MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 625/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 625         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 octombrie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMERE DEPUTAŢILOR

 

2. - Declaraţie privind comemorarea Zilei Holocaustului în România

 

28. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

788. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

789. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

 

791. - Decret privind acordarea Drapelului de lupta Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne

 

792. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

793. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

794. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

795. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

796. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

797. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

798. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

799. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

800. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

801. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

802. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

803. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

804. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

805. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

744. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie Consolidare DN 66A km + 00-km 3 + 847, judeţul Hunedoara

 

745. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 6B km 38 + 900-40 + 600, judeţul Gorj

 

746. - Hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională Apele Române - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş-Tisa, prevăzute în anexă nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, că urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECLARAŢIE

privind comemorarea Zilei Holocaustului în România

 

Deputaţii din Parlamentul României, reuniţi în sesiune de Plen pentru a comemora Ziua Holocaustului în România, au marcat din nou faptul că actul de comemorare a tragediei Holocaustului înseamnă omagierea memoriei victimelor, membri ai comunităţii evreieşti şi ai comunităţii rome, şi, deopotrivă, expresia unei înalte conştiinţe şi responsabilităţi.

Reprezentându-i pe toţi cetăţenii României, noi, membrii Camerei Deputaţilor, ne exprimăm convingerea că asumarea în întregime a trecutului, în mod onest şi lucid, reprezintă un element fundamental al responsabilităţii noastre, pentru prezent şi viitor.

În acest context, ne exprimăm convingerea că este de datoria noastră să ne aducem aminte de suferinţele victimelor crimelor împotriva umanităţii, împotriva evreilor şi a romilor, săvârşite în anii celui de-al Doilea Război Mondial, în Europa şi în România.

În procesul de construcţie democratică nouă a României, recuperarea memoriei istorice ca parte integrantă reprezintă o dovadă certă a ataşamentului la valorile democraţiei europene dedicate respectării drepturilor omului şi diversităţii.

După cum se cunoaşte, ororile Holocaustului au rădăcini profunde în manifestarea sistematică a şovinismului, rasismului, xenofobiei şi antisemitismului, promovate de-a lungul anilor de forţele răului existente în societate, cu efecte dintre cele mai nocive asupra relaţiilor interumane.

Faţă de această filă dureroasă de istorie a României şi a ţărilor Europei în general, Camera Deputaţilor:

- reafirmă apartenenţa organică a naţiunii române la spaţiul generos al valorilor unei civilizaţii bazate pe egalitate şi respectul dreptului la diferenţă, îngăduinţă şi pluralism cultural, etnic şi religios;

- reafirmă hotărârea membrilor săi, deputaţi şi deputate, pentru susţinerea, în continuare, în plan legislativ şi instituţional, a acţiunilor de combatere a oricăror manifestări de antisemitism şi xenofobie, de discriminare rasială şi de intoleranţă;

- susţine importanţa deosebită pe care procesul educativ îl deţine pentru o corectă informare, sensibilizare şi responsabilizare a cetăţenilor, în special a tinerei generaţii. Societatea, ca întreg, trebuie să fie informată de efectele tragice ale urii rasiale, atunci când aceasta devine politică de stat sau ţintă strategică a unor formaţiuni politice şi organizaţii din societatea civilă;

- reafirmă sprijinul nostru, al deputaţilor din Parlamentul României, pentru punerea în practică a tuturor măsurilor de înlăturare a nedreptăţilor comise de autorităţile române privind statutul material şi de proprietate al celor care au suferit în holocaust, evrei, romi, cetăţeni români din teritoriile preluate samavolnic din graniţele de stat ale României antebelice;

- solicită Guvernului României să acorde întreaga susţinere pentru continuarea programelor de comemorare şi studiere a Holocaustului, realizate de Institutul Naţional ”Elie Wiesel”, de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, dar şi alte programe academice de cercetare a istoriei Holocaustului, drept mărturie a maturităţii şi responsabilităţii societăţii româneşti de astăzi.

