MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 624/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 624         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 octombrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

740. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

742. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013, pentru Jandarmeria Română, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 

743. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

754. - Hotărâre privind trecerea imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Brăila, judeţul Brăila, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila în administrarea Consiliului Judeţean Brăila

 

755. - Hotărâre privind trecerea imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

428. - Ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa

 

3.055. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.145/2013 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Mendeleev, nr. 36-38, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va asigura includerea imobilului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Eugen Coifan

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013.

Nr. 740.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucureşti,

str. Mendeleev nr. 36-38,

sectorul 1

Ministerul Economiei

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Construcţie din beton - S+P+10 etaje, din anul 1972

- suprafaţa construită = 505,04 m2

- suprafaţa curţii = 146,81 m2

- spaţiu în exclusivitate = 2.602, 84 m2

- dependinţe = 1.566,85 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013, pentru Jandarmeria Română, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, pentru Jandarmeria Română, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 1.020 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională” titlul II „Bunuri şi servicii”, pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţii specifice asigurării şi restabilirii ordinii publice.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 octombrie 2013.

Nr. 742.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001 şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.70 5/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

Art. 3. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 octombrie 2013.

Nr. 743.

 

Anexa 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează

imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul

privat al statului

Codul de clasificare

Numărul de înregistrare atribuit de M.FP

Municipiul Baia Mare,

Str. Tineretului nr. 2,

judeţul Maramureş

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş Cod unic de identificare (CUI) 3627323

Pavilion 24-01-03 „padoc câini” - C2

Suprafaţă construită = 29 mp

Suprafaţă desfăşurată = 29 mp

C.F. nr. 108371

Valoare contabilă = 6.820,36 lei

8.19.01

27.477 (parţial)

Municipiul Sighetu Marmaţiei,

str. Mihai Viteazu nr. 10,

judeţul Maramureş

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş Cod unic de identificare (CUI)3627323

Pavilion 24-08-03 „garaje” - C2

Suprafaţă construită = 112 mp

Suprafaţă desfăşurată = 112 mp

C.F. nr. 8082/b

Valoare contabilă = 5,05 lei

8.19.01

112.901 (parţial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Brăila, judeţul Brăila, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila în administrarea Consiliului Judeţean Brăila

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Brăila, Piaţa Independenţei nr. 1, judeţul Brăila, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila în administrarea Consiliului Judeţean Brăila.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Consiliul Judeţean Brăila va asigura folosinţa gratuită pe termen nelimitat a spaţiilor deţinute în prezent de Instituţia Prefectului Brăila, din imobilul prevăzut la art. 1, pentru funcţionarea în bune condiţii a acesteia

(2) Instituţia Prefectului Brăila va suporta, în funcţie de suprafaţa deţinută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.

Art. 4. - Poziţia nr. 9 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 octombrie 2013.

Nr. 754.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului „Palat Administrativ”, aflat în proprietatea publică a statului, care trece din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila în administrarea Consiliului Judeţean Brăila

 

Persoana juridică de la

care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Poziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Anul dobândirii acestuia şi anul dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Instituţia Prefectului Judeţului Brăila

Consiliul Judeţean Brăila

Nr. M.F.P 114.130

8.29.13

Palat Administrativ, situat în Piaţa Independenţei nr. 1, municipiul Brăila, judeţul Brăila

Suprafaţa construită la sol -1.980 mp

Suprafaţa desfăşurată -9.051 mp, din care:

- 5.655 mp (P+5)

- 3.396 mp (P+4)

Suprafaţa terenului - 6.492 mp

CF 75550

1994

12.836.971,02

Imobilul este proprietate publică a statului şi este în administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila, de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 706/1994.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/200 9 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 51, judeţul Constanţa, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Consiliul Judeţean Constanţa va asigura folosinţa gratuită pe termen nelimitat a spaţiilor deţinute în prezent de Instituţia Prefectului Constanţa, din imobilul prevăzut la art. 1, pentru funcţionarea în bune condiţii a acesteia

(2) Instituţia Prefectului Constanţa va suporta, în funcţie de suprafaţa deţinută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.

Art. 4. - Poziţia nr. 14 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 octombrie 2013.

Nr. 755.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului „Palat Administrativ”, aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

 

Persoana juridică de la care se transmite şi codul unic de identificare al acesteia

Persoana juridică la care se transmite şi codul unic de identificare al acesteia

Poziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Anul dobândirii acestuia şi anul dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa,

bd. Tomis nr. 51, municipiul Constanţa,

judeţul  Constanţa

C.U.I. 4515760

Consiliul Judeţean Constanţa,

bd. Tomis nr. 51,

municipiul Constanţa,

judeţul  Constanţa

C.U.I. 2981739

Nr. M.F.P 111526

8.20.15

Palat Administrativ

- Subsol, parter şi 3 etaje

Suprafaţa construită -12.013 mp

- Terenul aferent - 23.865 mp

1994

13.889.809

Imobilul este proprietate publică a statului şi este în administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 706/1994.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INSTRASTRUCTURA ŞI INVESTIŢII STRĂINE

 

ORDIN

privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa

În temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,

ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă introducerea restricţiilor de circulaţie pentru podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa, în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2013 şi 30 mai 2014, după cum urmează:

a) închiderea benzilor marginale ale podului;

b) restricţie de tonaj pentru autovehiculele cu masa totală maxim autorizată peste 3,5 tone;

c) restricţionarea vitezei de deplasare pe podul Agigea la 50 km/h.

Art. 2. - Prezentul ordin se duce la îndeplinire prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 428.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.145/2013 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2013

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al ar t. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.145/2013*) pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul A „Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2013”, prevăzut în anexă, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Punctul B „Lista imobilelor cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2013”, prevăzut în anexă, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Finanţarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe se asigură conform prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 8/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate cu această destinaţie.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 octombrie 2013.

Nr. 3.055.


*) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.145/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL NAŢIONAL MULTIANUAL

privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2013

Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2013

 

 

Nr. crt.

Judeţul/Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială/Sectorul

Total fonduri alocate (lei)

0

1

2

3

1

Alba

Alba Iulia

1.024,79

2

Arad

Arad

327.537,00

3

Argeş

Piteşti

287.423,85

4

Botoşani

Dorohoi

197.239,55

5

Braşov

Braşov

327.537,00

6

Braşov

Predeal

334.680,02

7

Bucureşti

Sectorul 2

624.776,95

8

Bucureşti

Sectorul 3

624.776,95

9

Bucureşti

Sectorul 4

624.776,94

10

Bucureşti

Sectorul 6

544.093,12

11

Cluj

Cluj-Napoca

479.750,12

12

Cluj

Turda

594.093,12

13

Covasna

Sfântu Gheorghe

691.703,12

14

Covasna

Târgu Secuiesc

100.070,78

15

Dâmboviţa

Târgovişte

327.537,00

16

Gorj

Târgu Jiu

716.484,03

17

Harghita

Miercurea-Ciuc

206.304,16

18

Harghita

Topliţa

500.000,00

19

Hunedoara

Deva

134.540,00

20

Hunedoara

Petroşani

262.419,11

21

Hunedoara

Petrila

34.860,00

22

Ilfov

Baloteşti

36.835,13

23

Ilfov

Bragadiru

500.000,00

24

Ilfov

Cornetu

331.566,60

25

Mureş

Târgu Mureş

181.801,50

26

Neamţ

Piatra-Neamţ

127.537,01

27

Olt

Slatina

581.250,12

28

Prahova

Buşteni

928.871,10

29

Prahova

Câmpina

146.713,71

30

Prahova

Ploieşti

701.206,12

31

Prahova

Sinaia

200.000,00

32

Timiş

Lugoj

100.000,00

33

Tulcea

Isaccea

399.011,80

34

Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

550.000,00

35

Vrancea

Gugeşti

429.486,17

36

Vrancea

Odobeşti

200.000,00

37

Vrancea

Panciu

644.093,13

 

 

TOTAL PROGRAM:

14.000.000,00

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

imobilelor cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2013

 

Nr.  crt.

