MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 658/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 658         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 25 octombrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

829. - Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotila cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.215. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea constituirii Consiliului Naţional pentru Bolile Rare

 

1.241. - Ordin al ministrului sănătăţii privind prorogarea termenului prevăzut la art. 10 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

 

1.743. - Ordin ministrului delegat pentru buget privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

 

3.331. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. S-98/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor Dan Marin Sebastian-Mircea i se acordă gradul de contraamiral de flotilă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 23 octombrie 2013

Nr. 829.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea constituirii Consiliului Naţional pentru Bolile Rare ACT EMIS DE: Ministerul Sănătăţii

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10.568 din 22 octombrie 2013, întocmit de către Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice,

în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 6 lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru coordonarea metodologică şi ştiinţifică din domeniul bolilor rare se aprobă constituirea Consiliului Naţional pentru Bolile Rare, denumit în continuare CNBR.

(2) CNBR este un organism ştiinţific interdisciplinar format din experţi în domeniul bolilor rare, fără personalitate juridică, cu rol consultativ pentru Ministerul Sănătăţii.

Art. 2. - (1) CNBR este format dintr-un număr de membri după cum urmează:

a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii;

b) un reprezentant al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

c) specialişti de specialităţi diferite, implicaţi în diagnosticarea şi managementul bolilor rare, în proiecte de cercetare privind bolile rare şi în redactarea Planului Naţional pentru Boli Rare, denumit în continuare PNBR.;

d) un reprezentant al Societăţii Române de Genetică Medicală;

e) un reprezentant al Orphanet România;

f) 3 reprezentanţi ai Alianţei Naţionale pentru Boli Rare;

g) un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.

(2) Componenţa nominală a CNBR se aprobă pentru o perioadă de 4 ani; componenţa CNBR se va stabili după desemnarea reprezentanţilor de către instituţii conform dispoziţiilor alin. (1). Lista membrilor CNBR va fi publicată pe site ul oficial al Ministerului Sănătăţii.

(3) CNBR este format din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, aleşi prin mandat rotativ pe o perioadă de un an.

(4) CNBR emite decizii prin majoritate calificată (2/3 din voturi).

(5) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul CNBR sunt aleşi dintre membrii CNBR, conform procedurii stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare.

(6) Regulamentul de organizare şi funcţionare va fi adoptat prin decizia membrilor CNBR la 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

(7) CNBR se întruneşte la sediul Ministerului Sănătăţii sau într-o altă locaţie stabilită de preşedintele comitetului. Întrunirile CNBR se desfăşoară trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

(8) La întrunirile CNBR pot participa, în calitate de invitaţi, fără drept de vot, şi următorii reprezentanţi:

a) alţi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi/sau ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

b) alţi specialişti cu experienţă în domeniul bolilor rare;

c) reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi.

(9) Şedinţele CNBR se convoacă de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte. În absenţa preşedintelui sau atunci când acesta este în imposibilitate de a-şi exercita funcţia, atribuţiile şi competenţele sale sunt preluate de vicepreşedinte.

(10) În situaţia egalităţii de voturi, decizia aparţine preşedintelui CNBR.

(11) Secretariatul tehnic al CNBR va fi realizat de către secretarul CNBR.

(12) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea la şedinţele CNBR sunt suportate de instituţiile în care persoanele sunt încadrate sau de organizaţiile pe care acestea le reprezintă.

Art. 3. - Modul de desfăşurare a şedinţelor CNBR se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, care va fi a elaborat şi aprobat de CNBR în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - CNBR are următoarele obiective:

a) îndrumarea tehnică în vederea organizării la nivel naţional a reţelei funcţionale pentru diagnosticul şi tratamentul bolilor rare;

b) asigurarea expertizei privind realizarea intervenţiilor terapeutice în domeniul bolilor rare la nivelul standardelor europene şi internaţionale în vigoare.

Art. 5. - CNBR are următoarele atribuţii:

a) coordonează, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, domeniul bolilor rare;

b) fundamentează deciziile Ministerului Sănătăţii în probleme specifice domeniului bolilor rare, vizând elaborarea:

1. politicilor şi strategiilor Ministerului Sănătăţii;

2. PNBR-ului;

3. planurilor şi instrumentelor de formare a personalului implicat în implementarea activităţilor incluse în PNBR;

4. criteriilor de acreditare şi standardelor de performanţă pentru organizarea centrelor de expertiză în bolile rare prin respectarea condiţiilor elaborate de către Comisia Europeană;

5. metodologiei de evaluare în vederea acreditării şi reacreditării centrelor de expertiză în bolile rare;

6. setului de date necesar constituirii registrului naţional pentru bolile rare;

c) estimează necesarul de resurse financiare şi umane pentru implementarea PNBR;

d) monitorizează procesul de implementare a PNBR, respectiv dezvoltarea serviciilor pentru diagnosticarea, monitorizarea, tratamentul, reabilitarea şi profilaxia în domeniul bolilor rare;

e) elaborează criterii pentru evaluarea eficienţei şi eficacităţii activităţilor incluse în PNBR;

f) elaborează periodic rapoarte de analiză a procesului de implementare a PNBR şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii din domeniul bolilor rare;

g) elaborează un raport anual de activitate pe care îl prezintă Ministerului Sănătăţii;

h) colaborează cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii pentru a asigura contactul cu instituţiile Uniunii Europene, cu organizaţii internaţionale (OMS), reţelele europene în domeniul bolilor rare, în vederea schimbului de informaţii şi experienţă, precum şi a întăririi capacitaţii naţionale şi regionale pentru implementarea PNBR;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul bolilor rare stabilite prin dispoziţii ale conducerii Ministerului Sănătăţii.

Art. 6. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 5, CNBR poate înfiinţa grupuri de lucru tehnice pe probleme specifice, alcătuite din proprii membri şi alţi experţi în domeniul bolilor rare.

Art. 7. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 23 octombrie 2013

Nr. 1215.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 10 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 10.735 din 25 octombrie 2013, întocmit de Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 143 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Termenul prevăzut la art. 10 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 26 iulie 2013, se prorogă până la data de 1 februarie 2014.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 23 octombrie 2013

Nr. 1241.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 noiembrie 2013, ratele dobânzilor aplicate de Trezoreria Statului la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, precum şi la depozitele la termen constituite de titularii acestora se stabilesc după cum urmează:

a) rata dobânzii la vedere acordată la disponibilităţile păstrate în conturi la Trezoreria Statului se stabileşte la 0,25% pe an;

b) rata dobânzii acordată la depozitele pe termen de o lună se stabileşte la 1,00% pe an;

c) rata dobânzii acordată la depozitele pe termen de 3 luni se stabileşte la 1,25% pe an.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.317/2011 privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 25 iulie 2011, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2013.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 21 octombrie 2013

Nr. 1743.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare ACT EMIS DE: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 153 şi 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7, art. 78 alin. (3) şi art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 2;

b) Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 4;

d) Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 4. - Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu:

a) data reactivării contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi conform prevederilor art. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, în cazul contribuabililor intraţi în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;

c) data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b).

Art. 5. - Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează:

a) de la data declarării ca inactivi, în condiţiile legii;

b) de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;

c) de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situaţia în care asociaţii majoritari „ sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;

e) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în .. situaţia persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscal㠄 trimestrul calendaristic, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

Art. 6. - (1) Referirile la „ Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugat㓠al Legii nr. 571/2003 - privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi „ completările ulterioare.

(2) Referirile la „Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din „ oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 25 mai 2012, cu modificările ulterioare.

Art. 10. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a ~ marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 17 octombrie 2013

Nr. 3331.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

1. Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

2. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal „ persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) din Codul „ fiscal, după caz.

3. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;

c) şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;

d) şeful serviciului fiscal municipal;

e) şeful serviciului fiscal orăşenesc;

f) şeful biroului fiscal comunal;

g) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti;

h) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti.

4. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) şeful administraţiei adjunct - colectare sau şeful administraţiei adjunct - colectare contribuabili mijlocii din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;

c) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;

d) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii de la Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti.

5. În sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă este cea definită la art. 127 din Codul fiscal.

6. Prezenta procedură se aplică în următoarele situaţii:

a) pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, potrivit art. 153 alin. (8) sau art. 1531 alin. (4) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori ale art. 1531 alin. (1), după caz, din Codul fiscal şi care nu solicită înregistrarea;

b) pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile, dacă au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru situaţiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) şi b) din Codul fiscal;

c) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 1531 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 781 din Codul de procedură fiscală;

d) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 1531 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;

e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situaţia în care asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este luna şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, precum şi a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;

g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare;

h) pentru anularea înregistrării, pentru achiziţii intracomunitare, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 1531 din Codul fiscal, când persoana respectivă se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal;

i) pentru anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanei care nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

7. După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în situaţiile prevăzute la pct. 6 lit. a) şi b), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, şi în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, conform art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal.

8. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în situaţiile prevăzute la pct. 6 lit. c)-g) şi i), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a fost anulată şi aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în aceste registre la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

 

Capitolul II

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

 

Secţiunea 1

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi care nu solicită înregistrarea

 

1. Când se constată că o persoană impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori art. 1531 alin. (1), după caz, din

Codul fiscal, şi nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva persoană în vederea înregistrării în scopuri de TVA.

2. Prin excepţie, organul fiscal nu notifică persoana impozabilă în situaţia în care constatarea a fost efectuată de organele cu atribuţii de inspecţie fiscală, cu respectarea dispoziţiilor pct. 62 alin. (2) lit. a) din normele metodologice. În această situaţie, decizia privind înregistrarea, din oficiu/în scopuri de TVA, prevăzută la pct. 8, se emite pe baza deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a raportului de inspecţie fiscală care cuprind constatări privind neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA.

3. Notificarea se întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, din care un exemplar se comunică contribuabilului în condiţiile prevăzute de art. 44 din

Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

4. Dacă în urma notificării contribuabilul se prezintă, în termen de 15 zile, şi depune declaraţia de menţiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 1531 din

Codul fiscal, după caz, organul fiscal competent prelucrează declaraţia şi procedează la înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor legale în vigoare.

5. În situaţia prevăzută la pct. 4, compartimentul de specialitate emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA fiind valabilă începând cu data prevăzută la pct. 66 alin. (1) lit. a) sau c) ori la pct. 67 alin. (2) din normele metodologice, după caz.

6. Dacă declaraţia de menţiuni sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 1531 din

Codul fiscal, după caz, se depune după începerea procedurii de înregistrare din oficiu, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea în scopuri de TVA efectuându-se în baza declaraţiei de menţiuni a contribuabilului.

7. În cazul în care contribuabilul prezintă organului fiscal competent documente din care rezultă că nu are obligaţia de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă şi întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, a contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul unităţii fiscale. Sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, se aduce, de îndată, la cunoştinţa contribuabilului.

8. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în urma notificării, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, în baza datelor deţinute, întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) proiectul deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

9. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, împreună cu documentaţia pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

10. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

11. Împotriva deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

12. Data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.

13. După comunicarea deciziei, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, pe care îl comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

14. Odată cu înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni, prevăzute de art. 219 din Codul de procedură fiscală.

15. Compartimentul de specialitate transmite, lunar, compartimentului cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale datele de identificare ale persoanei impozabile înregistrate, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru cuprinderea în programul de inspecţie fiscală. Nu se transmit datele de identificare ale persoanelor impozabile pentru care sunt aplicabile dispoziţiile pct. 2.

 

Secţiunea a 2-a

Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, a persoanelor impozabile, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal

 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal, organul fiscal înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, persoanele impozabile, dacă au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) sau b) din Codul fiscal, după caz, respectiv dacă persoanele impozabile declarate inactive fiscal au fost reactivate sau dacă persoanele impozabile au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii.

2. Pentru persoanele impozabile declarate inactive fiscal care se reactivează, compartimentul de specialitate întocmeşte, pe baza proiectului deciziei de reactivare a persoanei impozabile emise potrivit procedurii aplicabile în materie, următoarele documente:

a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care se reactivează, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

3. Pentru persoanele impozabile care şi-au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii, compartimentul de specialitate întocmeşte, la data primirii informaţiilor de la oficiul registrului comerţului privind înscrierea în registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară, documentele prevăzute la pct. 2.

4. Referatul şi decizia prevăzute la pct. 2 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, împreună cu documentaţia pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

5. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

6. Pentru persoanele impozabile declarate inactive fiscal care se reactivează, data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data reactivării, respectiv data comunicării deciziei de reactivare, potrivit procedurii aplicabile în materie.

7. Pentru persoanele impozabile care şi-au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii, data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data reluării activităţii din menţiunea înscrisă la registrul comerţului.

8. Dispoziţiile pct. 11 şi 13 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

 

Capitolul III

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

 

Secţiunea 1

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 781 din Codul de procedură fiscală

 

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul dispoziţiilor art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 1531 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 781 din Codul de procedură fiscală.

2. După comunicarea deciziei de declarare în inactivitate, potrivit procedurii aplicabile în materie, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

3. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, împreună cu o copie a deciziei de declarare în inactivitate, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

4. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data declarării ca inactivă a persoanei impozabile, respectiv data comunicării deciziei de declarare în inactivitate, potrivit procedurii aplicabile în materie. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

6. Împotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

7. În cazul contribuabililor declaraţi inactivi ca urmare a unei erori materiale şi pentru care s-a emis decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune desfiinţarea actelor emise ca urmare a declarării inactivităţi fiscale şi anularea scoaterii din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

8. După aprobarea referatului de către conducătorul unităţii fiscale, compartimentul de specialitate desfiinţează actele întocmite ca urmare a declarării inactivităţi fiscale şi anulează scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, contribuabilul păstrându-şi calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, inclusiv pe perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării deciziei de anulare a acesteia.

9. Compartimentul de specialitate emite un nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în care se menţine data iniţială a înregistrării în scopuri de TVA din certificatul anterior. Certificatul astfel emis se comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

 

Secţiunea a 2-a

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului

 

1. În vederea anulării înregistrării în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 1531 alin. (11) din

Codul fiscal, după caz, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal selectează, pe baza informaţiilor transmise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, persoanele impozabile din sfera de administrare, înregistrate în scopuri de TVA, pentru care a fost înscrisă în registrul comerţului menţiunea privind inactivitatea temporară.

2. Compartimentul de specialitate din cadrul fiecărui organ fiscal competent întocmeşte pentru fiecare persoană selectată potrivit pct. 1 următoarele documente:

a) referatul prin care propune anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

3. Documentele prevăzute la pct. 2 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

4. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind inactivitatea temporară. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

 

Secţiunea a 3-a

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal

 

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul dispoziţiilor art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situaţia în care asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Compartimentul de specialitate anulează înregistrarea în scopuri de TVA, în condiţiile prezentei secţiuni, dacă persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal aflate în administrarea organului fiscal sau asociaţii/administratorii acestora, indiferent de domiciliul fiscal al acestora, au înscrise în cazierul fiscal:

a) infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; şi/sau

b) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.

3. În acest sens, lunar până pe data de 10 a fiecărei luni, compartimentul de specialitate selectează cu ajutorul aplicaţiei informatice:

a) persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2;

b) contribuabilii care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2 şi care au calitatea de asociaţi/administratori ai persoanei impozabile. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi înregistrate în scopuri de TVA se selectează administratorii şi asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2.

4. După identificarea persoanelor înregistrate în scopuri de TVA care au fapte de natura celor prevăzute la pct. 2 înscrise în cazierul fiscal sau ai căror asociaţi/administratori au astfel de fapte înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune, pentru persoana impozabilă, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

5. Pentru societăţile comerciale care îndeplinesc condiţia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, datorită faptului că asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic ori administratorii au fapte înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerţului electronic (RECOM) dacă asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic ori administratorii deţin această calitate la data aplicării procedurii. Documentele prevăzute la pct. 4 se întocmesc după verificarea menţinerii condiţiilor de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Documentele se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.

6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

7. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

 

Secţiunea a 4-a

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive

 

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile, altele decât cele declarate inactive sau aflate în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, dacă nu au depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic.

2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în fiecare lună calendaristică, până la sfârşitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, sau a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, după caz.

3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care, pentru 6 luni consecutive sau două trimestre calendaristice consecutive, nu au depus niciun decont - formular (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugat㓠şi întocmeşte următoarele documente:

a) referatul, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexă, prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din

oficiu, a înregistrării în scopuri de T VA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;

b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, având bifată căsuţa corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat.

4. Documentele prevăzute la pct. 3 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.

5. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive.

6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive.

7. Începând cu data prevăzută la pct. 5 sau 6, după caz, se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

8. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

 

Secţiunea a 5-a

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice consecutive nu au fost evidenţiate operaţiuni realizate în cursul perioadelor de raportare

 

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în fiecare lună calendaristică, până la sfârşitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, sau a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, după caz.

3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care utilizează luna sau trimestrul ca perioade fiscale pentru TVA şi care, în deconturile de TVA aferente celor 6 luni consecutive sau celor două trimestre calendaristice consecutive, după caz, nu au evidenţiat nicio achiziţie de bunuri/servicii şi nicio livrare de bunuri/prestare de servicii.

4. Compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

a) referatul, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexă, prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;

b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, având bifată căsuţa corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat.

5. Documentele prevăzute la pct. 4 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.

6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, dacă nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

7. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

8. Începând cu data prevăzută la pct. 6 sau 7, după caz, se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

9. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

 

Secţiunea a 6-a

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în situaţia în care persoana înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal

 

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 1531 alin. (9) lit. a) din

Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare, efectuată în condiţiile art. 1531 din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal.

2. Anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare conform art. 1531 din Codul fiscal se aplică, potrivit prezentei secţiuni, ori de câte ori persoana impozabilă înregistrată potrivit art. 1531 din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal sau organul fiscal înregistrează, din oficiu, respectiva persoană impozabilă în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 153 din Codul fiscal.

3. Pentru contribuabilii care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sau pentru care s-a emis decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune anularea înregistrării în scopuri de TVA efectuate conform art. 1531 din Codul fiscal şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 1531 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

4. Documentele prevăzute la pct. 3 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

5. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 sunt aplicabile în mod corespunzător.

6. După emiterea deciziei de anulare, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare şi anulează certificatele de înregistrare în scopuri de TVA emise potrivit art. 1531 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal.

7. Data anulării din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare este data înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

 

Capitolul IV

Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

 

1. Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA ca urmare a unei erori sau din eroare a fost anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care detaliază situaţia constatată şi propune îndreptarea erorii;

b) proiectul deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin.

2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

3. Decizia pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Împotriva deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

5. După emiterea deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor efectele îndreptării erorii, după cum urmează:

a) în situaţia în care se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, din eroare, această înregistrare se anulează şi codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit se radiază, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii.

Pe perioada cuprinsă între data înregistrării şi data anulării înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art. 153 alin. (93) din Codul fiscal;

b) în cazul în care se constată că persoanei impozabile i-a fost anulat, din oficiu, codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, din eroare, aceasta va fi înregistrată de organele fiscale competente. În această situaţie se emite un nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în care se menţine data iniţială a înregistrării în scopuri de TVA din certificatul anterior. Certificatul astfel emis se comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Pe perioada cuprinsă între data anulării şi data înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art. 153 alin. (94) din Codul fiscal.

6. În ipoteza în care, la data constatării erorii, persoana impozabilă înregistrată, din eroare, în scopuri de TVA este înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate aplică procedura de radiere, din oficiu, din aceste registre ca urmare a îndreptării erorii.

7. În ipoteza în care, la data radierii, din eroare a înregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabilă era înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate aplică procedura de înregistrare, din oficiu, în aceste registre ca urmare a îndreptării erorii.

 

ANEXĂ

la procedură

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........................

Unitatea fiscală ......................................

Nr. .............................

 

 

Avizat,

Şef compartiment specialitate,

....................................................

Aprobat,

Conducătorul unităţii fiscale,

....................................................

 

REFERAT

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei impozabile

Cod de înregistrare în scopuri de TVA

Domiciliul fiscal

Propunere: Î/A1)

Data înregistrării/ Data anulării

Informaţii şi documente care stau la baza propunerii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se înscrie propunerea compartimentului de specialitate, după cum urmează:

Î - pentru propunerea de înregistrare în scopuri de TVA

A - pentru propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA

Întocmit.

....................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

SIGLA

M.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţie Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..................

........................................................................................................

........................................................................................................

 

Nr. …../…..

SIGLA

A.F.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ………

 

Adresa ......................................

....................................................

Tel.: ............................................

Fax: ............................................

E-mail: ........................................

 

NOTIFICARE

privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ........................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea ................................................................, str. ................................................................nr. ......... , bl. ...... , ap. ........ , etaj ......... , judeţul/sectorul ........................................................................................................

Cod de identificare fiscală ........................................................................................................

 

Având în vedere că, potrivit informaţiilor şi documentelor existente în evidenţele organului fiscal, aveaţi obligaţia să solicitaţi înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153/art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru pentru a depune declaraţia de înregistrare/menţiuni pentru înregistrarea în scopuri de TVA sau pentru a ne prezenta documente din care să rezulte că nu aveţi obligaţia înregistrării.

În cazul în care nu depuneţi declaraţia de înregistrare/menţiuni sau nu prezentaţi organului fiscal documentele care să justifice că nu aveţi obligaţia de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal va proceda la înregistrarea din oficiu.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ..................................................

Semnătura şi ştampila unităţii ...................................

Întocmit

Numele şi prenumele  ..................................................

Funcţia .............................................

Semnătura ........................................

 

Cod 14.1107.60/î.o.

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 3

 

SIGLA

M.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţie Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..................

........................................................................................................

........................................................................................................

 

Nr. …../…..

SIGLA

A.F.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ………

 

Adresa ......................................

....................................................

Tel.: ............................................

Fax: ............................................

E-mail: ........................................

 

DECIZIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA, DIN OFICIU, ÎN SCOPURI DE TVA

potrivit prevederilor art. 153 alin. (8) şi alin. (91) lit. a)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ........................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea ................................................................, str. ................................................................nr. ......... , bl. ...... , ap. ........ , etaj ......... , judeţul/sectorul ........................................................................................................

Cod de identificare fiscală ........................................................................................................

 

În baza prevederilor art. 153 alin. (8) şi alin. (91) lit. a)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a Notificării privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ..........din............., şi a Referatului de analiză privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ........din ............../a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a Raportului de inspecţie fiscală nr. .........din ............... a Deciziei de reactivare nr. ....... din .............. emisă de ................ , sau a înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară din data de .............., vă comunicăm următoarele:

 Potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal aveaţi obligaţia:

 să vă înregistraţi în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul fiscal şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia

SAU

 să vă înregistraţi în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispoziţiilor art. 1531 din Codul fiscal.

Întrucât nu aţi solicitat înregistrarea până în prezent, s-a procedat la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data de..........................

o Având în vedere reactivarea prin decizia organului fiscal/înscrierea în registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară, s-a procedat la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data de.................2).

Ca urmare, veţi proceda la aplicarea prevederilor legale, prevăzute de titlul VI „Taxa pe valoarea adăugat㓠din Codul fiscal.

Motivaţia înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: .............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

De asemenea, vă înştiinţăm că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, sunt înregistrate din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA, potrivit art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ..................................................

Semnătura şi ştampila unităţii ...................................


1) Se înscrie data comunicării prezentei decizii, potrivit pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Se înscrie data reactivării contribuabilului prin decizie de reactivare emisă de organul fiscal, potrivit Codului de procedură fiscală, sau data primirii de către organul fiscal a informaţiilor privind înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, potrivit art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal, după caz.

 

 

Cod 14.13.02.60/î.o.

www.anaf.ro

 

 

ANEXA Nr. 4

 

SIGLA

M.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţie Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..................

........................................................................................................

........................................................................................................

 

Nr. …../…..

SIGLA

A.F.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ………

 

Adresa ......................................

....................................................

Tel.: ............................................

Fax: ............................................

E-mail: ........................................

 

 

 

DECIZIE PRIVIND ANULAREA, DIN OFICIU, A ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA

potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)/art. 1531 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ........................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea ................................................................, str. ................................................................nr. ......... , bl. ...... , ap. ........ , etaj ......... , judeţul/sectorul ........................................................................................................

Cod de identificare fiscală ........................................................................................................

 

În baza prevederilor art. 153 alin. (9)/art. 1531 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi a Referatului de analiză privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ..........din................, vă comunicăm că:

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată cu data de......................., ca urmare a declarării stării de inactivitate fiscală;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată cu data de ..........................., ca urmare a înscrierii în registrul comerţului a stării de inactivitate temporară;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât persoana impozabilă/asociaţii/administratorii are/au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, cu data de........................, întrucât nu aţi depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, după caz, în funcţie de perioada fiscală utilizată;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, cu data de ......................., întrucât în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în funcţie de perioada fiscală utilizată, nu au fost evidenţiate operaţiuni, realizate în cursul acestor perioade de raportare;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată cu data de...................... ca urmare a înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din acelaşi Cod fiscal;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată cu data comunicării prezentei decizii, întrucât nu eraţi persoană obligată să solicite înregistrarea sau nu aveaţi dreptul să solicitaţi înregistrarea în scopuri de TVA.

Motivaţia anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu:...........................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Vă înştiinţăm, totodată, că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi Certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată seria ................ nr. ........................

De asemenea, vă înştiinţăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază şi înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în aceste registre.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ..................................................

Semnătura şi ştampila unităţii ...................................

Cod 14 13 02.60/a.î.

 

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 5

 

SIGLA

M.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţie Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..................

........................................................................................................

........................................................................................................

 

Nr. …../…..

SIGLA

A.F.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ………

 

Adresa ......................................

....................................................

Tel.: ............................................

Fax: ............................................

E-mail: ........................................

 

DECIZIE

pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ........................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea ................................................................, str. ................................................................nr. ......... , bl. ...... , ap. ........ , etaj ......... , judeţul/sectorul ........................................................................................................

Cod de identificare fiscală ........................................................................................................

 

Având în vedere dispoziţiile art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că:

 din eroare aţi fost înregistrat în scopuri de TVA începând cu data de...................................

Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA, nr. ...............din data de............................ precum şi Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria.............nr. ................

Ca urmare a îndreptării erorii, vă înştiinţăm că, începând cu data comunicării prezentei decizii, veţi fi scos din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, precum şi din Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în aceste registre.

Pe perioada cuprinsă între data înregistrării în scopuri de TVA din eroare şi data anulării înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispoziţiile art. 153 alin. (93) din Codul fiscal;

 din eroare înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, începând cu data de ......................

Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA nr. ...........din data de.......................

Ca urmare a îndreptării erorii, vă înştiinţăm că veţi fi înregistrat în scopuri de TVA, menţinându-se data înregistrării în scopuri de TVA anterioară.

Pe perioada cuprinsă între data anulării şi data înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispoziţiile art. 153 alin. (94) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ..................................................

Semnătura şi ştampila unităţii ...................................

 

Cod 14.13.02.60/e.m

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 6

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor

 

1. „Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA“

1.1. Denumire „Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA“

1.2. Cod MFP: 14.13.07.60/î.o.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (două file)

1.6. Se difuzează: gratuit.

1.7. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.

1.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

1.9. Circulă:                             - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

2. „Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA“

2.1. Denumire: „Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA“

2.2. Cod MFP: 1 4 . 13 . 02 . 60/î . o .

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (două file)

2.6. Se difuzează: gratuit.

2.7. Se utilizează: - pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care aveau obligaţia înregistrării, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA;

- pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care au fost reactivate prin decizia organului fiscal/care au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară.

2.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

2.9. Circulă:                 - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

3. „Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA“

3.1. Denumire: „Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA“

3.2. Cod MFP: 14 . 13 . 02.60/a.î.

3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: set (două file)

3.6. Se difuzează: gratuit.

3.7. Se utilizează: pentru anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

3.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

3.9. Circulă:                             - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

3.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

4. „Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA“

4.1. Denumire: „Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA“

4.2. Cod MFP: 14.13.02.60/e.m.

4.3. Format: A4/t1

4.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

4.5. U/M: set (două file)

4.6. Se difuzează: gratuit.

4.7. Se utilizează: pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA sau pentru îndreptarea erorilor materiale privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

4.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

4.9. Circulă:                             - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

4.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.