MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 640/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 640         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 octombrie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.100. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natură obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea ministrului Apărării Naţionale

 

1.075. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin

 

1.170/606. - Ordin al ministrului sănătăţii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

 

ACTE ALE AUTORITATII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

73. - Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 27 alin. 2 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile cap. I alin. 1.1 din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art.  I. - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 28 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul  2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.  2. - În sensul prezentului ordin, prin noţiunea de bunuri materiale, altele decât activele fixe corporale, se înţelege următoarele bunuri materiale de natura stocurilor:

a) materiale de natura obiectelor de inventar;

b) materiale care nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a fi considerate materiale de natura obiectelor de inventar;

c) muniţii, mine şi explozivi.

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.  4. - (I) Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunurile cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosinţă sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile asimilate acestora, astfel:

a) sculele, instrumentele, dispozitivele, verificatoarele, aparatele de măsură şi control, indiferent de valoarea şi durata normală de funcţionare sau de utilizare;

b) sculele, instrumentele şi dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea şi de durata lor de funcţionare normală;

c) echipamentul de protecţie şi de lucru, echipamentul şi uniformele de serviciu şi de oraş, echipamentul şi materialele sportive, îmbrăcămintea specială, precum şi accesoriile de pat;

d) prototipurile, atât timp cât servesc ca model la executarea producţiei de serie, inclusiv seria zero, sau care sunt supuse încercărilor în vederea omologării lor la producător.

3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(II) Obiectele de inventar trebuie să îndeplinească în mod independent o funcţie distinctă şi reprezintă categoria intermediară de bunuri materiale care sunt inferioare mijloacelor fixe şi superioare materialelor. Obiectele de inventar nu se consumă complet în momentul utilizării lor.

4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:

(3) Materialele ce nu sunt obiecte de inventar sunt utilizate în cadrul activităţilor desfăşurate pentru instrucţie, învăţământ sau aprovizionare-transport. Acestea nu sunt materiale consumabile, deoarece nu se consumă efectiv în momentul distribuţiei din depozit/magazie, precum anvelopele, materialele pentru întreţinere şi gospodărie, husele, învelitorile, mecanismele de percuţie, motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale activelor fixe, procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel, care nu modifică parametrii tehnici iniţiali ai activului fix; pentru aceste materiale se prevede o durată minimă de folosinţă, interval de timp în care bunul material nu poate fi înlocuit fără efectuarea cercetării administrative.

(4) În funcţie de structurile militare care le folosesc, materialele care nu sunt obiecte de inventar sunt grupate în materiale specifice forţelor terestre, materiale specifice forţelor aeriene şi materiale specifice forţelor navale, iar în funcţie de resortul din care fac parte, acestea sunt grup materiale de resortul intendenţei, medical, specifice comunicaţiilor şi informaticii etc.

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.  6. - Duratele de folosinţă a materialelor specificate la art. 2 lit. b) şi c) sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 13. - (1) Bunurile materiale, altele decât activele fixe corporale, care fac obiectul prezentului ordin, nu se supun amortizării şi se declasează şi se casează potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) În situaţia în care structurile militare au în evidenţele contabile, înregistrate ca active fixe, bunuri materiale care se regăsesc şi în prezentul ordin, respectivele bunuri se gestionează în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activele fixe, utilizându-se formularele contabile prevăzute pentru acestea.

7. Anexele nr. 1, 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.  II. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării

Art.  III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti,  07 octombrie 2013

Nr. M 100.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. M.87/2009)

 

DURATELE DE FOLOSINŢĂ

a materialelor de natura obiectelor de inventar din dotarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Cod de clasificare

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

(în ani, lovituri echivalente)

1

2

3

1.1.

Obiectele de inventar specifice forţelor terestre

 

1.1.1.

Adaptoare alimentare, amplificatoare de antene, antene TV de cameră, antene TV de exterior, convertoare UIF-FIF, dispozitive de prindere pe stativ a microfoanelor, distribuitoare de semnal T V, prize de radioficare, fişe de radioficare, alimentatoare şi stabilizatoare de tensiune de reţea, stative pentru microfon, sumatoare de semnale T V, suporturi metalice pentru susţinerea liniilor de radioamplificare, telecomenzi, transformatoare de reţea, microfoane

2

1.1.2.

Ajutaje pentru pulverizarea apei

2

1.1.3.

Alarme auto

3

1.1.4.

Alte bancuri, aparate şi dispozitive de încercări, verificări şi controale

4

1.1.5.

Altimetre-barometre pentru vânători de munte

2

1.1.6.

Amestecătoare de linie tip B de 3 ţoli şi C de 2 ţoli

6

1.1.7.

Amplificatoare, autotransformatoare, bobine pentru film, condensatoare optice, cutii metalice transport film, derulatoare, filmostat, manivele pornire aparate proiecţie, obiective, pompe de ungere, pompe pentru lipit film, trepiede

5

1.1.8.

Analizoare de culoare, aparate electrice de uscat fotografii, cabluri flexibile cu declanşatoare, ceasuri pentru laboratoare foto, exponometre, filtre de lumină pentru aparate de fotografiat, ghilotine pentru fotografii, intermediare pentru obiective fotografice, lămpi cu filtre colorate pentru camera obscură, măşti de lumină pentru aparate de mărit foto color, rame gradate pentru aparate de mărit foto, reflectoare, rulouri de presat fotografii, tambururi pentru developat hârtie fotografică color, tancuri pentru developat, tăvi emailate, teleobiective, vizoare universale

10

1.1.9.

Analizoare de gaze

5

1.1.10.

Aparate cu neon pentru încercări

5

1.1.11.

Aparate de gresat manual şi pneumatic

3

1.1.12.

Aparate de încărcat stilodozimetre

8

1.1.13.

Aparate de proiecţie statică: aspectomat, epidiascop, epiproiector, retroproiector

4

1.1.14.

Aparate fotografice

5

1.1.15.

Aparate ecou muzical: ECHO electronic, delay, reverb, aparate efecte pentru chitară, aparate pentru determinat înălţimea sunetelor, diapazoane, maşini pentru tăiat ancii, suporturi/trepiede pentru talere de fanfară/jazz, tobă, table cu portativ pentru scris note muzicale, talere pentru fanfară/jazz

8

1.1.16.

Aparate electrice şi electronice de măsură şi control

5

1.1.17.

Aparate GPS

4

1.1.18.

Aparate izolante pentru respirat, cu aer şi oxigen

5

1.1.19.

Aparate pentru curăţat şi verificat bujii

5

1.1.20.

Aparate pentru derulat casete video

2

1.1.21.

Aparate pentru distilat apă

4

1.1.22.

Aparate pentru îndosariat documente

4

1.1.23.

Aparate pentru măsurarea contaminării BETA

7

1.1.24.

Aparate pentru măsurat izolaţia

5

1.1.25.

Aparate pentru măsurat tranzistoare

4

1.1.26.

Aparate pentru reglat faruri

5

1.1.27.

Aparate pentru spălat furtunuri

7

1.1.28.

Aparate pentru sudat folii de polietilenă

7

1.1.29.

Aparate pentru testări psihologice

8

1.1.30.

Aparate pentru zugrăvit manual

2

1.1.31.

Aparate portabile pentru sudură cu flacără

2

1.1.32.

Aparate profesionale de laminat/plastifiat documente

2

1.1.33.

Aparate stroboscopice pentru verificat aprinderea

8

1.1.34.

Aparate sub presiune pentru spălat autovehicule

3

1.1.35.

Aparate, utilaje şi instalaţii fotografice: aparate de fotografiat, aparate de mărit foto, instalaţii automate de developat, minilaboratoare foto şi similare

4

1.1.36.

Aparate/Standuri pentru verificat instalaţiile de alimentare ale motoarelor

5

1.1.37.

Aparatură audio: amplificatoare de audio frecvenţă, amplificatoare pentru instrumente, analizoare de frecvenţă, boxe audio, combine muzicale, compact disc/DVD player, compact disc/DVD recorder, mixere de audiofrecvenţă, mixere muzicale cu amplificator, picupuri, casetofoane, radiocasetofoane, tunere audio, amplitunere, radioreceptoare

5

1.1.38.

Aparatură electronică de măsură complexă, cu utilizare staţionară

3

1.1.39.

Aparatură electronică de măsură cu utilizare staţionară

8

1.1.40.

Aparatură electronică de măsură portabilă

3

1.1.41.

Aparatură optică: binocluri, lunete, aparate optice de observare, reglare şi conducere a focului, periscoape, staţii topografice, aparate de ochire pentru tunuri şi aruncătoare pentru conducerea tragerilor artileriei, altimetre, teodolite

7

1.1.42.

Aparatură pentru măsurarea temperaturii şi umidităţii

3

1.1.43.

Armament şi tehnică de luptă secţionate

10 sau la ieşirea din înzestrare

1.1.44.

Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru repetiţii

2

1.1.45.

Aspiratoare de praf

3

1.1.46.

Avertizoare acustice

5

1.1.47.

Bacuri de filiere diferite

0,5

1.1.48.

Baionete-pumnal - în folosinţă

8

1.1.49.

Baionete-pumnal - machetă

3

1.1.50.

Banchete, bănci, taburete cu schelet metalic

10

 

1.1.51.

Banchete din lemn

8

1.1.52.

Bancuri de lucru din lemn

5

1.1.53.

Bancuri de lucru metalice

8

1.1.54.

Bancuri de lucru pentru cizmari

5

1.1.55.

Bancuri mobile cu scule

4

1.1.56.

Bancuri pentru reglarea şi verificarea aparaturii artileristice

8

1.1.57.

Bancuri pentru rodarea supapelor de motor

4

1.1.58.

Bancuri pentru verificarea şi reglarea stabilizatoarelor şi sistemelor de conducere a focului de pe maşinile de luptă

8

1.1.59.

Bare fixe pentru gimnastică

8

1.1.60.

Bare paralele metalice pentru gimnastică

8

1.1.61.

Bastoane lungi pentru karate

1

1.1.62.

Bănci diferite pentru exterior

8

1.1.63.

Bănci gimnastică

7

1.1.64.

Bărci din PVC pentru persoane

3

1.1.65.

Benzi pentru alergare

3

1.1.66.

Beţe pentru oină

2

1.1.67.

Beţe pentru schi

2

1.1.68.

Beţe ştafetă

5

1.1.69.

Biciclete de competiţie pentru ciclism, triatlon etc.

2

1.1.70.

Biciclete ergonomice pentru sala de fitness

3

1.1.71.

Bidoane pentru lichid spumant

8

1.1.72.

Bile pentru popice, seturi de bile pentru biliard, tacuri, popice, casete cu jocuri electronice, palete, suporturi pentru fileu, fileu, seturi de piese pentru joc de şah, joc de table, rummy şi jocuri logice

3

1.1.73.

Biurete ulei

-

1.1.74.

Blocstarturi

5

1.1.75.

Blocuri şi cutii de comandă pentru mijloace de instrucţie şi antrenament

6

1.1.76.

Bluze de corp

1

1.1.77.

Bobine pentru cablu proiector

8

1.1.78.

Bocanci pentru schi specializaţi, clăpari, bocanci pentru căţărat

1

1.1.79.

Bocanci din piele pentru lucru: cu talpă din cauciuc, piele, lemn cu bombeu metalic

3

1.1.80.

Bocanci de lucru din materiale textile şi sintetice

2

1.1.81.

Bocanci prezentare

2

1.1.82.

Brâuri cu suspensor

3

1.1.83.

Brenere pentru pompă

3

1.1.84.

Burdufuri-raniţă 12,5 litri

5

1.1.85.

Burlane şi coturi pentru sobe

4

1.1.86.

Busole

2

1.1.87.

Cabluri pornire pentru autovehicule

1

1.1.88.

Cadrane artileristice

5

1.1.89.

Cal gimnastică

7

1.1.90.

Calculatoare de birou

2

1.1.91.

Calibre diferite

3

1.1.92.

Camere de gaze tip cort

4

1.1.93.

Camerton

1

1.1.94.

Canadiene pentru schi

1

1.1.95.

Cântare de precizie

3

1.1.96.

Cântare sport

2

1.1.97.

Capete chei tubulare

1

1.1.98.

Capete deversoare

10

1.1.99.

Capişon lână/PNA pentru lucru în sezonul rece

2

1.1.100.

Capre pentru gimnastică

7

 

1.1.101.

Capre pentru suspendat autovehicule

3

1.1.102.

Capsatoare de birou

2

1.1.103.

Cască protecţie

3

1.1.104.

Cască protecţie antifon

3

1.1.105.

Cască de baie

1

1.1.106.

Carabiniere pentru alpinism

2

1.1.107.

Cârlige de siguranţă pentru alpinism

2

1.1.108.

Carpete diferite

5

1.1.109.

Cască protecţie pentru box

2

1.1.110.

Casete dozimetrice

5

1.1.111.

Casete pentru pictură, cuţite pentru paletă, dălţi de cioplit, scule de modelare, planşete, şevalete, scaun pliant, unelte şi scule acţionate manual, accesorii pentru materiale de scenă

4

1.1.112.

Cazane pentru topit aliaj tipografic, cazane pentru topit clei, cărucioare fundament, cărucioare platformă, cărucioare transpaletă, cărucioare pentru transportat şi depozitat forme, dispozitive de tăiat rânduri cu colţuri, dispozitive pentru perforat plăci, ferăstraie manuale pentru tăiat plăci de zinc, ferăstraie manuale pentru tăiat rânduri de linotip, forme pentru turnat monobare din plumb, fundament din metal pentru închis forme, magazie pentru linotip, pupitru cu zece casete pentru literă tipografică din plumb, regleţi din aliaj din plumb/fontă/plastic, maşină/dispozitiv de rotunjit colţuri, prese de balotat hârtie şi carton, presă manuală de legătorie, raclete pentru spălat valţuri, rame de numerotat imprimate, rame pentru închis forme, rastere pentru fotoreproducere, şif cas, şif de zinc

11

1.1.113.

Căciuliţe pentru schi

1

1.1.114.

Căi ferate normale şi înguste

15

1.1.115.

Cărucioare pentru transport materiale şi muniţii

3

1.1.116.

Cărucioare „Liză“ pentru transport materiale

4

1.1.117.

Cărucioare pentru furtunuri

8

1.1.118.

Cască metal

6

1.1.119.

Căşti alpinist

3

1.1.120.

Căşti de textolit

3

1.1.121.

Ceaprazuri

3

1.1.122.

Ceasuri

2

1.1.123.

Ceasuri pentru şah

3

1.1.124.

Centuri-brâu pentru electricieni

3

1.1.125

Centuri complexe ham

1

1.1.126.

Centuri de salvare înot

3

1.1.127.

Centuri de siguranţă

3

1.1.128.

Centuri de siguranţă tip vânători de munte

1

1.1.129.

Cercuri acrobatice

7

1.1.130.

Chei de roţi pentru autovehicule

2

1.1.131.

Chei franceze

3

1.1.132.

Chei pentru buşoanele butoaielor metalice

5

1.1.133.

Chiloţi sport

0,5

1.1.134.

Chingi salvare

1

1.1.135.

Chingi transport

3

1.1.136.

Chingi, cabluri de remorcare

2

1.1.137.

Ciocane atletism

5

1.1.138.

Ciocane electrice rotopercutante

2

1.1.139.

Ciocane pentru bătut coasa, buciardat, tinichigerie cu greutăţi cuprinse între 0,5 şi 5 kg

2

1.1.140.

Ciocane pentru lipit încălzite electric sau la foc

2

1.1.141.

Ciocane peste 5 kg/baroase

5

1.1.142.

Ciucuri pentru liră de fanfară, mape pentru repertoriu

3

1.1.143.

Cizme din cauciuc, PVC, electroizolante

1,5

1.1.144.

Cleşti

1

1.1.145.

Cleşti de sertizat

3

1.1.146.

Cleşti pentru laborator foto

2

1.1.147.

Cleşti pentru sigilat plumbi

5

1.1.148.

Clichete

2

1.1.149.

Clupe reglabile

3

1.1.150.

Coborâtoare în rapel

1

 

1.1.151.

Colimatoare optice

7

1.1.152.

Comparatoare cu cadran

5

1.1.153.

Compasuri de raportat

5

1.1.154.

Compasuri de reducere

5

1.1.155.

Compasuri din lemn

3

1.1.156.

Compasuri din metal

5

1.1.157.

Complete pentru luptă antiteroristă

15

1.1.158.

Complete cu dispozitive pentru corectarea vederii, adaptabile la măştile  contra gazelor md. 74 şi md. 85/85F

3

1.1.159.

Complete de corturi, mijloace auxiliare şi de iluminare pentru punctul de  decontaminare

5

1.1.160.

Complete de decontaminare nr. 1/1M, 2/2M şi 3/3M

5 ani sau la ieşirea din înzestrare (după parcurgerea procedurilor de valorificare la extern)

1.1.161.

Complete de decontaminare nr. 1/1M, 2/2M şi 3/3M - în depozitare 1

5

1.1.162.

Complete/pachete de decontaminare individuală/a tehnicii din dotare fără încărcătură de decontaminare

5

1.1.163.

Complete de luat probe

5

1.1.164.

Complete de mascare pentru orice tip de tehnică - în depozitare

10

1.1.165

Complete de mascare pentru orice tip de tehnică - în folosinţă

6

1.1.166.

Complete de maşini manuale pentru montarea suprastructurii de căi ferate

8

1.1.167.

Complete din material lemnos pentru refacerea podurilor mijlocii la căi ferate

5

1.1.168.

Complete materiale pentru pluton, staţie, tren şi revizii vagoane

10

1.1.169.

Complete meteorologice de campanie

5

1.1.170.

Complete mijlocii de transport panouri pentru căi ferate

10

1.1.171.

Complete minare, deminare, distrugeri, marcare drumuri, unelte şi materiale de geniu, cabluri suspendate şi punţi suspendate

7

1.1.172.

