MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 554/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XXV - Nr. 554          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE          Luni, 2 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

657. - Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2013

 

658. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.211. – Ordin al presedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

541. - Decizie privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

65. - Ordin privind aprobarea condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeana a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plaţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei, ca membru cu drepturi depline, la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2013, în limita echivalentului în lei al sumei de 10.000 euro.

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plaţii.

Art. 3. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei, aprobat pentru anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 657.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 


HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiibr publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 115082 şi nr. 152341, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

p. Vicep rim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 658.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

 

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa

 

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

Situaţia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/

concesiune

Anul dobândiri

 

115082 8.29.13

Teren, municipiul Craiova, Str. Unirii nr.19, judeţul Dolj

Suprafaţa = 3.237 mp

CF 203097

 

433.444,96

Procesul-verbal nr. 899 din data de 14 ianuarie 2013

În administrare

1994

Imobil

152341 8.29.13

Clădire şi teren, municipiul Craiova, str. Amaradia nr. 93-95, judeţul Dolj

D+P+3 Et.

Suprafaţa construită = 822,64;

Suprafaţa terenului = 5.034 mp

CF 67117

10.022.355,90

Procesul-verbal nr. 899 din data de 14 ianuarie 2013

În administrare

2006

Imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

 


ORDIN

pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 

În temeiul art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alia (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă competenţa teritorială de administrare a contribuabililor, cu excepţia contribuabililor mari şi mijlocii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 19 august 2013.

Nr. 2.211.

 

ANEXĂ

 

SIGLA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

AF

 

 

Nr.

crt.

Unitatea fiscală care funcţionează în subordinea direcţiei generale regionale a finanţelor publice

(denumire şi adresă)

Unitatea administrativ-teritorială

(localitatea) arondată

I. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii nr. 118

1. Piteşti

2. Albota

3. Bradu

4. Oarja

5. Ştefăneşti

6. Mărăcineni

7. Suseni

8. Poiana Lacului

9. Uda

10. Vedea

11. Moşoaia

12. Cotmeana

13. Băbana

14. Cocu

15. Săpata

16. Pietroşani

17. Coşeşti

18. Mioveni

19. Miceşti

20. Ţiţeşti

21. Bălileşti

22. Davideşti

23. Dârmăneşti

24. Vultureşti

25. Bascov

26. Merişani

27. Cuca

28. Drăganu

29. Ciomăgeşti

30. Morăreşti

31. Budeasa

 

2. Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 84

1. Câmpulung

2. Albeştii de Muscel

3. Aninoasa

4. Boteni

5. Berevoieşti

6. Bughea de Jos

7. Bughea de Sus

8. Cetăţeni

9. Dâmbovicioara

10. Dragoslavele

11. Godeni

12. Hârtieşti

13. Lereşti

14. Mihăeşti

15. Mioarele

16. Poienarii de Muscel

17. Stoeneşti

18. Schitu Goleşti

19. Stâlpeni

20. Valea Mare Pravăţ

21. Rucăr

22. Vlădeşti

 

3. Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeş, municipiul Curtea de Argeş, str. Nevers nr. 1

1. Albeştii de Argeş

2. Arefu

3. Băiculeşti

4. Cepari

5. Curtea de Argeş

6. Cicăneşti

7. Ciofrângeni

8. Corbeni

9. Poienarii de Argeş

10. Sălătrucu

11. Şuici

12. Tigveni

13. Valea Danului

14. Valea Iaşului

15. Mălureni

16. Brăduleţ

17. Muşăteşti

18. Domneşti

19. Nucşoara

20. Corbi

 

4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Costeşti, oraşul Costeşti, Str. Victoriei nr. 47

1. Costeşti

2. Bârla

3. Buzoeşti

4. Căldăraru

5. Hârseşti

6. Izvoru

7. Lunca Corbului

8. Mozăceni

9. Miroşi

10. Negraşi

11. Popeşti

12. Rociu

13. Recea

14. Slobozia

15. Ştefan cel Mare

16. Stolnici

17. Ungheni

18. Râca

 

5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Topoloveni, oraşul Topoloveni, str. Bucureşti nr. 107A

1. Topoloveni

2. Călineşti

3. Leordeni

4. Bogaţi

5. Răteşti

6. Căteasca

7. Teiu

8. Priboieni

9. Dobreşti

10. Beleţi-Negreşti

11. Boţeşti

 

6. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Eroilor nr. 6-8, cod poştal 910005

1. Călăraşi

2. Alexandru Odobescu

3. Borcea

4. Ciocăneşti

5. Cuza Vodă

6. Dichiseni

7. Dorobanţu

8. Dragalina

9. Dragoş Vodă

10. Grădiştea

11. Independenţa

12. Jegălia

13. Modelu

14. Perişoru

15. Roseţi

16. Ulmu

17. Unirea

18. Vlad Jepeş

19. Vâlcelele

20. Ştefan Vodă

21. Ştefan cel Mare

 

7. Serviciul Fiscal Municipal Olteniţa, municipiul Olteniţa, Str. Republicii nr. 1, bl. Republicii, cod poştal 915400

1. Olteniţa

2. Chirnogi

3. Chiselet

4. Curcani

5. Căscioarele

6. Mitreni

7. Mânăstirea

8. Radovanu

9. Spanţov

10. Ulmeni

 

8. Serviciul Fiscal Orăşenesc Lehliu, oraşul Lehliu-Gară, Str. Crinului nr. 2, cod poştal 915300

1. Lehliu-Gară

2. Dor Mărunt

3. Frăsinet

4. Gurbăneşti

5. Ileana

6. Lehliu

7. Lupşanu

8. Nicolae Bălcescu

9. Săruleşti

10. Valea Argovei

11. Fundulea

12. Belciugatele

13. Tămădău Mare

 

9. Serviciul Fiscal Orăşenesc Budeşti, oraşul Budeşti, Str. Republicii nr. 49, cod poştal 915100

1. Budeşti

2. Frumuşani

3. Fundeni

4. Luica

5. Nana

6. Plătăreşti

7. Sohatu

8. Vasilaţi

9. Şoldanu

10. Gălbinaşi

11. Crivăţ

 

10. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 166

1. Târgovişte

2. Băleni

3. Bucşani

4. Cojasca

5. Crevedia

6. Finta

7. Bilciureşti

8. Butimanu

9. Corneşti

10. Dobra

11. Niculeşti

12. Voineşti

13. Cândeşti

14. Pucheni

15. Râu Alb

16. Bărbuleţu

17. Malu cu Flori

18. Pietrari

19. Văleni Dâmboviţa

20. Aninoasa

21. Doiceşti

22. Gura Ocniţei

23. Lucieni

24. Măneşti

25. Ocniţa

26. Raciu

27. Şotânga

28. Ulmi

29. Vulcana-Băi

30. Comişani

31. Dragomireşti

32. Gura Şuţii

33. Ludeşti

34. Nucet

35. Perşinari

36. Răzvad

37. Tătărani

38. Văcăreşti

 

11. Serviciul Fiscal Orăşenesc Moreni, municipiul Moreni, str. Cpt. Ion Pantea nr. 39, bl. B1

1. Moreni

2. I. L. Caragiale

3. Valea Lungă

4. Vişineşti

5. Dărmăneşti

6. Iedera

7. Vârfuri

8. Vlădeni

 

12. Serviciul Fiscal Orăşenesc Găeşti, oraşul Găeşti, str. Cuza Vodă nr. 4, bl. 30, sc. A, et. P

1. Găeşti

2. Crânguri

3. Gura Foii

4. Mătăsaru

5. Morteni

6. Răscăeţi

7. Ulieşti

8. Vişina

9. Cobia

10. Dragodana

11. Hulubeşti

12. Mogoşani

13. Petreşti

14. Şelaru

15. Valea Mare

 

13. Serviciul Fiscal Orăşenesc Pucioasa, oraşul Pucioasa, Str. Republicii nr. 1

1. Pucioasa

2. Brăneşti

3. Vulcana-Pandele

4. Bezdead

5. Glodeni

6. Fieni

7. Moţăieni

8. Pietroşiţa

9. Buciumeni

10. Moroieni

11. Runcu

 

14. Serviciul Fiscal Orăşenesc Titu, oraşul Titu, Str. Gării nr. 79

1. Titu

2. Brezoaele

3. Conţeşti

4. Cornăţelu

5. Lunguleţu

6. Poiana

7. Produleşti

8. Sălcioara

9. Tărtăşeşti

10. Braniştea

11. Ciocăneşti

12. Corbii Mari

13. Costeştii din Vale

14. Odobeşti

15. Potlogi

16. Răcari

17. Slobozia Moară

 

15. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti nr. 12

1. Frăteşti

2. Găujani

3. Gogoşari

4. Izvoarele

5. Oinacu

6. Putineiu

7. Răsuceni

8. Slobozia

9. Stăneşti

10. Toporu

11. Vedea

12. Malu

13. Băneasa

14. Gostinu

15. Giurgiu

16. Comana

17. Călugăreni

18. Daia

19. Mihai Bravu

20. Singureni

21. Stoeneşti

 

16. Serviciul Fiscal Orăşenesc Bolintin-Vale, oraşul Bolintin-Vale, Bd. Republicii nr. 0, bl. B5

1. Bolintin-Vale

2. Bolintin-Deal

3. Ogrezeni

4. Găiseni

5. Crevedia Mare

6. Ulmi

7. Roata de Jos

8. Joiţa

9. Floreşti-Stoeneşti

10. Bucşani

11. Mârşa

12. Vânătorii Mici

13. Grădinari

14. Cosoba

15. Săbăreni

 

17. Serviciul Fiscal Orăşenesc Mihăileşti, oraşul Mihăileşti, str. Avicola nr. 18

1. Mihăileşti

2. Bulbucata

3. Buturugeni

4. Clejani

5. Ghimpaţi

6. Iepureşti

7. Schitu

8. Letca Nouă

9. Adunaţii-Copăceni

 

18. Biroul Fiscal Comunal Hotarele, comuna Hotarele, şos. Hotarele Deal nr. 12

1. Hotarele

2. Greaca

3. Vărăşti

4. Prundu

5. Colibaşi

6. Gostinari

7. Valea Dragului

8. Herăşti

9. Isvoarele

 

19. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa, municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 14

1. Slobozia

2. Amara

3. Bucu

4. Buieşti

5. Ciulniţa

6. Cosâmbeşti

7. Gheorghe Doja

8. Gheorghe Lazăr

9. Griviţa

10. Mărculeşti

11. Miloşeşti

12. Perieţi

13. Scânteia

14. Traian

15. Ţăndărei

16. Ograda

17. Valea Ciorii

18. Căzăneşti

19. Albeşti

20. Andrăşeşti

21. Balaciu

22. Ciochina

23. Cocora

24. Colelia

25. Munteni Buzău

26. Reviga

27. Sălcioara

28. Sărăţeni

 

20. Serviciul Fiscal Municipal Feteşti, municipiul Feteşti, str. Ceahlău nr. 44

1. Feteşti

2. Borduşani

3. Făcăeni

4. Movila

5. Stelnica

6. Vlădeni

7. Giurgeni

8. Gura Ialomiţei

9. Mihail Kogălniceanu

10. Platoneşti

11. Săveni

12. Sudiţi

 

