MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 630/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 630         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 10 octombrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

813. - Decret pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

 

814. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului că ministru interimar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

761. - Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal

 

762. - Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 

763. - Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorină utilizată în agricultură

 

764. - Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2013

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

425. - Decizie privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Doru Eduard Clabescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

426. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacanţe din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către domnul Virgil Laurenţiu Găman

 

427. - Decizie pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 192/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate

 

428. - Decizie privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru analizarea activităţii Administraţiei Naţionale „Apele Române”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.163. - Ordin pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală terapeutică şi termominerală Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

În temeiul art. 85 alin. (2), al art. 100 alin. (1) şi al art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Varujan Vosganian, ministrul economiei, şi se constată încetarea funcţiei acestuia de membru al Guvernului.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucureşti, 10 octombrie 2013.

Nr. 813.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Daniel Chiţoiu, viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, ca ministru interimar al economiei.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucureşti, 10 octombrie 2013.

Nr. 814.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările ulterioare,

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal, prin aplicarea schemei de plăţi naţionale directe complementare.

Art. 2. - Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemei de plată sunt cei prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Lista cuprinzând cuantumul plăţilor pe hectar pentru anul 2013, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemei de plăţi naţionale directe complementare, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Suma totală alocată pentru cuantumul plăţilor care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal, prin aplicarea schemei de plăţi naţionale directe complementare, este în cuantum total de 663.198,17 mii lei şi se suportă din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.

Art. 5. - Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4620 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2013 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 285 din 1 octombrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 761.

 

ANEXA

LISTA

cuprinzând cuantumul plăţilor pe hectar pentru anul 2013, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemei de plăţi naţionale directe complementare

 

Nr. crt.

Specificare

Cuantumul plăţilor (euro/ha)

Schema de plăţi naţionale directe
 complementare

0

1

2

Teren arabil

Cereale pentru boabe

1.

grâu comun

21,00

2.

grâu dur

21,00

3.

triticale

21,00

4.

secară

21,00

5.

orz

21,00

6.

orzoaică

21,00

7.

ovăz

21,00

8.

porumb

21,00

9.

porumb zaharat

21,00

10.

sorg

21,00

11.

orez

21,00

12.

mei

21,00

13.

hrişcă

21,00

14.

alte cereale pentru boabe

21,00

Plante proteice (leguminoase pentru boabe)

15.

mazăre pentru boabe

21,00

16.

fasole pentru boabe

21,00

17.

linte

21,00

18.

bob

21,00

19.

lupin

21,00

20.

alte leguminoase pentru boabe (năut)

21,00

Plante industriale şi medicinale

21.

floarea-soarelui

21,00

22.

rapiţă

21,00

23.

soia

21,00

24.

in pentru ulei

21,00

25.

alte oleaginoase

21,00

26.

in pentru fibră

84,37 (21,00+ 63,37)

27.

cânepă pentru fibră

84,37 (21,00 + 63,37)

28.

tutun

1300,00 (21,00 + 1279,00)

29.

fenicul

21,00

30.

levănţică

21,00

31.

mentă

21,00

32.

anason

21,00

33.

alte plante medicinale şi aromatice

21,00

34.

alte plante industriale

21,00

35.

arahide

21,00

36.

mac

21,00

37.

ricin

21,00

38.

susan

21,00

39.

şofrănel

21,00

Plante tuberculifere

40.

cartofi timpurii

21,00

41.

cartofi semitimpurii

21,00

42.

cartofi târzii

21,00

43.

alte culturi de cartof

21,00

44.

cartofi pentru sămânţă

21,00

Plante rădăcinoase

45.

sfeclă de zahăr

134,65 (21,00+ 113,65*)

46.

sfeclă furajeră

21,00

Legume proaspete, pepeni

47.

legume proaspete

21,00

48.

pepeni verzi şi galbeni

21,00

49.

căpşun

21,00

50.

cicoare

21,00

51.

flori şi plante ornamentale

21,00

52.

pajişti temporare (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani)

21,00

53.

plante de nutreţ

21,00

54.

lot semincer

21,00

55.

alte culturi în teren arabil

21,00

56.

teren necultivat

-

57.

teren sub sere şi solarii-cultivat

21,00

58.

teren sub sere şi solarii-necultivat

-

 

0

1

2

Pajişte permanentă

59.

pajişti permanente comunale utilizate în comun

-

60.

pajişti permanente utilizate în comun

-

61.

păşuni permanente comunale utilizate individual

-

62.

pajişti permanente utilizate individual

-

63.

livadă tradiţională utilizată extensiv

-

Cultură permanentă

Pomi fructiferi

64.

meri

-

65.

peri

-

66.

pruni

-

67.

caişi şi zarzări

-

68.

piersici

-

69.

cireşi şi vişini

-

70.

gutui

-

71.

duzi

-

72.

alţi pomi fructiferi

-

Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite

73.

castani

-

74.

nuci şi aluni

-

75.

alte specii înrudite

-

76.

hamei

335,00

Arbuşti fructiferi

77.

zmeur

-

78.

coacăz

-

79.

alţi arbuşti fructiferi

-

Pepiniere

80.

pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi

-

81.

pepiniere pomicole

-

82.

pepiniere forestiere

-

83.

alte pepiniere

-

Alte culturi permanente

84.

teren în pregătire pentru livezi

-

85.

teren în pregătire pentru vii

-

86.

teren în pregătire pentru alte culturi permanente

-

87.

plante energetice nonalimentare (nonagricole)

-

Vie

88.

vii pe rod cu struguri nobili pentru vin

-

89.

vii pe rod cu struguri de masă

-

90.

vii tinere neintrate pe rod

-

91.

vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin

-

92.

vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie

-

93.

suprafaţă defrişată prin programul de primă defrişare

-


*) În cazul diminuării suprafeţelor ca urmare a controalelor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, plafonul unit ar pe suprafaţă poate creşte, fără a depăşi plafonul total de 3.031.000 euro.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 946/2013 al Comisiei din 2 octombrie 2013 privind avansurile care trebuie plătite începând cu 16 octombrie 2013 din plăţile directe enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul plăţilor care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme:

a) schema de plată unică pe suprafaţă;

b) schema de plată separată pentru zahăr;

c) schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană.

Art. 2. - Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plăţi sunt cei prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Cuantumul plăţilor pentru anul 2013, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4620 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2013 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 285 din 1 octombrie 2013.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 762.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând cuantumul maxim al plăţilor pentru anul 2013, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată

 

Nr. crt.

Specificare

Cuantumul maxim al plăţilor (*)

(euro/ha)

Schema de plată unică pe suprafaţă

Schema de plată separată pentru zahăr

Schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona  montană

0

1

2

4

5

Teren arabil

Cereale pentru boabe

1.

grâu comun

139,17

 

-

2.

grâu dur

139,17

-

-

3.

triticale

139,17

-

-

4.

secară

139,17

-

-

5.

orz

139,17

-

-

6.

orzoaica

139,17

-

-

7.

ovăz

139,17

-

-

8.

porumb

139,17

-

-

9.

porumb zaharat

139,17

-

-

10.

sorg

139,17

-

-

11.

orez

139,17

-

300,00

12.

mei

139,17

-

-

13.

hrişcă

139,17

-

-

14.

alte cereale pentru boabe

139,17

-

-

Plante proteice (leguminoase pentru boabe)

15.

mazăre pentru boabe

139,17

-

-

16.

fasole pentru boabe

139,17

-

-

17.

linte

139,17

-

-

18.

bob

139,17

-

-

19.

lupin

139,17

-

-

20.

alte leguminoase pentru boabe (năut)

139,17

-

-

Plante industriale şi medicinale

21.

floarea-soarelui

139,17

-

-

22.

rapiţă

139,17

-

-

23.

soia

139,17

-

-

24.

in pentru ulei

139,17

-

-

25.

alte oleaginoase

139,17

-

-

26.

in pentru fibră

139,17

-

-

27.

cânepă pentru fibră

139,17

-

-

28.

tutun

139,17

-

-

29.

fenicul

139,17

-

-

30.

levănţică

139,17

-

-

31.

mentă

139,17

-

-

32.

anason

139,17

-

-

33.

alte plante medicinale şi aromatice

139,17

-

-

34.

alte plante industriale

139,17

-

-

35.

arahide

139,17

-

-

36.

mac

139,17

-

-

37.

ricin

139,17

-

-

38.

susan

139,17

-

-

39.

şofrănel

139,17

-

-

Plante tuberculifere

40.

cartofi timpurii

139,17

-

-

41.

cartofi semitimpurii

139,17

-

-

42.

cartofi târzii

139,17

-

-

43.

alte culturi de cartof

139,17

-

-

44.

cartofi pentru sămânţă

139,17

-

-

 

0

1

2

4

5

Plante rădăcinoase

45.

sfecla de zahăr

139,17

331,78

-

46.

sfeclă furajeră

139,17

-

-

Legume proaspete, pepeni

47.

legume proaspete

139,17

-

-

48.

pepeni verzi şi galbeni

139,17

-

-

49.

căpşun

139,17

-

-

50.

cicoare

139,17

-

-

51.

flori şi plante ornamentale

139,17

-

-

52.

pajişti temporare (artificiale, însămânţate pe teren arabil ,pentru mai puţin de 5 ani)

139,17

-

-

53.

plante de nutreţ

139,17

-

-

54.

lot semincer

139,17

-

-

55.

alte culturi în teren arabil

139,17

-

-

56.

teren necultivat

139,17

-

-

57.

teren sub sere şi solare - cultivat

139,17

-

-

58.

teren sub sere şi solare - necultivat

139,17

-

-

Pajişte permanentă

59.

pajişti permanente comunale utilizate în comun

139,17

-

-

60.

pajişti permanente utilizate în comun

139,17

-

-

61.

păşuni permanente comunale utilizate individual

139,17

-

-

62.

pajişti permanente utilizate individual

139,17

-

-

63.

livadă tradiţională utilizată extensiv

139,17

-

-

Cultura permanentă

Pomi fructiferi

64.

meri

139,17

-

-

65.

peri

139,17

-

-

66.

pruni

139,17

-

-

67.

caişi şi zarzări

139,17

-

-

68.

piersici

139,17

-

-

69.

cireşi şi vişini

139,17

-

-

70.

gutui

139,17

-

-

71.

duzi

139,17

-

-

72.

alţi pomi fructiferi

139,17

-

-

Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite

73.

castani

139,17

-

-

74.

nuci şi aluni

139,17

-

-

75.

alte specii înrudite

139,17

-

-

76.

hamei

139,17

-

-

Arbuşti fructiferi

77.

zmeur

139,17

-

-

78.

coacăz

139,17

-

-

79.

alţi arbuşti fructiferi

139,17

-

-

Pepiniere

80.

pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi

139,17

-

-

81.

pepiniere pomicole

139,17

-

-

82.

pepiniere forestiere

139,17

-

-

83.

alte pepiniere

139,17

-

-

Alte culturi permanente

84.

teren în pregătire pentru livezi

139,17

-

-

85.

teren în pregătire pentru vii

139,17

-

-

86.

teren în pregătire pentru alte culturi permanente

139,17

-

-

87.

