MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 707/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 707         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 18 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

887. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

888. - Decret privind conferirea Medaliei Meritul pentru învăţământ clasa a III-a

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEUI

 

98. - Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

877. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004

 

879. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

 

881. - Hotărâre privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Ilfov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

154. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului „Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

79. - Ordin pentru aprobarea Convenţiei-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor-şef de poliţie Fătuloiu Gheorghe Dan-Valentin îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 887.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Medaliei Meritul pentru învăţământ clasa a III-a

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educaţiei naţionale,

în semn de înaltă apreciere pentru îndelungata sa carieră dedicată educării tinerelor generaţii, pentru dăruirea şi profesionalismul de care a dat dovadă în slujba Şcolii româneşti, impunându-se ca un model de excelenţă pedagogică,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Medalia Meritul pentru învăţământ clasa a III-a doamnei Elena Gh. Constantin, educatoare (Bucureşti).

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 888.

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Având în vedere imperativul utilizării în cele mai bune condiţii a bunurilor statului, inclusiv în cazul încetării uzului sau interesului public al acestora,

reţinându-se necesitatea eficientizării activităţii Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prin eliminarea pierderilor şi crearea condiţiilor pentru creşterea veniturilor regiei,

luând în considerare cerinţa stabilirii fondurilor necesare întreţinerii, conservării şi modernizării imobilelor aparţinând statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”,

având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în continuarea şi agravarea procesului de degradare şi chiar distrugerea bunurilor aparţinând domeniului public al statului, precum şi asupra bugetului regiei,

în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a imobilului - construcţie şi teren aferent - aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă nr. crt. 14 din anexa nr. 2 „Lista bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol” la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 18 octombrie 2013.

Nr. 98.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat care trece din domeniul public în domeniul privat al statului

 

Adresa

Persoana juridica de la care se transmite

Nr. MFP

Cod CL

Persoana juridică la care se transmite

Descrierea actuală

Bucureşti, sectorul 1,

str. Dante Alighieri nr. 11

Administrarea RAAPPS Domeniul public al statului

147166

8.28.11

Administrarea RAAPPS Domeniul privat al statului

Clădire cu S+D+P structura din beton armat

S constr. = 936,00 m2

S desf. = 2.670,69 m2

Sc = 1.387,70 m2

S teren = 4.240,30 m2, conform cadastrului;

CF 257819, nr. cadastral 257819

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 20 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) A.S.M. poate elabora şi coordona, alături de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, proiecte de colaborare în domeniile de interes.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - A.S.M. are în componenţa sa membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare. Numărul maxim al membrilor titulari şi al membrilor corespondenţi este de 231, din care 190 membri titulari. Numărul membrilor de onoare, cetăţeni români, nu poate depăşi 30% din totalul membrilor titulari şi corespondenţi. Numărul membrilor de onoare, cetăţeni străini, este nelimitat.”

3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Dacă un membru al A.S.M. se abate de la normele eticii prin plagiat sau delaţiune, Comisia de etică şi deontologie medicală a A.S.M., la sesizarea oricărui academician sau din oficiu, va analiza situaţia şi va propune Adunării generale una dintre următoarele măsuri: avertismentul scris, votul de blam, votul de blam cu avertisment şi excluderea.”

4. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(4) Propunerile de candidaţi pentru membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare se transmit filialelor teritoriale spre analiză, acestea urmând a comunica biroului Consiliului ştiinţific un aviz obligatoriu. Adunarea generală a A.S.M. adoptă aceste propuneri în condiţiile realizării cvorumului, cu jumătate plus unu din numărul total de voturi.”

5. Articolul 11 se abrogă.

6. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) în cadrul A.S.M., prin hotărâre a Consiliului ştiinţific se pot organiza comisii ştiinţifice de specialitate şi colective de lucru permanente sau temporare, în coordonarea Consiliului ştiinţific al A.S.M., a secţiei ştiinţifice de specialitate sau, după caz, a filialei teritoriale.

(2) La nivelul Adunării generale a A.S.M. va funcţiona o comisie de etică şi deontologie medicală şi o comisie de bioetică a medicamentului şi a dispozitivelor medicale. Atribuţiile acestor comisii se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, în condiţiile Legii nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Comisiile prevăzute la alin. (2) au un rol consultativ.”

7. La articolul 18, alineatul (1) se modifica şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) A.S.M. dispune de un aparat propriu, format din 15 posturi, încadrat cu personal ştiinţific, tehnic, economic, juridic şi administrativ, care asigură activitatea curentă, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Sănătăţii pentru unităţile subordonate.”

8. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) A.S.M. poate dispune de un aparat propriu de cercetare-dezvoltare ştiinţifică medicală, încadrat cu personal de specialitate, cu respectarea numărului de posturi alocate prevăzute la alin. (1).”

9. La articolul 21, alineatul (6) se abrogă.

10. La articolul 22, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) alege, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general dintre membrii titulari;”.

11. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Şedinţele Consiliului ştiinţific al A.S.M. sunt statutar constituite în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Hotărârile se iau prin vot, cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.”

12. La articolul 24, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) stabileşte, la propunerea preşedintelui, alte atribuţii ale secretarului general;”.

13. La articolul 24, după litera o) se introduc două noi litere, literele p) şi q), cu următorul cuprins:

,,p) propune regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de bioetică a medicamentului şi îl supune spre aprobare Adunării generate a A.S.M.;

q) propune regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de etică şi deontologie medicală şi îl supune spre aprobare Adunării generale a A.S.M.”

14. La articolul 27 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) stabileşte şi revizuieşte periodic atribuţiile vicepreşedinţilor.”

