MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 733/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 733         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 28 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

919. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.100. – Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educatiei Nationalepentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înfiinţare, pentru meritele remarcabile avute în descoperirea şi promovarea muzicii bizantine, a colindelor, a patrimoniului clasic autohton, a creaţiei româneşti contemporane, contribuind astfel la afirmarea internaţională a şcolii interpretative româneşti de muzică vocală, devenind Bun al Patrimoniului Cultural Universal UNESCO,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer, categoria B „Muzică”, Corului Naţional de Cameră „Madrigal”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2013.

Nr. 919.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1-23 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2013.

Nr. 5.100.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - I.N.C.D.M.T.M. BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

14.300

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

14.270

a) Venituri din activitatea de bază

3

13.850

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

 

c) Alte venituri din exploatare

5

420

2. VENITURI FINANCIARE

6

30

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

14.250

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

14.230

a) Bunuri şi servicii

10

1.277

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9.784

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

7.310

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

120

- drepturile salariale ale directorului general

14

148

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.520

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

36

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

380

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

19

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

61

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale

20

18

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

440

- tichete de masă

23

300

- deplasări, detaşări

24

140

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.300

d) Cheltuieli de protocol

26

8

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

94

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

15

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

29

75

h) Alte cheltuieli

30

1.677

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

20

- cheltuieli privind dobânzile

32

12

- alte cheltuieli financiare

33

8

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

50

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

9

V. REZULTATUL NET

37

41

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

41

a) pentru cointeresarea personalului

40

8

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

25

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

8

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.108

1. Surse proprii

44

25

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

2.083

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

2.108

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

2.108

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

14.300

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

14.250

3. Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)

57

50

4. Număr mediu personal, total institut, din care:

58

165

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

116

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei/persoană/lună)

60

3.578

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

61

3.798

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56* 100)

62

0,35

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

87

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (4.715 mii lei)

64

0,89

10. Plăţi restante

65

150

11. Creanţe de încasat

66

1.615

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

23.720

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

23.590

a) Venituri din activitatea de bază

03

12.945

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

6.166

c) Alte venituri din exploatare

05

4.479

2. VENITURI FINANCIARE

06

130

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

23.246

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

22.695

a) Bunuri şi servicii

10

5.929

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

13.468

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

10.393

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

112

- drepturile salariale ale directorului general

14

118

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.162

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

51

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

540

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

28

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

87

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale

20

26

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

alte cheltuieli de personal, din care:

22

181

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

181

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.662

d) Cheltuieli de protocol

26

9

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

15

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

29

52

h) Alte cheltuieli

30

560

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

551

- cheltuieli privind dobânzile

32

390

- alte cheltuieli financiare

33

161

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

474

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

76

V. REZULTATUL NET

37

398

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

398

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

848

1. Surse proprii

44

848

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

848

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

848

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

23.720

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

23.246

3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)

57

474

4. Număr mediu personal, total institut, din care:

58

260

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

153

5. Câştig mediu lunar pe salariat, total institut (lei/persoană/lună)

60

3.270

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

4.088

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

2,03

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

91,23

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu(2468 mii lei)

64

16,12

10. Plăţi restante

65

835

11. Creanţe de încasat

66

9.603

 

ANEXA Nr.  3

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

15.850

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

15.660

a) Venituri din activitatea de bază

03

14.060

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

600

c) Alte venituri din exploatare

05

1.000

2. VENITURI FINANCIARE

06

190

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

13.450

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

13.090

a) Bunuri şi servicii

10

3.057

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

8.606

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

6.255

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

112

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

116

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.301

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

31

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

325

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

17

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

52

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale

20

15

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

610

- tichete de masă

23

309

- deplasări, detaşări

24

230

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

765

d) Cheltuieli de protocol

26

15

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

100

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

2

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

30

h) Alte cheltuieli

30

515

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

360

- cheltuieli privind dobânzile

32

60

- alte cheltuieli financiare

33

300

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

2.400

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

384

V. REZULTATUL NET

37

2.016

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

2.016

a) pentru cointeresarea personalului

40

403

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

905

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

708

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.815

1. Surse proprii

44

1.802

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

13

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1.815

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1.815

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

15.850

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

13.450

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

2.400

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

147

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

118

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.440

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.612

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

17,84

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

107,82

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (9232 mii)

64

21,89

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

1500

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE UTILAJ PETROLIER - IPCUP PLOIEŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

- mii lei –

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

3.390

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

3.390

a) Venituri din activitatea de bază

03

940

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1.500

c) Alte venituri din exploatare

05

950

2. VENITURI FINANCIARE

06

 

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

3.351

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

3.351

a) Bunuri şi servicii, din care:

10

500

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

2.345

- cheltuieli cu salariile din care:

12

1.830

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

16

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

80

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

381

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

9

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

95

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

5

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

15

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale

20

5

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

5

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

5

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările

25

195

d) Cheltuieli de protocol

26

1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

40

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

270

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

 

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

39

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

6

V. REZULTATUL NET

37

33

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

3.390

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

3.351

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

39

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

52

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

15

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2.833

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.250

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

1,17

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

65,19

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu

64

0,28

10. Plăţi restante

65

18.000

11. Creanţe de încasat

66

1.000

 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

7.099

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

7.097

a) Venituri din activitatea de bază

03

3.080

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

3.380

c) Alte venituri din exploatare

05

637

2. VENITURI FINANCIARE

06

2

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

7.065

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

7.034

a) Bunuri şi servicii

10

1.373

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

3.665

- cheltuieli cu salariile din care:

12

2.451

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

112

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

84

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

510

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

12

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

127

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

6

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

20

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale

20

6

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

533

- tichete de masă

23

120

- deplasări, detaşări

24

413

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

950

d) Cheltuieli de protocol

26

1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

2

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

51

h) Alte cheltuieli

30

992

2. Cheltuieli Financiare, din care:

31

31

- cheltuieli privind dobânzile

32

11

- alte cheltuieli financiare

33

20

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

34

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

5

V. REZULTATUL NET

37

29

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

29

a) pentru cointeresarea personalului

40

6

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

17

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

6

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.173

1. Surse proprii

44

1.299

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

874

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

2.173

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

2.173

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

7.099

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

7.065

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

34

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

58

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

45

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.296

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.549

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,48

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

122

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (6.720 mii lei)

64

0,43

10. Plăţi restante

65

250

11. Creanţe de încasat

66

1.800

 

ANEXA Nr. 6

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

- mii lei –

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

3.500

1. VENITURI din EXPLOATARE din care:

2

3.500

a) Venituri din activitatea de bază

3

3.370

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

40

c) Alte venituri din exploatare

5

90

2. VENITURI FINANCIARE

6

 

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

3.500

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

3.500

a) Bunuri şi servicii

10

356

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

2.610

- cheltuieli cu salariile din care:

12

1.872

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

73

- drepturile salariale ale directorului general

14

138

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

556

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

9

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

97

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

18

5

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

15

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale

20

4

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

52

- tichete de masa

23

 

- deplasări, detaşări

24

52

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

200

d) Cheltuieli de protocol

26

 

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

334

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

 

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

 

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

 

V. REZULTATUL NET

37

 

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

3.500

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

3.500

3. Rezultate ( +/-) (rd.55-rd.56)

57

 

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

51

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

40

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2.768

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2.870

7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)

62

 

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

68,63

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (9464 mii lei)

64

0,00

10. Plaţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

ANEXA Nr. 7

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

- mii lei –

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

15.000

1. VENITURI din EXPLOATARE din care:

2

14.800

a) Venituri din activitatea de bază

3

12.800

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

500

c) Alte venituri din exploatare

5

1.500

2. VENITURI FINANCIARE

6

200

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

14.797

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

14.603

a) Bunuri şi servicii

10

1.502

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

8.449

- cheltuieli cu salariile din care:

12

6.500

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

127

- drepturile salariale ale directorului general

14

173

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.352

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

32

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

338

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

18

17

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

54

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale

20

16

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

140

- tichete de masa

23

 

- deplasări, detaşări

24

140

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.500

d) Cheltuieli de protocol

26

3

e) Cheltuieli de reclama şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

20

h) Alte cheltuieli

30

2.129

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

194

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

194

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

203

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

32

V. REZULTATUL NET

37

171

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

171

a) pentru cointeresarea personalului

40

34

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

103

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

34

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

560

1. Surse proprii

44

560

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

560

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

560

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

15.000

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

14.797

3. Rezultate ( +/-) ( rd.55-rd.56)

57

203

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

160

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

115

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.249

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.363

7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)

62

1,37

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

94

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (64.539 mii lei)

64

0,26

10. Plaţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

1.200

 

ANEXA Nr. 8

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - IMNR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

7.229

1. VENITURI din EXPLOATARE din care:

2

7.229

a) Venituri din activitatea de bază

3

6.163

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

366

c) Alte venituri din exploatare

5

700

2. VENITURI FINANCIARE

6

 

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

7.207

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

7.017

a) Bunuri şi servicii

10

1.346

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

4.559

- cheltuieli cu salariile din care:

12

3.500

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

128

- drepturile salariale ale directorului general

14

118

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

728

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

10

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

182

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

18

9

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

29

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale

20

8

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

93

- tichete de masa

23

 