Judeţul/ Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială/Sectorul

Adresa imobilului

Nr. apartamente

0

1

2

3

4

1

Alba

Alba Iulia

Str. Tulnicului nr. 8, bl. B2, sc. C

10

2

Arad

Arad

Aleea Neptun nr. 6, bloc Y2

44

3

Arad

Arad

Str. Nucet nr. 14, bloc 566

10

4

Arad

Arad

Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734

20

5

Arad

Arad

Str. Alex. Popescu Negură, bloc 317, sc. A+B

20

6

Arad

Arad

Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc ES

20

7

Arad

Arad

Bd. Revoluţiei nr. 49-53

120

8

Arad

Arad

Str. C. Brâncuşi, bloc X33

40

9

Arad

Arad

Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A

15

10

Arad

Arad

Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A+B

40

11

Arad

Arad

Str. Crasna nr. 21, bloc G1

10

12

Arad

Arad

Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503

45

13

Arad

Arad

Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206

15

14

Arad

Arad

Str. Săvârşin nr. 41, bloc 208

15

15

Arad

Arad

Str. Bihorului, bloc B1

15

16

Arad

Arad

Calea 6 Vânători nr. 5-7, bloc V2, sc. A+B

40

17

Arad

Arad

Str. Ilie Măduţa, bloc 326, sc. A+B

20

18

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B

19

19

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 309, sc. A

19

20

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 309, sc. B

19

21

Arad

Arad

Str. Alex. Popescu Negură, bloc 318, sc. A+B

20

22

Arad

Arad

Str. Ştefan cel Mare, bloc 6, sc. A+B+C

39

23

Arad

Arad

Str. Gheorghe Ciuhandru, bloc 341, sc. A

19

24

Arad

Arad

Str. Banu Mărăcine, bloc 21, sc. A

10

25

Arad

Arad

Str. Banu Mărăcine, bloc 21, sc. B

19

26

Arad

Arad

Str. Banu Mărăcine, bloc 21, sc. C

10

27

Arad

Arad

Str. Imaşului, bloc 7

19

28

Argeş

Piteşti

Str. Petrochimiştilor nr. 16, bl. B3, sc. A + B + C

92

29

Argeş

Topoloveni

Calea Bucureşti nr. 109, bloc P34

47

30

Bacău

Bacău

Str. Mărăşeşti nr. 120, sc. A

20

31

Bacău

Bacău

Str. Mărăşeşti nr. 189, sc. A

20

32

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 10, sc. A, B

40

33

Bacău

Bacău

Str. Slănicului nr. 4, sc. A, B

40

34

Bacău

Bacău

Str. Slănicului nr. 6, sc. A, B

40

35

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 3, sc. A, B

32

36

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 7, sc. A, B

32

37

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 5, sc. A-B

40

38

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 25, sc. A-B

32

39

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 46, sc. A

55

40

Bacău

Bacău

Str. Letea nr. 3, sc. A

16

41

Bacău

Bacău

Str. Letea nr. 2, sc. A-D

70

42

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 1, sc. A

16

43

Bacău

Bacău

Str. Alecu Russo nr. 15, sc. E, F

40

44

Bacău

Zemeş

Str. Centru nr. 355

30

45

Bihor

Oradea

Str. Lăpuşului nr. 27, bloc R87

14

46

Bihor

Oradea

Str. Erofte Grigore nr. 3, bloc AN 34

17

47

Bistriţa-Năsăud

Bistriţa

Bd. Decebal, bloc 25, sc. A, B, C, D, E

40

48

Bistriţa-Năsăud

Bistriţa

Str. Zorelelor nr. 3B, bloc 11, sc. A

20

49

Bistriţa-Năsăud

Bistriţa

Bd. Independenţei nr. 58, sc. D

32

50

Bistriţa-Năsăud

Bistriţa

Bd. Independenţei bl. 58, sc. ABC

96

51

Bistriţa-Năsăud

Bistriţa

Str. Odobescu nr. 13, sc. A

20

52

Botoşani

Dorohoi

Str. Dimitrie Pompeiu nr. 64, bloc Turn

60

53

Botoşani

Dorohoi

Str. D. Furtună nr. 5, bloc 32

16

54

Botoşani

Dorohoi

Str. Dimitrie Pompeiu nr. 66, bloc G48

48

55

Botoşani

Dorohoi

Str. Dumitru Furtună nr. 1, bloc 27

27

56

Braşov

Braşov

Str. Alexandru cel Bun nr. 15, bl. E36

10

57

Braşov

Braşov

Str. Alexandru cel Bun nr. 17, bl. E33

40

58

Braşov

Braşov

Str. Apollo nr. 13, bl. 64 bis

20

59

Braşov

Braşov

Str. Berzei nr. 10, bl. C2, sc. A

19

60

Braşov

Braşov

Str. Berzei nr. 12, bl. C1, sc. A+B+C

30

61

Braşov

Braşov

Str. Berzei nr. 15, bl. 35

40

62

Braşov

Braşov

Str. Berzei nr. 16, bl. C7, sc. A + B

40

63

Braşov

Braşov

Str. Berzei nr. 18 bl. C8, sc. A + B

40

64

Braşov

Braşov

Str. Berzei nr. 22 bl. C10, sc. A

19

65

Braşov

Braşov

Calea Bucureşti nr. 32, bl. S13

10

66

Braşov

Braşov

Calea Bucureşti nr. 91 bl. 148

20

67

Braşov

Braşov

Str. Colinei nr. 3, bl. C1

30

68

Braşov

Braşov

Str. Fragilor nr. 2, bl. A28A

20

 

0

1

2

3

4

69

Braşov

Braşov

Str. Galaxiei nr. 7, bl. 26, sc. B

56

70

Braşov

Braşov

Str. Galaxiei nr. 8, bl. 25

60

71

Braşov

Braşov

Str. Jupiter nr. 8, bl. 152

40

72

Braşov

Braşov

Str. Lucian Blaga nr. 6, bl. 1

99

73

Braşov

Braşov

Str. Mierlei nr. 12

40

74

Braşov

Braşov

Str. Neptun nr. 23A, bl. 104

44

75

Braşov

Braşov

Str. Sitarului nr. 3, bl. C4, sc. A

30

76

Braşov

Braşov

Str. Valea Cetăţii nr. 20, bl. B23

40

77

Braşov

Braşov

Str. Valea Cetăţii nr. 21, bl. A28B

40

78

Braşov

Braşov

Str. Valea Cetăţii nr. 23, bl. A+B

20

79

Braşov

Braşov

Bd. Victoriei nr. 8, bl. 42 bis

44

80

Braşov

Braşov

Bd. Griviţei nr. 48, bl. 17

32

81

Braşov

Braşov

Bd. Griviţei nr. 64, bl. 5

33

82

Braşov

Braşov

Str. Tudor Vladimirescu nr. 36, bl. 3

44

83

Braşov

Braşov

Str. Carpaţilor nr. 61, bl. P1

35

84

Braşov

Braşov

Bd. Saturn nr. 31B, bl. 77B

40

85

Braşov

Braşov

Str. Hărmanului nr. 25A, bl. 22 bis, sc. A+B

20

86

Braşov

Braşov

Str. Berzei nr. 9A, bl. A1, sc. A+B

40

87

Braşov

Braşov

Str. Mierlei nr. 4, bl. C12

10

88

Braşov

Braşov

Str. Mierlei nr. 6-8, bl. C13, sc. A+B

40

89

Braşov

Braşov

Str. Mărgăritarelor nr. 32, bl. 126

36

90

Braşov

Braşov

Str. General Dumitrache nr. 20, bl. 257

20

91

Braşov

Braşov

Str. Jupiter nr. 9, bl. 9

20

92

Braşov

Braşov

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 3, bl. 313

20

93

Braşov

Braşov

Str. Vulturului nr. 2, bl. A8

40

94

Braşov

Braşov

Str. Uranus nr. 17

40

95

Braşov

Braşov

Str. Mihai Viteazu nr. 44, bl. 63

58

96

Braşov

Predeal

Str. Panduri, bloc 2

18

97

Braşov

Predeal

Str. Panduri, bloc 3

18

98

Braşov

Predeal

Str. Eroilor, bloc 6

16

99

Braşov

Predeal

Str. Eroilor nr. 39, bloc 10

16

100

Braşov

Predeal

Str. Eroilor nr. 51, bloc 8

24

101

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 1

30

102

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 16

20

103

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 17

10

104

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 18

20

105

Braşov

Săcele

Aleea Episcop Popeea nr. 3

9

106

Braşov

Săcele

Aleea Episcop Popeea nr. 7

16

107

Braşov

Săcele

Aleea Episcop Popeea nr. 31

40

108

Braşov

Săcele

Str. Viitorului, bl. 15

80

109

Braşov

Săcele

Str. Viitorului, bl. 23

60

110

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Griviţei nr. 222, bloc 7, sc. B

32

111

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Marinarilor nr. 13-15, bloc 6/5

38

112

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Athanasie Enescu nr. 47, bloc 5, sc. A+B

40

113

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Aviaţiei nr. 15-17, bloc 7D

34

114

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Avionului nr. 21-25, bloc 15E

53

115

Bucureşti

Sectorul 1

Bd. Dacia nr. 26

12

116

Bucureşti

Sectorul 1

Bd. Dinicu Golescu nr. 21, bloc H

49

117

Bucureşti

Sectorul 1

Bd. Dinicu Golescu nr. 33, bloc 2

32

118

Bucureşti

Sectorul 1

Intrarea Dridu nr. 4, bloc 26 B

12

119

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Feleacu nr. 3-5, bloc 11E, sc. 1-2

34

120

Bucureşti

Sectorul 1

Calea Griviţei nr. 214, bloc L1

28

121

Bucureşti

Sectorul 1

Calea Griviţei nr. 222, bloc 7 bis

20

 

0

1

2

3

4

122

Bucureşti

Sectorul 1

Calea Griviţei nr. 222, bloc 7, sc. C

32

123

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Iacob Felix nr. 95, bloc 17, sc. B

35

124

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Mihai Eminescu nr. 60

13

125

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Naum Râmniceanu nr. 2-4, bloc 5

29

126

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Nicolae Racota nr. 4, bloc 69

65

127

Bucureşti

Sectorul 1

Bd. Ion Mihalache nr. 343, bloc G

46

128

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Siriului nr. 25, bloc 18B, sc. 1

14

129

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Smaranda Brăescu nr. 9, bloc 1 H, sc. 2

15

130

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Ştefan Burileanu nr. 5, bloc 20

19

131

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Căpâlna nr. 32

14

132

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Smaranda Brăescu nr. 9, bloc 1 H, sc. 1

15

133

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Ştefan Protopopescu nr. 1, bloc C6

49

134

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Ştefan Protopopescu nr. 11, bloc C1

49

135

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Ştefan Protopopescu nr. 5, bloc C4

49

136

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Ştefan Protopopescu nr. 7, bloc C3

49

137

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Măguricea nr. 29-33, bloc 8H

58

138

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Ion Câmpineanu nr. 31, bloc 4-5-6A

75

139

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Făurei nr. 5, bloc C9

160

140

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 128, bloc G

50

141

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 298, bloc 48, sc. I

31

142

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 354, bloc 2

320

143

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 126-128, bloc 17-18

370

144

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 296, bloc 46

106

145

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 1-4

150

146

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 5

38

147

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 23 B, bloc 1 B Irta

53

148

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 201, bloc 9

54

149

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 286, bloc 30A

30

150

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2

32

151

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 221, bloc 31A

64

152

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 229, bloc 39

62

153

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C

31

154

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A

40

155

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35

64

156

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 Bis, sc. 2

32

157

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 241, bloc 47

96

158

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 1

24

159

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 237, bloc 45

108

160

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 233, bloc 41

32

161

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1

32

162

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 211, bloc 19

40

163

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3

40

164

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 272, bloc 16, sc. A

31

165

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, sc. 1,2

59

166

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2

32

167

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A

44

168

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 12, bloc 58

80

169

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 14, bloc Colentina

38

170

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 26, bloc 64, sc. C2

32

171

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 76, bloc 111, sc. A

55

172

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A

39

173

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 64, bloc 105

66

174

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15, sc. A

29

 

0

1

2

3

4

175

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24 A

40

176

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 227, bloc 37

108

177

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1

44

178

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 20, bloc 9B

176

179

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina 47, bloc R 12

88

180

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 49, bloc OD46

44

181

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 37, bloc OD43

44

182

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 1, bloc 34

325

183

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, sc. A+b

88

184

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2b, bloc 4A, sc. A

44

185

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 85, bloc 86

88

186

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 95, bloc 93

44

187

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17

116

188

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, bloc 30A

62

189

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A

39

190

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43, sc. 2

28

191

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 54, bloc 37, sc. A

30

192

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 54, bloc 37, sc. B

30

193

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33 B

40

194

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 10, bloc 18A

39

195

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26A

108

196

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 4, bloc 60c, sc. 2, 3

74

197

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 4, bloc 60c, sc. 1

39

198

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 43, bloc 4

87

199

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 75-83, bloc 17

131

200

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11

132

201

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P 7

176

202

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8

176

203

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 8, bloc P 22A

20

204

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 122, bloc D 27 B, sc. B

40

205

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Chopin nr. 13

40

206

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 98-106, bloc D16

188

207

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Avrig nr. 14, bloc P6

132

208

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Elena nr. 4, bloc OD7B

44

209

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 1

44

210

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 2

44

211

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 18, bloc 119

44

212

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Câmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, sc. A

44

213

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 369, bloc A4

40

214

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89

88

215

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Ion Maiorescu nr. 11, bloc 44, sc. A

36

216

Bucureşti

Sectorul 2

Str. J.L. Calderon nr. 1-5

55

217

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Nicolae Filipescu nr. 52

23

218

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Petre Antonescu nr. 6, bloc 23

54

219

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Herta nr. 20, bloc X2

66

220

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22

35

221

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Alexandru cel Bun nr. 16, bloc T21A

52

222

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vasile Stolnicu nr. 2, bloc 33

43

223

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 85, bloc mr2

40

224

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. B

40

225

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mozaicului nr. 2, bl. B 5, sc. B

36

226

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mozaicului nr. 2, bl. B 5, sc. A

36

227

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. C

32

 

0

1

2

3

4

228

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 79, bl. A20, sc. A

36

229

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 79, bl. A 12 bis

44

230

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 3

44

231

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 10, bl. 62

76

232

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285, bl. 11

80

233

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. A

40

234

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 24, bl. M 14, sc. B

44

235

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 91, bl. 403, sc. 1

40

236

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. A, B

98

237

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl. O2, sc. B, C

88

238

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Măgura Vulturului nr. 64, bl 117A, sc. A

48

239

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 57, bl. M 27

87

240

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bl. 86, sc. AB

26

241

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 4, bl. 113, sc. AB

88

242

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 28, bl. p18 bis

132

243

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 63, bl. e2

233

244

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 9-19, bl. U 1

243

245

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 145

44

246

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 153

12

247

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bl. 155

14

248

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 4, bl. 1, sc. 4

33

249

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 178, bl. g10

40

250

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 110, bl. L8, sc. a

24

251

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 186-192, bl. g9

40

252

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 208c, bl. g7 bis, sc. a

44

253

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 222, bl. M 11, sc. 1

100

254

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 69, bl. A 16. A

36

255

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Ceaikovski nr. 4, bl. 39

39

256

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Ceaikovski nr. 5, bl. 203

26

257

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Cercului nr. 6, bl. 5/7, sc. A

36

258

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Cercului nr. 6, bl. 5/7, sc. B

36

259

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 11, bl. A3 bis

86

260

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 13, bl. a3

108

261

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 21, bl. b6, sc. a

36

262

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 22, bl. M13

44

263

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 7, bl. A 1

86

264

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bl. 64

38

265

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 22, bl. 5

54

266

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 24, bl. 6

54

267

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 3, bl. 2

86

268

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 4, bl. 3 a, sc. A

40

269

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc. B

40

270

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc. C

40

271

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 66, bl. 69, sc. B

19

272

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ferdinand nr. 101, bl. p31

42

273

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 227, bl. 116 a

106

274

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 229, bl. 115, sc. 2

108

275

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 231, bl. 114b

132

276

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ghica Tei nr. 112, bl. 41

108

277

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ghica Tei nr. 91, bl. T 32

108

278

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bl. 9, sc. E+F

110

279

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bl. 9, tronson a, sc. a+b

110

280

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Hobita nr. 2, bl. 300, scara a

44

 

0

1

2

3

4

281

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 10, bl. 114b

104

282

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 13, bl. 107

88

283

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 17, bl. 106c, scara a+b

92

284

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 29, bl. 105 b, sc. c

30

285

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 29, bl. 105 b, scara a

58

286

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 33, bl. 105 a, sc. B

44

287

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 33, bl. 105 a, sc. A

44

288

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 41, bl. 102 d, scara a

46

289

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 41, bl. 102 d, scara b

58

290

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 5, bl. 110, sc. a

51

291

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 5, bl. 110, sc. b

56

292

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 57, bl. 101b

32

293

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Jean Atanasiu nr. 21, bl. Gh.

41

294

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 56, bl. 19

60

295

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 67, bl. 6

34

296

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 79, bl. 15 a

132

297

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 107, bl. 14

180

298

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. A

44

299

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. B

44

300

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. C

44

301

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 73, bl. 17

78

302

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Luntrei nr. 6, bl. 7

348

303

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl. O2, sc. a

44

304

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3

132

305

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 125-133, bl. 01

132

306

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 43, bl. P 14

106

307

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 12

26

308

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 2, bl. 2

26

309

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 11, bl. 65

16

310

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 6

26

311

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 7, bl. 53

50

312

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 9

22

313

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 119, bl. 205, sc. b

39

314

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 311 a-311 b, bl. 7 a+b, sc. 7a, 7b

60

315

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 107, bl. 400, sc. 2

53

316

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 1

44

317

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 2

44

318

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Pantelimon nr. 146, bl. 101, sc. 1, 2

54

319

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 225, bl. 66

323

320

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 227, bl. 70

116

321

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 229, bl. 69 turn

103

322

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 23, bl. Itb

30

323

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 237, bl. 65, sc. 1-5

216

324

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 239, bl. 62

111

325

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 243, bl. 52 a+b+c+d

162

326

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 252, bl. 55 a

32

327

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 255, bl. 43

462

328

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 256, bl. 53, sc. a+b+c+d

258

329

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285 a, bl. 11a, sc. 2

27

330

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 287, bl. 10, sc. c

160

331

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Pantelimon nr. 3, bl. 12

84

332

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. A.p. Concordia, Pantelimon nr. 309, bl. 8

320

333

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 3-15, bl. P2

80

 

0

1

2

3

4

334

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 324, bl. D 1

96

335

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bl. 5, sc. F

21

336

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bl. 5, sc. 1-5

201

337

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 332, bl. 32

261

338

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 352, bl. 3

320

339

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 358-362, bl. 15 abc

60

340

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 359, bl. B 2

40

341

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 367, bl. a3, sc. 1+2

86

342

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 74, bl. 411

78

343

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, sc. 1

30

344

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, sc. 3

30

345

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, sc. 2

30

346

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 91, bl. 403, sc. 2

39

347

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 93, bl. 403 a

39

348

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 96, bl. 210

54

349

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bl. 112 a, sc. B

30

350

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bl. 112 a, sc. a

58

351

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 16, bl. 118a

46

352

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicu Vasile nr. 14, bl. 8, sc. 1

50

353

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicu Vasile nr. 21, bl. 60, sc. 1

14

354

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 16, bl. 6, sc. 2

100

355

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bl. 3

100

356

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 21, bl. 60, sc. 2

14

357

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 10, bl. 24

55

358

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 16, bl. 2

40

359

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 2, bl. 10

44

360

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 2, bl. 20

55

361

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 4, bl. 21

65

362

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 5, bl. 27

64

363

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 6, bl. 22

55

364

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 8, bl. 23

65

365

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 9, bl. 32

54

366

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bl. D7

142

367

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 70, bl. W1

44

368

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 55, bl. N12

44

369

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 51, bl. N11

44

370

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 44-48, bl. C14-C15

160

371

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Câmpia Libertăţii nr. 4, bl. PM51

174

372

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Baba Novac nr. 8, bl. T1

80

373

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Constantin Brâncuşi nr. 8, bl. A 13 bis

44

374

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Postăvarul nr. 5, bl. C5, scara 5-8

50

375

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Postăvarul nr. 4, bl. C4

120

376

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Feteşti nr. 1, bl. F4

60

377

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Feteşti nr. 10, bl. V13

80

378

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Gura Ialomiţei nr. 18, bl. PC12

40

379

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Barajul Sadului nr. 7, bl. M4

174

380

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Theodor Pallady nr. 4, bl. M2

264

381

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Segovia nr. 1, bl. C8

60

382

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 46, bl. O20

30

383

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Pleşeşti nr. 2, bl. Z7

30

384

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Dumitru Pene nr. 2, bl. J7

70

385

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Valea Buzăului nr. 5, bl. G12

50

386

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Baba Novac nr. 15 A, bl. 3, sc. A+B

64

 

0

1

2

3

4

387

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 25, bl. Y9B

44

388

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Iosif Hodos nr. 6, bl. J15

60

389

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Râmnicu Vâlcea nr. 1, bl. 4A

44

390

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Drumul Murgului nr. 2, bl. C3

70

391

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Baba Novac nr. 22, bl. 24C

118

392

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Constantin Brâncuşi nr. 1, bl. S14

44

393

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Baba Novac nr. 16, bl. 23

264

394

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Baba Novac nr. 21, bl. G11

88

395

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Constantin Brâncuşi nr. 6, bl. A13

44

396

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Copăceni nr. 47, bl. W3

132

397

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Onisifor Ghibu nr. 6, bl. O30

50

398

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 20, bl. I21

120

399

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Ilioara nr. 16, bl. M32

44

400

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Barajul Rovinari nr. 14, bl. M7A

72

401

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Barajul Sadului nr. 7A-7B, bl. M4A2

162

402

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Armeniş nr. 8-10, bl. J5

120

403

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Fizicienilor nr. 9, bl. D4A

88

404

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ciucea nr. 5, bl. L19

231

405

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ghita Serban nr. 12, bl. 8B

108

406

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ticus nr. 3, bl. M31B, sc. 2

54

407

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Odobeşti nr. 8, bl. V8

44

408

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Şapte Drumuri nr. 16, bl. 36B

132

409

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Barajul Dunării nr. 3, bl. M35

352

410

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Barajul Lotru nr. 4, bl. N6

88

411

Bucureşti

Sectorul 3

Strada Lt. Nicolae Pascu nr. 4, bl. R2, scara A şi B

98

412

Bucureşti

Sectorul 3

Strada Fizicienilor nr. 1, bl. D2A, scara A, B

98

413

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 1

44

414

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 2

44

415

Bucureşti

Sectorul 3

Strada Lotrioara nr. 9, bl. V33, scara A şi B

74

416

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ticus nr. 3, bl. M31B, sc. 1

54

417

Bucureşti

Sectorul 3

Calea Vitan nr. 110, bl. 34A, scara B

36

418

Bucureşti

Sectorul 4

Str. Huedin nr. 4, bl. A12, sc. B

60

419

Bucureşti

Sectorul 4

Bd. Al. Obregia nr. 15, bl. R13B, sc. 1

80

420

Bucureşti

Sectorul 4

Str. Vatra Dornei nr. 3, bl. A14, sc. 1

44

421

Bucureşti

Sectorul 4

Bd. Al. Obregia nr. 20 bis, bl. 20 bis, scara B

37

422

Bucureşti

Sectorul 4

Aleea Râul Sadului nr. 6, sc. 1, bl. R7

80

423

Bucureşti

Sectorul 4

Aleea Ciceu nr. 7, bl. E 13

60

424

Bucureşti

Sectorul 4

Str. Turnu Măgurele nr. 7, bl. C1A

126

425

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Ferentari nr. 11, bl. 82, sc. 3

43

426

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Ferentari nr. 11, bl. 82, sc. 1

50

427

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Ferentari nr. 11, bl. 82, sc. 2

50

428

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Rahovei nr. 293, bl. 81A

27

429

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Rahovei nr. 291, bl. 81B, sc. 3

34

430

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 108, bl. M3

66

431

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 106, bl. M4

66

432

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 46, bl. M112

40

433

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 44, bl. M113

36

434

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 42, bl. M114

36

435

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Rahovei nr. 291, bl. 81B, sc. 2

34

436

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Rahovei nr. 291, bl. 81B, sc. 1

34

437

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 110, bl. M29

66

438

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 4, bl. M70

26

439

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Ferentari nr. 72-74, bl. B3, sc. int. B

32

 

0

1

2

3

4

440

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Rahovei nr. 299, bl. 1, sc. A, B

108

441

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Rahovei nr. 303, bl. 66, sc. A2

44

442

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 15, bl. 22

70

443

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 7A, bl. 12

60

444

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 16, bl. L4, sc. C

39

445

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Ion Urdăreanu nr. 5, bl. P41, sc. 1

27

446

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Ion Urdăreanu nr. 5, bl. P41, sc. 2

27

447

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 141, bl. V73

36

448

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Vedea nr. 1, bl. 82, sc. 4

49

449

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 143, bl. A33

36

450

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Teliţa nr. 17A, bl. 119, sc. C

52

451

Bucureşti

Sectorul 5

Aleea Craioviţa nr. 1, bl. A51, sc. 2

15

452

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 135, bl. V29, sc. 1

33

453

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Petre Ispirescu nr. 4, bl. P49, sc. A

19

454

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Petre Ispirescu nr. 4, bl. P49, sc. B+C

38

455

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 27, bl. S10, sc. 1

36

456

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 108, bl. V87

27

457

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 139, bl. V74

27

458

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 137, bl. V79, sc. 1

36

459

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 137, bl. V79, sc. 2

36

460

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 9, bl. S32

27

461

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bl. S8, sc. 1

27

462

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bl. S8, sc. 2

27

463

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bl. S8, sc. 3

27

464

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bl. S6, sc. 1

36

465

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bl. S6, sc. 2

27

466

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bloc S13

32

467

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Hanul Ancuţei nr. 2, bloc 148

38

468

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Valea Oltului nr. 2, bloc M9

130

469

Bucureşti

Sectorul 6

Prelungirea Ghencea nr. 30, bloc M 5

130

470

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Valea Argeşului nr. 18, bloc M28

65

471

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Gârleni nr. 11, bloc C45

54

472

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Nicolae Oncescu nr. 1, bloc 105

54

473

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Valea Ialomiţei nr. 11, bloc A33

60

474

Bucureşti

Sectorul 6

Calea Crângaşi nr. 56, bloc 3 ICEM, sc. 2

27

475

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Târgu Neamţ nr. 14, bloc TD25

66

476

Bucureşti

Sectorul 6

Aleea Ghencea nr. 1, bloc D3

60

477

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Vintilă Mihăilescu nr. 6, bloc 77

54

478

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Drumul Sării nr. 24, bl. A49

35

479

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Arinii Dornei nr. 16, bl. I4

40

480

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Cetatea de Baltă nr. 112-114, bl. A7

60

481

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Braşov nr. 32, bl. A11

90

482

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Porumbacu nr. 9, bl. 31

108

483

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Valea Argeşului nr. 3, bl. D11

100

484

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Târgu Neamţ nr. 34, bl. A17

60

485

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Cetatea de Baltă nr. 133, bloc 2

20

486

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Zorelelor nr. 8, bloc 9A

35

487

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Garleni nr. 8, bloc C83

52

488

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Iuliu Maniu nr. 71, bloc 4

405

489

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Iuliu Maniu nr. 11A, bloc D3

80

490

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Baiut nr. 13, bloc A34

60

491

Buzău

Buzău

Zona Bazar, bl. 1 C, sc. B

12

492

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 3

8

 

0

1

2

3

4

493

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Bălcescu, bl. 4

8

494

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 5

8

495

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 22

8

496

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 23

8

497

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 24

8

498

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 25

8

499

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 26

8

500

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 27

8

501

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 28

8

502

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 29

8

503

Călăraşi

Călăraşi

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 16, bloc A19

72

504

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Fabricii de Zahăr nr. 14, bloc S10

30

505

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Henri Coandă nr. 1

40

506

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Parâng nr. 7, bloc Y

30

507

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Haţeg nr. 10, bloc N2

40

508

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Parâng nr. 25, bloc H 7

55

509

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Aurel Vlaicu nr. 17, bloc V7

38

510

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Molnar Piuariu nr. 5, bloc T4

71

511

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Haţeg nr. 12, bloc N1

50

512

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Luis Pasteur nr. 76, bloc III-I

32

513

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Parâng nr. 33, bloc H 15

66

514

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Parâng nr. 27, bloc N 8

55

515

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Dâmboviţei nr. 28, bloc D4

65

516

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Parâng nr. 29, bloc H 13

66

517

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Grigore Alexandrescu nr. 13, bloc D9

40

518

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Profesor Ciortea nr. 42, bloc T 11

85

519

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Cioplea nr. 17, bloc S 14

31

520

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Petuniei nr. 5, bloc 5

58

521

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Primăverii nr. 24, bloc D23

20

522

Cluj

Cluj-Napoca

Bd. Nicolae Titulescu nr. 20, bloc P9

40

523

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Agricultorilor nr. 22, bloc D31

20

524

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Jean Jaures nr. 8/A

20

525

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Dragalina nr. 4

20

526

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Octavian Goga nr. 33

8

527

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Donath nr. 90, bloc U

40

528

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Bucium nr. 21, bl. D 27

30

529

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Tatra nr. 12, bl. V.S.

40

530

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Lacul Roşu nr. 2, bl D4

51

531

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Azuga nr. 3

45

532

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Padin nr. 18, bloc B3

88

533

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Aurel Vlaicu nr. 44, bl. V16

105

534

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Gheorghe Dima nr. 16, bl. III B

20

535

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Ştefan Mora nr. 10, bl. L 20

20

536

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Luceafărului nr. 5, bl. 2R

21

537

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Muscel n. 21, bl A1

12

538

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Nicolae Titulescu nr. 117, bl. 30

50

539

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc L

32

540

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc I2

16

541

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc Z1

16

542

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc I3

16

543

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc M, sc. 1

8

544

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc J, sc. 1

8

545

Cluj

Turda

Str. Zorilor nr. 8, bloc F5

60

 

0

1

2

3

4

546

Cluj

Turda

Str. Narciselor nr. 14, bloc H 5

20

547

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 14, bloc B3

30

548

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 22, bloc A1

40

549

Cluj

Turda

Str. Zorilor nr. 3, bloc F2

40

550

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 44A, bloc E2

40

551

Cluj

Turda

Str. Lăcrămioarelor nr. 1, bloc D1

40

552

Cluj

Turda

Str. Tineretului nr. 11, bloc E56

56

553

Cluj

Turda

Str. Panseluţelor nr. 6, bloc B3

40

554

Constanţa

Eforie

Str. M. Eminescu, bloc B2

40

555

Constanţa

Eforie

Str. Bucovinei, bloc B1

20

556

Constanţa

Eforie

Str. Bucovinei, bloc B2, B3

40

557

Constanţa

Eforie

Str. Bucovinei, bloc 4

20

558

Constanţa

Eforie

Str. Mircea cel Batrân nr. 1, bl. 2B, sc. B

15

559

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, Cămin USAS

92

560

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, Cămin MIDIA

92

561

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, Cămin LEGMAS

92

562

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, Cămin CONSIR

65

563

Constanţa

Năvodari

Str. Nuferilor, bloc 34 EST

50

564

Constanţa

Năvodari

Str. Nuferilor, bloc 35 EST

120

565

Constanţa

Năvodari

Str. Constanţei, bloc 54

32

566

Covasna

Baraolt

Str. Trandafirilor nr. 32, bl. 9A

25

567

Covasna

Sfântu Gheorghe

Aleea Avântului, bl. 17, sc. AB

40

568

Covasna

Sfântu Gheorghe

Aleea Avântului, bl. 17, sc. C

20

569

Covasna

Sfântu Gheorghe

Aleea Avântului, bl. 19, sc. AB

40

570

Covasna

Sfântu Gheorghe