Plante energetice nonalimentare (nonagricole)

139,17

-

-

Vie

88.

vii pe rod cu struguri nobili pentru vin

139,17

-

-

89.

vii pe rod cu struguri de masă

139,17

-

-

90.

vii tinere neintrate pe rod

139,17

-

-

91.

vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin

139,17

-

-

92.

vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie

139,17

-

-

93.

suprafaţă defrişată prin programul de primă defrişare

139,17

-

-


(*) Dacă suprafeţele totale pentru care se solicită plăţi în cadrul schemelor de plată depăşesc suprafeţele naţionale de referinţă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C (2013) 3187 din 5 iunie 2013, al art. 4 lit. s) pct. 13 şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementar ea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea ajutorului de stat care constă în subvenţionarea ratei accizei pentru motorina utilizată în agricultură, potrivit Deciziei Comisiei Europene SA 36336, C (2013) 3187 din data de 5 iunie 2013

(2) Se aprobă normele metodologice privind acordarea unui ajutor de stat în agricultură, în sectorul producţiei primare de produse agricole, care constă în subvenţionarea ratei accizei pentru motorina utilizată în agricultură.

Art. 2. - (1) Perioada de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură este de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la data de 30 septembrie 2014

(2) Rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare este prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b) şi tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii

(3) Diferenţa dintre rata accizei standard de la titlul VII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi rata accizei reduse conform alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare, a cărui valoare se determină în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii

(4) Ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă în limita cantităţilor maxime anuale, defalcate pentru sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

(5) În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile prevăzute în anexă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele prevăzute în anexă

(6) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică întreprinderilor care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv întreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;

b) sunt întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

Art. 3. - Autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei temporare de ajutor de stat reglementată de prezenta hotărâre este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judeţene/al municipiului Bucureşti/centrele locale.

Art. 4. - Beneficiarii schemei de ajutor de stat reglementată de prezenta hotărâre sunt prevăzuţi la art. 3 lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Beneficiază de ajutor de stat, în temeiul prezentei scheme, orice solicitant care depune la autoritatea competentă o cerere de acord prealabil pentru finanţare, iar aceasta confirmă în scris, sub rezerva verificărilor ulterioare, acordul pentru solicitarea finanţării

(2) Pentru anul 2013, cererea se depune după 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de 13 decembrie 2013, iar pentru anul 2014 cererea se depune în perioada 1-31 decembrie 2013

(3) Cererea privind acordul prealabil va conţine următoarele:

a) informaţii cu privire la suprafeţele de teren, inclusiv pe structura de culturi şi/sau efectivele de animale/păsări/albine/viermi de mătase, pe care le exploatează solicitantul şi/sau lucrările de îmbunătăţiri funciare, pe care acesta le execută pe perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat;

b) în cazul solicitanţilor persoane fizice, un angajament care va preciza că, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanţare, aceştia vor prezenta certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului care atestă calitatea de persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; în caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finanţare

(4) Cererea se depune după cum urmează:

a) la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti, pe raza cărora sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă sau:

b) la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti la care au fost depuse cererile de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

(5) Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.

Art. 6. - (1) În vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, beneficiarii achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor

(2) Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial, pentru trimestrul anterior, în anul 2014

(3) Plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin centrele judeţene/locale, după caz, privind determinarea trimestrială a cantităţilor de motorină pentru care se solicită rambursarea

(4) Cererile de plată se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate aferente trimestrului respectiv, precum şi de documentele fiscale prevăzute la alin. (1).

Art. 7. - (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti analizează solicitările beneficiarilor şi documentele justificative anexate, determină cantităţile de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare, precum şi valoarea acestuia şi întocmesc situaţii centralizatoare pe care le transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi trimite trimestrial la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente cantităţilor de motorină determinate la plată, aferente trimestrului anterior

(3) După primirea situaţiei centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente cantităţilor de motorină achiziţionate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stabileşte prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cantităţile de motorină ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate

(4) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 8. - Suma totală alocată acestei scheme de ajutor de stat se aprobă în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, şi se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.

Art. 9. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat reglementată de prezenta hotărâre, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - (1) Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare

(2) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri

(3) Sumele reprezentând ajutor necuvenit potrivit alin. (1) se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 763.

 

ANEXA

 

CANTITĂŢILE

maxime anuale de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

Specificare

Cantităţi maxime de motorină

(litri)

I.

Sectorul vegetal

367.000.000

II.

Sectorul zootehnic

40.000.000

III.

Sectorul îmbunătăţiri funciare

3.000.000

 

TOTAL

410.000.000

 

Specificare

Consum specific

(UM)

Sector vegetal

 

Cereale

78 litri/ha

Orez

96 litri/ha

Leguminoase boabe

78 litri/ha

Oleaginoase

78 litri/ha

Cartof

150 litri/ha

Sfeclă de zahăr

139 litri/ha

Tutun şi hamei

140 litri/ha

Plante medicinale şi aromatice

100 litri/ha

Legume cultivate în câmp

148 litri/ha

Legume cultivate în spaţii protejate

75 litri/ha

Pepeni verzi şi galbeni

150 litri/ha

Flori şi plante ornamentale

100 litri/ha

Ciuperci

80 litri/tonă

Păşuni naturale, fâneţe naturale, pajişti temporare

30 litri/ha

Plante de nutreţ + însilozare

130 litri/ha

Livezi

130 litri/ha

Căpşun, alţi arbuşti fructiferi

65 litri/ha

Viţa-de-vie

125 litri/ha

Teren în pregătire pentru livezi, vii, pentru alte culturi permanente

150 litri/ha

Pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantaţii portaltoi, altele

40 litri/ha

Plante energetice nonalimentare

100 litri/ha

Sector zootehnic

 

Păsări

39 litri/UVM

Porcine

6 litri/UVM

Bovine

56 litri/UVM

Ovine, caprine

6,75 litri/UVM

Albine şi viermi de mătase

18 litri/familie/cutie

Îmbunătăţiri funciare

 

Instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice

50 litri/1000 mc apă

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă valoarea totală pentru plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru specia ovine/caprine, pentru cererile depuse în anul 2013, denumite în continuare prime, în limita sumei de 348.610.170 lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014

(2) Cuantumul primelor prevăzute la alin. (1) se calculează prin raportarea sumei totale la efectivul de animale eligibile.

Art. 2. - Procedura de acordare a acestor prime este reglementată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 764.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Doru Eduard Clăbescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Doru Eduard Clăbescu, înregistrată cu nr. 5/6.061 din 27 septembrie 2013, precum şi Decizia penală nr. 2.874 din data de 26 septembrie 2013, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei - Secţia penală în Dosarul nr. 6.743/2/2011, prin care a fost admis recursul declarat de Doru Eduard Clăbescu împotriva Deciziei penale nr. 101/A din 28 martie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Doru Eduard Clăbescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, începând cu data de 27 septembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 425.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către domnul Virgil Laurenţiu Găman

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Adresa nr. 4.114 din 1 octombrie 2013, precum şi Avizul favorabil nr. 37.348/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către domnul Virgil Laurenţiu Găman,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) , precum şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Virgil Laurenţiu Găman exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 426.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 192/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - După punctul 7 al anexei la Decizia prim-ministrului nr. 192/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 aprilie 2013, se introduc unsprezece noi puncte, punctele 8-18, cu următorul cuprins:

„8. Reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale - secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică - membru

9. Reprezentant al Ministerului Economiei - secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul - membru

10. Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice - secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul - membru

11. Reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne - secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul - membru

12. Reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale - secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul din subordinea ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică - membru

13. Reprezentant al Ministerului Justiţiei - secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul - membru

14. Reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene - secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul - membru

15. Reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul - membru

16. Reprezentant al Serviciului Român de Informaţii - directorul Direcţiei juridice – membru

17. Reprezentant al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - directorul Direcţiei juridice - membru

18. Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice - directorul Direcţiei juridice - membru”.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 427.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru analizarea activităţii Administraţiei Naţionale „Apele Române”

În temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Grupul de lucru interministerial pentru analizarea activităţii Administraţiei Naţionale „Apele Române”, denumit în continuare grup de lucru, având componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Grupul de lucru este condus de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care are calitatea de preşedinte.

