MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 667/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 667         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 31 octombrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

60. - Hotărâre cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final

 

61. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

817. - Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor interne al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţilor chinologice şi a pregătirii de baza şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

269. - Ordin al ministrului economiei privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 169/2013

 

1.126/2.487/1.321. - Ordin al ministrului fondurilor europene, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice si al ministrului transporturilor  pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plata în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

 

1.739. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţă financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

ACTE ALE AUTORITĂTII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

51. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009

 

Regulamentul nr. 5 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

SENATUL

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final

 

Luând în considerare Raportul comun al Comisiei pentru Afaceri Europene şi al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. XIX/260 din 23 octombrie 2013,

în temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Comisia juridici, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a fost sesizată, prin Adresa XIX/260 din 18 septembrie 2013, pentru elaborarea unui raport comun împreună cu Comisia pentru Afaceri Europene asupra propunerii de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European - COM (2013) 534 final, în vederea exercitării controlului parlamentar cu privire la un proiect de act legislativ, conform atribuţiilor stabilite prin Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Instituirea Parchetului European este prevăzută în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) în contextul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie. Tratatul prevede în mod expres ca Parchetul European să fie înfiinţat pornind de la Eurojust, ceea ce implică faptul că prezentul regulament ar trebui să stabilească legături între aceste organisme. Tratatul prevede că mandatul Parchetului European este acela de a combate infracţiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii.

Conform iniţiatorilor, această propunere de regulament apare în contextul în care urmărirea penală a infracţiunilor împotriva bugetului UE este în prezent de competenţa exclusivă a statelor membre şi în acest domeniu nu există nicio autoritate la nivel european a Uniunii. Deşi prejudiciul potenţial al acestor infracţiuni este foarte important, acestea nu sunt întotdeauna cercetate şi urmărite în justiţie de autorităţile naţionale competente, întrucât resursele autorităţilor de asigurare a respectării legii sunt limitate. Prin urmare, eforturile autorităţilor naţionale de asigurare a respectării legii rămân adesea fragmentate în acest domeniu, iar dimensiunea transfrontalieră a acestor infracţiuni scapă, de obicei, de atenţia autorităţilor.

Deşi tratarea cazurilor transfrontaliere de fraudă presupune cercetări şi urmăriri penale strâns coordonate şi eficiente la nivel european, nivelurile actuale de schimb de informaţii şi coordonare nu sunt suficiente pentru a realiza acest lucru, în ciuda eforturilor intensificate ale organismelor Uniunii, cum ar fi Eurojust, Europol şi Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Coordonarea, cooperarea şi schimbul de informaţii întâmpină numeroase probleme şi limitări din cauza repartizării responsabilităţilor între autorităţi aparţinând mai multor jurisdicţii teritoriale şi funcţionale. Zilnic apar lacune în acţiunile judiciare de combatere a fraudei la diferite niveluri şi între diferite autorităţi, fapt care constituie un impediment major pentru cercetarea şi urmărirea penală efectivă a infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii.

Temeiul juridic al propunerii este articolul 86 din tratat.

Conform primului alineat al acestui articol, „pentru combaterea infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate institui un Parchet European, pornind de la Eurojust. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European”.

Al doilea alineat al acestei dispoziţii defineşte responsabilitatea Parchetului European, după cum urmează: „Parchetul European are competenţa de a cerceta, de a urmări şi de a trimite în judecată, după caz în colaborare cu Europol, autorii şi coautorii infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. În conformitate cu normele stabilite în regulamentul prevăzut la alineatul (1). Parchetul European exercită în faţa instanţelor competente ale statelor membre acţiunea publică în legătură cu aceste infracţiuni.”

În final, alineatul (3) al articolului 86 din tratat defineşte domeniul de aplicare material al regulamentelor care urmează a fi adoptate în conformitate cu acesta: „Regulamentele prevăzute la alineatul (1) stabilesc statutul Parchetului European, condiţiile de exercitare a atribuţiilor acestuia, regulamentul de procedură aplicabil activităţilor sale, precum şi normele care reglementează admisibilitatea probelor şi normele aplicabile controlului jurisdicţional al actelor de procedură adoptate în exercitarea atribuţiilor sale.”

Sintetizând, astfel cum reiese şi din punctul de vedere transmis de Ministerul Justiţiei, se poate considera că se pun bazele creării, pentru prima dată, a unei entităţi la nivel european care va avea competenţele şi resursele necesare pentru a cerceta, a urmări penal şi a trimite în judecată persoanele învinuite de săvârşirea infracţiunilor de fraudă sau de alte activităţi ilicite care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, atât la nivel naţional, cât şi transfrontalier, marcându-se astfel un punct de cotitură în construirea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie în UE.

Conform propunerii de regulament, Parchetul European este instituit ca organism al Uniunii cu structură descentralizată, are personalitate juridică, cuprinde procurorul european, adjuncţii acestuia, personalul care îi sprijină în executarea sarcinilor lor în conformitate cu prezentul regulament, precum şi procurorii europeni delegaţi stabiliţi în statele membre.

Parchetul European este condus de procurorul european, care conduce şi organizează activităţile parchetului. Procurorul european este sprijinit de 4 adjuncţi.