15. La articolul 28, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), având următorul cuprins:

,,g) răspunde de întocmirea şi expedierea corespondenţei A.S.M. si de relaţiile funcţionale dintre A.S.M. si alte instituţii;

h) răspunde, alături de preşedinte, de activitatea economico-financiară.”

16. La articolul 29, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru alegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor şi a secretarului general al A.S.M., hotărârile se adoptă cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor A.S.M. prezenţi, în condiţiile realizării cvorumului.

(6) Se declară aleşi pentru fiecare funcţie candidaţii care au obţinut jumătate plus unu din numărul voturilor, în ordinea descrescătoare a voturilor favorabile exprimate.”

17. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31- - (1) Finanţarea activităţii A.S.M. se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 264/20,04, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniei Chiţoiu

p. Ministru! delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2013.

Nr. 877.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, publicată în Monitorul Oficial a! României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatele (1), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Conducerea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine se exercită de către ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, denumit în continuare ministrul, care îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite în ceea ce priveşte investiţiile publice efectuate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplineşte atribuţiile ordonatorului secundar de credite în ceea ce priveşte activitatea proprie.

(5) în activitatea de conducere a instituţiei, ministrul este ajutat de 2 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, precum şi de secretarul general numit în condiţiile legii.

(6) Atribuţiile secretarilor de stat şi ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului.”

2. La articolul 5, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) şi (72), cu următorul cuprins:

„(71) Secretarul general al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine ori încredinţate de ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(72) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile acestuia.”

3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine poate închiria, în condiţiile legii, spaţii pentru necesităţi proprii.”

4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2013.

Nr. 879.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 7/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

 

Număr maxim de posturi - 77, exclusiv demnitarii


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Ilfov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

Având în vedere ari. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al ari 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin. (1) şi art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea unui sector de drum judeţean, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut din domeniul public al judeţului Ilfov în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 87 din 8 noiembrie 2013, şi transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii.

Art. 2. - Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2013.

Nr. 881.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind încadrarea unui sector de drum de interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

Denumirea sectorului de drum care se transmite

Persoana juridică ce transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum

Lungimea totală

(km)

Terenul aferent sectorului de drum

(mp)

Valoarea de inventar

(lei)

Indicativ vechi

Indicativ nou

Cod de clasificaţie

Carte funciară

DJ 101M km 0+000 (comuna Ciolpani) - km 4+600 (lacul Snagov intersecţie cu DJ  111)

Consiliul Judeţean Ilfov

(CUI 21454115)

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,

(CUI 31116081), în concesiunea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(CUI 16054368)

L = 4,600

41.652

6.087.935,23

DJ 101M

DN 1L

8.12.05

CF 54347 (fost 4727)

CF 107751 (fost 10427)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului „Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României”

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 882/2006 privind constituirea Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 220/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Definiţii

 

În înţelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei, denumit în continuare SISF, reprezintă principalul instrument de exercitare a managementului integrat al frontierei, în vederea îndeplinirii cerinţelor acquis-ului Uniunii Europene în privinţa asigurării securităţii frontierelor externe ale Uniunii, denumit în continuare acquis-ul Schengen;

b) Programul SISF reprezintă totalitatea proiectelor finanţate prin fonduri ale statului român şi/sau fonduri comunitare sau din orice altă sursă externă, derulate şi gestionate de către toate autorităţile statului cu atribuţii în domeniul managementului integrat al frontierei, în părţile care le privesc, proiecte destinate îndeplinirii obiectivelor strategice prevăzute în Strategia Naţională de Management Integrat al Frontierei de Stat a României, pentru care se exercită un management coordonat, în scopul asigurării beneficiilor şi controlului care nu ar putea fi obţinute dacă aceste proiecte ar fi abordate individual;

c) Proiectul SISF reprezintă componenta din Programul SISF realizată în baza Contractului nr. 95.649 din 16 februarie 2005 pentru realizarea şi implementarea SISF, denumit în continuare contractul, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi firma EADS GmbH, companie denumită în continuare integratorul de sistem.

 

ARTICOLUL 2

Coordonarea implementării acquis-ului Schengen şi a SISF

 

Se desemnează secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul, denumit în continuare secretarul de stat, să asigure coordonarea implementării acquis-ului Schengen, să dispună la nivel strategic măsurile necesare îndeplinirii cerinţelor frontierelor Schengen, atât în perioada anterioară aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, cât şi în perioada ulterioară emiterii deciziei Consiliului, şi să conducă la cel mai înalt nivel decizional acţiunile ce se impun în vederea realizării şi implementării SISF.

 

ARTICOLUL 3

Actele emise de secretarul de stat

 

Secretarul de stat emite dispoziţii, în condiţiile legii.

 

ARTICOLUL 4

Atribuţii generale ale secretarului de stat în domeniul implementării acquis-ului Schengen şi a SISF

 

Secretarul de stat îndeplineşte următoarele atribuţii generale;

a) coordonează, controlează, evaluează şi monitorizează implementarea acquis-ului Schengen şi a măsurilor cuprinse în strategiile sectoriale şi documentele programatice de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi de către instituţiile implicate în realizarea Programului SISF;

b) iniţiază şi dispune măsurile necesare asigurării îndepliniri la nivel naţional a cerinţelor frontierelor Schengen, atât în perioada anterioară aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, cât şi în perioada ulterioară emiterii decizie Consiliului;

c) evaluează şi monitorizează funcţionarea corectă e sistemelor de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării absorbţie corespunzătoare şi a utilizării eficiente a fondurilor aferente Programului SISF;

d) solicită Direcţiei Schengen, ori de câte ori este nevoie, informări asupra derulării Programului SISF şi avize de specialitate;

e) coordonează la nivel naţional relaţiile Ministerului Afacerilor Interne cu alte instituţii şi autorităţi publice sau cl entităţi neguvernamentale în domeniul managementului integra: al frontierei, precum şi cu instituţii europene sau similare din alte state, în domeniul său de competenţă;

f) informează ministrul afacerilor interne în perioade anterioară aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, asupra stadiului îndeplinirii cerinţelor frontierelor Schengen, iar ulterior emiterii deciziei Consiliului, asupra conformităţii managementului frontierelor României cu cerinţele Schengen.

