MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 710/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 710         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 19 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

298. - Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

 

881. - Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

872. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 

873. - Hotărâre privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014

 

875. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile înscrise în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş

 

876. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Braşov, Iaşi şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.356. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea tarifelor practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru activităţile desfăşurate în domeniul dispozitivelor medicale

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Muzeul Naţional Filatelic, denumit în continuare Muzeul, sucursală fără personalitate juridică a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., se reorganizează ca secţie fără personalitate juridică a Muzeului Naţional de Istorie a României.

(2) Muzeul va funcţiona în imobilul deţinut de către Muzeu! Naţional de Istorie a României.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Muzeului se transferă de la Compania Naţională „Poşta Română” - S.A. la Muzeul Naţional de Istorie a României, cu respectarea legislaţiei privind regimul proprietăţii.

(2) Cu valoarea contabilă a colecţiei filatelice constituite după anul 1998 prin achiziţii ale Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., aflată în proprietatea privată a acesteia, se sting, în mod corespunzător, obligaţiile fiscale ale acesteia către bugetul de stat.

(3) Colecţia transferată în condiţiile alin. (2) devine proprietate publică a statului.

(4) Data stingerii obligaţiilor fiscale către bugetul de stat este data încheierii protocolului prevăzut la art. 5. Dispoziţiile art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

(5) în scopul efectuării stingerii obligaţiilor fiscale ale Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A. către bugetul de stat, protocolul prevăzut la art. 5 va conţine şi menţiuni privind valoarea contabilă a colecţiei filatelice prevăzute la alin. (2), la data încheierii acestuia.

(6) Stingerea obligaţiilor fiscale ale Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A. către bugetul de stat va opera şi cu privire la bunurile proprietate privată ale Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A. aflate în patrimoniul Muzeului, altele decât cele prevăzute la alin. (2), cu respectarea dispoziţiilor alin. (4) şi (5).

(7) Stingerea obligaţiilor fiscale, în situaţia prevăzută la alin. (6), se va face la valoarea bunurilor stabilită printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent. Costurile evaluării se suportă de către Compania Naţională „Poşta Română” - S.A.

(8) în situaţia în care valoarea bunurilor stabilită conform prevederilor alin. (2) şi (6) este mai mare decât cuantumul obligaţiilor fiscale ale Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A. către bugetul de stat, cu diferenţa rezultată se sting alte obligaţii fiscale, inclusiv obligaţii fiscale viitoare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Art. 3. - (1) Colecţia filatelică a României, proprietate publică a statului, parte a patrimoniului cultural naţional mobil, aflată în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României potrivit art. 2, se predă în custodia Băncii Naţionale a României.

(2) Colecţia filatelică a României este compusă din mărci poştale şi fiscale româneşti şi străine, întreguri poştale, proiecte şi machete de mărci poştale şi de întreguri poştale, matriţe pentru imprimarea mărcilor poştale, plăci litografice, eseuri, probe de tipar, specimene, modelare şi orice alte obiecte şi înscrisuri având legătură cu aceasta şi deţinute în administrare de Compania Naţională „Poşta Română” - S.A.

Art. 4. - (1) Banca Naţională a României va asigura conservarea, gestionarea, protejarea, precum şi punerea în valoare a Colecţiei filatelice a României, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Banca Naţională a României va asigura accesul publicului la Colecţia filatelică a României.

Art. 5. - (1) Predarea-preluarea patrimoniului inventariat, inclusiv a Colecţiei filatelice a României, se realizează prin protocol încheiat între Compania Naţională „Poşta Română” - S.A., Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Banca Naţională a României, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) în cuprinsul protocolului prevăzut la alin. (1) se menţionează distinct bunurile predate în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României, respectiv cele predate în custodia Băncii Naţionale a României.

Art. 6. - Întregul fond de documente aferente Colecţiei filatelice a României este preluat, simultan cu transferul acesteia, în original, de către Muzeul Naţional de Istorie a României, după cum urmează:

a) arhiva şi biblioteca Muzeului;

b) registrele de evidenţă operativă şi documentele contabile.

Art. 7. - Muzeul Naţional de Istorie a României predă Băncii Naţionale a României, la data preluării în custodie a colecţiei filatelice, în original, documentele prevăzute la art. 6 lit. a) şi, în copie, pe suport hârtie şi electronic, documentele prevăzute la art. 6 lit. b).

Art. 8. - Gestionarii care la data de 1 ianuarie 2013 deţineau în gestiune colecţiile de mărci poştale româneşti, mărci poştale străine, efecte poştale şi matriţe se preiau de către Banca Naţională a României de la Compania Naţională „Poşta Română” - S.A. odată cu predarea Colecţiei filatelice a României în custodie, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1).

Art. 9. - (1) Inventarierea şi expertizarea, în vederea clasării în patrimoniul cultural naţional mobil, precum şi evaluarea, după caz, a bunurilor care fac parte din Colecţia filatelică a României sunt continuate de către Ministerul Culturii şi Muzeul Naţional de Istorie a României, în sediile Băncii Naţionale a României.

(2) Finanţarea activităţii de expertizare şi evaluare, după caz, în vederea clasării, a bunurilor care alcătuiesc Colecţia filatelică a României se asigură de către Muzeul Naţional de Istorie a României cu încadrarea în sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul propriu, potrivit legii.

(3) Eventualele diferenţe rezultate în urma operaţiunilor menţionate la alin. (1) se înregistrează în evidenţele contabile ale Muzeului Naţional de Istorie a României şi în cele ale Băncii Naţionale a României, potrivit legii.

Art. 10. - (1) După finalizarea operaţiunilor de expertizare, evaluare şi clasare, potrivit prevederilor art. 9, bunurile care fac parte din Colecţia filatelică a României, proprietate publică a statului, se transmit din administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României în administrarea Băncii Naţionale a României.

(2) Predarea-preluarea bunurilor menţionate la alin. (1) se realizează prin protocol încheiat între Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Banca Naţională a României.

(3) Banca Naţională a României emite reglementări proprii privind administrarea Colecţiei filatelice a României.

Art. 11. - (1) Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Naţional de Istorie a României potrivit dispoziţiilor prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Personalul de specialitate ai Muzeului se preia de către Muzeul Naţional de Istorie a României.

Art. 12. - Odată cu punerea în circulaţie a fiecărei emisiuni filatelice, Societatea Comercială „Romfilatelia” - S.A. furnizează, în mod gratuit, Muzeului Naţional de Istorie a României şi Băncii Naţionale a României un exemplar al timbrelor şi/sau efectelor poştale introduse în circulaţie, în vederea completării colecţiei filatelice aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea acestuia/acesteia.

 

Această lege a fost adoptate de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2013.

Nr. 298.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2013.

Nr. 881.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 16 lit. g) şi art. 18 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2013 de un ajutor anual în cuantum de 265 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.

Art. 2. - Sumele pentru plata ajutorului prevăzut la art. 1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suportă din bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2013.

Nr. 872.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2014 se stabileşte la venituri în sumă de 992.012 mii lei, la cheltuieli în sumă de 988.847 mii lei, cu un excedent în sumă de 3.165 mii lei.

Art. 2. - Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2013.

Nr. 873.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL TREZORERIEI STATULUI

pe anul 2014

 

 

 

 

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol/ Paragraf

Titlu / Articol

Alineat

Denumire indicator

Program 2014

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

VENITURI

992.012

 

 

 

 

I. Venituri curente

992.012

 

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

992.012

 

 

 

 

C1. Venituri din proprietate

988.283

31.09

 

 

 

Venituri din dobânzi

988.283

 

01

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

174.397

 

02

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

813.886

 

03

 

 

Alte venituri din dobânzi

0

 

 

 

 

C2. Vânzări de bunuri şi servicii

3.729

35.09

 

 

 

Amenzi, penalităţi şi confiscări

500

 

04

 

 

Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

.500

36.09

 

 

 

Diverse venituri

3.229

 

50

 

 

Alte venituri

3.229

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

988.847

 

 

 

 

a) Clasificaţia funcţională

 

 

 

 

 

Partea a I a - Servicii publice generale

988.847

51.09

 

 

 

Autorităţi publice şi acţiuni externe

38.157

 

01

 

 

Autorităţi executive şi legislative

38.157

 

01.03

 

 

Autorităţi executive

38.157

55.09

 

 

 

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

950.690

 

 

 

 

b. Clasificaţia economică

 

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

988.847

51.09

 

 

 

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

38.157

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

34.157

 

 

20

 

Titlul II Bunuri şi servicii

34.060

 

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

28.920

 

 

 

01

Furnituri de birou

2.467

 

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

80

 

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

5.200

 

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

415

 

 

 

05

Carburanţi şi lubrifiant!

1.607

 

 

 

06

Piese de schimb

292

 

 

 

07

Transport

8

 

 

 

08

Postă, telecomunicaţii, radio, tv., internet

975

 

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

15024

 

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.852

 

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.183

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.175

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

2.175

 

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

35

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.747

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

825

 

 

 

04

Chirii

922

 

 

59

 

Titlul X Alte cheltuieli

97

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

97

 

 

70

 

Cheltuieli de capital

4.000

 

 

71

 

Titlul XII Active nefinanciare

4.000

 

 

71.01

 

Active fixe

4.000

 

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

2.000

 

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

2.000

55.09

 

 

 

TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

950.690

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

950.690

 

 

30

 

Titlul III - Dobânzi

950.690

 

 

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne

740.290

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

740.290

 

 

30.03

 

Alte dobânzi

210.400

 

 

 

04

Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului Excedent

210.400 3.165

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare a unor imobile înscrise în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare si în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare a imobilelor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei, înregistrate cu numerele M.F.P. 27673 şi 150269, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilelor menţionate la art. 1 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amenajării şi folosirii acestora ca sediu administrativ al Primăriei Oraşului Şomcuta Mare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2013.

Nr. 875.

 

ANEXA Nr. 1

 

I NVENTARUL

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

4265841

Ministerul Justiţiei

2. Ordonator secundar de credite

17705260

Curtea de Apel Cluj

3. Ordonator terţiar de credite

3695026

Tribunalul Maramureş

 

Nr. M.F.

Tip bun

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/dării

în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

11

27673

Imobil

8.29.09

Judecătoria Şomcuta Mare

P+1E

Sc = 675 mp

Sd = 1.350 mp

S teren = 2.235 mp

N – proprietate privată

S - atelier auto

E - str. Someş

V – Parchetul Şomcuta, clădire anexă

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

localitatea Şomcuta Mare,

str. Someş nr. 17

1998

3.405.477,22

Hotărârea Consiliului Loca! al Oraşului Şomcuta Mare nr. 81/22.08.2013

În administrarea Ministerului Justiţiei

150269

Imobil

8.29.09

Judecătoria Şomcuta Mare

P

Sc = 180 mp

Sd = 180 mp

N – Parchetul Şomcuta

S - atelier auto

E - str. Someş

V – proprietate privată

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

localitatea: Şomcuta Mare,

str. Someş nr. 17

1997

843.804,00

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare nr. 81/22.08.2013

În administrarea Ministerului Justiţiei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniu! public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

1

România, judeţul Maramureş,

oraşul Şomcuta Mare,

str. Someş nr. 17

Ministerul Justiţiei - CUI 4265841

Tribunalul Maramureş - CUI 3695026

Oraşul Şomcuta Mare CUI 3694829, în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta

Mare CUI 3694829

P+ 1E

Sc = 675 mp

Sd = 1.350 mp

S teren = 2.235 mp (CF nr. 50866)

27673

2

România, judeţul Maramureş,

oraşul Şomcuta Mare,

str. Someş nr. 17

Ministerul Justiţiei - CUI 4265841

Tribunalul Maramureş - CUI 3695026

Oraşul Şomcuta Mare CUI 3694829, în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare CUI 3694829

P

Sc = 180 mp

Sd = 180 mp (CF nr. 50866)

150269

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Braşov, Iaşi şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Braşov, Iaşi şi Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. Îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.

Art. 3. - (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis, din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Viceprim-ministru, ministru! finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2013.

Nr. 876.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, reutilizării şi, după caz, casării, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., de pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Braşov, afectate de lucrări de modernizare

(Coridor IV - Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria)

 

CS MT: 13633330

 

CUI CNCF „CF.R.” - SA: R 11054529

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Denumire date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

În administrare/ În concesiune

Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147816

parţial

08.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare

Lungimea totală a liniilor = 282,15 km;

Aparate de cale = 236 buc.

Sucursalele centre

regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj

linia 300 Predeal - Războieni

linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu

 

216.898.459

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006

Hotărârea Guvernului nr. 618/2008

Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesiune

imobil

TOTAL Nr. M.F. 147816 parţial

 

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Braşov

1998

216.898.459

mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

 

 

 

2

147818 parţial

08.10.02

Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare

Poduri = 70 buc;

Podeţe = 173 buc.

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj

linia 300 Predeal – Războieni

linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu

 

35.825.657

Legea. nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006

Hotărârea Guvernului nr. 618/2008

Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesiune

imobil

TOTAL Nr. M.F. 147818 parţial

 

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Braşov

1998

35.825.657

mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

 

 

 

3

147818 parţial

08.10.03

Tunelele, precum şi terenurile aferente acestora interoperabile

Tuneluri = 1 buc.

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere si reparaţii CF Bucureşti, Cluj

linia 300 Predeal - Războieni

linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu

 

13.935.319

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006

Hotărârea Guvernului nr. 618/2008

Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesiune

imobil

TOTAL Nr. M.F. 147818 parţial

 

Sucursala Centrul Regional de. Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Braşov

1998

13.935.319

mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

 

 

 

4

147818 parţial

08.10.04

Viaducte şi alte lucrări de artă, cu terenurile aferente acestora interoperabile

Pasaje superioare = 2 buc.

Pasaje pietonale = 1 buc.

Sucursalele centre

regionale de exploatare, întreţinere si reparaţii CF Bucureşti, Cluj

linia 300 Predeal - Războieni

 

286.477

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006

Hotărârea Guvernului nr. 618/2008

Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesiune

imobil

TOTAL Nr. M.F. 147818 parţial

 

Sucursala Centrul Regional de. Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Braşov

1998

286.477

mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

 

 

 

5

147820 parţial

08.10.05

Lucrări geotehnice de protecţie, consolidări şi plantaţii de protecţie interoperabil

Ziduri retenţie, ziduri sprijin, şanţuri = 9 buc;

Pereuri = 1 buc;

Apărări maluri, plantaţii, anrocamente = 22 buc.

Sucursalele centre

regionale de exploatare, întreţinere si reparaţii CF Bucureşti, Cluj

linia 300 Predeal - Războieni

linia 200 Teius - Aurel Vlaicu

 

13.275.477

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006

Hotărârea Guvernului nr. 618/2008

Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesiune

imobil

TOTAL Nr. M.F. 147820 parţial

 

Sucursala Centrul Regional de. Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Braşov

1998

13.275.477

mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

 

 

 

6

147822 parţial

08.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi

conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabil

Ansamblul echipamentelor electromecanice CED: 16buc. BLA: 215,06 km

Linie de contact desfăşurată: 438,56 km

Staţie de transformare: 20 buc.

Substaţii de tracţiune: 3 buc

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere si reparaţii CF Bucureşti, Cluj

linia 300 Predeal - Războieni

linia 200 Teius - Aurel Vlaicu

 

54.133.512

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006

Hotărârea Guvernului nr. 618/2008

Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

Hotărârea Guvernului nr. 521/2011

Hotărârea Guvernului nr. 615/2011

concesiune

concesiune

imobil

TOTAL Nr. M.F. 147822 parţial

 

 

Sucursala Centrul Regional de. Exploatare, întreţinere si Reparaţii CF Braşov

1998

54.133,512

mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursala Centrul Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Iaşi, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

CS MT: 13633330

 

CUI CNCF „C.F.R.” - SA: R 11054529

 

Nr. crt.

 

 

Nr. M.F.

 

 

Codul de

clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării in folosinţă

 

 

Valoarea de inventar

(în lei)

 

 

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

 

 

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/

închiriat/Dat cu

titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147830

8.10.02

Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora

interoperabil

PODEŢ IPCJS, KM 259+650, TECUCI-IAŞI, 6,50 M

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere si reparaţii CF Cluj, Galaţi

Tecuci-Iaşi,

km 259+650

01/09/1901

541,50

Legea nr.219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

2

PODEŢ DBA, KM 268+683, TECUCl-IAŞI, 5,30 M

Tecuci-Iaşi, km 268+6S3

01/01/1964

43.643,54

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

3

PODEŢGIPCSN, FIRI, KM 290+159, ADJUD-VICŞANI 2,70 M

Nicolae Bălcescu, jud. Bacău

01/01/1904

5,15

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

4

POD 2 GGN, FIRII, KM 324+050, ADJUD-VICŞANI, 11,00 M

Filipeşti, jud. Bacău

01/01/1914

388,67

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

5

PODEŢ GGN, L.2,3,4,5, KM 281+494, ST. FARAOANI, 6,00 M

Cleja, jud. Bacău

01/01/1957

281.680,32

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr.  81/1998

concesionat *

concesionat

imobil

6

PODEŢ PS 2X5 (49), FIR II, KM 322+537, ADJUD-VICŞANI, 2,60 M

Filipeşti, jud. Bacău

01/01/1960

263,41

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

7

PODEŢ PS 2X7 (45),

KM 16+660, BACÂU-BICAZ,

2,50 M

Gârleni, jud. Bacău

01/01/1963

25.987,15

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

8

147830

8.10.02

Podurile care au   legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora

interoperabil

PODEŢ PS 2X7 (49), FIRII, KM 290+159, ADJUD-VICŞANI, 2,60 M

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere si reparaţii CF Cluj, Galaţi

Nicolae Bălcescu, jud. Bacău

25/05/1972

342,85

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

9

PODEŢ PS, KM 418+889, PLOIEŞTI-VICŞANI, 1,60 M

Liteni, jud. Suceava

01/12/1959

127.205,11

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

10

PODEŢ PSI, KM 439+450, PLOIEŞTM/ICŞANI, 2,60 M

Văratec, jud. Suceava

01/07/1968

75.965,80

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

11

PODEŢ PS II,KM 439+450, PLOIEŞTI-VICŞANI, 2,60 M

Văratec, jud. Suceava

01/06/1975

40.912,18

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

12

PODEŢ DP, KM 101+311, GURAHUMORULUI-FLORENI, 0,90 M.

Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava

01/01/1901

2,95

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

13

PODEŢ PS, KM 49+517, GURA HUMORULUl-FLORENI, 2,60 M

Vama,

jud. Suceava

01/02/1955

233,56

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

14

PODEŢ DBA, KM 47+855, GURA^UMORULUI-FLORENI, 3,80 M

Frasin, jud. Suceava

01/02/1960

. 15.537,10

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

15

PODEŢ PS, KM 58+307, GURA HUMORULUl-FLORENI, 2,60 M

Vama, jud. Suceava

01/01/1961

271,70

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

TOTAL

147830 parţial

8.10.02

Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora

interoperabil

poduri =1 şi podeţe = 14

Sucursalele centre

regionale de exploatare, întreţinere si reparaţii CP Cluj, Galaţi

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Iaşi

1998

612980,99

Mijloace fixe,

Exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, reutilizării şi, după caz, casării, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., de pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa, afectate de lucrări de modernizare (din cadrul proiectului ERAIL)

 

CS MT: 13633330

 

CUI CNCF „C.F.R.” - SA: R 11054529

 

Nr. crt.

 

 

Nr. M.F.

 

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea mijlocului fix

 

 

Denumire date de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosinţă

 

 

Valoarea de inventar

(lei)

 

 

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Concesiune/ Închinat/

Dat cu titlu gratuit

Tip bun

 

 

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

În administrare/ În concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

. 8

9

10

11

12

1

147858 parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabil

Ansamblul echipamentelor electromecanice

inst. CED: 1 buc.

inst. autostop: 3 buc.

inst. BAT: 1 buc.

Sucursalele centre

regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Galaţi

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa

 

11.561.732,06

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006

Hotărârea Guvernului nr. 618/2008

Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

Hotărârea Guvernului nr. 521/2011

Hotărârea Guvernului nr. 615/2011

concesiune

concesiune

imobil

TOTAL Nr. M.F. 147858 parţial

 

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa

1998

11.561.732,06

mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

 

 

 

2

147860 parţial

8.10.10

Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare, inclusiv terenurile aferente acestora,

interoperabile

Instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice

Sucursalele centre

regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Galaţi

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa

 

50.553,79

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006

Hotărârea Guvernului nr. 618/2008

Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

Hotărârea Guvernului nr. 521/2011

Hotărârea Guvernului nr. 615/2011

concesiune

concesiune

imobil

TOTAL Nr. M.F. 147860 parţial

 

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Constanta

1998

50.553,79

mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru activităţile desfăşurate în domeniul dispozitivelor medicale

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. E.N. 11.456 din 13 noiembrie 2013, având în vedere prevederile art. 10 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţie

Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţi cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru activităţile desfăşurate în domeniul dispozitivelor medicale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 2. - (1) Sunt exceptate de la plata tarifelor prevăzute la art. 1 şi a cheltuielilor de deplasare unităţile sanitare publice, serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi echipajele integrate ale serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, a autorităţilor publice locale şi a spitalelor judeţene şi regionale.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică centrelor judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale, unităţi finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.369/2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitiv Medicale pentru activităţile desfăşurate, publicat în Monitori Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 noiembrie 2009, c completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 442/2010 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţi interimar, nr. 1.369/2009 pentru aprobarea tarifelor practicate d Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activităţii desfăşurate şi abrogarea articolelor 13 şi 14 din Ordini ministrului sănătăţii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare, publicat în Monitorul Oficial al Românit Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, se abrogă.

Art. 4. - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale va duce la îndeplinire prevederi prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial României, Partea 1.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2013.

Nr. 1.356.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru activităţile desfăşurate în domeniul dispozitivelor medicale

 

1. Încercări în vederea emiterii avizului de utilizare după punerea în funcţiune/ buletinului de verificare periodică

1.1. Pentru dispozitive medicale (DM)

 

Nr. crt.

Tipul activităţii

Tarif (lei)

1.

Încercări de electrosecuritate pentru dispozitive electromedicale, inclusiv cele conexe DM-GR

250

2.

Încercări de performanţe pentru dispozitive electromedicale, inclusiv cele conexe DM-GR

180

3.

Încercări de performanţe pentru dispozitive medicale neelectrice

100

4.

Emiterea sau modificarea avizului de utilizare/buletinului de verificare periodică

20

5.

Eliberarea la cererea clientului a unui exemplar original al raportului de încercări

40

 

1.2. Pentru dispozitive medicale cu generator de radiaţii (DM-GR)

 

Nr. crt.

Tipul activităţii

Tarif (iei)

1.

Încercări conform criteriilor de acceptabilitate ale Comisiei

Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru:

Rx fix post grafie

Rx fix post scopie-grafie

Rx fix două posturi

Rx mobil grafie

Rx mobil scopie-grafie cu braţ C (inclusiv litotriptor)

Rx mamografie

Rx Angiograf *

Rx dentar panoramic

Osteodensitometru *

Simulator de iradiere în terapie *

1.000

2.

Încercări conform criteriilor de acceptabilitate ale Comisiei

Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)

pentru:

- aparat de radiografie dentară intraorală *

800

3.

Încercări conform criteriilor de acceptabilitate ale CNCAN pentru:

- computer tomograf *

- echipament rezonanţă magnetică nucleară *

- simulator computer tomograf *

- echipamente pentru imagistică direct digitală *

- accelerator liniar *

- cobaltron *

- echipament brahiterapie HDR *

- echipament brahiterapie cu debit de doză redus *

- iradiator *

1.500

4.

Încercări conform criteriilor de acceptabilitate ale CNCAN pentru dispozitive medicale de medicină nucleară*

800

5.

Verificare echipament de radioprotecţie

100

6.

Execuţie radiografie pentru echipament de radioprotecţie

18

7.

Verificări pentru autorizare/reautorizare CNCAN

30% din valoarea tarifului de bază

8.

Emiterea sau modificarea avizului de utilizare/buletinului de verificare periodică

20

9.

Eliberarea la cererea clientului a unui exemplar original al raportului de încercări

40

 

* Doar în cazul emiterii avizului de utilizare după punerea în funcţiune.

 

Pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii buletinului de verificare periodică tariful este de 50 lei.

 

1.3. Alte verificări şi încercări

 

Nr. crt.

Tipul activităţii

Tarif (lei)

1.

Verificarea periodică a sterilizatoarelor

140

2.

Încercări climatice: umiditate 48 de ore

320

3.

Încercări climatice: umiditate 7 zile

400

4.

Depozitare

240

5.

Ceaţă salină

240

6.

Verificări performanţe în domeniul nominal

160

7.

Măsurare nivel de zgomot

160

 

1.4. Pentru dispozitivele medicale din dotarea unităţilor mobile de intervenţie se aplică în mod corespunzător tarifele prevăzute la subpct. 1.1.

În situaţia în care se impune şi verificarea sistemelor de menţinere şi fixare a echipamentelor în compartimentul pacientului, se adaugă tariful de 400 lei pentru această încercare.

1.5. Orice altă activitate care nu este enumerată mai sus se tarifează la ore efectiv lucrate !a tariful de 80 lei/oră.

2. Negaţii, avize de vamă

 

Nr. crt.

Tipul activităţii

Tarif (lei)

1.

Negaţii

60

2.

Aviz de vamă

60

3.

Aviz de vamă pentru donaţii consumabile

20

 

3 Evaluarea unităţilor care prestează servicii în domeniul dispozitivelor medicale

 

Nr. crt.

Tipul activităţii

Tarif (lei)

1.

Evaluare documentaţie pentru audit

120

2.

Unităţi cu maximum 3 angajaţi

700

3.

Unităţi cu 3-5 angajaţi

1.000

4.

Unităţi cu 6-10 angajaţi

1.200

5.

Unităţi cu 11-20 de angajaţi

1.400

6.

Unităţi cu peste 21 de angajaţi

1.600

 

Tarifele de mai sus sunt valabile pentru o singură activitate.

Pentru fiecare activitate suplimentara se majorează tariful cu 50% din tariful de bază.

Pentru punctele de lucru teritoriale se percep 50% din tariful de bază pentru primul punct de lucru şi câte 25% din tariful de bază pentru fiecare din celelalte puncte de lucru de pe aceeaşi cerere.

Tariful pentru reevaluarea activităţii în cazul unui „raport de evaluare nefavorabil” este de 50% din tariful de bază stabilit pentru evaluare.

Valoarea tarifului pentru supravegherea unităţii va fi de 50% din tariful de bază stabilit pentru evaluarea iniţială.

 

NOTĂ:

Tarifele menţionate la pct. 1 şi 3 nu includ cheltuielile de deplasare.

Cheltuielile de deplasare se suportă de unitatea pentru care se execută activităţile privind dispozitivele medicale specificate în prezentul ordin.

Aceste cheltuieli constituie obiectul unei facturi fiscale care” se emite după efectuarea deplasării şi decontarea cheltuielilor de deplasare.

În vederea semnării şi transmiterii către beneficiar a documentelor finale, această factură trebuie achitată în 15 zile de la emitere.

Pentru retragerea cererilor înainte cu 10 zile faţă de data programată pentru efectuarea lucrării, se vor retine 50% din valoarea totală calculată.