MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 611/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 611         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 1 octombrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

729. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării denumirii unităţii de administrare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.060.- Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Tichileşti (leprozerie)

 

1.128. - Ordin al ministrului sănătăţii privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013

 

1.129. - Ordin al ministrului sănătăţii privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 17 noiembrie 2013

 

1.133. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

2.230. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

 

5.076. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician în industria alimentară” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Ţăndărei

 

5.077. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în turism” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu” din localitatea Rucăr

 

5.078. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Iosif” din municipiul Galaţi

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

756. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii IMPULS BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării si schimbării denumirii unităţii de administrare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea denumirii unităţii de administrare pentru imobilul înregistrat la Ministerul Finanţelor Publice cu numărul 105.178 din Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş în Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P 105.178, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.

Art. 4. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013.

Nr. 729.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, a cărui valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată a imobilului

(lei)

105178

8.19.01

49-342

Comuna Bistra,

judeţul Maramureş

Ministerul Afacerilor Interne

(CUI-4267095),

prin Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

(CUI-4296406)

148.748,60

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor ce se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, în vederea scoaterii din funcţiune si casării acestora

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Codul de clasificare

Denumirea şi caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Nr. M.F.P, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Comuna Bistra,

judeţul Maramureş

Ministerul Afacerilor Interne

(CUI-4267095),

prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

(CUI-4296406)

8.19.01

1. Grajd

C.F nr. 50.057, număr cadastral: 49-342-02; suprafaţa construită 65 m2

15.430,81

105.178

(parţial)

2. Magazie muniţie

C.F. nr. 50.057, număr cadastral: 49-342-03; suprafaţa construită 12 m2

2.522,16

3. Bordei zarzavat

C.F. nr. 50.057, număr cadastral: 49-342-04; suprafaţa construită 28 m2

11.319,81

4. Padoc porci

C.F. nr. 50.057, număr cadastral: 49-342-05; suprafaţa construită 14 m2

3.711,78

5. Padoc câini

C.F. nr. 50.057, număr cadastral: 49-342-06; suprafaţa construită 29 m2

2.525,5

6. Şopron lemne

C.F nr. 50.057, număr cadastral: 49-342-07; suprafaţa construită 25 m2

1.128,35

7. Garaj auto

C.F. nr. 50.057, număr cadastral: 49-342-08; suprafaţa construită 19,25 m2

2.536,04

8. Împrejmuire sârmă ghimpată 379 ml

8.336,48

 

TOTAL:

47.510,93

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Tichileşti (leprozerie)

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. E.N. 8737 din 9 septembrie 2013;

- Adresa Spitalului Tichileşti (leprozerie) nr. 203/2013,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Tichileşti (leprozerie), conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul Tichileşti (leprozerie) vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 9 septembrie 2013.

Nr. 1.060.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Spitalului Tichileşti (leprozerie)

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Spitalul Tichileşti (leprozerie), Isaccea, judeţul Tulcea, a fost înfiinţat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. IX/C1/1.723 din 1974, în conformitate cu prevederile anexei 6 la Decretul Consiliului de Stat nr. 135/1974.

(2) Prin anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 545/2002*) a fost stabilită structura organizatorică a Spitalului Tichileşti (leprozerie).

(3) Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 533/2011*) a fost aprobată clasificarea Spitalului Tichileşti (leprozerie), judeţul Tulcea, în categoria V.

(4) Prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Tichileşti (leprozerie) a fost inclus pe lista unităţilor aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii şi finanţate integral de la bugetul de stat.

(5) în baza ordinului de înfiinţare, Spitalul Tichileşti (leprozerie) funcţionează ca instituţie independentă, cu personalitate juridică.

Art. 2. - (1) Spitalul Tichileşti (leprozerie), denumit în continuare spital, este instituţia curativo-profilactică care asigură asistenţa medicală de specialitate pentru bolnavii de lepră (maladia Hansen) de pe tot cuprinsul ţării.

(2) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii.

(3) Asistenţa medicală în spital se realizează în cadru autorizat potrivit legii.

(4) Spitalul trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare sanitară, de funcţionare şi de competenţă prevăzute de lege.


*) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 545/2002 şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 533/2011 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. - În raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale:

a) combaterea şi prevenirea leprei, boală cu potenţial endemic;

b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, efectuarea tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizaţi;

c) recuperarea medicală a bolnavilor;

d) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor;

e) achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;

f) controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate bolnavilor, în vederea creşterii eficienţei tratamentelor, evitării riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;

g) desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică având ca scop cunoaşterea evoluţiei endemiei de lepră în ţara noastră;

h) crearea unor condiţii bune de confort, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare şi servirea mesei în condiţii de igienă;

i) educaţia sanitară a bolnavilor internaţi;

j) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi de pază contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale;

k) organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

l) asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare.

Art. 4. - Spitalul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală şi cercetare (EMC) pentru personalul medical şi celelalte categorii de personal. Costurile acestor activităţi sunt de regulă suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri în condiţiile alocărilor bugetare.

Art. 5. - (1) Spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale.

(3) Spitalul răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor având legătură cu serviciile medicale acordate bolnavilor internaţi faţă de terţi.

Art. 6. - (1) Spitalul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.

(2) Raportările se fac la Ministerul Sănătăţii.

Art. 7. - (1) Spitalul este obligat, în principiu, să asigure:

a) prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;

b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;

c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;

d) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;

e) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;

f) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, conform legislaţiei în vigoare;

g) asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii nosocomiale;

h) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor conform normelor în vigoare;

i) limitarea accesului vizitatorilor în spital în perioada de carantină.

(2) Atribuţiile personalului din cadrul spitalului sunt stabilite prin fişele de post.

 

CAPITOLUL III

Conducerea spitalului

 

Art. 8. - Spitalul este condus de un manager, persoană fizică. În cadrul spitalului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie şi Comitetul director.

Art. 9. - Conducerea spitalului este formată din:

- Consiliul de administraţie;

- manager, care asigură conducerea curentă a spitalului;

- Comitetul director, format din:

- manager;

- director financiar-contabil.

Art. 10. - (1) în conformitate cu legislaţia în vigoare, la nivelul spitalului se înfiinţează Consiliul de administraţie, care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face recomandări managerului spitalului în urma dezbaterilor. Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:

a) 3 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea şi 3 membri supleanţi;

b) un reprezentant numit de Consiliul Judeţean Tulcea şi un membru supleant;

c) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat;

d) un reprezentant al sindicatului legal constituit în unitate, cu statut de invitat permanent.

(2) Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie, fără drept de vot.

(3) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.

Art. 11. - Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:

a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;

c) avizează programul anual al achiziţiilor publice, întocmit în condiţiile legii;

d) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

e) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 12. - (1) Spitalul este condus de un manager. Acesta încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii.

(2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Managerul trebuie să respecte incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege.

Art. 13. - (1) Din Comitetul director fac parte:

a) managerul;

b) directorul financiar-contabil.

(2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.

Art. 14. - Comitetul director are, în principal, următoarele atribuţii:

1. propune managerului, în vederea aprobării:

a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;

b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

2. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

3. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de spitalizare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

4. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către Compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

5. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

6. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care ie prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

7. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

8. Întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;

9. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;

10. Întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează şi le prezintă Ministerului Sănătăţii;

11. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;

12. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;

13. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;

14. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

Art. 15. - Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil sunt:

1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale;

2. organizează contabilitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile;

3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;

4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;

5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;

6. angajează spitalul prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;

7. analizează din punct de vedere financiar planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;

8. participă la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar-contabile;

9. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;

10. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor spitalului către bugetul statului, Trezoreria Statului şi terţi;

11. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;

12. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

13. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;

14. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;

15. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii;

16. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi la asigurarea integrităţii patrimoniului;

17. Îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;

18. Întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;

19. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;

20. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică a spitalului

 

Art. 16. - Structura organizatorică a spitalului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, fiind compusă din:

- Secţia dermatologie;

- aparatul funcţional.

