MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 641/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 641         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 octombrie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

434. – Decizie privind prelungirea detaşării doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

 

435. - Decizie numirea domnului Puiu Gelu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.125. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului Cererii de plata privind măsură 215 - pachet b) - Plăti în favoarea bunăstării păsărilor

 

1.282. - Ordin al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

173. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore pentru perioada 2013-2014

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind prelungirea detaşării doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

 

Având în vedere solicitarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, formulată prin Adresa nr. 4.669 din 7 octombrie 2013 privind prelungirea detaşării doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, precum şi acordul scris al doamnei Elena Petraşcu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 89 alin. (1) din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 8 noiembrie 2013, se prelungeşte detaşarea doamnei Elena Petraşcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, pe o perioadă de 6 luni.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 octombrie 2013

Nr. 434.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Puiu Gelu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Puiu Gelu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 octombrie 2013

Nr. 435.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 215 - pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

 

Văzând Referatul comun de aprobare nr. 33.096 din 15 octombrie 2013 al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în baza Programului Naţional de Dezvoltare Rurală al României 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei nr. C (2008)3.831 din 16 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.968/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art.  1. - Se aprobă modelul Cererii de plată privind măsura 215 - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.  2. - Pot depune cereri de plată conform prevederilor art. 1 beneficiarii măsurii 215 - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, care au depus cereri de ajutor în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.  3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013

Nr. 1.125.

 

ANEXĂ

 

Centrul Judeţean APIA

Nr. cerere şi data din Registrul special de înregistrare al cererilor M215

 

 

ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean APIA)

Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea

Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO ...........................................

Nr. cerere de plată unică, dacă este cazul ............

Nr. Cerere de ajutor anul I de angajament ............. data ...................

 

CERERE DE PLATĂ

pentru Măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări

anul .... de angajament

 

SECTIUNEA I :DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT

PERSOANE JURIDICE şi PFA/ ÎI/ ÎF:*)

 


01. Denumire exploatase*)

 

02. Cod unic identificare (CUH / Cod fiscal (CIF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. Nume administrator/ reprezentant*)

04. Prenume administrator/ reprezentant*)

 

 

05. CNP administrator/ reprezentant*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod ţară şi nr. act identitate (pt. alţi cetăţenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. Tip de organizare*)

 

 

 

 

SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF:*)

 

07. Judeţ*) /Sector *)

08. Localitate*)

09. Sat*)/Strada*)

10. Nr. *)

11. Cod poştal*)

12. Bl.

13. Sc.

14. Ap.

 

 

 

 

 

 

15.Telefon mobil*)

16. Telefon/Fax *)

17. E-mail

 

COORDONATE BANCARE:*)

 

18. Banca

19. Filială

 

 

20. Nr. cont IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

21. Nume

22. Prenume

23 CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale /procurii notariale

 

DATE GENERALE

 

25. Suprafaţa agricolă a exploatatei este de...................ha, dacă este cazul

 

26. Nr. bovine.......cod ANSVSA........./ovine...... cod ANSVSA........../caprine............cod ANSVSA........../suine.........cod ANSVSA.........deţinute, dacă este cazul

27. Nr. total de exploataţii autorizate sanitar veterinar deţinute

28. din care solicit subpachetele pentru plăţile în favoarea bunăstării păsărilor pentru un nr. de ………. exploataţii

 

Câmpurile notate cu „*”  sunt OBLIGATORIU de completat.

Câmpurile „” se completează prin bifare.

 

 

SECŢIUNEA II: Exploataţii deţinute:

1.


29. Tip activitate *)

creştere pui

creştere pui de curci

exploatare găini ouătoare

reproducţie găini

30. Categorie păsări*)

pui de came

pui de curcă

găini ouătoare

găini de reproducţie rase grele

31. Capacitatea exploataţiei (nr. maxim capete)

32. Nr. maxim de locuri de cazare în condiţii superioare se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează) *)

 

 

 

 

33. Nr. autorizaţie sanitar-veterinară*):

34. Data eliberării *)

35. Nr. de cicluri de producţie/an

Durata ciclului

zile

36. Judeţ*)

37 Localitate*)

38. Strada.................................................... nr. ....................................

39. Subpachete solicitate***:

subpachet 1b 

subpachet 2b 

Subpachet 3b 

subpachet 4b 

Subpachet 5b 

Nu solicit subpachet 

 

2.