Procurorul european reprezintă Parchetul European înaintea instituţiilor Uniunii, statelor membre şi părţilor terţe, este numit de Consiliu, cu aprobarea Parlamentului European, pentru un mandat de 8 ani, care nu poate fi reînnoit. Procurorul european este ales dintre personalităţile care oferă toate garanţiile de independenţă şi care întrunesc condiţiile cerute pentru exercitarea celor mai înalte funcţii jurisdicţionale şi experienţa relevantă ca procuror.

Procurorul european răspunde în faţa Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei Europene pentru activităţile generale ale Parchetului European, în special prin prezentarea unui raport anual. Şi din punctul de vedere al prelucrării neautorizate sau incorecte a datelor cu caracter personal este prevăzut faptul că Parchetul European răspunde, în conformitate cu articolul 340 din tratat, pentru orice fel de prejudiciu cauzat unei persoane, care rezultă din prelucrarea neautorizată sau incorectă a datelor de către EPPO.

Ca principii fundamentale ale activităţii Parchetului European, amintim:

- respectarea drepturilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a UE;

- proporţionalitatea;

- aplicarea, în principal, a prezentului regulament şi, în subsidiar a legii naţionale (a SM unde se desfăşoară cercetarea/urmărirea penală). În caz de conflict între legea naţională şi Regulament, acesta din urmă primează;

- competenţa exclusivă pentru cercetarea şi urmărirea penală a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale UE;

- imparţialitatea în instrumentarea cauzelor, cu strângerea tuturor probelor relevante, atât în acuzare, cât şi în apărare;

- celeritatea cercetării şi urmăririi penale.

Propunerea de regulament a fost transmisă de cele două comisii, pentru exprimarea unui punct de vedere, către următoarele instituţii/autorităţi ale statului român: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe, precum şi la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Consiliul Superior al Magistraturii a analizat cele două proiecte de acte europene cu caracter legislativ în şedinţa plenului său din data de 8 octombrie 2013, prilej cu care a exprimat un punct de vedere cu mai multe aprecieri referitoare la impactul pe care acest regulament îl va avea asupra organizării judiciare, a statutului magistraţilor din România, a procedurii de numire a procurorului european delegat de către ţara noastră, a necesităţii de modificare a competenţelor D.N.A.” precum şi, în consecinţă, a redefinirii şi adaptării rolului C.S.M. după intrarea în vigoare a acestei propuneri de regulament.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin Adresa nr. 0018897 din 25 septembrie 2013, a comunicat faptul că nu are observaţii asupra capitolelor care vizează prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cu ocazia analizării punctului de vedere transmis de Ministerul Justiţiei conform căruia prezenta propunere respectă principiile subsidiarităţii şi al proporţionalităţii, s-a luat act de faptul că poziţia României este preliminară, proiectul instrumentului fiind în continuare în curs de analiză şi consultare, şi se are în vedere că specificul proiectului de Regulament de instituire a Parchetului European presupune însă dezbaterea actului normativ în cadrul unui grup de experţi tehnici (având în vedere numeroasele probleme legate de structura, competenţa şi modul de funcţionare a instituţiei, statutul procurorilor din cadrul EPPO, procedura de efectuare a investigaţiilor, legea aplicabilă, regulile de admisibilitate a probelor, competenţa instanţelor naţionale, controlul judecătoresc al actelor EPP şi recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de statele membre).

De altfel, aceste preocupări reies ca observaţii şi propuneri şi din punctul de vedere transmis de procurorul general, domnul Tiberiu-Mihail Niţu, în ceea ce priveşte: Structura Parchetului European; Statutul procurorilor din cadrul Parchetului European, precum şi Procedura privind cercetarea, urmărirea penală şi faza de judecată.

Cele mai relevante dintre acestea se referă la:

- includerea unor prevederi care să instituie mai multe garanţii în sensul egalităţii de şanse a tuturor procurorilor delegaţi indiferent de mărimea populaţiei statului reprezentat, de a putea fi aleşi în rândul celor 5 procurori europeni delegaţi care, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1, împreună cu procurorul european şi cei 4 adjuncţi, vor participa la adoptarea normelor interne de procedură ale Parchetului European;

- instituirea unor proceduri referitoare la: recuperarea prejudiciilor cauzate persoanelor cercetate sau trimise în judecată nelegal sau abuziv; recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de către statele membre; investigaţiile efectuate de structura centrală a Parchetului European în cursul urmăririi penale.

Comisia pentru afaceri europene în şedinţa sa din data de 8 octombrie 2013 a constatat, cu majoritate de voturi, că propunerea de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. La dezbateri a participat din partea Ministerului Afacerilor Interne domnul secretar de stat Marian Tutilescu.

În şedinţa din 22 octombrie 2013, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a luat în dezbatere proiectul de regulament, constatând, cu unanimitate de voturi, că propunerea de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare, doamna Mădălina Manolache, director în cadrul Ministerului Justiţiei, care a susţinut adoptarea prezentei, propuneri de act european cu caracter legislativ.

În cadrul dezbaterilor s-a reliefat faptul că, dezbaterile pe grupurile de lucru fiind încă în stadiu incipient, urmează a fi avută în vedere corelarea mai multor aspecte tehnice în opţiunile de reglementare privind: dualismul care poate afecta răspunderea procurorului european delegat, procedura de numire a acestuia, legea penală aplicabilă, recuperarea prejudiciului suferit de statele membre etc.

Analizând concordanţa şi impactul acestui proiect de regulament în ceea ce priveşte reglementările naţionale existente, membrii celor două comisii au adoptat următoarea observaţie:

Pentru conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale referitoare la organizarea judiciară naţională şi, în speţă, cu modul de dobândire a calităţii de magistrat (procuror) se propune eliminarea următoarei sintagme: „...în cazul în care, la data numirii ca procuror european delegat, acesta nu avea deja acest statut.” din teza a III-a a alin. 2 al art. 10 - Numirea şi eliberarea procurorilor europeni delegaţi, textul fiind modificat astfel:

„(2) Procurorii europeni delegaţi întrunesc condiţiile cerute pentru exercitarea celor mai înalte funcţii jurisdicţionale şi o experienţă relevantă ca procuror. Independenţa lor trebuie să fie dincolo de orice îndoială. Statele membre îşi desemnează procurorul european delegat dintre procurorii având acest statut, potrivit dreptului intern.”

Consideram că este necesar ca selectarea procurorului european delegat să nu se poată face decât din rândul procurorilor care au dobândit acest statut conform dreptului naţional, respectiv, în cazul României, numai prin concurs de admitere în magistratură. În caz contrar, dobândirea în mod automat a statutului de procuror, potrivit dreptului intern, odată cu dobândirea calităţii de procuror european delegat, ar reprezenta o ingerinţă în organizarea judiciară a statelor membre, încălcând principiul subsidiarităţii.

Membrii celor două comisii au constatat că, în ceea ce priveşte actul supus dezbaterii, cu excepţia prevederii amendate mai sus, respectă principiul subsidiarităţii. Îndeplinirea obiectivelor propuse prin noul regulament nu poate fi realizată în mod satisfăcător doar la nivelul statelor membre, atingerea acestora putând fi mai bine realizată la nivelul Uniunii, printr-o acţiune concertată, în cadrul unui sistem unitar.

De asemenea, se consideră că proiectul de regulament respectă principiul proporţionalităţii, deoarece domeniul său de aplicare se limitează la ceea ce este strict necesar pentru atingerea obiectivelor, opţiunile alese fiind, în general, cele mai puţin intruzive pentru sistemele juridice şi structurile instituţionale ale statelor membre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Senatul României în şedinţa din 28 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 28 octombrie 2013.

Nr. 60.

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XVIII „Componenţa Comisiei permanente a românilor de pretutindeni”, domnul senator Marin Nicolae - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Anghel Adrian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU


Bucureşti, 28 octombrie 2013.

Nr. 61.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor interne al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţilor chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţilor chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 25 octombrie 2013.

Nr. 817.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţilor chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu

 

PROTOCOL DE COLABORARE

între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţilor chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu

 

Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,

decise să combată în mod eficient ameninţările transfrontaliere la adresa ordinii publice şi siguranţei, precum şi criminalitatea internaţională,

conştiente de importanţa cooperării internaţionale şi de necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu standardele internaţionale şi europene,

dorind să intensifice şi să îmbunătăţească buna cooperare în domeniul poliţienesc între cele două state, reafirmând interesul de realizare a obiectivelor cuprinse în Declaraţia comună, semnată la Chişinău la 27 ianuarie 2010 de către ministrul administraţiei şi internelor din România şi ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova,

ţinând cont de angajamentele internaţionale, de prevederile articolului 11 „Pregătirea de bază şi avansată şi schimbul de experienţă” din Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeaşi dată, de legislaţia internă şi competenţele părţilor,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele cooperării

În conformitate cu legislaţiile statelor părţilor şi cu obligaţiile asumate prin instrumente internaţionale de către statele lor, părţile promovează cooperarea în vederea consolidării capacităţilor chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul dresajului şi utilizării câinilor de serviciu în specialităţi necesare ordinii publice şi siguranţei naţionale, combaterii criminalităţii organizate, migraţiei ilegale, traficului de droguri şi substanţe explozive.

 

ARTICOLUL 2

Modalităţi de colaborare

 

1. Părţile acordă prioritate pregătirii de bază şi avansate a echipelor chinotehnice din aparatul propriu şi unităţi teritoriale subordonate Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova prin organizarea de stagii de pregătire la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, unitate specializată a Inspectoratului General al Poliţiei Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România.

2. Părţile încurajează colaborarea directă a personalului propriu atât la nivel central, cât şi al instituţiilor subordonate.

3. În realizarea obiectivelor prezentului protocol, părţile vor lua măsurile necesare în vederea stabilirii curriculei de pregătire de bază şi avansată şi a calendarului anual de derulare a stagiilor de pregătire, în domeniile:

a) prelucrare urme;

b) detectare substanţe stupefiante;

c) detectare explozivi;

d) detectare tutun sau produse din tutun;

e) descoperire persoane ascunse în mijloace de transport;

f) intervenţie.

4. Părţile susţin realizarea schimbului de experienţă, diseminarea bunelor practici şi a expertizei în domeniul utilizării, antrenamentului, harnaşării, cazării şi hrănirii câinilor de serviciu, precum şi al consolidării capacităţilor de producţie canină.

5. Părţile cooperează în vederea identificării şi accesării de fonduri europene pentru implementarea unor viitoare proiecte în domeniul chinotehnic.

 

ARTICOLUL 3:

Autorităţi competente

 

1. În scopul realizării obiectivelor prezentului protocol, părţile vor desemna următoarele autorităţi competente, care vor coopera direct:

Pentru Ministerul Afacerilor Interne din România:

- Inspectoratul General ai Poliţiei Române.

Pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova:

- Centrul chinologic al Inspectoratului General al Poliţiei;

- Departamentul Poliţiei de Frontieră.

2. Pentru asigurarea unei legături nemijlocite, autorităţile competente vor desemna o persoană de contact, ale cărei coordonate, respectiv nume, prenume, funcţie, telefon, fax, adresă, adresă e-mail, şi le vor comunica reciproc, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului protocol.

3. Orice modificare intervenită în legătură cu autorităţile competente sau persoanele de contact va fi notificată fără întârziere, în scris, autorităţilor competente ale celeilalte părţi.

 

ARTICOLUL 4:

Aspecte financiare

 

1. Costurile necesare pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului protocol vor fi suportate de către părţi pe bază de reciprocitate.

2. Dacă părţile nu convin altfel, cheltuielile ocazionate de aplicarea prezentului protocol vor fi suportate după cum urmează:

a) partea primitoare suportă cheltuielile referitoare la cazare, masă şi transport pe teritoriul statului său;

b) partea trimiţătoare suportă cheltuielile de transport internaţional, diurna legală şi asigurări de sănătate.

 

ARTICOLUL 5

Prevederi finale

 

1. Prevederile prezentului protocol nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor ce decurg din alte tratate internaţionale la care acestea sau statele lor sunt părţi.

2. Prezentul protocol se încheie pe durată nedeterminată.

3. Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului protocol va fi soluţionat pe cale amiabilă, prin intermediul consultărilor între autorităţile competente ale părţilor.

4. Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii ultimei notificări în scris, prin canale diplomatice, privind îndeplinirea de către părţi a procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

5. Părţile, de comun acord, pot conveni modificarea sau completarea dispoziţiilor prezentului protocol. Modificările şi completările intră în vigoare conform procedurii prevăzute la alineatul (4) al prezentului articol.

6. Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul protocol printr-o notificare scrisă, transmisă celeilalte părţi prin canale diplomatice. Protocolul îşi va înceta valabilitatea după două luni din momentul primirii notificării privind denunţarea.

 

Semnat la Bucureşti la 17 iunie 2013, în două exemplare originale.

 

Pentru

Ministerul Afacerilor Interne din România,

Petre Tobă,

inspectorul general al Poliţiei Române

Pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova,

Ion Bodrug,

inspectorul general al Poliţiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 169/2013

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 169/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 19 septembrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Subpunctul 4.2 va avea următorul cuprins:

„4.2. Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (dacă este cazul) şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului, doar pentru participarea la târg. Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat (şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul). În vederea transportului persoanelor sau produselor se decontează şi închirierea mijloacelor de transport necesare deplasării, dacă este cazul. De asemenea, se decontează parcarea pe timpul târgului, dacă este cazul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare şi transport, cumulat, nu va depăşi 1.250 lei. În limita sumei de 1.250 lei, beneficiarul îşi poate deconta transportul, cazarea sau ambele cheltuieli. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 1.250 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar.

În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul şi cazarea vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună personal sau prin curier la oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie O.T.I.M.M.C. de care aparţine, în maximum 15 zile lucrătoare de la închiderea târgului. În cadrul prezentului program, TVA este cheltuială neeligibilă.”

2. Subpunctul 10.2 va avea următorul cuprins:

„10.2. Decontarea cheltuielilor legate de transport şi cazare pe perioada celor 5 zile de participare la târg se va face pe baza unei cereri-tip de decontare (anexa nr. 7), pe care solicitantul trebuie să o depună la sediul O.T.I.M.M.C, împreună cu următoarele documente justificative:

- documentele justificative prevăzute în anexa nr. 3, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă;

- pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil, în termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. În cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, dar nu mai mult de 1.250 lei, cumulat cu cheltuieli de cazare. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, se va rambursa contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi doar pentru proprietarul autoturismului (persoană fizică sau firmă), chiar dacă se deplasează în acelaşi scop mai multe persoane care sunt pasageri în autoturism. Conform noilor prevederi ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, trebuie să fie inscripţionate cu datele de identificare ale cumpărătorului (în acest caz, beneficiar al programului) ori trebuie să fie însoţite de factură. În cazul în care pentru transportul persoanelor sau produselor se impune închirierea unui mijloc de transport, se consideră documente justificative contractul de închiriere şi factura. Pentru cheltuieli privind parcarea mijlocului de transport pe perioada târgului sunt considerate documente justificative: tichetele de parcare, abonamentele de parcare emise cu o zi înainte de începerea târgului şi până în ultima zi a evenimentului. În prezenta procedură, documentele justificative în termen, valabile pentru decontarea transportului şi a cazării sunt acele documente emise astfel:

- pentru transport se consideră documente în termen, documentele emise cu maximum 2 (două) zile înainte de începerea târgului şi maximum 2 (două) zile după finalizarea târgului;

- pentru cazare se consideră documente în termen, documentele emise cu 1 (o) zi înainte de începerea târgului şi documentele emise cu 1 (o) zi după finalizarea târgului;

- pentru cheltuielile legate de cazare sunt considerate documente justificative: factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal care să dovedească achitarea cazării/ordin de plată însoţit de extras de cont bancar. Documentele justificative trebuie să fie depuse în original. Acestea se vor deconta în limita a 1.250 de lei, cumulat cu cheltuielile de transport;

- copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, ori copia cererii de deschidere/extrasului contului deschis la băncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- angajamentul beneficiarului (anexa nr. 9) de a raporta efectele participării în program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2014, către Unitatea monitorizare, control şi raportare din cadrul O.T.I.M.M.C., conform Formularului de raportare la prezenta procedură;

- opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a AFN, anexa nr. 8 Secţiunea B, semnat şi ştampilat.”

3. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia implementare programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, mediu de afaceri şi turism şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

Bucureşti, 23 octombrie 2013.

Nr. 269.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la procedură)

 

Activităţile de susţinere a meşteşugurilor şi artizanatului şi cheltuielile eligibile aferente, care constituie obiectul finanţării

 

Nr. crt.

Activitatea eligibilă

Cheltuieli eligibile

Valoarea maximă a finanţării pe activităţi

Documente justificative în original şi copie certificată pentru decont

(fotocopie cu semnătura şi ştampila solicitantului, cu menţiunea „conform cu originalul*)

1

Transport persoane

(autoturism, microbuz, autocar, tren)

- cheltuieli legate de transport;

- cheltuieli legate de parcare (dacă este cazul),

1.250* lei

Bon fiscal pentru combustibil, în termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat, în cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare; foaie de parcurs, după caz. Contract de închiriere, factură în cazul în care pentru transportul persoanelor sau produselor se impune închirierea unui mijloc de transport. Tichete de parcare, abonamente de parcare emise cu o zi înainte de începerea târgului şi până în ultima zi a evenimentului.

2

Cazare

- cheltuieli de cazare

1.250* lei

Factură fiscală, chitanţă sau bon fiscal, în termen, care să dovedească achitarea cazării/ordin de plată însoţit de extras de cont bancar

3

Transport produse

- cheltuieli legate de transportul produselor care vor fi prezentate la târg;

- cheltuieli legate de parcare (dacă este cazul).

1.250* lei

Bon fiscal pentru combustibil, în termen; se va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare; foaie de parcurs, după caz; aviz însoţire marfă.

Contract de închiriere, factură în cazul în care pentru transportul produselor se impune închirierea unui mijloc de transport.

Tichete de parcare, abonamente de parcare emise cu o zi înainte de începerea târgului şi până în ultima zi a evenimentului.


* Observaţie: Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare şi transport, cumulat, nu va depăşi 1.250 lei.

 

MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 1.126 din 18 octombrie 2013

MINISTRUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Nr. 2.487 din 23 octombrie 2013

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.321 din 122 octombrie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plata în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

 

Având în vedere importanţa strategică a proiectelor de infrastructură în atingerea gradului de absorbţie şi îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, precum şi creşterea ritmului de implementare a lucrărilor prin asigurarea unui flux de numerar adecvat aferent contractelor de infrastructură în scopul accelerării procesului de implementare a programelor operaţionale, cu impact direct asupra gradului de absorbţie a fondurilor europene,

în temeiul prevederilor:

- art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice;

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 11 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene, ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi ministrul transporturilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunea privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autorităţile contractante care implementează proiecte din domeniul infrastructurii finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu şi Programului operaţional sectorial Transport au obligaţia punerii în aplicarea instrucţiunii prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Manuel Marian Donescu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUN

privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

 

I. Scop

Creşterea ritmului de implementare a lucrărilor prin asigurarea unui flux de numerar adecvat pentru antreprenori în scopul accelerării procesului de implementare a programelor operaţionale cu impact direct asupra absorbţiei instrumentelor structurale

II. Cadru general

În conformitate cu prevederile subclauzei 14.6 din Condiţiile generale care guvernează implementarea contractelor finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu (POS Mediu) „Inginerul nu va avea obligaţia de a emite, înainte de emiterea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, un certificat interimar de plată pentru o sumă care (după reţineri şi alte deduceri) va fi mai mică decât valoarea minimă a certificatelor interimare de plată (dacă există) prevăzută în anexa la ofertă.” În cazul celor mai multe contracte de lucrări această limită a fost stabilită la un nivel ridicat, pentru a se evita situaţia procesării lunare a unor documente de plată pentru sume mici, fapt ce poate conduce la blocaje de ordin administrativ, întrucât antreprenorii nu au asigurat sursele de finanţare în ritmul optim necesar execuţiei lucrărilor, există riscul de neîncadrare în perioada de execuţie contractuală, precum şi în perioada de eligibilitate a POS Mediu şi Programului operaţional sectorial Transport (POS Transport), respectiv 31 decembrie 2015.

Totodată, în conformitate cu prevederile subclauzei 14.6 FIDIC: „Un certificat interimar de plată nu va fi refuzat la plată pentru alt motiv în afară de următoarele:

(a) dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către antreprenor nu se conformează prevederilor contractului, costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reţinut până când remedierea sau înlocuirea a fost finalizată; şi/sau

(b) dacă antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, fiind notificat de către inginer în acest scop, valoarea acestei lucrări sau obligaţii poate fi reţinută până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei.

În orice certificat de plată inginerul poate să facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi trebuit sa fie aplicate unui certificat de plată anterior. Nu se va considera că un certificat de plată confirmă acceptul, aprobarea, consimţământul sau satisfacţia inginerului.”

În acest sens, în urma consultărilor cu reprezentanţii autorităţilor de management, a fost convenită posibilitatea amendării contractelor de lucrări prin modificarea anexei la ofertă în sensul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată care depăşesc valoarea echivalentului în lei al sumei de 150.000 euro.

În opinia Directoratului General Piaţă şi Servicii interne din cadrul Comisiei Europene (nr. de înregistrare 4.032/EOT/17.10.2013), prevederile prezentei instrucţiuni se vor aplica în condiţiile în care costul creditului/creditelor ce ar fi trebuit contractat/contractate de antreprenor pentru susţinerea fluxului de numerar plătit în avans faţă de condiţiile iniţiale de contract respectă cumulativ următoarele condiţii:

- nu depăşeşte limita de 15% din valoarea totală a contractului; şi

- nu depăşeşte valoarea de 5 milioane euro.

În interpretarea Directoratului General Piaţă şi Servicii Interne din cadrul Comisiei Europene, orice modificare de contract care nu schimbă natura contractului şi respectă cumulativ cele două plafoane menţionate este considerată o modificare nesubstanţială a contractului şi nu implică o nouă procedură de achiziţie.

Această măsură va conduce la o îmbunătăţire a fluxului de plăţi către antreprenori şi la creşterea, în acest fel, atât a ritmului lucrărilor pe şantier, cât şi a gradului de absorbţie a fondurilor europene alocate programelor operaţionale.

III. Cadru legal şi contractual:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de „proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale”, „execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă”, „proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor”, „execuţie de depozit conform de deşeuri”, cu completările ulterioare;

- contractele de finanţare semnate de autorităţile de management şi beneficiari;

- contractele de lucrări semnate de beneficiari şi antreprenori.

IV. Abordare

Autorităţile contractante pot iniţia modificarea contractelor de lucrări în sensul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată. Această limită va fi aleasă de beneficiarii finali în funcţie de specificul contractului, dar nu va fi mai mică de echivalentul în lei ai sumei de 150.000 euro.

Prevederile prezentei instrucţiuni se vor aplica în condiţiile în care costul creditului/creditelor ce ar fi trebuit contractat/contractate de antreprenor pentru susţinerea fluxului de numerar plătit în avans faţă de condiţiile iniţiale de contract respectă cumulativ următoarele condiţii:

- nu depăşeşte limita de 15% din valoarea totală a contractului; şi

- nu depăşeşte valoarea de 5 milioane euro.

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) lit. b) şi ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1)Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (7) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 4 alin. (1)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul inspecţie fonduri europene din cadrul Direcţiei generale de inspecţie economico - financiară şi Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/compartimentele de verificare a achiziţiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP, responsabile cu verificarea procedurală a achiziţiilor publice derulate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, solicită Ministerului Finanţelor Publice avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare.

(2) Dosarul în baza căruia se solicită avizarea structurilor şi a personalului, prevăzute la alin. (1), se întocmeşte cu respectarea dispoziţiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi se depune la registratura Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 2. - (1)Dosarul cererii de avizare, prevăzut la art. 1 alin. (2), se soluţionează de către o comisie constituită în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă cu verificarea şi analizarea dosarului cererii de avizare, denumită în continuare comisia, în termenul prevăzut de art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) propune, după caz, emiterea avizului favorabil sau respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil, în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea dosarului.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) este compusă din următorii membri titulari:

a) directorul Direcţiei de audit public intern - preşedinte;

b) directorul general al Direcţiei generale juridice - membru;

c) directorul general al Direcţiei generale managementul resurselor umane - membru;

d) directorul general adjunct al Direcţiei generale economice, cu atribuţii de întocmire a cererii de rambursare privind majorarea salarială - membru;

e) directorul general al Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară, în cazul solicitării avizării personalului Serviciului inspecţie fonduri europene din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, sau directorul general al UCVAP, în cazul solicitării avizării personalului UCVAP/CVAP - membru.

(4) Direcţia generală managementul resurselor umane asigură secretariatul comisiei.

(5) În cazul imposibilităţii participării oricăruia dintre membrii titulari ai comisiei, prevăzuţi la alin. (3), la şedinţele comisiei, aceştia desemnează înlocuitori prin adresă scrisă, comunicată în prealabil Direcţiei generale managementul resurselor umane. După caz, membrii titulari pot stabili şi limite ale mandatului, înlocuitorul unui membru al comisiei nu poate primi decât o singură împuternicire în baza căreia să reprezinte un membru al comisiei.

(6) Participarea persoanelor înlocuitoare la şedinţele comisiei se face cu titlu excepţional.

(7) În cazul eliberării unei propuneri de aviz favorabil, aceasta se înaintează ministrului finanţelor publice în vederea semnării.

(8) În cazul respingerii cererii de avizare a structurilor şi a personalului, se întocmeşte şi se înaintează, în vederea semnării, ministrului finanţelor publice documentul justificativ privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil.

Art. 3. - Motivele de respingere a cererii de avizare a structurilor şi a personalului sunt:

a) netransmiterea de către structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, care solicită eliberarea avizului favorabil, a unuia sau mai multor documente dintre cele prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) neîndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

c) nerespectarea condiţiilor de formă a documentelor prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul documentelor reglementate prin acte normative;

d) netransmiterea, în termen de 10 zile lucrătoare, a tuturor informaţiilor solicitate de comisie pentru eliberarea avizului favorabil.

Art. 4. - Structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a cărei cerere de avizare a structurii şi/sau a personalului a fost respinsă poate înainta o nouă cerere doar după remedierea problemelor constatate şi menţionate în adresa de respingere.

Art. 5.  - (1)Ministerul Finanţelor Publice poate retrage avizul acordat în următoarele cazuri:

a) în cazul în care structurile prevăzute la art. 1 alin. (1), al căror personal beneficiază de majorările salariale, nu comunică comisiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice orice modificare de personal, structură, organizare şi/sau funcţionare intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) când constată încălcări ale prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) După remedierea problemelor constatate care au stat la baza retragerii avizului favorabil, eliberarea unui nou aviz favorabil se va face la cerere, potrivit aceloraşi reguli generale.

Art. 6. - Cererea privind avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi avizul favorabil sau documentul justificativ privind respingerea motivată se vor întocmi potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Cererile privind avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, pentru care nu a fost eliberat aviz sau formulată respingere motivată a solicitării de aviz anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor soluţiona potrivit prevederilor acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 95/2012 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2012.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 21 octombrie 2013.

Nr. 1.739.

 

ANEXA Nr. 1

 

[Antetul structurii solicitante]

Nr. ............./.................

 

CERERE

privind avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare

 

Stimate Domnule Ministru,

 

În temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (7) lit. b) şi alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să eliberaţi un aviz favorabil prin care să fie atestat faptul că următoarele structuri şi/sau persoane din cadrul ............................................................................... (denumirea structurii care solicită avizul favorabil) au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare:

 

Nr. crt.

Persoanele pentru care se solicită avizarea favorabilă
(numele şi prenumele)

Funcţia

Structura din care fac parte (direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

.................

.................

.................

2.

.................

.................

.................

 

Persoana de contact din cadrul structurii noastre desemnată în acest sens este doamna/domnul .................. (tel. ............., fax .............., e-mail ....................).

 

Cu stimă,

.................

(numele şi prenumele)

.................

(funcţia)

[L.S.]

 

Domnului ..............................

ministrul finanţelor publice

 

ANEXA nr. 2

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. ............/.................

 

AVIZ FAVORABIL

În temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (7) lit. b) şi alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Cererea ............................................................. (denumirea structurii care solicită avizul favorabil) nr. ...... din ....................

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare şi a următoarelor documente prezentate:

1. ..........................................................;

2. ..........................................................;

3. ..........................................................;

4. ..........................................................;

5. ..........................................................;

Ministerul Finanţelor Publice atestă faptul că structurile şi/sau persoanele menţionate în anexă au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele pentru care se acordă prezentul aviz favorabil beneficiază de majorarea salarială conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

..........................................,

(numele şi prenumele)

 

ministrul finanţelor publice

[L.S.]

 

ANEXA

la Avizul favorabil nr. .........../..............

 

LISTA

structurilor şi/sau a persoanelor pentru care se acordă avizul favorabil al Ministerului Finanţelor Publice, conform

 

Cererii .............................................................................

(denumirea structurii care solicită avizul favorabil)

nr. ............ din ...............

 

Nr.

Persoanele pentru care se acordă avizul favorabil (numele şi prenumele)

Funcţia

Structura din care fac parte (direcţia generală/direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

 …………………………..

 …………………………..

 …………………………..

2.

  …………………………..

 …………………………..

 …………………………..

 

Avizat

Comisia responsabilă cu verificarea şi analizarea cererii de avizare:

....................................................................

(numele şi prenumele/funcţia/data)

Semnătura .....................................................

 

Redactat

Secretariatul comisiei responsabile cu verificarea şi analizarea cererii de avizare:

....................................................................

 (numele şi prenumele/funcţia/data)

Semnătura .....................................................

 

ANEXA nr. 3

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. ........../..............

 

DOCUMENT JUSTIFICATIV

privind respingerea cererii de avizare

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare şi a următoarelor documente prezentate:

1. ..........................................................;

2. ..........................................................;

3. ..........................................................;

4. ..........................................................;

5. ..........................................................;

.......................................................... .

Ministerul Finanţelor Publice respinge Cererea .................. (denumirea structurii care a solicitat avizul favorabil) ................... nr. ........ din .......... privind avizarea structurilor şi/sau a persoanelor menţionate în anexă.

Propunerea de respingere a cererii de avizare se întemeiază pe următoarele considerente:

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 

Ministrul finanţelor publice,

.........................

(numele şi prenumele)

[L.S.]

 

Avizat

Comisia responsabilă cu verificarea şi analizarea cererii de avizare:

....................................................................

(numele şi prenumele/funcţia/data)

Semnătura .....................................................

 

Redactat

Secretariatul comisiei responsabile cu verificarea şi analizarea cererii de avizare:

....................................................................

(numele şi prenumele/funcţia/data)

Semnătura .....................................................

 

ANEXĂ

la Documentul justificativ nr. ........../................. privind respingerea cererii de avizare)

 

LISTA

structurilor şi/sau a persoanelor pentru care se propune respingerea Cererii de avizare a ...................................................................

(denumirea structurii care solicită avizul favorabil)

nr. .......... din .............

 

Nr. crt.

Persoana/Persoanele pentru care s-a emis document justificativ de respingere

(numele şi prenumele)

Funcţia

Structura din care face/fac parte

(direcţia generală/direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)

 ……

 ………………………………..

 ………………………………..

 ………………………………..

 

Avizat

Comisia responsabilă cu verificarea şi analizarea cererii de avizare:

....................................................................

(numele şi prenumele/funcţia/data)

Semnătura .....................................................

 

Redactat

Secretariatul comisiei responsabile cu verificarea şi analizarea cererii de avizare:

....................................................................

(numele şi prenumele/funcţia/data)

Semnătura .....................................................

 

ACTE ALE AUTORITĂTII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

HOTĂRÂRE

nr. 51 din 24 octombrie 2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere faptul că începând cu data de 22 iulie 2013 activitatea de administrare a fondurilor de investiţii alternative este reglementată la nivel european de Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010,

ţinând cont de necesitatea modificării şi completării Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pentru a permite înscrierea în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară a administratorilor de fonduri de investiţii alternative şi a fondurilor de investiţii alternative din alte state membre,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,

în urma deliberărilor din şedinţa din data de 9 octombrie 2013,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 22 mai 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Regulamentul menţionat la art. 1 se publică împreună cu prezenta hotărâre în Monitorul Oficial al României, Partea I, în buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro).

Art. 3. - Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

Bucureşti, 24 octombrie 2013.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL nr. 5/2013

pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009

 

Art. I. - Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 22 mai 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Secţiunea 6 - Fonduri deschise de investiţii:

a) Subsecţiunea 1 - Fonduri deschise de investiţii din România (FDIR);

b) Subsecţiunea 2 - Fonduri deschise de investiţii din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA);

c) Subsecţiunea 3 - Fonduri deschise de investiţii din alte state membre nearmonizate cu directivele europene (FDNA);

d) Subsecţiunea 4 - Fonduri deschise de investiţii din state nemembre (FDIN).”

2. La articolul 5 alineatul (1), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. Secţiunea 7 - Societăţi de investiţii:

a) Subsecţiunea 1 - Societăţi de investiţii din România (SINR);

b) Subsecţiunea 2 - Societăţi de investiţii din alte state membre armonizate cu directivele europene (SISA);

c) Subsecţiunea 3 - Societăţi de investiţii din alte state membre nearmonizate cu directivele europene (SISM);

d) Subsecţiunea 4 - Societăţi de investiţii din state nemembre (SISN).”

3. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

„71. Secţiunea 71 - Administratori de fonduri de investiţii alternative din alte state membre:

a) Subsecţiunea 1 - Administratori de fonduri de investiţii alternative din alte state membre care îşi desfăşoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD);

b) Subsecţiunea 2 - Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiţii alternative din alte state membre care îşi desfăşoară activitatea în România prin sucursale (AFIASMS).”

4.La articolul 5 alineatul (1), punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. Secţiunea 8 - Fonduri închise de investiţii/Fonduri de investiţii alternative:

a) Subsecţiunea 1 - Fonduri închise de investiţii din România supravegheate de A.S.F. (FIIRS);

b) Subsecţiunea 2 - Fonduri închise de investiţii din România nesupravegheate de A.S.F. (FIIRN);

c) Subsecţiunea 3 - Fonduri de investiţii alternative din alte state membre (FIAM);

d) Subsecţiunea 4 - Fonduri de investiţii alternative din state nemembre (FIAN).”

5. La articolul 5 alineatul (1), punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9. Secţiunea 9 - Societăţi de investiţii de tip alternativ/închis:

a) Subsecţiunea 1 - Societăţi de investiţii de tip închis din România supravegheate de A.S.F. (SIIRS);

b) Subsecţiunea 2 - Societăţi de investiţii de tip închis din România nesupravegheate de A.S.F. (SIIRN);

c) Subsecţiunea 3 - Societăţi de investiţii de tip alternativ din alte state membre (SIAM);

d) Subsecţiunea 4 - Societăţi de investiţii de tip alternativ din state nemembre (SIAN).”

6. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu următorul cuprins:

„131. Secţiunea 131 - Reprezentanţi ai compartimentului de conformitate (RCCO).”

7. La articolul 5 alineatul (1), punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„16. Secţiunea 16 - Evaluatori:

a) Subsecţiunea 1 - Evaluatori persoane fizice (specializare Evaluare întreprinderi) (EVPF):

b) Subsecţiunea 2 - Evaluatori persoane juridice (specializare Evaluare întreprinderi) (EVPJ);

c) Subsecţiunea 3 - Evaluatori independenţi persoane fizice (specializare Proprietăţi imobiliare) (EIPF);

d) Subsecţiunea 4 - Evaluatori independenţi persoane juridice (specializare Proprietăţi imobiliare) (EIPJ).”

8. La articolul 5 alineatul (1), punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„23. Secţiunea 23 - Auditori IT (Auditori ai sistemului informatic certificaţi de Asociaţia de Audit şi Control al Sistemelor Informatice - ISACA - Information Systems Audit and Control Association):

a) Subsecţiunea 1 - Auditori IT, persoane fizice din România (AITR);

b) Subsecţiunea 2 - Auditori IT, persoane fizice din alte state membre (AITS).”

9. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul în care uneia dintre entităţile înscrise în Registrul public i se retrage autorizaţia/avizul/atestatul/validarea, actul individual emis în acest sens va menţiona şi radierea numărului de înscriere al acesteia, număr care nu va mai fi atribuit altei entităţi.”

10. La articolul 7 alineatul (1) punctul 1, după litera u) se introduce o nouă literă, litera u1), cu următorul cuprins:

„u1) administratori de fonduri de investiţii alternative;”

11. La articolul 7 alineatul (1) punctul 1, litera z) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„z) A.O.P.C. sau fonduri/societăţi de investiţii alternative administrate;”

12. La articolul 7 alineatul (1) punctul 3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Pentru fondurile deschise/închise de investiţii, respectiv fondurile de investiţii alternative, după caz:”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a hotărârii de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu