MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 647/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 647         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 octombrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

792. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2010 pentru aprobarea declasificării informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de Ministerul Apărării Naţionale anterior datei de 17 februarie 1972

 

794. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala ICTCM - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

795. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin U.M. 0260 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

799. - Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.258. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa  Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

 

1.291. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru portul Galaţi

 

1.722. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013

 

2.041/1.735. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea procedurii de avizare a solicitărilor de ocupare a posturilor vacante din unităţile de asistenţă socială prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

174. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 21 august 2013 între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) privind criteriile de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colector UPFR, pentru perioada 2013-2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2010 pentru aprobarea declasificării informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de Ministerul Apărării Naţionale anterior datei de 17 februarie 1972

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 583/2010 pentru aprobarea declasificării informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de Ministerul Apărării Naţionale anterior datei de 17 februarie 1972, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 21 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Sunt exceptate de la prevederile art. 1 şi 2 informaţiile cu nivel de secretizare strict secret si secret elaborate de structurile cu specific de cifru şi contrainformaţii militare în perioada 15 aprilie 1957-17 februarie 1972, care se evaluează şi se declasifică în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 20 alin. (2) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.” 2. Articolul 6 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 792.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ICTCM - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ICTCM - SA., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, interimar,

Bogdan Nicolae Badea,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Adrian Constantin Volintiru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013.

Nr. 794.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic: Societatea Comercială ICTCM - S.A.

Sediul/Adresa: Şos. Olteniţei nr. 103

Cod unic de înregistrare RO 385446

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2013)

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

l

3.000,0

 

1

 

Venituri din exploatare

2

3.000,0

 

2

 

Venituri financiare

3

 

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

2.995,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

2.895,0

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

250,0

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

140,0

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

2.172,0

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

1.631,0

 

 

 

C2

bonusuri

11

0,0

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

87,0

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

454,0

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

333,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

100,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

5,0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

1,0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

4,0

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

4,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

1.500,0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

1.500,0

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

850,0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

420,0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

230,0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

69,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

69,0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

75,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

65,0

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

1.631,0

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

1.631,0

 

 

b)

bonusuri

47

 

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.091,0

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.091,0

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd2/Rd.44)

50

46

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

 

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

990,0

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

8.002,0

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

700,0

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin U.M. 0260 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin U.M. 0260 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

Art. 3. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013.

Nr. 795.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin U.M. 0260 Bucureşti, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Adresa imobilului

Denumirea imobilului

Codul de clasificare

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.

Comuna Ciolpani,

Satul Izvorani,

judeţul Ilfov

45-132

8.19.01

U.M. 0260 Bucureşti din Ministerul Afacerilor Interne

Cod unic de identificare (CUI) 4192774

Pavilion 45-132-04 „gheţărie”

Suprafaţă construită = 23 mp

Suprafaţă desfăşurată = 23 mp

C.F. nr. 50978

Valoare contabilă = 19.790,40 lei

101.024

(parţial)

 

Pavilion 45-132-11 „vila 16”

Suprafaţă construită = 123 mp

Suprafaţă desfăşurată = 167 mp

 C.F. nr.50978

Valoare contabilă = 252.577,93 lei

Pavilion 45-132-12 „vila 17”

Suprafaţă construită = 190 mp

Suprafaţă desfăşurată = 190 mp

 C.F. nr.50978

Valoare contabilă = 304.152,24 lei

Pavilion 45-132-13 „cazare”

Suprafaţă construită = 95 mp

Suprafaţă desfăşurată = 194 mp

 C.F. nr.50978

Valoare contabilă = 16.197,50 lei

Municipiul Bucureşti,

Str. Jandarmeriei nr. 9-11,

sectorul 1

45-01

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne, prin U.M. 0260 Bucureşti

Cod unic de identificare (CUI) 4192774

Pavilion 45-01-58 „filtru zoo”

Suprafaţă construită = 92 mp

Suprafaţă desfăşurată = 92 mp

C.F. nr. 239631

Valoare contabilă = 56.716,80 lei

28.456 (parţial)

Pavilion 45-01-77 „padoc”

Suprafaţă construită = 192 mp

Suprafaţă desfăşurată = 192 mp

C.F. nr. 239631

Valoare contabilă = 133.996,80 lei

Pavilion 45-01-82 „patul”