Complete de piese, scule şi accesorii nr. 1 şi 2 pentru semiremorcarea PR-11BM

10

1.1.173.

Complete pentru baraje, estacade şi obstacole puţin vizibile

3

1.1.174.

Complete pentru reparat tehnică şi materiale chimice tip R, complet de reparat materiale de protecţie md. 65, complet pentru controlul şi repararea materialelor de protecţie pentru cal

6

1.1.175.

Complete şabloane pentru trasarea loviturilor chimice, rigle de calcul a chimistului, abace cu principalele proprietăţi/truse de instrucţie ale substanţelor toxice de luptă, complete pentru cunoaşterea armelor de nimicire în masă, a mijloacelor incendiare şi protecţia împotriva lor

5

1.1.176.

Complete şi accesorii pentru distrugeri

5

1.1.177.

Complete unelte şi materiale de geniu pentru paraşutişti

10

1.1.178.

Complete universale pentru fixarea tehnicii pe platformă vagoane

5

1.1.179.

Complete/Costume de protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară/CBRN, inclusiv componente ale acestora, cum sunt mantale, pelerine, mănuşi, ciorapi, dispozitive/cordele de legare la centură a ciorapilor şi mănuşilor de protecţie - în folosinţă

5

1.1.180.

Complete/Costume de protecţie chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară/CBRN - inclusiv componente ale acestora, cum sunt mantale, pelerine, mănuşi, ciorapi, dispozitive/cordele de legare la centură a ciorapilor şi mănuşilor de protecţie - în depozitare

Conform termenelor de garanţie date de producător şi buletinelor de analiză/ rapoartelor de analiză/încercare emise de instituţii/ laboratoare de specialitate acreditate sau 5 ani când nu se cunosc datele de fabricaţie sau nu au putut fi analizate de laboratoarele de specialitate

1.1.181.

Complete/Pachete, truse, kituri de decontaminare individuală a personalului modele după 1980, ex. PDI 1981, pachete de decontaminare pentru cal - în depozitare

Conform garanţiei date - de producător şi buletinelor de analize sau 5 ani când nu se cunosc datele de fabricaţie sau nu au putut fi analizate de laboratoarele de specialitate

1.1.182.

Complete/Truse cu semne de marcare a zonelor contaminate - CBRN

3

1.1.183.

Complete pentru reîncărcarea mijloacelor de decontaminare, complete cu materiale consumabile, reactivi pentru tehnica de apărare CBRN şi substanţe care intră în compunerea reţetelor de preparare a soluţiilor şi suspensiilor de decontaminare

Conform garanţiei date de producător şi buletinelor de analize sau 5 ani când nu se cunosc datele de fabricaţie sau nu au putut fi analizate de laboratoarele de specialitate

1.1.184.

Complete piese, scule şi accesorii individuale, de grup şi de reparaţii - în depozitare

15

1.1.185.

Compostoare pentru orientare

2

1.1.186.

Compresoare şi pompe de vacuum din compunerea simulatoarelor

8

1.1.187.

Compresometre

10

1.1.188.

Containere individuale

5

1.1.189.

Containere pentru documente topogeodezice

8

1.1.190.

Containere rame dulap cu microcontainere din mase plastice

12

1.1.191.

Convertizoare de frecvenţă de 200 Hz

5

1.1.192.

Cordeline din relon

1

1.1.193.

Corpuri de grenade de instrucţie

5

1.1.194.

Corpuri de iluminat, altele decât cele de construcţii cazare

4

1.1.195.

Corturi de pânză şi înlocuitori de pânză pentru autoateliere şi poziţii tehnice pentru rachete - în folosinţă

5

1.1.196.

Corturi de pânză şi înlocuitori de pânză pentru autoateliere şi poziţii tehnice pentru rachete - în depozitare

10

1.1.197.

Corturi pentru grupuri electrogene

3

1.1.198.

Costume artistice pentru muzică uşoară, cor, teatru

3

1.1.199.

Costume camuflaj vară

2

1.1.200.

Costume de camuflaj alb

2

 

1.1.201.

Costume de încălzire

2

1.1.202.

Costume de înot, costume de lucru în apă, cizme-pantalon de cauciuc - în folosinţă

2

1.1.203.

Costume de înot, costume de lucru în apă, cizme-pantalon de cauciuc - în depozitare

5

1.1.204.

Costume de protecţie CBRN filtrant-sorbante - în depozitare

10

1.1.205.

Costume de protecţie CBRN filtrant-sorbante - în folosinţă

La epuizarea ciclurilor de spălare prevăzute în certificatele de garanţie elaborate de producător

1.1.206.

Costume de protecţie CBRN cu filtroventilaţie

5

1.1.207.

Costume judo, karate, schi

2

1.1.208.

Costume naţionale

3

1.1.209.

Costume/Salopete ignifuge rezistente la efectul caloric al arcului electric

3

1.1.210.

Cotiere, jambiere, genunchiere şi ghetre - pentru protecţia muncii

1

1.1.211.

Coturi pentru furtunuri

3

1.1.212.

Creioane pentru gravat

4

1.1.213.

Cricuri

2

1.1.214.

Cronografe

4

1.1.215.

Cronometre, cronometre duble stoper sport

2

1.1.216.

Cuptoare pentru uscat bobine

10

1.1.217.

Curbimetre

5

1.1.218.

Cuşti Faraday

12

1.1.219.

Cutii joncţiune din poligoane

6

1.1.220.

Cutii metalice pentru acte film

3

1.1.221.

Cutii metalice pentru hidranţi clădiri

8

1.1.222.

Cutii pentru ustensile încălţăminte

10

1.1.223.

Cutii plastic pentru acte film

3

1.1.224.

Debitmetre game portabile

10

1.1.225.

Decelerometre

10

1.1.226.

Densimetre pentru acid sulfuric

1

1.1.227.

Densimetre pentru măsurat antigel

2

1.1.228.

Detectoare/senzori acustice, detectoare senzori de lumină, de căldură/fum, de mişcare

9

1.1.229.

Diafilme, diamagazii, diapozitive

2

1.1.230.

Dinamometre

5

1.1.231.

Discuri atletism

5

1.1.232.

Discuri de apel pentru echipamente telefonice

3

1.1.233.

Discuri microsion pentru picup

1

1.1.234.

Dispozitive antisuflu

20

1.1.235.

Dispozitive cu role pentru tăiat ţevi

3

1.1.236.

Dispozitive de alarmare mecanice cu montare pe uşă pentru magazii

5

1.1.237.

Dispozitive de alarmare mecanice cu montare pe zid pentru magazii

5

1.1.238.

Dispozitive de comandă grup ţinte

8

1.1.239.

Dispozitive de depresare anvelope

4

1.1.240.

Dispozitive de iluminat pentru armamentul de infanterie, artilerie, aparatură artileristică, instalaţii de lansare rachete

3

1.1.241.

Dispozitive de iluminat pentru armamentul de infanterie, artilerie, aparatură artileristică, instalaţii de lansare rachete - în depozitare

8

1.1.242.

Dispozitive manuale pentru urcare cu blocare pe frânghie dreapta

1

1.1.243.

Dispozitive manuale pentru urcare cu blocare pe frânghie stânga

1

1.1.244.

Dispozitive pentru ancorat

8

1.1.245.

Dispozitive pentru coborâre cu autoblocare

1

1.1.246.

Dispozitive tip închizător pentru armamentul de artilerie

2.000 lov. E.

1.1.247.

Dispozitive tip închizător pentru armamentul de infanterie

3.000 lov. E.

1.1.248.

Dispozitive de iluminat şi încălzit: spirtiere, primusuri

4

1.1.249.

Dispozitive de ochire pe timp de noapte

5

1.1.250.

Dispozitive pentru încărcat muniţia pe benzi

10


1.1.251

Dispozitive de ridicat ţinte uşoare, mijlocii sau grele

6

1.1.252.

Dispozitive de semnalizare, sesizare, iluminare şi imitare a focului

8

1.1.253.

Dispozitive intermediare pentru comanda obiectivelor

6

1.1.254.

Dispozitive întindere cablu

10

1.1.255.

Dispozitive manuale de căţărare pe frânghie sau blocare

2

1.1.256.

Dispozitive manuale de numerotat coli, lămpi de iluminat pentru rame de copiat, răstave mecanice, şpalte din lemn

5

1.1.257.

Dispozitive pentru curăţat foi de arc

5

1.1.258.

Dispozitive pentru îndepărtat din plastic

1

1.1.259.

Dispozitive pentru îndreptat şi verificat biele

5

1.1.260.

Dispozitive pentru înlocuirea uleiului la sistemele de transmisii auto

5

1.1.261.

Dispozitive pentru măsurarea efortului şi jocului la volan

5

1.1.262.

Dispozitive pentru montat puşca cu calibru redus pe ţeava tunului, obuzierului, obuzierului-tun

8

1.1.263.

Dispozitive pentru rectificat ferodouri

5

1.1.264.

Dispozitive pentru strunjit şi alezat tamburi de frână

5

1.1.265.

Dispozitive pentru verificat injectoare

5

1.1.266.

Dispozitive şi pupitre comandă program

7

1.1.267.

Dispozitive/Aparate pentru tăiat hârtie

5

1.1.268.

Dispozitive universale pentru verificare şi reglare aparatură artileristică

15

1.1.269.

Dispozitive/Nuci de numerotat imprimate, fundamente de lemn pentru coli

4

1.1.270.

Distrugătoare de documente

3

1.1.271.

Documente care fac parte din colecţiile de bază ale bibliotecilor militare şi care nu se împrumută la domiciliu

15 ani sau în funcţie de durata valorii

informative a documentelor, stabilită de către consiliul ştiinţific

1.1.272.

Documentele care fac parte din colecţiile pentru copii

3

1.1.273.

Documente care fac parte din colecţiile uzuale ale bibliotecilor militare şi care se împrumută la domiciliu, cu excepţia documentelor care fac parte din colecţiile pentru copii

5

1.1.274.

Dornuri diferite

0

1.1.275.

Dulapuri metalice diferite

8

1.1.276.

Dulapuri metalice pentru armamentul şi muniţia de infanterie, tocuri şi cutii metalice pentru aparatură artileristică - în folosinţă

10

1.1.277.

Dulapuri metalice pentru armamentul şi muniţia de infanterie, tocuri şi cutii metalice pentru aparatură artileristică - în depozitare

15

1.1.278.

Dulapuri pentru veselă

8

1.1.279.

Echere cu oglinzi

10

1.1.280.

Echipamente de înregistrare şi reproducere a sunetelor şi imaginilor din compunerea completelor aferente bazei materiale de instrucţie

5

1.1.281.

Echipamente de protecţie individuală CBRN - pentru cal - inclusiv componente ale acestora, cum sunt măşti contra gazelor cu ochelari de protecţie, pelerine, ciorapi de protecţie

Conform termenului de garanţie dat de producător şi buletinelor/ rapoartelor de analiză/încercare de analize emise de instituţii/ laboratoare de specialitate acreditate

1.1.282.

Echipament de protecţie şi lucru din pânză şi doc: costume, salopete, combinezoane, halate

3

1.1.283.

Echipamente de telecomunicaţii din compunerea completelor aferente mijloacelor de instrucţie şi antrenament

5

1.1.284.

Echipamente de transmisie din compunerea completelor aferente bazei materiale de instrucţie

5

1.1.285.

Ecrane cinematografice

3

1.1.286.

Ecrane portabile de proiecţie, obiective pentru aparate de protecţie staţionare

2

1.1.287.

Etuve de 50 DMC

10

1.1.288.

Explozoare

6

1.1.289.

Extensoare

2

1.1.290.

Fanioane slalom

1

1.1.291.

Felinare de vânt

1

1.1.292.

Filme cinematografice alb-negru/color, difuzor de radioficare, difuzor cu pâlnie metalică, incintă acustică de 0,25 W

3

1.1.293.

Flori ornamentale din plastic

1

1.1.294.

Foarfece pentru birou

2

1.1.295.

Foarfece pentru tăiat hârtie

2

1.1.296.

Foarfece pentru croitorie

3

1.1.297.

Foarfece pentru frizerie

2

1.1.298.

Fotoreceptoare

10

1.1.299.

Frecvenţmetre digitale

5

1.1.300.

Frecvenţmetre, comparatoare numerice

5

 

1.1.301.

Fummetre

5

1.1.302.

Furtunuri pentru acetilenă şi oxigen

1

1.1.303.

Furtunuri de nivel

2

1.1.304.

Furtunuri diferite

2

1.1.305.

Generatoare de acetilenă

2

1.1.306.

Generatoare pentru spumă chimică

8

1.1.307.

Generatoare speciale: de tensiune, de frecvenţă, de impulsuri, de semnale programabile, de funcţii cu şi fără modulaţii şi amplitudine, inclusiv cele aferente bazei materiale de instrucţie

6

1.1.308.

Genţi şi mape corespondenţă

3

1.1.309.

Genţi de campanie

6

1.1.310.

Genţi pentru chei

4

1.1.311.

Genţi sport

1

1.1.312.

Genţi diferite tipuri

5

1.1.313.

Genunchiere şi cotiere sportive

1

1.1.314.

Ghete pentru fotbal

2

1.1.315.

Ghete pentru box, schi fond, căţărat, atletism, încălzire

1

1.1.316.

Ghivece pentru flori

2

1.1.317.

Girofaruri

2

1.1.318.

Greutăţi pentru haltere şi atletism

10

1.1.319.

Halate albe pentru camuflaj

2

1.1.320.

Halate baie

2

1.1.321

Haltere

7

1.1.322.

Hamuri de rapel

1

1.1.323.

Hamuri escală

1

1.1.324.

Hamuri pentru schi sau alpinism

1

1.1.325.

Helcometre

10

1.1.326.

Heliotropuri

10

1.1.327.

Hidranţi, alţii decât cei de resortul construcţii-cazare

5

1.1.328.

Higrometre

2

1.1.329.

Husă pentru acoperit tehnica

2

1.1.330.

Huse pentru scaune, fotolii

2

1.1.331.

Huse pentru scule

2

1.1.332.

Huse tapiţerie scaune autoturisme

3

1.1.333.

Indicatoare de tensiune

1

1.1.334.

Inele gimnastică

5

1.1.335.

Instalaţii decorative electrice de exterior pentru pom de iarnă

2

1.1.336.

Instalaţii decorative electrice de interior pentru pom de iarnă

2

1.1.337.

Instalaţii şi materiale de scenă: cortine, utilaje de scenă

7

1.1.338.

Instalaţii, aparate şi mijloace de antrenament specifice pregătirii fizice şi sportului

5

1.1.339.

Instrumentare şi aparatură de măsurare a timpului

5

1.1.340.

Instrumente muzicale

10

1.1.341.

Încărcătoare pentru acumulatori cu tensiune nominală ≤ 9V

2

1.1.342.

Întrerupătoare electrice altele decât cele de resortul construcţii-cazare

1

1.1.343.

Jaloane topografice

5

1.1.344.

Jaluzele orizontale

3

1.1.345.

Jaluzele verticale

3

1.1.346.

Jambiere sport

1

1.1.347.

Jocuri electronice de tir, jocuri electronice popice de cameră

5

1.1.348.

Jocuri electronice pe televizor, jocuri mecanice şi electromecanice

3

1.1.349.

Jocuri popice de câmp

5

1.1.350.

Labe înot

2

 

1.1.351.

Laboratoare chimice de campanie

10

1.1.352.

Laboratoare chimice de campanie în depozitare

15

1.1.353.

Lanterne

0,5

1.1.354.

Lădiţa comandantului

5

1.1.355.

Lămpi bactericide

10

1.1.356.

Lămpi de benzină

2

1.1.357.

Lămpi de control pentru artilerie

4

1.1.358.

Lămpi de petrol

1

1.1.359.

Lămpi electrice pentru birou

2

1.1.360.

Lămpi electrice portative

2

1.1.361.

Lămpi fulger electronic, blitz-uri

6

1.1.362.

Lăzi din lemn şi PFL - cu excepţia celor cu destinaţia ambalaje

2

1.1.363.

Lăzi gimnastică

5

1.1.364.

Lăzi metalice de campanie

8

1.1.365.

Legături pentru schi

2

1.1.366.

Lere

2

1.1.367.

Liniare cu scară grafică

5

1.1.368.

Lire pentru note muzicale, metronoame, pupitre pentru note muzicale, suporţi lire pentru note muzicale

8

1.1.369

Logică recepţie

10

1.1.370.

Lopeţi mici de infanterie - machetă

3

1.1.371.

Lopeţi mici de infanterie, pliabile sau fixe

4

1.1.372.

Macarale de întins sârmă/trolii

3

1.1.373.

Machete imitare siluete tehnică şi armament, pentru instrucţie

4

1.1.374.

Machete muniţie

10

1.1.375.

Maiouri sport

0,5

1.1.376.

Mandrine şi portmandrine

1

1.1.377.

Manometre pentru lichide

2

1.1.378.

Manometre pentru gaze

1,5

1.1.379.

Manometre verificat presiune anvelope

3

1.1.380.

Manuale şcolare

4

1.1.381.

Mască pentru sudură de cap şi de mână

2

1.1.382.

Maşini de magnetizat

10

1.1.383.

Maşini de marcat terenul

4

1.1.384.

Maşini electrice de calcul

3

1.1.385.

Maşini electrice de găurit fixate pe suport

5

1.1.386.

Maşini electrice de topit ceară

8

1.1.387.

Maşini mecanice de găurit portative

3

1.1.388.

Maşini portabile de polizat, şlefuit, tăiat, găurit etc.

3

1.1.389.

Maşini de tuns iarba

3

1.1.390.

Materiale didactice pentru cursuri de autoapărare: arme de lemn pentru lupta corp la corp, pistoale şi pumnale din cauciuc, manechine, mănuşi, veste şi căşti de protecţie

3

1.1.391.

Materiale de geniu confecţionate din material textil

3

1.1.392.

Mănuşi de box, pentru schi, şi de protecţie tip noncontact

1

1.1.393.

Mănuşi de protecţie pentru electricieni, sudori şi lăcătuşi, manipulanţi şi alte categorii de personal

0,5

1.1.394.

Mănuşi pentru filat cablu/palmare

0,2

1.1.395.

Măsuri gradate, termometre pentru lichide

5

1.1.396.

Menghine de mână

4

1.1.397.

Menghine paralele

2

1.1.398.

Menghine pentru demontat legături elastice

7

1.1.399.

Mese de biliard

3

1.1.400.

Mese de lucru pentru preparat schiuri

2

 

1.1.401.

Mese de stat major - în depozitare

10

1.1.402.

Mese de stat major - în folosinţă

3

1.1.403.

Mese de tenis

3

1.1.404.

Mese pentru reglat armamentul de infanterie - în folosinţă

7

1.1.405.

Mese pentru reglat armamentul de infanterie - în depozitare

10

1.1.406.

Microbarometre

10

1.1.407.

Micrometre de uz general

5

1.1.408.

Microscoape de laborator

10

1.1.409.

Mijloace de containerizare/paletizare din metal

8

1.1.410.

Mijloace de containerizare/paletizare din lemn

3

1.1.411.

Mijloace de mascare şi mijloace de aprovizionare cu apă confecţionate din cauciuc, materiale textile sau pânză cauciucată

3

1.1.412.

Mingi medicinale

3

1.1.413.

Mingi pentru fotbal, tenis de câmp, baschet, handbal, oină, volei, tenis de masă

0,5

1.1.414

Minicontainere din mase plastice pentru piese electrice şi electronice

5

1.1.415.

Minicontainere metalice pentru piese electrice şi electronice

10

1.1.416.

Minitestere pentru circuite integrate operaţionale

10

1.1.417.

Mire invar şi orizontale

10

1.1.418.

Mire nivelment tehnic

5

1.1.419.

Monitoare portabile

4

1.1.420.

Motoare de curent continuu şi de curent alternativ

8

1.1.421.

Multimetre din lemn sau metal

4

1.1.422.

Nicovale

3

1.1.423.

Numărătoare nucleare de particule

5

1.1.424.

Numărătoare universale cu 7 cifre

10

1.1.425.

Nunchaku-uri

1

1.1.426.

Ochelari pentru schi, ochelari pentru înot

2

1.1.427.

Ochelari de protecţie pentru sudură, vopsitorie, contra prafului

1

1.1.428.

Odorizanţi electrici pentru încăperi

3

1.1.429.

Oglinzi de perete cu ramă

2

1.1.430.

Ohmmetre pentru măsurat presiune relee

7

1.1.431.

Ohmmetre şi megohmmetre

5

1.1.432.

Orgi de lumini

12

1.1.433.

Osciloscoape

6

1.1.434.

Pachete individuale, truse, kituri de decontaminare a personalului - modele după 1980, de exemplu, PDI md. 1981 - în folosinţă

Conform garanţiei date de producător şi buletinelor de analize sau 5 ani când nu se cunosc datele de fabricaţie sau nu au putut fi analizate de laboratoarele de specialitate

1.1.435.

Palane diferenţiale manuale

10

1.1.436.

Palete pentru tenis de masă

1

1.1.437.

Paleţi metalici/Box paleţi

10

1.1.438.

Panouri de baschet cu suport

5

1.1.439.

Pantaloni pentru alpinism

1

1.1.440.

Pantofi pentru atletism, baschet, tenis, pantofi pentru încălzire

1

1.1.441.

Pasametre

10

1.1.442.

Paturi de lucru mobile

5

1.1.443.

Pedale jaz

2

1.1.444.

Pelerine de protecţie de unică folosinţă/pentru toate armele - în depozitare

2/conform termenului de garanţie dat de producător şi buletinelor de analize emise de instituţii/ laboratoare de specialitate acreditate

1.1.445.

Pensete

2

1.1.446.

Perdele din doc

2

1.1.447.

Perdele simple

2

1.1.448.

Perforatoare de birou

2

1.1.449.

Perne perete box

3

1.1.450.

Pieptare de protecţie pentru karate

2

 

1.1.451.

Pile

0,3

1.1.452.

Piolete

3

1.1.453.

Pipete din metal şi din PVC

3

1.1.454.

Pistoale electrice de lipit

1

1.1.455.

Pistoale pentru vopsit

1

1.1.456.

Planimetre

15

1.1.457.

Planşete desenator

8

1.1.458.

Planşete pentru ridicări din vedere

5

1.1.459.

Plase de mascare nr. 1, 2, 3, 4, 5 MOS 3A - în depozitare

10

1.1.460.

Plase de mascare nr. 1, 2, 3, 4, 5 MOS 3A - în folosinţă

2

1.1.461.

Plase decorative electrice

2

1.1.462.

Plase/Filee tenis de câmp, tenis de masă, volei

2

1.1.463.

Poansoane diferite

5

1.1.464.

Pompe pentru umflat mingi

2

1.1.465.

Portcondici pentru note muzicale

5

1.1.466.

Portiţe şi sonete

10

1.1.467.

Porttopor militar

1

1.1.468.

Porţi de fotbal, porţi de handbal

2

1.1.469.

Postamente din lemn

8

1.1.470.

Preducele

0,5

1.1.471.

Prelate garnitură judo, protecţie sărituri în înălţime

5

1.1.472.

Prelate pentru autospeciale chimice

2

1.1.473.

Prelate pentru autovehiculele parcate în remize sau sub şoproane

4

1.1.474.

Prelate pentru autovehiculele parcate pe platouri descoperite

3

1.1.475.

Prelungitoare capete chei tubulare

3

1.1.476.

Prelungitoare de ţeavă pentru generatoare de spumă

6

1.1.477.

Prese din lemn pentru încleiat

2

1.1.478.

Prese manuale cu şurub şi hidraulice

8

1.1.479.

Prese pivoţi fără şurub

2

1.1.480.

Preşuri auto

2

1.1.481.

Priboaie

2

1.1.482.

Prisme pentru trasaj

12

1.1.483.

Prize şuco, altele decât cele de resortul construcţii-cazare

1

1.1.484.

Prize simple, altele decât cele de resortul construcţii-cazare

1

1.1.485.

Proiectoare

5

1.1.486.

Proiectoare fixe pentru scenă

5

1.1.487.

Publicaţii periodice de informare generală, culegeri, normative, abonamente etc., în format hârtie sau electronic, care nu se constituie colecţii de bază, în afara celor achiziţionate pe profilul bibliotecilor

3

1.1.488.

Pulovere pentru schi

2

1.1.489.

Pupitre

10

1.1.490.

Rachete de zăpadă

3

1.1.491.

Rachete pentru tenis de câmp

1

1.1.492

Rame din lemn pentru tablouri

2

1.1.493.

Rame ferăstrău de tăiat lemn, metale/bomfaiere

6

1.1.494.

Rampe, bascule din compunerea poligoanelor reduse

8

1.1.495.

Raportoare optice

15

1.1.496.

Rastele metalice pentru schiuri

2

1.1.497.

Răngi de fier

3

1.1.498.

Reflectoare poliedrice

7

1.1.499.

Rigle de calcul

10

1.1.500.

Rigle mecanice de tipuri diferite

8

 

1.1.501.

Roabe metalice

2

1.1.502.

Rucsacuri/Saci de spate

2

1.1.503.

Rulete

1

1.1.504.

Saci de transport materiale contaminate - în folosinţă

5

1.1.505.

Saci de transport materiale contaminate - în depozitare

Conform termenelor de garanţie date de producător şi buletinelor/ rapoartelor de analiză/încercare emise de instituţii/ laboratoare de specialitate acreditate

1.1.506.

Salopete ignifuge aluminizate cu întărituri din ţesături de fibră de sticlă teflonată

4

1.1.507.

Saltele pentru gimnastică

3

1.1.508.

Scaune ergonomice

3

1.1.509.

Scaune pentru vizitatori

3

1.1.510.

Scări de tipuri diferite, altele decât cele din lemn

5

1.1.511.

Scări din lemn

3

1.1.512.

Schiuri din lemn

2

1.1.513.

Schiuri pentru competiţie

1

1.1.514.

Scripeţi pentru alpinism şi escaladă

2

1.1.515.

Scrumiere din metal cu picior

5

1.1.516.

Scule aşchietoare pentru maşini-unelte

0,5

1.1.517.

Scule de mână diferite necuprinse în truse

3

1.1.518.

Scule de mână diferite pentru mecanici

2

1.1.519.

Scule diamantate

1

1.1.520.

Scule, dispozitive şi verificatoare din completele de reparaţii

5

1.1.521.

Scule pentru instalatori: cheie pentru ţevi şi freză cilindrică

2

1.1.522.

Scule pentru lăcătuşi: daltă, dorn, burghiu, tarod filiere pentru filete, metri articulaţi, tocilă, ac de trasat, cheie fixă, tubulară şi inelară

2

1.1.523.

