale/sectoriale de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensie de invaliditate gradul I al persoanei în cauză, modelul cererii fiind prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(3) În cazul în care beneficiarul optează pentru asistent personal/indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite o copie a cererii primăriei în raza căreia se află domiciliul persoanei cu handicap.

Art. 3. - (1) În situaţia în care înscrierea la pensie de invaliditate gradul I este ulterioară încadrării în grad de handicap grav cu drept la asistent personal, opţiunea prevăzută la art. 1 alin. (1) se exprimă prin cerere adresată casei teritoriale/ sectoriale de pensii, odată cu depunerea dosarului administrativ de pensie.

(2) Cererea se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la casa teritorială/sectorială de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensie, iar celălalt exemplar se transmite, de către casa teritorială/sectorială de pensii, la DGASPC. În cazul în care opţiunea exprimată este pentru asistent personal/indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite, ulterior, o copie a cererii către primăria în raza căreia se află domiciliul persoanei cu handicap, modelul acestei cereri fiind prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 4. - Cererile prin care beneficiarii îşi exprimă opţiunea prevăzută la art. 1, conform prezentei proceduri, pot fi depuse de către titularul dreptului, personal sau, după caz, prin reprezentantul său legal sau mandatar.

Art. 5. – Prevederile art. 2-4 se aplică şi în cazul în care, ca urmare a reevaluării/revizuirii medicale, persoana deţine atât calitatea de persoană cu handicap grav, cu drept la asistent personal, cât şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I.

Art. 6. - Schimbarea ulterioară a opţiunii prevăzute la art. 2 şi 3, inclusiv după data trecerii la pensie pentru limită de vârstă, se exprimă prin cerere adresată casei teritoriale/sectoriale de pensii sau, după caz, DGASPC, în funcţie de drepturile pentru care optează persoana. În această situaţie suspendarea plăţii drepturilor incompatibile se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la una din cele două instituţii, în scopul de a evita cumulul celor două tipuri de drepturi.

Art. 7. - DGASPC gestionează toate informaţiile referitoare la persoanele cu handicap grav, inclusiv cele referitoare la opţiunile acestora: angajarea asistenţilor personali şi plata indemnizaţiilor efectuate de către DGASPC sau, după caz, de către primăria în raza căreia se află domiciliul persoanei cu handicap grav.

Art. 8. - (1) Schimbul de date între casele teritoriale/sectoriale de pensii şi DGASPC, cu privire la persoanele cu handicap grav cu drept la asistent personal şi pensionarii de invaliditate gradul I, se efectuează lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între aceste instituţii.

(2) În baza protocolului de colaborare prevăzut la alin. (1) se transmit lunar liste cuprinzând următoarele informaţii:

a) numele/prenumele beneficiarului;

b) adresa de domiciliu a beneficiarului conform actului de identitate;

c) codul numeric personal;

d) dreptul de care beneficiază: asistent personal/ indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în cazul persoanei cu handicap vizual grav/indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010.

Art. 9. - În cazul în care se constată că o persoană beneficiază, prin cumul, atât de indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010, cât şi de asistent personal/indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv de indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, plata drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/2006 se suspendă până la data la care beneficiarul îşi va exprima opţiunea în condiţiile prevăzute la art. 2-4.

Art. 10. - Sarcina constituirii şi recuperării debitelor, în limita termenului de prescripţie extinctivă, reprezentând drepturi încasate necuvenit, revine instituţiei care a acordat dreptul pentru care persoana nu a optat.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

CERERE1

 

Subsemnatul(a) , ........................................., având codul numeric personal .............................................., domiciliat(ă) în localitatea ..........................., str.. ......................... nr.. ........., bl.. ........., sc.. ........., et.. ........., ap. .........., judeţul ................., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria ....... nr. .................., eliberat de ............................... la data de ...................,

născut(ă) la data de ................ în localitatea/judeţul ..............................., fiul (fiica) lui ........................... şi al (a) ......................, pensionar de invaliditate gradul I, potrivit Deciziei medicale asupra capacităţii de muncă nr............, emisă de ............, persoană cu handicap grav cu drept la asistent personal, potrivit Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ..........., eliberat de ..............., cunoscând prevederile art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, la data prezentei, beneficiez/nu beneficiez de indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi optez pentru:

– asistent personal;

– indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din aceeaşi lege, în cazul persoanei cu handicap vizual grav;

– indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data

........................

 

Semnătura


........................


1 Prezenta cerere se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, iar celălalt exemplar se transmite, de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, casei teritoriale/sectoriale de pensii.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

CERERE1

 

Subsemnatul(a) ........................................., având codul numeric personal .............................................., domiciliat(ă) în localitatea ..........................., str.. ......................... nr. .........., bl..........., sc.. ........., et..........., ap. .........., judeţul ................., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria ....... nr.. ................., eliberat de ............................... la data de ...................,

născut(ă) la data de ................ în localitatea/judeţul ..............................., fiul (fiica) lui ........................... şi al (a) ..........................., persoană cu handicap Grav cu drept la asistent personal potrivit Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ............, eliberat de ................, încadrată în gradul I de invaliditate, potrivit Deciziei medicale asupra capacităţii de muncă nr............., emisă de ...................., cunoscând prevederile art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, la data prezentei, beneficiez/nu beneficiez de asistent personal/indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din aceeaşi lege, în cazul persoanei cu handicap vizual grav, şi optez pentru:

– asistent personal;

– indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din aceeaşi lege, în cazul persoanei cu handicap vizual grav;

– indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data

...................

Semnătura ....................

 


1 Prezenta cerere se întocmeşte în două exemplare, un exemplar va rămâne la casa teritorială/sectorială de pensii, celălalt exemplar se va transmite, de către casa teritorială/sectorială de pensii, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti.