MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 648/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 648         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 octombrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

749. - Hotărâre privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.714/3.246. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

31. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă conţinutul şi formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, prevăzute în anexele nr. 1-16*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actele de studii care se eliberează în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar sunt următoarele:

a) Certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolvenţii învăţământului de 8 ani, promoţiile de până în anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale - învăţământ seral/frecvenţă redusă;

b) Certificat de absolvire;

c) Certificat de calificare profesională nivel 1;

d) Certificat de calificare profesională nivel 2;

e) Certificat de calificare profesională nivel 3;

f) Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului;

g) Certificat de absolvire a liceului;

h) Diplomă de bacalaureat;

i) Diplomă de merit, pentru absolvenţii care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10;

j) Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română;

k) Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba maternă;

l) Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională;

m) Certificatul de competenţe digitale;

n) Atestat de competenţe profesionale;

o) Certificat de competenţe profesionale;

p) Atestat de pregătire psihopedagogică.

Art. 3. - În sistemul naţional de învăţământ, actele de studii se întocmesc în limba română.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 2 octombrie 2013.

Nr. 749.


*) Anexele nr. 1-16 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.714 din 14 octombrie 2013

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 3.246 din 21 octombrie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală si organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale

În temeiul prevederilor art. 351 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice

Nicolae-Liviu Dragnea

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale

 

ARTICOLUL 1

Dispoziţii generale

 

(1) Persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, denumite în continuare obligaţii fiscale, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

b) între unitatea administrativ-teritorială, prin primar, şi direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau împuternicitul acestuia, s-a încheiat un protocol în acest scop, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Prin protocol se stabilesc:

a) acordul unităţii administrativ-teritoriale cu privire la încasarea obligaţiilor fiscale;

b) modalitatea de comunicare a informaţiilor între compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale şi organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală referitoare la obligaţiile fiscale;

c) orice alte măsuri de colaborare pe care părţile le consideră necesare pentru aplicarea art. I şi III din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

(3) în termen de două zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei proceduri, direcţia generală regională a finanţelor publice transmite, prin administraţia judeţeană a finanţelor publice, fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din raza sa teritorială, pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a), două exemplare semnate ale protocolului. În situaţia în care unitatea administrativ-teritorială este de acord cu încheierea protocolului, aceasta comunică, în termen de două zile de la data primirii, administraţiei judeţene a finanţelor publice un exemplar al protocolului semnat şi completat în mod corespunzător.

(4) în cazul în care unitatea administrativ-teritorială nu comunică, în termenul prevăzut la alin. (3), protocolul semnat, procedura de încheiere a protocolului poate fi reluată ulterior din iniţiativa unităţii administrativ-teritoriale.

(5) Lista unităţilor administrativ-teritoriale care au încheiat protocolul cu direcţia generală regională a finanţelor publice se publică pe pagina proprie de internet a acesteia, precum şi pe cea a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a prefecturii judeţului.

(6) Primăriile asigură publicarea protocolului la sediul acestora, precum şi în alte locuri de interes public, cum ar fi unităţi medicale, culturale şi altele asemenea, pe care le apreciază ca fiind utile pentru aducerea protocolului la cunoştinţa contribuabililor interesaţi.

(7) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice informează contribuabilii despre posibilitatea achitării obligaţiilor fiscale la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, prin metodele şi canalele utilizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, inclusiv prin comunicate de presă.

 

ARTICOLUL 2

Procedura de transmitere a datelor de la organul fiscal competent la unitatea administrativ-teritorială

 

(1) în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), organul fiscal competent prevăzut la art. 33 sau 36, după caz, din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte şi comunică fiecărui compartiment de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale lista contribuabililor care datorează obligaţii fiscale aferente veniturilor din activităţi agricole, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) se întocmeşte lunar şi se transmite în primele 5 zile ale lunii următoare şi cuprinde informaţii actualizate privind obligaţiile fiscale datorate la sfârşitul lunii de referinţă.

(3) Pentru obligaţiile fiscale datorate de contribuabili până la data încheierii protocolului, lista prevăzută la alin. (1) se comunică compartimentului de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale în termen de două zile de la data încheierii protocolului.

(4) Lista prevăzută la alin. (1) cuprinde cel puţin următoarele elemente: numele şi prenumele contribuabilului, codul numeric personal şi domiciliul fiscal, suma datorată şi natura obligaţiei fiscale (impozit, contribuţii sociale, dobânzi şi penalităţi de întârziere).

(5) Ori de câte ori apar neclarităţi privind suma obligaţiilor fiscale datorate de un contribuabil compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale este obligat să solicite operativ organului fiscal competent clarificări. În acest caz, organul fiscal competent are obligaţia de a comunica operativ informaţiile solicitate.

 

ARTICOLUL 3

Încasarea şi virarea sumelor reprezentând obligaţiile fiscale

 

(1) Plata sumei privind obligaţiile fiscale se face în numerar la compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale.

(2) Compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale încasează sumele plătite de contribuabil în baza listei prevăzute la art. 2 alin. (1) sau în baza deciziilor de impunere ori a deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii prezentate de contribuabil. Compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale încasează sumele plătite de contribuabil chiar dacă acesta efectuează o plată mai mică decât cuantumul obligaţiilor fiscale datorate.

(3) Data plăţii obligaţiilor fiscale este data înscrisă în documentul de plată eliberat de compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale care a încasat suma. În documentul de plată eliberat de compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale acesta menţionează cuantumul şi natura obligaţiei fiscale achitate de contribuabil, precum şi contul bugetar al obligaţiei fiscale ce face obiectul plăţii, astfel:

a) 20.03.01.13 - pentru impozitul pe veniturile din activităţi agricole şi accesoriile acestuia stabilite prin decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit sau decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii;

b) 26.21.05.03.02 - pentru contribuţiile de asigurări sociale de sănătate şi accesoriile acestora stabilite prin decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate sau decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii;

c) 20.03.01.60 - pentru impozitul pe veniturile din activităţi agricole şi accesoriile acestuia stabilite prin decizia de impunere anuală sau decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii.

(4) Pe baza informaţiilor din documentul de plată, compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale întocmeşte situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(5) Pentru sumele achitate eronat de către contribuabili pe alte tipuri de obligaţii fiscale sau stinse eronat de către organele fiscale, contribuabilul va depune, la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, o cerere în acest sens, la care va ataşa o copie a documentului de plată, prevederile Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.311/2008 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz, data plăţii obligaţiilor fiscale este data înscrisă în documentul de plată eliberat de compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale care a încasat suma.

(6) Sumele încasate în numerar reprezentând obligaţii fiscale datorate de contribuabili în condiţiile prezentului ordin se depun de către compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritorială, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, în contul 50.42 „Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte bugete” care se deschide pe numele acestora la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.

(7) La depunerea sumelor în contul prevăzut la alin. (6), compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prezintă unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului şi situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale.

(8) La depunerea sumelor de către compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului efectuează următoarele verificări:

a) sumele înscrise în coloana 5 să fie egale cu sumele din coloana 6 + coloana 7 + coloana 8 din situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale;

b) suma înscrisă în coloana 5 pe rândul „Total” din situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale să fie egală cu suma în numerar care se depune de către compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale în contul 50.42 „Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte bugete”.

(9) în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (8), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului va încasa suma de la compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale în contul prevăzut la alin. (6).

(10) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (8), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului nu va încasa suma şi va solicita compartimentului de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale refacerea situaţiei privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale.

(11) Sumele înscrise în coloana 6, 7 şi 8 din situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale se virează de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, codificate cu codul de identificare fiscală înscris în coloana 2 din aceeaşi situaţie depusă de către compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora.

(12) Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului transmite organului fiscal competent prevăzut la art. 2 alin. (1), la sfârşitul fiecărei zile lucrătoare, sumele încasate în ziua respectivă reprezentând obligaţii fiscale, pentru fiecare contribuabil în parte, în fişierele ce conţin încasările zilnice, în vederea stingerii obligaţiilor fiscale.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

PROTOCOL

încheiat azi, ....................

Între

Direcţia generală regională a finanţelor publice................................., cu sediul în ............................, reprezentată prin director general.........................................................,

şi

Oraşul/Comuna  .................................., cu sediul în  ....................................................., reprezentată prin primar ........................................................................................................................

Art. 1. - Oraşul/Comuna ............................................ îşi exprimă acordul cu privire la încasarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi a accesoriilor pentru neachitarea la scadenţă a acestora, datorate de contribuabilii cu domiciliul fiscal în raza sa teritorială.

Art. 2. - Lista contribuabililor care datorează obligaţii fiscale aferente veniturilor din activităţi agricole se comunică de către ............................................................1 prin ..........................................................................................................................2

Art. 3. - Alte măsuri de colaborare pe care părţile le consideră necesare pentru aplicarea art. I şi III din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare:

........................................................................................................................

 

Direcţia generală regională a finanţelor publice.................................................

Director general

Numele si prenumele..........................

Semnătura.............................................

Stampila................................................

Oraşul/Comuna............................................

Primar

Numele si prenumele..........................

Semnătura.............................................

Stampila................................................


1 Se completează cu denumirea organului fiscal competent.

2 Se completează cu modalitatea de comunicare: poştă, fax, e-mail etc.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul....................

Nr. .........../...............

 

Lista contribuabililor care datorează obligaţii fiscale aferente veniturilor din activităţi agricole luna de referinţă...................

 

Nr. crt.

Debitor

Natura obligaţiei fiscale2

Contul bugetar

Cuantumul sumei datorate

(lei)

 

CNP

Numele şi prenumele

Domiciliul fiscal

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele........................................

Semnătura şi ştampila unităţii.............................

 


1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

2 Se precizează denumirea creanţei fiscale principale: impozit sau contribuţie ori a creanţei fiscale accesorii: dobândă sau penalitate de întârziere.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Oraşul/Comuna.................................................

Codul de identificare fiscală..............................

Nr. .........../...............

Situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale care se depun la unitatea Trezoreriei Statului...............în data de...........,

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Documentul prin care s-a încasat suma în numerar

Suma încasată de la contribuabil (obligaţie principală şi accesorii)

 

 

 

Nr.

Data

TOTAL, din care:

Pentru contul 20.03.01.13 „Impozit pe venituri din activităţi agricole”

Pentru contul 26.21.05.03.02 - Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri

Pentru contul 20.03.01.60

„Regularizări”

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Ordonator principal de credite

Numele şi prenumele........................................

Semnătura şi ştampila unităţii.........................

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2013

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2013, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 0,76% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 0,39% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,16% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 15 octombrie 2013.

Nr. 31.