 

ARTICOLUL 5

Atribuţii principale ale secretarului de stat în domeniul Programului SISF

 

(1) în calitate de autoritate decizională de nivel superior în domeniul derulării şi implementării Programului SISF, secretarul de stat are următoarele atribuţii:

a) coordonează, controlează, monitorizează şi evaluează structurile Ministerului Afacerilor Interne pe linia activităţilor de implementare şi realizare a SISF;

b) reprezintă Ministerul Afacerilor Interne la cel mai înalt nivel în relaţiile cu integratorul de sistem al SISF;

c) coordonează toate activităţile desfăşurate pentru implementarea şi derularea Programului SISF, atât prin intermediul Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, denumit în continuare GIRMIFS, cât şi în mod direct, având posibilitatea desemnării unor consilii consultative specializate în problematica de referinţă;

d) informează ministrul afacerilor interne asupra derulării Programului SISF.

(2) în ceea ce priveşte derularea şi implementarea Proiectului SISF, secretarul de stat are următoarele atribuţii:

a) aprobă şi coordonează toate activităţile şi măsurile care determină modificarea valorilor livrabilelor contractuale negociate şi agreate cu integratorul de sistem în cadrul anexelor detaliate ale contractului;

b) aprobă şi coordonează toate activităţile din cadrul Proiectului SISF care conduc la modificări ale termenelor de finalizare ale contractului sau ale anexelor sale detaliate;

c) aprobă şi coordonează toate activităţile din cadrul Proiectului SISF care conduc la modificări ale termenelor contractuale, în cazurile în care aceste modificări ar implica decalarea calendarului de evaluare.

(3) în calitate de preşedinte al comisiei de negociere, secretarul de stat conduce negocierile aferente modificărilor contractuale care vizează valoarea contractată, termenele de finalizare şi încheierea noilor anexe detaliate la contract.

 

ARTICOLUL 6

Managerul Programului SISF

 

(1) Managerul Programului SISF este directorul Direcţiei Schengen.

(2) Managerul Programului SISF are următoarele atribuţii:

a) asigură coordonarea unitară a Programului SISF, solicitând instituţiilor şi structurilor responsabile cu implementarea acestuia, ori de câte ori situaţia o impune, informaţii cu privire la derularea activităţilor;

b) solicită, la nevoie, sprijin din partea specialiştilor din structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne în vederea acordării consultanţei necesare secretarului de stat;

c) informează secretarul de stat asupra stadiului Programului SISF şi formulează propuneri;

d) pune în aplicare şi răspunde de executarea dispoziţiilor secretarului de stat, în domeniul său de competenţă;

e) avizează informările adresate secretarului de stat pe linia sa de competenţă şi solicită expeditorilor, dacă este cazul, clarificări sau informaţii suplimentare pe marginea acestora;

f) propune preşedintelui GIRMIFS convocarea grupului interministerial în şedinţe extraordinare, atunci când este cazul.

 

ARTICOLUL 7

Managerul Proiectului SISF

 

(1) Managerul Proiectului SISF este un adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, denumit în continuare IGPF.

(2) Managerul Proiectului SISF reprezintă Ministerul Afacerilor Interne în derularea şi implementarea contractului, precum şi în orice relaţii cu integratorul de sistem, în limita competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin prezentul ordin, în coordonarea şi sub autoritatea secretarului de stat.

(3) Managerul Proiectului SISF are următoarele atribuţii:

a) dispune măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor Proiectului SISF;

b) coordonează activitatea Unităţii de management al Proiectului - Direcţia de implementare a Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei, denumită în continuare UMP-DISISF, precum şi a tuturor structurilor Poliţiei de Frontieră Române, denumită în continuare PFR, care contribuie la realizarea SISF;

c) adoptă decizii în cadrul negocierilor ce intervin pe parcursul realizării şi implementării Proiectului SISF şi aprobă modificările propuse de directorul UMP-DISISF;

d) exercită autoritatea privind planificarea, organizarea şi verificarea activităţilor derulate de structurile PFR cu privire la atribuţiile ce vizează derularea Proiectului SISF;

e) asigură, prin măsurile pe care le dispune, evitarea suprapunerilor în cadrul proiectelor derulate la nivelul PFR cu alte proiecte din componenţa Programului SISF;

f) sesizează secretariatului GIRMIFS suprapunerile investiţionale constatate în legătură cu proiecte din cadrul Programului SISF;

g) coordonează cooperarea tehnică la nivelul părţii române şi dintre reprezentanţii părţii române şi integratorul de sistem;

h) pune în aplicare şi răspunde de executarea dispoziţiilor managerului Programului SISF şi ale secretarului de stat, în domeniul său de competenţă;

i) iniţiază, negociază şi semnează modificări ale documentelor contractuale, pe baza fundamentării acestora de către UMP-DISISF, cu excepţia celor menţionate la art. 5 alin. (3);

j) semnează toate notificările adresate integratorului de sistem cu privire la derularea contractului;

k) în măsura în care este necesar, solicită prezenţa la negocieri sau consultarea specialiştilor din cadrul direcţiilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;

l) identifică şi propune măsurile necesare a fi luate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru buna derulare a Proiectului SISF;

m) consultă structurile de specialitate care concură la realizarea SISF, în scopul asigurării unui flux coerent de informaţii şi proceduri;

n) efectuează, împreună cu managerul de proiect al integratorului de sistem, analize comune privind activitatea desfăşurată în cadru! Proiectului SISF;

o) informează managerul Programului SISF şi secretarul de stat, ori de câte ori situaţia o impune, cu privire la stadiul derulării Proiectului SISF.

 

ARTICOLUL 8

Atribuţiile UMP-DISISF referitoare la Proiectul SISF

 

(1) UMP-DISISF, din cadrul IGPF, reprezintă structura responsabilă cu derularea şi implementarea Proiectului SISF.

(2) UMP-DISISF exercită direct şi nemijlocit atribuţii de natură tehnică, financiară şi juridică în derularea contractului cu integratorul de sistem.

(3) UMP-DISISF exercită direct şi nemijlocit activităţile de negociere, recepţie şi acceptare sub aspect tehnic, financiar şi juridic, precum şi oricare alte activităţi necesare derulării şi implementării Proiectului SISF.

(4) UMP-DISISF asigură direct şi nemijlocit concordanţa dintre aspectele de natură tehnică, financiară şi juridică în derularea şi implementarea Proiectului SISF.

(5) Principalele atribuţii de natură tehnică ale UMP-DISISF sunt următoarele:

a) fundamentează deciziile referitoare la proiectele tehnice, subsistemele, subsistemele integrate ale SISF şi la integrarea Proiectului SISF în cadrul Programului SISF;

b) analizează, fundamentează şi formulează din punct de vedere tehnic propunerile de modificare a documentelor contractuale;

c) asigură conformitatea deciziilor tehnice adoptate;

d) urmăreşte ca integratorul de sistem să realizeze şi să implementeze SISF în condiţiile tehnice contractuale.

(6) Principalele atribuţii de natură financiară ale UMP- DISISF sunt următoarele:

a) asigură derularea Proiectului SISF din punct de vedere financiar, în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu prevederile contractuale;

b) asigură derularea finanţării Proiectului SISF în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

c) asigură efectuarea plăţilor aferente Proiectului SISF, în condiţiile legii;

d) analizează, fundamentează şi formulează din punct de vedere financiar propunerile de modificare a documentelor contractuale;

e) analizează, fundamentează şi formulează din punct de vedere financiar propunerile pentru asigurarea finanţării Proiectului SISF şt întreprinde demersurile necesare în acest sens.

(7) Principalele atribuţii de natură juridică ale UMP-DISISF sunt următoarele:

a) asigură derularea Proiectului SISF din punct de vedere juridic, în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu prevederile contractuale;

b) asigură elaborarea şi avizarea pentru legalitate a documentelor contractuale;

c) formulează puncte de vedere cu privire la incidenţa prevederilor contractuale şi a actelor normative în vigoare asupra unor situaţii de fapt, generate de derularea şi implementarea Proiectului SISF;

d) formulează orice alte puncte de vedere de specialitate cu privire la Proiectul SISF, solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne şi/sau de celelalte compartimente şi structuri implicate în derularea şi implementarea Proiectului SISF;

e) asigură reprezentarea în instanţă şi în faţa altor autorităţi pentru soluţionarea oricăror litigii apărute cu privire la Proiectul SISF.

(8) Personalul de specialitate al UMP-DISISF participă la derularea de către PFR a procedurilor de achiziţie publică de bunuri şi servicii necesare implementării, dezvoltării şi extinderii SISF, a asigurării capacităţii operaţionale, mentenanţei şi întreţinerii sistemului pe întregul său ciclu de viaţă.

 

ARTICOLUL 9

Atribuţiile directorului UMP-DISISF referitoare la Proiectul SISF

 

(1) Directorul UMP-DISISF reprezintă Ministerul Afacerilor Interne în derularea şi implementarea contractului, precum şi în orice relaţii cu integratorul de sistem, în lipsa managerului Proiectului SISF, precum şi în domeniile şi limitele stabilite de managerul Proiectului SISF.

(2) în derularea Proiectului SISF, directorul UMP-DISISF are următoarele atribuţii:

a) răspunde de derularea şi implementarea Proiectului SISF şi dispune întreprinderea măsurilor necesare în acest sens;

b) formulează şi fundamentează propuneri de modificare ale documentelor contractuale, pe care le înaintează managerului Proiectului SISF;

c) răspunde de derularea contractului cu integratorul de sistem, sub aspect tehnic, financiar şi juridic;

d) efectuează, împreună cu managerul Proiectului SISF şi cu echipa de management de proiect a integratorului de sistem, analize comune privind activitatea în cadrul Proiectului SISF;

e) colaborează, la nivel executiv, cu echipa de management de proiect a integratorului de sistem;

f) se asigură că integratorul de sistem realizează şi implementează SISF în condiţiile contractuale;

g) informează săptămânal managerul Proiectului SISF cu privire la stadiul derulării şi implementării Proiectului SISF.

 

ARTICOLUL 10

Semnarea documentelor aferente derulării Proiectului SISF

 

Potrivit competenţelor atribuite prin prezentul ordin, se desemnează managerul Proiectului SISF şi directorul UMP-DISISF să semneze documentele aferente derulării Proiectului SISF.

 

ARTICOLUL 11

Dispoziţii finale

 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/22 din 1 februarie 20101 privind atribuţiile şefului Departamentului Schengen şi pentru stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului „Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României”.

 

ARTICOLUL 12

Publicitatea ordinului

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2013.

Nr. 154.


1 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/22 din 1 februarie 2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificai potrivit legii.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Convenţiei-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Convenţia-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - SA. Mediaş, utilizatorii Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, producătorii de gaze naturale, furnizorii de gaze naturale, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, clienţii finali racordaţi direct la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi operatorii de înmagazinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 79.