Art. 17. - Actuala structură se poate modifica ca urmare a aprobării unei noi structuri prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

A. Secţia cu paturi

A1. Generalităţi

Art. 18. - Secţia cu paturi are, în principal, următoarele obiective privind asistenţa medicală la internare:

a) examinarea imediată completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

b) îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;

c) asigurarea transportului bolnavilor în secţie;

d) ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor. A2. Aspecte specifice

Art. 19. - Secţia dermatologie are, în principal, următoarele obiective:

a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;

b) efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic şi a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;

c) declararea cazurilor de lepră, conform reglementărilor în vigoare;

d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;

e) indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor, a instrumentarului şi aparaturii medicale;

f) asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;

g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora;

h) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;

i) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;

j) efectuarea anchetelor epidemiologice pentru cazurile de lepră internate în spital;

k) verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor pentru sterilizare;

l) eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;

m) sterilizarea propriu-zisă;

n) efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare, a fiecărui aparat;

o) banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate;

p) ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare;

q) efectuarea testelor de control şi evidenţa acestora;

r) supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare;

s) verificarea stării de igienă a suprafeţelor;

t) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;

u) elaborarea şi supunerea spre aprobare a planului anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;

v) asigurarea supravegherii epidemiologice a infecţiilor nosocomiale;

w) verificarea respectării normelor de igienă, de igienă a produselor alimentare, în special a celor dietetice, normelor de sterilizare şi menţinerii sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile;

x) organizarea măsurilor de remediere a deficienţelor constatate;

y) supravegherea şi controlul efectuării decontaminării mediului din spital prin curăţare chimică şi dezinfecţie;

z) supravegherea şi controlul activităţii de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, în mod special a reziduurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;

aa) supravegherea şi controlul respectării circuitelor funcţionale ale spitalului, circulaţiei asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului.

B. Structura aparatului funcţional

Art. 20. - În cadrul spitalului funcţionează Compartimentul financiar-contabilitate, administrativ, resurse umane, cu următoarele atribuţii:

I. Atribuţii financiar-contabilitate:

a) organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;

b) organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă ori pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;

c) întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;

d) exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;

e) participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;

f) organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare; asigurarea ţinerii evidenţei corecte şi la zi;

g) organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate;

h) întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri şi cheltuieli;

i) efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de plăţi în numerar;

j) verificarea încadrării în creditele necesare a comenzilor şi contractelor emise, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate;

k) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;

l) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse;

m) întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

n) informatizarea evidenţelor contabile;

o) îndeplinirea condiţiilor legale privind constituirea garanţiilor de gestiune;

p) luarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;

q) exercitarea controlului operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;

r) organizarea acţiunilor de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul propriu;

s) întocmirea studiilor privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propunerea măsurilor corespunzătoare;

t) analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor materiale şi financiare puse la dispoziţia unităţii; luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase si inoportune.

II. Atribuţii R.U.N.O.S.:

a) aplică legislaţia în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii;

b) asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/ actualizarea organigramei spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii;

c) efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii;

d) urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;

e) gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

f) stabileşte şi actualizează, conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii;

g) asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi;

h) întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din unitate;

i) întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor;

j) asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;

k) calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare;

l) execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;

m) fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate, în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;

n) întocmeşte lunar lucrările de salarizare;

o) întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de Ministerul Sănătăţii, direcţia judeţeană de finanţe, direcţia judeţeană de statistică, agenţia judeţeană de ocupare a forţei de muncă;

p) asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor;

q) întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi ţine evidenţa acestora;

r) eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;

s) întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii;

t) întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de legislaţia în vigoare;

u) asigură confidenţialitatea datelor salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

III. Atribuţii de aprovizionare şi transport:

a) asigură aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale, administrative şi tehnice;

b) coordonează activitatea magaziilor, asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor în condiţii igienico-sanitare conform normelor în vigoare;

c) efectuează recepţia calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori în baza avizului de însoţire a mărfii, întocmeşte notele de intrare-recepţie, ţine evidenţa stocurilor, efectuează inventarul periodic privind produsele existente în gestiune;

d) urmăreşte distribuirea judicioasă a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului;

e) urmăreşte asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport;

f) verifică şi controlează depunerea documentaţiilor în vederea reviziilor tehnice, efectuarea controlului curent periodic al autovehiculelor din unitate, verifică şi certifică datele din foile de parcurs ale conducătorilor auto.

