MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 612/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 612         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 2 octombrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

259. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

782. - Decret privind promulgarea Legi pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de proiecţie sociala acordată persoanelor disponibilitate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

53. - Hotărâre cu privire la transmiterea punctului de vedere la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în continuare a desfăşurării eficiente şi democratice a alegerilor - COM (2013) 126 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

733. - Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori“, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S. A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

734. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, pentru pista titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind piaţa unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar, precum şl de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

736. - Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Teatrale Neghina ca fiind de utilitate publică

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

414. - Decizie privind constituirea Comitatului Interministerial pentru coordonarea elaborării şl implementăm Planului anual de lucru al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

99/2.914 - Ordin al ministrului afacerilor interne şl al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şl administraţiei publice, privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgentă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016

 

5.142. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 5-a

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

764. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii DYNAMICH BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 30 aprilie 2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 30 aprilie 2013, cu următoarea completare:

La articolul 20, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu următorul cuprins:

(6) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) , în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puţin 17 ani în condiţii speciale, 13,5 ani în condiţii speciale în zona I de radiaţii sau 15 ani în condiţii speciale în zona II de radiaţii, beneficiază de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 1 octombrie 2013

Nr. 259.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza   planurilor de disponibilizare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 30 septembrie 2013

Nr. 782.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la transmiterea punctului de vedere la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în continuare a desfăşurării eficiente şi democratice a alegerilor - COM (2013) 126 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere punctul de vedere al Comisiei pentru afaceri europene, nr. LXII/485 din 18 septembrie 2013,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul adoptă prezentul punct de vedere:

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată cu emiterea unui punct de vedere la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în continuare a desfăşurării eficiente şi democratice a alegerilor - COM (2013) 126 final, în vederea exercitării controlului parlamentar în temeiul Tratatului de la Lisabona, art. 5 şi 12 din TUE şi protocoalelor nr. 1 şi 2 anexate Tratatului.

Dezbaterea a avut loc în şedinţele din datele de 11 septembrie 2013 şi 18 septembrie 2013, în prezenţa majorităţii senatorilor.

La dezbateri au participat reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi ai Autorităţii Electorale Permanente.

A fost analizat punctul de vedere transmis de Autoritatea Electorală Permanentă.

Comisia pentru afaceri europene a adoptat următorul punct de vedere pentru această propunere, considerând următoarele:

– procedura electorală a Parlamentului European trebuie să fie durabilă şi inteligibilă, să promoveze democraţia în interiorul partidelor şi să menţină practica alegerilor libere, echitabile şi secrete, care duc la proporţionalitatea generală a reprezentării;

– modificarea procedurii electorale trebuie să respecte totodată principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii şi nu ar trebui să urmărească impunerea uniformităţii ca scop în sine;

– se impune o mai bună comunicare referitor la conexiunile dintre procesele politice de la nivel naţional şi cele de la nivelul UE;

– este necesar să se prezinte în mod clar afilierea partidelor politice naţionale şi candidaţilor acestora la alegerile europarlamentare la partidele politice paneuropene, în scopul evidenţierii legăturii dintre partidele politice paneuropene şi partidele naţionale, şi ar trebui ca acestea să facă publică, înainte de alegeri, afilierea lor la partidele politice europene;

– ar fi în beneficiul alegătorilor ca fiecare partid politic european să îşi desemneze candidatul la funcţia de preşedinte al Comisiei Europene şi acesta să prezinte programul electoral cetăţenilor din diferite state membre;

– referitor la recomandarea ca statele membre să convină asupra unei zile comune de desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European, cu închiderea simultană a secţiilor de votare, s-au iniţiat dezbateri între factorii politici implicaţi, pentru o acoperire cât mai largă a problematicii aduse în discuţie;

– sprijină toate demersurile în vederea eliminării obstacolelor din calea drepturilor de vot ale cetăţenilor UE, cu asigurarea respectării principiilor comune ale UE (exercitarea dreptului de a alege şi de a fi ales pentru Parlamentul European) ;

– este necesară modificarea Directivei 93/109/CE în vederea consolidării participării cetăţenilor UE neresortisanţi în calitate de candidaţi la alegerile europene, întrucât cetăţenii UE care doresc să candideze la alegerile europene în statul membru în care s-au mutat se confruntă cu proceduri administrative greoaie şi costisitoare.

Comisia pentru afaceri europene face menţiune că în România:

– există o autoritate unică de contact - Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) , singura instituţie care este responsabilă cu transpunerea prevederilor privind alegerile pentru Parlamentul European în legislaţia română, constituită ca o structură administrativă de gestionare a procesului electoral, doar cu atribuţii tehnice şi de educaţie electorală, vizând afirmarea unei culturi politice a participării, precum şi o angajare lucidă, în cunoştinţă de cauză, a cetăţenilor;

– cadrul normativ naţional este suficient de acoperitor pentru a permite furnizarea de informaţii către alegători cu privire la legăturile de afiliere dintre partidele politice naţionale şi partidele politice europene;

– AEP a elaborat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea

Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, care vizează transpunerea Directivei 2013/1/UE a Consiliului din 20 decembrie 2012 de modificare a Directivei 93/109/CE în ceea ce priveşte anumite norme de exercitare a dreptului de a fi ales pentru Parlamentul European, pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi;

– privitor la stabilirea unei zile comune de desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European, în cazul în care factorii politici implicaţi se vor pronunţa în favoarea acestei recomandări, conform evaluărilor efectuate de AEP, alegerea zilei de duminică este considerată a fi oportună. Mai mult, rezultatele finale ale alegerilor pentru Parlamentul European ar trebui să fie publicate oficial în aceeaşi zi.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Senat în şedinţa din 30 septembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 30 septembrie 2013

Nr. 53.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori“, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S. A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori“, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista cuprinzând două obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori“, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A, în calitate de agenţie de implementare a proiectului, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1) , potrivit anexelor nr. 2/1 şi 2/2.

Art. 2. - Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexele nr. 2/1 şi 2/2, se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. 1, 2/1 şi 2/2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013

Nr. 733.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând două obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori“, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului

 

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea obiectivului

 

0

1

2

1.

Braşov

Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare şi execuţie staţie de epurare nouă în localitatea Predeal, judeţul Braşov

2.

Suceava

Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

 

ANEXA Nr. 2/1

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare şi execuţie staţie de epurare nouă în localitatea Predeal, judeţul Braşov“

 

Cuprins în Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori“

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. în calitate de agenţie de implementare a proiectului în perioada derulării investiţiei şi unitatea administrativ-teritorială Predeal, judeţul Braşov, după predarea-primirea obiectivului de investiţii

Amplasament: Unitatea administrativ-teritorială Predeal, judeţul Braşov

Indicatori tehnico-economici:

 

* Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

(în preţuri 1 euro = 4,4286 lei, la data de 22 martie 2013) ,

 

mii lei

24.929

din care:

 

 

 

- Construcţii-montaj

 

mii lei

13.094

- Eşalonarea investiţiei

 

 

 

- Anul I

INV

mii lei

6.232

 

C+M

mii lei

3.273

- Anul II

INV

mii lei

18.697

 

C+M

mii lei

9.821

- Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

20

Capacităţi:

 

 

 

Extindere reţele apă, PEID, PN6-PN10, De125÷160 mm

 

520

m

Reabilitare reţele apă, PEID, PN 10+PN16, De 140÷250 mm

 

6.707

m

Rezervor înmagazinare apă, V = 1000 mc

 

1

buc.

Staţie pompare apă Joiţa Q max = 10 l/s

 

1

buc.

Extindere reţele canalizare, PVC-KG, D 250 mm

 

2.384

m

Reabilitare relele canalizare, PVC-KG, D 250 mm

 

3.822

m

Staţie de epurare

 

Q = 1.888

mc/zi

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/2

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava“

 

Cuprins în Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori“

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. în calitate de agenţie de implementare a proiectului în perioada derulării investiţiei şi unitatea administrativ-teritorială Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, după predarea-primirea obiectivului de investiţii

Amplasament: Unitatea administrativ-teritorială Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

Indicatori tehnico-economici:

 


- Valoarea totala a investiţiei, inclusiv TVA

 

mii lei

16.226

(în preţuri 1 euro = 4,4281 lei, la data de 4 aprilie 2013),

 

 

 

din care:

 

 

 

- Construcţii-montaj

 

mii lei

13.020

- Anul I

INV

mii lei

4.057

 

C+M

mii lei

3.255

- Anul II

INV

mii lei

12.169

 

C+M

mii lei

9.765

- Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

24

Capacităţi:

 

 

 

Extindere reţele de alimentare cu apă, PEID, PN10, De 90-110 mm

 

472

m

Reabilitare reţele de alimentare cu apă, PEID, PN10, De 63-160 mm

 

14.646

m

Extindere reţele canalizare, PEID-CR, Sn4, D 315 mm

 

1.178

m

Reabilitare reţele canalizare, PEID-CR, Sn4, D 250-315 mm

 

2.885

m

Reabilitare colector canalizare, PEID-CR, Sn4, D 500-600 mm

 

3.504

m

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, pentru plata titlurilor executorii

prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect

acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea

unor măsuri fiscal-bugetare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2013 cu suma de 5.320 mii lei, la capitolul 65.01 „Învăţământ“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice -„Acţiuni generale“.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013

Nr. 734.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Fundaţiei Teatrale „Neghiniţă“ ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Fundaţia Teatrală „Neghiniţă“, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bacău, str. Aprodu Purice nr. 1, sc. A, ap. 13, judeţul Bacău, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013

Nr. 736.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea elaborării şi implementării Planului anual de lucru al Guvernului

 

În temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interministerial pentru coordonarea elaborării şi implementării Planului anual de lucru al Guvernului, denumit în continuare Comitetul.

(2) Comitetul este condus de şeful Cancelariei Primului-Ministru, care are calitatea de preşedinte.

(3) Comitetul este alcătuit din câte un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanţelor Publice şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, la nivel de secretar de stat.

(4) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, conducătorii entităţilor prevăzute la alin. (3) vor desemna, prin ordin, reprezentanţii în cadrul Comitetului.

Art. 2. - (1) Comitetul are ca obiectiv coordonarea elaborării şi implementării Planului anual de lucru al Guvernului (PALG) .

(2) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alin. (1) , Comitetul îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) aprobă, în cadrul primei şedinţe, instrucţiunile pentru elaborarea şi implementarea PALG;

b) coordonează procesul de elaborare a PALG;

c) coordonează monitorizarea implementării PALG;

d) întocmeşte rapoarte trimestriale de progres, care sunt prezentate Guvernului;

e) elaborează Raportul anual de evaluare a implementării PALG şi îl prezintă, spre aprobare, Guvernului;

f) ia măsurile necesare în vederea publicării PALG şi Raportului anual de aprobare a PALG pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului.

Art. 3. - (1) Comitetul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie.

(2) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Cancelaria Primului-Ministru, prin Direcţia politici publice şi Compartimentul proiecte şi programe cu finanţare externă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

 

Bucureşti, 1 octombrie 2013.

Nr. 414.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 99 din 3 iulie 2013

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.914 din 9 septembrie 2013

 

 

ORDIN

privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016

 

Având în vedere prevederile art. 32 şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 25 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale art. 11 lit. n) din Regulamentul de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

ministrul afacerilor interne şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală şi din servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016, se realizează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - Ciolpani şi în centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova din subordinea acestuia, pe baza „Programului unitar de pregătire“ prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Arondarea judeţelor şi a municipiului Bucureşti pe centre zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) În perioada 2013-2016, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului menţionat la art. 1 se desfăşoară în serii de pregătire cu durata de 5 zile, pe grupe de pregătire, conform anexei nr. 3.

(2) Cursul de pregătire se finalizează cu eliberarea unei diplome de participare semnate de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi comandantul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă sau şefii centrelor zonale de pregătire, după caz, fapt ce atestă participarea la curs.

(3) Baza de calcul al necesarului de pregătire în cadrul centrelor zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova pentru perioada menţionată la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 4.

(4) Repartizarea necesarului de pregătire, pe grupe, categorii de personal din judeţele arondate centrelor zonale de pregătire Bacău, Craiova şi Cluj-Napoca este stabilită în anexele nr. 5, 6 şi 7.

(5) Prefecţii şi subprefecţii vor desfăşura pregătirea la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, pe serii de pregătire, conform anexei nr. 8.

Art. 4. - Anual, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în baza anexei nr. 4 şi a solicitărilor inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, înaintează spre aprobare Ministerului Afacerilor Interne planificarea numerică, pe categorii de personal, precum şi seriile de pregătire organizate în centrul naţional şi în centrele zonale de pregătire.

Art. 5. - (1) Prefecţii, în calitate de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, stabilesc, în baza planificării anuale şi a propunerilor inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, personalul care participă la pregătire şi emit ordinele necesare.

(2) Planificarea nominală a personalului la pregătire va fi realizată pe baza unor criterii care să vizeze anul numirii sau alegerii în funcţie şi/sau anul ultimei participări la pregătire.

(3) Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă transmit, până pe data de 1 februarie a fiecărui an, centrelor zonale, conform arondării prevăzute în anexa nr. 2, planificarea nominală a personalului participant la pregătire pe anul în curs, conform Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.

(4) Personalul planificat să participe la pregătire este notificat nominal, prin ordin al prefectului, privind perioada de desfăşurare a seriei de pregătire, modul de organizare, resurse şi alte detalii relevante.

Art. 6. - (1) Centrele zonale de pregătire comunică instituţiilor prefectului şi inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, lunar, situaţia nominală a prezenţei la pregătire a personalului planificat în seriile din luna precedentă.

(2) Semestrial, centrele zonale de pregătire transmit instituţiilor prefectului şi inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă situaţia nominală, iar Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă situaţia numerică a participării la pregătire pe judeţe, categorii de personal şi serii de pregătire. Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă va transmite Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă situaţia numerică, a participării la pregătire pe judeţe, categorii de personal şi serii de pregătire, cu ocazia Bilanţului semestrial al activităţii de învăţământ din cadrul acestuia.

(3) Prefecţii analizează semestrial, anual sau când este cazul, la propunerea inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, în cadrul şedinţelor comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, situaţia participării la pregătire a personalului planificat şi dispun măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate.

(4) Personalul care nu s-a prezentat la pregătire va fi replanificat, la propunerea inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, cu acordul centrului zonal de pregătire la care este arondat, în seriile ulterioare din anul în curs sau anul următor, prin ordin al prefectului.

(5) Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă vor comunica lunar centrelor zonale de pregătire personalul replanificat şi seriile în care au fost replanificaţi.

Art. 7. - (1) Prefecţii judeţelor arondate centrelor zonale de pregătire acordă sprijinul necesar organizării activităţilor de pregătire desfăşurate în baza prezentului ordin.

(2) Inspectorii şefi ai inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă arondate centrelor zonale de pregătire acordă sprijinul necesar organizării activităţilor de pregătire desfăşurate în baza prezentului ordin.

(3) Spaţiile, fondurile pentru întreţinerea acestora şi, respectiv, pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire, precum şi utilităţile şi facilităţile necesare se asigură de către consiliile judeţene pe raza cărora funcţionează centrele zonale de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (2) din Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(4) Pentru finanţarea activităţilor de pregătire la centrele zonale Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova, consiliile judeţene vor prevedea în bugetele locale fondurile necesare, în limita surselor de finanţare existente.

(5) Cheltuielile de personal pentru centrele zonale de pregătire se suportă de Ministerul Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie. Derularea fondurilor se face prin bugetul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 8. - (1) În anul 2013, în judeţele Giurgiu, Hunedoara şi Prahova se va derula un proiect-pilot de pregătire a primarilor de comună (personal din grupa a III-a) la nivelul judeţului. Pregătirea se organizează la nivelul fiecărui judeţ şi se conduce de către Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi centrele zonale de pregătire Bacău, Craiova şi Cluj-Napoca, cu sprijinul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din judeţele respective şi sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

(2) Prefecţii, consiliile judeţene şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, din judeţele în care se va desfăşura proiectul-pilot, acordă sprijinul necesar organizării activităţilor de pregătire, inclusiv logistica necesară. Finanţarea activităţilor din cadrul proiectului-pilot se va asigura în conformitate cu prevederile art. 25 lit. c) din Legea nr. 481/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) În funcţie de rezultatele obţinute prin programul-pilot pregătirea la nivel judeţean va fi extinsă la nivel naţional începând cu anul 2014.

(4) Cheltuielile de personal pentru cadrele Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă implicate în desfăşurarea activităţilor de pregătire, din judeţele cuprinse în proiectul-pilot, se vor asigura din fonduri proprii.

Art. 9. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din ul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL UNITAR

de pregătire în domeniul situaţii lor de urgenţă a reprezentanţi lor instituţii lor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală

 

1. Managementul situaţiilor de urgenţă - strategii şi politici naţionale

1.1. Managementul situaţiilor de urgenţă - componentă a politici i de securitate naţională a statului român

1.2. Cadrul normativ specific managementului situaţii lor de urgenţă

1.3. Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă: structura, organisme, competenţe şi relaţii funcţionale

1.4. Atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor publice în domeniul situaţii lor de urgenţă

1.5. Principalele funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele şi celelalte organe centrale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

1.6. Protecţia civilă - componentă a Si stemului Naţional de Management al Situaţii lor de Urgenţă, cadrul normativ intern şi statutul juridic internaţional; cooperarea internaţională şi asistenţa umanitară - mecanismul european de protecţie civilă

2 . Hazarde, riscuri, vulnerabilităţi, dezastre, situaţii de urgenţă

2.1. Problematica riscului şi vulnerabilităţii. Strategii şi programe de reducere a riscului

2.2. Tipuri de risc specifice teritoriului naţional. Consecinţe pe care acestea le generează

2.3. Dezastre naturale şi antropice. Impactul dezastrelor asupra comunităţilor, infrastructurii şi mediului

2.4. Măsuri şi activităţi specifice de prevenire şi protecţie a populaţiei şi bunuri lor materiale; reguli de comportare în situaţii de urgenţă

3. Gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel local

3.1. Competenţe, principii de intervenţie, proceduri standard de operare în situaţii de urgenţă

3.2. Evaluare, proces decizional, flux informaţional

3.3. Pregătirea şi conducerea intervenţiei

3.4. Refacerea capacităţii operative, stabilirea măsurilor de reabilitare

3.5. Servi ci i voluntare pentru situaţii de urgenţă - criterii de performanţă privind structura organizatorică, dotare, documente operative

3.6. Formarea profesională în domeniul situaţii lor de urgenţă

4. Protecţia populaţiei, bunuri lor materiale şi a mediului în situaţii de urgenţă/situaţii de protecţie civilă. Cerinţe şi modalităţi de realizare

4.1. Înştiinţarea, avertizarea, alarmarea

4.2. Evacuarea

4.3. Adăpostirea

4.4. Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată

4.5. Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică

5. Activităţi practic-aplicative şi de documentare

5.1. Exerciţii şi aplicaţii practice de simulare a situaţii lor de urgenţă determinate de inundaţii, incendii, cutremur etc.

Activităţile practic-aplicative se realizează prin: exerciţii şi aplicaţii practice de simulare a situaţii lor de urgenţă determinate de inundaţii, incendii, cutremur etc.; organizarea de ateliere de lucru, întâlniri cu special işti, vizite documentare, prezentări de mijloace tehnice şi participare la exerciţii de alarmare publică şi de specialitate, rezolvarea, potrivit nivelului de competenţă deţinut, a unor situaţii specifice, reale sau ipotetice privind procesul decizional şi intervenţia în situaţii de urgenţă.

În funcţie de categoria de personal pregătită, timpul dedicat activităţi lor practic-aplicative se repartizează după cum urmează:

a) pentru grupa I de pregătire: în limita a 30% din timpul alocat pregătirii;

b) pentru grupele a II-a şi a III-a de pregătire: în limita a 50% din timpul alocat pregătirii.

 

ANEXA Nr. 2

 

ARONDAREA

judeţelor şi a municipiului Bucureşti pe centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova

 

Centrul de pregătire Bacău (str. George Bacovia nr. 57)

Fax: 0234/518 660

Centrul de pregătire Cluj-Napoca (str. Aviator Bădescu nr. 7-9)

Fax: 0264/598 205

Centrul de pregătire Craiova (Str. Jieţului nr. 15-17)

Fax: 0251/415 033

1. Bacău

1. Alba

1. Argeş

2. Botoşani

2. Arad

2. Caraş-Severin

3. Brăila

3. Bihor

3. Călăraşi

4. Buzău

4. Bistriţa-Năsăud

4. Dâmboviţa

5. Constanţa

5. Braşov

5. Dolj

6. Galaţi

6. Cluj

6. Giurgiu

7. Iaşi

7. Covasna

7. Gorj

8. Neamţ

8. Harghita

8. Ialomiţa

9. Prahova

9. Hunedoara

9. Ilfov

10. Suceava

10. Maramureş

10. Mehedinţi

11. Tulcea

11. Mureş

11. Olt

12. Vaslui

12. Satu Mare

12. Teleorman

13. Vrancea

13. Sălaj

13. Vâlcea

 

14. Sibiu

14. Bucureşti

 

15. Timiş

 

 

ANEXA Nr. 3

 

CATEGORIILE DE PERSONAL

şi repartizarea acestora pe grupe de pregătire

 