 

ANEXĂ

 

CONVENŢIE-CADRU

privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

 

În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (6) din Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, părţile, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, având sediul social în............................., str. ......................., cod...................., judeţul...................., având CUI........................, fiind înregistrată la registrul comerţului cu nr. de ordine J......./......./........reprezentată legal prin................................................în calitate de operator al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, denumită în cele ce urmează OTS, pe de o parte,

şi

............................................................................................, având sediul social în................................str. ....................................., cod ........., judeţul .............., având CUI .............., fiind înregistrată la registrul comerţului cu nr. de ordine J......./......./......., reprezentată legal prin.................................................................., în calitate de producător/operator de înmagazinare/operator de distribuţie/client final racordat direct în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale sau furnizor în calitate de mandatar/distribuitor în calitate de mandatar, denumită în cele ce urmează producător/OÎ/OD/CD sau furnizor/......pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentei convenţii privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, denumită în continuare convenţie.

 

CAPITOLUL I

Terminologie

 

Art. 1. - Termenii utilizaţi în prezenta convenţie sunt definiţi în anexa nr. 1, precum şi în reglementările în vigoare în sectorul gazelor naturale.

 

CAPITOLUL II

Obiectul convenţiei

 

Art. 2. - (1) Obiectul prezentei convenţii îl constituie stabilirea parametrilor tehnologici şi a procedurilor comune privind transmiterea informaţiilor necesare exploatării punctelor

fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, denumit în continuare SNT, şi care au ca scop responsabilizarea părţilor în procesul de predare-preluare a gazelor naturale, în condiţii de siguranţă şi eficienţă.

(2) Parametrii tehnologici stabiliţi prin prezenta convenţie se publică pe pagina de internet a OTS şi vor sta la baza încheierii contractelor de transport şi, respectiv, a contractelor de distribuţie a gazelor naturale.

Art. 3. - Prevederile convenţiei se aplică şi în cazul modificărilor planificate a regimurilor tehnologice de predare-preluare a gazelor naturale în/din SNT şi, respectiv, în cazul manevrelor comune OTS - producător/OÎ/OD/CD sau furnizor, care conduc pe termen scurt (mai mic de o lună) la modificarea parametrilor tehnologici stabiliţi.

Art. 4. - Prin semnarea prezentei convenţii, părţile înţeleg că nu sunt exonerate de alte obligaţii ce decurg din reglementările aplicabile în sectorul gazelor naturale.

 

CAPITOLUL III

Durata convenţiei

 

Art. 5. - Prezenta convenţie este valabilă pentru anul gazier.

Art. 6. - Dacă, până la data de 15 martie a anului gazier precizat la art. 5, părţile semnatare nu notifică în scris intenţia de modificare a prevederilor convenţiei, aceasta îşi va prelungi în mod automat durata de valabilitate cu un an gazier.

 

CAPITOLUL IV

Condiţii de predare-preluare a gazelor naturale

 

Art. 7. - (1) Punctele fizice de predare-preluare (cod unic, denumire punct, localitate, judeţ) situate la interfaţa Sistemul naţional de transport cu perimetrele de producţie/depozitele de înmagazinare/sistemele de distribuţie/clienţii finali racordaţi direct în SNT, cu parametrii tehnologici aferenţi: presiune minimă/maximă, capacitatea tehnologică, sunt redate în anexa nr. 2.

(2) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, părţile pot solicita modificarea anexei nr. 2, după cum urmează:

a) în cazul unui nou punct fizic pus în funcţiune şi/sau al celui modificat în baza unor acorduri de acces, stabilirea/modificarea parametrilor se va conveni de către părţi, după caz, astfel:

(i), în cazul unui nou punct fizic de ieşire din SNT, OTS transmite o informare în scris către OD/CD sau furnizor în termen de 48 de ore de la recepţia fizică a obiectivului. În perioada următoare, cele două părţi vor stabili de comun acord perioada punerii în funcţiune a obiectivului. OTS va transmite OD/CD sau furnizorului, cu cel puţin 5 zile înainte de data convenită pentru punerea în funcţiune, anexa nr. 2, completată şi actualizată conform parametrilor conveniţi;

(ii) în cazul unui nou punct fizic de intrare în SNT, producătorul transmite o informare în scris către OST în termen de 48 de ore de la recepţia fizică a obiectivului. În perioada următoare, cele două părţi convin asupra efectuării probelor tehnologice a instalaţiilor, precum şi a cuplării punctului la SNT. Producătorul va transmite OST, cu cel puţin 5 zile înainte de data convenită pentru punerea în funcţiune, anexa nr. 2, completată şi actualizată conform parametrilor conveniţi;

b) în cazul punctelor fizice existente, părţile pot solicita modificarea planificată a regimurilor tehnologice de predare-preluare a gazelor naturale în/din SNT cu cel puţin două zile înainte de data implementării acestora; în cazul în care modificarea parametrilor este convenită între părţi pentru o perioadă mai mare de o lună calendaristică, OTS transmite anexa nr. 2 actualizată;

c) în vederea eliberării unor acorduri de acces, OD are dreptul să solicite modificarea parametrilor, OTS având obligaţia de a răspunde în termen de două zile de la data solicitării. În situaţia aprobării solicitării de către OTS, modificarea efectivă a parametrilor în cadrul anexei nr. 2 se va realiza în condiţiile menţionate la lit. b);

d) părţile sunt de acord să se reducă termenul menţionat la lit. b) prin convenirea modificării parametrilor cât mai urgent posibil, în situaţii de natură a produce limitări/întreruperi în alimentarea cu  gaze a consumatorilor, situaţiile privind alimentarea în condiţii de siguranţă sau situaţiile impuse de legislaţie.