Scule pentru vulcanizare

3

1.1.524.

Scule portabile acţionate electric, hidraulic sau pneumatic

2

1.1.525.

Scule portabile acţionate manual

2

1.1.526.

Scule pentru tapiţeri

2

1.1.527.

Sensitometre

10

1.1.528.

Semimască pentru vopsitori

1

1.1.529.

Sigiliu tip personal

8

1.1.530

Sigiliu tip depozit 8

 

1.1.531.

Sirene de alarmă 4

 

1.1.532.

Sisteme de analiză şi afişare grafică a caracteristicilor cu memorie digitală 8

 

1.1.533.

Sisteme de interfeţe analog-numerice 8

 

1.1.534.

Sisteme de măsurat alezaje 5

 

1.1.535.

Sisteme/Dispozitive manuale sau mecanice pentru pătrunderea în

5 clădiri/spaţii închise

 

1.1.536.

Slipuri de înot 1

 

1.1.537.

Sobe metalice diferite 5

 

1.1.538.

Sorburi tip A de 4 ţoli şi tip B de 3 ţoli 6

 

1.1.539.

Spaliere 5

 

1.1.540.

Stadii topografice 5

 

1.1.541.

Stâlpi săritură în înălţime

5

1.1.542.

Staţie de amplificare auto

4

1.1.543.

Staţii electrice de lipit

5

1.1.544.

Steguleţe metalice

6

1.1.545.

Stereoscoape

10

1.1.546.

Stetoscoape auto

8

1.1.547.

Stilouri pentru scris pe ecran

2

1.1.548.

Stingătoare de incendiu (extinctor) pentru autovehicule

2

1.1.549.

Suporturi de lucru pentru piese şi ansambluri

8

1.1.550.

Suporturi pentru drapele, panouri

6

 

1.1.551.

Surse de tensiune şi alimentatoare electrice

3

1.1.552.

Suspensori

1

1.1.553.

Şorţuri de lucru

1

1.1.554.

Şorţuri pentru sudor din piele

1

1.1.555.

Ştachete metalice săritură în înălţime

2

1.1.556.

Ştăngi pentru remorcat autovehicule

4

1.1.557.

Ştanţe pentru garnituri

4

1.1.558.

Ştergătoare profesionale pentru curăţat geamuri

0,5

1.1.559.

Şublere de uz general

3

1.1.560.

Şurubelniţe antimagnetice

1

1.1.561.

Table de scris din lemn

5

1.1.562.

Table de scris din sticlă

2

1.1.563.

Table magnetice

2

1.1.564.

Table pentru conferinţă

2

1.1.565.

Tablouri foto

3

1.1.566.

Tablouri, sculpturi şi alte lucrări de arte plastice neclasate ca bunuri culturale mobile

10

1.1.567.

Tahometre

8

1.1.568.

Tarozi

0,5

1.1.569.

Tecalemit

3

1.1.570.

Teci baionetă

8

1.1.571.

Tensiometre

5

1.1.572.

Termodensimetre pentru lichid antigel

1

1.1.573.

Termometre de laborator

6

1.1.574.

Testere pentru tranzistoare, testere pentru circuite integrate

6

1.1.575.

Toaletă cu oglindă

10

1.1.576.

Trambuline elastice sau semielastice

3

1.1.577.

Transformatoare electrice pentru sudură alimentate la 220 V sau 380 V

5

1.1.578

Tranzistometre

6

1.1.579.

Treninguri

1

1.1.580.

Tricouri sport

1

1.1.581.

Triunghiuri reflectorizante

2

1.1.582.

Trolii, cărucioare, tablouri pentru poligoane din compunerea instalaţiilor sau a mijloacelor de instrucţie şi antrenament

8

1.1.583.

Truse brunaj

5

1.1.584.

Truse compasuri

5

1.1.585.

Truse de buzunar pentru electricieni

2

1.1.586.

Truse de chei dinamometrice

3

1.1.587.

Truse de freze pentru scaunele supapelor

5

1.1.588.

Truse de pile pentru ceasornicărie

5

1.1.589.

Truse de scule antiterorism

8

1.1.590.

Truse de scule pentru acumulatorişti

3

1.1.591.

Truse de scule pentru curelari, marochineri

6

1.1.592.

Truse de scule pentru electronişti

3

1.1.593.

Truse de scule pentru mecanici, lăcătuşi, tinichigii, electricieni (similari)

4

1.1.594.

Truse de scule pentru reparat carburatoare şi injectoare

5

1.1.595.

Truse de scule pentru sudură electrică şi autogenă

2

1.1.596.

Truse de scule specifice pentru activitatea de contraspionaj

5

1.1.597.

Truse de şurubelniţe pentru ceasornicărie

5

1.1.598.

Truse pentru desen topografic

5

1.1.599.

Truse medicale pentru autovehicule

2

1.1.600.

Truse optician, armurier cu verificatoare/calibre pentru armament

5

 

1.1.601.

Truse pentru desen tehnic şi proiectare

1

1.1.602.

Truse pentru reparat schiuri

5

1.1.603.

Truse pentru sudură autogenă

2

1.1.604.

Truse pentru verificarea decontaminării chimice, determinarea clorului activ

3

1.1.605.

Tuburi de absorbţie, altele decât cele specifice apărării împotriva incendiilor

6

1.1.606.

Tuburi decorative electrice pentru exterior

2

1.1.607.

Ţăruşi metalici pentru ancorare

5

1.1.608.

Umbrele topografice

5

1.1.609.

Undametre

10

1.1.610.

Unelte de eşantionare cu două spoturi

12

1.1.611.

Unelte de geniu pentru lucru

1

1.1.612.

Unelte electrice rotopercutante

2

1.1.613.

Unelte pentru grădinărit

1

1.1.614.

Valţuri pentru cauciuc

8

1.1.615.

Vane antisuflu

1

1.1.616.

Vârfuri rotative

1,5

1.1.617.

Veioze

3

1.1.618.

Ventilatoare pentru aparatură

2

1.1.619.

Versatestere

6

1.1.620.

Veste de avertizare cu benzi reflectorizante

3

1.1.621.

Veste pentru arbitri

3

1.1.622.

Veste pentru schi

1

1.1.623.

Veste reflectorizante pentru conducători auto

3

1.1.624.

Vinciuri manuale

5

1.1.625.

Vobuloscoape

7

1.1.626.

Voltmetre cu furcă pentru staţii de încărcat acumulatori

5

1.1.627

Voltmetre de curent alternativ, electronice sau digitale

5

1.1.628.

Voltmetre diferite

5

1.1.629.

Wattmetre

5

 

1.2.

Obiectele de inventar specifice forţelor aeriene

 

1.2.1.

Amplidine

12

1.2.2.

Aparate/Instalaţii de antrenament sau recuperare motorie

6

1.2.3.

Aparat de măsurat module de putere FPS - 117 (Power Module Tester)

8

1.2.4.

Aparat de măsurat tip RIP

5

1.2.5.

Aparate de măsură specifice tehnicii radar: ampermetru, voltmetru, ohmmetru, megohmmetru, miliampermetru, microampermetru, frecvenţmetru, tester etc.

3

1.2.6.

Aparatură de protecţie pentru staţii de radiolocaţie (I.P.I.B.A.R., I.N.S.T.M.)

5

1.2.7.

Analizor de protocol

8

1.2.8.

Analizor spectru

4

1.2.9.

Atenuator de medie putere pentru radar FPS - 117

8

1.2.10.

Atenuator reglabil

8

1.2.11.

Aparat pentru verificarea prizelor de pământ

3

1.2.12.

Aparate/Instalaţii pentru testarea şi antrenarea piloţilor în utilizarea echipamentelor de zbor

15

1.2.13.

Bănci pentru paraşute

10

1.2.14.

Biciclete şi covoare ergometrice

3

1.2.15.

Brăţară pentru descărcarea câmpului electrostatic

2

1.2.16.

Catarometru

6

1.2.17.

Cărucioare de butuci rotor portant

8

1.2.18.

Cărucioare pentru cutii de transmisie

8

1.2.19.

Cărucioare pentru fuzelaj

8

1.2.20.

Cărucioare pentru motoare

8

1.2.21.

Cărucioare pentru pornire aeronave

8

1.2.22.

Cărucioare pentru transport butelii gaze

8

1.2.23.

Căşti de zbor, cască radio

8

1.2.24.

Chei dinamometrice (pentru radarele FPS-117, TPS-79R)

3

1.2.25.

Complete de piese, scule şi accesorii/P.S.A. nr. 2 şi 3 pentru produsul IRL

25

1.2.26.

Complete P.S.A. pentru autoalimentatoare cu carburant

20

1.2.27.

Complete P.S.A. pentru autoalimentatoare cu oxidant

20

1.2.28.

Complete P.S.A. pentru autocompresoare de aer

20

1.2.29.

Complete P.S.A. pentru automacara 8Ţ-210

20

1.2.30.

Complete P.S.A. pentru încălzitor de aer

20

1.2.31.

Complete P.S.A. pentru maşini de neutralizare 8T-311

17

1.2.32.

Complete P.S.A. pentru produsele V-755 şi V-759

17

1.2.33.

Complete P.S.A. individuale pentru remorci şi autoşasiuri ZIL-131

20

1.2.34.

Complete scule pentru produsele V-755

20

1.2.35.

Complete VPA-2 pentru probe de carburant

15

1.2.36.

Complete VPA-2 pentru probe de oxidant

15

1.2.37.

Complet ceasuri electronice pentru staţii de radiolocaţie

3

1.2.38.

Convertizor de frecvenţă de 400 Hz tip CFST

5

1.2.39.

Convertizor de frecvenţă de 400 Hz rotativ

12

1.2.40.

Convertizor sudură rotativ

7

1.2.41.

Costume compensare înălţime şi suprasarcină

8

1.2.42.

Costume de imersiune pentru piloţi

10

1.2.43.

Cuţite pentru tăiat suspante

3

1.2.44.

Echipamente de sol/laboratoare/pentru stocarea şi prelucrarea datelor furnizate de înregistratorul de bord

20

1.2.45.

Electromotoare, motoare electrice pentru staţii de radiolocaţie

4

1.2.46.

Furci tractare aeronave

6

1.2.47.

Generator de bruiaj gamă decimetrică

6

1.2.48.

Generator de bruiaj gamă metrică

6

1.2.49.

Generator de semnale

6

1.2.50.

Generator de zgomot

6

 

1.2.51.

Generator de impulsuri

5

1.2.52.

Huse pentru aeronave

2

1.2.53.

Huse specifice pentru armament

5

1.2.54.

Instalaţii pentru producerea aerului lichid

10

1.2.55.

Instalaţii/Dispozitive/Bancuri pentru verificarea celulei, motoarelor şi armamentului aeronavelor, precum şi sistemelor acestora

20

1.2.56.

Instalaţii/Dispozitive/Bancuri pentru verificarea sistemelor de radio şi radiolocaţie de la bordul aeronavelor

15

1.2.57.

Instalaţii/Dispozitive/Bancuri pentru verificarea sistemelor electrice de la bordul aeronavelor

15

1.2.58.

Macarale pentru lucru la aeronave

12

1.2.59.

Mănuşi de compensare

8

1.2.60.

Multimetru analogic

3

1.2.61.

Multimetru digital

3

1.2.62.

Osciloscop

6

1.2.63.

Pantaloni antigravitaţionali

8

1.2.64.

Perne pentru pliat paraşute

10

1.2.65.

Planşetă afişare situaţie aeriană

12

1.2.66.

Plase de mascare

8

1.2.67.

Rame metalice pentru împachetat paraşute

10

1.2.68.

Selsin

10

1.2.69.

Statoergometre

10

1.2.70.

Suporţi pentru pale

5

1.2.71.

Tester logic

5

1.2.72.

Tăvi speciale pentru verificarea plierii paraşutelor

10

1.2.73.

Tranzistormetru

3

1.2.74.

Truse cu scule pentru pliat paraşute

5

1.2.75.

Undametru

5

 

1.3.

Obiectele de inventar specifice forţelor navale

 

1.3.1.

Abace hidrometeorologice

5

1.3.2.

Accesorii de înot pentru scafandri

2

1.3.3.

Acvaplane

2

1.3.4.

Albedometre

10

1.3.5.

Anemografe

7

1.3.6.

Anemometre cu cupă

7

1.3.7.

Anemometre cu inducţie

10

1.3.8.

Anemometre mecanice cu palete

5

1.3.9.

Aparate cu spumogen lichid

5

1.3.10.

Aparate cu ultrasunete pentru controlul structurilor metalice

5

1.3.11.

Aparate izolante în mediu de gaze

5

1.3.12.

Aparate pentru măsurători hidrologice

5

1.3.13.

Aparate pentru verificarea tensiunii şi controlul circuitelor minelor

12

1.3.14.

Aparate portabile pentru măsurarea adâncimilor

5

1.3.15.

Aparatură şi dispozitive pentru verificarea, pregătirea şi lansarea torpilelor

15

1.3.16.

Balanţe aerologice

15

1.3.17.

Balize

5

1.3.18.

Barografe

6

1.3.19.

Barometre

10

1.3.20.

Batometre

7

1.3.21.

Bărci pneumatice pentru scafandri

3

1.3.22.

Binocluri pentru navigaţie

8

1.3.23.

Burghie pentru gheaţă

10

1.3.24.

Caiace demontabile

2

1.3.25.

Calibre pentru corp bombe reactive

10

1.3.26.

Calibre pentru locaş la aparat de aprindere

10

1.3.27.

Calibre pentru mine marine şi fluviale

10

1.3.28.

Capoate/Huse/Prelate pentru protecţia minelor

2

1.3.29.

Carcase metalice pentru termometre reversibile

7

1.3.30.

Cavalete pentru mine

20

1.3.31.

Cărucioare pentru depozitare şi transport rachete navale

20

1.3.32.

Ceasuri de bord

4

1.3.33.

Ceasuri subacvatice

3

1.3.34.

Ceilometre

10

1.3.35.

Centuri de salvare

3

1.3.36.

Centuri pentru manevrarea bombelor

10

1.3.37.

Chei împreunare, sugrumare carabiniere, rodanţe, plăci rombice, zale deschise sau închise

2

1.3.38.

Colaci de salvare

3

1.3.39.

Colimatoare pentru reglarea binoclurilor

15

1.3.40.

Consolă pentru scufundare (manometru, profundimetru, busolă)

3

1.3.41.

Containere pentru oxidant şi carburant

5

1.3.42.

Costume anticalorice

2

1.3.43.

Costume de scufundare din neopren

3

1.3.44.

Costume şi subveşminte pentru scafandri

2

1.3.45.

Cronometre pentru navigaţie

12

1.3.46.

Curentografe

10

1.3.47.

Curentometre

10

1.3.48.

Decompresimetre

2

1.3.49.

Derivoare şi profundoare

8

1.3.50.

Dinamometre

9

 

1.3.51.

Discuri pentru determinarea transparenţei apei

5

1.3.52.

Dispozitive pentru depozitarea, manipularea şi transportul bombelor antisubmarine

10

1.3.53.

Dispozitive pentru probe mine

10

1.3.54.

Dispozitive pentru stivuirea minelor

12

1.3.55.

Dispozitive pod capră pentru stivuirea minelor

12

1.3.56.

Distanţiere cu prisme

5

1.3.57.

Echere pentru navigaţie

3

1.3.58.

Felinare pentru navigaţie

10

1.3.59.

Flotoare, drage

8

1.3.60.

Geamanduri pentru zona luminoasă sau neluminoasă

5

1.3.61.

Geamanduri fluviale biconice sau cilindrice

10

1.3.62.

Geamanduri luminoase

10

1.3.63.

Geamanduri maritime biconice sau cilindrice

5

1.3.64.

Gheare compas

5

1.3.65.

Giruete de vânt

5

1.3.66.

Greutăţi pentru hărţi

5

1.3.67.

Higrografe

7

1.3.68.

Higrometre de precizie

12

1.3.69.

Higrometre electrice

10

1.3.70.

Inclinometre pentru nave

10

1.3.71.

Linii/Rigle paralele

5

1.3.72.

Lupe pentru citit hărţi

10

1.3.73.

Maregrafe

10

1.3.74.

Măşti faciale

2

1.3.75.

Mire hidrometrice

5

1.3.76.

Paieturi pentru astuparea găurilor de apă

5

1.3.77.

Paieturi pentru astuparea găurilor de apă, de exerciţiu

3

1.3.78.

Paraşute recuperatoare

2

1.3.79.

Perspectometre de valuri

10

1.3.80.

Platouri cinematice de vânt

7

1.3.81.

Plute de salvare tip insulă

7

1.3.82.

Pluviografe

5

1.3.83.

Pluviometre

7

1.3.84.

Profundimetre

2

1.3.85.

Proiectoare subacvatice

5

1.3.86.

Psihrometre

10

1.3.87.

Rame pentru termometre reversibile

7

1.3.88.

Rampe pentru ambarcat rachete navale

10

1.3.89.

Raportoare

7

1.3.90.

Rigle pentru măsurarea grosimii gheţii

10

1.3.91.

Scala culorilor apei

10

1.3.92.

Scule de lucru sub apă

2

1.3.93.

Scule montaj drage

8

1.3.94.

Secundometre

10

1.3.95.

Sonde de mână

5

1.3.96.

Staţiografe

10

1.3.97.

Surse de alimentare blocuri pentru aparatură mine

12

1.3.98.

Şabloane de semne convenţionale

5

1.3.99.

Teodolite

8

1.3.100.

Termobatigrafe

5

1.3.101.

Termografe

6

1.3.102.

Termohidrografe

5

1.3.103.

Termometre

5

1.3.104.

Truse compensare

5

1.3.105.

Truse pentru determinarea salinităţii

10

1.3.106.

Unelte pentru spart gheaţa

10

1.3.107.

Uscătoare cu silicagel

7

1.3.108.

Veste de salvare

4

1.3.109.

Veste de salvare pentru scafandri

5

 

1.4.

