MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 636/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 636         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 15 octombrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

269. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

818. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

767. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

768. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, a terenului retrocedat foştilor proprietari

 

788. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena

 

789. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având că obiect acordarea de drepturi salariale  Ministerul Finanţelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.93/1.684/2.022. - Ordin al ministrului apărării naţionale, ministrului delegat pentru buget şi ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO- ARMYSECURITY – S.A., filiala a Companiei Naţionale „Romtehnica” – S.A.

 

M.94/1.685/2.023. - Ordin al ministrului apărării naţionale, ministrului delegat pentru buget şi ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO- ARMYSECURITY – S.A., filiala a Companiei Naţionale „Romtehnica” – S.A.

 

5.211. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2013-2014

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol Unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52 din 29 mai 2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 5 iunie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN

LAURENȚIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 14 octombrie 2013.

Nr. 269.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol Unic. - Se promulgă privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 octombrie 2013.

Nr. 818.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administra tiv-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 105215 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, situate în municipiul Olteniţa, Şos. Portului nr. 48, judeţul Călăraşi, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

Art. 4. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 767.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii/al dării în folosinţă

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Tipul bunului

105.215

8.19.01

49-468

Municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi

1996

326.451,64

imobil

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Număr de înregistrare
atribuit de M.F.P.

Municipiul Olteniţa,
judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al
Poliţiei de Frontieră Giurgiu
Cod unic de identificare (CUI) 4201295

C.F. nr. 21642

Pavilion 49-468-02 „şopron”

Suprafaţă construită = 91,62 mp

Suprafaţă desfăşurată = 91,62 mp

Valoare contabilă = 5.625,01 lei

105215 (parţial)

Pavilion 49-468-04 „magazie metalică”
Suprafaţă construită = 79,00 mp

Suprafaţă desfăşurată = 79,00 mp

Valoare contabilă = 450,00 lei

Pavilion 49-468-05 „şopron”

Suprafaţă construită = 6,00 mp

Suprafaţă desfăşurată = 6,00 mp

Valoare contabilă = 560,00 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, a terenului retrocedat foştilor proprietari

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărâre Guvernului n r.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în judeţul Ilfov, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.

Art. 3. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, a părţii din imobilul înregistrat la M.F.P. cu nr. 101.022 ce face obiectul restituirii în natură conform deciziei instanţei de judecată, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 768.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, ce se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 

Codul de clasificare

Adresa imobilului

Anul dobândirii imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice

Valoarea contabilă

(lei)

Nr. de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.

8.19.01

Săftica,
judeţul Ilfov

1977

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti
C.U.I. - 4192774

1. Pavilion 45-108-02 Sc = 49,60 mp Sd = 49,60 mp

2. Pavilion 45-108-04 Sc = 605,00 mp Sd = 605,00 mp

10.534,89
83.434,02

101.022 (parţial)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii de imobil ce se propune pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a punerii în aplicare a Deciziei civile nr. 68A/2011

 

Codul de clasificare

Adresa

Anul dobândirii imobilului

Caracteristicile tehnice

Valoare contabilă

(lei)

Nr. de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.

8.19.01

Săftica, judeţul Ilfov

1977

S teren = 2.020 mp

140.248,60

101.022 (parţial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol Unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Salarizarea, fondurile necesare cazării şi alte drepturi în valută şi în lei, ce revin personalului prevăzut la art. 1, se asigură potrivit prevederilor anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi a celorlalte dispoziţii legale.”

2. Anexa - Tabel cu încadrarea Reprezentanţei militare permanente la O.S.C.E. de la Viena se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 788.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.

 GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 cu suma de 230 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie” titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate de către Opera Naţională Română din Timişoara şi Filarmonica „George Enescu” numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 789.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. 93/20 septembrie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.684/8 octombrie 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 2.022/23 septembrie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO- ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A.

 

Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la ca re statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majori tară,

având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1 0/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO- ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) Orice depăşire a veniturilor şi cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO- ARMYSECURITY - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Societatea Comercială RO- ARMYSECURITY - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

Societatea Comercială RO- ARMYSECURITY - S.A.

Cod unic de înregistrare: 29136150

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

INDICATORI

Număr rând

Realizat 2012

Propuneri an 2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%

 

9-7/5

10-8/7

0

1

 

3

4

5

6-5/4

7

8

9

10

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

4474

4970

111,09

15690

18368

315,69

117,07

 

1

 

Venituri din exploatare

2

4465

4962

111,13

15681

18358

316,02

117,07

 

2

 

Venituri financiare

3

9

8

88,89

9

10

112.50

111,11

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE(Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

4311

4787

111,04

14698

16903

307,05

115,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

4311

4787

111,04

14698

16903

307,05

115,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

533

369

69,23

1144

1315

310,00

115.00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

0

5

300,00

16

18

310,00

115,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

3770

4392

116,50

13474

15495

306.78

115,00

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

10

2S05

3051

108,77

9458

10877

310.00

115.00

 

 

 

C2

bonusuri

11

46

285

619,57

884

1016

310.00

115.00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

87

134

154,02

274

274

204,48

100,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

332

922

110,82

2858

3287

310,00

115,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

8

21

262,50

65

75

0,00

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

163

183

112,27

567

652

310,00

115,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

13

31

238.46

91

104

292.80

115,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

150

152

101,33

477

548

313,51

115,00

 

1

 

Rezerve legale

22

8

8

101.33

24

27

313.51

115.00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

74

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 si 26,

27

68

144

212,35

453

521

313,51

115,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

68

122

179.41

453

521

371,07

115.00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare

31

0

22

0.00

0

0

0,00

0.00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

38

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

95

109

115.14

338

389

310,00

115.00

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

 

 

Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

0

0

0.00

0

0

0,00

0.00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

95

109

115,14

338

389

310,00

115,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

1

 

Numărul de personal prognozat la finele anului

43

273

259

94.87

803

930

310,00

115.83

 

2

 

Numărul mediu de salariaţi total

44

206

248

120,39

783

917

315.73

117.11

 

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

2851

3336

117.01

10342

11893

310,00

115.00

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

2805

3051

103,77

9458

10877

310.00

115.00

 

 

b)

bonusuri

47

46

285

619,57

884

1016

310.00

115,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1135

1025

90,35

1007

988

98,19

98,20

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei şi/sau natură(Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1153

1121

97,20

1101

1081

0,00

0,00

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

50

21675

20008

92.27

20038

20031

99.99

99,96

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44*ICP)

51

22325

20008

89,59

20038

20031

99,99

99,96

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

0

0

0.00

0

0

0,00

0.00

 

9

 

Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

964

963

99,96

935

919

97,12

0,00

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. 94/20 septembrie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.684/8 octombrie 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 2.022/23 septembrie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO- ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A.

 

Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majori tară,

având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1 0/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO- ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1) - Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) - Orice depăşire a veniturilor şi cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) - În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO- ARMYCATERING - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3 - Societatea Comercială RO- ARMYCATERING - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

ANEXA

 

Societatea Comercială RO- ARMYCATERING - S.A.

Cod unic de înregistrare RO28980435

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Număr rând

Realizat 2012

Propuneri an 2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%

 

9-7/5

10-8/7

0

1

 

3

4

5

6-5/4

7

8

9

10

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

30.475.77

37.280.00

122,33

41.008.00

43.058,40

110.10

105,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

30.437.63

37.2U0.00

122,22

40.920,00

42.966,00

110.10

105.00

 

2

 

Venituri financiare

3

38.14

80,00

201.75

88.00

92,40

110.10

105.00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE(Rd.5=Rd.6+Rd.l7+Rd.l8)

5

30.432.40

37.18330

122,19

40.901.63

42.946,71

110.00

105.00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

30.432.40

37.113,30

121.96

40.824.63

1 42.865,86

110.00

105.00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

21-366,63

25.990,44

121,64

28.589,48

30.018,96

110,00

105,00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

3,17

30.00

1167.32

33.00

34,65

110.00

105.00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

9.056.02

10.942.86

120.84

12.020,24

12.612,79

109.85

104.93

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

10

6.476.43

7.77.1.05

120.02

8.550.36

8.977.87

110,00

105.00

 

 

 

C2

bonusuri

11

649.67

788.50

121.37

867.35

910,72

110.00

105.00

 

 

 

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

86,72

169,09

194.98

169.09

169.09

100,00

100,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, fondurile speciale si alte obligaţii legale