(3) OTS are obligaţia să actualizeze pe pagina de internet a acestuia punctele fizice şi parametrii tehnologici, actualizaţi conform alin. (2) lit. a) şi/sau modificaţi conform lit. b).

Art. 8. - Predarea/Preluarea cantităţilor de gaze naturale în punctele fizice de intrare/ieşire aflate la interfaţa SNT se realizează conform prevederilor legislaţiei.

 

SECŢIUNEA 1

Măsurarea gazelor naturale

 

Art. 9. - Măsurarea cantităţilor de gaze naturale predate/preluate în punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT se realizează în conformitate cu Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, cu Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, denumit în continuare Codul reţelei, precum şi cu legislaţia metrologică aplicabilă pe teritoriul României.

Art. 10. - Divergenţele legate de măsurarea gazelor naturale predate/preluate în punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT se soluţionează în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

Art. 11. - (1) în cazul în care oricare dintre părţi notifică, justificat, cealaltă parte cu privire la modul de funcţionare eronat a unui sistem de măsurare de bază amplasat în punctele fizice de predare/preluare în/din SNT, părţile vor analiza situaţia şi, după caz, se vor deplasa împreună, pentru constatări, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea notificării.

(2) în cazul în care proprietarul/operatorul sistemelor de măsurare de bază amplasate în punctele fizice de predare/preluare în/din SNT constată necorelări privind funcţionarea sistemelor de măsurare, va notifica în termen de maximum două zile lucrătoare cealaltă parte, în vederea soluţionării conform alin. (1).

(3) Dacă, în urma constatării precizate la alin. (1) sau (2), părţile convin că este necesară verificarea metrologică a sistemului de măsurare, aceasta se face cu respectarea reglementărilor, termenul maximal fiind:

a) pentru sistemele de măsurare care necesită demontarea şi transportul la un laborator metrologic autorizat, în cel mai scurt timp posibil;

b) 5 zile lucrătoare, pentru sistemele de măsurare care se verifică la locul de funcţionare.

(4) Părţile înţeleg ca necorelările privind funcţionarea sistemelor de măsurare, notificate, să nu afecteze balanţa lunară a niciunei dintre părţi. În acest sens, regularizările vor fi realizate pe cale amiabilă, conform Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, precum şi Codului reţelei, până la închiderea lunii de livrare în care au apărut necorelările.

(5) Pentru cazurile precizate la alin. (1) şi (2), cantitatea de gaze naturale care se raportează pentru fiecare zi gazier se va conveni, după caz, între părţi.

Art. 12. - Orice intervenţie asupra sistemelor de măsurare de bază amplasate în punctele fizice de predare/preluare în/din SNT se efectuează de către proprietarul/operatorul sistemului de măsurare după notificarea în prealabil a celeilalte părţi cu 48 de ore înainte. Partea notificată va depune toate diligentele să fie prezentă, în caz contrar i se vor pune la dispoziţie documentele care atestă legalitatea şi corectitudinea intervenţiei.

Art. 13. - Proprietarul/Operatorul sistemului de măsurare are obligaţia asigurării securităţii măsurării prin aplicarea de sigilii. Prin acordul părţilor se pot aplica sigilii suplimentare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Calitatea gazelor naturale predate-preluate. Odorizarea gazelor naturale

 

Art. 14. - (1) Calitatea gazelor naturale predate-preluate în punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT trebuie să respecte prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Determinarea compoziţiei chimice, precum şi a puterii calorifice superioare va fi realizată în conformitate cu legislaţia aplicabilă pentru fiecare punct fizic de intrare în SNT, respectiv pentru fiecare zonă de calitate, cu periodicitatea menţionată în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

(i) Pentru fiecare punct fizic de intrare în SNT, producătorul/operatorul de înmagazinare va pune la dispoziţia OTS un buletin de analiză cromatografică/ raport cromatografic o dată pe lună; configurarea şi setarea convertoarelor/calculatoarelor de debit (unde este cazul) se realizează în baza acestor buletine lunare, în conformitate cu art. 12.

(ii) Pentru fiecare zonă de calitate, OTS va pune la dispoziţia OD/operatorului de Înmagazinare/CD sau furnizor un buletin de analiză cromatografică o dată pe lună; configurarea şi setarea convertoarelor/ calculatoarelor de debit (unde este cazul) se realizează în baza acestor buletine lunare, în conformitate cu art. 12.

(3) în cazul în care se constată calitatea necorespunzătoare a gazelor naturale predate-preluate în punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT, părţile implicate (producător, operator de înmagazinare, transportator, distribuitor, client final racordat direct în SNT) vor verifica prin analize suplimentare încadrarea gazelor în parametrii de calitate prevăzuţi de reglementările specifice; părţile îşi vor pune reciproc la dispoziţie datele privind calitatea gazelor naturale în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării şi vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare din domeniu.

Art. 15. - (1) OTS/OD au obligaţia de a odoriza gazele naturale în conformitate cu dispoziţiile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a reglementărilor specifice, aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) OD poate solicita OTS odorizarea suplimentară, în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu OTS conform prevederilor legislaţiei aplicabile.

(3) în situaţii accidentale, în cazul în care nivelul de odorizare nu este respectat, părţile se vor anunţa reciproc în cel mai scurt timp posibil pentru a lua măsurile care se impun.

 

CAPITOLUL V

Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

Art. 16. - Părţile se obligă să asigure parametrii tehnologici în punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT, conform prezentei convenţii.

Art. 17. - Producătorul/OÎ/OD/CD sau furnizorul are obligaţia să comunice OTS apariţia situaţiilor deosebite apărute în funcţionarea sistemului conectat la SNT care afectează regimul tehnologic, precum şi, după caz, măsurile luate pentru îndepărtarea acestora; comunicarea se realizează, după caz, prin dispeceratele părţilor în cel mai scurt timp.

Art. 18. - În situaţia în care producătorul/OÎ/OD/CD sau furnizorul este sesizat în legătura cu apariţia unor defecţiuni sau cu privire la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea SNT şi funcţionarea acestuia în condiţii de siguranţă, acesta va anunţa OTS prin dispecerat, în cel mai scurt timp posibil.

Art. 19. - În situaţia în care OTS este sesizat în legătură cu apariţia unor defecţiuni sau cu privire la acţiunile unor terţi de natură să pună în pericol funcţionarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale (SD), acesta va anunţa OD prin dispecerat, în cel mai scurt timp posibil, despre situaţia apărută, inclusiv despre măsurile dispuse.

Art. 20. - (1) OD are obligaţia de a limita şi/sau sista alimentarea cu gaze a consumatorilor eligibili la notificarea OTS în următoarele situaţii:

- neîndeplinirea obligaţiilor de plată la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractele de furnizare de gaze naturale şi de servicii de transport;

- conform prevederilor legale privitoare la situaţiile de urgenţă.

(2) Notificarea trebuie transmisă OD cu cel puţin 24 de ore înainte de momentul limitării/sistării.

(3) Furnizorul are obligaţia de a transmite OTS solicitarea de limitare/sistare, după cum urmează:

- cu 24 de ore înainte de momentul limitării/sistării în cazul consumatorilor racordaţi direct la SNT;

- cu 48 de ore înainte de momentul limitării/sistării în cazul consumatorilor racordaţi la SD.

Art. 21. - (1) Părţile se vor informa reciproc cu privire la lucrările programate/neprogramate de întreţinere, reparaţii, cuplări/decuplări de tronsoane de conductă, precum şi manevrele tehnice programate la punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT, după cum urmează:

- în situaţia în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă planificat, partea care realizează întreruperea, cu impact în realizarea serviciului de transport, va notifica în scris cealaltă parte în legătură cu perioada de întrerupere şi cu privire la data previzionată a reluării prestării serviciului, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data de întrerupere a acestuia;

- în situaţia în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă neplanificat, partea responsabilă de lucrare comunică telefonic, de urgenţă, celeilalte părţi data preconizată de reluare a prestării serviciului, precum şi orice modificări în legătură cu această dată;

- în situaţia în care prestarea serviciului a fost întreruptă neplanificat, iar OTS estimează că întreruperea va dura mai mult de 24 de ore, acesta va notifica în scris cealaltă parte în legătură cu data preconizată de reluare a prestării serviciului, transmiţând notificări scrise la intervale de maximum 12 ore de la notificarea anterioară asupra evoluţiei situaţiei, inclusiv asupra oricărei modificări a datei/orei preconizate pentru reluarea prestării serviciului.

(2) Lucrările programate pentru întreţinere, reparaţii, cuplări/decuplări de tronsoane de conductă, precum şi manevrele tehnice programate la punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT se vor face pe baza unui grafic stabilit de partea responsabilă cu lucrarea şi adus la cunoştinţa celeilalte părţi.

Art. 22. - (1) Părţile îşi vor asigura accesul în incinta punctelor fizice de predare/preluare menţionate în anexa nr. 2.

(2) Accesul reprezentanţilor uneia dintre părţi în incinta instalaţiilor tehnologice pentru citirea, controlul sistemelor de măsurare, verificarea metrologică a componentelor acestora şi verificarea etanşeităţii în aval de sistemul de măsurare va fi permis la solicitarea scrisă a acesteia, cu 24 de ore înainte sau cu caracter operativ, cu acordul părţilor şi numai în prezenţa reprezentanţilor celeilalte părţi. Pentru situaţii operative, intervalul de notificare poate fi redus, în funcţie de caz, prin acord verbal al părţilor.

(3) Acţiunile şi verificările desfăşurate în incinta punctelor fizice de predare/preluare, precum şi rezultatele acestora vor fi consemnate în procese-verbale semnate de reprezentanţii ambelor părţi.

Art. 23. - Personalul cu drept de acces prevăzut la art. 22 este nominalizat în lista întocmită conform prevederilor anexei nr. 4. Părţile vor comunica, în timp util, modificările apărute în lista personalului cu drept de acces, realizându-se modificarea corespunzătoare a listei prevăzute în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL VI

Căi de comunicare

 

Art. 24. - (1) Părţile vor menţine un sistem de comunicare prin care pot primi şi/sau oferi date, informaţii privind orice situaţie sau împrejurare care afectează sau poate afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau continuitatea în procesul de predare-preluare de gaze naturale prin punctele de intrare în/ieşire din SNT prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Părţile îşi vor comunica telefonic, de urgenţă, apariţia accidentelor tehnice şi incidentelor care afectează parametrii de funcţionare a punctelor fizice de intrare în/ieşire din SNT a gazelor naturale (de exemplu, limitarea presiunii, reducerea fluxului de gaze naturale, suprapresiunile, predarea-preluarea unor volume de gaze naturale situate sub cerinţele minime de calitate impuse de reglementările specifice), măsurile luate, precum şi durata estimată pentru remedierea avariilor/ accidentelor tehnice sau incidentelor care afectează activitatea partenerilor. Părţile îşi vor comunica reciproc, prin intermediul persoanelor de contact, orice modificare majoră a valorii curente a parametrilor de presiune şi debit, în cel mai scurt timp.

(3) Părţile au obligaţia de a menţine în stare de permanentă funcţionare liniile telefonice directe. Datele de contact ale persoanelor/departamentelor responsabile pentru aceste situaţii sunt prevăzute în anexa nr. 3. Părţile vor comunica, în timp util, eventualele schimbări ale datelor de contact apărute, realizându-se modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3.