În fine, membrii Camerei Deputaţilor:

- reafirmă dorinţa de implicare a deputaţilor şi deputatelor din Parlamentul României la acţiuni şi programe iniţiate pe plan internaţional cu privire la Holocaust, astfel încât să se identifice şi să se pună în acţiune măsuri diverse care să contribuie la oprirea pentru totdeauna a crimelor împotriva umanităţii, izvorâte mai ales din cultivarea în rândurile populaţiei a rasismului, xenofobiei şi antisemitismului;

- în mod conjugat şi neabătut, pe căile şi cu mijloacele cunoscute ale vieţii parlamentare, se va acţiona pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete nicicând şi niciunde.

 

Această declaraţie a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 octombrie 2013.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 8 octombrie 2013.

Nr. 2.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 60 alin. (1) şi (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Roman Gheorghe, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru;

- domnul deputat Mocanu Adrian, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci la Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în calitate de membru;

- doamna deputat Ştefănescu Elena Cătălina, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în calitate de membru;

- domnul deputat Diaconu Mihai-Bogdan, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi la Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în calitate de membru;

- domnul deputat Iacoban Sorin-Avram, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;

- domnul deputat Iane Ovidiu-Cristian, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii;

- doamna deputat Podaşcă Gabriela-Maria, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru afaceri europene;

- domnul deputat Dobre Mircea-Titus, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru;

- domnul deputat Frăticiu Gheorghe, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în calitate de membru;

- domnul deputat Săvoiu Ionuţ-Cristian, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii;

- domnul deputat Bot Octavian, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, se retrage din calitatea de membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării;

- doamna deputat Marcu Viorica, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice;

- domnul deputat Tinel Gheorghe, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru regulament în locul domnului deputat Andronache Gabriel;

- domnul deputat Nazare Alexandru, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare la Comisia pentru industrii şi servicii, în calitate de membru;

- domnul deputat Vasile Gudu, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice;

- domnul deputat Oajdea Daniel Vasile, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, trece de la Comisia pentru industrii şi servicii la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în calitate de membru;

- domnul deputat Burlacu Ştefan, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, trece de la Comisia pentru sănătate şi familie la Comisia pentru industrii şi servicii, în calitate de membru;

- domnul deputat Fonta Nuţu, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;

- doamna deputat Ciobanu Liliana, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în calitate de membru;

- domnul deputat Condurăţeanu Andrei-Răzvan, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

- doamna deputat Mocioi Niculina, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării;

- domnul deputat Ciuhodaru Tudor, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, trece de la Comisia pentru sănătate şi familie la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, în calitate de membru;

- doamna deputat Adam Luminiţa-Pachel, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii;

- domnul deputat Ionescu Aurelian, aparţinând Grupului parlamentar al PC, trece de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în calitate de membru;

- domnul deputat Negruţ Clement, fără apartenenţă la un grup parlamentar, trece de la Comisia pentru industrii şi servicii la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 8 octombrie 2013.

Nr. 28.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Stelian Stoian se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, şef al Misiunii Permanente a României pe lângă Consiliul Europei de la Strasbourg.

Art. 2. - Domnul Stelian Stoian îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 4 octombrie 2013.

Nr. 788.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 17 alin. (8) lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mircea Valentin, vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, membru al Plenului Consiliului Concurenţei, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 4 octombrie 2013.

Nr. 789.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 791.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, nepublicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 897/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ursulescu Elena, preşedinte al Secţiei a II-a penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 792.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 902/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Pănoiu, judecător la Tribunalul Gorj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 793.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 904/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Rizac Doina, judecător la Tribunalul Timiş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 794.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 906/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Crişan Cîmpeana Florica, judecător la Judecătoria Gurahonţ, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 795.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 898/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Urleţeanu Alexandrina, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 796.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 909/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mastacan Irina, judecător la Judecătoria Pucioasa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 797.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 903/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Kardalus Erika, preşedintele Secţiei penale a Tribunalului Harghita, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 798.

 

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcție a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) , art. 100 alin. (1) , art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 901/2013,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Angela Antoaneta Popescu, judecător la Tribunalul Gorj, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

București, 7 octombrie 2013.

