MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 621/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 621         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 octombrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

261. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

 

784. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

 

 

262. - Lege pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

785. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.090. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

27. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la iniţierea primului Congres al economiştilor din România

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

6. - Decizie pentru aprobarea procedurilor şi condiţiilor privind acordarea unor ajutoare medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 22 ianuarie 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează şi de către operatorii economici care au licenţe de exploatare a resurselor menţionate la art. 1 alin. (2), dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN. Sunt asimilate licenţelor de exploatare şi permisele de exploatare emise potrivit legii.”

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) este de 0,5% şi se aplică asupra veniturilor obţinute de operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1)-(3), care sunt calculate după cum urmează:

a) operatorii economici care exploatează resursele naturale şi le valorifică ca atare sau în urma unui proces de prelucrare/pregătire/sortare fără a fi folosite de aceştia pentru obţinerea altor tipuri de produse datorează impozit pentru veniturile obţinute din valorificarea acestora;

b) operatorii economici care folosesc resursele naturale exploatate ca materii prime pentru obţinerea altor produse (de exemplu, produse energetice) şi al căror preţ este cotat la bursă datorează impozit pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime. Partea din venit corespunzătoare valorii materiilor prime se determină după următoarea formulă:

VMP = QV x K x PM

K= QC/(QO + ΔS),

unde:

VMP - venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime;

QV- cantitatea totală de produse finite vândute în luna de referinţă (fără a considera mărfurile reprezentând produse similare achiziţionate de la terţi);

K- coeficientul de producţie mediu;

PM - media aritmetică a preţurilor de referinţă pe sortimente de resurse naturale, stabilite de autoritatea competentă în raport de cotaţiile internaţionale ale acestor resurse naturale, valabile pentru luna pentru care se calculează impozitul;

QC - cantitatea de resurse naturale consumată în procesul de producţie în luna de referinţă (fără a lua în considerare resursele naturale achiziţionate de la terţi);

QO - cantitatea totală de produse finite obţinute în luna de referinţă;

ΔS = variaţia netă a semifabricatelor realizată în luna de referinţă (cantitatea de semifabricate la sfârşitul lunii de referinţă minus cantitatea de semifabricate la începutul lunii de referinţă).

În situaţia în care operatorii economici nu desfăşoară activităţi de procesare a resurselor naturale într-o lună (nefiind astfel posibilă obţinerea unui coeficient de producţie mediu în luna de referinţă), dar vând produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de producţie mediu determinat în ultima lună cu activitate de procesare;

c) în cazul operatorilor economici care folosesc resursele naturale extrase ca materii prime pentru obţinerea altor produse (de exemplu, cărămidă, ţiglă, ciment, BCA, mixturi asfaltice, betoane etc.) şi al căror preţ nu este cotat la bursă, impozitul se datorează pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obţinerea produselor finite astfel comercializate, valoare în care sunt incluse şi toate taxele plătite pentru exploatare. Partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obţinerea produselor finite astfel comercializate, se calculează după următoarea formulă:

VMP = QV x K x CME

K= QC/(QO + AS),

unde:

VMP - venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime;

QV - cantitatea totală de produse finite vândute în luna de referinţă (fără a considera mărfurile reprezentând produse similare achiziţionate de la terţi);

K- coeficientul de producţie mediu;

CME - costul mediu de extracţie resurse naturale pentru luna de referinţă;

QC - cantitatea de resurse naturale consumată în procesul de producţie în luna de referinţă (fără a considera resursele naturale achiziţionate de la terţi);

QO - cantitatea totală de produse finite obţinute în luna de referinţă;

ΔS = variaţia netă a semifabricatelor realizată în luna de referinţă (cantitatea de semifabricate la sfârşitul lunii de referinţă minus cantitatea de semifabricate la începutul lunii de referinţă).

În situaţia în care operatorii economici nu desfăşoară activităţi de procesare a resurselor naturale într-o lună (nefiind astfel posibilă obţinerea unui coeficient de producţie mediu în luna de referinţă), dar vând produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de producţie mediu şi, respectiv, costul mediu de extracţie pentru resursele naturale, determinate în ultima lună cu activitate de procesare.”

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Impozitul se datorează şi pentru resursele exploatate înainte de 1 februarie 2013 şi vândute după această dată.”

Art. II. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, se vor elabora şi aproba în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 2 octombrie 2013.

Nr. 261.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 1 octombrie 2013.

Nr. 784.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Articolul 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii de terenuri degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, la solicitarea acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

(42) Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se solicită după depunerea documentelor justificative de către proprietarii terenurilor şi are ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, precum şi delimitarea acestora.”

2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Scutirea de la plata impozitului pe teren prevăzută la alin. (41) se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care au fost obţinute avizele favorabile potrivit alin. (42).”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 2 octombrie 2013.

Nr. 262.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 1 octombrie 2013.

Nr. 785.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. E.N. 9.242 din 19 septembrie 2013;

- Adresa Institutului Naţional de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti nr. A 8/4411/2013;

- prevederile art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Naţional de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 20 septembrie 2013.

Nr. 1.090.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti

 

A. CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Institutul Naţional de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti, denumit în continuare institut în tot conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare, este instituţie sanitară cu caracter public, fiind o unitate cu personalitate juridică de categoria II, în subordinea Ministerului Sănătăţii.

Art. 2. - Sediul institutului este în Bucureşti, Şoseaua Vitan-Bârzeşti nr. 9, sectorul 4.

Art. 3. - Activitatea institutului constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte situaţii prevăzute de lege, precum şi în efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei.

Art. 4. - Din punct de vedere administrativ, activitatea institutului este coordonată de Ministerul Sănătăţii.

Art. 5. - Sub raport ştiinţific şi metodologic, activitatea de medicină legală desfăşurată de institut este coordonată de Ministerul Sănătăţii şi de Consiliul Superior de Medicină Legală.

Art. 6. - Finanţarea activităţii institutului se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul „Sănătate”, şi din veniturile proprii, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată.

Art. 7. - Competenţa teritorială a institutului este următoarea: municipiul Bucureşti şi judeţele Argeş, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Ilfov şi Teleorman.

Art. 8. - Institutul are următoarele atribuţii principale:

a) efectuează, din dispoziţia organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau la cererea persoanelor interesate, expertize şi constatări, precum şi alte lucrări medico-legale;

b) efectuează noi expertize medico-legale dispuse de organele de urmărire penală sau de instanţele judecătoreşti, precum şi în cazurile de deficienţe privind acordarea asistenţei medicale ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;

c) execută examene complementare de laborator, solicitate de serviciile de medicină legală judeţene, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti sau de persoanele interesate;

d) îndeplineşte pentru municipiul Bucureşti atribuţiile ce le revin serviciilor de medicină legală judeţene prevăzute în prezentul ordin;

e) efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul medicinei legale şi pune la dispoziţie învăţământului universitar şi postuniversitar materiale documentare, precum şi alte mijloace necesare procesului de învăţământ;

f) contribuie la sprijinirea asistenţei medicale, atât prin analiza aspectelor medico-legale din activitatea unităţilor sanitare, cât şi prin efectuarea unor analize de specialitate, la cererea acestora;

g) propune Consiliului Superior de Medicină Legală măsuri corespunzătoare în vederea asigurării, din punct de vedere metodologic, a unei practici unitare în domeniul medicinei legale pe întregul teritoriu al ţării;

h) avizează funcţionarea, în condiţiile legii, a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de îmbălsămare şi alte servicii de estetică mortuară.

Art. 9. - Institutul este abilitat să efectueze lucrări medico-legale, după cum urmează:

a) autopsii, în situaţiile prevăzute de lege, inclusiv autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate, identificarea pe material fotografic, expertiza antropologică pe elemente de cadavru sau de schelet;

b) constatări şi expertize medico-legale, în cazurile care depăşesc nivelul de competenţă al serviciilor de medicină legală judeţene sau când acestea îşi declină competenţa, din motive temeinice, în efectuarea acestora;

c) o nouă expertiză medico-legală, în cadrul unei comisii de expertiză, astfel: expertize medico-legale traumatologice în cazuri de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămări corporale grave, expertize medico-legale psihiatrice în materie penală şi civilă, expertize în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale, expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenţei medicale, expertiza medico-legală pentru evaluarea infirmităţii sau a incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni traumatice, expertiza medico-legală a persoanelor în vederea autorizării deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor, expertiza medico-legală a persoanelor pentru evaluarea capacităţii de conducere auto;

d) expertize biocriminalistice pe corpurile delicte, precum expertiza petelor de sânge, de spermă şi a firului de păr;

e) expertiza criminalistică traseologică, cum ar fi factorii suplimentari ai împuşcării;

f) expertiza filiaţiei: expertiza perioadei de concepţie, a potentei şi a capacităţii de procreare, expertiza comparativă antropometrică în diagnosticul filiaţiei, expertiza filiaţiei prin metode serologice, HLA (human leucocyte antigens) sau ADN (acid dezoxiribonucleic);

g) expertize toxicologice.

 

B. CAPITOLUL II

Conducerea instituţiei

 

Art. 10. - Conducerea institutului se asigură de un director general, numit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 11. - Pe lângă directorul general funcţionează un consiliu consultativ, din care fac parte: directorul medical, directorul economic, consilierul juridic, precum şi conducătorii laboratoarelor.

Art. 12. - Directorul general al institutului are următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă institutele de medicină legală în faţa autorităţilor publice şi a celorlalte persoane juridice şi fizice;

b) organizează, îndrumă şi controlează buna desfăşurare a activităţii de asistenţă medico-legală, conform competenţei sale teritoriale;

c) dispune formarea de comisii de expertiză, potrivit legii;

d) supraveghează şi controlează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic expertizele şi constatările medico-legale;

e) poate participa, în limitele competenţei institutului de medicină legală, la lucrările comisiei care efectuează o nouă expertiză;

f) desemnează medicii legişti din subordine, care urmează să efectueze constatările medico-legale, expertizele şi noile expertize medico-legale.

Art. 13. - Medicul şef de laborator de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) organizează, îndrumă şi controlează buna desfăşurare a activităţii laboratorului de care răspunde;

b) repartizează expertizele în funcţie de complexitatea şi dificultatea acestora, corespunzător nivelului de competenţă al medicilor din subordine;

c) supraveghează şi controlează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic expertizele şi constatările medico-legale efectuate de medicii legişti din subordine;

d) supraveghează expertizele medico-legale în cazurile privind infracţiunile de omucidere, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte şi participă, în mod obligatoriu, la efectuarea expertizelor privind sesizările de acordare a asistenţei medicale necorespunzătoare;

e) participă la lucrările comisiei care efectuează o nouă expertiză.

 

C. CAPITOLUL III

Structura organizatorică

 

Art. 14. - Institutul este organizat pe laboratoare, sectoare, servicii, birouri şi compartimente. Structura organizatorică se aprobă prin ordin al Ministerului Sănătăţii.

Art. 15. - Institutul are în componenţă următoarele laboratoare, sectoare, servicii, birouri şi compartimente:

a) Laboratorul de medicină legală clinică

b) Laboratorul de identificare:

i) Sectorul serologie

(ii) Sectorul antropologie

c) Laboratorul de genetică

d) Laboratorul de psihiatrie medico-legală

e) Laboratorul de toxicologie

f) Laboratorul de prosectură

(i) Sectorul radioimagistică

g) Laboratorul de anatomie patologică

(i) Sectorul histopatologie

(ii) Sectorul tanatochimie

h) Serviciul financiar-contabilitate

(i) Compartimentul transporturi

(ii) Compartimentul achiziţii publice

i) Biroul resurse umane şi salarizare

j) Compartimentul juridic

 

D. CAPITOLUL IV

Atribuţii specifice

 

Laboratorul de medicină legală clinică

 

Art. 16. - Laboratorul de medicină legală clinică: 1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor traumatice ca urmare a unor agresiuni;

b) examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor traumatice ca urmare a accidentelor rutiere;

c) examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor în agresiuni sexuale;

d) examinarea persoanelor pentru constatarea virginităţii, deflorării, sarcinii, viduitatea sau avort patologic;

e) examinarea persoanelor pentru constatarea infirmităţii sau incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni patologice;

f) examinarea persoanelor pentru constatarea consecinţelor unor greşeli medicale (culpa medicală);

g) expertiza medico-legală pentru amânarea sau întreruperea executării pedepsei privative de libertate, din motive medicale;

h) examinarea persoanelor şi recoltarea de probe biologice pentru determinarea alcoolemiei;

i) examinarea persoanelor şi recoltarea de probe biologice pentru examene toxicologice;

j) expertiza medico-legală a capacităţii de coabitare;

k) expertiza medico-legală a capacităţii de procreere;

l) prima expertiză medico-legală pe bază de acte;

m) expertiza medico-legală cu examinarea persoanei interesate;

n) noua expertiză medico-legală pe bază de acte;

o) noua expertiză medico-legală cu examinarea persoanei.

2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.

3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.

4. Asigură, cu personal de specialitate, activitatea permanentă a institutului 24 din 24 de ore.

5. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.

6. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate.

7. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.

8. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.

9. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.

10. Asigură participarea medicilor legişti la comisiile ce funcţionează în cadrul instituţiei.

11. Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a medicilor legişti, precum şi a personalului mediu din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului.

12. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.

13. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare.

14. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

15. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

16. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.

17. Îndeplineşte şi alte sarcini ce i se repartizează, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Laboratorul de identificare

 

Art. 17. - Laboratorul de identificare:

1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) prima expertiză medico-legală de cercetare a filiaţiei - primul examen serologie (mamă, copil şi presupusul tată);

b) noua expertiză medico-legală de cercetare a filiaţiei - examenul serologic complex;

c) expertiza medico-legală a filiaţiei pe baza examenului sistemului human leucocyte antigens;

d) determinarea antigenelor de grup sangvin pe fragmente de ţesuturi sau organe cadaverice;

e) investigarea antigenelor de grup sangvin din salivă, din alte secreţii şi umori de pe corpurile delicte;

f) examenul frotiului pentru decelarea spermei;

g) examenul petelor de spermă;

h) examenul descriptiv şi comparativ al firelor de păr;

i) examenul grupei de sânge la persoane şi la cadavre;

j) examenul petelor de sânge pe corpuri delicte;

k) investigarea altor pete biologice, salivă, fecale, urină, lichid amniotic;

l) expertiza medico-legală a capacităţii de procreere - realizarea spermogramei;

m) efectuarea altor tipuri de determinări - Ag HBS (antigent de suprafaţă hepatită B), HCV (antigen de suprafaţă hepatită C), HIV (virusul imunodeficienţei umane), sifilis, prin folosirea testelor rapide, de screening;

n) identificarea pe material fotografic;

o) expertiza antropologică pe material osos;

p) expertiza traseologică privind identificarea urmelor cauzale şi a urmelor rămase pe îmbrăcăminte şi pe corpul cadavrelor;

q) expertiza pentru identificarea urmelor lăsate de factorii secundari ai împuşcării, pentru stabilirea distanţei de la care s-a tras cu arma de foc;

r) expertiza medico-legală privind stabilirea perioadei de concepţie;

s) expertiza privind identificarea unei persoane;

t) expertiza traseologică privind identificarea urmelor cauzale şi a urmelor rămase pe îmbrăcăminte şi pe corpul cadavrelor.

2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.

3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.

4. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.

5. Asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere).

6. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.

7. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.

8. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.

9. Stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlărie, kituri etc.) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului.

10. Se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii.

11. Participă în comisiile de recepţie privind achiziţiile de materiale necesare realizării activităţii specifice laboratorului.

12. Ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale.

13. Asigură aprovizionarea permanentă cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii.

14. Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor.

15. Asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/reactivilor, după expirarea termenul legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie.

16. Asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor/procedurilor de utilizare.

17. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate.

18. Asigură participarea specialiştilor serologi la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei.

19. Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a specialiştilor serologi din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului.

20. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.

21. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare.

22. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

23. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

24. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.

25. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

Laboratorul de genetică

 

Art. 18. - Laboratorul de genetică:

1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) prelevarea şi conservarea probelor biologice şi a corpurilor delicte în vederea analizei ADN (acid dezoxiribonucleic);

b) prelucrarea probelor biologice şi a corpurilor delicte în vederea analizei ADN;

c) detecţia şi cuantificarea ADN de natură umană în probele biologice sau pe corpurile delicte;

d) expertiza prin examen ADN pentru stabilirea filiaţiei biologice, paternitate/maternitate, pe baza testului acidului dezoxiribonucleic;

e) expertiza prin examen ADN pentru stabilirea relaţiilor complexe de înrudire biologică, între rude de gradul I, II sau III;

f) expertiza prin examen ADN în scop de identificare de persoane;

g) investigaţii genetice medicale şi consult genetic în cadrul proiectelor de cercetare şi al programelor de sănătate ale Ministerului Sănătăţii.

2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.

3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.

4. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.

5. Asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere).

6. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.

7. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.

8. Asigură evaluarea periodică a performanţelor laboratorului prin participarea la testele interlaboratoare de pe plan intern şi internaţional.

9. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.

10. Stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlărie, kituri etc.) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului.

11. Se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii.

12. Participă în comisiile de recepţie privind achiziţiile de materiale necesare realizării activităţii specifice laboratorului.

13. Ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale.

14. Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor.

15. Asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/reactivilor, după expirarea termenului legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie.

16. Asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor/procedurilor de utilizare.

17. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele medicale şi statistice din domeniul specific de activitate.

18. Asigură participarea specialiştilor geneticieni la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei.

19. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.

20. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare.

21. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

22. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

23. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.

24. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

Laboratorul de psihiatrie medico-legală

 

Art. 19. - Laboratorul de psihiatrie medico-legală: 1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) prima expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei;

b) prima expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte;

c) noua expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei;

d) noua expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte;

e) examen psihiatric în cadrul comisiei de amânare/întrerupere a executării pedepsei;

f) examen psihiatric în cadrul altor prestaţii medico-legale;

g) examen psihologic;

h) completări la prima expertiză medico-legală psihiatrică;

i) completări la noua expertiză medico-legală psihiatrică;

j) analize psihologice exhaustive la caz;

k) analize psihologice ale cazurilor de suicid şi prestaţie psihoantropologică;

l) examinări medico-legale psihiatrice la domiciliu, în condiţiile prevăzute de lege.

2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.

3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.

4. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.

5. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate.

6. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.

7. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.

8. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.

9. Asigură participarea medicilor legişti la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei.

10. Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a medicilor legişti, precum şi a psihologilor din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului.

11. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.

12. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare.

13. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

14. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

15. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.

16. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

Laboratorul de toxicologie

 

Art. 20. - Laboratorul de toxicologie:

1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) determinarea concentraţiei de alcool în sânge/urină;

b) expertiza medico-legală pentru interpretarea retroactivă a alcoolemiei;

c) determinarea carboxihemoglobinei, a methemoglobinei, a barbituremiei, a colinesterazei, a conţinutului de clor, acizi, baze, a formaldehidei, a carbofuranului, a conţinutului de fluorură, a arseniului, a mercurului;

d) extracţia eterică;

e) determinarea DNOC (examen dinitro-orto-cresol);

f) investigaţii orientative pe conţinut gastric, corpuri delicte;

g) cercetarea cianurilor; dozarea acidului cianhidric;

h) dozarea alcoolului metilic;

i) determinarea prezenţei nitriţilor, nitraţilor, parationului, carbetoxului;

j) examenul cromatografic pe placă;

k) dozarea substanţelor psihotrope cu caracter bazic şi neutru;

l) screening pentru prezenţa de droguri, kit immunoassay;

m) determinări masspectrometrice-gazcromatografice, inclusiv de stupefiante;

n) examen toxicologic general;

o) identificarea şi determinarea pesticidelor, organoclorurate, organofosforice şi altele;

p) identificarea şi determinarea toxicelor volatile separabile prin distilare simplă sau antrenabile cu vapori de apă;

q) identificarea şi determinarea toxicelor cu caracter acid - altele decât barbiturice.

2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.

3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.

4. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.

5. Asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere).

6. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.

7. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.

8. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.

9. Stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlărie, kituri etc.) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului.

10. Se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii.

11. Participă în comisiile de recepţie privind achiziţiile de materiale necesare realizării activităţii specifice laboratorului.

12. Asigură întocmirea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiilor de la Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi deţinerii de stupefiante.

13. Ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale.

14. Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor.

15. Asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/reactivilor, după expirarea termenului legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie.

16. Asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor/procedurilor de utilizare.

17. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate.

18. Asigură participarea specialiştilor toxicologi la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei.

19. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.

20. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare.

21. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

22. Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a specialiştilor toxicologi din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului.

23. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

24. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.

25. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

Laboratorul de prosectură

 

Art. 21. - Laboratorul de prosectură:

1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) autopsia medico-legală a cadavrelor;

b) autopsia medico-legală a cadavrelor putrefiate/ scheletizate;

c) autopsia medico-legală a cadavrelor de fetuşi/nou-născuţi;

d) autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate;

e) autopsia medico-legală a fragmentelor de cadavre;

f) expertiza medico-legală a hainelor şi corpurilor delicte;

g) deplasarea la faţa locului a echipei medico-legale, cercetarea şi examinarea medico-legală a cadavrelor din teren;

h) transportul cadavrelor din morgile spitalelor sau de la locul faptei pentru autopsierea medico-legală;

i) prelevarea ţesuturilor cadaverice în vederea homotransplantului şi testarea contaminării microbiologice;

j) examenul medico-legal al cadavrelor cu identitate necunoscută şi întocmirea dosarului de identificare, inclusiv efectuarea de fotografii digitale;

k) pregătirea şi prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice;

l) întocmirea actelor medico-legale în vederea declarării decesului în faţa instituţiilor publice;

m) întocmirea documentaţiei medico-legale şi deplasarea la instituţiile publice în vederea declarării cadavrelor neidentificate sau fără aparţinători, în vederea înhumării de către autoritatea teritorială;

n) efectuarea suplimentului de expertiză medico-legală pe material cadaveric;

o) îmbălsămarea, cosmetizarea şi igienizarea cadavrelor autopsiate;

p) conservarea şi împachetarea cadavrelor putrefiate/cu boli transmisibile;

q) măsuri speciale de combatere a contaminării biologice şi de conservare a cadavrelor autopsiate în cazuri cu hazard biologic crescut, cadavre putrefiate, boli transmisibile: antrax, SIDA (sindromul imunodeficienţei dobândite), TBC (tuberculoză), hepatită etc;

r) efectuarea de lucrări de imagistică medico-legală (radiografii, angiografie coronariană etc.).

2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.

3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.

4. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.

5. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate.

6. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.

7. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.

8. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.

9. Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a cadavrelor şi probelor biologice.

10. Asigură relaţia cu aparţinătorii (în cazul în care aceştia există) sau cu instituţiile administraţiei locale, în vederea efectuării demersurilor necesare predării şi înhumării cadavrului.

11. Asigură participarea medicilor legişti la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei.

12. Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a medicilor legişti, precum şi a cadrelor medii din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului.

13. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.

14. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare.

15. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

16. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

17. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.

18. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

Laboratorul de anatomie patologică

 

Art. 22. - Laboratorul de anatomie patologică:

1. Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) prelucrarea în parafină şi examinarea unor piese cu diverse coloraţii;

b) prelucrarea şi examinarea unei piese prin îngheţare;

c) efectuarea testelor biochimice şi enzimatice;

d) citirea culturilor de germeni şi a probelor biochimice;

e) realizarea şi colorarea frotiurilor;

f) citirea frotiurilor şi stabilirea diagnosticului;

g) pregătirea şi turnarea mediilor de cultură; h) însămânţarea produselor patologice;

i) determinări imunologice de tip ELISA (enzyme linked immunosorbent assay);

j) determinări cantitative ale imunoglobulinelor IgG, IgA, IgM, ale componentei C3 şi ale proteinei C-reactive;

k) determinarea planctonului;

l) electroforeză;

m) determinarea acidului uric, ureei, creatininei, colesterolului, lipidelor totale, corpilor cetonici, glicemiei, bilirubinei, proteinelor, CPK-MB, conograma;

n) determinarea de agenţi biologici, markeri cardiaci, tumorali etc. prin utilizarea de teste rapide calitative serice;

o) alte determinări tanatochimice.

2. Elaborează actele medico-legale aferente activităţii.

3. Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate.

4. Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal.

5. Asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere).

6. Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.

7. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.

8. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.

9. Stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlărie, kituri etc.) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului.

10. Se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii.

11. Participă în comisiile de recepţie privind achiziţiile de materiale necesare realizării activităţii specifice laboratorului.

12. Ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale.

13. Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor.

14. Asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/reactivilor, după expirarea termenului legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie.

15. Asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor/procedurilor de utilizare.

16. Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate.

17. Asigură participarea specialiştilor anatomopatologi la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei.

18. Participă la proiectele şi programele derulate de institut.

19. Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul resurse umane şi salarizare;

20. Participă şi organizează workshopuri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

21. Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a specialiştilor anatomo­patologi din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului.

22. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

23. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.

24. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

Serviciul financiar-contabil

 

Art. 23. - Serviciul financiar-contabil:

1. Organizează şi asigură buna desfăşurare a activităţii financiar-contabile din cadrul institutului.

2. Efectuează la timp înregistrările în contabilitate privind intrările de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, alţi debitori, alţi creditori şi unele decontări cu bugetul local.

3. Înregistrează plăţile şi cheltuielile din alocaţia bugetară în fişele de evidenţă pentru operaţiunile bugetare pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare.

4. Întocmeşte şi înregistrează în evidenţa sintetică notele contabile.

5. Întocmeşte şi analizează balanţa de verificare lunară, urmărind toate corelaţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Înregistrează trimestrial bilanţul contabil.

7. Organizează efectuarea şi valorificarea inventarierii generale şi anuale.

8. Participă la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi urmăreşte realizarea acestuia pe capitole.

9. Urmăreşte şi răspunde de modul de desfăşurare a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi beneficiarii.

10. Urmăreşte şi răspunde de recuperarea pagubelor aduse unităţii.

11. Asigură plata la termen către buget a sumelor datorate.

12. Întocmeşte notele contabile şi dările de seamă contabile asupra executării bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei.

13. Asigură gestionarea patrimoniului instituţiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

14. Efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, către persoane fizice şi juridice, cu respectarea reglementărilor cuprinse în actele normative în vigoare.

15. Răspunde de încasarea de la persoane fizice şi juridice a numerarului şi depunerea acestuia în bancă, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

16. Urmăreşte şi răspunde de întocmirea notelor contabile pentru documentele de bancă şi casieria institutului, precum şi depunerea acestora în termenele stabilite.

17. Elaborează şi supune spre aprobare instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.

18. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.

19. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.

20. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

Compartimentul transporturi

 

Art. 24. - Compartimentul transporturi:

1. Asigură activitatea de transport şi asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor specifice activităţii institutului: transportul cadavrelor din teren, transportul personalului serviciului financiar-contabil şi biroului resurse umane şi salarizare în scopul depunerii actelor specifice, precum şi transportul membrilor comisiilor de expertiză medico-legală la domiciliu pacientului.

2. Răspunde de controlul zilnic al autovehiculelor, de efectuarea la timp a reviziilor tehnice, a reparaţiilor curente sau capitale ale autovehiculelor.

3. Asigură efectuarea la timp a controlului tehnic al autovehiculelor din dotarea institutului, înaintea ieşirii acestora din parcul auto.

4. Asigură efectuarea întreţinerii tehnice periodice a autovehiculelor aflate în parcul auto al institutului.

5. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la predarea acestora la arhiva serviciului financiar-contabil.

6. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

Compartimentul achiziţii publice

 

Art. 25. - Compartimentul achiziţii publice:

1. Răspunde de asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, a utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire şi garantează tratamentul egal şi nediscriminarea operatorilor economici interesaţi să participe la licitaţiile publice derulate de institut.

2. Fundamentează şi elaborează Planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesarelor întocmite de fiecare compartiment/laborator.

3. Reactualizează Planul anual al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie.

4. Întocmeşte listele de investiţii şi le reactualizează ori de câte ori este necesar.

5. Analizează referatele de necesitate şi oportunitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii emise de structurile institutului şi stabileşte procedura de achiziţii.

6. Elaborează documentaţia de atribuire.

7. Redactează şi transmite anunţurile/invitaţiile de participare în vederea publicării acestora în Sistemul electronic de achiziţii publice.

8. Înştiinţează Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice sau alte instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare fonduri europene, asupra procedurii care urmează a fi derulată.

9. Iniţiază, desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţie publică.

10. Elaborează raportul procedurii de atribuire.

11. Transmite spre publicare în Sistemul electronic de achiziţii publice anunţurile de atribuire aferente fiecărei proceduri desfăşurate şi informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie.

12. Întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică şi îl pune la dispoziţia persoanelor sau instituţiilor interesate, spre consultare, în cazul în care acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nicio informaţie să nu fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii.

13. Întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

14. Întocmeşte situaţia anuală a comenzilor directe către furnizori şi evidenţa pe Codul comun internaţional privind achiziţiile de produse şi servicii a bunurilor achiziţionate prin cumpărare directă.

15. Asigură aprovizionarea cu produse şi servicii în cazul aplicării procedurii - cumpărare directă.

16. Elaborează şi supune spre aprobare instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.

17. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.

18. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.

19. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

Biroul de resurse umane şi salarizare

 

Art. 26. - Biroul de resurse umane şi salarizare:

1. Asigură aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, salarizarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul institutului.

2. Asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei institutului, a numărului de posturi şi a statului de funcţii.

3. Asigură întocmirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al institutului.

4. Asigură întocmirea Regulamentului intern al institutului.

5. Efectuează documentaţiile şi înregistrările necesare privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii.

6. Urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către şefii de laborator/compartiment a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale în vigoare.

7. Gestionează procesul de realizare a evaluării performanţelor profesionale şi urmăreşte întocmirea fişelor de apreciere anuală întocmite de şefii de laboratoare şi compartimente şi ţine evidenţa acestora.

8. Urmăreşte aplicarea corectă a elementelor sistemului de salarizare.

9. Verifică actele de angajare şi asigură actualizarea permanentă a dosarelor de personal.

10. Întocmeşte decizii privind modificări salariale, sancţiuni şi alte documente specifice resurselor umane.

11. Asigură programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţinând evidenţa efectuării acestora, a rechemărilor, a reprogramărilor.

12. Asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului şi a plăţii salariilor, precum şi a celorlalte drepturi de personal.

13. Întocmeşte ordinele de plată privind plata salariilor şi a contribuţiilor sociale către stat.

14. Întocmeşte rapoartele statistice, lunare, trimestriale, semestriale şi anuale, referitoare la domeniul specific de activitate.

15. Răspunde de depunerea declaraţiilor lunare către Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

16. Colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

17. Desfăşoară activitatea de recrutare a personalului de specialitate pe baza criteriilor de selecţie furnizate de laboratoarele/compartimentele institutului interesate.

18. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.

19. Elaborează şi supune spre aprobare instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.

20. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.

21. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.

22. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

Compartimentul juridic

 

Art. 27. - Compartimentul juridic:

1. Reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele institutului, ca serviciu public cu personalitate juridică (judecătorii, tribunale, curţi de apel, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).

2. Ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care institutul are calitate procesuală.

3. Exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile care au fost pronunţate cu încălcarea legii.

4. Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei.

5. Acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică instituţiei în slujba căreia îşi desfăşoară activitatea.

6. Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic.

7. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ trimise spre avizare.

8. Exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative, în cazul unor măsuri luate de către conducerea instituţiei sau la cererea compartimentelor, dacă aceste solicitări privesc activitatea instituţiei.

9. Întocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese si sesizări înregistrate la sediul instituţiei.

10. Întocmeşte întâmpinări şi interogatorii, formulează apeluri, recursuri şi face propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care instituţia este parte.

11. Ţine evidenţa tuturor actelor şi documentelor întocmite sau avizate.

12. Informează conducerea cu privire la apariţiile şi modificările legislative aplicabile domeniului de activitate al instituţiei.

13. Reprezintă în instanţele judecătoreşti de toate gradele instituţia şi pe directorul acesteia, pe bază de delegaţie.

14. Avizează contractele, convenţiile şi protocoalele încheiate de către instituţie cu alte persoane fizice sau juridice.

15. Asigură consultanţă juridică angajaţilor instituţiei şi îi informează pe aceştia cu privire la noile apariţii legislative sau la modificări aduse în domeniu.

16. Avizează dispoziţiile emise de către directorul general al instituţiei.

17. Promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea directorului general al institutului.

18. Elaborează şi supune spre aprobare instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.

19. Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut.

20. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate.

21. Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului.

22. Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

E. CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se completează cu cele ale actelor normative legale în vigoare, în domeniile la care fac referire dispoziţiile acestuia.

Art. 29. - Personalul cu funcţii de conducere răspunde de aducerea la cunoştinţă personalului din subordine a prezentului regulament şi de păstrarea acestuia în locuri unde să poată fi consultat permanent.

Art. 30. - Directorul, şefii de laboratoare, şeful de compartiment şi birou din cadrul institutului au toate drepturile conferite funcţiei pe care o îndeplinesc şi au îndatorirea de a acţiona cu imparţialitate şi de a respecta obligaţiile şi interdicţiile la care sunt supuşi potrivit legii.

Art. 31. - Orice modificare a prevederilor prezentului regulament se face cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la iniţierea primului Congres al economiştilor din România

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 30 septembrie 2013, o monedă din argint dedicată aniversării a 100 de ani de la iniţierea primului Congres al economiştilor din România.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

 

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

925%o

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103 g

Calitate

proof

Cant

zimţat

 

Aversul monedei redă imaginea statuii zeului comerţului, Mercur, aflată pe faţada principală a Palatului vechi al Băncii Naţionale a României, stema României, valoarea nominală „10 LEI”, inscripţia în arc de cerc „ROMÂNIA” şi anul de emisiune „2013”.

Reversul monedei prezintă portretele şi numele a trei personalităţi ale ştiinţelor economice, care s-au numărat printre iniţiatorii Congresului economiştilor: Ion Răducanu, Virgil N. Madgearu şi Ion N. Angelescu, anul evenimentului aniversat - „1913” şi inscripţia circulară „INIŢIEREA PRIMULUI CONGRES AL ECONOMIŞTILOR”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la iniţierea primului Congres al economiştilor din România au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 4 septembrie 2013.

Nr. 27.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru aprobarea procedurilor şi condiţiilor privind acordarea unor ajutoare medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite

În temeiul art. 431 lit. j) şi art. 456 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - (1) în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli al anului în curs, Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România poate aproba acordarea unor ajutoare financiare medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite.

(2) Aprobarea se va face în baza unei propuneri de susţinere a cererii făcute de către Comisia economico-socială şi de asigurări de sănătate a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, prin referatul de conformitate şi oportunitate.

(3) în referatul de susţinere a cererii şi de îndeplinire a condiţiilor de conformitate şi oportunitate, Comisia economico-socială şi de asigurări de sănătate a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România va propune Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi suma care să constituie ajutorul financiar.

(4) Referatul de susţinere a cererii privind acordarea sprijinului financiar se avizează de către Departamentul financiar-contabil cu privire la respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 2. - Pot solicita acordarea unor ajutoare financiare ori de altă natură medicii care sunt membri ai Colegiului Medicilor din România şi care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a) fac dovada faptului că anumite cheltuieli legate de starea lor de sănătate nu pot fi acoperite de asigurările sociale sau de veniturile pe care ei le realizează ori care, datorită caracterului lor intempestiv, nu pot fi acoperite;

b) fac dovada unor situaţii sociale deosebite pe care, din veniturile realizate şi în raport cu situaţia concretă, nu le pot susţine financiar.

Art. 3. - (1) Cererea pentru acordarea unui ajutor financiar se poate face de către medicul respectiv, de către un alt membru al Colegiului Medicilor din România, de către o rudă a acestuia ori de către persoana fizică sau juridică în grija căreia se află medicul aflat în dificultate.

(2) în cerere se va indica modalitatea concretă în care persoana respectivă doreşte să intre în posesia sumei respective, respectiv contul bancar.

(3) Dacă cererea este făcută de o altă persoană decât medicul respectiv, această persoană va indica în cerere toate datele sale de identificare şi, prin cererea formulată, se va obliga să folosească suma aprobată conform scopului pentru care a fost solicitată şi aprobată, precum şi să facă dovada modului în care sumele au fost folosite.

Art. 4. - Principalele forme de întrajutorare care pot fi acordate sunt următoarele:

a) acordarea unei sume de bani;

b) acoperirea costurilor parţiale sau totale cu medicamentele;

c) acoperirea costurilor totale sau parţiale ale unor servicii medicale complexe neacoperite de sistemul social de asigurări sociale de sănătate;

d) acoperirea unor costuri legate de ameliorarea stării de sănătate neacoperite de sistemul social de asigurări sociale de sănătate.

Art. 5. - În vederea întocmirii referatului prevăzut la art. 1 alin. (2), Comisia economico-socială şi de asigurări de sănătate a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România va cere persoanei care a formulat cererea toate documentele pe care le consideră necesare în vederea susţinerii cererii şi clarificării situaţiei invocate de către solicitant sau, după caz, poate dispune inclusiv efectuarea unei anchete sociale sau a oricăror verificări.

Art. 6. - (1) Medicii care au beneficiat de sprijinul financiar acordat sau, după caz, persoanele care în numele acestora au solicitat aprobarea unui sprijin financiar sunt obligate să facă dovada folosirii sumelor acordate în scopul pentru care acestea au fost aprobate.

(2) în decizia Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România privind aprobarea sprijinului financiar se vor menţiona obligaţia medicului de a folosi sumele aprobate exclusiv în scopul arătat în cerere, documentele pe care acesta le va depune în vederea probării modului în care au fost folosite sumele aprobate, precum şi termenul de depunere a documentelor respective.

(3) Decizia de aprobare a sprijinului financiar se comunică solicitantului sau persoanei care a făcut cererea şi care s-a obligat să gestioneze sumele respective în numele şi în interesul medicului beneficiar.

Art. 7. - Consiliile colegiilor teritoriale pot aproba, în condiţiile legii, şi alte programe ori modalităţi de întrajutorare a medicilor înregistraţi şi aflaţi în evidenţa colegiului respectiv.

Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

 

Bucureşti, 6 septembrie 2013.

Nr. 6.