MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 654/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 654         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 24 octombrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

58. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

59. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

807. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 

809. - Hotărâre privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Surduc şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Surduc, judeţul Sălaj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.196. – Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

3. - Hotărâre privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMĹNIEI

 

SENATUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. V „Componenţa Comisiei pentru politică externă“, domnul senator Purec Ion-Simeon - Grupul parlamentar al Partidului Poporului - Dan Diaconescu - se include în componenţa comisiei.

2. La anexa nr. X „Componenţa Comisiei pentru sănătate publică“, domnul senator Bujor Dumitru-Marcel - Grupul parlamentar al Partidului Poporului - Dan Diaconescu - se include în componenţa comisiei.

3. La anexa nr. XII „Componenţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi“:

– domnul senator Drăghici Damian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - iese din componenţa comisiei;

– domnul senator Popa Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Poporului - Dan Diaconescu - se include în componenţa comisiei.

4. La anexa nr. XIII „Componenţa Comisiei pentru egalitatea de şanse“:

– doamna senator Silistru Doina - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - iese din componenţa comisiei;

– domnul senator Dumitrescu Florinel - Grupul parlamentar al Partidului Poporului - Dan Diaconescu - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2013

Nr. 58.

 

PARLAMENTUL ROMĹNIEI

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. XI „Componenţa Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă”, doamna senator Popa Mihaela - Grupul

parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei, în locul doamnei senator Câmpeanu Mariana - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

2. La anexa nr. XVIII „Componenţa Comisiei permanente a românilor de pretutindeni”, doamna senator Câmpeanu Mariana - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, se include în componenţa comisiei, în locul doamnei senator Popa Mihaela - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 22 octombrie 2013

Nr. 59.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui ACT EMIS DE: Guvernul României

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 şi 633 bis din 27 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Negreşti, la secţiunea I „Bunuri imobile” - Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public, se abrogă poziţia nr. 20.

2. La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bogdăneşti, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 221, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.3”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan şi clădire - fosta Brutărie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa teren 712 mp; nr. corpuri - 1; Suprafaţa construită 227 mp; Suprafaţa desfăşurată 227 mp; nr. nivele - P; Structura de rezistenţă - B; Fundaţii - B; Pereţi - B; Acoperiş - B; Starea construcţiei B; Dotări edilitare - instalaţie electrică; Capacitate 6 camere; Adresa: sat Unţeşti; Vecinătăţi: N - str. secundară, S - str. secundară, E - str. principală, V - Frunza Ion”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1981”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.000”.

3. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Griviţa”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 290, 291, 310, 320, 321, 325;

b) la poziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din DN 24 D Bârlad-Galaţi până la Şolcă Neculai, lungime 2,70 km, lăţime 10 m, din care asfaltat pe lungimea de 1,8 km din DN 24 D Bârlad-Galaţi până la km 0,1800. Platformă drum de 7 m din care parte carosabilă 5,50 m şi acostamente de 2 x 0,75 m. Structura rutieră: strat uzură din mixtură asfaltică tip BA 16 de 5 cm; strat de legătură din mixtură asfaltică tip BAD 25 de 6 cm, amestec de sorturi granulometrice tip Lidonit de 15 cm; strat de fundaţie inferior balast amestec de 30 cm. Rigole din beton: 2.768,92 ml. Podeţe: podeţ dalat 0,5 x 0,5 = 1 buc; Dn 600 = 5 buc; Dn 1000 = 6 buc”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.969.293,89”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „ Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2001, investiţie FEADR”.

c) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 326, se introduc 7 noi poziţii, poziţiile nr. 327-333, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013

Nr. 807.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Griviţa

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

327

1.6.2.

Grădiniţă cu 3 săli de grupă - program normal – în localitatea Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui

Satul Griviţa

- suprafaţă teren: 1.852 mp;

- tarlaua 25;

- Parcela 713, 714, 715;

- clădire 1 corp cu 3 săli de grupă;

- Suprafaţă construia 354,80 mp;

- dotări - instalaţie electrică, instalaţie de apă, instalaţie sanitară, instalaţie de încălzire termică.

Structura de rezistenţă: zidărie

Fundaţii: beton armat

Acoperiş: plăci ceramice dublu presate (ţiglă)

Vecinătăţi: N - Alee de acces; S - Parohia Griviţa; E – Drum sătesc; V - Şcoala veche Griviţa.

2013

972.083,12

Domeniul public îl comunei Griviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local ir. 12/2013 Investiţie FEADR

 

 

328

1.8.6.

Reţea de alimentare cu apă

Satele Griviţa şi Trestiana - pleacă de la Dispensar veterinar Griviţa - satul Griviţa până la Spânu Valentin - satul Trestiana.

Lungimea totală reţea distribuţie: 11.093 m, din care:

- conductă PEHD PE 100 PN 6 Dn 75 x 2,8 mm = 6.088 ml;

- conducta PEHD PE 100 PN 6 Dn 110x4 mm = 2.171 ml;

- conductă PEHD PE 100 PN 10 Dn 110 x 6,6 mm = 2,405 ml;

. conductă PEHD PE 100 PN 10 Dn 140 x 8,3 mm = 430 ml;

- conductă de aducţiune: 856 m,

Rezervor înmagazina re apă situat în satul Griviţa, teren extravilan, tarlaua 75, parcela 1227

Capacitate rezervor - 300 mc

Caracteristici principale:

- diametru interior 8,00 m;

- înălţimea rezervorului 6,915 m;

- adâncimea maximă a apei în rezervor 6,00 m.

Staţie clorinare şi staţie de pompare la sistem de alimentare cu apă:

Satul Griviţa, păşunea comunală

Tarlaua 75

Parcela 1227

Clădire 1 corp cu 3 săli, din care 1 cameră pentru grup pompare, 1 cameră gospodărie reactivi (instalaţie dozare) şi 1 cameră birou.

Suprafaţă construită - 60 mp

Dotări - instalaţie electrică, Instalaţie de apă

Structura de rezistenţă: stâlpi metalici

Fundaţii: beton armat

Acoperiş: panouri termoizolante

5 puţuri forate: satul Griviţa, teren extravilan, păşune comunală, situate în tarlaua 75, parcela 1227

2013

2.415.397,95

Domeniul public al comunei Griviţa potrivit Hotărârii Consiliului Local ir. 12/2013 Investiţie FEADR

329

1.8.5.

Reţea de canalizare ape uzate în satele Griviţa şi Trestiana

 

 

 

Satele Griviţa şi Trestiana

Colector principal 1: pleacă de la Radu Alexandru până la Staţia pompare ape uzate Griviţa

Colector principal 2: pleacă de la Toderaşcu Dumitru până la Staţia pompare ape uzate Trestiana

Lungimea totală reţea canalizare 7,479 m

Număr cămine vizitare -186 buc,

Staţie pompare ape uzate SPAU1 Griviţa - la sistemul de canalizare

Satul Griviţa, teren extravilan, în suprafaţă de 100 mp, lângă cimitir, tarlaua 75, parcela 1,310

Di = 3 m; Hi = 6,70 m

Conductă de refulare, lungimea de 1.844 m, PEHD 110 mm

Staţie pompare ape uzate SPAU 2 Trestiana – la sistemul de canalizare

Satul Trestiana, teren intravilan, în suprafaţă de 100 mp, lângă Şcoala Trestia na, tarlaua 10, parcela 430

Di = 3 m; Hi = 8 m

Conductă de refulare, lungimea de 1,502 ti, PEHD 125 mm

Staţii de epurare:

Satul Trestiana, teren extravilan, situat în tarlaua 59, parcela 986, păşunea comunală

Tanc inox izolat termic Q uzi = 100 mc/zi

Tanc inox izolat termic Q uzi = 150 mc/zi

2013

4,286.375

Domeniul public al comunei Griviţa,

potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2013

Investiţie FEADR

330

1.8.6.

Extindere reţea de alimentare cu apă

Satul Griviţa

Lungime - 2,660 ml

Satul Trestiana

Lungime - 2.780 ml

2013

284,431

Domeniul public al comunei Griviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local ir, 12/2013

331

1.8.6.

Puţ forat Trestiana

Satul Trestiana, teren intravilan în suprafaţă de 100 mp situat lângă Şcoala cu clasele I-VIII Trestiana, tarlaua 10, parcela 430

2008

67,000

Domeniul public al comunei Griviţa,

potrivit Hotărârii Consiliului Local ir, 12/2013

332

1.8.6.

Puţ forat Griviţa

Satul Griviţa, teren intravilan situat lângă Primăria Comunei Griviţa, acoperit cu tablă

1977

2.643,70

Domeniul public al comunei  Griviţa potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2013

333

1.8.6.

Put forat Griviţa

Satul Griviţa, teren extravilan situat în păşunea comunală, tarlaua 89, parcela 1441

2012

59.781

Domeniul public al comunei Griviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2013

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Surduc şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Surduc, judeţul Sălaj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrative-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora şi al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui drum forestier, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Surduc, judeţul Sălaj, şi în administrarea consiliului beai al acesteia, în condiţiile legii.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea terenului aferent drumului forestier prevăzut \z art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Surduc, judeţul Sălaj, şi în administrarea consiliului local al acesteia, în condiţiile legii.

(2) Pentru terenul forestier prevăzut la alin. (1), Consiliul Local al Comunei Surduc asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestui teren, potrivit legii.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumului forestier prevăzut la art. 1 şi a terenului aferent acestuia prevăzut la art. 2 se va face prin protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri si piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013

Nr. 809.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale drumului forestier aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru care se solicită trecerea în domeniul public al comunei Surduc, judeţul Sălaj, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Surduc

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

 

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite în proprietate/ administrare bunul imobil

Denumirea bunului imobil/ Indicativul

drumului

Elemente de identificare

Valoare de inventar

Cod de clasificare

Iniţială

Transmisă

Rămasă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Localitatea Surduc,

comuna Surduc,

judeţul Sălaj

Statul român, în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

CUI 1590120

Comuna Surduc, în administrarea Consiliului Local al Comunei Surduc CUI 4291620

DAF Valea Hrăii,

LIP IV, ua 190 D

parţial, OS Jibou

Nr. inventar M.F.P.: 3885 parţial

Nr. inventar mijloc fix:

RNP/Romsilva 2583 parţial

Lungime: 940 m Lăţime: 9,52 m DN1H, km D+000-km 0+94C - drum forestier pietruit

50.685

13.913

46.772

8.04.04

 

ANEXA. Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului aferent drumului forestier aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru care se solicită trecerea în domeniul public al comunei Surduc, judeţul Sălaj, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Surduc

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

 

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

 

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

 

Denumirea bunului imobil/Indicativul

drumului

Elementele de identificare

 

Codul de clasificare

0

1

2

3

4

5

6

 

 

Localitatea Surduc, comuna Surduc, judeţul Sălaj

 

Statul român, în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

CUI 1590120

 

Comuna Surduc, în administrarea Consiliului Local al Comunei Surduc

CUI 4291620

 

Teren aferent DAF Valea Hrăii, UPIV, ua 190 Dl% parţial, OS Jibou

Nr. inventar M.F.P.: 1364 parţial, nr. cadastral 50467 Lungime: 940 m; Lăţime: 9,52 m

DN 1H, km 0+000 - km 04940

Suprafaţa: 0,8952 ha

B.04.02

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti, a componenţelor nominale a\e comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii ACT EMIS DE: Ministerul Sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 10162 din 11 octombrie 2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice,

având îi vedere prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, precum şi propunerea Consiliului Superior de Medicină legală comunicată prin Adresa nr. C.S. 21 din 22 martie 2013,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă componenţa nominală a Comisiei superioare medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă componenţele nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti şi din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modul de funcţionare a Comisiei superioare medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă modul de funcţionare a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti şi a comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legate din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 393/2010* pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti şi a comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare.

Art. 7. - Direcţia de asistenţă medicală si politici publice, Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” şi institutele de medicină legală Cluj-Napoca, laşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 8. - Prezentul ordin se publică îi Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013

Nr. 1.196.


* Ordinul ministrului sănătăţii nr. 393/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

Componenţa nominală a Comisiei superioare medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti

 

Preşedinte:

- Prof. dr. Dan Dermengiu - I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti

Membri:

- Prof. dr. Vasile Astărăstoae - I.M.L. Iaşi

- Prof. dr. Alexandra Enache - I.M.L. Timişoara

- Prof. dr. Roxana Zăvoi - I.M.L. Craiova

- Prof. dr. Dan Perju-Dumbravă - I.M.L, Cluj-Napoca

- Prof. dr. Valentin Iftenie - I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti

- Prof. dr. Maria Sajin - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

- Conf. dr. Valentin Gheorghiu - I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti

- Conf. dr. George Cristian Curcă - I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti

- Conf. dr. Gabriel Mihalache - S.J.M.L. Oradea

- Conf. dr. Silviu Morar - S.J.M.L. Sibiu

- Dr. Diana Bulgaru-Iliescu - I.M.L. Iaşi

- Dr. Marius Vartic - I.M.L. Cluj-Napoca

- Dr. Viorel Hădăreanu - I.M.L. Târgu Mureş

- Dr. Salem Abdo - I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti

 

ANEXA Nr. 2

 

Componenţele nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti şi din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova

 

I. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti

Preşedinte:

- Prof. dr. Dan Dermengiu, medic primar medicină legală

Membri:

- Conf. dr. George Cristian Curcă, medic primar medicină legală

- Conf. dr. Valentin Gheorghiu, medic primar medicină legală

- Şef lucrări dr. Ionuţ Popescu, medic primar medicină legală

- Dr. Constantin Dragoteanu, medic primar medicină legală

II. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală Cluj-Napoca

Preşedinte:

- Dr. Marius Vartic, medic primar medicină legală

Membri:

- Prof. dr. Dan Perju-Dumbravă, medic primar medicină legală

- Şef lucrări dr. Ştefan Aniţan, medic primar medicină legală

- Dr. Romulus Ştefan, medic primar medicină legală

- Dr. Costel Siserman, medic primar medicină legală

III. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală Iaşi

Preşedinte:

- Prof. dr. Vasile Aatărăstoae, medic primar medicină legală

Membri:

- Dr. Diana Bulgaru-Iliescu, medic primar medicină legală

- Conf. dr. Beatrice Gabriela Ioan, medic primar medicină legală

- Conf. dr. Carmen Anda Grigoriu, medic primar medicină legală

- Dr. Carleta Teodorescu, medic primar medicină legală

IV. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală Timişoara

Preşedinte:

- Prof. dr. Alexandra Enache, medic primar medicină legală

Membri:

- Conf. dr. Valeriu Matei, medic primar medicină legală

- Asist. univ. dr. Veronica Ciocan, medic primar medicină legală

- Dr. Dorina Lungu, medic primar medicină legală

- Dr. Magda Petcu, medic primar medicină legală

V. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală Târgu Mureş

Preşedinte:

- Şef lucrări dr. Viorel Hădăreanu, medic primar medicină legală

Membri:

- Dr. Harald Jung, medic primar medicină legală

- Dr. Lucian Croitorescu, medic primar medicină legală

- Dr. Dacian Biriş, medic primar medicină legală

- Dr. Siklodi Palfi Katalin, medic primar medicină legală

VI. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală Craiova

Preşedinte:

- Prof. dr. Roxana Zăvoi, medic primar medicină legală

Membri:

- Şef lucrări dr. Liliana Stanca, medic primar medicină legală

- Dr. Mihail Ştefănescu, medic primar medicină legală

- Dr. Claudiu George Ţolescu, medic primar medicină legală

- Dr. Camelia Cotulbea, medic primar medicină legală

 

ANEXA. Nr. 3

 

Modul de funcţionare a Comisiei superioare medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti

 

1. Comisia superioară medico-legală reprezintă autoritatea ştiinţifică supremă în domeniul medicinei legale şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti prin şedinţe de lucru convocate de preşedintele acestei comisii.

2. Şedinţele de lucru se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin două treimi din membrii permanenţi ai Comisiei superioare medico-legale.

3. Membrii Comisiei superioare medico-legale care au participat la elaborarea avizului comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale nu pot participa la dezbaterile din cadrul şedinţei în legătură cu speţa respectivă şi nici nu vor semna avizul elaborat.

4. Calitatea de membru al Comisiei superioare medico-legale este incompatibilă cu calitatea de expert recomandat.

5. Avizul Comisiei superioare medico-legale se elaborează contra cost.

6. Comisia superioară medico-legală se poate pronunţa prin aviz asupra documentelor medico-legale întocmite în cazul examinărilor medico-legale efectuate în cazul persoanelor şi al cadavrelor umane ori al fragmentelor de cadavru.

7. Comisia superioară medico-legală nu se poate pronunţa prin aviz asupra veridicităţii ştiinţifice a investigaţiei ADN, care este expertiză de strictă specialitate efectuată în cadrul instituţiei medico-legale, urmând ca în situaţia în care se dispune un astfel de aviz comisia să menţioneze dacă a fost sau nu respectată metodologia de lucru şi să recomande efectuarea unei alte investigaţii ADN în altă instituţie de specialitate, pentru compararea rezultatelor.

8. Comisia superioară medico-legală nu poate elibera un aviz în absenţa existenţei în cazul respectiv a unui aviz formulat de către comisia de avizare şi control al actelor medicale competentă teritorial.

9. În situaţia speţelor în care există suspiciunea culpei medicale cu privire la modul în care a fost acordată asistenţa medicală, prezenţa medicului care a întocmit referatul de specialitate la şedinţa Comisiei superioare medico-legale în care se dezbate cazul respectiv este obligatorie.

10. Avizul elaborat de către Comisia superioară medico-legală trebuie să fie semnat şi parafat de către toţi membrii care au participat la analiza cazului respectiv.

11. În situaţiile în care există puncte de vedere diferite asupra unui caz analizat, acestea vor fi formulate, semnate şi parafate sub formă de opinie separată în avizul elaborat de comisie.

12. Avizul Comisiei superioare medico-legale trebuie eliberat în cel mai scurt timp de la data solicitării. Trimiterea acestuia la organul judiciar care 1-a solicitat se realizează în cel mult 40 de zile de la înregistrarea la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti. De asemenea, acesta poate fi remis în copie următorilor solicitanţi:

a) partea interesată, contra cost; b)Ministerul Sănătăţii;

c) comisiile de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis de la nivelul direcţiilor de sănătate publică teritoriale;

d) Colegiul Medicilor din România şi consiliile judeţene ale acestuia.

13. Şedinţele Comisiei superioare medico-legale nu sunt publice.

14. Exemplarele în copie ale avizelor elaborate de către Comisia superioară medico-legală sunt arhivate împreună cu documentele aferente în cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti pe perioada de timp stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

15. Accesul la arhiva Comisiei superioare medico-legale este posibil numai cu aprobarea directorului Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti.

 

ANEXA. Nr. 4

 

Modul de funcţionare a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti şi a comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală

din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova

 

1. În cadrul fiecărui institut de medicină legală funcţionează câte o comisie de avizare şi control al actelor medico-legale.

2. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale, denumită în continuare Comisie de avizare şi control, evaluează din punct de vedere ştiinţific, cu respectarea competenţei teritoriale şi la solicitarea organelor judiciare, documentele întocmite în cadrul institutului respectiv de medicină legală.

3. Comisia de avizare şi control îşi desfăşoară activitatea sub forma şedinţelor de lucru convocate de preşedintele comisiei.

4. Calitatea de membru al Comisiei de avizare şi control este incompatibilă cu calitatea de expert recomandat.

5. Comisia de avizare şi control se poate pronunţa prin aviz asupra documentelor medico-legale întocmite cu ocazia examinărilor medico-legale efectuate în cazul persoanelor, cadavrelor umane ori al fragmentelor de cadavru.

6. Avizul Comisiei de avizare şi control se elaborează contra cost.

7. Comisia de avizare şi control nu se poate pronunţa prin aviz asupra veridicităţii ştiinţifice a investigaţiei ADN, care este expertiză de strictă specialitate efectuată în cadrul instituţiei medico-legale, urmând ca în situaţia în care se dispune un astfel de aviz comisia să menţioneze dacă a fost sau nu respectată metodologia de lucru şi să recomande efectuarea unei alte investigaţii ADN în altă instituţie de specialitate, pentru compararea rezultatelor.

8. Comisia de avizare şi control nu poate elabora un aviz dacă în speţa respectivă a fost elaborat avizul Comisiei superioare medico-legale.

9. Avizul elaborat de către Comisia de avizare şi control trebuie să fie semnat şi parafat de către toţi membrii care au participat la analiza cazului respectiv.

10. În situaţiile în care există puncte de vedere diferite asupra unui caz analizat, acestea vor fi formulate, semnate şi parafate sub formă de opinie separată în avizul elaborat de comisie.

11. Avizul Comisiei de avizare şi control trebuie eliberat în cel mai scurt timp de la data solicitării, trimiterea acestuia la organul judiciar care 1-a solicitat urmând a fi realizată în cel mult 40 de zile de la înregistrarea la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti a actului prin care a fost dispus. Acesta poate fi remis în copie şi următorilor solicitanţi:

a) partea interesată, contra cost; b)Ministerul Sănătăţii;

c) comisiile de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis de la nivelul direcţiilor de sănătate publică teritoriale;

d) Colegiul Medicilor din România sau consiliile judeţene ale acestuia.

12. Şedinţele Comisiei de avizare şi control nu sunt publice

13. Exemplarele în copie ale avizelor elaborate de către Comisia de avizare şi control şi transmise organelor judiciare sunt arhivate împreună cu documentele aferente în cadrul institutelor de medicină legală teritoriale pe perioada stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

14. Accesul la arhiva Comisiei de avizare şi control este posibil numai cu aprobarea directorului Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti.

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de libera practica

 

Având în vedere dispoziţiile art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,

în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,

Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Evidenţa profesional a psihologilor cu drept de liberă practică, denumiţi în continuare psihologi, se realizează printr-un sistem mixt de evidenţă, prin utilizarea registrelor profesionale, realizate potrivit anexelor nr. 1-3, şi a etichetelor de tip timbru, denumite în continuare timbre profesionale, realizate potrivit anexei nr. 4.

(2) Registrele şi timbrele profesionale nu pot fi înstrăinate de către psihologi în niciun fel şi nu pot fi lăsate în paza juridică a altor persoane.

(3) Evidenţa şi securizarea activităţii profesionale a psihologilor este obligatorie, în condiţiile stabilite de către Colegiul Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu.

(4) Actele profesionale materiale, contractele de prestări de servicii psihologice şi corespondenţa psihologilor se semnează de către aceştia şi se certifică prin utilizarea parafelor profesional şi a ştampilelor formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog.

 

Capitolul II

Registrele profesional

 

Art. 2. - (1) Psihologii care şi exercită profesia prin formele independente prevăzute în Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, denumită în continuare lege, sunt obligaţi să realizeze şi să organizeze următoarele registre profesionale:

a) registrul de evidenţă a actelor profesionale, realizat în mod obligatoriu atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic, prevăzut în anexa nr. 1;

b) registrul de evidenţă a contractelor de prestări de servicii psihologice, prevăzut în anexa nr. 2;

c) registrul general de evidenţă a corespondenţei profesionale, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Documentul specificat la alin. (1) lit. a) este obligatoriu pentru toate formele de exercitare a profesiei, întocmindu-se într-un termen de maximum 30 de zile de la data înfiinţării formei de exercitare a profesiei.

(3) Documentul specificat la alin. (1) lit. a) se realizează şi se organizează zilnic, indiferent dacă psihologul are statut de titular sau de angajat în cadrul unei forme de exercitare a profesiei, pentru toate actele profesionale realizate.

(4) La dată finalizării activităţii profesionale, documentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se închide şi se arhivează în cadrul formei de exercitare a profesiei de psiholog, unde a fost realizată activitatea profesională, psihologul obţinând în mod obligatoriu o dovadă privind închiderea registrelor, cu menţionarea numărului de înregistrări de la dată începerii si până la dată încetării activităţii profesionale,

(5) Registrele profesionale se păstrează de către psihologii titulari la sediile formelor independente de exercitare a profesiei şi se prezintă în mod obligatoriu în vederea controlului profesional, cu respectarea principiului confidenţialităţii de către psihologii cu atribuţii de control profesional,

(6) Registrele profesionale prevăzute la alin. (1) se imprimă pe suport hârtie potrivit modelelor publicate pe site-ul www.copsi.ro, cărţile fiind numerotate şi securizate prin aplicarea parafei sau ştampilei, precum şi a semnăturii psihologilor care le întocmesc, pe ultima filă a acestora,

Art. 3. - (1) Activităţile psihologice furnizate de către psihologii salariaţi/numiţi în funcţie pentru personalul instituţiei angajatoare sau pentru persoanele instituţionalizate la entitatea angajatoare sunt evidenţiate în registrul profesional prevăzut la art. 2 alin. (l) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate în servirile psihologice referitoare la normele de examinare psihologică, Actele emise îi baza acestor activităţi psihologice nu sunt supuse obligaţiei timbrări profesionale, acestea având regim de uz intern, psihologi salariaţi/numiţi îi funcţie nu pot furniza serviri psihologice către terţi, că urmare a calităţi ce reiese din raporturile individuale de muncă/de serviciu cu entităţile angajatoare, altele decât cele care au calitatea de furnizori de servicii psihologice.

(2) Activităţile de consiliere psihologică, inclusiv consiliere logopedică, şi de psihoterapie se evidenţiază numai prin înscriere îi registrele profesionale.

Art. 4. - (1) Registrele profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1) se realizează pe suport hârtie, de dimensiunea standardizată A4, format landscape, având paginile numerotate în ordine crescătoare, legate în cărţi de 100 sau 200 de file.

(2) Registrele profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1), printate după modelele prezentate pe site-ul www.copsi.ro, se numerotează şi se leagă de către psihologi, urmând că pe ultima filă, pe verso, să fie înscrise numărul de pagini şi dată numerotării fiecărui registru profesional,

(3) în domeniul apărării si siguranţei naţionale registrul de evidenţă al actelor profesionale, utilizat de către psihologi salariaţi/numiţi îi funcţie, se întocmeşte potrivit modelelor aprobate de instituţiile angajatoare,

(4) Registrele profesionale organizate de către psiholog sau de către formele independente de exercitare a profesiei până la dată Intrării 1h vigoare a prezenţei hotărâri se închid până la sfârşitul zilei de 31 octombrie 2013, fiind înscrisa menţiunea „ÎNCHIS” după ultima rubrica completată, nemaifiind posibilă continuarea evidenţei, Registrele profesionale organizate ni condiţiile prezenţei hotărâri se deschid cu numărul IA, până la sfârşitul anului curent, fără a continuă numerotarea din registrele profesionale realizate anterior intrării în vigoare a prezenţei hotărâri,

(5) Registrele profesionale se organizează anual, chiar dacă sunt constituite din una sau mai multe cărţi, indiferent de numărul de pagini al acestora, potrivit alin. (1).

(6) Registrele profesionale prevăzute la art. 2 alin, (1) se păstrează si se arhivează de către psiholog în condiţie prevăzute la art. 47 din Normele metodologice de aplicare a  Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, denumite în continuare norme,

 

Capitolul III

Timbrele profesionale

 

Art. 5. - (1) Actele profesionale emise de către psihologi sunt Înregistrate în registrele profesionale si se securizează prin aplicarea în mod obligatoriu a timbrelor profesionale.

(2) Prin acte profesionale se înţelege toate actele emise de către psiholog, că rezultat al activităţi sale profesionale, îi următoarele forme: aviz psihologic, raport de evaluare psihologica, raport de expertiză psihologica sau alte acte materiale prin care se emit concluziile evaluărilor psihologice.

(3) Actele profesionale prevăzute la alin. (2) sunt valabile numai în condiţii de securizare, respectiv prin lipirea unui timbru profesional, în partea dreapta a actului profesional emis, deasupra căruia se aplică în mod obligatoriu, prin imprimare, stampila formei independente de exercitare a profesiei,

(4) Timbrul profesional care a rost utilizat pentru un act profesional emis nu mal poate fi folosit pentru un alt act profesional, Utilizarea repetată a unul timbru profesional constituie abatere disciplinară.

Art. 6. - (1) Seria şi numărul de pe timbrul profesional aplicat pe actul emis de către furnizorul de serviri psihologice se înregistrează îi mod obligatoriu, îi ordinea emitent cronologic, în registrele profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a). în cazul îi care timbrul profesional are matcă, conţinând serie şi număr, această se (peste în registrul profesional prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a).

(2) Actele profesionale sunt securizate prin aplicarea timbrelor profesionale, conţinând marca „Colegiul Psihologilor din România”, realizată potrivit anexei nr. 4.

Art. 7. - (1) Timbrele profesionale se distribuie către psihologi doar de către Colegiu, îi baza unui sistem de comandă şi expediţie, coordonat de un birou unic din cadrul Departamentului juridic şi de comunicare, prin intermediul filialelor teritoriale.

(2) Timbrele profesionale se comandă de către flecare psiholog care îşi exercită profesia printr-o formă independenta de exercitare a profesiei printr-un sistem electronic on-line, administrat de către colegiu.

(3) Timbrele profesionale se pot comandă înainte de începutul luni îi care urmează să fie utilizate, îi condiţiile stabilite de către Colegiu.

(4) Comercializarea timbrelor profesionale de către alte persoane decât cele autorizate de Colegiu şi utilizarea acestora îi alte scopuri decât pentru emiterea actelor profesionale sunt interzise. Fapta psihologului care înstrăinează îi orice fel timbrele profesionale constituie abatere disciplinara.

(5) Responsabilitatea pentru achiziţia, utilizarea/neutilizarea timbrelor profesionale, respectiv pentru evidenţă profesională este îi sarcina psihologului care a prestat servirile psihologice şi care a emis actul profesional, sub parafa şi semnătură personală.

(6) Contravaloarea cheltuielilor privind achiziţia timbrelor profesionale pentru angajaţi cade în sarcina formelor independente de exercitare a profesiei, în raport cu normă de muncă.

Art. 8. - (1) Timbrele profesionale se comandă şi se achiziţionează numai de către titulari sau psihologi angajaţi ai formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog, certificate de către Colegiu şi active din punct de vedere fiscal.

(2) Achiziţionarea timbrelor profesionale se realizează potrivit necesarului formei independente de exercitare a profesiei, raportat la timpul de muncă al titularului sau angajatului, fără a putea depăşi numărul de maximum 48 de ore/săptămâna, potrivit Codului muncii.

(3) Norma medie a actelor profesionale emise zilnic de către un psiholog este de 8 (opt), raportate la orele de muncă, fără a putea depăşi un număr de maximum 48 de ore/săptămâna, în condiţiile legislaţiei munci.

(4) Numărul minim sau maxim de timbre profesionale ce poate fi comandat se stabileşte prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului,

(5) Psihologii pot comanda în fiecare luna un număr de timbre profesionale pentru o perioada de cel mut o luna calendaristică, raportat la normă de muncă. Timbrele profesionale achiziţionate, care nu au fost utilizate în anul curent, nu mai pot fi utilizate în anul următor, psihologii fiind obligaţi să efectueze o comandă în funcţie de necesarul previzionat.

(6) Timbrele profesionale care nu se utilizează în anul curent se arhivează de către psihologi care le-au achiziţionat, fiind interzisă distrugerea sau înstrăinarea acestora.

 

Capitalul IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 9. - (1) în cazul neutilizării timbrelor profesionale în luna curentă, acestea pot fi utilizate şi în perioada următoare, până la sfârşitul anului curent, cu respectarea condiţiilor de înregistrare prevăzute în prezenţa hotărâre.

(2) Emiterea de către psihologi a actelor profesional fără aplicarea timbrelor profesionale, fără aplicarea parafei profesionale a psihologului examinator şi fără aplicarea ştampilei formei independente de exercitare a profesiei constituie abatere disciplinară.

(3) Neînregistrarea actelor profesional, a seriei şi a numărului înscris pe timbrul profesional sau fără a se aplică matcă timbrului profesional în registrul prevăzut la art. 2 alin. CI) lit. a) constituie abatere disciplinară.

(4) Cheltuielii pentru achiziţia registrelor profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1) şi a timbrelor profesionale reprezintă cheltuieli cu achiziţia materialelor consumabile pentru exercitarea profesiei, deductibile fecal în condiţiile legislaţiei specifice.

(5) Sistemul electronic de comandă a timbrelor profesionale, preţul de achiziţie, sistemul de arondare pentru expedierea şi ridicarea comenzilor, precum şi actele de punere în aplicare şi de detaliere a prezenţei hotărâri privind evidenţă profesionala a psihologilor se aprobă prin dispoziţia preşedintelui Colegiului.

(6) Dispoziţiile art. 8 privind normarea profesionala pot fi detaliate în condiţiile specialităţii profesionale, potrivit hotărârii Comitetului director privind aprobarea standardelor de calitate în serviciile psihologice, pe baza propunerilor comisiilor aplicative, până la dată de 15 decembrie 2013. Până la dată de 1 iulie 2014 Comitetul director aprobă ghidurile de bune practici în specialităţile profesionale.

Art. 10. - (1) De la dată de 1 noiembrie 2013, evidenţă actelor profesionale prin registrele profesionale se realizează potrivit procedurilor şi condiţiilor prevăzute în prezenţa hotărâre, utilizarea timbrelor profesionale fiind obligatorie începând cu dată de 1 ianuarie 2014. Timbrele profesionale ce urmează a fi utilizate în luna ianuarie a anului 2014 pot fi comandate de către psihologi începând cu dată de 18 noiembrie 2013.

(2) Până la dată intrării în vigoare a prezenţei hotărâri. Colegiul informează instituţiile publice şi alte entităţi interesate cu privire la noile condiţii privind evidenţă şi securizarea actelor profesionale ale psihologilor.

(3) Nerespectarea dispoziţiilor prezenţei hotărâri, cu privire la evidenţă profesionala a psihologilor, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în condiţiile legii.

(4) Prezenţa hotărâre este emisă pentru punerea în aplicare şi detalierea prevederilor legii.

(5) Prezenţa hotărâre intră în vigoare de la dată publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenţa hotărâre.

 

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,

Mihai Aniţei

 

Bucureşti, 27 septembrie 2013

Nr. 3.

 

ANEXA Nr. 1

 

Colegiul

Sigla

Psihologilor

din România

 

 

 

Cartea nr. ................./anul .............

Data deschiderii: ................

 

L.S.

 

REGISTRUL

de evidenţă a actelor profesionale*

 

………………………………………………………………………..

(numele şi prenumele psihologului cu drept de liberă practică)

 


* Registrul de evidenţă al actelor profesionale se realizează şi se arhivează inclusiv în formă electronică, în vederea raportării periodice.

 

Colegiul

Sigla

Psihologilor

din România

 

REGISTRUL

de evidenţă a actelor profesionale

 

Numărul şi data înregistrării

(ora, ziua, luna, anul)

Denumirea beneficiarului/CNP

(numele şi prenumele)

Specialitate

(de exemplu, psihologie clinică, psihologia muncii şi organizaţională, psihologia transporturilor etc.)

Denumirea

(aviz psihologic, raport de evaluare psihologică, raport de expertiză psihologică) şi concluziile sumare ale actului profesional (apt/inapt)

Seria şi numărul timbrului sau matca timbrului profesional

(aplicată prin lipire)

Semnătura beneficiarului serviciilor psihologice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Colegiul

Sigla

Psihologilor

din România

 

 

Cartea nr. ................./anul .............

Data deschiderii: ................

 

L.S.

 

REGISTRUL

de evidenţă a contractelor de prestări de servicii psihologice

 

 

………………………………………………………………………..

(denumirea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică)

 

Colegiul

Sigla

Psihologilor

din România

 

 

REGISTRUL

de evidenţă a contractelor de prestări de servicii psihologice

 

Numărul şi data înregistrării

(ziua, luna, anul)

Denumirea beneficiarului

(persoana fizică/juridică)

Numărul şi data înregistrării din evidenţa beneficiarului (persoana juridică)

Conţinutul sintetic al obiectului contractului şi data încheierii contractului

(numărul de examinări)

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA. Nr. 3

 

Colegiul

Sigla

Psihologilor

din România

 

 

Cartea nr. ................./anul .............

Data deschiderii: ................

 

L.S.

 

REGISTRUL GENERAL

de evidenţă a corespondenţei profesionale

 

 

………………………………………………………………………..

(denumirea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică)

 

Colegiul

Sigla

Psihologilor

din România

 

 

Registrul General

DE EVIDENŢĂ A CORESPONDENŢEI

 

Numărul şi data înregistrării

(ziua, luna, anul)

Denumirea entităţii care a expediat actul, numărul şi

data înregistrării

Denumirea entităţii căreia i se expediază actul,

data actului

Conţinutul sintetic al actului

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4*)

 

Timbrul profesional şi matca timbrului profesional

 

 


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.