 

29. Tip activitate *)

creştere pui

creştere pui de curcă

exploatare găini ouătoare

reproducţie găini

30. Categorie păsări *)

pui de came

pui de curcă

găini ouătoare

găini ce reproducţie rase grele

31. Capacitatea exploataţiei (nr. maxim capete)

32. Nr. maxim de locuri de cazare în condiţii superioare; se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează) *)

 

 

 

 

33. Nr. autorizaţie sanitar-veterinara*):

34. Data eliberării*)

35. Nr. de cicluri de product e/an

Durata ciclului

zile

36. Judeţ*)

37 Localitate*)

38. Strada.................................................., nr. .....................................

39. Sub pachete solicitate”„:

subpachet 1b 

subpachet 2b 

Subpachet 3b 

subpachet 4b 

Subpachet 5b 

Nu solicit subpachet 


**) Se vor bifa numai subpachetele pentru care au fost depuse deconturi justificative în anul precedent, (nu se pot adăuga subpachete fată de anul precedent)

 

- Solicit ajutor privind plăţile în favoarea bunăstării păsărilor în baza angajamentelor asumate voluntar pentru următoarele efective de păsări din categoria/iile (pentru fiecare exploataţie autorizată sanitar-veterinar se va completa câte o anexă - model anexa nr. 1, iar apoi pentru total beneficiar - anexa nr. 2):


* Efectivul estimat a fi livrat în perioada 16 octombrie an curent-15 octombrie anul următor.

 

ATENŢIE:

În conformitate cu prevederile art. 41 b) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 335/2013 al Comisiei, nu sunt acceptate deschideri de noi angajamente.

Datele privind efectivul estimat* pentru exploataţii şi situaţia centralizatoare a sumelor estimate sunt detaliate conform anexelor nr. 1 şi 2 din secţiunea II, după cum urmează:

 

ANEXA Nr. 1

la cererea de plată

 

Secţiunea a II-a

 

Exploataţia ................

Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ............. din data .............

 

Efectivul mediu anual* estimat a fi livrat**

 


Subpachetul

Specificare

Pui de carne

Pui de curcă

Găini ouătoare

Găini de reproducţie rase grele

Total

Coeficient conversie în UVM

0,003

0,003

0,014

0,014

x

Subpachet 1b - Asigurarea intensităţii iluminatului artificial de minimum 30 lucşi:

- timp de minimum 18 ore/zi pentru pui de carne, pui de curcă şi găini de reproducţie din rase grele;

- timp de 16 ore/zi pentru găini ouătoare.

Efectiv estimat anual (nr. de capete)

 

 

 

 

x

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

 

Cuantum (euro/UVM/an)

15,99

45,06

11,91

26,79

x

Sumă estimată (euro)

 

 

 

 

 

Subpachet 2b - Reducerea densităţii păsărilor cu 10 % faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Efectiv estimat anual (nr. de capete)

 

 

 

 

x

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

 

Cuantum (euro/UVM/an)

42,82

263,53

114,29

134,45

x

Sumă estimată (euro)

 

 

 

 

 

Subpachet 3b - Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului

Efectiv estimat anual (nr. de capete)

 

 

 

 

x

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

 

Cuantum (euro/UVM/an)

14,29

35,36

3,64

3,64

x

Sumă estimată (euro)

 

 

 

 

 

Subpachet 4b - Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa utilizată

Efectiv estimat anual (nr. de capete)

 

 

 

 

x

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

 

Cuantum (euro/UVM/an)

29,49

25,82

28,01

33,80

x

Sumă estimată (euro)

 

 

 

 

 

Subpachet 5b - Reducerea noxelor cu 30 % faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Efectiv estimat anual (nr. de capete)

 

 

 

 

x

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

 

Cuantum (euro/UVM/an)

19,52

37,43

20,47

40,93

x

Sumă estimată (euro)

 

 

 

 

 

 

Data

....................

Semnătura şi ştampila

....................................................


* Efectivul estimat mediu anual a fi livrat în perioada 16 octombrie an curent - 15 octombrie anul următor.

În cazul categoriilor de găini ouătoare şi găini de reproducţie din rase grele, dacă solicitantul nu livrează păsări în perioada 16 octombrie an curent-15 octombrie a anului următor, pentru subpachetele 1b) , 2b), 4b) şi 5b), se calculează efectivul estimat mediu anual, calculat după următoarea formulă:

Zile animale furajate (Zaf) anual = a + b - c

a = efectivul de animale de la începutul anului x 365

b = total intrări în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365)

c = total ieşiri în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365)

- Efectivul mediu anual = Zaf anual / 365

** Efectivul estimat a fi livrat în perioada 16 octombrie an curent-15 octombrie an următor.

 

Pentru subpachetul 2b - Pentru categoria pui carne - densitatea minimă obligatorie aplicată anterior angajamentului, conform Directivei CE 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecţie a puilor de carne şi prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, este .......... kg/m2.

Pentru categoriile pui de curcă şi găini reproducţie rase grele - densitatea minimă obligatorie aplicată anterior angajamentului, conform Directivei CE 2007/43/CE şi prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 63/2012 pentru aprobarea normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime pentru protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului, este de ........................ kg/m2.

Pentru subpachetul 3b) livrările sunt efectuate numai către abator!

În cazul fermelor de creştere a puilor de carne, prima compensatorie poate fi acordată pentru maximum 6,5 cicluri pe an.

În cazul fermelor de creştere a puilor de curcă, prima compensatorie poate fi acordată pentru maximum 3,7 cicluri pe an.

 

ANEXA Nr. 2

la cererea de plată

 

Secţiunea a II-a

Centralizatorul sumelor estimate total

 

[Se completează de solicitanţii care deţin mai multe exploataţii (ferme) autorizate sanitar-veterinar.]

 

Nr. crt.

Exploataţia/Ferma:

Suma totală estimată

(euro)

(P1b+P2b+P3b+P4b+P5b)

1.

cu Autorizaţia nr. . ......... din localitatea

 

2.

cu Autorizaţia nr. . ......... din localitatea

 

3.

cu Autorizaţia nr. . ......... din localitatea

 

4.

cu Autorizaţia nr. . ......... din localitatea

 

…

................................

 

TOTA L:

 

 

şi

 

Nr. crt.

Exploataţia:

Efectiv (UVM)

Suma totală estimată

(euro)

Pui de carne

Pui de curcă

Găini ouătoare

Găini de reproducţie rase grele

1.

cu Autorizaţia nr. . ......... din localitatea

 

 

 

 

 

2.

cu Autorizaţia nr. . ......... din localitatea

 

 

 

 

 

3.

cu Autorizaţia nr. . ......... din localitatea

 

 

 

 

 

4.

cu Autorizaţia nr. . ......... din localitatea

 

 

 

 

 

…

...............................

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

I. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE

 

Subsemnatul ........................................................ legitimat cu BI/CI seria ....... nr. ................... eliberat/ă de ....................... la data de ........ .............. şi CNP ................................................. titular/administrator/reprezentant legal al.............................................declar următoarele:

1. Am luat cunoştinţă de condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor pentru bunăstarea animalelor în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi europene, Programul naţional de dezvoltare rurală (PNDR), după cum urmează:

- Plăţile în favoarea bunăstării păsărilor vor fi acordate fermierilor care şi-au asumat, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor o perioadă de minimum 5 ani de la data de 16 octombrie 2012 pentru subpachetele 1b) , 3b), 4b) şi 5b) şi începând cu data de 13 decembrie 2012 pentru subpachetul 2b).

Nedepunerea deconturilor justificative/documentelor justificative (în cazul în care nu au fost făcute livrări într-o perioadă) şi/sau a cererilor de plată în intervalele corespunzătoare conduce la nerespectarea angajamentelor asumate, ceea ce presupune rezilierea angajamentelor şi recuperarea plăţilor efectuate. (Se exceptează de la depunerea deconturilor justificative/documentelor justificative în cazurile în care ferma nu a fost populată şi solicitantul a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de această situaţie.)

- Beneficiarii vor trebui să respecte:

- cerinţele specifice condiţiilor de bunăstare (cerinţe minime obligatorii şi cerinţe superioare);

- standardele de ecocondiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei.

- Se notifică în scris centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor-limită), orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări.

- Plata se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. [În conformitate cu articolul 40 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, plăţile pentru bunăstarea animală cuprind doar acele angajamente care depăşesc standardele obligatorii relevante pentru respectivele angajamente.]

- În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.

- Standardele obligatorii relevante în domeniul creşterii păsărilor sunt cele din Directiva Consiliului 1999/74/CE de stabilire a standardelor minime pentru protecţia găinilor ouătoare, transpuse prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, cu modificările şi completările ulterioare, Directiva Comisiei 2002/4/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2002 de înregistrare a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare, reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 73/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploataţiilor care deţin găini ouătoare, Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, respectiv Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă.

- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea pot atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi/sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.

- În cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va întreprinde, după caz, demersurile legale.

- Nu se acordă plăţi compensatorii dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.

- În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului beneficiarului, cererea va fi respinsă de la plată.

- Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisiei Europene, Curţii de Conturi şi altor organisme şi autorităţi competente au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de ajutor, fişa de inspecţie/supracontrol la faţa locului şi alte documente aferente dosarului.

- În conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco-condiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală şi art. 25 din Regulamentul CE nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, orice cerere de ajutor poate fi total sau parţial retrasă, în scris, în orice moment. În cazul în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a informat deja beneficiarul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat beneficiarului intenţia de a realiza un control la faţa locului, retragerile pentru aceste părţi din cerere nu vor fi acceptate.

2. Drept care mă angajez la următoarele:

- Declar datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

- Mă angajez să furnizez toate documentele cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisia Europeană, Curtea de Conturi şi alte organisme şi autorităţi competente.

- Mă angajez să permit accesul autorităţilor competente pentru efectuarea controlului la faţa locului.

- În cazul în care, după depunerea cererii de plată au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, mă angajez ca în termen de 10 zile lucrătoare să le notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea termenelor-limită.

- Mă oblig să respect angajamentul/angajamentele asumat/e voluntar pe o perioadă de 5 ani.

- Mă oblig să rambursez suma plătită necuvenit.

- Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de foră majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art. 75 alin. ţ 2 din Regulamentul CE nr. 1.122/2009 şi art. 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009). În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau a circumstanţei excepţionale. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul (efectivul de păsări) . Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare după constatarea acestuia (art. 67 din Regulamentul CE nr. 1.122/2009). Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea păsărilor ca urmare a unei boli şi/sau moartea păsărilor ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

- Declar că tehnologia de creştere a păsărilor folosită este ........................................

- Mă oblig ca în cazul schimbării tehnologiei de creştere a păsărilor să notific aceasta în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în termen de 10 zile lucrătoare de la data schimbării acestei tehnologii.

- Mă oblig să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă cel puţin una din exploataţiile pe care le deţin a fost înstrăinată, a fuzionat, a fost divizată sau altele asemenea şi să restitui suma încasată în cazul în care angajamentul/angajamentele nu este/nu sunt preluat/preluate.

3. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii, transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice şi făcute publice cu respectarea prevederilor

Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Semnătura titularului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicitului

Ştampila

(dacă este cazul)

Data: ............. / .......

 

Secţiunea a III-a

Lista documentelor ataşate şi controlul vizual al cererii1)

 

 


Nr. Crt.

Documentele ataşate cererii de ajutor:

DA

NU

DA

NU

Nu e cazul

1.*)

Copie CUI/CIF, după caz

 

2.*)

Copie buletin/carte de identitate a titularului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicitului

 

3.*)

Copie autorizaţie sanitar-veterinară

4.

Copii autorizaţii sanitar-veterinare pentru mai multe exploataţii

5.

Copia schiţei adăposturilor pentru fiecare exploataţie (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare/spaţiul maxim de cazare pe hale/cuşti îmbunătăţite

6.

Program de iluminat: vară/iarnă (în funcţie de data schimbării orei) care să conţină intervalul orar pe perioade, în funcţie de tehnolog a de creştere

7.

Copia de pe notificarea crescătorului de păsări transmisă către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană privind densitatea păsărilor practicată (conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 3072010 şi/sau conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 63/2012 pentru aprobarea normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime pentru protecţia păsărilor în fermă si în timpul transportului)

 

3.

Declaraţiile şi angajamentele (I) sunt semnate

 

9.

Declaraţiile şi angajamentele (IV.1) specifice subpachetelor sunt semnate

 

10.

Document privind coordonatele bancare, dacă au fost modificate coordonatele bancare iniţiale depuse la cererea de ajutor

 

11.

Împuternicire şi copii acte de identificare împuternicit, dacă este cazul

12.

Alte documente justificative, dacă este cazul

13.

Cererea este semnată/ştampilată

 

14.

Câmpurile obligatorii marcate cu *) sunt completate.

 

15.

Cererea este depusă la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în a cărui rază teritorială se află sediul social/raza localităţii unde solicitantul are capacitatea de producţie cea mai mare.

 

16.

Graficul de livrare estimat anual

17.

Graficul de populare estimat anual

18.

Mişcarea anuală a efectivelor de găini ouătoare/rase grele în cazul inexistentei livrărilor

19.

Copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul

 

Semnătura şi ştampila beneficiarului.........................

Data.....................

 

Cerere completă

Cerere incompletă (Se vor enumera documentele lipsă.)........................

Cerere cu adnotări/ştersături

 

Semnătura funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură case a preluat cererea......................

Data.....................

 

Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

 

Numele şi prenumele operatorului......................................................................

Semnătura operatorului .............................................


1) Lista documentelor ataşate şi controlul vizual al cererii sunt reproduse în facsimil.

 

Secţiunea a IV-a

Instrucţiuni de completare

 

Cererile de plată se depun anual în perioada 16 octombrie-15 noiembrie a fiecărui an de angajament.

ATENŢIE!

Cererile depuse după data de 15 noiembrie sunt inadmisibile pentru plăţile în favoarea bunăstării păsărilor.

Cererea de plată va fi completată on-line individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După tipărire se depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului/ raza localităţii unde solicitantul are capacitatea de producţie cea mai mare.

Beneficiarul poate completa formularul cererii şi pe format hârtie, lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri permanente (de exemplu, stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar.

 

ATENŢIE!

- Câmpurile notate cu „*)“ sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile „B“ se completează prin bifare.

- Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, numărul cererii şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor, numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea, semnătura funcţionarului care primeşte cererea) sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul cererii.

Numărul unic de identificare al solicitantului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistem (RO urmat de 9 cifre). Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) vor fi înregistraţi înainte de depunerea cererii de ajutor.

Numărul cererii de plată unică - se va completa dacă este cazul.

 

I. Date de identificare solicitant

Persoane juridice:

Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri: 01 - Denumirea exploataţiei, 02 - Codul unic de înregistrare la registrul comerţului (CUI)/ Codul de identificare fiscală (CIF), eliberat de Ministerul Finanţelor Publice - Administraţia Fiscală, 03, 04 şi 05 - se vor completa datele personale (numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, respectiv cod ţară şi număr act identitate pentru altă cetăţenie, 06 - Tipul de organizare.

06 - Tip organizare, se va completa codul tipului de organizare, conform tabelului următor:

 

COD

TIP DE ORGANIZARE

COD

TIP DE ORGANIZARE

COD

TIP DE ORGANIZARE

01

Persoane fizice autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

02

Întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

03

Întreprinderi familiale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

04

Societăţi comerciale conform Legii nr. 31/1990

 

 

 

 

 

Sediul social

Se va completa de către beneficiar adresa sediului social al solicitantului: 07 - judeţul/sectorul, 08 - localitatea, 09 - satul/strada, 10 - numărul, 11 - codul poştal, 12 - blocul, 13 - scara, 14 - apartamentul, 15 - numărul de telefon mobil, 16 - numărul de telefon/fax, 17 - adresa de e-mail.

Coordonate bancare

Beneficiarul va înscrie datele bancare ale unui cont activ: 18 - denumirea băncii, 19 - sucursala sau agenţia băncii la care este deschis contul, 20 - numărul contului bancar - codul IBAN.

Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit)

Se completează în cazul în care administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru plata în favoarea bunăstării păsărilor, ci prin intermediul unui împuternicit. Acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept i va prezenta împuternicirea/procura notarială. Împuternicitul înlocuieşte administratorul/titularul şi reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente: 21, 22, 23 - numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului şi câmpul 24.

Delegat (pentru cazurile în care cererea este depusă prin delegat)

Pentru cazurile în care cererea este semnată de administrator/titular/reprezentant de drept şi este depusă prin delegat, cererea este completată cu datele personale ale administratorului/ titularului/reprezentantului de drept, iar la dosarul cererii se anexează delegaţia semnată de administrator/titular/reprezentant de drept şi ştampilată, după caz, conţinând datele personale de identificare ale delegatului. În acest caz pe cerere NU se completează datele delegatului la rubrica împuternicit.

Date generale

Beneficiarul va completa: 25 - suprafaţa agricolă a exploataţiei (ha), respectiv 26 - numărul de bovine, ovine, respectiv caprine deţinute şi codul ANSVSA al exploataţiilor în care se află animalele. Dacă beneficiarul nu deţine suprafaţă agricolă sau bovine/ovine/caprine/suine se va trece în câmpurile respective cifra 0.

27 - numărul exploataţiilor autorizate sanitar veterinar deţinute, iar la 28 - pentru câte din aceste exploataţii se solicită plăţi în favoarea bunăstării păsărilor - pachetul b) din Măsura 215 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

 

II. Exploataţii deţinute

Beneficiarul va completa datele în câmpurile 29-39 pentru toate exploataţiile autorizate sanitar veterinar deţinute, indiferent dacă solicită sau nu subpachete pentru plăţile privind bunăstarea animalelor, după cum urmează:

29 - se va bifa tipul de activitate: creştere pui de carne, creştere pui de curcă, exploatare găini ouătoare, reproducţie găini, după caz, 30 - se va bifa una sau mai multe categorii de păsări, după caz, 31 - capacitatea exploataţiei cu cod ANSVSA (numărul maxim de capete), 32 - numărul maxim de locuri de cazare (se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează), 33, 34 - numărul şi data eliberării autorizaţiei, 35 - numărul de cicluri de producţie anual şi durata ciclului, 36, 37, 38 - adresa exploataţiei autorizată sanitar veterinar - judeţul, localitatea şi strada, dacă este cazul, 39 - se va bifa subpachetul sau combinaţia de subpachete solicitate, dacă pentru exploataţia respectivă nu se solicită niciun subpachet se va bifa în dreptul căsuţei corespunzătoare.

Anexa nr. 1

Exploataţia .............................

Numărul autorizaţiei sanitar-veterinare .......... data ..........

Efectivul mediu anual estimat a fi livrat

Se completează câte o anexă pentru fiecare exploataţie autorizată sanitar-veterinar care solicită unul sau mai multe subpachete.

Se va completa efectivul estimat mediu anual pentru subpachetele 1b) , 2b), 4b), 5b), iar pentru subpachetul 3b), efectivul estimat a fi livrat pentru abatorizare, cu număr de capete, şi apoi, în funcţie de coeficientul de conversie în UVM, şi suma estimată aferentă în dreptul fiecărei categorii şi fiecărui subpachet solicitat.

Anexa nr. 2. - Centralizatorul sumelor estimate total

Se completează numai de către solicitanţii care deţin mai multe exploataţii suma estimată total pentru toate exploataţiile deţinute. La exploataţiile pentru care nu se solicită subpachete se completează 0 la sumă.

 

III. Declaraţii şi angajamente - bunăstare păsări

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor în favoarea bunăstării păsărilor poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni.

 

IV.1. Declaraţii şi angajamente - specifice subpachetelor

Beneficiarii vor menţine declaraţiile şi angajamentele din Cererea de ajutor nr. ................ ........ din data de . ....... ..........., cu excepţia subpachetelor transferate conform formularului M3 [pe o perioadă de 5 ani de la data 16 octombrie 2012 pentru subpachetele 1b) , 3b), 4b), 5b), iar pentru subpachetul 2b), în primul an de aplicare, angajamentele se asumă începând cu data de 13 decembrie 2012, precum şi de rambursare a plăţilor în favoarea bunăstării păsărilor în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale].

Fiecare subpachet are specificaţi atât indicatorii pentru cerinţele minime, cât şi pentru cerinţele superioare.

 

V. Lista documentelor ataşate şi controlul vizual al cererii

Se vor bifa documentele, după caz, câmpul alb de către solicitant, iar cel gri de către funcţionarul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea.

Documente ataşate cererii în următoarele cazuri:

- în cazul schimbării formei de organizare, solicitantul va anunţa modificarea statutului său, va completa formularul specific stabilit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare a administratorului, după caz), dovada privind contul bancar activ;

- cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale [în conformitate cu art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009] trebuie anunţate în scris printr-o declaraţie/înştiinţare şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti ale/al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare).

Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri sunt:

- pentru decesul titularului/administratorului/reprezentantului legal - copie de pe certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor, eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori, în cazul asociatului unic; numirea unui alt administrator/reprezentant legal în cazul mai multor asociaţi;

- pentru incapacitate profesională de lungă durată a titularului/administratorului /reprezentantului legal - copie de pe certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz;

- pentru calamităţi, catastrofe naturale şi distrugeri accidentale - copie de pe procesul-verbal de calamitate sau adeverinţă de la primărie şi/sau copie de pe procesul-verbal de constatare emis de către organismul în drept;

- pentru epizootii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului (efectivele de păsări) - documente eliberate de organismele în drept.

Solicitanţii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional nu trebuie să mai prezinte la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură niciun alt act doveditor în afara înştiinţării. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi înştiinţarea), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale.

Conform art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) 1.122/2009, dacă nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale menţionate la art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, agricultorul are în continuare dreptul la ajutor pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. În cazul de forţă majoră sau al unor circumstanţe excepţionale agricultorul trebuie să aducă la cunoştinţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în scris, acest aspect printr-o înştiinţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.

Modificarea cererii de plată:

a) poate avea loc din iniţiativa solicitanţilor. Aceştia pot solicita modificări la cerere. În acest caz vor completa şi vor depune la centrele judeţene/al municipiul Bucureşti ale/al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură unde au depus cererea de ajutor următoarele formulare:

1. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii fără a i se modifica CUI/CIF -(formular M1). Poate fi depus de către beneficiar în orice moment până la data efectuării plăţii.

2. Schimbarea formei de organizare/forţă majoră - formular M3

Pentru situaţiile de schimbare a formei de organizare, formularul M3 poate fi depus până la data efectuării plăţii (însoţit de toate documentele aferente noii forme de organizare).

3. Retragerea cererii de plata pentru bunăstarea păsărilor (formular M2) în baza art. 25 din Regulamentul (CE) 1.122/2009:

Solicitarea este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţia în care Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cerere, fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli;

b) poate avea loc din iniţiativa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. În acest caz, solicitantului i se vor notifica de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură erorile depistate în cerere, pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care solicitantul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.

Transferul de angajament se realizează în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi ale legislaţiei specifice.

O clauză de revizuire a angajamentelor poate fi accesată de beneficiari în baza prevederilor art. 46 al Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006.

Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate efectua modificări pe cererea de plată, modificări datate şi însuşite prin semnătură de către solicitantul însuşi ori de persoana împuternicită.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

 

 

Având în vedere prevederile anexei II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru programele naţionale de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile,

în temeiul prevederilor art. 13 din Programul naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art.  I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 17 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 26, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.  II. - Direcţia aviaţie civilă şi spaţiu aerian din Ministerul Transporturilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.  III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

Bucureşti, 14 octombrie 2013

Nr. 1.282.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la Lista inspectorilor AVSEC

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

Structura din care face parte

26

MĂCIANCA ADRIANA

2680219463029

Compania Naţional㠄Aeroporturi Bucureşti“ -S.A.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore pentru perioada 2013-2014

 

Având în vedere dispoziţiile art. 133 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art.  1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore pentru perioada 2013-2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.  2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 10 octombrie 2013

Nr. 173.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore pentru perioada 2013-2014

 

Subscrisele:

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, având RO 9670110, cont bancar RO66BRDE445SV20971204450 deschis la BRD, Sucursala Dorobanţi Bucureşti, reprezentată legal de Mihaela Alexandrina Scriosteanu, în calitate de director executiv,

şi

Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 4, ap. 15, sectorul 3, având cod fiscal RO 18667695, reprezentată legal de domnul Sorinel Chelariu, în calitate de preşedinte/Daniela Oprisan, în calitate de administrator,

având în vedere Protocolul privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 316 din 13 mai 2009, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 61/2009,

având în vedere faptul că Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) a fost desemnată, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 86/2009, drept unic colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale,

având în vedere dispoziţiile art. 1312 alin. (3) lit. c) şi art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora părţile pot stabili printr-un protocol criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor reale de colectare ale organismului de gestiune colector,

au convenit încheierea prezentului protocol, după cum urmează:

Art.  1. - Remuneraţia compensatorie pentru copia privată a operelor reproduse după înregistrări sonore, cuvenită producătorilor de fonograme, datorată de importatorii de suporturi şi aparate potrivit dispoziţiilor

Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 61/2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial a Protocolului privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii, este colectată de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (denumită în continuare UPFR) şi repartizată de aceasta către ADPFR, în condiţiile art. 2 şi 3 din prezentul protocol.

Art.  2. - Sumele totale cuvenite producătorilor de fonograme, membri ADPFR, vor fi determinate şi repartizate de UPFR către ADPFR din sumele reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată colectată de UPFR în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 77/2009. Suma totală (nediferenţiată pentru fiecare membru ADPFR) repartizată de UPFR către ADPFR, pentru membrii acestuia, va fi repartizată ulterior fiecărui membru de către ADPFR.

Art.  3. - Părţile convin ca sumele totale colectate cu titlu de copie privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore să fie repartizate după cum urmează: 94,8% revin UPFR şi 5,2% revin ADPFR.

Art.  4. - Pentru repartizarea sumelor cuvenite în baza prezentului protocol, ADPFR garantează UPFR ca va repartiza potrivit propriilor criterii de repartiţie stabilite de Adunarea generală a membrilor sumele primite cu titlu de remuneraţie echitabilă din sursa copie privată audio tuturor membrilor ADPFR având această calitate la semnarea Protocolului. UPFR este absolvit de orice pretenţie din partea vreunui membru al ADPFR pe perioada valabilităţii prezentului protocol atât pentru fonogramele ce fac parte din repertoriul acestora la data semnării Protocolului, cât şi cele ce vor intra sau vor ieşi în viitor din repertoriul acestora, pe perioada valabilităţii prezentului protocol.

Art.  5. - (1) Repartizarea remuneraţiilor colectate rezultate în urma deducerii costurilor reale de colectare se va efectua lunar de către UPFR, în calitate de colector unic, către organismul beneficiar ADPFR până cel târziu la sfârşitul lunii următoare celei pentru care se realizează repartiţia.

(2) La termenul menţionat anterior, UPFR, în calitate de organism de gestiune colector, va înainta către ADPFR, în format scris sau electronic, un raport cuprinzând sumele brute colectate în luna precedentă, comisionul de colectare reţinut, suma netă de plată şi penalităţile colectate (ca exemplu, pentru luna august, repartiţia va fi efectuată până la sfârşitul lunii septembrie), raport semnat de reprezentantul legal al UPFR. Repartizarea remuneraţiilor pentru perioada scursă până la data semnării Protocolului se va efectua până cel târziu la sfârşitul lunii următoare semnării prezentului protocol.

Art.  6. - Înainte de repartizarea remuneraţiilor, UPFR va reţine în mod direct un comision de repartizare în cuantum de 2% din remuneraţia compensatorie pentru copia privată a înregistrărilor sonore ce se cuvine producătorilor de fonograme - membri ADPFR, conform Protocolului ce face obiectul Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 77/2009.

Întrucât la data semnării Protocolului ce face obiectul Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 77/2009 nu se cunoştea o dimensiune a sumelor ce vor fi colectate, în cazul în care va fi necesar, UPFR va convoca organismul beneficiar ADPFR pentru a decide asupra comisionului real de colectare.

Art.  7. - Organismele de gestiune colectivă se vor întâlni trimestrial, odată cu întâlnirile organizate cu toate organismele beneficiare, la convocarea colectorului unic sau a organismului beneficiar ADPFR, în cadrul cărora vor fi discutate: evoluţia încasărilor, potenţialul de dezvoltare a numărului de plătitori, situaţia litigiilor, precum şi propuneri şi soluţii la eventuale probleme. ADPFR va comunica lunar, până la data de 15 a lunii, situaţia membrilor pentru a evita dublarea remunerării simultane a titularilor de către cele două OGC-uri.

Art.  8. - Cu excepţia obligaţiilor legale de furnizare a informaţiilor şi a utilizării acestora în cadrul procedurilor judiciare, organismele de gestiune colectivă se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor primite/obţinute, iar divulgarea acestora către terţi atrage răspunderea juridică a organismului culpabil, pentru prejudiciile cauzate.

Art.  9. - Drepturile asupra bazelor de date constituite de UPFR sunt proprietatea acestuia şi sunt protejate potrivit legii, acestea neputând fi comunicate către ADPFR, utilizate de aceasta sau comunicate terţilor.

Art.  10. - Prezentul protocol se încheie pentru perioada 2013-2014.

Art.  11. - Orice modificare a prezentului protocol este posibilă prin acte adiţionale încheiate între părţi, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, 21 august 2013, în 3 (trei) exemplare originale cu forţă probantă egală, fiecare parte semnatară primind câte un exemplar, iar unul urmează a fi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

 

UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA

 

PREŞEDINTE,

DAN-CRISTIAN MURARU

Director executiv,

Mihaela-Alexandrina Scriosteanu

Avocat,

Andreea Stratula

ASOCIAŢIA PENTRU DREPTURILE PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA

 

PREŞEDINTE,

Sorinel Chelariu

Administrator,

Daniela Cristina Oprisan

Avocat,

George Dimofte