Grupa de pregătire

Categoria de personal

Grupa I

Preşedinte al consiliului judeţean

 

Vicepreşedinte al consiliului judeţean

 

Secretar general al judeţului/municipiului Bucureşti

 

Primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti

Grupa a II-a

Primar al municipiului şi oraşului/sectorului municipiului Bucureşti

 

Viceprimar al municipiului şi oraşului/sectorului municipiului Bucureşti

 

Secretar al municipiului şi oraşului/sectorului municipiului Bucureşti

 

Şeful centrului operativ de la municipii şi oraşe

 

Reprezentanţi ai serviciilor descentralizate şi deconcentrate ale ministerelor în teritoriu care îndeplinesc funcţii de sprijin*

Grupa a III-a

Primar al comunei

 

Viceprimar al comunei

 

Secretar al comunei

 

Şefi ai centrelor operative de la comune (toţi şefii centrelor operative de la comună, indiferent dacă sunt secretari sau nu)


* Ministerele şi celelalte organe centrale şi organizaţi i neguvernamentale care îndeplinesc funcţii de sprijin în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

 

ANEXA Nr. 4

 

BAZA DE CALCUL

al necesarului de pregătire în cadrul centrelor zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova

 

Centrul de pregătire

Categorii de personal

Detalii

Anul

Tip curs*

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Total

 

Necesar de pregătit

13

26

13

95

108

95

95

951

951

951

632

951

4881

Bacău

Planificat

2013

I

11

22

7

48

74

38

-

521

390

120

-

-

1231

 

 

2014

P

-

-

-

-

-

-

-

334

328

553

-

-

1215

 

 

2015

I, P

2

4

6

47

34

57

-

96

120

84

257

481

1188

 

 

2016

I

-

-

-

-

-

-

95

-

113

194

375

470

1247

 

 

Total

 

13

26

13

95

108

95

95

951

951

951

632

951

4881

Cluj-Napoca

Necesar de pregătit

15

30

15

134

149

134

134

972

972

972

680

972

5179

 

Planificat

2013

I

10

19

7

77

94

59

-

377

560

25

-

-

1228

 

 

2014

I

-

-

-

-

-

-

113

-

-

300

-

875

1288

 

 

2015

P

5

11

8

57

55

75

21

595

412

-

-

97

1336

 

 

2016

I, P

 

 

 

 

 

-

-

-

-

647

680

-

1327

 

 

Total

 

15

30

15

134

149

134

134

972

972

972

680

972

5179

Craiova

Necesar de pregătit

13

26

13

97

110

97

97

941

941

941

589

941

4806

 

Planificat

2013

I

5

18

6

54

83

33

-

432

468

136

-

-

1235

 

 

2014

I, P

8

8

7

43

27

64

-

415

147

490

-

-

1209

 

 

2015

I, P

-

-

-

-

-

-

97

94

326

315

-

383

1215

 

 

2016

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

589

558

1147

 

 

Total

 

13

26

13

97

110

97

97

941

941

941

589

941

4806

TOTAL GEN­ERAL

Necesar de pregătit

41

82

41

326

367

326

326

2864

2864

2864

1901

2864

14866

 

Planificat

2013

 

26

59

20

179

251

130

-

1330

1418

281

-

-

3694

 

 

2014

 

8

8

7

43

27

64

113

749

475

1343

-

875

3712

 

 

2015

 

7

15

14

104

81

132

118

785

858

399

257

961

3739

 

 

2016

 

-

-

-

-

-

-

95

-

113

841

1644

1028

3721

 

 

Total

 

41

82

41

326

367

326

326

2864

2864

2864

1901

2864

14866

 

* Tip curs:

- I = iniţiere;

- P = perfecţionare.

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - preşedinţi ai consiliilor judeţene;

B - vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene;

C - secretari generali ai judeţelor;

D - primari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelor;

E - viceprimari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelor;

F - secretari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelor;

G - şefi ai centrelor operative de la municipii şi oraşe;

H - primari ai comunelor;

I - viceprimari ai comunelor;

J - secretari ai comunelor;

K - reprezentanţii serviciilor deconcentrate şi descentralizate ale ministerelor în teritoriu;

L - şefi ai centrelor operative de la comune (toţi şefii centrelor operative de la comună, indiferent dacă sunt secretari sau nu).

 

ANEXA nr. 5

 

REPARTIZAREA

necesarului de pregătire în perioada 2013-2016, pe categorii de personal şi judeţele arondate Centrului zonal de pregătire Bacău

 

Nr. crt.

Categorii de personal/judeţe

BC

BT

BR

BZ

CT

GL

IS

NT

PH

SV

TL

VS

VN

Total cursanţi

1.

Preşedinţi ai consiliilor judeţene

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

2.

Vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

3.

Secretari generali ai judeţelor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

4.

Primari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelor

8

7

4

5

12

4

5

5

14

16

5

5

5

95

5.

Viceprimari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelor

9

8

5

6

13

5

6

6

15

17

6

6

6

108

6.

Secretari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelor

8

7

4

5

12

4

5

5

14

16

5

5

5

95

7.

Şefi ai centrelor operative de la municipii şi oraşe

8

7

4

5

12

4

5

5

14

16

5

5

5

95

8.

Primari ai comunelor

85

71

40

82

58

61

93

78

90

98

46

81

68

951

9.

Viceprimari ai comunelor

85

71

40

82

58

61

93

78

90

98

46

81

68

951

10.

Secretari ai comunelor

85

71

40

82

58

61

93

78

90

98

46

81

68

951

11.

Şefi ai centrelor operative de la comune

85

71

40

82

58

61

93

78

90

98

46

81

68

951

12.

Reprezentanţii serviciilor deconcentrate şi descentralizate ale ministerelor în teritoriu

50

50

50

40

50

50

42

50

50

50

50

50

50

632

TOTAL:

 

427

367

231

393

335

315

439

387

471

511

259

399

347

4881

 

ANEXA nr. 6

 

REPARTIZAREA

necesarului de pregătire în perioada 2013-2016, pe categorii de personal şi judeţele arondate Centrului zonal de pregătire Cluj-Napoca

 

Nr. crt.

Categorii de personal/judeţe

AB

AR

BH

BN

BV

CJ

CV

HR

HD

MM

MS

SM

SJ

SB

TM

Total cursanţi

1.

Preşedinţi ai consiliilor judeţene

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

2.

Vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

3.

Secretari generali ai judeţelor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

4.

Primari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelor

11

10

10

4

10

6

5

9

14

13

11

6

4

11

10

134

5.

Viceprimari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelor

12

11

11

5

11

7

6

10

15

14

12

7

5

12

11

149

6.

Secretari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelor

11

10

10

4

10

6

5

9

14

13

11

6

4

11

10

134

7.

Şefi ai centrelor operative de la municipii şi oraşe

11

10

10

4

10

6

5

9

14

13

11

6

4

11

10

134

8.

Primari ai comunelor

67

68

91

58

48

75

40

58

55

63

91

59

57

53

89

972

9.

Viceprimari ai comunelor

67

68

91

58

48

75

40

58

55

63

91

59

57

53

89

972

10.

Secretari ai comunelor

67

68

91

58

48

75

40

58

55

63

91

59

57

53

89

972

11.

Şefi ai centrelor operative de la comune

67

68

91

58

48

75

40

58

55

63

91

59

57

53

89

972

12.

Reprezentanţii serviciilor deconcentrate şi descentralizate ale ministerelor în teritoriu

30

40

50

50

50

50

50

20

40

50

50

50

50

50

50

680

TOTAL:

347

357

459

303

287

379

235

293

321

359

463

315

299

311

451

5179

 

ANEXA nr. 7

 

REPARTIZAREA

necesarului de pregătire în perioada 2013-2016, pe categorii de personal şi judeţele arondate Centrului zonal de pregătire Craiova

 

Nr. crt.

Categorii de personal/judeţe

AG

CS

CL

DB

DJ

GR

GJ

IL

IF

MH

OT

TR

VL

Mp. B.

Sect.

Total cursanţi

1.

Preşedinţi ai consiliilor judeţene

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

13

2.

Vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

26

3.

Secretari generali ai judeţelor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

13

4.

Primari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelor

7

8

5

7

7

3

9

7

8

5

8

5

11

1

6

97

5.

Viceprimari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelor

8

9

6

8

8

4

10

8

8

6

9

6

12

2

6

110

6.

Secretari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelor

7

8

5

7

7

3

9

7

8

5

8

5

11

1

6

97

7.

Şefi ai centrelor operative de la municipii şi oraşe

7

8

5

7

7

3

9

7

8

5

8

5

11

1

6

97

8.

Primari ai comunelor

95

69

50

82

104

51

61

59

35

61

104

92

78

-

-

941

9.

Viceprimari ai comunelor

95

69

50

82

104

51

61

59

35

61

104

92

78

-

-

941

10.

Secretari ai comunelor

95

69

50

82

104

51

61

59

35

61

104

92

78

-

-

941

11.

Şefi ai centrelor operative de la comune

95

69

50

82

104

51

61

59

35

61

104

92

78

-

-

941

12.

Reprezentanţii serviciilor deconcentrate şi descentralizate ale ministerelor în teritoriu

50

24

50

26

50

33

30

26

50

50

50

50

50

50

-

589

TOTAL:

463

337

275

387

499

254

315

295

211

319

503

443

411

55

24

4806

 

ANEXA nr. 8

 

Planificarea seriilor de pregătire a prefecţilor şi a subprefecţilor la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani

 

Nr. crt.

Categoria de partici­panţi la pregătire

Seria de pregătire

I

14-18.04.2014

II

5-9.05.2014

III

12-16.05.2014

IV

19-23.05.2014

V

26-30.05.2014

VI

2-6.06.2014

VII

16-20.06.2014

VIII

23-27.06.2014

IX

Replanificaţi

30.06-4.07.2014

X

Replanificaţi

7-11.07.2014

1.

Prefecţi

 

 

 

 

 

BT

 

 

 

 

AG

OT

 

CV

 

BR

 

 

 

 

CS

TR

 

HR

 

BZ

 

 

 

 

CL

VL

 

HD

 

CT

 

 

 

 

DB

B

 

MM

 

GL

 

 

 

 

DJ

AB

 

MS

 

IS

 

 

 

 

GR

AR

 

SM

 

NT

 

 

 

 

GJ

BH

 

SJ

 

PH

 

 

 

 

IL

BN

 

SB

 

SV

 

 

 

 

IF

BV

 

TM

 

TL

 

 

 

 

MH

CJ

 

BC

 

VS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN

 

 

 

 

Total prefecţi

10

10

 

10

 

12

 

 

 

 

2.

Subprefecţi

 

 

AG

 

B

 

B

BT

 

 

 

 

 

 

CS

 

OT

 

CV

BR

 

 

 

 

 

 

CL

 

TR

 

HR

BZ

 

 

 

 

 

 

DB

 

VL

 

HD

CT

 

 

 

 

 

 

DJ

 

AB

 

MM

GL

 

 

 

 

 

 

GR

 

AR

 

MS

IS

 

 

 

 

 

 

GJ

 

BH

 

SM

NT

 

 

 

 

 

 

IL

 

BN

 

SJ

PH

 

 

 

 

 

 

IF

 

BV

 

SB

SV

 

 

 

 

 

 

MH

 

CJ

 

TM

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC

VS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN

 

 

Total sub-prefecţi

 

 

10

 

10

 

11

12

 

 

TOTAL GENERAL

Prefecţi

 

 

 

 

42

 

 

Subprefecţi

 

 

 

 

43

 

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în

management educaţional, seria a 5-a

 

În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 5-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia informatizare şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi universitare din Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

 

Bucureşti, 26 septembrie 2013.

Nr. 5.142.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 5-a

 

21 octombrie 2013

Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs, la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu

21-28 octombrie 2013

Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică

28 octombrie 2013

Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online

29-30 octombrie 2013

Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat

31 octombrie-1 noiembrie2013

Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei Naţionale lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data

înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora.

4-7 noiembrie 2013

Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale

8 noiembrie 2013

Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor

8 noiembrie 2013

Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar

11-15 noiembrie 2013

Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la Ministerului Educaţiei Naţionale

11-19 noiembrie 2013

Soluţionarea contestaţiilor

19 noiembrie 2013

Transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar

20-21 noiembrie 2013

Întocmirea, de către inspectoratele şcolare, a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei Naţionale

22 noiembrie 2013

Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii DYNAMICH BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor emise în aplicarea acesteia,

potrivit Notei Direcţiei autorizare şi avizare nr. SAR-DAA/B-40678 din 12 septembrie 2013, aprobată de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societăţii DYNAMICH BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea DYNAMICH BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Iaşi, str. Silvestru Străpungere nr. 11, bl. D2, sc. B, ap. 4, parter, camera 1, judeţul Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22/771/23.04.2013, cod unic de înregistrare 31551115/23.04.2013, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizare şi avizare, pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

Bucureşti, 20 septembrie 2013.

Nr. 764.