IV. Atribuţii administrative:

a) organizează şi asigură ordinea şi curăţenia în incinta spitalului;

b) asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă;

c) ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie a bolnavilor;

d) asigură funcţionarea în bune condiţii a blocului alimentar şi a garderobei bolnavilor;

e) asigură aplicarea şi respectarea normelor de pază contra incendiilor;

f) verifică şi controlează efectuarea pazei în spital;

g) organizează şi asigură primirea, circuitul, păstrarea şi evidenţa corespondenţei;

h) asigură păstrarea arhivei unităţii conform normelor legale;

i) întocmeşte listele de mijloace fixe ce se casează sau se conservă: asigură evidenţa acestora şi urmăreşte modul de finalizare a acestor operaţii.

V. Atribuţii de achiziţii publice şi contractare:

a) răspunde de primirea referatelor de necesitate de la compartimentele de specialitate în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice;

b) elaborează programul anual al achiziţiilor publice cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice în vigoare;

c) se preocupă de avizarea şi aprobarea programului anual al achiziţiilor publice la nivelul conducerii spitalului;

d) elaborează documentaţia de atribuire a procedurii de achiziţii publice;

e) supune spre aprobare documentaţia de atribuire;

f) elaborează procedura operaţională pentru achiziţii directe;

g) elaborează norme interne pentru procedurile de achiziţii publice care sunt exceptate de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

h) organizează iniţierea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţii publice, inclusiv a achiziţiilor directe, în conformitate cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice în vigoare;

i) redactează şi semnează contractele şi se preocupă de avizarea şi semnarea acestora la nivelul conducerii spitalului;

j) introduce în sistemul informatic integrat al spitalului datele privind acordurile-cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţii, actele adiţionale aferente acestora şi notele justificative;

k) urmăreşte derularea realizării contractelor;

l) întocmeşte graficul de livrări pentru bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate (anexele la contracte);

m) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

n) răspunde de legalitatea procedurilor de achiziţie efectuate;

o) coordonează şi elaborează, în baza necesităţilor transmise de către celelalte compartimente din cadrul spitalului, documentele (studii de piaţă, note justificative, contracte de achiziţie) necesare achiziţionării directe de produse, servicii sau lucrări care nu depăşesc plafonul-limită prevăzut de legislaţie pentru achiziţiile directe;

p) derulează şi finalizează achiziţiile directe;

q) asigură relaţiile de corespondenţă şi dialog cu instituţiile de control în domeniul achiziţiilor publice;

r) verifică sesizările referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achiziţie;

s) întocmeşte situaţii şi rapoarte specifice activităţii Serviciului achiziţii publice, contractare;

t) întocmeşte, actualizează şi propune spre aprobarea conducerii spitalului proceduri de lucru şi/sau operaţionale specifice;

u) pune în aplicare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013.

VI. Atribuţii de farmacie:

în cadrul spitalului funcţionează un punct farmaceutic cu circuit închis, care asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi şi care are în principal următoarele obiective:

a) recepţia produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire;

b) participarea la întocmirea necesarului privind aprovizionarea cu medicamente, depozitarea şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare;

c) verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice;

d) asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a spitalului;

e) păstrarea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit Farmacopeii Române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii;

f) depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne), ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;

g) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de medicamente şi unele materiale sanitare;

h) operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor.

VII. Atribuţii de statistică medicală:

a) întocmirea rapoartelor, centralizărilor, dărilor de seamă şi situaţiilor statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale;

b) executarea în termenele stabilite a lucrărilor de statistică medicală, precum şi a celor necesare pentru activitatea operativă a instituţiei;

c) asigurarea circuitului informaţional al datelor prin sistemul informatic existent;

d) transmiterea şi prelucrarea datelor prin internet;

e) primirea documentaţiei medicale a bolnavilor externaţi (foi de observaţie);

f) evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii;

g) efectuarea controlului periodic al listei bolnavilor externaţi şi întocmirea situaţiei numerice a acestora;

h) înregistrarea corectă a datelor bolnavilor.

VIII. Atribuţii juridice:

- urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere atribuţiile/noţiunile de interes specific pentru acestea.