15

1.843,20

2.212.22

120.02

2.433,44

2.555.11

110,00

105.00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

6,58

150.00

2.279,64

165,00

173.25

110,00

105.00

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

0.00

70.00

0,00

77,00

80.85

110.00

105.00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.011

0.00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

43,37

96.70

222.97

106.37

111.69

110,00

105,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

5.2S

21.66

410.15

23.82

25.01

110.00

105.00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUIPE PROFIT, din care:

21

38,09

75.04

197,02

82.55

86.68

110.00

105.00

 

1

 

Rezerve legale

22

2.20

4.84

219,77

5,32

5,58

110.00

105,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

23

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

35,89

2.15

5,99

0,00

0.00

0.00

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor, si altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

 

6

 

Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22.23,24,25 si 26.

27

0,00

68,06

0,00

77,23

81,09

113,47

105,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în ca/ul regiilor autonome. ori dividende cuvenite acţionarilor. În cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0.00

57,85

0.00

74,29

78,01

128,42

105.00

 

 

a)

dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0.00

57,85

0,00

74,29

78,01

128,42

105,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

 

 

d)

cheltuieli cu reclamă si publicitate

37

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

e)

alte cheltuieli

38

0.00

0,00

0.00

0,00

11.00

0,00

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

43.47

150,00

345.07

165.00

181,50

110.00

110.00

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

0.00

0,00

0,00

0.00

11,00

0,00

0.00

 

 

 

Surse proprii

40 bis

43.47

150,00

345,07

165,00

181,50

110.00

110,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

43,47

150.00

345,07

165,00

181,50

110.00

110,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Număr de personal prognozat la finele anului

43

500.00

550,00

110,00

560.00

600,00

10132

107.14

 

2

 

Numărul mediu de salariaţi total

44

416.00

515.00

123,80

530.00

5511,00

102.91

103.77

 

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

7.126.10

8.561.55

120,14

9.417,71

9.888,59

110.00

105.00

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

6.476,43

7.773.05

120,02

8.550.36

8.977,87

110,00

105,011

 

 

b)

bonusuri

47

649,67

788,50

121.37

867,35

910,72

0,00

0,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.297,36

1.257.78

96.95

1.344,40

1.360.28

106,89

101,18

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei şi/sau natură(Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.427.50

1.385.36

97.05

1.480,77

1.498.27

106.89

101.18

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

50

73.26

72,23

98.60

7737

78.29

107,12

101,18

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) (Rd. l/Rd.44*ICP)

51

76-41

72.23

94,53

77,37

78,29

107,12

101,18

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

 

9

 

Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

998.56

997,41

99.88

1.097.15

1.152.00

110,00

105.00

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

2.287,07

2.172,72

95.00

2.064,08

1.960.88

95,00

95.00

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

517,31

491,44

95,00

466,87

443.53

95,001

95,00

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2013-2014

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2013-2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Tudor Prisecaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 octombrie 2013.

Nr. 5.211.

 

ANEXA

 

CALENDARUL

activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2013-2014

 

I. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2013-2014, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele şcolare.

Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de echivalare prevăzute la art. 3 din Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, pentru categoriile de cadre didactice prevăzute la art. 1 din aceeaşi metodologie, întocmeşte situaţia centralizată, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea, formulează observaţii cu privire la dosarele verificate.

II. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2013-2014, ordinea derulării activităţilor este următoarea:

1. Depunerea şi înregistrarea la inspectoratul şcolar a dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă; verificarea îndeplinirii condiţiilor cumulative prevăzute la art. 3 din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare Perioada: 21 octombrie-20 noiembrie 2013

2. Afişarea listei cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă Termen: 27 noiembrie 2013

3. Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională a situaţiei statistice pe specializări a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă Termen: 27 noiembrie 2013

4. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă Perioada: 28 noiembrie-13 decembrie 2013

5. Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională a situaţiei statistice finale, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, în vederea echivalării Termen: 20 decembrie 2013

6. Transmiterea dosarelor complete, însoţite de observaţiile inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituţiile de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru evaluare, echivalare şi eliberarea atestatelor de echivalare Perioada: 20-31 ianuarie 2014

7. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic Perioada: 3 februarie-30 mai 2014

8. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu Până la 1 septembrie 2014