(3) La lucrările grupului de lucru pot participa, în calitate de invitaţi, şi alţi reprezentanţi ai administraţiei publice centrale sau experţi în domeniul de activitate al instituţiei.

Art. 2. - (1) Grupul de lucru analizează activitatea Administraţiei Naţionale „Apele Române” pe perioada 2008-2013 în domeniile:

a) venituri proprii - modalitatea de constituire a acestora şi gradul de încasare;

b) alocaţii/transferuri/subvenţii de la bugetul de stat - baza legală de constituire şi modalitatea de cheltuire;

c) cheltuieli de personal, bunuri şi servicii;

d) cheltuieli de capital - investiţii, stadiul contractării şi execuţiei;

e) patrimoniul public - stadiu fizic, mod de administrare;

f) patrimoniul privat - stadiu fizic, mod de dobândire;

g) alte domenii necesare analizelor.

(2) Grupul de lucru propune instituţiilor cu atribuţii şi competenţe în domeniu măsuri în vederea eficientizării activităţii Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

Art. 3. - Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, va prezenta în şedinţele Guvernului note referitoare la activitatea Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

Art. 4. - În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, grupul de lucru aprobă prin hotărâre regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 428.

 

ANEXA

 

Componenţa Grupului de lucru interministerial pentru analizarea activităţii Administraţiei Naţionale „Apele Române”

 

1. Nicolae-Liviu Dragnea, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - preşedinte

2. Daniel Chiţoiu, viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice - membru

3. Ion Moraru, secretarul general al Guvernului - membru

4. Rovana Plumb, ministrul mediului şi schimbărilor climatice - membru

5. Dan Nica, ministrul pentru societatea informaţională - membru

6. Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - membru

7. Lucia Ana Varga, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură - membru

8. Liviu Voinea, ministrul delegat pentru buget - membru

9. Constantin Niţă, ministrul delegat pentru energie - membru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală terapeutică şi termominerală Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea

 

 

Văzând Referatul tehnic al Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie nr. 8.260 din 5 august 2011 şi Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. EN 9.999/2013,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 2 5 alin. (1) şi (2) şi ale art. 26 alin. (1) lit. a) din Normele tehnice unitare pentru realizarea documentaţiilor complexe de atestare a funcţionării staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi de organizare a întregii activităţi de utilizare a factorilor naturali, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2004, ale art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, precum şi avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 3 din 9 septembrie 2010,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1 - Se instituie perimetrul de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală terapeutică şi termominerală Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, cuprinzând zona de protecţie sanitară cu regim sever şi zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie, în conformitate cu limitele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2 - În interiorul perimetrului de protecţie sanitară vor fi respectate măsurile tehnice şi sanitare obligatorii prevăzute în dispoziţiile legale în vigoare şi vor fi interzise activităţile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4 - Societatea Comercială OLĂNEȘTI RIVIERA - S.A., în calitate de concesionar al exploatării zăcământului hidromineral prevăzut la art. 1, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5 - Controlul respectării măsurilor de protecţie sanitară revine Ministerului Sănătăţii.

Art. 6 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 7 octombrie 2013.

Nr. 1.163.

 

ANEXA Nr. 1

 

Perimetrul de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală terapeutică şi termominerală Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea

 

I. Zona de protecţie sanitară cu regim sever

Determinarea acestei zone trebuie să fie astfel efectuată încât să fie asigurat un timp de tranzit în subteran de minimum 20de zile pentru orice particule de apă presupuse contaminate care s-ar infiltra la limita acestei zone şi ar ajunge la locul d e captare al apei.

În cazul captărilor de izvoare, zona de protecţie cu regim sever va fi de minimum 50 m în amonte şi 20 m lateral, de o parte şi de alta a captării, iar în cazul forajelor această zonă va fi circulară, cu centrul pe poziţia forajului şi raza de 10 m.

II. Zona de protecţie sanitară cu regim de restrictive

 

Coordonatele de delimitare a conturului acestei zone, în sistemul de referinţă STEREO 70, sunt următoarele:

X

Y

Pct. 1.

413 061

439 089

2.

413 113

439 237

3.

413 108

439 308

4.

412 648

440 298

5.

411 692

441 165

6.

411 431

440 939

7.

411 528

440 143

8.

412 036

439 605

 

ANEXA Nr. 2

 

 

Activităţile interzise în cadrul perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală terapeutică şi termominerală Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea

 

A. În zona de protecţie sanitară cu regim sever:

a) amplasarea de construcţii şi amenajări care nu sunt legate direct de exploatarea sursei şi a instalaţiilor;

b) efectuarea de explozii, săpături şi excavaţii de orice fel;

c) depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării sursei şi a instalaţiilor; în aceste cazuri vor fi instituite măsuri pentru preîntâmpinarea pătrunderii în sol a oricăror substanţe poluante;

d) traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepţia celor care se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat; în aceste cazuri se vor institui măsuri de asigurare a etanşeităţii sistemelor de canalizare;

e) orice fel de intervenţii asupra stratului de sol activ şi asupra depozitelor acoperitoare ale acviferului;

f) orice lucrări care favorizează eroziunea şi inundaţiile şi care nu au în vedere asigurarea tuturor lucrărilor vechi de excavaţii deschise şi galerii, canale puţuri, foraje, pâlnii de explozii pentru prevenirea infiltrării apelor cu potenţial poluant;

g) utilizarea îngrăşămintelor animale sau chimice şi a substanţelor fitofarmaceutice;

h) irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate;

i) culturile care necesită lucrări de îngrijire frecventă sau folosirea tracţiunii animale;

j) păşunatul.

B. În zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie:

a) amplasarea de abatoare, triaje de cale ferată, baze auto;

b) amplasarea de bazine neetanşe pentru ape reziduale, puţuri absorbante, haznale cu groapă simplă;

c) amplasarea de locuinţe, spitale, aeroporturi, unităţi militare, dacă nu dispun de un sistem de canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale, în condiţii de deplină siguranţă, în afara zonei;

d) amplasarea de cimitire umane şi de animale, cimitire de maşini, containere de deşeuri;

e) vidanjarea şi spălarea cisternelor care transportă ape fecaloid-menajere;

f) infiltrarea sau injectarea de ape de zăcământ şi/sau de răcire;

g) efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatări de turbă, cariere de piatră, lucrări de drenaj sau a oricăror altor lucrări prin care se diminuează stratul acoperitor, protector al acviferului;

h) executarea de construcţii pentru activităţi industriale şi agricole, precum: grajduri, silozuri, depozite de îngrăşăminte şi de substanţe fitosanitare, depozite de carburanţi, lubrifianţi, combustibili solizi;

i) amplasarea de campinguri şi de ştranduri, dacă nu dispun de un sistem de canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale, în condiţii de deplină siguranţă, în afara zonei;

j) spălarea maşinilor şi efectuarea schimburilor de ulei;

k) transportul pe conducte al substanţelor poluante de orice fel, cu excepţia conductelor de canalizare a obiectivelor situate în interiorul zonei, pentru care trebuie prevăzute măsuri stricte de asigurare a etanşeităţii;

l) utilizarea îngrăşămintelor naturale şi chimice;

m) utilizarea substanţelor fitosanitare;

n) irigarea cu ape uzate, chiar epurate complet;

o) amplasarea grajdurilor şi coteţelor de animale şi depozitarea de gunoi animalier;

p) păşunatul şi însilozarea nutreţurilor;

q) amplasarea de sere şi de iazuri piscicole.