Suprafaţă construită = 30 mp

Suprafaţă desfăşurată = 30 mp

C.F. nr. 239631

Valoare contabilă = 19.790,40 lei

Pavilion 45-01-83 „staţie biogaz”

Suprafaţă construită = 86 mp

Suprafaţă desfăşurată = 86 mp

C.F. nr. 239631

Valoare contabilă = 82.922,39 lei

Pavilion 45-01-86 „centrală termică

sector zootehnic”

Suprafaţă construită = 24 mp

Suprafaţă desfăşurată = 24 mp

C.F. nr. 239631

Valoare contabilă = 13.440,00 lei

Pavilion 45-01-38/1 „padoc”

Suprafaţă construită = 152 mp

Suprafaţă desfăşurată = 152 mp

C.F. nr. 239631

Valoare contabilă = 26.343,72 lei

Pavilion 45-01-38/2 „padoc”

Suprafaţă construită = 112 mp

Suprafaţă desfăşurată = 112 mp

C.F. nr. 239631

Valoare contabilă = 12.677,69 lei

Pavilion 45-01-38/3 „padoc”

Suprafaţă construită = 133 mp

Suprafaţă desfăşurată = 133 mp

C.F. nr. 239631

Valoare contabilă = 12.677,69 lei

Pavilion 45-01-38/4 „padoc”

Suprafaţă construită = 276 mp

Suprafaţă desfăşurată = 276 mp

C.F. nr. 239631

Valoare contabilă = 41.684,05 lei

Pavilion 45-01-38/5 „padoc”

Suprafaţă construită = 232 mp

Suprafaţă desfăşurată = 232 mp

C.F. nr. 239631

Valoare contabilă = 17.843,40 lei

Pavilion 45-01-74 „bucătărie zoo”

Suprafaţă construită = 45 mp

Suprafaţă desfăşurată = 45 mp

C.F. nr. 239631

Valoare contabilă = 38.294,42 lei

Pavilion 45-01-104 „amfiteatru aer liber”

Suprafaţă construită = 650 mp

Suprafaţă desfăşurată = 650 mp

C.F. nr. 239631

Valoare contabilă = 58.001,07 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

 

Având în vedere prevederile art. 5 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările ulterioare, prevederile art. 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, precum şi schimbul de scrisori pentru prelungirea valabilităţii acordului pentru perioada 1995-1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, astfel cum a fost modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 369/2002, Hotărârea Guvernului nr. 268/2010 pentru aprobarea acordului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 24 iunie 2009 şi la 20 octombrie 2009 între Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, pentru prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2011 a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, precum şi Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 27/2013 privind publicarea schimbului de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2012 şi, respectiv, la Bucureşti la 17 decembrie 2012, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2013 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, precum şi Minuta întâlnirii Comitetului mixt româno-elveţian pentru aprobarea proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă, semnată la Bucureşti la data de 26 aprilie 2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 867.320 lei din Fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă naţională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Guvernul Confederaţiei Elveţiene, pentru cofinanţarea proiectului „Achiziţia şi montarea unui sistem de ventilaţie în pavilioanele C şi D din cadrul serelor de expoziţie ale Grădinii Botanice «Dimitrie Brândză», pe raza municipiului Bucureşti, sectorul 6”.

(2) Universitatea din Bucureşti asigură suma de 208.156,8 lei, reprezentând valoarea TVA pentru proiectul prevăzut la alin. (1), din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de administrator al Fondului de contrapartidă, transferă Universităţii din Bucureşti - Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”, în calitate de beneficiar al proiectului, suma stabilită conform art. 1 alin. (1), pe baza unei convenţii de finanţare privind transferul, utilizarea şi controlul sumelor alocate.

Art. 3. - Universitatea din Bucureşti - Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” prezintă Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe şi Biroului Elveţian de Cooperare/Ambasadei Elveţiei la Bucureşti raportări trimestriale privind stadiul realizării proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013.

Nr. 799.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

În temeiul prevederilor art. 13 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Mihai Marinescu,

secretar general adjunct

 

Bucureşti, 10 octombrie 2013.