IX. Atribuţii tehnice:

a) asigură activitatea de întreţinere şi reparaţii ale instalaţiilor sanitare, electrice, ale clădirilor;

b) efectuează lucrări de reparaţii, în regie proprie;

c) urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii, recepţionează şi verifică cantitativ şi calitativ lucrările executate de muncitori terţi;

d) asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor şi utilajelor;

e) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;

f) stabileşte necesarul de materiale de întreţinere;

g) analizează dotarea unităţii, starea clădirii şi elaborează proiectul planului de investiţii sau de reparaţii capitale;

h) urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale;

i) asigură repartizarea muncitorilor pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de activitate;

j) exploatează şi întreţine centralele şi punctele termice în conformitate cu prescripţiile tehnice ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - pentru exploatarea cazanelor de abur, asigură condiţiile necesare desfăşurării unei activităţi corespunzătoare în instalaţiile şi utilajele supuse autorizării Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

k) exploatează şi întreţine aparatura din blocul alimentar;

l) asigură funcţionarea instalaţiilor frigorifice şi de climatizare din dotare;

m) asigură funcţionarea iluminatului de siguranţă cu grup electrogen;

n) certifică consumurile de apă, gaz, electricitate aferente spitalului şi altor consumatori din cadrul spitalului;

o) asigură asistenţă tehnică la recepţionarea aparaturii medicale;

p) urmăreşte repararea şi verificarea aparatelor de măsură şi control conform instrucţiunilor metrologice;

q) întocmeşte, după necesităţi, contracte de reparaţii, service şi asistenţă tehnică cu unităţile specializate;

r) verifică respectarea condiţiilor de siguranţă în exploatarea reţelelor de energie, gaze şi utilităţi energetice; intervine imediat în caz de nerespectare a regulamentelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice de exploatare - reparaţii;

s) controlează modul de realizare a măsurilor de reducere şi raţionalizare a consumului de resurse energetice şi utilităţi; răspunde de stabilirea măsurilor de corecţie în cazul constatării unor nereguli în acest sens;

t) întocmeşte documentaţii tehnice şi economice pentru fundamentarea unor lucrări de reparaţii, modernizări sau retehnologizări ale instalaţiilor energetice în vederea reducerii consumurilor energetice;

u) întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor privind consumul de energie şi instalarea de utilaje energetice care necesită aprobări;

v) asigură anchetarea avariilor în instalaţiile energetice.

X. Atribuţii de securitate a muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă:

a) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecţie a muncii;

b) asigură auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unităţii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi stabileşte nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activităţii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

c) controlează pe baza programului de activitate toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă;

d) verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoare, şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora;

e) asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de sănătate şi securitate în muncă;

f) propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul protecţiei muncii;

g) organizează instructajul de protecţie a muncii;

h) elaborează lista privind dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru;

i) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;

j) colaborează cu cabinetul de medicina muncii pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale la locurile de muncă;

k) efectuează instructajul de protecţie a muncii pentru personalul nou-angajat în unitate, înaintea încheierii contractului individual de muncă.

XI. Atribuţii de informatică:

a) prelucrarea automată a datelor la toate nivelurile de agregare;

b) implementarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice;

c) exploatarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul din dotarea spitalului;

d) întocmirea necesarului echipamentelor de calcul şi materiale consumabile pentru buna desfăşurare a activităţii de informatică;

e) recepţionarea echipamentelor de calcul noi intrate în spital, identificarea şi propunerea spre casare a echipamentele de calcul uzate;

f) asigurarea relaţiilor cu prestatorii care execută lucrări şi service specifice activităţii de informatică;

g) actualizarea site-ului spitalului.

XII. Atribuţii de relaţii cu publicul:

a) desfăşurarea optimă a activităţilor de relaţii publice;

b) informarea permanentă referitoare la principalele activităţi ale spitalului;

c) desfăşurarea activităţii de analiză a cererilor cetăţenilor şi salariaţilor spitalului, furnizând informaţiile necesare pentru soluţionarea problemelor prezentate sau solicitate şi sprijinind totodată soluţionarea legală şi la termen a cererilor şi petiţiilor primite, precum şi comunicarea modului de soluţionare a cererilor respective;

d) realizarea legăturii dintre spital şi sindicate în vederea analizei şi soluţionării, conform legislaţiei în vigoare, a revendicărilor sindicale;

e) întocmirea şi comunicarea informaţiilor de interes public persoanelor fizice sau juridice.

 

CAPITOLUL V

Comisiile care funcţionează în cadrul spitalului

 

Art. 21. - În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul spitalului au fost organizate următoarele comisii: comisia de sănătate şi securitate în muncă, comisia de cercetare disciplinară, comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/ examenelor şi pentru promovare, comisia de soluţionare a contestaţiilor, comisia de etică şi comisia de dialog social.

Art. 22. - Comisia de sănătate şi securitate în muncă are următoarele atribuţii:

a) aprobă programul anual de protecţie a muncii;

b) urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative privind protecţia muncii;

c) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă;

d) promovează iniţiativele proprii sau ale celorlalţi angajaţi vizând prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;

e) efectuează cercetări în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariţiei de îmbolnăviri profesionale;

f) efectuează inspecţii la locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;

g) sesizează inspectoratele teritoriale de stat pentru protecţia muncii pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, atunci când constată încălcarea normelor legale de protecţie a muncii sau când între managerul spitalului şi ceilalţi membri ai comitetului există divergenţe privind modul în care se asigură securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

h) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale activităţii cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii.

Art. 23. - Comisia de cercetare disciplinară are, în principal, următoarele atribuţii:

a) analiza abaterilor disciplinare săvârşite de către salariaţii unităţii;

b) analiza încălcării normelor legale în vigoare, a prevederilor Codului muncii, a regulamentului intern, a contractului individual de muncă, a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;

c) stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită;

d) analiza gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi a consecinţelor abaterii disciplinare;

e) verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;

f) efectuarea cercetării disciplinare prealabile;

g) propunerea sancţiunii ce urmează a fi aprobată de către manager.

Art. 24. - Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor şi pentru promovare are următoarele atribuţii principale:

a) selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;

b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;

c) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;

d) stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;

e) notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului/examenului;

f) transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/ examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.

Art. 25. - Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;

b) transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

Art. 26. - Comisia de etică din cadrul spitalului are următoarele atribuţii:

a) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic/asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în spital;

b) verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

c) sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;

d) analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;

e) veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor;

f) îşi dă acordul cu privire la începerea oricărui studiu clinic care se desfăşoară în cadrul spitalului.

Art. 27. - La nivelul spitalului funcţionează Comisia de dialog social în scopul creşterii transparenţei în adoptarea deciziilor privind reorganizarea şi restructurarea sistemului de sănătate, precum şi pentru implicarea directă a reprezentanţilor sindicatelor din domeniul sanitar în acest proces.

 

CAPITOLUL VI

Finanţarea spitalului

 

Art. 28. - Spitalul Tichileşti (leprozerie), Isaccea, judeţul Tulcea, este instituţie sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, finanţată integral de la bugetul de stat

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 29. - (1) Toate categoriile de personal ale spitalului au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

(2) Toate compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.

(3) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a spitalului va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.

(4) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a spitalului se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art. 30. - Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul consiliului de administraţie şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. E.N. 9.765/2013,

în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cuantumul taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013, se stabileşte la suma de 360 lei/participant.

(2) Taxa se va plăti în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, municipiul Bucureşti, cod 010024.

Art. 2. - (1) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sănătăţii şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale necesare susţinerii concursului de rezidenţiat.

(2) Din sumele încasate o cotă de maximum 80% se va repartiza universităţilor de medicină şi farmacie din Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, laşi, Târgu Mureş şi Timişoara, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat.

(3) Repartizarea sumelor între universităţi se va face proporţional cu numărul de candidaţi care susţin concursul în centrul universitar respectiv şi cu nota de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat, însuşită sub semnătură de rector.

(4) Ministerul Sănătăţii va încheia contracte cu universităţile de medicină şi farmacie prevăzute la alin. (2), contracte pe baza cărora se stabilesc atât obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, cât şi sumele ocazionate de cheltuielile de organizare şi desfăşurare suportate din taxa de înscriere la concurs.

Art. 3. - Direcţia generală resurse umane şi certificare şi Direcţia generală buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS din Ministerul Sănătăţii, respectiv universităţile de medicină şi farmacie din Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, laşi, Târgu Mureş şi Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 30 septembrie 2013.

Nr. 1.128.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 17 noiembrie 2013

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. E.N. 9.764/2013,

în temeiul prevederilor art. 18 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 17 noiembrie 2013, după cum urmează: anestezie şi terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară, epidemiologie, farmacie clinică, hematologie, medicină de laborator, medicină de urgenţă, neonatologie, oncologie medicală, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, radioterapie, radiologie şi imagistică medicală.

Art. 2. - Direcţia generală resurse umane şi certificare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 30 septembrie 2013.

Nr. 1.129.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. E.N. 9.780/2013,

având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează lunar.”

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. La anexa nr. 3, după poziţia nr. 76 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 77, cu următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

Cod medicament

Cod ATC

Denumirea comună internaţională

Denumirea comercială

Forma farmaceutică

Concentraţia

Deţinător APP

Ţara deţinător

APP

Ambalaj

Canti­tatea U.T./ amb.

Preţ cu ridicata/ ambalaj fără TVA

Preţ cu ridicata maximal/ U.T. fără TVA

Preţ cu

ridicata de

decontare/

U.T.

Preţ cu amănuntul

maximal/

ambalaj cu

TVA

Preţ cu amănuntul

maximal/

U.T. cu TVA

Preţ de decontare/ U.T. cu TVA

77

W13440001

L04AA04

IMUNO-GLOBULINA

ANTI-UMFOCITE”

ATG-FRESENIUS

Conc. pt. sol. perf.

20 mg/ml

FRESENIUS

BIOTECH

GMBH

Germania

Cutie x 1 flacon

din sticlă incoloră x5ml conc. pt. sol. perf.

1

1.158,60

1.158,60

1.158,60

1.301,02

1.301,020000

1.301,020000”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 1 octombrie 2013.

Nr. 1.133.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 517/CAB din 30 septembrie 2013 pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 15 mai 2013, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:

„(61) Prevederile alin. (6) se aplică beneficiarilor persoane fizice. (62) Utilizarea tichetului de către beneficiarul persoană juridică se face până la data de 10 decembrie 2013 inclusiv.”

2. La articolul 8, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(7) Neutilizarea tichetului în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (6) şi (62) atrage decăderea proprietarului din dreptul de a beneficia de prima de casare.

(8) Tichetul utilizat în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (6) şi (62), precum şi documentele aferente nu pot face sub niciun motiv obiectul restituirii, proprietarul urmând să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat la care a efectuat depunerea acestora şi care a eliberat nota de înscriere.”

3. La articolul 27, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Ultima cerere de decontare se poate depune, cel mai târziu, la data de 13 decembrie 2013, iar decontarea se efectuează până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv.”

4. La articolul 54, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Termenul de valabilitate a notei de înscriere este de cel mult 90 de zile lucrătoare de la emitere, fără a se depăşi însă data de 10 decembrie 2013.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2013.

Nr. 2.230.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician în industria alimentară” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Ţăndărei

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 12 august 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15 mai-2 august 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician în industria alimentară”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic, cu sediul în localitatea Ţăndărei, strada Feteşti nr. 3, judeţul Ialomiţa, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Ţăndărei este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ialomiţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Ţăndărei, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ialomiţa şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 septembrie 2013.

Nr. 5.076.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în turism” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu” din localitatea Rucăr

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 12 august 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15 mai-2 august 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în turism”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu”, cu sediul în localitatea Rucăr, Strada Braşovului nr. 92, judeţul Argeş, începând cu anul şcolar 2013- 2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu” din localitatea Rucăr este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu” din localitatea Rucăr, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 septembrie 2013.

Nr. 5.077.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Iosif” din municipiul Galaţi

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 12 august 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15 mai-2 august 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Iosif”, cu sediul în municipiul Galaţi, strada George Coşbuc nr. 30-34, judeţul Galaţi, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Iosif” din municipiul Galaţi, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Iosif” din municipiul Galaţi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Iosif” din municipiul Galaţi revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Normal „Iosif” din municipiul Galaţi.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Iosif” din municipiul Galaţi este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Oameni pentru Oameni” din municipiul Galaţi, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Normal „Iosif” din municipiul Galaţi, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 septembrie 2013.

Nr. 5.078.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii IMPULS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor emise în aplicarea acesteia,

potrivit Notei Direcţiei autorizare şi avizare nr. SAR-DAA/B-40329 din 11 septembrie 2013, aprobată de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societăţii IMPULS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea IMPULS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Luigi Galvani nr. 61-63, corp clădire nouă, parter, camerele 1 şi 2, sectorul 2, număr de ordine în registrul comerţului J40/12664/30.10.2012, cod unic de înregistrare 30848020/31.10.2012, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizare şi avizare, pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

Bucureşti, 20 septembrie 2013.

Nr. 756.