Nr. 799.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Segărcianu Cornelia, judecător la Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 800.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 907/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Pantilie Neluţ, judecător la Judecătoria Călăraşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 801.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 910/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mureşan Alexandrina, judecător la Judecătoria Topliţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 802.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 900/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Eugenia Mirela Diaconu, judecător la Tribunalul Gorj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 803.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 908/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Georgescu Aurica, judecător la Judecătoria laşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 804.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 905/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Basma Minodora, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 805.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie „Consolidare DN 66A km 0 + 000-km 3 + 847”, judeţul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu art. 11 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie, judeţul Hunedoara, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, aprobat prin Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţie menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţi străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 2 octombrie 2013.

Nr. 744.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţie „Consolidare DN 66A km 0 + 000-km 3 + 847”, judeţul Hunedoara

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

Amplasament: judeţul Hunedoara

 

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (în preţuri la 18.09.2012/1 euro = 4,5026 lei): 9.380*) mii lei,

din care C+M (cu TVA) 8.159 mii lei

Capacităţi: Lungime reală 3,776 km

Lăţime platformă 9,00 m

Lăţime parte carosabilă 7,00 m

Lăţime acostamente 2 x 1,00 m

Dispozitive pentru scurgerea apelor pluviale 1,872 m

Parapet de siguranţă deformabil 450 m

Dren longitudinal 281 m

Podeţe din elemente prefabricate 4 bucăţi

Separatoare de hidrocarburi 13 bucăţi

Amenajare intersecţii 1 bucată

Durata de realizare a investiţiei:3 luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P-100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţie se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie „Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 6B km 38 + 900-40 + 600”, judeţul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu art. 11 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie, judeţul Gorj, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, aprobat prin Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţie menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţi străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 2 octombrie 2013.

Nr. 745.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţie

 

Consolidare si amenajare scurgere

judeţul Gorj

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova

Amplasament: judeţul Gorj

 

Factori de risc

Conform prevederilor Normativului P100-1/2006.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţie se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 15.466*) mii lei (1 euro = 4,3870/13.02.2013) din care C+M (inclusiv TVA) 12.921 mii lei

Capacităţi: Lungime drum 1,700 km

Lăţime platformă drum 8,00 m din care - parte carosabilă 6,00 m

- acostamente 2 x 1,00 m din care - benzi de încadrare 0,25 m

- acostamente consolidate 0,75 m Spaţiu parapet 0,75 m

Zid de sprijin/fundaţie adâncită de parapet 265,00 m

Structura rutieră este dimensionată pentru sarcina de 11,5 tone

Durata de realizare a investiţiei: 6 luni

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române” - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş-Tisa, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională ”Apele Române” - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş-Tisa, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 octombrie 2013.

Nr. 746.

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională ”Apele Române” - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş - Tisa, pentru care se modifică şi se completează, după caz, denumirea, descrierea tehnică şi/sau adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Nr. crt.

Nr. MF

Codul de
clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

 

Adresa

Anul PIF

Valoarea de inventar

(lei)

1

63935

8.03.03

Lacul Techirghiol

lac natural liman maritim, St = 12.567.088 mp,
S_C1-Baraj_Biruinţa = 3.166 mp, S_C2-Baraj_Valea_Izvoarelor = 3.634 mp,
S_C3-Baraj_Valea_Gospodăriei = 3.483 mp, CF nr. 106806, UAT Techirghiol

Ţara: România;
judeţul Constanţa;
oraşul Techirghiol;
nr. : -; DA Dobrogea

1998

12.681.703

2

64022

8.17.02

Acumulare Sălăţig

S totală = 532.991 mp, S_lac = 520.799 mp, S_albie_minoră = 9.292 mp, S_drum = 2.900 mp,
 S_C1-baraj = 11.860 mp, S_C2-constr_exploatare = 26 mp, S_C3-deversor = 1.857 mp, S_C4-golire_fund =
246 mp, S_C5-C9-borne = 5 mp, S_C10-C13-foraje_piezometrice = 4 mp, CF nr. 50188, UAT Sălăţig

Ţara: România;
judeţul Sălaj;

com. Sălăţig; -; nr. : -; Sălăţig

1998

1.234.476

3

64217

8.17.03

Baraj atenuare Cristur

St = 1.062.792 mp, S_C1-dig_de_pământ_dalat = 207 mp, CF nr. 50153, UAT Buduslău

Ţara: România;
judeţul: Bihor;

com. Buduslău; -; nr. : -; Bihor

1975

351.263

4

64219

8.17.02

Baraj şi acumulare Miersig

Stotală = 48.217 mp, S_lac_de_acumulare = 39.945 mp, S_zonă_de_protecţie = 8.272 mp,
S_C1-baraj_din_pământ_şi_canal_deversor_
dalat = 1.148 mp, CF nr. 51196, UAT Husasău de Tinca

Ţara: România;
judeţul: Bihor; com. Husasău de Tinca;
sat Miersig; -; nr. : -; Bihor

1965

30.027

5

64227

8.17.03

Baraj Tăuţ

St = 2.691.510 mp, S_C1-bazin_colectare = 7.005 mp, S_C2-canal_deversor = 1.069 mp, S_C3-taluz_aval = 30.766 mp, S_C4-canal_golire_fund = 756 mp, S_C5-casa_de_pompe = 17 mp, S_C6-canal_colectare = 1.029 mp, S_C7-coronament_baraj = 4.669 mp, S_C8-deversor_lateral = 204 mp, S_C9-taluz_amonte = 4.315 mp, S_C10-pasarela_acces = 59 mp, S_C11-deversor_central_turn = 46 mp, S_C12-taluz_amonte = 17.250 mp, S_C13-dig_coada_lac = 1.118 mp, S_C14-golire_fund = 169 mp, S_C15-golire_fund = 171 mp, CF nr. 300900,
UAT Tăuţ

Ţara: România;
judeţul: Arad; com.
Tăuţ; -; nr. : -; Arad

1970

6.392.377

6

64860

8.28.01

Canton Berveni

St = 1.956 mp, Sconstr_C1-canton = 117 mp,
Sdesf_C1-canton = 117 mp, clădire tip P, CF nr. 101343, UAT Berveni

Ţara: România;
judeţul: Satu Mare;
com. Berveni;

Str. Fabricii nr. 205; Satu Mare

1998

763

7

64862

8.28.01

Canton Corod

St = 6.212 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp,
Sdesf_C1-canton = 105 mp, clădire tip P, CF nr. 100633, UAT Culciu

Ţara: România;
judeţul: Satu Mare;
com. Culciu; sat Corod;

Str. Corod nr. 212; Satu Mare

1998

377

8

64866

8.28.01

Canton Hrip

St = 2.394 mp, Sconstr_C1-canton = 74 mp,
Sdesf_C1-canton = 74 mp, clădire tip P, CF nr. 101438, UAT Păuleşti

Ţara: România;
judeţul: Satu Mare;
com. Păuleşti; Sat Hrip;

Strada Principală nr. 113; Satu Mare

1998

118

9

64872

8.28.01

Canton Satu Mare

St = 6.200 mp, Sconstr_C1-canton = 85 mp,
Sdesf_C1-canton = 85 mp, Sconstr_C3-magazie = 57 mp, Sdesf_C3-magazie = 57 mp,
clădire tip P, CF nr. 162752, UAT Satu Mare

Ţara: România;
judeţul: Satu Mare;
MRJ Satu Mare; Diana nr. 44; DAST

1998

27.483

10

64873

8.28.01

Canton Supuru de Jos

St = 1.995 mp, Sconstr_C1-canton = 101 mp,
Sdesf_C1-canton = 202 mp, clădire tip P+1, CF nr. 100628, UAT Supur

Ţara: România;
judeţul: Satu Mare;
com. Supur; sat Supuru de Jos;

Str. Morii nr. 10; Satu Mare

1998

125.788

11

64874

8.28.01

Canton Turulung

St = 2.216 mp, Sconstr_C1-canton = 88 mp, S desf_C1-canton = 88 mp, Sconstr_C2-magazie = 82 mp, Sdesf_C2-magazie = 82 mp,
Sconstr_C3-grajd = 41 mp, Sdesf_C3-grajd = 41 mp, clădire tip P, CF nr. 100602, UAT Turulung

Ţara: România;
judeţul: Satu Mare;
com. Turulung;

Str. Principală nr. 259; Satu Mare

1998

466

12

64876

8.28.01

Canton Viile Satu Mare

St = 4.337 mp, Sconstr_C1-canton = 93 mp,
Sdesf_C1-canton = 93 mp, clădire tip P, CF nr. 101203, UAT Viile Satu Mare

Ţara: România;
judeţul: Satu Mare;
com. Viile Satu Mare; -; nr. : -; Satu Mare

1998

30.511

13

64877

8.28.01

Canton Căpleni
Interior

St = 3.918 mp, Sconstr_C1-canton = 81 mp ,
Sdesf_C1-canton = 81 mp, clădire tip P, CF nr. 100393, UAT Căpleni

Ţara: România;
judeţul: Satu Mare;
com. Căpleni;

Str. Câmpului nr. 367; Satu Mare

1998

13.237

14

64880

8.28.01

Canton sistem Satu Mare

St = 6.200 mp, Sconstr_C2-sediu_Sistem_SM = 96 mp, S desf_C2-sediu_Sistem_SM = 192 mp, clădire tip P+1, CF nr. 162752, UAT Satu Mare

Ţara: România;
judeţul: Satu Mare;
MRJ Satu Mare;
str. Diana nr. 44

1998

62.494

15

64971

8.28.01

Canton Moraviţa - sediu sector

St = 1.302 mp, Sconstr_C1-canton = 82 mp,
Sdesf_C1-canton = 82 mp, Sconstr_C2-anexă = 77 mp, Sdesf_C2-anexă = 77 mp, Sconstr_C3-antenă = 5 mp, clădire tip P, CF nr. 400057, UAT Moraviţa

Ţara: România;
judeţul: Timiş;

com. Moraviţa; -; nr. : -; DAB

1984

145.316

16

65065

8.28.01

Canton Sf. Gheorghe

St = 910 mp, Sconstr_C1-canton = 100 mp,
Sdesf_C1-canton = 200 mp, clădire tip P+1,
Sconstr_C2-birouri_magazie = 70 mp,
Sdesf_C2-birouri_magazie = 70 mp, CF nr. 30163, UAT Sfântu Gheorghe

Ţara: România;
judeţul: Tulcea;
com. Sfântu Gheorghe; -; nr. : -;
Tulcea

1998

104.526

17

65066

8.28.01

Canton Dunavăţ

St = 1.200 mp, Sconstr_C1-canton = 87 mp,
Sdesf_C1-canton = 87 mp, Sconstr_C2-remiză = 96 mp, Sdesf_C2-remiză = 96 mp,
Sconstr_C3-anexă = 7 mp, Sdesf_C3-anexă = 7 mp, clădire tip P, CF nr. 31143, UAT Murighiol

Ţara: România;
judeţul: Tulcea;
com. Murighiol; sat Dunavăţu de Jos; -; nr. : -; Tulcea

1998

78.000

18

65067

8.28.01

Canton Sulina

St = 820 mp, Sconstr_C1-canton = 74 mp,
Sdesf_C1-canton = 178 mp, clădire tip P+1+M,
Sconstr_C2-birouri_magazie = 87 mp,
Sdesf_C2-birouri_magazie = 87 mp,
Sconstr_C3-magazie = 12 mp, Sdesf_C3-magazie = 12 mp, CF nr. 30393, UAT Sulina

Ţara: România;
judeţul: Tulcea;
oraşul Sulina; Str. I-a nr. 78;
Tulcea

1998

80.000

19

65068

8.28.01

Canton km 37

St = 4.330 mp, Sconstr_C1-canton = 110 mp,
Sdesf_C1-canton = 110 mp, clădire tip P, CF nr. 30580, UAT Luncaviţa

Ţara: România;
judeţul: Tulcea;
com. Luncaviţa; -; nr. : -; Tulcea

1998

35.000

20

65069

8.28.01

Canton km 30

St = 3.250 mp, Sconstr_C1-canton = 85 mp,
Sdesf_C1-canton = 85 mp, Sconstr_C2-remiză = 80 mp, Sdesf_C2-remiză = 80 mp,
clădire tip P, CF nr. 30080, UAT Grindu

Ţara: România;
judeţul: Tulcea;
com. Grindu; -; nr. : -; Tulcea

1998

50.000

21

65078

8.28.01

Canton I.C. Brătianu

St = 3.400 mp, Sconstr_C1-dormitoare = 93 mp,
Sdesf_C1-dormitoare = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 70 mp, Sdesf_C2-magazie = 70 mp,
clădire tip P, CF nr. 30146, UAT I.C. Brătianu

Ţara: România;
judeţul: Tulcea;
com. I.C.Brătianu; -; nr. : -; Tulcea

1998

50.000

22

65079

8.28.01

Canton Grindu

St = 1.254 mp, Sconstr_C1-canton = 83 mp,
Sdesf_C1-canton = 166 mp, clădire tip P+1,
Sconstr_C2-remiză = 69 mp, Sdesf_C2-remiză = 69 mp, CF nr. 30079, UAT Grindu

Ţara: România;
judeţul: Tulcea;
com. Grindu; -; nr. : -; Tulcea

1998

70.000

23

65201

8.28.01

Canton Abrămuţ

St = 12.018 mp, Sconstr_C1-clădire_administrativă = 68 mp,
Sdesf_C1-clădire_administrativă = 68 mp,
Sconstr_C2-magazie = 40 mp, Sdesf_C2-magazie = 40 mp, Sconstr_C3-pivniţă = 21 mp,
Sdesf_C3-pivniţă = 21 mp, clădire tip P, CF nr. 50317, UAT Abrămuţ

Ţara: România;
judeţul: Bihor; com.
Abrămuţ; -; nr. : -; Bihor

1998

6.000

24

65362

8.28.01

Sediu formaţie Tulcea

St = 1.671 mp, Sconstr_C1-canton = 181 mp,
Sdesf_C1-canton = 181 mp, Sconstr_C2-magazie = 112 mp, Sdesf_C2-magazie = 112 mp, Sconstr_C3-atelier = 64 mp, Sdesf_C3-atelier = 64 mp, Sconstr_C4-antenă_radio = 8 mp, Sconstr_C5-transformator = 9 mp, clădire CF nr. 34923, UAT Tulcea

Ţara: România;
judeţul: Tulcea;
MRJ Tulcea; Str. Păcii nr. 158 C

1998

15.842

25

65364

8.28.01

Sediu formaţie Măcin

St = 1.487 mp, Sconstr_C1-canton = 129 mp,
Sdesf_C1-canton = 129 mp, Sconstr_C2-anexă = 17 mp, Sdesf_C2-anexă = 17 mp,
Sconstr_C3-anexă = 69 mp, Sdesf_C3-anexă =
69 mp, clădire tip P, CF nr. 30927, UAT Măcin

Ţara: România;
judeţul: Tulcea;
oraşul Măcin; Str. Eternităţii nr. 31

1998

31.650

26

65369

8.28.01

Sediu formaţie Babadag

St = 3.704 mp, Sconstr_C1-clădire_administrativă = 123 mp,
Sdesf_C1-clădire_administrativă = 123 mp,
Sconstr_C2-anexă = 9 mp, Sdesf_C2-anexă = 9 mp, Sconstr_C3-anexă = 2 mp,
Sdesf_C3-anexă = 2 mp, clădire tip P, CF nr. 30471, UAT Babadag

Ţara: România;
judeţul: Tulcea;
oraş Babadag; Str. Republicii nr. 9

1998

52.750