(4) Comunicările telefonice între persoanele împuternicite menţionate în anexa nr. 3 vor fi urmate obligatoriu de notificări scrise.

Art. 25. - În situaţiile de urgenţă se va proceda conform . legislaţiei specifice.

Transmiterea parametrilor tehnici înregistraţi la punctele fizice.

Accesul la datele colectate de SCADĂ

Art. 26. - Citirea datelor se efectuează pentru toate punctele fizice de predare/preluare de intrare în/ieşire din SNT şi pentru toate sistemele de măsurare la ora 6,00 a zilei caziere.

Art. 27. - (1) Pentru punctele fizice de intrare/ieşire în/din SNT monitorizate prin programul SCADĂ, partea responsabilă cu operarea respectivului punct fizic are obligaţia de a pune la dispoziţia celeilalte părţi datele proprii: debite, presiuni, temperaturi etc. Periodicitatea de transmitere a datelor este o dată pe oră.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) vor fi puse la dispoziţie de către OTS, după implementarea soluţiei tehnice necesare în acest scop.

(3) Pentru punctele fizice de intrare/ieşire în/din SNT care ni sunt monitorizate prin programul SCADĂ, partea responsabili cu operarea respectivului punct fizic are obligaţia de a transmite celeilalte părţi datele proprii: debite, presiuni, temperaturi etc. Periodicitatea de transmitere a datelor se va face zilnic ca total zi precedentă şi medii orare zi precedentă.

 

CAPITOLUL VII

Clauze de confidenţialitate

 

Art. 28. - Părţile se obligă să folosească între ele şi în relaţiile cu terţii doar informaţiile referitoare la punctele de predare-preluare cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 29. - (1) Părţile semnatare se obligă ca, pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii, să păstreze confidenţialitatea datelor, a documentelor şi/sau a informaţiilor obţinute în baza acesteia.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) datele documentele şi informaţiile următoare:

a) cele prevăzute a fi publicate pe pagina web a OS1 conform legislaţiei specifice;

b) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris e celeilalte părţi;

c) cele care la data dezvăluirii sunt de circulaţie publică;

d) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare;

e) cele considerate a nu avea caracter confidenţial, conform legislaţiei specifice.

 

CAPITOLUL VIII

Alte clauze

 

Art. 30. - Prezenta convenţie poate înceta prin acordul părţilor sau prin denunţare unilaterală, cu un preaviz de cel puţii 30 de zile calendaristice.

 

CAPITOLUL IX

Clauze finale

 

Art. 31. - (1) Părţile efectuează anual analiza parametrilor realizaţi pe puncte fizice în scopul îmbunătăţirii ulterioare activităţii de operare.

(2) Prezenta convenţie poate fi completată cu acordul părţilor, prin încheierea şi semnarea unui act adiţional I aceasta, fără ca aceste completări să contravină prevederile convenţiei-cadru.

(3) Drepturile şi obligaţiile părţilor menţionate la cap. V s completează corespunzător prevederilor legale.

(4) Divergenţele legate de aplicarea prezentei convenţii vor fi soluţionate amiabil de părţi, cu respectarea prevederilor legale.

(5) În situaţia în care părţile nu convin modificarea anexei nr. 2, conform art. 7, acestea se vor adresa Autorităţii Naţional de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea medierii.

Art. 32. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezent convenţie.

 

Prezenta convenţie s-a încheiat astăzi...............:..., în două exemplare originale egal autentice, câte unul pentru fiecare parte.

 

OTS

Reprezentant legal,

………………………………………

Producător/OÎ/OD/Client final

racordat direct în SNT sau Furnizor

Reprezentant legal,

………………………………………

 

ANEXA Nr. 1

la convenţia-cadru

 

TERMINOLOGIE

 

Cu excepţia termenilor mai jos definiţi, înţelesul pentru ceilalţi termenii utilizaţi este cel prevăzut de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi de Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

- Punct fizic de intrare în/ieşire din SNT- este reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare a gazelor naturale predate în/preluate din SNT

- Presiune minimă tehnologică - presiunea minimă care poate fi asigurată permanent la ieşirea din instalaţia tehnologică (SRM/PM), convenită între părţi; responsabilitatea menţinerii presiunii minime aparţine părţii care operează instalaţia

- Presiune maximă tehnologică - presiunea maximă care poate fi asigurată permanent la ieşirea din instalaţia tehnologică (SRM/PM), convenită între părţi; responsabilitatea menţinerii presiunii maxime aparţine părţii care operează instalaţia

- Capacitatea tehnologică a punctului fizic - capacitatea maximă pe care o poate oferi OST, luând în considerare cerinţele de operare şi exploatare a SNT

- Debit minim - debitul minim posibil a fi asigurat în orice moment prin sistemul de măsurare/reglare, în condiţiile de presiune convenite între părţi

- Debit maxim - debitul maxim posibil a fi asigurat prin sistemul de măsurare/reglare, în condiţiile de presiune convenite între părţi

 

ANEXA Nr. 2

la convenţia-cadru

 

PARAMETRII TEHNOLOGICI

aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

 

Nr. crt.

Cod punct fizic

Zona de calitate

Denumire punct fizic

Judeţ

Localitate

Cod Siruta

Presiune bar

Capacitate tehnologică

- mii mc/zi -

Debit

- mii mc/zi -

Inferior

Superior

„min.

P -max

Min.

Max.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la convenţia-cadru

 

LISTA

departamentelor/persoanelor responsabile cu asigurarea comunicării în situaţiile precizate în Convenţia-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

ANEXA Nr. 4

la convenţia-cadru

 

LISTA

personalului cu drept de acces în punctele de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

 

……………………………………………………………………………………………………………