MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 637/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 637         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 15 octombrie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

429. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacanţe din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al ministerului economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin

 

430. - Decizie pentru modificarea art. 3 pct. VII din decizia prim-ministrului nr. 105/2013 privind stabilirea atribuţiilor cancelariei primului-ministru

 

431. - Decizie pentru modificarea pct. 13 din anexă la decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a consiliului consultativ al autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei

 

432. - Decizie pentru numirea domnului Victor Lucian Ionescu în funcţia de subsecretar de stat la ministerul tineretului şi sportului

 

433. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacanţe din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al ministerului economiei de către doamna Silvia-Ileana Vişoiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

431. - Ordin al ministrului delegat pentru proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „prag de fund şi apărări de mal la pod pe a1 km 35 + 266, peste Argeş la Podereni”

 

1.642. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind organizarea şi funcţionarea biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu comisia europeană

 

2.438. - Ordin al ministerului finanţelor publice pentru modificarea metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

989. - Ordin privind dispunerea radierii din registrul general al instituţiilor financiare nebancare a societăţii comerciale BT MEDICAL LEASING IFN - S.A.

 

990. - Ordin privind dispunerea radierii din registrul general al instituţiilor financiare nebancare a societăţii comerciale DEL FIN LEASING IFN - S.A.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol Unic. -  La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, de către domnul Ciornei-Donighian Constantin.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 octombrie 2013.

Nr. 429.

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea art. 3 pct. VII din Decizia prim-ministrului nr. 105/2013 privind stabilirea atribuţiilor Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2011 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La articolul 3 din Decizia prim-ministrului nr. 105/2013 privind stabilirea atribuţiilor Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 7 februarie 2013, punctul VII se modifică şi va avea următorul cuprins: „VII. În domeniul politicilor publice şi proiectelor cu finanţare externă:

a) coordonează procesul de planificare, formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale;

b) coordonează procesul de stabilire a priorităţilor guvernamentale pe baza Planului anual de lucru al Guvernului, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu Programul de guvernare, Planul naţional de dezvoltare şi cu angajamentele internaţionale asumate de România;

c) asigură operaţionalizarea unui sistem de implementare a priorităţilor şi a unei unităţi de implementare la nivelul prim-ministrului;

d) asigură suportul metodologic necesar ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în procesul de planificare, formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi coordonează metodologic activitatea unităţilor de politici publice;

e) contribuie la îmbunătăţirea cadrului de reglementare prin elaborarea şi implementarea unor politic tip «smart regulation», inclusiv măsuri pentru reducerea costurilor administrative;

f) monitorizează implementarea reglementărilor cu privire la evaluarea preliminară a impactului documentelor de politici publice şi a proiectelor de acte normative înaintate spre aprobare Guvernului, pentru care emite aviz conform şi elaborează puncte de vedere;

g) monitorizează şi evaluează ex-post impactul politicilor publice pe baza unor priorităţi stabilite la nivel guvernamental;

h) informează periodic prim-ministrul cu privire la procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice elaborate de ministere;

i) monitorizează şi evaluează politicile şi programele finanţate din bugetul naţional şi celelalte surse de finanţare în vederea atingerii obiectivelor din Programul de guvernare, Planul naţional de dezvoltare şi cu angajamentele internaţionale asumate de România, cât şi în vederea corelării şi prioritizării acestora;

j) asigură funcţionarea secretariatului tehnic şi a aparatului de lucru pentru Consiliul de planificare strategică;

k) asistă şi coordonează ministerele în procesul de elaborare a planurilor strategice integrate;

l) îndeplineşte rolul de autoritate coordonatoare şi de management în România pentru întreaga activitate referitoare la accesarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene;

m) formulează la solicitarea COM - DG REGIO propuneri legislative de reformă a Fondului de Solidaritate al UE;

n) reprezintă Centrul Guvernului conform atribuţiilor în relaţia cu Comisia Europeană şi instituţiile financiare internaţionale;

o) colaborează cu instituţiile implicate în implementarea memorandumurilor şi acordurilor internaţionale semnate de Guvernul României în vederea asigurării cadrului de informare şi decizie a prim-ministrului;

p) asigură asistenţă direcţiilor de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Cancelariei Primului-Ministru, în elaborarea şi monitorizarea rezultatelor proiectelor finanţate din fonduri externe, şi asigură cadrul de coordonare a acestora.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 octombrie 2013.

Nr. 430.

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi propunerea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, formulată prin Adresa nr. 2.681 din 9 octombrie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2011 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 13 din anexa „Componenţa nominală a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei” la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 25 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

 

„13.

Marius Alexandru Dunca

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 octombrie 2013.

Nr. 431.

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Victor Lucian Ionescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Victor Lucian Ionescu se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 octombrie 2013.

Nr. 432.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Silvia-Ileana Vişoiu

 

Având în vedere propunerea Ministerului Economiei, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) , art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol Unic. -  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Silvia-Ileana Vişoiu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică temporar vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 octombrie 2013.

Nr. 433.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTIE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII STRAINE

 

ORDIN

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Prag de fund şi apărări de mal la pod pe A1 km 35 + 266, peste Argeş la Podereni”

 

Având în vedere Avizul nr. 26 din 13 septembrie 2013 al Consiliului tehnico-economic de avizare al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în temeiul prevederilor art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completă rile ulterioare, ale art. 16 alin (41) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,

ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Prag de fund şi apărări de mal la pod pe A1 km 35 + 266, peste Argeş la Podereni”, judeţul Giurgiu, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 octombrie 2013.

Nr. 431.

 

ANEXA

 

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Prag de fund şi apărări de mal la pod pe A1 km 35 + 266, peste Argeş la Podereni”

 

Titular: Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti

Amplasament: judeţul Giurgiu

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (INV),

 

inclusiv TVA (mii lei)

13.694 mii lei

în preţuri la 30 aprilie 2013 (1 euro = 4,3237 lei),

 

din care: construcţii-montaj (C+M)

11.816 mii lei

- nu necesită achiziţii de terenuri

 

Durata de realizare a investiţiei

12 luni

Capacităţi

 

- prag de fund

1 buc.

- apărări de mal

316 m

- epiuri din gabioane (15 m lungime)

5 buc.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale art. 1784 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - La nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cadrul Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare - Serviciul de reglementare a recuperării creanţelor bugetare prin colaborare interstatală, se organizează şi funcţionează Biroul central de legătură, potrivit prevederilor art. 1784 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care este responsabil pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi pentru contactele cu Comisia Europeană.

Art. 2. -

(1) Pentru a asigura transmiterea şi/sau primirea pe cale electronică a documentelor şi informaţiilor între autorităţile competente din România şi birourile centrale din alte state membre, Biroul central de legătură este conectat la reţeaua RCC

(2) Reţeaua RCC reprezintă platforma comună bazată pe reţeaua comună de comunicaţii, dezvoltată de Uniunea Europeană pentru a asigura toate transmisiile pe cale electronică între autorităţile competente în domeniul vamal şi fiscal

(3) Cheltuielile determinate de conectarea Biroului central de legătură la reţeaua RCC şi pentru asigurarea aplicaţiilor informatice necesare pentru transmiterea pe cale electronică a informaţiilor de la Biroul central de legătură către statele membre şi către Comisia Europeană, precum şi de la birourile de legătură către Biroul central de legătură se suportă din bugetul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - Biroul central de legătură asigură transmiterea pe cale electronică a cererilor, documentelor şi informaţiilor în domeniul asistenţei reciproce la recuperare pentru creanţele prevăzute la art. 1782 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru creanţele stabilite în cadrul operaţiunilor vamale, precum şi pentru taxele, impozitele şi drepturile de orice fel prelevate de către autorităţile locale.

Art. 4. - Documentele şi informaţiile prevăzute la art. 3 nu pot fi furnizate decât în conformitate cu dispoziţiile art. 17823 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Biroul central de legătură va informa Comisia Europeană şi statele membre cu privire la denumirea şi adresa autorităţilor competente în România pentru aplicarea prevederilor cap. XII1 „Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri” din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Biroul central de legătură va transmite Comisiei Europene, până la data de 31 martie a fiecărui an, pe cale electronică, o informare asupra numărului de cereri de informaţii, de comunicare şi de recuperare trimise şi primite de autorităţile competente din România în anul precedent, asupra cuantumului creanţelor vizate şi asupra sumelor recuperate, pe baza datelor primite în acest scop de la autorităţile competente prevăzute la art. 1784 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă:

a) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.951/2006 privind organizarea şi funcţionarea biroului central înfiinţat pentru transmiterea pe cale electronică a informaţiilor în domeniul recuperării creanţelor statelor membre ale Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 27 noiembrie 2006;

b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.035/2006 pentru înfiinţarea Biroului de legătură privind asistenţa în materie de recuperare într-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite de autorităţile din alt stat membru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 septembrie 2013.

Nr. 1.642.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 172.232/FU din 15 octombrie 2013 al Direcţiei managementul ariilor naturale protejate, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. I - Metodologia de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, litera b) va avea următorul cuprins: „b) depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic în termen de 45 de zile calendaristice de la data afişării listei;”.

2. La articolul 15, partea introductivă a literei b) va avea următorul cuprins: „b) depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic în termen de 45 de zile calendaristice din momentul afişării listei la sediul autorităţii responsabile din fiecare regiune de dezvoltare, respectiv:”.

Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 octombrie 2013.

Nr. 2.438.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale BT MEDICAL LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere Rezoluţia nr. 18.782 din 20 august 2013 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, care a dispus înregistrarea Sentinţei civile nr. 2.042/2013 şi a modificărilor dispuse prin aceasta cu privire la fuziunea prin absorbţie, precum şi radierea societăţii absorbite Societatea Comercială BT MEDICAL LEASING IFN - S.A. din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale BT MEDICAL LEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, CR BT nr. 43, sectorul 1, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/502/2003, cod unic de înregistrare 15131063, înscrisă în Registrul general la secţiunea k) „Activităţi multiple de creditare” cu nr. RG-PJR-41-110154.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2013.

Nr. 989.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale DEL FIN LEASING IFN - S.A.

 

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale DEL FIN LEASING IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin Scrisoarea nr. 210 din 12 septembrie 2013, înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. 20.124 din 12 septembrie 2013, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a Român iei nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale DEL FIN LEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Matei Voievod nr. 40, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/1975/2000, cod unic de înregistrare 12751508, înscrisă în Registrul general la secţiunea k) Activităţi multiple de creditare” cu nr. RG-PJR-41-110009.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2013.

Nr. 990.