MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 711/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 711         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 19 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

889. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 359 din 24 septembrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi art. 11 alin. (1) liniuţa a 2-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

882. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.127/93.182/2.488/1.320. - Ordin al ministrului fondurilor europene, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului transporturilor pentru aprobarea Instrucţiunii privind plata echipamentelor şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către beneficiar pe şantier, în cadrul contractelor de lucrări finanţate în Programul operaţional regional, Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

 

1.375. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi pentru activitatea de prelevare şi transplant de piele

 

1.376. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni, Laborator analize medicale II, drept laborator HLA pentru activitatea de transplant

 

1.377. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 

1.378. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţ㠄Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 

1.379. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica neurochirurgie, pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 

1.381. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţ㠄Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 

1.382. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica chirurgie I, pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 

1.383. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi pentru activitatea de prelevare şi transplant cornee

 

1.384. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Centrul de transplant pancreatic pentru activitatea de prelevare şi transplant pancreatic

 

1.386. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni - Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal pentru prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi transplant renal

 

1.387. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Centrul de transplant renal pentru activitatea de prelevare şi transplant renal

 

1.388. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni - Centrul pentru boli digestive şi transplant hepatic pentru prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi transplant hepatic şi pancreatic

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere şi respect, pentru profesionalismul, simţul datoriei şi compasiunea de care au dat dovadă, pentru ajutorul acordat cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, de pace, Armatei Muntenegrene din Podgorica.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 889.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 359

din 24 septembrie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi art. 11 alin. (1) liniuţa a 2-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Vaier Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi art. 11 alin. (1) liniuţa a 2-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Ioan Rus în Dosarul nr. 237/211/2004/a2 al Tribunalului Cluj - Secţia civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 338D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate Arată că autorul excepţiei este nemulţumit de aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor criticate, ceea ce nu reprezinte veritabile critici de neconstituţionalitate. În continuare, face referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea civilă nr. 43/A/CC/2013, pronunţată la data de 21 martie 2013, al cărei dispozitiv a fost completat prin

încheierea civilă nr. 57/A/CC/2013, pronunţată la data de 30 aprilie 2013, încheieri pronunţate în Dosarul nr. 237/211/2004/a2, Tribunalul Cluj - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi art. 11 alin. (1) liniuţa a 2-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Ioan Rus cu ocazia soluţionării unei cereri de reexaminare a taxei de timbru.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că, deşi prin Legea nr. 276/2009 se modifică Legea nr. 146/1997, conţinutul normativ al art. 11 din aceeaşi lege rămâne neschimbat înfrângându-se principiul neretroactivităţii legii consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie. Astfel, dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 146/1997 sunt deficitare din perspectiva lipsei de corelare cu prevederile art. 3 lit. c) din acelaşi act normativ. Totodată, arată că ipoteza în care se află, aceea de a fi introdus acţiunea înainte de modificarea Legii nr. 146/1997 şi de a formula o cerere de apel după momentul modificării, nu este expres prevăzută de textul de lege criticat. De asemenea, prin lipsa unui tratament egal al părţilor în cadrul aceluiaşi litigiu şi prin lipsa de claritate şi previzibilitate a normei criticate se ajunge la o încălcare a prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (3).

Tribunalul Cluj - Secţia civilă apreciază că taxele de timbru constituie cheltuielile necesare desfăşurării actului de justiţie, cuantumul acestora neconstituind o piedică în dreptul părţilor la un proces echitabil, atât timp cât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 reglementează acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă, în condiţiile în care situaţia materială a părţilor reclamă acordarea unui astfel de ajutor. În continuare face referire la Decizia nr. 648 din 19 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 8 august 2012, şi la jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului - Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit ai Marii Britanii, paragraful 57.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate. În reglementarea exercitării accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil, legiuitorul are posibilitatea să impună anumite condiţii de formă, ţinând de natura şi de exigenţele administrării justiţiei, fără însă ca aceste condiţionări să aducă atingere substanţei dreptului sau să îl lipsească de efectivitate. Accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil nu echivalează cu gratuitatea serviciului prestat de instanţele judecătoreşti, legiuitorul având deplina legitimitate constituţională de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau calculate la valoare în funcţie de obiectul litigiului. În plus, nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Referitor la textul legal criticat, Curtea Constituţională a statuat că justiţiabilii pot obţine scutiri, reduceri, amânări sau eşalonări de la plata taxelor judiciare de timbru, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 722/2011. În contextul celor arătate mai sus, stabilirea taxelor judiciare de timbru nu încalcă principiul neretroactivităţii legii, textele de lege criticate devenind aplicabile de la momentul intrării în vigoare a legii.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere a! Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, .10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 3 lit. c) şi art. 11 alin. (1) liniuţa a 2-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu următorul conţinut:

- Art. 3 lit. c): „Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel: [...]

c) cereri pentru:

- stabilirea calităţii de moştenitor - 50 lei/moştenitor - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;

- cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;

- cereri de reducţiune a liberalităţilor - 3% la valoarea rezervei care urmează a fi reîntregită prin reducţiunea liberalităţilor;

- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile. Separat de această taxă, dacă părţile contestă bunurile de

împărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată în condiţiile art. 2 alin. (1)”;

- Art. 11 alin. (1) liniuţa a 2-a: „Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din: [...]

- taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani”.

Potrivit art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru se abrogă Legea nr. 146/1997. De asemenea, potrivit art. 55 din ordonanţă, „pentru cererile şi acţiunile introduse până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, timbrul judiciar se aplică, respectiv taxele judiciare de timbru se stabilesc şi se plătesc în cuantumul prevăzut de legea în vigoare la data introducerii lor”.

Astfel, Curtea constată că, deşi nu mai sunt în vigoare, dispoziţiile criticate îşi produc efecte juridice fiind în continuare aplicabile cauzei, Curtea având, potrivit Deciziei nr. 766/2011, competenţa de a controla constituţionalitatea dispoziţiilor legale criticate.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorul excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile şi art. 21 alin. (3) referitor la dreptul părţilor la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că din cuprinsul încheierii de sesizare rezultă că obiectul acţiunii principale este o cerere de partaj, care, potrivit art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a se taxează cu 3% la valoarea masei partajabile. Având în vedere conţinutul dispoziţiilor de lege criticate de autorul excepţiei, precum şi obiectul acţiunii sale, rezultă că numai dispoziţiile mai sus menţionate şi cele ale art. 11 alin. (1) liniuţa a 2-a din Legea nr. 146/1997 au legătură cu soluţionarea cauzei. Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţă În vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei [...]”.

Prin urmare, Curtea, în temeiul art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992, va respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) prima liniuţă, liniuţa a 2-a şi liniuţa a 3-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a şi ale art. 11 alin. (1) liniuţa a 2-a din Legea nr. 146/1997, Curtea constată că, prin numeroase decizii, s-a pronunţat asupra constituţionalităţii acestor dispoziţii.

În acest sens, prin deciziile nr. 504 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 8 iunie 2010, nr. 948 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 4 august 2010, şi nr. 35 din 15 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 28 ianuarie 2008, Curtea a statuat că art. 21 din Constituţie nu instituie nicio interdicţie cu privire la taxele în justiţie, fiind legai şi normal ca justiţiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăşurată de autorităţile judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. Mai mult, în virtutea dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin: (1), potrivit cărora „Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice”, plata taxelor şi a impozitelor reprezintă o obligaţie constituţională a cetăţenilor. Echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanţa de judecată prin hotărârea pe care o pronunţă în cauză, plata acestora revenind părţii care cade în pretenţii.

În acelaşi sens este, de altfel, şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justiţie este aceea că nu este un drept absolut (Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, 1985). Astfel, acest drept, care cere prin însăşi natura sa o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitări, atât timp cât nu este atinsă însăşi substanţa sa.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie, soluţia şi considerentele deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

În ceea ce priveşte invocarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, Curtea observă că autorul excepţiei susţine încălcarea acestor prevederi constituţionale prin presupusa existenţă a unei necorelări între dispoziţiile art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a, pe de-o parte, şi cele ale art. 11 alin. (1) liniuţa a 2-a, pe de altă parte.

Referitor la acest aspect, Curtea a statuat, de exemplu, prin Decizia nr. 67 din 27 aprilie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 30 iunie 1999, sau Decizia nr. 151 din 12 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2000, că instanţa constituţională nu se poate pronunţa asupra neconcordanţelor dintre diferite norme juridice, ci numai asupra înţelesului dispoziţiilor legale criticate în raport cu prevederile şi principiile constituţionale.

Totodată, Curtea a reţinut în jurisprudenţa sa că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziţiile constituţionale pretins violate, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale. Constituţiei. Procedându-se altfel s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, deşi fiecare dintre dispoziţiile legale este constituţională, numai coexistenţa lor ar pune în discuţie constituţionalitatea uneia dintre ele. În acest sens sunt şi deciziile nr. 824 din 11 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 13 decembrie 2012, şi nr. 81 din 25 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999.

De asemenea, Curtea observă că presupusa contrarietate a dispoziţiilor criticate în raport cu prevederile art. 15 alin. (2) din Constituţie este determinată de autorul excepţiei şi din obligarea sa la plata taxei de timbru aferentă stadiului procesual în care acesta se află, taxă prevăzută de dispoziţiile legale criticate, ceea ce nu se poate transforma într-un motiv de neconstituţionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) prima liniuţă, liniuţa a 2-a şi liniuţa a 3-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Ioan Rus în Dosarul nr. 237/211/2004/a2 al Tribunalului Cluj - Secţia civilă.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ioan Rus în Dosarul nr. 237/211/2004/a2 al Tribunalului Cluj - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a şi ale art. 11 alin. (1) liniuţa a 2-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Cluj - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 septembrie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (54) al articolului 5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 18 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru energie

Constantin Niţă

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2013.

Nr. 882.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 1.127 din 18 octombrie 2013

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Nr. 2.488 din 23 octombrie 2013

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 93.182 din 15 noiembrie 2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.320 din 22 octombrie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunii privind plata echipamentelor şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către beneficiar pe şantier, în cadrul contractelor de lucrări finanţate în Programul operaţional regional, Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

 

Având în vedere importanţa strategică a proiectelor de infrastructură în atingerea gradului de absorbţie şi îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, precum şi creşterea ritmului de implementare a lucrărilor prin asigurarea unui flux de numerar adecvat aferent contractelor de infrastructură în scopul accelerării procesului de implementare a programelor operaţionale, cu impact direct asupra gradului de absorbţie a fondurilor europene,

în temeiul prevederilor:

- art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 12 alin (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare;

- art. 11 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadru! administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul mediului si schimbărilor climatice si ministrul transporturilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunea privind plata echipamentelor şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către beneficiar pe şantier, în cadrul contractelor de lucrări finanţate în Programul operaţional regional, Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autorităţile contractante care implementează proiecte din domeniul infrastructurii finanţate în cadrul Programului operaţional regional, Programului operaţional sectorial Mediu şi Programului operaţional sectorial Transport au obligaţia punerii în aplicare a instrucţiunii prevăzute la art. 1 începând cu data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Manuel Marian Donescu,

secretar de stat

 

ANEXA

 

INSTRUCŢIUNE

privind plata echipamentelor şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către beneficiar pe şantier, în cadrul contractelor de lucrări finanţate în Programul operaţional regional, Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

 

I. Scop

Creşterea ritmului de implementare a lucrărilor prin asigurarea unui flux de numerar adecvat pentru antreprenori în scopul accelerării procesului de implementare a programelor operaţionale cu impact direct asupra absorbţiei instrumentelor structurale

II. Cadru general

În conformitate cu prevederile contractuale care guvernează implementarea contractelor de lucrări finanţate prin programele operaţionale, în . generai, se menţionează faptul că echipamentele şi/sau materialele necesare realizării lucrărilor se decontează la finalizarea obiectivelor pentru care sunt folosite sau în conformitate cu o schemă de plată stabilită de. către părţile contractante.

În mod particular, pentru contractele care au drept condiţii generale de contract (CGC) prevederile FIDIC (Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi), subclauza 14.5 (FIDIC 1999), de regulă, nu este activă, urmând ca valoarea echipamentelor şi/sau a materialelor să fie, ca şi în cazul anterior, decontată la finalizarea obiectivului din cadrul contractului de lucrări sau conform schemei de plată.

Aceste situaţii au cauzat probleme de flux de numerar pentru antreprenori, mai ales în contextul generat de criza economico-financiară manifestată pe plan global în ultimii ani.

În acest sens, în urma consultărilor cu reprezentanţii autorităţilor de management, a fost convenită posibilitatea modificării contractelor de lucrări în scopul introducerii unei clauze contractuale de plată a echipamentelor şi/sau a materialelor la recepţionarea acestora pe şantier şi întocmirea unei anexe cu tipurile şi cantităţile de echipamente şi/sau materiale relevante.

În conformitate cu prevederile subclauzei 14.5 din CGC tip FIDIC „la certificatele interimare de plată se vor adăuga [...] (i) sume suplimentare pentru echipamentele şi materialele care au fost expediate pe şantier pentru a fi încorporate în lucrările permanente; şi (ii) deduceri, în situaţia în care valoarea de contract a acestor echipamente şi materiale este inclusă ca parte a lucrărilor permanente”. De asemenea, „sumele suplimentare care urmează să fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de către inginer pentru echipamente şi materiale (inclusiv livrarea pe şantier), ţinând cont de documentele menţionate în această subclauza şi de valoarea de contract pentru echipamente şi materiale”. În cazul contractelor cu CGC tip FIDIC s-a convenit reactivarea subclauzei 14.5 şi includerea în anexa la ofertă a unei liste cu echipamente şi materiale relevante.

În cazul semnării unor contracte de lucrări noi se vor avea în vedere includerea în documentaţia de atribuire a unei clauze contractuale de plată a echipamentelor şi/sau a materialelor la recepţionarea acestora pe şantier şi întocmirea unei anexe cu tipurile şi cantităţile de echipamente şi/sau materiale relevante.

Aceste măsuri vor conduce la o îmbunătăţire a fluxului de plăţi către antreprenori şi la creşterea, în acest fel, atât a ritmului lucrărilor pe şantier, cât şi a gradului de absorbţie a fondurilor europene alocate programelor operaţionale.

III. Cadrul legal şi contractual

- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.260/1999;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de „proiectare” şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale, „execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă”, „proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor”, „execuţie de depozit conform de deşeuri”, cu completările ulterioare;

- contractele de finanţare semnate de autorităţile de management şi beneficiari;

- contractele de lucrări semnate de beneficiari şi antreprenori.

IV. Abordare

În vederea atingerii acestor obiective, beneficiarii finali au posibilitatea modificării contractelor de lucrări în scopul introducerii unei clauze contractuale de plată a echipamentelor şi/sau a materialelor la recepţionarea acestora pe şantier.

În opinia Directoratului general piaţă şi servicii interne din cadrul Comisiei Europene (nr. de înregistrare 4.032/EOT din 17 octombrie 2013), prevederile prezentei instrucţiuni se vor aplica pentru contractele existente în condiţiile în care costul creditului ce ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susţinerea a 80% din valoarea echipamentelor şi/sau materialelor care sunt plătite în avans faţă de prevederile iniţiale ale contractului respectă cumulativ următoarele condiţii:

- nu depăşeşte limita de 15% din valoarea contractului; şi

- nu depăşeşte valoarea de 5 milioane euro.

În interpretarea Directoratului general piaţă şi servicii interne din cadrul Comisiei Europene, orice modificare de contract care nu schimbă natura contractului şi respectă cumulativ cele două plafoane menţionate este considerată o modificare nesubstanţială a contractului şi nu implică o nouă procedură de achiziţie.

- Atât pentru contractele noi, cât şi în cazul modificării contractelor de lucrări existente vor fi luate în considerare următoarele aspecte:

A. În cazul contractelor de lucrări care nu au drept CGC prevederile FIDIC

1. Se va introduce o clauză contractuală referitoare la plata echipamentelor şi/sau a materialelor, după cum urmează:

„Antreprenorul este îndreptăţit la plata echipamentelor şi/sau a materialelor, în conformitate cu lista echipamentelor şi/sau a materialelor, constituită ca anexă la contract/actul adiţional. Plata se va face dacă materialele/echipamentele au fost livrate pe şantier în conformitate cu cerinţele contractuale şi au fost recepţionate de către beneficiar. Suma plătită va fi în cuantum de maximum 80% din valoarea acestora, urmând ca diferenţa de 20% să fie plătită după recepţia la terminarea lucrărilor sau sectorului de lucrări care includ echipamentele şi/sau materialele plătite.

În situaţia în care antreprenorul, fără justificări rezonabile, nu reuşeşte să încorporeze în lucrările permanente echipamentele şi materialele până la data-limită asumată, conform contractului/actului adiţional, la care echipamentele şi materialele vor fi încorporate în lucrările permanente, beneficiarul va fi îndreptăţit să aplice penalizări în valoare de 0,1%/zi din valoarea de contract acceptată, până la momentul în care echipamentele şi materialele respective vor fi încorporate în lucrările permanente.”

2. Beneficiarul va aproba adăugarea sumelor în certificatele de plată, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- Antreprenorul:

- a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de comandă, de consum, certificatele de calitate şi garanţie, buletinele de analiză, chitanţele şi costurile echipamentelor şi/sau a materialelor), iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru verificare;

- a transmis beneficiarului o situaţie pentru costurile de achiziţionare şi livrare a echipamentelor şi materialelor pe şantier, însoţită de documente justificative;

- a transmis beneficiarului o situaţie care indică datele la care echipamentele şi materialele vor fi încorporate în lucrările permanente;

- echipamentele şi/sau materialele respective sunt cele cuprinse în lista din anexa la contract/actul adiţional şi sunt în conformitate cu specificaţiile tehnice din contract;

- echipamentele şi/sau materialele respective au fost livrate şi depozitate corespunzător pe şantier, sunt protejate împotriva oricăror pierderi, daune sau deteriorări.

- Beneficiarul:

- are obligaţia recepţionării formale a materialelor şi echipamentelor, aceasta fiind o precondiţie a efectuării plăţii.

- Costul creditului ce ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susţinerea a 80% din valoarea echipamentelor şi/sau materialelor care sunt plătite în avans faţă de prevederile iniţiale ale contractului respectă cumulativ următoarele condiţii:

- nu depăşeşte limita de 15% din valoarea contractului; şi

- nu depăşeşte valoarea de 5 milioane euro.

3. Modificările aduse privesc următoarele aspecte:

- plata se va face exclusiv la livrarea şi depozitarea pe şantier a echipamentelor şi/sau materialelor care întrunesc cerinţele contractuale, la standardele de calitate cerute şi în conformitate cu varianta finală a proiectului de execuţie aprobat, moment în care acestea devin proprietatea beneficiarului;

- includerea, după caz, în anexa la contract a unei liste cu echipamente şi/sau materiale relevante pentru contract sau va fi completată anexa la ofertă cu o listă de echipamente şi/sau materiale în conformitate cu prevederile contractului şi listele ca anexe ale contractului.

B. Pentru contractele de lucrări care au CGC prevederile ti| FIDIC, în vederea activării subclauzei 14.5 în cadrul acelor contracte de lucrări în cazul cărora nu a fost prevăzută iniţia modificarea contractelor de lucrări se va realiza având în vedere următoarele aspecte:

1. Eliminarea subclauzei 14.5 în care se precizează în moi explicit faptul că prevederile subclauzei generale echivalente ni se aplică (dacă este cazul).

 2. Modificarea subclauzei 14.5 se va face printr-o condiţii specială dedicată, după cum urmează:

„Al treilea paragraf al subclauzei 14.5 se înlocuieşte ci următoarele:

«Inginerul va stabili şi va aproba adăugarea sumelor îi certificatele interimare de plată dacă sunt îndepliniţi următoarele condiţii:

a) costul creditului ce ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susţinerea a 80% din valoarea echipamentelor şi/sau materialelor care sunt plătite în avans faţă de-prevederile iniţial» ale contractului respectă cumulativ următoarele condiţii:

- nu depăşeşte limita de 15% din valoarea contractului; şi

- nu depăşeşte valoarea de 5 milioane euro.

b) Antreprenorul:

(i) a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notei* - de comandă, chitanţele, costurile şi folosire; echipamentelor şi materialelor), iar aceste înregistrai sunt disponibile pentru verificare; şi

(ii) a transmis o situaţie pentru costurile de achiziţionare şi livrare a echipamentelor şi materialelor pe şantier însoţită de documente justificative;

(iii) a transmis o situaţie care indică datele la care echipamentele şi materialele vor fi încorporate îi lucrările permanente; şi, de asemenea:

c) echipamentele şi materialele respective:

(i) sunt cele cuprinse în lista din anexa la ofertă/actul  adiţional pentru plata la expedierea spre şantier; şi

(ii) au fost livrate şi depozitate corespunzător pe şantier sunt protejate împotriva oricăror pierderi, daune sau deteriorări, au fost în mod formal preluate de beneficiar şi sunt în conformitate cu prevederile contractului.»

În situaţia în care antreprenorul, fără justificări rezonabile, nu reuşeşte să încorporeze în lucrările permanente echipamentele şi materialele până la data limită asumată conform prevederilor de la lit. a) pct. (iii), beneficiarul va fi îndreptăţit, conform prevederilor subclauzei 2.5, să aplice penalizări în valoare de 0,1%/zi din valoarea de contract acceptată, până la momentul îi care echipamentele şi materialele respective vor fi încorporate în lucrările permanente.”

3. Faţă de prevederile subclauzei 14.5 CGC, modificării* aduse privesc următoarele aspecte:

- plata se va face exclusiv la livrarea şi depozitare; echipamentelor şi materialelor pe şantier (moment în care potrivit prevederilor contractului, acestea devin proprietate; beneficiarului);

- beneficiarul are obligaţia recepţionării formale ; materialelor şi echipamentelor, aceasta fiind o precondiţie ; efectuării plăţii;

- se introduce, de asemenea, posibilitatea aplicării de către beneficiar a unor penalizări în situaţia nerespectării termenelor limită asumate de antreprenor privind încorporare; echipamentelor şi materialelor în lucrările permanente.

4. Includerea în anexa la ofertă a unei liste cu materiale şi echipamente relevante pentru contractul în cauză.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi pentru activitatea de prelevare şi transplant de piele

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 11.545/2013 al Direcţiei de asistenţa medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 28 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, Bd. Independenţei nr. 1, pentru activitatea de prelevare şi transplant de piele.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate . În condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 1.375.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni, Laborator analize medicale II, drept laborator HLA pentru activitatea de transplant

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 11.546/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1,402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 28 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Institutul Clinic Fundeni, Laborator analize medicale II, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Fundeni nr. 258, drept laborator HLA pentru activitatea de transplant.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 1.376.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 11.547/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadru Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.280 din 16 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţi cu nr. 63.029 din 17 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, judeţul Bacău, str. Spiru Haret nr. 2-4, pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţie Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, Agenţi Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce Ie îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial a României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 1.377.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţ㠄Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 11.548/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.280 din 16 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 63.029 din 17 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobat cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţi cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Judeţean de Urgenţ㠄Sf. Ioan cel Nou” Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, judeţul Suceava, Bd. 1 Decembrie, nr. 21, pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 1.378.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica neurochirurgie, pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 11.549/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.280 din 16 octombrie 2013, i.357 din 28 octombrie 2013 şi 1.435 din 1 noiembrie 2013, înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. 63.029/2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica neurochirurgie, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, str. Pasteur nr. 43, pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule.

Art. 2.- (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute fa art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 1.379.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţ㠄Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 11.551/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.280 din 16 octombrie 2013, 1.357 din 28 octombrie 2013 şi 1.435 din 1 noiembrie 2013, înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. 63.029/2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţi cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic de Urgenţ㠄Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, Str. Ateneului nr. 2, pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditar intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţii Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi, Agenţia Naţional de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 1.381.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica chirurgie I, pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 11.552/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cădi Ministerului Sănătăţii şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.280 din 16 octombrie 2013, 1.357 din 28 octombrie 20 şi 1.435 din 1 noiembrie 2013, înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. 63.029/2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobe cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica chirurgie I, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, Str. Clinicilor nr. 3-5, pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acredita intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agent Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Agenţia Naţionala de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 1.382.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi pentru activitatea de prelevare şi transplant cornee

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 11.553/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 28 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, Bd. Independenţei nr. 1, pentru activitatea de prelevare şi transplant cornee.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 1.383.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Centrul de transplant pancreatic pentru activitatea de prelevare şi transplant pancreatic

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 11.554/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 29 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Centrul de transplant pancreatic, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, Str. Clinicilor nr. 4-6, pentru activitatea de prelevare şi transplant pancreatic.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce I îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 1.384.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni - Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal pentru prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi transplant renal

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 11.556/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerului Sănătăţii cu nr. 65.353 din 29 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completării ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobai cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Institutul Clinic Fundeni - Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal, cu sediul în municipiul Bucureşti, şoseaua Fundeni nr. 258, sectorul 2, pentru prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi transplant renal.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditai intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţi Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Agent Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 1.386.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Centrul de transplant renal pentru activitatea de prelevare şi transplant renal

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 11.557/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cădi Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 28 octombrie 2013,

având. În vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Centrul de transplant renal, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, Str. Clinicilor nr. 4-6, pentru activitatea de prelevare şi transplant renal.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 1.387.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni - Centrul pentru boli digestive şi transplant hepatic pentru prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi transplant hepatic şi pancreatic

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 11.558/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 29 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Institutul Clinic Fundeni - Centrul pentru boli digestive şi transplant hepatic, cu sediul în municipiul Bucureşti, şoseaua Fundeni nr. 258, sectorul 2, pentru prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi transplant hepatic şi pancreatic.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2013.

Nr. 1.388.