Obiectele de inventar specifice intendenţei

 

1.4.1.

Agregate frigorifice

4

1.4.2.

Ambalaje din plastic

2

1.4.3.

Ambalaje din tablă

3

1.4.4.

Aparat electric de ascuţit cuţite

3

1.4.5.

Aragazuri

5

1.4.6.

Aspiratoare de bucătărie

3

1.4.7.

Articole individuale de echipament şi accesorii din categoria obiectelor de inventar şi a materialelor, cum sunt: articole de coifură, lenjerie, îmbrăcăminte, încălţăminte - cizme din cauciuc pentru apă şi noroi - cazarmament, echipament divers - cravată, centură, curea, mănuşi, prosop, sac de dormit, sac transport efecte - materiale pentru pază, instrucţie şi aplicaţii, aflate asupra structurilor militare, în depozitare Articole individuale de echipament - coifură, îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie, echipament divers - pentru protecţie şi lucru, aflate asupra structurilor militare, în depozitare

5

1.4.8.

Articole individuale de echipament şi accesorii din categoria obiectelor de inventar şi a materialelor, cum sunt: articole individuale de echipament, echipament divers şi accesorii confecţionate din lână, blană naturală şi piele, aflate asupra structurilor militare, în depozitare Articole individuale de echipament şi echipament divers pentru protecţie şi lucru, confecţionat din lână, blană naturală şi piele, aflate asupra structurilor militare, în depozitare

4

1.4.9.

Arzătoare pentru autoclave

8

1.4.10.

Balanţe a 0-200 kg

4

1.4.11.

Balanţe a 200-1.000 kg

8

1.4.12.

Balanţă romană

4

1.4.13.

Balanţe semiautomate a 10-100 kg

2

1.4.14.

Balanţă semiautomată a 500 kg

2

1.4.15.

Bidoane din aluminiu a 10 litri cu capac

4

1.4.16.

Bidoane din aluminiu a 25 litri cu capac

4

1.4.17.

Bidoane din aluminiu cu cană

4

1.4.18.

Butoaie din plastic

2

1.4.19.

Bidoane din plastic

0

1.4.20.

Blaturi din polipropilenă

2

1.4.21.

Bucătării portative izoterme

8

1.4.22.

Bunuri materiale specifice hrănirii, din categoria obiectelor de inventar şi a materialelor, aflate asupra structurilor militare, în depozitare

10

1.4.23.

Butoaie din stejar, fag sau material plastic pentru borş

2

1.4.24.

Butoaie din tablă zincată a 200 litri pentru ulei

5

1.4.25.

Butuci din lemn pentru tăiat carne

2

1.4.26.

Butuci pentru tranşat carne, cu blat din polietilenă/polipropilenă, cadru inox

3

1.4.27.

Canistre din material plastic a 20 litri pentru ulei

1

1.4.28.

Cântare electronice de mică capacitate 1-10 kg

3

1.4.29.

Capace din oţel inoxidabil pentru preparat ouă ochiuri

5

1.4.30.

Castroane din oţel inoxidabil pentru felul I

5

1.4.31.

Cazane din fontă cu sobă

7

1.4.32.

Căni din aluminiu a 3 litri pentru ceai

3

1.4.33.

Căni din oţel inoxidabil a 0,375 litri pentru ceai

5

1.4.34.

Căni din oţel inoxidabil a 3 litri pentru ceai

5

1.4.35.

Cărucioare electrice pentru menţinerea farfuriei calde

5

1.4.36.

Cărucioare pentru transport hrană

5

1.4.37.

Ciocane din oţel inoxidabil pentru şniţele

2

1.4.38.

Ciubăraşe din aluminiu pentru servit hrană

3

1.4.39.

Cleşti argintaţi sau din oţel inoxidabil pentru zahăr sau pentru gheaţă

8

1.4.40.

Cloche inox/Capac inox

5

1.4.41.

Congelatoare, conservatoare, vitrine frigorifice orizontale/verticale

5

1.4.42.

Containere izoterme a 10-20 litri pentru transport hrană preparată

3

1.4.43.

Container izoterm cu role

8

1.4.44.

Coşuri din PVC pentru rufe

1

1.4.45.

Coşuri inox pentru servit pâinea

5

1.4.46.

Cratiţe din fontă emailată

3

1.4.47.

Cratiţe din oţel inoxidabil a 5-50 litri cu capac

3

1.4.48.

Cupe argintate pentru îngheţată

10

1.4.49.

Cuptoare cu microunde

3

1.4.50.

Cuptoare de patiserie şi cuptoare/plite electrice

6

 

1.4.51.

Cuţite argintate pentru masă, peşte, desert, fructe

8

1.4.52.

Cuţite din oţel inoxidabil pentru masă

4

1.4.53.

Cuţite din oţel inoxidabil pentru peşte

8

1.4.54.

Cuţite/Curăţătoare pentru curăţat zarzavaturi

0,5

1.4.55.

Cuţite pentru deschis cutii de conserve

0,5

1.4.56.

Cuţite pentru tăiat carne

1

1.4.57.

Cuţite pentru tăiat cocă

3

1.4.58.

Cuţite pentru tăiat pâine

2

1.4.59.

Cuţite semimecanice pentru tăiat pâine

5

1.4.60.

Dispenser pentru ambalat alimente

3

1.4.61.

Dispozitive metalice pentru maşini de curăţat cartofi

2

1.4.62.

Dispozitive pentru deschis cutii de conserve

1

1.4.63.

Distribuitor băuturi răcoritoare

5

1.4.64.

Dozatoare pentru ceai, lapte fiert, cacao cu lapte, cafea

5

1.4.65.

Dozatoare pentru săpun lichid

1

1.4.66.

Doze argintate pentru mujdei sau zahăr

12

1.4.67.

Dulapuri frigorifice

5

1.4.68.

Expresor de cafea

3

1.4.69.

Farfurii din oţel inoxidabil pentru felul II

3

1.4.70.

Farfurii din oţel inoxidabil pentru felul III

5

1.4.71.

Ferăstraie pentru tăiat oase

3

1.4.72.

Filtre de cafea

2

1.4.73.

Foi cort

3

1.4.74.

Frigidere

5

1.4.75.

Friteuze electrice/gaz

3

1.4.76.

Fructiere din oţel inoxidabil

8

1.4.77.

Furci din fier pentru cartofi

5

1.4.78.

Furci din fier pentru grajd

6

1.4.79.

Furculiţe argintate pentru masă, peşte, desert, fructe

8

1.4.80.

Furculiţe din oţel inoxidabil pentru masă

5

1.4.81.

Furculiţe din oţel inoxidabil pentru peşte

5

1.4.82.

Furculiţe pentru bucătari

3

1.4.83.

Gamele din aluminiu cu capac

3

1.4.84.

Garniţe a 20 kg pentru untură

3

1.4.85.

Găleţi argintate pentru gheaţă

10

1.4.86.

Greutăţi pentru cântar

6

1.4.87.

Grătar cu rocă vulcanică

5

1.4.88.

Grilluri (frytop-uri) electrice/gaz

3

1.4.89.

Grill tigaie

3

1.4.90.

Higrometre

3

1.4.91.

Ibrice pentru cafea/ceai

3

1.4.92.

Jucării

1

1.4.93.

Lăzi cu ustensile pentru BRA

5

1.4.94.

Lăzi izoterme pentru transportat carne

5

1.4.95.

Lăzi metalice pentru transportat carne

5

1.4.96.

Lăzi metalice pentru transportat pâine

5

1.4.97.

Linguri argintate pentru masă

8

1.4.98.

Linguri argintate pentru sosuri

8

1.4.99.

Linguri din oţel inoxidabil pentru masă

5

1.4.100.

Linguriţe argintate pentru ceai, îngheţată, mazagran

8

 

1.4.101.

Linguriţe din oţel inoxidabil pentru masă

7

1.4.102.

Lopăţele argintate pentru prăjituri

8

1.4.103.

Lopeţi pentru grajd

3

1.4.104.

Malaxor aluat/carne

5

1.4.105.

Marmite cu recipient cilindric, simple sau sub presiune cu încălzire directă/indirectă/pe vapori

10

1.4.106.

Marmite izoterme spate

4

1.4.107.

Masate/Pile pentru ascuţit cuţite

3

1.4.108.

Maşini automate de călcat cu aburi

3

1.4.109.

Maşini automate de spălat

4

1.4.110.

Maşini automate de spălat vase

5

1.4.111.

Maşini electrice pentru cuburi de gheaţă

5

1.4.112.

Maşini electrice pentru curăţat cartofi

3

1.4.113.

Maşini electrice pentru măcinat cafea

3

1.4.114.

Maşini electrice pentru tăiat, pasat, zdrobit, legume

5

1.4.115.

Maşini electrice pentru tăiat/feliat mezeluri

3

1.4.116.

Maşini electrice pentru tăiat/feliat pâine

3

1.4.117.

Maşini electrice pentru tocat carne

3

1.4.118.

Maşini de gătit electrice/gaz cu 4-8 plite/ochiuri

8