Nr. 1.258.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

 

Art. 1. - Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor, denumită în continuare Comisia centrală, este organizată şi funcţionează în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting şi are ca atribuţii rezolvarea contestaţiilor pentru avizele medicale şi psihologice de apt cu restricţii/inapt elaborate de comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor.

Art. 2. - Comisia centrală este formată din:

a) medici şefi de secţie sau medici cu grad de medic primar din următoarele specialităţi medicale: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, medicina muncii;

b) 3 psihologi principali;

c) un secretar.

Art. 3. - (1) Componenţa Comisiei centrale este propusă de Direcţia medicală din cadrul Ministerului Transporturilor şi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor.

(2) Comisia centrală este coordonată de un preşedinte, desemnat prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 4. - Comisia centrală se întruneşte în afara orelor de program, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 5. - Comisia centrală prezintă Direcţiei medicale din Ministerul Transporturilor rapoartele de activitate lunară conţinând:

- numărul total de reexaminări;

- numărul de reexaminări pe mod de transport;

- numărul de reexaminări pe tipuri (şcolarizare, angajare, schimbarea funcţiei, examinare periodică etc.);

- numărul de inapţi, cu precizarea specialităţii medicale care l-a declarat inapt, modul de transport;

- numărul de avize restrictive, cu precizarea specialităţii medicale care l-a declarat apt cu restricţii, a modului de transport şi a perioadei de restricţionare.

Art. 6. - Principalele atribuţii ale Comisiei centrale sunt:

a) efectuează reexaminarea medicală şi psihologică a personalului care a primit avizul de inapt sau avizul restrictiv de la comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor, în baza:

- aprobării Direcţiei medicale din Ministerul Transporturilor valabilă 6 luni;

- dosarului medical şi/sau psihologic al solicitantului, transmis de către comisia medicală şi/sau psihologică la care solicitantul a fost declarat inapt sau restricţionat medical ori psihologic;

b) emite avize de aptitudine/inaptitudine/restrictive care devin obligatorii atât pentru persoana examinată, cât şi pentru unitatea angajatoare;

c) are dreptul să urmărească evoluţia/dispensarizarea cazurilor din punct de vedere medical şi psihologic, inclusiv prin programarea personalului la o reexaminare ulterioară;

d) elaborează semestrial sinteze cu privire la starea medicală şi psihologică a personalului examinat şi le transmite direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor;

e) elaborează propuneri metodologice pentru îmbunătăţirea activităţii de examinare medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor pe care le înaintează Direcţiei medicale din Ministerul Transporturilor;

f) verifică, la dispoziţia conducerii ministerului, corectitudinea completării fişelor medicale şi psihologice personale tip siguranţa transporturilor, a avizelor medicale, a certificatelor medicale şi psihologice, eliberate de comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor;

g) verifică, la dispoziţia conducerii ministerului, concluziile comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor.

Art. 7. - În cazul în care persoana declarată inaptă necesită internare, după externare aceasta va reveni la Comisia centrală pentru închiderea fişei de siguranţa transporturilor.

Art. 8. - (1) Avizul medical se stabileşte de Comisia centrală şi se semnează de preşedintele acesteia.

(2) Avizul psihologic se stabileşte de psihologul examinator şi se contrasemnează de preşedintele Comisiei centrale.

(3) După reexaminarea cazului la Comisia centrală, avizul medical şi/sau psihologic definitiv va fi completat în 5 exemplare autocopiante. Originalul avizului va fi transmis unităţii angajatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, al doilea exemplar va fi înmânat persoanei fizice examinate, al treilea exemplar va fi păstrat la dosarul personal din fişierul de siguranţa transporturilor, al patrulea exemplar se va transmite Direcţiei de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea transmiterii acestuia medicului de familie, iar al cincilea exemplar se va transmite autorităţii de control din domeniul transporturilor.

(4) Avizele medicale şi psihologice eliberate de Comisia centrală vor avea aplicate ştampila unităţii lângă semnătura preşedintelui Comisiei centrale, precum şi ştampila cu timbru sec aplicată în partea dreaptă sus a avizului. Conţinutul şi forma ştampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale ştampilei cu tuş.

Art. 9. - Avizul stabilit de Comisia centrală, semnat de preşedintele acesteia, se transmite comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor, precum şi persoanelor fizice sau juridice interesate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea examinării, de secretariatul Comisiei centrale. Avizele de inaptitudine şi restrictive pentru funcţiile în siguranţa transporturilor vor fi comunicate, prin fax sau prin corespondenţă, în maximum 24 de ore de la emiterea acestora.

Art. 10. - Ultimul aviz de inaptitudine, emis de Comisia centrală, rămâne definitiv, neputând fi contestat, şi are valabilitate conform avizului emis.

Art. 11. - Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei centrale, membrii acesteia vor primi o indemnizaţie de participare la comisie de 15% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite, iar preşedintele, o indemnizaţie de participare la comisie de 25% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru portul Galaţi

În temeiul art. 4 alin. (25) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă hărţile strategice de zgomot pentru portul Galaţi aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, prevăzute în anexa *) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi are obligaţia întocmirii planurilor de acţiune care cuprind măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului ambiental, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Matei Constantin,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 15 octombrie 2013.

Nr. 1.291.


*) Anexa nu poate fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive de natură tehnico-redacţională, aceasta fiind disponibilă în format electronic pe pagina de internet a Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013

 

Având în vedere dispoziţiile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - (1) împrumuturile acordate pot fi rambursate anticipat parţial/integral, cu condiţia informării prealabile în scris a Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică cu privire la intenţia de rambursare formulată de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

(2) Rambursarea anticipată parţial/integral a împrumutului se efectuează în contul 65.01.01 «Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii», deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) De la data creditării contului curent general al Trezoreriei Statului cu sumele rambursate anticipat parţial/integral, valoarea împrumutului acordat iniţial se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8, cu actualizarea graficului de rambursare a împrumuturilor acordate.”

2. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 octombrie 2013.

Nr. 1.722.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 8 la normele metodologice)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

....................................................................................,

(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)

Nr. ............./.......................

Nr. ............./.......................

 

 

ACT ADIŢIONAL Nr. .....

la Convenţia de împrumut nr. ....../......./2013

În temeiul prevederilor art. 101 alin. (3) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (2) din Convenţia de împrumut nr. ..../....../2013,

între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ...................., reprezentat legal prin........................................., în calitate de.............................................,

şi............................................................. (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), cu sediul în.........................., str. ......................nr. ...., cod fiscal nr. .................., reprezentată legal prin............................................................., în calitate de..................................................................................,

se încheie prezentul act adiţional.

Art. 1. - Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenţia de împrumut nr. ..../...../2013se modifică începând cu data de............................şi devine.................lei, ca urmare a rambursării anticipate parţial/integral a împrumutului contractat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013.

Art. 2. - Scadenţarul prevăzut la art. 3 alin. (2) din Convenţia de împrumut nr. ..../...../2013 se reface având în vedere prevederile art. 1.

Art. 3. - Celelalte articole din Convenţie rămân neschimbate.

Art. 4. - Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

Ministerul Finanţelor Publice

 

Numele şi prenumele

....................................................................................,

Funcţia

....................................................................................,

Semnăturile autorizate şi ştampila

....................................................................................,

 

....................................................................................,

(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)

Numele şi prenumele

....................................................................................,

Funcţia

....................................................................................,

Semnăturile autorizate şi ştampila

....................................................................................,


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 2.041 din 24 septembrie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.735 din 18 octombrie 2013

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de avizare a solicitărilor de ocupare a posturilor vacante din unităţile de asistenţă socială prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 

Având în vedere:

- prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

- precizările pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013, publicate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Nota prevăzută la art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013, se iniţiază de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Finanţelor Publice numai pentru posturile din unităţile de asistenţă socială finanţate din capitolul bugetar „Asigurări şi Asistenţă socială”.

(2) în vederea obţinerii avizului prevăzut la alin. (1), ordonatorul principal de credite al bugetului local întocmeşte o solicitare şi o notă justificativă pentru motivarea necesităţii posturilor vacante, conform prevederilor prezentului ordin.

(3) Nota justificativă prevăzută la alin. (2) va conţine date privind tipul şi denumirea unităţii de asistenţă socială, numărul şi categoriile de funcţii aferente posturilor vacante pentru care se solicită avizul, motivarea nevoii de ocupare a acestora, iar în cazul serviciilor sociale cu sau fără personalitate juridică vor fi incluse informaţii referitoare la categoriile de beneficiari cărora li se adresează, capacitatea şi numărul de beneficiari existent în luna anterioară depunerii solicitării şi descrierea succintă a activităţilor desfăşurate.

(4) Ordonatorul principal de credite al bugetului local răspunde de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în solicitare şi în nota justificativă pentru motivarea necesităţii posturilor vacante.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul solicitării, prevăzută la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Solicitarea întocmită de ordonatorul principal de credite al bugetului local, însoţită de nota justificativă şi copia statului de funcţii, aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu menţiunea „conform cu originalul”, se depune, o dată pe lună, până pe data de 10 a lunii, la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a Municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, pentru obţinerea avizului acesteia.

(3) Agenţia teritorială avizează solicitarea cu privire la conformitatea/oportunitatea cu funcţiile aprobate prin statul de funcţii a posturilor vacante pentru care se solicită avizul.

(4) Solicitarea avizată favorabil/nefavorabil, însoţită de motivarea avizului nefavorabil, după caz, precum şi de nota justificativă, se transmite ordonatorului principal de credite al bugetului local, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Art. 3. - (1) Solicitarea întocmită de ordonatorul principal de credite al bugetului local şi avizată de agenţia teritorială se depune, o dată pe lună, până pe data de 25 a lunii, la administraţia judeţeană a finanţelor publice/direcţia generală regională a finanţelor publice, pentru obţinerea avizului acesteia. Solicitările se analizează în ordinea înregistrării lor la administraţia judeţeană a finanţelor publice/direcţia generală regională a finanţelor publice.

(2) Administraţia judeţeană a finanţelor publice/Direcţia generală regională a finanţelor publice, după caz, avizează solicitarea numai pentru următoarele date:

a) corectitudinea sumelor înscrise în coloanele 5-7 din solicitare;

b) corelaţia: col. 6 </ = col. 5 din solicitare;

c) corelaţia: col. 7 + col. 8 X număr de luni rămase de plată până la sfârşitul anului + col. 9 (rândul C) +col. 10 (rândul C) </ = col. 6 din solicitare.

(3) Solicitarea avizată favorabil/nefavorabil însoţită de motivarea avizului nefavorabil, după caz, se comunică ordonatorului principal de credite al bugetului local.

Art. 4. - (1) Solicitarea avizată favorabil conform art. 2 şi 3, însoţită de nota justificativă, se transmite de către ordonatorul principal de credite la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la adresa poştală str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti, şi în format electronic, la adresa de e-mail asistentasociala@mmuncii.ro, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.

(2) în format electronic se transmit solicitarea în fişier de tip Excel şi nota justificativă în fişier de tip Word.

Art. 5. - (1) Pe baza solicitării şi notei justificative transmise în condiţiile art. 4 alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice întocmeşte o situaţie centralizatoare la nivel naţional a posturilor vacante pentru care se solicită ocuparea, precum şi nota în vederea emiterii avizului Guvernului, pe care le transmite spre avizare Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Ministerul Finanţelor Publice avizează situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (1) din punct de vedere al încadrării în plafonul cheltuielilor de personal, aprobat potrivit legii.

(3) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, înaintează Guvernului documentele prevăzute la alin. (1), în vederea emiterii avizului.

Art. 6. - Avizul prevăzut la art. 5 alin. (3) se comunică ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestuia la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 7. - (1) De la primirea avizului favorabil prevăzut la art. 6, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au dreptul să înceapă procedura legală pentru ocuparea posturilor vacante ce fac obiectul comunicării.

(2) în cazul posturilor aferente categoriei funcţiei publice, procedura legală pentru ocuparea posturilor vacante demarează după obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Daniel Chitoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

ANEXĂ

 

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială

Cod fiscal..................

Date de contact: tel./fax/mail/adresa Persoană de contact:....................

 

SOLICITARE

pentru obţinerea avizului prevăzut la art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor pentru posturile din unităţile de asistenţă socială

 

Categoria posturilor vacante

Nr. posturi aprobate prin H.C.L/H.C.J.,

conform statului de funcţii

Nr. posturi aprobate şi ocupate

Nr. posturi aprobate vacante

Posturi vacante pentru care se solicită avizul

Plafon aprobat conform deciziei AJFP/DGRFP

(lei)*)

Total cheltuieli de

personal aprobate în buget

(lei)*)

Plăti efectuate la cheltuieli de personal până la sfârşitul lunii anterioare celei pentru care se solicită avizul

(lei)*)

Medie lunară plăţi efectuate

(lei)

Necesar de cheltuieli de personal până la sfârşitul anului aferente posturilor

vacante pentru care

AJFP/DGRFP a acordat aviz favorabil**)

Necesar de cheltuieli de personal până la sfârşitul anului pentru posturile vacante ce fac obiectul solicitării avizului Guvernului

(lei)

0

1

2

3 = 1-2

4< = 3

5

6

7

8 = 7 /nr. luni  aferente plăţilor

9

10

A. Funcţii publice

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

B. Personal contractual

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

Total

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

C. Informaţii privind cheltuielile de personal

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

Ordonator principal de credite al bugetului local,

....................................................................................

 

Avizat AJPIS

Avizat AJFP/DGRFP

 

NOTĂ:

Datele din coloanele 1-4 se completează la rândurile Aşi B, datele din coloanele 5-9 se completează numai la rândul C, iar datele din coloana 10 se completează pentru toate rândurile.


*) Reprezintă totalul cheltuielilor de personal prevăzute la titlul 10 „Cheltuieli de personal” la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

**) Necesarul se estimează pentru toate posturile vacante de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pentru care AJFP/DGRFP a acordat aviz favorabil pentru ocupare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 şi nu au fost ocupate efectiv până la data prezentei solicitări.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 21 august 2013 între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR)  privind criteriile de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colector UPFR, pentru perioada 2013-2014

 

Având în vedere dispoziţiile art. 133 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul încheiat în data de 21 august 2013 între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) privind criteriile de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colector UPFR, pentru perioada 2013-2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 10 octombrie 2013.

Nr. 174.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

privind criteriile de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colector UPFR, pentru perioada 2013-2014

 

Subscrisele:

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu nr. 88B, având RO 9670110, cont bancar RO66BRDE445SV20971204450 deschis la BRD, Sucursala Dorobanţi Bucureşti, reprezentată legal de Mihaela Alexandrina Scriosteanu, în calitate de director executiv,

şi

Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 4, ap. 15, sectorul 3, având cod fiscal RO 18667695, reprezentată legal de domnul Sorinei Chelariu, în calitate de preşedinte/Daniela Cristina Oprişan, în calitate de administrator,

Preambul

Având în vedere Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 30 septembrie 2010, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 284/2010, astfel cum a fost modificată prin Decizia Curţii de Apel Bucureşti nr. 153Adin 12 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011,

având în vedere faptul că Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) a fost desemnată, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 12/2012, drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune,

având în vedere faptul ca Asociaţia Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) este organism de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, titulari ai dreptului la remuneraţia echitabilă pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune,

având în vedere dispoziţiile art. 1312 alin. (3) lit. c) şi art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora părţile pot stabili printr-un protocol criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor reale de colectare ale organismului de gestiune colector,

au convenit încheierea prezentului protocol, după cum urmează:

Art. 1. - (1) Remuneraţia pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenită tuturor producătorilor de fonograme, este colectată de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (denumită în continuare UPFR).

(2) Sumele repartizate potrivit art. 2 şi achitate de UPFR către ADPFR vor fi repartizate ulterior de ADPFR fiecărui membru propriu.

Art. 2. - (1) Remuneraţia pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenită ADPFR pentru proprii membri, este repartizată de UPFR în procent de 3,6% din sumele totale colectate de la organismele de radiodifuziune după deducerea comisionului de administrare.

(2) Suma totală (nediferenţiată pentru fiecare membru ADPFR) repartizată de UPFR către ADPFR, pentru membrii acestuia, va fi repartizată ulterior fiecărui membru de către ADPFR.

Art. 3. - Pentru repartizarea sumelor cuvenite în baza prezentului protocol, ADPFR garantează UPFR că va repartiza potrivit propriilor criterii de repartiţie stabilite de Adunarea generală a membrilor sumele primite cu titlu de remuneraţie echitabilă din sursa radio tuturor membrilor ADPFR având această calitate la semnarea Protocolului. UPFR este absolvit de orice pretenţie din partea vreunui membru al ADPFR pe perioada valabilităţii prezentului protocol atât pentru fonogramele ce fac parte din repertoriul acestora la data semnării Protocolului, cât şi cele ce vor intra sau vor ieşi în viitor din repertoriul acestora, pe perioada valabilităţii prezentului protocol.

Art. 4. - Răspunderea UPFR nu poate fi angajată în cazul în care neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a repartiţiei nu se datorează culpei UPFR. Cu titlu de exemplu, răspunderea UPFR nu este angajată în cazul întârzierii plăţilor de către utilizatori, în cazul furnizării cu întârziere sau a declarării eronate/necorespunzătoare a playlisturilor de către organismele de radiodifuziune.

Art. 5. - Înainte de repartizarea remuneraţiei pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, UPFR va reţine în mod direct un comision de colectare şi repartizare în cuantum de 7% din remuneraţia echitabilă ce se cuvine producătorilor de fonograme - membri ADPFR.

Art. 6. - Repartizarea remuneraţiilor se va realiza lunar în baza unei fişe de repartiţie care va cuprinde următoarele: sumele brute colectate în luna precedentă, comisionul de colectare reţinut, suma netă de plată şi penalităţile colectate (de exemplu, pentru luna august, repartiţia va fi efectuată până la sfârşitul lunii septembrie). Repartizarea remuneraţiilor pentru perioada scursă până la data semnării Protocolului se va efectua până cel târziu la sfârşitul lunii următoare semnării prezentului protocol.

Art. 7. - (1) UPFR va comunica ADPFR, odată cu repartiţia, un raport lunar cu privire la activitatea de colectare şi repartizare a remuneraţiei care să cuprindă următoarele: situaţia plătitorilor şi a sumelor achitate de fiecare în luna pentru care se va face repartiţia, precum şi playlisturile brute primite de la utilizatori în luna pentru care se face repartiţia, pentru a da posibilitatea ADPFR să repartizeze remuneraţiile în mod corect propriilor membri.

(2) ADPFR va comunica situaţia membrilor lunar, până în data de 15 a fiecărei luni, pentru evitarea remunerării simultane a titularilor din partea ambelor OGC-uri.

Art. 8. - Cu excepţia obligaţiilor legale de furnizare a informaţiilor şi a utilizării acestora în cadrul procedurilor judiciare, organismele de gestiune colectivă se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor primite/obţinute, iar divulgarea acestora către terţi atrage răspunderea juridică a organismului culpabil pentru prejudiciile cauzate.

Art. 9. - Bazele de date constituite de UPFR sunt proprietatea acestuia şi sunt protejate potrivit legii, acestea neputând fi comunicate către ADPFR sau altor persoane.

Art. 10. - În situaţia unui litigiu între cele două organisme de gestiune colectivă având ca obiect repartizarea sumelor colectate de UPFR de la organismele de radiodifuziune, UPFR va înceta repartizarea sumelor către ADPFR.

(2) în termen de 15 zile lucrătoare de la soluţionarea irevocabilă a litigiului, UPFR va relua activitatea de repartizare şi plată a remuneraţiilor cuvenite ADPFR şi va înainta către acesta rapoartele prevăzute la art. 6 şi 7 din prezentul protocol.

Art. 11. - Prezentul protocol se încheie pentru perioada 2013-2014.

Art. 12. - Orice modificare a prezentului protocol este posibilă prin acte adiţionale încheiate între părţi, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, 21 august 2013, în 3 exemplare originale cu forţă probantă egală, fiecare parte semnatară primind câte un exemplar, iar unul urmează a fi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

 

UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA

Preşedinte,

Dan-Cristian Muram

Director executiv,

Mihaela Alexandrina Scriosteanu

Avocat,

Andreea Stratula

ASOCIAŢIA PENTRU DREPTURILE PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME

DIN ROMÂNIA

Preşedinte,

Sorinei Chelariu

Administrator,

Daniela Cristina Oprişan

Avocat,

George Dimofte