- deplasări, detaşări

24

80

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

774

d) Cheltuieli de protocol

26

4

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

41

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

40

h) Alte cheltuieli

30

253

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

190

- cheltuieli privind dobânzile

32

190

- alte cheltuieli financiare

33

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profil/pierdere)

35

22

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

4

V. REZULTATUL NET

37

18

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

18

a) pentru cointeresarea personalului

40

4

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

10

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

4

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTITELOR, din care:

43

3.371

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

3.371

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

3.371

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

3.371

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

7.229

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

7.207

3. Rezultate ( +/-) (rd.55-rd.56)

57

22

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

76

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

54

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.615

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.000

7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)

62

0,31

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

95,1

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (4.222 mii lei)

64

0,42

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

ANEXA Nr. 9

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - ISEMEX PETROŞANI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

12.500

1. VENITURI din EXPLOATARE din care:

2

12.200

a) Venituri din activitatea de bază

3

11.950

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

126

c) Alte venituri din exploatare

5

124

2. VENITURI FINANCIARE

6

300

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

10.105

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

10.065

a) Bunuri şi servicii

10

1.846

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6.669

- cheltuieli cu salariile din care:

12

4.600

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

112

- drepturile salariale ale directorului general

14

156

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

957

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

22

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

239

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

18

10

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

38

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale

20

11

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

792

- tichete de masă

23

248

- deplasări, detaşări

24

350

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.425

d) Cheltuieli de protocol

26

25

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

90

h) Alte cheltuieli

30

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

40

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

40

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

2.395

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

383

V. REZULTATUL NET

37

2.012

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

2.012

a) pentru cointeresarea personalului

40

402

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

1.207

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

403

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.100

1. Surse proprii

44

800

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

300

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1.100

1. Investirii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1.100

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

12.500

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

10.105

3. Rezultate ( +/-) ( rd.55-rd.56)

57

2.395

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

118

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

75

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.085

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.233

7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)

62

23,7

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

106

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (17.115 mii lei)

64

11,76

10. Plaţi restante

65

20

11. Creanţe de încasat

66

1.886

 

ANEXA Nr. 10

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

7.626

1. VENITURI din EXPLOATARE din care:

2

7.605

a) Venituri din activitatea de bază

3

6.705

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

300

c) Alte venituri din exploatare

5

600

2. VENITURI FINANCIARE

6

21

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

7.626

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

7.598

a) Bunuri şi servicii

10

1.890

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

4.512

- cheltuieli cu salariile din care:

12

3.359

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

6

- drepturile salariale ale directorului general

14

80

- contribuţii de asiguraţi sociale de stat

15

699

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

17

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

175

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

18

9

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

29

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale

20

8

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

216

- tichete de masă

23

208

- deplasări, detaşări

24

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

980

d) Cheltuieli de protocol

26

 

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

216

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

28

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

28

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

 

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

 

V. REZULTATUL NET

37

 

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTITELOR, din care:

43

60

1. Surse proprii

44

60

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

60

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

7.626

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

7.626

3. Rezultate ( +/-) ( rd.55-rd.56)

57

 

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

110

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

75

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei persoană/lună

60

2.502

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2.827

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

 

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

69

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (13000 mii lei)

64

 

10. Plăţi restante

65

190

11. Creanţe de încasat

66

3.900

 

ANEXA Nr. 11

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN INCERC” BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

23.094

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

23.092

a) Venituri din activitatea de bază

3

19.610

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

2.600

c) Alte venituri din exploatare

5

882

2. VENITURI FINANCIARE

6

2

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

22.911

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

22.909

a) Bunuri şi servicii

10

5.115

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

12.194

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

9.522

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

430

- drepturile salariale ale directorului general

14

239

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.981

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

45

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

495

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

25

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

77

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale

20

23

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

26

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

26

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.633

d) Cheltuieli de protocol

26

6

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

1

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

29

40

h) Alte cheltuieli

30

2.920

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

2

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

2

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

183

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

30

V. REZULTATUL NET

37

153

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

153

a) pentru cointeresarea personalului

40

31

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

91

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

31

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

541

1. Surse proprii

44

541

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

541

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

541

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

23.094

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

22.911

3. Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)

57

183

4. Număr mediu personal, total institut, din care:

58

323

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

204

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei/persoană/lună)

60

2.291

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

61

3.401

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,80

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

71

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (15751 mii lei)

64

0,97

10. Plăţi restante

65

2.081

11. Creanţe de încasat

66

2.237

 

ANEXA Nr. 12

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII - I.N.S.C.C. BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

1.911

1. VENITURI din EXPLOATARE din care:

2

1.869

a) Venituri din activitatea de bază

3

1.824

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

20

c) Alte venituri din exploatare

5

25

2. VENITURI FINANCIARE

6

42

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

1.860

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

1.860

a) Bunuri şi servicii

10