21. Serviciul Fiscal Municipal Urziceni, municipiul Urziceni, Str. Revoluţiei nr. 11A

1. Urziceni

2. Alexeni

3. Armăşeşti

4. Axintele

5. Bărbuleşti

6. Bărcăneşti

7. Borăneşti

8. Ciocârlia

9. Coşereni

10. Gârbovi

11. Ion Roată

12. Jilavele

13. Manasia

14. Valea Măcrişului

15. Grindu

16. Sfântu Gheorghe

17. Dridu

18. Adâncata

19. Răduleşti

20. Drăgoeşti

21. Fierbinţi-Târg

22. Maia

23. Moldoveni

24. Moviliţa

25. Roşiori

26. Sineşti

 

22. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, municipiul Ploieşti, str. Aurel Vlaicu nr. 22, cod poştal 100023

1. Ploieşti

 

23. Serviciul Fiscal Municipal Câmpina, municipiul Câmpina, Str. Mioriţei nr. 16, cod poştal 105600

1. Câmpina

2. Băneşti

3. Brebu

4. Cornu

5. Poiana Câmpina

6. Proviţa de Jos

7. Proviţa de Sus

8. Şotriile

9. Telega

10. Valea Doftanei

11. Adunaţi

12. Breaza

13. Comarnic

14. Secăria

15. Talea

 

24. Serviciul Fiscal Orăşenesc Băicoi, oraşul Băicoi, Str. Republicii nr. 75 bis, cod poştal 105200

1. Băicoi

2. Scorţeni

3. Filipeştii de Pădure

4. Floreşti

5. Măgureni

6. Plopeni

7. Cocorăştii Mislii

8. Cosminele

9. Dumbrăveşti

10. Vâlcăneşti

 

25. Serviciul Fiscal Orăşenesc Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului nr. 8, cod poştal 105800

1. Mizil

2. Baba Ana

3. Boldeşti-Gradiştea

4. Călugăreni

5. Ciorani

6. Fântânele

7. Colceag

8. Fulga

9. Gura Vadului

10. Jugureni

11. Sălciile

12. Tomşani

13. Vadu Săpat

14. Urlaţi

15. Ceptura

16. Gornet-Cricov

17. Iordăcheanu

 

26. Serviciul Fiscal Orăşenesc Buşteni, oraşul Buşteni, str. Nestor Ureche nr. 3, cod poştal 105500

1. Buşteni

2. Azuga

3. Sinaia

 

27. Serviciul Fiscal Orăşenesc Boldeşti-Scăeni, municipiul Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 60-62, cod poştal 100560

1. Boldeşti-Scăeni

2. Brazi

3. Ariceştii Rahtivani

4. Albeşti-Paleologu

5. Berceni

6. Blejoi

7. Bucov

8. Cocorăştii Colţ

9. Dumbrava

10. Filipeştii de Târg

11. Măneşti

12. Păuleşti

13. Plopu

14. Târgşoru Vechi

15. Valea Călugărească

16. Lipăneşti

17. Balta Doamnei

18. Bărcăneşti

19. Drăgăneşti

20. Gherghiţa

21. Gorgota

22. Olari

23. Poienarii Burchii

24. Puchenii Mari

25. Râfov

26. Şirna

27. Tinosu

 

28. Serviciul Fiscal Orăşenesc Slănic, oraşul Slănic, str. 23 August nr. 13, cod poştal 106200

1. Slănic

2. Aluniş

3. Bertea

4. Ştefeşti

5. Vărbilău

 

29. Serviciul Fiscal Orăşenesc Văleni, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă nr. 7, cod poştal 106400

1. Vălenii de Munte

2. Bătrâni

3. Ceraşu

4. Drajna

5. Gornet

6. Gura Vitioarei

7. Izvoarele

8. Măgurele

9. Măneciu

10. Poseşti

11. Predeal-Sărari

12. Starchiojd

13. Teişani

14. Apostolache

15. Ariceştii Zeletin

16. Bălţeşti

17. Cărbuneşti

18. Chiojdeanca

19. Lapoş

20. Păcureţi

21. Podenii Noi

22. Salcia

23. Sângeru

24. Şoimari

25. Surani

26. Tătaru

 

30. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman, municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 188

1. Alexandria

2. Bogdana

3. Brânceni

4. Bujoreni

5. Buzescu

6. Băbăiţa

7. Călineşti

8. Drăgăneşti-Vlaşca

9. Frăsinet

10. Furculeşti

11. Mavrodin

12. Mârzaneşti

13. Măgura

14. Nanov

15. Nenciuleşti

16. Orbeasca

17. Plosca

18. Poroschia

19. Răsmireşti

20. Vităneşti

21. Ştorobăneasa

22. Ţigăneşti

 

31. Serviciul Fiscal Municipal Turnu Măgurele, municipiul Turnu Măgurele, Calea Dunării nr. 1

1. Turnu Măgurele

2. Beciu

3. Ciuperceni

4. Crângu

5. Dracea

6. Islaz

7. Liţa

8. Lunca

9. Plopii-Slăviteşti

10. Putineiu

11. Saelele

12. Salcia

13. Seaca

14. Segarcea-Vale

15. Slobozia Mândra

16. Traian

17. Uda-Clocociov

 

32. Serviciul Fiscal Municipal Roşiori de Vede, municipiul Roşiori de Vede, str. Sf. Teodor nr. 1

1. Roşiorii de Vede

2. Balaci

3. Beuca

4. Călmăţuiu de Sus

5. Călmăţuiu

6. Ciolăneşti

7. Crângeni

8. Dideşti

9. Dobroteşti

10. Drăcşenei

11. Drăgăneşti de Vede

12. Măldăeni

13. Necşeşti

14. Peretu

15. Rădoieşti

16. Săceni

17. Scrioaştea

18. Sfinţeşti

19. Siliştea Gumeşti

20. Stejaru

21. Troianul

22. Vedea

23. Vârtoape

24. Zâmbreasca

 

33. Serviciul Fiscal Orăşenesc Videle, oraşul Videle, Str. Giurgiului nr. 13

1. Videle

2. Blejeşti

3. Botoroaga

4. Cosmeşti

5. Crevenicu

6. Gălăteni

7. Gratia

8. Mereni

9. Moşteni

10. Olteni

11. Poeni

12. Purani

13. Sârbeni

14. Scurtu Mare

15. Siliştea

16. Talpa

17. Tătărăştii de Sus

18. Tătărăştii de Jos

19. Trivalea-Moşteni

 

34. Serviciul Fiscal Orăşenesc Zimnicea, oraşul Zimnicea, Şos. Giurgiului nr. 1

1. Zimnicea

2. Bragadiru

3. Bujoru

4. Cervenia

5. Conţeşti

6. Fântânele

7. Frumoasa

8. Izvoarele

9. Lisa

10. Năsturelu

11. Piatra

12. Pietroşani

13. Smârdioasa

14. Suhaia

15. Viişoara

 

II. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 77, cod poştal 310130

1. Arad

2. Felnac

3. Fântânele

4. Frumuşeni

5. Livada

6. Secusigiu

7. Şagu

8. Vinga

9. Zădăreni

10. Vladimirescu

11. Zimandu Nou

12. Sântana

13. Curtici

14. Macea

15. Dorobanţi

16. Şofronea

17. Iratoşu

18. Olari

19. Pecica

20. Peregu Mare

21. Semlac

22. Şeitin

23. Nădlac

24. Şiria

 

2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Chişineu-Criş, oraşul Chişineu-Criş, Str. Gării nr. 1/A, cod poştal 315100

1. Chişineu-Criş

2. Grăniceri

3. Mişca

4. Pilu

5. Sintea Mare

6. Socodor

7. Zerind

8. Apateu

9. Şepreuş

10. Şimand

11. Zărand

 

3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Lipova, oraşul Lipova, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, cod poştal 315400

1. Lipova

2. Conop

3. Şiştarovăţ

4. Ususău

5. Zăbrani

6. Păuliş

7. Ghioroc

8. Covăsinţ

 

4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Ineu, oraşul Ineu, Str. Republicii nr. 16, cod poştal 315300

1. Ineu

2. Bocsig

3. Şicula

4. Şilindia

5. Cermei

6. Craiva

7. Beliu

8. Hăşmaş

9. Archiş

10. Pâncota

11. Seleuş

12. Târnova

13. Tauţ

 

5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Sebiş, oraşul Sebiş, Str. Română nr. 4, cod poştal 315700

1. Sebiş

2. Bârsa

3. Buteni

4. Chişindia

5. Dezna

6. Igneşti

7. Moneasa

8. Cărand

9. Almaş

10. Brazii

11. Dieci

12. Gurahonţ

13. Hălmagiu

14. Hălmăgel

15. Pleşcuţa

16. Vârfurile

 

6. Biroul Fiscal Comunal Săvârşin, Săvârşin, str. Vlad Jepeş nr. 400A, cod poştal 317270

1. Săvârşin

2. Bata

3. Birchiş

4. Bârzava

5. Petriş

6. Vărădia de Mureş

 

7. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, municipiul Reşiţa, Str. Domanului nr. 2, cod poştal 320071

1. Reşiţa

2. Brebu

3. Brebu Nou

4. Caraşova

5. Dognecea

6. Ezeriş

7. Fârliug

8. Goruia

9. Lupac

10. Târnova

11. Văliug

12. Zorlenţu Mare

13. Anina

14. Bocşa

15. Berzovia

16. Doclin

17. Ocna de Fier

18. Ramna

19. Măureni

20. Vermeş

 

8. Serviciul Fiscal Municipal Caransebeş, municipiul Caransebeş, str. General M. Trapşa nr. 1, cod poştal 325400

1. Caransebeş

2. Buchin

3. Bolvaşniţa

4. Constantin Daicoviciu

5. Copăcele

6. Păltiniş

7. Sacu

8. Turnu Ruieni

9. Teregova

10. Armeniş

11. Bucoşniţa

12. Cornea

13. Cornereva

14. Domaşnea

15. Luncaviţa

16. Slatina Timiş

 

9. Serviciul Fiscal Orăşenesc Băile Herculane, oraşul Băile Herculane, str. Mihai Eminescu nr. 10, cod poştal 325200

1. Băile Herculane

2. Mehadia

3. Mehadica

4. Topleţ

5. Iablaniţa

 

10. Serviciul Fiscal Orăşenesc Moldova Nouă, oraşul Moldova Nouă, Str. Dunării nr. 227, cod poştal 325500

1. Moldova Nouă

2. Berzasca

3. Cărbunari

4. Gârnic

5. Pojejena

6. Sicheviţa

7. Socol

8. Coronini

 

11. Serviciul Fiscal Orăşenesc Oraviţa, oraşul Oraviţa, str. Emil Gojdu nr. 43-45, cod poştal 325600

1. Oraviţa

2. Sasca Montană

3. Ciuchici

4. Naidăş

5. Berlişte

6. Răcăşdia

7. Ciclova Română

8. Grădinari

9. Vrani

10. Vărădia

11. Forotic

12. Ticvaniu Mare

13. Ciudanoviţa

 

12. Serviciul Fiscal Orăşenesc Oţelu Roşu, oraşul Oţelu Roşu, Str. Haţegului nr. 110, cod poştal 325700

1. Oţelu Roşu

2. Băuţar

3. Glimboca

4. Marga

5. Obreja

6. Rusca Montană

7. Zăvoi

 

13. Biroul Fiscal Comunal Bozovici, Bozovici, str. M. Eminescu nr. 250/B, cod poştal 327040

1. Bozovici

2. Lăpuşnicu Mare

3. Dalboşeţ

4. Bănia

5. Şopotu Nou

6. Eftimie Murgu

7. Prigor

8. Lăpuşnicel

 

14. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, municipiul Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, parter

1. Brănişca

2. Băiţa

3. Certeju de Sus

4. Cârjiţi

5. Deva

6. Veţel

7. Şoimuş

8. Hărău

9. Burjuc

10. Bătrâna

11. Dobra

12. Gurasada

13. Ilia

14. Lăpugiu de Jos

15. Vorţa

16. Zam

 

15. Serviciul Fiscal Municipal Brad, municipiul Brad, Str. Republicii nr. 8

1. Baia de Criş

2. Blăjeni

3. Brad

4. Buceş

5. Bucureşci

6. Bulzeştii de Sus

7. Crişcior

8. Luncoiu de Jos

9. Ribiţa

10. Tomeşti

11. Vaţa de Jos

12. Vălişoara

 

16. Serviciul Fiscal Municipal Hunedoara, municipiul Hunedoara, str. George Enescu nr. 10

1. Bunila

2. Cerbăl

3. Ghelari

4. Hunedoara

5. Lelese

6. Lunca Cernii de Jos

7. Peştişu Mic

8. Telicu Inferior

9. Topliţa

10. Boşorod

11. Călan

 

17. Serviciul Fiscal Municipal Orăştie, municipiul Orăştie, Str. Armatei nr. 21

1. Balşa

2. Beriu

3. Geoagiu

4. Mărtineşti

5. Orăştie

6. Orăştioara de Sus

7. Romos

8. Turdaş

9. Simeria

10. Rapoltu Mare

11. Băcia

 

18. Serviciul Fiscal Municipal Petroşani, municipiul Petroşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 90

1. Băniţa

2. Petroşani

3. Lupeni

4. Uricani

5. Aninoasa

6. Vulcan

7. Petrila

 

19. Serviciul Fiscal Orăşenesc Haţeg, oraşul Haţeg, str. Tudor Vladimirescu nr. 11, bl. 2, parter

1. Baru

2. Densuş

3. Haţeg

4. Pui

5. Râu de Mori

6. Răchitova

7. Sarmizegetusa

8. Sântămăria-Orlea

9. Sălaşu de Sus

10. Toteşti

11. General Berthelot

12. Bretea Română

 

20. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, municipiul Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B

1. Timişoara

2. Becicherecu Mic

3. Biled

4. Bogda

5. Dudeştii Noi

6. Dumbrăviţa

7. Fibiş

8. Foeni

9. Ghiroda

10. Giarmata

11. Giroc

12. Giulvăz

13. Maşloc

14. Moşniţa-Nouă

15. Orţişoara

16. Parţa

17. Peciu Nou

18. Pişchia

19. Remetea Mare

20. Satchinez

21. Săcălaz

22. Sânandrei

23. Sânmihaiu Român

24. Şag

25. Şandra

26. Recaş

27. Bucovăţ

 

21. Serviciul Fiscal Municipal Lugoj, municipiul Lugoj, str. Astalaş nr. 1-3

1. Lugoj

2. Balint

3. Bara

4. Belinţ

5. Bethausen

6. Bârna

7. Boldur

8. Coşteiu

9. Criciova

10. Darova

11. Găvojdia

12. Ghizela

13. Nădrag

14. Ohaba Lungă

15. Secaş

16. Ştiuca

17. Victor Vlad Delamarina

 

22. Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta, oraşul Deta, Str. Înfrăţirii nr. 11

1. Deta

2. Banloc

3. Birda

4. Denta

5. Ghilad

6. Giera

7. Jamu Mare

8. Jebel

9. Liebling

10. Moraviţa

11. Pădureni

12. Voiteg

13. Ciacova

14. Gătaia

15. Livezile

 

23. Serviciul Fiscal Orăşenesc Făget, oraşul Făget, Calea Lugojului nr. 25

1. Făget

2. Curtea

3. Dumbrava

4. Fârdea

5. Margina

6. Mănăştiur

7. Pietroasa

8. Tomeşti

9. Traian Vuia

 

24. Serviciul Fiscal Orăşenesc Buziaş, oraşul Buziaş, Str. Principală nr. 17A

1. Buziaş

2. Brestovăţ

3. Chevereşu Mare

4. Niţchidorf

5. Racoviţa

6. Sacoşu Turcesc

7. Topolovăţu Mare

8. Tormac

 

25. Serviciul Fiscal Orăşenesc Jimbolia, oraşul Jimbolia, Str. Republicii nr. 31

1. Jimbolia

2. Cărpiniş

3. Cenei

4. Checea

5. Comloşu Mare

6. Iecea Mare

7. Lenauheim

8. Uivar

9. Otelec

 

26. Serviciul Fiscal Orăşenesc Sânnicolau Mare, oraşul Sânnicolau Mare, str. Dr. profesor Ionel Stamate nr. 1

1. Sânnicolau Mare

2. Beba Veche

3. Cenad

4. Dudeştii Vechi

5. Gottlob

6. Lovrin

7. Periam

8. Saravale

9. Sânpetru Mare

10. Teremia Mare

11. Tomnatic

12. Variaş

13. Vâlcani

14. Pesac

 

III. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, municipiul Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 2/B

1. Oradea

2. Biharia

3. Borş

4. Ceica

5. Cetariu

6. Ciuhoi

7. Copăcel

8. Diosig

9. Drăgeşti

10. Girişu de Criş

11. Hidişelu de Sus

12. Ineu

13. Lăzăreni

14. Nojorid

15. Oşorhei

16. Sânmartin

17. Sântandrei

18. Săcădat

19. Sălard

20. Vârciorog

21. Tămăşeu

22. Paleu

23. Roşiori

24. Toboliu

25. Gepiu

26. Sârbi

 

2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Aleşd, oraşul Aleşd, str. Avram Iancu nr. 1

1. Aleşd

2. Şinteu

3. Lugaşu de Jos

4. Ţeţchea

5. Aştileu

6. Măgeşti

7. Auşeu

8. Borod

9. Vadu Crişului

10. Şuncuiuş

11. Bratca

12. Bulz

13. Brusturi

14. Tileagd

 

3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Beiuş, municipiul Beiuş, str. Horea nr. 20

1. Beiuş

2. Tărcaia

3. Drăgăneşti

4. Finiş

5. Budureasa

6. Curăţele

7. Remetea

8. Pocola

9. Şoimi

10. Uileacu de Beiuş

11. Răbăgani

12. Pomezeu

13. Roşia

14. Dobreşti

15. Sâmbăta

16. Căbeşti

17. Ştei

18. Lunca

19. Nucet

20. Câmpani

21. Pietroasa

22. Bunteşti

23. Rieni

24. Lazuri de Beiuş

25. Vaşcău

26. Cărpinet

27. Cristioru de Jos

28. Căpâlna

29. Holod

 

4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Marghita, municipiul Marghita, Str. Republicii nr. 70-74

1. Marghita

2. Sălacea

3. Buduslău

4. Săcuieni

5. Abrămuţ

6. Chişlaz

7. Spinuş

8. Derna

9. Tăuteu

10. Abram

11. Viişoara

12. Boianu Mare

13. Balc

14. Suplacul de Barcău

15. Popeşti

16. Valea lui Mihai

17. Curtuişeni

18. Şimian

19. Tarcea

20. Cherechiu

 

5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Salonta, municipiul Salonta, Str. Republicii nr. 36

1. Salonta

2. Mădăras

3. Tulca

4. Ciumeghiu

5. Batăr

6. Avram Iancu

7. Cefa

8. Sânnicolau Român

9. Tinca

10. Olcea

11. Husasău de Tinca

12. Cociuba Mare

 

6. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, str. 1 Decembrie nr. 6-8

1. Bistriţa

2. Budacu de Jos

3. Cetate

4. Dumitriţa

5. Mărişelu

6. Monor

7. Şieu-Măgheruş

8. Şieu

9. Şieuţ

 

7. Serviciul Fiscal Orăşenesc Beclean, oraşul Beclean, Str. Trandafirilor nr. 2A

1. Beclean

2. Braniştea

3. Chiochiş

4. Chiuza

5. Nuşeni

6. Şieu Odorhei

7. Şintereag

8. Uriu

9. Căianu Mic

10. Ciceu-Giurgeşti

11. Spermezeu

12. Târlişua

13. Petru Rareş

14. Ciceu-Mihăieşti

15. Negrileşti

 

8. Serviciul Fiscal Orăşenesc Năsăud, oraşul Năsăud, Piaţa Unirii nr. 3A

1. Năsăud

2. Coşbuc

3. Dumitra

4. Nimigea

5. Parva

6. Rebra

7. Rebrişoara

8. Romuli

9. Runcu Salvei

10. Salva

11. Telciu

12. Zagra

13. Ilva Mică

14. Ilva Mare

15. Leşu

16. Lunca Ilvei

17. Măgura Ilvei

18. Poiana Ilvei

19. Feldru

 

9. Serviciul Fiscal Orăşenesc Sângeroz-Băi, oraşul Sângeorz-Băi, Str. Izvoarelor nr. 2

1. Sângeorz-Băi

2. Maieru

3. Rodna

4. Şanţ

 

10. Biroul Fiscal Comunal Prundu Bârgăului, Prundu Bârgăului, Str. Principală nr. 890

1. Prundu Bârgăului

2. Bistriţa Bârgăului

3. Josenii Bârgăului

4. Tiha Bârgăului

5. Livezile

 

11. Biroul Fiscal Comunal Lechinţa, Lechinţa, Str. Independenţei nr. 509

1. Lechinţa

2. Budeşti

3. Galaţii Bistriţei

4. Miceştii de Câmpie

5. Milaş

6. Silivaşu de Câmpie

7. Sânmihaiu de Câmpie

8. Teaca

9. Urmeniş

10. Matei

 

12. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, municipiul Cluj-Napoca, piaţa Avram Iancu nr. 19

1. Cluj-Napoca

2. Apahida

3. Cojocna

4. Căianu

5. Cămăraşu

6. Jucu

7. Mociu

8. Pălatca

9. Suatu

10. Aghireşu

11. Aşchileu

12. Baciu

13. Chinteni

14. Ciurila

15. Feleacu

16. Gârbău

17. Panticeu

18. Sânpaul

19. Vultureni

20. Floreşti

21. Gilău

22. Măguri-Răcătău

23. Săvădisla

 

13. Serviciul Fiscal Municipal Turda, municipiul Turda, Piaţa Romană nr. 15/b

1. Aiton

2. Băişoara

3. Călăraşi

4. Ceanu Mare

5. Iara

6. Mihai Viteazu

7. Moldoveneşti

8. Petreştii de Jos

9. Sănduleşti

10. Turda

11. Tureni

12. Valea Ierii

13. Câmpia Turzii

14. Frata

15. Luna

16. Ploscoş

17. Tritenii de Jos

18. Viişoara

 

14. Serviciul Fiscal Municipal Dej, municipiul Dej, str. Mihai Eminescu nr. 2

1. Bobâlna

2. Chiuieşti

3. Cuzdrioara

4. Câţcău

5. Căşeiu

6. Dej

7. Jichişu de Jos

8. Mica

9. Recea-Cristur

10. Unguraş

11. Vad

 

15. Serviciul Fiscal Municipal Gherla, municipiul Gherla, Str. Armenească nr. 63

1. Aluniş

2. Buza

3. Corneşti

4. Dăbâca

5. Fizeşu Gherlii

6. Gherla

7. Iclod

8. Mintiu Gherlii

9. Sânmărtin

10. Sic

11. Jaga

12. Bonţida

13. Borşa

14. Cătina

15. Geaca

 

16. Serviciul Fiscal Orăşenesc Huedin, oraşul Huedin, str. Horea nr. 23

1. Beliş

2. Ciucea

3. Călăţele

4. Căpuşu Mare

5. Huedin

6. Izvoru Crişului

7. Mănăstireni

8. Mărgău

9. Poieni

10. Râşca

11. Sâncraiu

12. Săcuieu

13. Negreni

14. Mărişel

 

17. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr. 2A

1. Baia Mare

2. Tăuţii-Măgherăuş

3. Cicârlău

4. Coaş

5. Coltău

6. Copalnic-Mănăştur

7. Dumbrăviţa

8. Groşi

9. Recea

10. Săcălăşeni

11. Baia Sprie

12. Şişeşti

13. Cavnic

14. Seini

15. Ulmeni

16. Asuaju de Sus

17. Ardusat

18. Ariniş

19. Băiţa de sub Codru

20. Băseşti

21. Bicaz

22. Fărcaşa

23. Gârdani

24. Oarţa de Jos

25. Sălsig

 

18. Serviciul Fiscal Municipal Sighetu Marmaţiei, municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Corneliu Coposu nr. 3

1. Sighetu Marmaţiei

2. Bocicoiu Mare

3. Budeşti

4. Bârsana

5. Câmpulung la Tisa

6. Călineşti

7. Deseşti

8. Giuleşti

9. Ocna Şugatag

10. Remeţi

11. Rona de Jos

12. Rona de Sus

13. Sarasău

14. Strâmtura

15. Săpânţa

16. Vadu Izei

17. Onceşti

 

19. Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Lăpuş, oraşul Târgu Lăpuş, Str. Doinei nr. 5

1. Târgu Lăpuş

2. Băiuţ

3. Cerneşti

4. Coroieni

5. Cupşeni

6. Lăpuş

7. Suciu de Sus

8. Vima Mica

9. Groşii Ţibleşului

 

20. Serviciul Fiscal Orăşenesc Vişeu de Sus, oraşul Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 15

1. Vişeu de Sus

2. Vişeu de Jos

3. Bistra

4. Leordina

5. Moisei

6. Petrova

7. Poienile de sub Munte

8. Repedea

9. Ruscova

10. Borşa

11. Dragomireşti

12. Săliştea de Sus

13. Bogdan Vodă

14. Botiza

15. Ieud

16. Poienile Izei

17. Rozavlea

18. Săcel

19. Şieu

 

21. Biroul Fiscal Comunal Şomcuta Mare, Şomcuta Mare, str. Someş nr. 6

1. Şomcuta Mare

2. Boiu Mare

3. Mireşu Mare

4. Remetea Chioarului

5. Satulung

6. Valea Chioarului

 

22. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, municipiul Satu Mare, Piaţa Romană nr. 3-5

1. Satu Mare

2. Sătmărel

3. Agriş

4. Apa

5. Ardud

6. Bătarci

7. Beltiug

8. Botiz

9. Doba

10. Dorolţ

11. Halmeu

12. Homoroade

13. Lazuri

14. Livada

15. Medieşu Aurit

16. Micula

17. Odoreu

18. Porumbeşti

19. Păuleşti

20. Socond

21. Tarna Mare

22. Terebeşti

23. Turulung

24. Vetiş

25. Viile Satu Mare

26. Bârsău

27. Crucişor

28. Culciu

29. Pomi

30. Valea Vinului

 

23. Serviciul Fiscal Municipal Carei, municipiul Carei, Str. Republicii nr. 20

1. Carei

2. Ianculeşti

3. Berveni

4. Ciumeşti

5. Craidorolţ

6. Cămin

7. Căpleni

8. Foieni

9. Moftin

10. Petreşti

11. Pişcolt

12. Sanislău

13. Tiream

14. Urziceni

 

24. Serviciul Fiscal Orăşenesc Negreşti-Oaş, oraşul Negreşti-Oaş, Str. Victoriei nr. 109

1. Luna

2. Negreşti-Oaş

3. Tur

4. Bixad

5. Certeze

6. Călineşti-Oaş

7. Cămărzana

8. Gherţa Mică

9. Oraşu Nou

10. Racşa

11. Turţ

12. Târşolţ

13. Vama

 

25. Serviciul Fiscal Orăşenesc Tăşnad, oraşul Tăşnad, Str. Lăcrămioarelor nr. 57

1. Tăşnad

2. Blaja

3. Cig

4. Raţiu

5. Sărăuad

6. Valea Morii

7. Acâş

8. Andrid

9. Bogdand

10. Cehal

11. Căuaş

12. Hodod

13. Pir

14. Santău

15. Supur

16. Săcăşeni

17. Săuca

 

26. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj, municipiul Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr. 15

1. Zalău

2. Agrij

3. Buciumi

4. Românaşi

5. Treznea

6. Şamşud

7. Bocşa

8. Coşeiu

9. Hereclean

10. Crişeni

11. Dobrin

12. Mirşid

13. Crasna

14. Bănişor

15. Cizer

16. Horoatu Crasnei

17. Meseşenii de Jos

18. Almaşu

19. Cuzăplac

20. Dragu

21. Fildu de Jos

22. Hida

23. Sânmihaiu Almaşului

24. Zimbor

25. Şărmăşag

 

27. Serviciul Fiscal Orăşenesc Şimleu Silvaniei, oraşul Şimleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 23

1. Şimleu Silvaniei

2. Pericei

3. Vârşolţ

4. Bobota

5. Măerişte

6. Chieşd

7. Carastelec

 

28. Serviciul Fiscal Orăşenesc Jibou, oraşul Jibou, str. 1 Decembrie 1918 nr. 4

1. Jibou

2. Bălan

3. Creaca

4. Cristolţ

5. Gârbou

6. Năpradea

7. Someş Odorhei

8. Surduc

9. Ileanda

10. Gâlgău

11. Lozna

12. Poiana Blenchii

13. Rus

14. Simişna

15. Zalha

16. Letca

17. Băbeni

 

29. Serviciul Fiscal Orăşenesc Cehu Silvaniei, oraşul Cehu Silvaniei, Piaţa Trandafirilor nr. 37

1. Cehu Silvaniei

2. Benesat

3. Sălăţig

 

30. Biroul Fiscal Comunal Nuşfalău, comuna Nuşfalău, str. Petofi Sandor nr. 17

1. Camăr

2. Halmăşd

3. Ip

4. Marca

5. Nuşfalău

6. Boghiş

7. Plopiş

8. Valcău de Jos

9. Sâg

 

IV. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, municipiul Bacău, str. Dumbrava Roşie nr. 1-3

1. Bacău

2. Bereşti-Bistriţa

3. Buhoci

4. Cleja

5. Coloneşti

6. Dămieneşti

7. Faraoani

8. Filipeni

9. Filipeşti

10. Gioseni

11. Hemeiuş

12. Horgeşti

13. Iteşti

14. Izvoru Berheciului

15. Letea Veche

16. Lipova

17. Luizi-Călugăra

18. Măgura

19. Mărgineni

20. Negri

21. Nicolae Bălcescu

22. Odobeşti

23. Parincea

24. Plopana

25. Prăjeşti

26. Pânceşti

27. Roşiori

28. Răcăciuni

29. Secuieni

30. Sărata

31. Săuceşti

32. Tamaşi

33. Traian

34. Ungureni

35. Corbasca

36. Huruieşti

37. Orbeni

38. Parava

39. Sascut

40. Tătărăşti

41. Valea Seacă

 

2. Serviciul Fiscal Municipal Oneşti, municipiul Oneşti, Str. Poştei nr. 5

1. Berzunţi

2. Bogdăneşti

3. Buciumi

4. Bârsăneşti

5. Caşin

6. Coţofăneşti

7. Căiuţi

8. Gura Văii

9. Helegiu

10. Livezi

11. Mănăstirea Caşin

12. Oituz

13. Oneşti

14. Sănduleni

15. Urecheşti

16. Ştefan cel Mare

17. Slănic Moldova

18. Dofteana

19. Pârgăreşti

20. Târgu Ocna

21. Târgu Trotuş

 

3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Buhuşi, oraşul Buhuşi, Str. Republicii nr. 2 bis

1. Blăgeşti

2. Buhuşi

3. Gârleni

4. Racova

 

4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Moineşti, oraşul Moineşti, Str. Zorilor nr. 1, bl. B1

1. Ardeoani

2. Balcani

3. Bereşti-Tazlău

4. Moineşti

5. Măgireşti

6. Poduri

7. Pârjol

8. Scorţeni

9. Solonţ

10. Strugari

11. Zemeş

12. Agăş

13. Asău

14. Brusturoasa

15. Comăneşti

16. Ghimeş-Făget

17. Palanca

18. Dărmăneşti

 

5. Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului, Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu nr. 14

1. Dealu Morii

2. Glăvăneşti

3. Găiceana

4. Motoşeni

5. Onceşti

6. Podu Turcului

7. Răchitoasa

8. Stănişeşti

9. Vultureni

 

6. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 5

1. Botoşani

2. Bucecea

3. Corni

4. Curteşti

5. Leorda

6. Mihai Eminescu

7. Nicşeni

8. Răchiţi

9. Roma

10. Stăuceni

11. Tudora

12. Unţeni

13. Vlădeni

14. Vorona

15. Blândeşti

16. Călăraşi

17. Gorbăneşti

18. Hlipiceni

19. Lunca

20. Răuseni

21. Suliţa

22. Todireni

23. Băluşeni

24. Copălău

25. Coşula

26. Cristeşti

27. Flămânzi

28. Frumuşica

29. Prăjeni

30. Albeşti

31. Dângeni

32. Dobârceni

33. Durneşti

34. Româneşti

35. Santa Mare

36. Ştefăneşti

37. Truşeşti

 

7. Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, municipiul Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 28

1. Brăeşti

2. Broscăuţi

3. Cândeşti

4. Cordăreni

5. Corlăteni

6. Cristineşti

7. Dersca

8. Dimăcheni

9. Dorohoi

10. George Enescu

11. Hilişeu-Horia

12. Ibăneşti

13. Lozna

14. Mihăileni

15. Pomârla

16. Suharău

17. Şendriceni

18. Văculeşti

19. Vârfu Câmpului

 

8. Serviciul Fiscal Orăşenesc Dărăbani, oraşul Dărăbani, Str. Pieţii nr. 26A

1. Conceşti

2. Dărăbani

3. Havârna

4. Hudeşti

5. Mileanca

6. Păltiniş

7. Rădăuţi-Prut

8. Viişoara

 

9. Serviciul Fiscal Orăşenesc Săveni, oraşul Săveni, Str. Republicii nr. 39

1. Adăşeni

2. Avrămeni

3. Coţuşca

4. Drăguşeni

5. Hăneşti

6. Manoleasa

7. Mihălăşeni

8. Mitoc

9. Ripiceni

10. Săveni

11. Ştiubieni

12. Ungureni

13. Vlăsineşti

14. Vorniceni

 

10. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26

1. Iaşi

2. Andrieşeni

3. Aroneanu

4. Bârnova

5. Bivolari

6. Ciurea

7. Comarna

8. Dagâţa

9. Dobrovăţ

10. Drăguşeni

11. Dumeşti

12. Focuri

13. Fântânele

14. Golăeşti

15. Grajduri

16. Gropniţa

17. Holboca

18. Horleşti

19. Ipatele

20. Leţcani

21. Mogoşeşti

22. Mironeasa

23. Miroslava

24. Movileni

25. Podu Iloaiei

26. Popricani

27. Probota

28. Rediu

29. Roşcani

30. Scânteia

31. Şcheia

32. Schitu Duca

33. Şipote

34. Tansa

35. Jibana

36. Jibăneşti

37. Jigănaşi

38. Tomeşti

39. Trifeşti

40. Juţora

41. Bosia

42. Valea Lupului

43. Victoria

44. Vlădeni

45. Voineşti

 

11. Serviciul Fiscal Municipal Paşcani, municipiul Paşcani, Str. Grădiniţei nr. 16, bl. G 1A

1. Paşcani

2. Ciohorăni

3. Cristeşti

4. Lespezi

5. Mirceşti

6. Mirosloveşti

7. Mogoşeşti Siret

8. Moţca

9. Hărmăneşti

10. Hălăuceşti

11. Heleşteni

12. Răchiteni

13. Ruginoasa

14. Sireţel

15. Stolniceni Prăjescu

16. Tătăruşi

17. Todireşti

18. Valea Seacă

19. Vânători

 

12. Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău, oraşul Hârlău, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 20

1. Hârlău

2. Belceşti

3. Cepleniţa

4. Coarnele Caprei

5. Cotnari

6. Deleni

7. Erbiceni

8. Scobinţi

9. Plugari

 

13. Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Frumos, oraşul Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 40-41

1. Târgu Frumos

2. Al. I. Cuza

3. Balş

4. Bălţaţi

5. Brăeşti

6. Butea

7. Costeşti

8. Cucuteni

9. Ion Neculce

10. Lungani

11. Mădârjac

12. Oţeleni

13. Popeşti

14. Româneşti

15. Sineşti

16. Strunga

 

14. Biroul Fiscal Comunal Răducăneni, comuna Răducăneni

1. Costuleni

2. Cozmeşti

3. Gorban

4. Grozeşti

5. Moşna

6. Răducăneni

7. Ciorteşti

8. Dolheşti

9. Prisecani

 

15. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, Bd. Traian nr. 19 bis, cod poştal 610137

1. Piatra-Neamţ

2. Alexandru cel Bun

3. Bârgăoani

4. Bodeşti

5. Dobreni

6. Dochia

7. Dragomireşti

8. Gârcina

9. Girov

10. Mărgineni

11. Negreşti

12. Pângăraţi

13. Războieni

14. Ştefan cel Mare

15. Tupilaţi

16. Borleşti

17. Costişa

18. Cândeşti

19. Dumbrava Roşie

20. Piatra Şoimului

21. Podoleni

22. Rediu

23. Români

24. Roznov

25. Săvineşti

26. Tazlău

27. Zăneşti

 

16. Serviciul Fiscal Municipal Roman, municipiul Roman, Piaţa Roman Vodă nr. 1, cod poştal 611022

1. Roman

2. Bahna

3. Bâra

4. Boghicea

5. Boteşti

6. Bozieni

7. Cordun

8. Doljeşti

9. Dulceşti

10. Făurei

11. Gâdinţi

12. Gherăieşti

13. Horia

14. Icuşeşti

15. Ion Creangă

16. Moldoveni

17. Oniceni

18. Pânceşti

19. Poienari

20. Ruginoasa

21. Săbăoani

22. Sagna

23. Secuieni

24. Stăniţa

25. Tămăşeni

26. Trifeşti

27. Valea Ursului

28. Văleni

 

17. Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu-Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 48, cod poştal 615200

1. Târgu-Neamţ

2. Agapia

3. Bălţăteşti

4. Brusturi

5. Crăcăoani

6. Drăgăneşti

7. Ghindăoani

8. Grumăzeşti

9. Păstrăveni

10. Petricani

11. Pipirig

12. Răuceşti

13. Timişeşti

14. Jibucani

15. Urecheni

16. Vânători-Neamţ

 

18. Serviciul Fiscal Orăşenesc Bicaz, oraşul Bicaz, Str. Barajului nr. 7, cod poştal 615100

1. Bicaz

2. Bicaz-Chei

3. Bicazu Ardelean

4. Borca

5. Ceahlău

6. Dămuc

7. Farcaşa

8. Grinţieş

9. Hangu

10. Poiana Teiului

11. Tarcău

12. Taşca

 

19. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 1,

1. Suceava

2. Adâncata

3. Berchişeşti

4. Bosanci

5. Botoşana

6. Bălăceana

7. Cajvana

8. Ciprian Porumbescu

9. Comăneşti

10. Drăgoieşti

11. Dărmăneşti

12. Dumbrăveni

13. Fântânele

14. Hânteşti

15. Ilişeşti

16. Ipoteşti

17. Liteni

18. Mitocul Dragomirnei

19. Moara

20. Pătrăuţi

21. Salcea

22. Siminicea

23. Stroieşti

24. Şcheia

25. Todireşti

26. Udeşti

27. Vereşti

28. Zvoriştea

 

20. Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung Moldovenesc, municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr. 2A

1. Câmpulung Moldovenesc

2. Breaza

3. Frumosu

4. Fundu Moldovei

5. Izvoarele Sucevei

6. Moldova Suliţa

7. Moldoviţa

8. Pojorâta

9. Sadova

10. Vama

11. Vatra Moldoviţei

 

21. Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni, municipiul Fălticeni, Str. Republicii nr. 28

1. Fălticeni

2. Baia

3. Bogdăneşti

4. Boroaia

5. Buneşti

6. Cornu Luncii

7. Dolhasca

8. Dolheşti

9. Drăguşeni

10. Forăşti

11. Fântâna Mare

12. Horodniceni

13. Hârtop

14. Mălini

15. Preuteşti

16. Râşca

17. Rădăşeni

18. Slatina

19. Vadu Moldovei

20. Vultureşti

 

22. Serviciul Fiscal Municipal Rădăuţi, municipiul Rădăuţi, str. 1 Mai nr. 3

1. Rădăuţi

2. Arbore

3. Bilca

4. Brodina

5. Burla

6. Dorneşti

7. Frătăuţii Noi

8. Frătăuţii Vechi

9. Gălăneşti

10. Horodnic de Jos

11. Horodnic de Sus

12. Iaslovăţ

13. Marginea

14. Milişăuţi

15. Poieni-Solca

16. Putna

17. Satu Mare

18. Solca

19. Straja

20. Suceviţa

21. Ulma

22. Vicovu de Jos

23. Vicovu de Sus

24. Voitinel

25. Volovăţ

 

23. Serviciul Fiscal Municipal Vatra Dornei, municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 47

1. Vatra Dornei

2. Broşteni

3. Ciocăneşti

4. Coşna

5. Crucea

6. Cârlibaba

7. Dorna Arini

8. Dorna Candrenilor

9. Iacobeni

10. Panaci

11. Poiana Stampei

12. Şaru Dornei

 

24. Serviciul Fiscal Orăşenesc Gura Humorului, oraşul Gura Humorului, str. Mănăstirea Humorului nr. 6

1. Gura Humorului

2. Cacica

3. Capu Câmpului

4. Frasin

5. Mănăstirea Humorului

6. Ostra

7. Păltinoasa

8. Pârteştii de Jos

9. Stulpicani

10. Valea Moldovei

 

25. Serviciul Fiscal Orăşenesc Siret, oraşul Siret, Str. Sucevei nr. 1

1. Siret

2. Bălcăuţi

3. Calafindeşti

4. Grămeşti

5. Grăniceşti

6. Muşeniţa

7. Şerbăuţi

8. Zamostea

 

26. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 56

1. Albeşti

2. Bălteni

3. Bogdana

4. Codăeşti

5. Costeşti

6. Cozmeşti

7. Dăneşti

8. Deleni

9. Deleşti

10. Dragomireşti

11. Fereşti

12. Gârceni

13. Ivăneşti

14. Laza

15. Lipovăţ

16. Micleşti

17. Muntenii de Jos

18. Muntenii de Sus

19. Poieneşti

20. Pungeşti

21. Puşcaşi

22. Roşieşti

23. Soleşti

24. Ştefan cel Mare

25. Tanacu

26. Tăcuta

27. Văleni

28. Vutcani

29. Zăpodeni

30. Vaslui

 

27. Serviciul Fiscal Municipal Bârlad, municipiul Bârlad, str. 1 Decembrie nr. 23

1. Alexandru Vlahuţă

2. Banca

3. Băcani

4. Bogdăneşti

5. Bogdăniţa

6. Ciocani

7. Coroieşti

8. Dodeşti

9. Fruntişeni

10. Ghergheşti

11. Griviţa

12. Iana

13. Ibăneşti

14. Iveşti

15. Perieni

16. Pochidia

17. Pogana

18. Pogoneşti

19. Puieşti

20. Tutova

21. Viişoara

22. Vinderei

23. Voineşti

24. Zorleni

25. Bârlad

26. Blăgeşti

27. Epureni

28. Fălciu

29. Găgeşti

30. Murgeni

31. Măluşteni

32. Şuletea

 

28. Serviciul Fiscal Municipal Huşi, municipiul Huşi, str. General Teleman nr. 18

1. Arsura

2. Berezeni

3. Boţeşti

4. Buneşti-Avereşti

5. Creţeşti

6. Dimitrie Cantemir

7. Drânceni

8. Duda-Epureni

9. Hoceni

10. Lunca-Banului

11. Olteneşti

12. Pădureni

13. Stănileşti

14. Tătărăni

15. Vetrişoaia

16. Huşi

 

29. Serviciul Fiscal Orăşenesc Negreşti, oraşul Negreşti, str. Decebal nr. 7

1. Băceşti

2. Dumeşti

3. Oşeşti

4. Rafaila

5. Rebricea

6. Todireşti

7. Vultureşti

8. Negreşti

 

V. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, municipiul Alba Iulia, Str. Primăverii nr. 10

1. Alba Iulia

2. Berghin

3. Blandiana

4. Ceru-Băcăinţi

5. Ciugud

6. Cricău

7. Galda de Jos

8. Ighiu

9. Intregalde

10. Săliştea

11. Sântimbru

12. Vinţu de Jos

13. Teiuş

14. Stremţ

 

2. Serviciul Fiscal Municipal Aiud, municipiul Aiud, str. Simion Bărnuţiu nr. 8

1. Aiud

2. Hopârta

3. Livezile

4. Lopadea Nouă

5. Mirăslău

6. Ponor

7. Rădeşti

8. Râmeţ

9. Rimetea

10. Ocna Mureş

11. Fărău

12. Lunca Mureşului

13. Noşlac

14. Unirea

 

3. Serviciul Fiscal Municipal Blaj, municipiul Blaj, str. Mitropolit Ioan Vancea nr. 2

1. Blaj

2. Bucerdea Grânoasă

3. Cenade

4. Cergău

5. Cetatea de Baltă

6. Crăciunelul de Jos

7. Jidvei

8. Roşia de Secaş

9. Sâncel

10. Şona

11. Valea Lungă

12. Mihalţ

 

4. Serviciul Fiscal Municipal Sebeş, municipiul Sebeş, str. Valea Frumoasei nr. 26

1. Sebeş

2. Câlnic

3. Cut

4. Daia Română

5. Doştat

6. Gârbova

7. Ohaba

8. Pianu

9. Săsciori

10. Şpring

11. Şugag

 

5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Câmpeni, oraşul Câmpeni, Str. Revoluţiei 1848 nr. 1

1. Câmpeni

2. Albac

3. Arieşeni

4. Avram Iancu

5. Bistra

6. Gârda de Sus

7. Horea

8. Poiana Vadului

9. Scărişoara

10. Sohodol

11. Vadul Moţilor

12. Vidra

13. Abrud

14. Bucium

15. Ciuruleasa

16. Mogoş

17. Roşia Montană

18. Baia de Arieş

19. Lupşa

20. Ocoliş

21. Poşaga

22. Sălciua

 

6. Serviciul Fiscal Orăşenesc Cugir, oraşul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 56

1. Cugir

2. Şibot

 

7. Serviciul Fiscal Orăşenesc Zlatna, oraşul Zlatna, str. Valea Morilor nr. 1

1. Zlatna

2. Almaşu Mare

3. Meteş

 

8. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, municipiul Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, cod poştal 500090

1. Braşov

2. Sânpetru

3. Predeal

4. Hărman

5. Prejmer

6. Apaţa

7. Augustin

8. Bod

9. Feldioara

10. Măieruş

11. Ormeniş

 

9. Serviciul Fiscal Municipal Făgăraş, municipiul Făgăraş, Str. Republicii nr. 2, cod poştal 505200

1. Beclean

2. Cincu

3. Făgăraş

4. Hârseni

5. Lisa

6. Mândra

7. Părău

8. Recea

9. Voila

10. Şercaia

11. Şinca

12. Şoarş

13. Sâmbăta de Sus

 

10. Serviciul Fiscal Orăşenesc Săcele, Săcele, str. Mihai Eminescu nr. 2, cod poştal 505600

1. Budila

2. Săcele

3. Tărlungeni

4. Teliu

5. Vama Buzăului

 

11. Serviciul Fiscal Orăşenesc Codlea, Codlea, Str. Lungă nr. 108, cod poştal 505100

1. Codlea

2. Dumbrăviţa

3. Ghimbav

4. Vulcan

5. Holbav

6. Crizbav

7. Hălchiu

 

12. Serviciul Fiscal Orăşenesc Rupea, oraşul Rupea, Str. Republicii nr. 193, cod poştal 505500

1. Buneşti

2. Caţa

3. Comăna

4. Hoghiz

5. Homorod

6. Jibert

7. Racoş

8. Rupea

9. Ticuş

10. Ungra

 

13. Serviciul Fiscal Orăşenesc Victoria, oraşul Victoria, str. 1 Decembrie 1918 nr. 3, cod poştal 505700

1. Ucea

2. Victoria

3. Viştea

4. Drăguş

 

14. Serviciul Fiscal Orăşenesc Zărneşti, oraşul str. M. I. Meţianu nr. 126, cod poştal 505800

1. Zărneşti

 

15. Serviciul Fiscal Orăşenesc Râşnov, oraşul Râşnov, Piaţa Unirii nr. 20, cod poştal 505400

1. Bran

2. Cristian

3. Fundata

4. Moieciu

5. Poiana Mărului

6. Râşnov

7. Şinca Nouă

 

16. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9

1. Bodoc

2. Chichiş

3. Dobârlău

4. Ghidfalău

5. Hâghig

6. Ilieni

7. Malnaş

8. Ozun

9. Reci

10. Valea Crişului

11. Vâlcele

12. Valea Mare

13. Arcuş

14. Bixad

15. Micfalău

16. Sfântu Gheorghe

17. Boroşneu Mare

18. Zagon

19. Intorsura Buzăului

20. Barcani

21. Sita Buzăului

17. Serviciul Fiscal Municipal Târgu Secuiesc, municipiul Târgu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 10

1. Breţcu

2. Cătălina

3. Cernat

4. Ghelinţa

5. Lemnia

6. Moacşa

7. Ojdula

8. Poian

9. Sânzieni

10. Turia

11. Mereni

12. Dalnic

13. Estelnic

14. Târgu Secuiesc

15. Covasna

16. Brateş

17. Comandău

18. Zăbala

18. Serviciul Fiscal Orăşenesc Baraolt, oraşul Baraolt, Str. Libertăţii nr. 19

1. Aita Mare

2. Băţanii Mari

3. Belin

4. Brăduţ

5. Vărghiş

6. Baraolt

19. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Revoluţiei din Decembrie nr. 20

1. Miercurea-Ciuc

2. Băile Tuşnad

3. Ciucsângeorgiu

4. Cârţa

5. Dăneşti

6. Frumoasa

7. Lunca de Jos

8. Lunca de Sus

9. Mihăileni

10. Plăieşii de Jos

11. Păuleni-Ciuc

12. Siculeni

13. Sâncrăieni

14. Sânmartin

15. Sânsimion

16. Tuşnad

17. Mădăraş

18. Cozmeni

19. Tomeşti

20. Sântimbru

21. Leliceni

22. Racu

23. Ciceu

24. Bălan

25. Sândominic

 

20. Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc, municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Morii nr. 5

1. Odorheiu Secuiesc

2. Brădeşti

3. Dealu

4. Dârjiu

5. Feliceni

6. Mugeni

7. Mărtiniş

8. Ocland

9. Ulieş

10. Vârşag

11. Zetea

12. Satu Mare

13. Cristuru Secuiesc

14. Atid

15. Avrămeşti

16. Secuieni

17. Săcel

18. Şimoneşti

19. Porumbeni

20. Vlăhiţa

21. Căpâlniţa

22. Lueta

23. Mereşti

24. Corund

25. Lupeni

26. Praid

 

21. Serviciul Fiscal Municipal Topliţa, municipiul Topliţa, str. Nicolae Bălcescu nr. 59

1. Topliţa

2. Bilbor

3. Gălăuţaş

4. Subcetate

5. Sărmaş

6. Borsec

7. Corbu

8. Tulgheş

 

22. Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni, Gheorgheni, str. Carpaţi nr. 3

1. Gheorgheni

2. Ciumani

3. Joseni

4. Suseni

5. Voşlăbeni

6. Lăzarea

7. Ditrău

8. Remetea

 

23. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, municipiul Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 1-3

1. Acăţari

2. Band

3. Ceuaşu de Câmpie

4. Cristeşti

5. Gheorghe Doja

6. Glodeni

7. Gorneşti

8. Măgherani

9. Neaua

10. Pogăceaua

11. Sâncraiu de Mureş

12. Sângeorgiu de Mureş

13. Sântana de Mureş

14. Vărgata

15. Şincai

16. Crăciuneşti

17. Grebenişu de Câmpie

18. Pănet

19. Băla

20. Ernei

21. Hodoşa

22. Livezeni

23. Râciu

24. Găleşti

25. Păsăreni

26. Mădăraş

27. Corunca

28. Bereni

29. Târgu Mureş

30. Miercurea Nirajului

31. Ungheni

32. Iclănzel

33. Ogra

34. Sânpaul

 

24. Serviciul Fiscal Municipal Sighişoara, municipiul Sighişoara, str. 1 Decembrie 1918 nr. 37-39

1. Albeşti

2. Daneş

3. Saschiz

4. Viişoara

5. Vânători

6. Apold

7. Bălăuşeri

8. Nadeş

9. Sighişoara

 

25. Serviciul Fiscal Municipal Reghin, municipiul Reghin, str. Petru Maior nr. 33

1. Breaza

2. Chiheru de Jos

3. Cozma

4. Crăieşti

5. Fărăgău

6. Hodac

7. Ibăneşti

8. Ideciu de Jos

9. Lunca

10. Petelea

11. Suseni

12. Beica de Jos

13. Gurghiu

14. Batoş

15. Solovăstru

16. Voivodeni

17. Reghin

18. Aluniş

19. Deda

20. Lunca Bradului

21. Răstoliţa

22. Stânceni

23. Brâncoveneşti

24. Ruşii Munţi

25. Vătava

 

 

26. Serviciul Fiscal Municipal Târnăveni, municipiul Târnăveni, Str. Republicii nr. 30

1. Adămuş

2. Bahnea

3. Băgaciu

4. Coroisânmărtin

5. Găneşti

6. Mica

7. Suplac

8. Zagăr

9. Târnăveni

10. Cucerdea

11. Iernut

 

27. Serviciul Fiscal Orăşenesc Luduş, oraşul Luduş, Str. Republicii nr. 25

1. Aţintiş

2. Bichiş

3. Papiu Ilarian

4. Sânger

5. Tăureni

6. Valea Largă

7. Bogata

8. Cheţani

9. Luduş

10. Cuci

11. Miheşu de Câmpie

12. Sânpetru de Câmpie

13. Sărmaşu

14. Zau de Câmpie

15. Şăulia

28. Serviciul Fiscal Orăşenesc Sovata, oraşul Sovata, Str. Principală nr. 159

1. Eremitu

2. Ghindari

3. Veţca

4. Fântânele

5. Chibed

6. Sărăţeni

7. Sovata

8. Sângeorgiu de Pădure

29. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 17, cod poştal 550324

1. Sibiu

2. Cristian

3. Poplaca

4. Răşinari

5. Roşia

6. Şelimbăr

7. Slimnic

8. Şura Mare

9. Vurpăr

10. Cisnădie

11. Râu Sadului

12. Sadu

30. Serviciul Fiscal Municipal Mediaş, municipiul Mediaş, str. I. C. Brătianu nr. 3, cod poştal 551017

1. Mediaş

2. Bazna

3. Blăjel

4. Bratei

5. Dârlos

6. Moşna

7. Târnava

8 Axente Sever

9. Copşa Mică

10. Micăsasa

11. Valea Viilor

12. Şeica Mare

13. Şeica Mică

14. Alma

15. Aţel

16. Biertan

17. Dumbrăveni

18. Hoghilag

19. Laslea

31. Serviciul Fiscal Orăşenesc Agnita, oraşul Agnita, str. 1 Decembrie nr. 2, cod poştal 555100

1. Agnita

2. Alţâna

3. Bârghiş

4. Brădeni

5. Bruiu

6. Chirpăr

7. Iacobeni

8. Marpod

9. Merghindeal

10. Mihăileni

11. Nocrich

32. Serviciul Fiscal Orăşenesc Sălişte, oraşul Sălişte, str. Bucureşti nr. 972, cod poştal 557225

1. Sălişte

2. Apoldu de Jos

3. Gura Râului

4. Jina

5. Ludoş

6. Miercurea Sibiului

7. Orlat

8. Poiana Sibiului

9. Tilişca

10. Ocna Sibiului

11 Loamneş

12. Păuca

13. Şura Mică

33. Serviciul Fiscal Orăşenesc Avrig, oraşul Avrig, str. Gheorghe Lazăr nr. 41, cod poştal 555200

1. Avrig

2. Arpaşu de Jos

3. Cârţa

4. Cârţişoara

5. Porumbacu de Jos

6. Boiţa

7. Racoviţa

8. Turnu Roşu

9. Tălmaciu

 

VI. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj, municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2

1. Craiova

2. Almăj

3. Amărăştii de Jos

4. Amărăştii de Sus

5. Apele Vii

6. Argetoaia

7. Bratovoeşti

8. Breasta

9. Brabova

10. Bucovăţ

11. Botoşeşti-Paia

12. Bulzeşti

13. Castranova

14. Carpen

15. Cârcea

16. Celaru

17. Cernăteşti

18. Coşoveni

19. Daneţi

20. Drăgoteşti

21. Dioşti

22. Dobroteşti

23. Gherceşti

24. Ghindeni

25. Goieşti

26. Gogoşu

27. Greceşti

28. Işalniţa

29. Intorsura

30. Leu

31. Lipov

32. Malu Mare

33. Mischii

34. Mârşani

35. Murgaşi

36. Predeşti

37. Pieleşti

38. Podari

39. Pleşoi

40. Radovan

41. Rojişte

42. Robăneşti

43. Seaca de Pădure

44. Şimnicu de Sus

45. Sopot

46. Teasc

47. Terpeziţa

48. Teslui

49. Ţuglui

50. Vârvoru de Jos

51. Vela

52. Secu

53. Verbiţa

54. Sălcuţa

 

2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Calafat, Calafat, str. Gheorghe Doja nr. 3

1. Calafat

2. Cetate

3. Ciupercenii Noi

4. Desa

5. Ghidici

6. Piscu Vechi

7. Poiana Mare

8. Maglavit

9. Moţăţei

10. Seaca de Câmp

11. Caraula

12. Pleniţa

13. Unirea

 

3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Filiaşi, Filiaşi, bd. Racoteanu nr. 160

1. Filiaşi

2. Braloştiţa

3. Brădeşti

4. Coţofenii din Dos

5. Coţofenii din Faţă

6. Fărcaş

7. Melineşti

8. Scăeşti

9. Tălpaş

 

4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Segarcea, Segarcea, Str. Unirii nr. 56A

1. Segarcea

2. Bârca

3. Bistreţ

4. Calopăr

5. Cârna

6. Cerăt

7. Drănic

8. Goicea

9. Giurgiţa

10. Gângiova

11. Măceşu de Sus

12. Măceşu de Jos

13. Valea Stanciului

 

5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Bechet, oraşul Bechet, str. Nicolae Titulescu nr. 27

1. Bechet

2. Călăraşi

3. Dobreşti

4. Dăbuleni

5. Gighera

6. Ostroveni

7. Sadova

 

6. Serviciul Fiscal Orăşenesc Băileşti, Băileşti, Str. Victoriei nr. 42

1. Băileşti

2. Afumaţi

3. Catane

4. Cioroiaşi

5. Galicea Mare

6. Galiciuica

7. Giubega

8. Izvoare

9. Negoi

10. Perişor

11. Rast

12. Siliştea Crucii

13. Urzicuţa

14. Vârtop

15. Orodel

 

7. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 6

1. Târgu Jiu

2. Arcani

3. Băleşti

4. Bălăneşti

5. Drăguţeşti

6. Dăneşti

7. Leleşti

8. Runcu

9. Schela

10. Stăneşti

11. Turcineşti

12. Tismana

13. Ciuperceni

14. Godineşti

15. Peştişani

16. Bumbeşti-Jiu

17. Muşeteşti

 

8. Serviciul Fiscal Orăşenesc Motru, Motru, Str. Tineretului nr. 8, bl. 19

1. Motru

2. Cătunele

3. Dragoteşti

4. Glogova

5. Mătăsari

6. Samarineşti

7. Slivileşti

8. Văgiuleşti

9. Padeş

10. Bolboşi

11. Borăscu

 

9. Serviciul Fiscal Orăşenesc Novaci, oraşul Novaci, Str. Parângului nr. 32

1. Novaci

2. Alimpeşti

3. Baia de Fier

4. Bengeşti-Ciocadia

5. Bumbeşti-Piţic

6. Crasna

7. Polovragi

8. Săcelu

 

10. Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Cărbuneşti, oraşul Târgu Cărbuneşti, Str. Trandafirilor nr. 47, et. 1

1. Târgu Cărbuneşti

2. Albeni

3. Aninoasa

4. Bărbăteşti

5. Jupâneşti

6. Prigoria

7. Roşia de Amaradia

8. Scoarţa

9. Săuleşti

10. Turburea

11. Vladimir

12. Ţânţăreni

13. Hurezani

14. Berleşti

15. Bustuchin

16. Căpreni

17. Cruşeţ

18. Dănciuleşti

19. Licurici

20. Logreşti

21. Stejari

22. Stoina

23. Ţicleni

 

11. Serviciul Fiscal Orăşenesc Rovinari, oraşul Rovinari, Str. Florilor nr. 1

1. Rovinari

2. Câlnic

3. Fărcăşeşti

4. Negomir

5. Teleşti

6. Turceni

7. Bâlteni

8. Brăneşti

9. Ioneşti

10. Plopşoru

11. Urdari

 

12. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Piaţa Radu Negru nr. 1

1. Drobeta-Turnu Severin

2. Bâlvăneşti

3. Brezniţa-Ocol

4. Căzăneşti

5. Godeanu

6. Hinova

7. Husnicioara

8. Ilovăţ

9. Izvoru Bârzii

10. Malovăţ

11. Prunişor

12. Şimian

13. Şişeşti

 

13. Serviciul Fiscal Orăşenesc Strehaia, oraşul Strehaia, Str. Eroilor nr. 5

1. Strehaia

2. Bâcleş

3. Brezniţa-Motru

4. Broşteni

5. Butoieşti

6. Corcova

7. Dumbrava

8. Greci

9. Grozeşti

10. Stângăceaua

11. Tâmna

12. Voloiac

 

14. Serviciul Fiscal Orăşenesc Orşova, Orşova, str. 1 Decembrie 1918 nr. 20

1. Orşova

2. Cireşu

3. Dubova

4. Eşelniţa

5. Iloviţa

6. Podeni

7. Şviniţa

 

15. Serviciul Fiscal Orăşenesc Vânju Mare, oraşul Vânju Mare, Str. Rahovei nr. 3

1. Vânju Mare

2. Bălăciţa

3. Burila Mare

4. Corlăţel

5. Devesel

6. Gogoşu

7. Gruia

8. Jiana

9. Livezile

10. Pădina

11. Pătulele

12. Poroina Mare

13. Pristol

14. Rogova

15. Vânjuleţ

16. Vlădaia

17. Cujmir

18. Braniştea

19. Dârvari

20. Gârla Mare

21. Obârşia de Câmp

22. Oprişor

23. Punghina

24. Salcia

25. Vânători

26. Vrata

 

16. Serviciul Fiscal Orăşenesc Baia de Aramă, oraşul Baia de Aramă, Str. Republicii nr. 35

1. Baia de Aramă

2. Bala

3. Balta

4. Floreşti

5. Isverna

6. Obârşia-Cloşani

7. Ponoarele

8. Şovarna

 

17. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, municipiul Slatina, Str. Arcului nr. 2

1. Bălteni

2. Brebeni

3. Brâncoveni

4. Corbu

5. Coteana

6. Crâmpoia

7. Cungrea

8. Curtişoara

9. Cârlogani

10. Dobroteasa

11. Grădinari

12. Găneasa

13. Icoana

14. Ipoteşti

15. Izvoarele

16. Leleasca

17. Milcov

18. Movileni

19. Oporelu

20. Perieţi

21. Piatra-Olt

22. Pleşoiu

23. Potcoava

24. Priseaca

25. Schitu

26. Slatina

27. Slătioara

28. Strejeşti

29. Sâmbureşti

30. Teslui

31. Tufeni

32. Valea Mare

33. Verguleasa

34. Vitomireşti

35. Vultureşti

36. Vâlcele

37. Şerbăneşti

38. Ghimpeţeni

39. Mărunţei

40. Nicolae Titulescu

41. Văleni

42. Bărăşti

43. Coloneşti

44. Făgeţelu

45. Optaşi-Măgura

46. Poboru

47. Scorniceşti

48. Spineni

49. Sârbii-Măgura

50. Topana

51. Tătuleşti

 

18. Serviciul Fiscal Municipal Caracal, municipiul Caracal, str. Toma Ruşcă nr. 5-7

1. Bucinişu

2. Băbiciu

3. Caracal

4. Cezieni

5. Deveselu

6. Dobrosloveni

7. Dobrun

8. Drăghiceni

9. Fălcoiu

10. Fărcaşele

11. Gostavăţu

12. Grădinile

13. Osica de Jos

14. Osica de Sus

15. Redea

16. Rotunda

17. Scărişoara

18. Stoeneşti

19. Studina

20. Traian

21. Vlădila

22. Drăgăneşti-Olt

23. Dăneasa

24. Mihăeşti

25. Radomireşti

26. Seaca

27. Sprâncenata

28. Stoicăneşti

 

19. Serviciul Fiscal Orăşenesc Balş, oraşul Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 13

1. Baldovineşti

2. Balş

3. Bobiceşti

4. Bârza

5. Călui

6. Dobreţu

7. Găvăneşti

8. Iancu Jianu

9. Morunglav

10. Oboga

11. Pârşcoveni

12. Voineasa

13. Vulpeni

14. Şopârliţa

 

20. Serviciul Fiscal Orăşenesc Corabia, oraşul Corabia, str. C. A. Rosetti nr. 64

1. Brastavăţu

2. Cilieni

3. Corabia

4. Giuvărăşti

5. Grojdibodu

6. Gura Padinii

7. Gârcov

8. Ianca

9. Izbiceni

10. Obârşia

11. Orlea

12. Rusăneşti

13. Tia Mare

14. Urzica

15. Vişina

16. Vişina Nouă

17. Vădastra

18. Vădăstriţa

19. Ştefan cel Mare

 

21. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 17

1. Râmnicu Vâlcea

2. Bujoreni

3. Budeşti

4. Dăeşti

5. Dănicei

6. Goleşti

7. Nicolae Bălcescu

8. Milcoiu

9. Muereasca

10. Runcu

11. Vlădeşti

12. Băile Olăneşti

13. Păuşeşti-Măglaşi

14. Ocnele Mari

15. Băile Govora

16. Stoeneşti

17. Buneşti

18. Mihăeşti

19. Berislăveşti

20. Călimăneşti

21. Sălătrucel

 

22. Serviciul Fiscal Municipal Drăgăşani, municipiul Drăgăşani, str. Regele Carol, bl. A, parter

1. Drăgăşani

2. Amărăşti

3. Creţeni

4. Glăvile

5. Guşoieni

6. Lungeşti

7. Mădulari

8. Mitrofani

9. Orleşti

10. Pesceana

11. Prundeni

12. Scundu

13. Suteşti

14. Ştefăneşti

15. Şuşani

16. Voiceşti

 

Serviciul Fiscal Orăşenesc Bălceşti, oraşul Bălceşti, str. Petrache Poenaru nr. 8, bl. 6, parter

1. Bălceşti

2. Diculeşti

3. Făureşti

4. Ghioroiu

5. Laloşu

6. Lăcusteni

7. Roşiile

8. Tetoiu

9. Valea Mare

10. Măciuca

11. Stăneşti

12. Fârtăţeşti

 

23. Serviciul Fiscal Orăşenesc Gura Lotrului, oraşul Brezoi, Str. Lotrului nr. 2

1. Boişoara

2. Câineni

3. Perişani

4. Racoviţa

5. Titeşti

6. Brezoi

7. Malaia

8. Voineasa

 

24. Serviciul Fiscal Orăşenesc Horezu, oraşul Horezu, str. George Coşbuc nr. 4

1. Horezu

2. Bărbăteşti

3. Costeşti

4. Măldăreşti

5. Oteşani

6. Pietrari

7. Slătioara

8. Stroeşti

9. Tomşani

10. Vaideeni

11. Cernişoara

12. Copăceni

13. Păuşeşti-Otăsău

14. Berbeşti

15. Alunu

16. Grădiştea

17. Livezi

18. Mateeşti

19. Sineşti

20. Zătreni

 

26. Serviciul Fiscal Orăşenesc Băbeni, oraşul Băbeni, str. Dragoş Vrânceanu f.n.

1. Băbeni

2. Drăgoeşti

3. Frânceşti

4. Galicea

5. Ioneşti

6. Olanu

7. Popeşti

8. Stoileşti

9. Şirineasa

10. Lăpuşata

11. Lădeşti

12. Roeşti

 

VII. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, municipiul Brăila, Str. Delfinului nr. 1, cod poştal 810210

1. Brăila

2. Chişcani

3. Cazasu

4. Frecăţei

5. Gropeni

6. Măxineni

7. Măraşu

8. Romanu

9. Salcia Tudor

10. Siliştea

11. Scorţaru Nou

12. Tichileşti

13. Tufeşti

14. Traian

15. Unirea

16. Vădeni

17. Movila Miresii

18. Grădiştea

19. Gemenele

20. Racoviţă

21. Tudor Vladimirescu

22. Râmnicelu

 

2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Însurăţei, oraşul Însurăţei, Str. Brăilei nr. 15, cod poştal 815300

1. Însurăţei

2. Bărăganul

3. Ciocile

4. Dudeşti

5. Roşiori

6. Zăvoaia

7. Berteştii de Jos

8. Stăncuţa

9. Victoria

10. Viziru

 

3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Făurei, oraşul Făurei, Str. Depozitelor, bl. A4, cod poştal 815100

1. Făurei

2. Cireşu

3. Galbenu

4. Mircea Vodă

5. Jirlău

6. Surdila-Greci

7. Surdila-Găiseanca

8. Ulmu

9. Vişani

 

4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Ianca, oraşul Ianca, Str. Eroilor, bl. F5, cod poştal 815200

1. Ianca

2. Bordei Verde

3. Şuţeşti

 

5. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, municipiul Buzău, Str. Unirii nr. 209

1. Buzău

2. Lopătari

3. Săpoca

4. Scorţoasa

5. Vintilă Vodă

6. Zărneşti

7. Poşta Câlnău

8. Mânzăleşti

9. Chiliile

10. Mărăcineni

11. Bisoca

12. Cernăteşti

13. Săruleşti

14. Blăjani

15. Berca

16. Beceni

17. Căneşti

18. Săhăteni

19. Verneşti

20. Ulmeni

21. Stâlpu

22. Pietroasele

23. Năeni

24. Movila Banului

25. Mihăileşti

26. Merei

27. Gherăseni

28. Florica

29. Costeşti

30. Breaza

31. Amaru

32. Tisău

33. Gălbinaşi

34. Săgeata

35. Ţinteşti

36. Vadu Paşii

 

6. Serviciul Fiscal Municipal Râmnicu Sărat, municipiul Râmnicu Sărat, Str. Victoriei nr. 104

1. Râmnicu Sărat

2. Racoviţeni

3. Murgeşti

4. Mărgăriteşti

5. Ziduri

6. Vâlcelele

7. Puieşti

8. Boldu

9. Balta Albă

10. Bălăceanu

11. Ghergheasa

12. Grebănu

13. Pardoşi

14. Valea Salciei

15. Podgoria

16. Valea Râmnicului

17. Râmnicelu

18. Topliceni

19. Buda

20. Robeasca

21. Cochirleanca

 

7. Serviciul Fiscal Orăşenesc Pogoanele, oraşul Pogoanele, Str. Unirii, bl. 3, parter

1. Padina

2. Pogoanele

3. Scutelnici

4. Glodeanu-Siliştea

5. Glodeanu Sărat

6. Brădeanu

7. C. A. Rosetti

8. Cilibia

9. Largu

10. Luciu

11. Ruşeţu

12. Smeeni

 

8. Serviciul Fiscal Orăşenesc Pătârlagele, oraşul Pătârlagele, str. Nicolae Bălcescu, bl. D 15, parter

1. Chiojdu

2. Cătina

3. Cislău

4. Colţi

5. Pănătău

6. Pătârlagele

7. Vipereşti

8. Calvini

9. Bozioru

10. Brăeşti

11. Cozieni

12. Măgura

13. Odăile

14. Pârscov

15. Unguriu

16. Gura Teghii

17. Nehoiu

18. Siriu

 

9. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 196

1. Constanţa

2. Agigea

3. Murfatlar

4. Poarta Albă

5. Valul lui Traian

 

10. Serviciul Fiscal Municipal Mangalia, municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazu nr. 13

1. Mangalia

2. Limanu

3. Pecineaga

4. 23 August

5. Albeşti

6. Negru Vodă

7. Cerchezu

8. Chirnogeni

9. Comana

10. Dumbrăveni

11. Independenţa

 

11. Serviciul Fiscal Municipal Medgidia, municipiul Medgidia, str. Decebal nr. 37

1. Medgidia

2. Peştera

3. Siliştea

4. Tortoman

5. Mircea Vodă

6. Saligny

7. Castelu

8. Cuza Vodă

9. Cernavodă

10. Aliman

11. Rasova

12. Seimeni

 

12. Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie, oraşul Eforie, str. Traian nr. 7-9

1. Eforie

2. Costineşti

3. Tuzla

4. Cumpăna

5. Techirghiol

6. Mereni

7. Amzacea

8. Topraisar

9. Bărăganu

10. Ciocârlia

11. Cobadin

 

13. Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârşova, oraşul Hârşova, Str. Vadului nr. 27A, bl. V8M, sc. B, parter

1. Hârşova

2. Gârliciu

3. Ghindăreşti

4. Saraiu

5. Topalu

6. Crucea

7. Horia

8. Vulturu

9. Ciobanu

 

14. Serviciul Fiscal Orăşenesc Năvodari, oraşul Năvodari, Str. Sănătăţii nr. 5

1. Năvodari

2. Lumina

3. Corbu

4. Ovidiu

5. Mihail Kogălniceanu

6. Nicolae Bălcescu

7. Târguşor

8. Grădina

9. Pantelimon

10. Cogealac

11. Mihai Viteazu

12. Istria

13. Săcele

14. Fântânele

15. Serviciul Fiscal Orăşenesc Băneasa, oraşul Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, bl. B4, parter

1. Băneasa

2. Deleni

3. Dobromir

4. Ion Corvin

5. Lipniţa

6. Oltina

7. Ostrov

8. Adamclisi

16. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, municipiul Galaţi, Str. Brăilei nr. 33

1. Galaţi

2. Braniştea

3. Băleni

4. Costache Negri

5. Cuca

6. Cuza Vodă

7. Folteşti

8. Frumuşiţa

9. Griviţa

10. Independenţa

11. Oancea

12. Pechea

13. Piscu

14. Rediu

15. Schela

16. Scânteieşti

17. Slobozia Conachi

18. Smârdan

19. Suhurlui

20. Tuluceşti

21. Vlădeşti

22. Vânători

23. Şendreni

17. Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 43

1. Tecuci

2. Buciumeni

3. Cosmeşti

4. Movileni

5. Nicoreşti

6. Poiana

7. Barcea

8. Drăgăneşti

9. Umbrăreşti

10. Munteni

11. Brăhăşeşti

12. Ghidigeni

13. Gohor

14. Negrileşti

15. Priponeşti

16. Ţepu

17. Cerţeşti

18. Corod

19. Matca

20. Cudalbi

21. Smulţi

22. Valea Mărului

18. Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor, oraşul Târgu Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 28

1. Târgu Bujor

2. Corni

3. Drăguşeni

4. Fârţăneşti

5. Jorăşti

6. Măstăcani

7. Suceveni

8. Vârlezi

9. Bereşti

10. Bereşti-Meria

11. Bălăbăneşti

12. Bălăşeşti

13. Băneasa

14. Cavadineşti

15. Rădeşti

 

19. Birou fiscal comunal Lieşti, comuna Lieşti, Str. Principală nr. 2696

1. Lieşti

2. Fundeni

3. Iveşti

4. Nămoloasa

5. Tudor Vladimirescu

 

20. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea, municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 163 bis

1. Beştepe

2. Ceatalchioi

3. Chilia Veche

4. Frecăţei

5. Hamcearca

6. Horia

7. Izvoarele

8. Mahmudia

9. Maliuc

10. Mihail Kogălniceanu

11. Murighiol

12. Nalbant

13. Nufăru

14. Pardina

15. Sfântu Gheorghe

16. Somova

17. Tulcea

18. Valea Nucarilor

19. Valea Teilor

20. Isaccea

21. Luncaviţa

22. Niculiţel

 

21. Serviciul Fiscal Orăşenesc Babadag, oraşul Babadag, str. Pavel Gheorghe nr. 10

1. Babadag

2. Mihai Bravu

3. Sarichioi

4. Slava Cercheză

5. Ciucurova

 

22. Serviciul Fiscal Orăşenesc Măcin, oraşul Măcin, Str. Florilor nr. 1, judeţul Tulcea

1. Carcaliu

2. Cerna

3. Greci

4. Grindu

5. I. C. Brătianu

6. Jijila

7. Peceneaga

8. Smârdan

9. Turcoaia

10. Măcin

11. Văcăreni

12. Dorobanţu

13. Dăeni

14. Ostrov

 

23. Serviciul Fiscal Orăşenesc Sulina, oraşul Sulina, Str. a II-a nr. 39, judeţul Tulcea

1. Sulina

2. C. A. Rosetti

3. Crişan

 

24. Biroul Fiscal Comunal Baia, comuna Baia, Str. Republicii nr. 57

1. Baia

2. Beidaud

3. Ceamurlia de Jos

4. Jurilovca

5. Stejaru

6. Casimcea

7. Topolog

 

25. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea, municipiul Focşani, Bd. Independenţei nr. 24

1. Focşani

2. Andreiaşu

3. Broşteni

4. Jariştea

5. Mera

6. Reghiu

7. Vârteşcoiu

8. Odobeşti

9. Garoafa

10. Băleşti

11. Ciorăşti

12. Cârligele

13. Coteşti

14. Gugeşti

15. Gura Caliţei

16. Măicăneşti

17. Milcovul

18. Năneşti

19. Poiana Cristei

20. Sihlea

21. Slobozia Bradului

22. Slobozia Ciorăşti

23. Tătăranu

24. Tâmboieşti

25. Urecheşti

26. Vulturu

27. Câmpineanca

28. Goleşti

29. Popeşti

30. Gologanu

31. Obrejiţa

32. Răstoaca

33. Bârseşti

34. Boloteşti

35. Bordeşti

36. Chiojdeni

37. Dumbrăveni

38. Dumitreşti

39. Jitia

40. Năruja

41. Nereju

42. Nistoreşti

43. Paltin

44. Suraia

45. Tulnici

46. Valea Sării

47. Vidra

48. Vintileasca

49. Vânători

50. Vrâncioaia

51. Negrileşti

52. Păuleşti

53. Bilieşti

54. Spulber

 

26. Serviciul Fiscal Municipal Adjud, municipiul Adjud, str. Siret nr. 22

1. Adjud

2. Bogheşti

3. Corbiţa

4. Homocea

5. Păuneşti

6. Pufeşti

7. Rugineşti

8. Tănăsoaia

9. Ploscuteni

10. Mărăşeşti

27. Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu, oraşul Panciu, Str. Independenţei nr. 4

1. Panciu

2. Câmpuri

3. Fitioneşti

4. Moviliţa

5. Răcoasa

6. Soveja

7. Străoane

8. Ţifeşti

9. Vizantea Livezi

 

VIII. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, municipiul Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, sectorul 3

1. Voluntari

2. Popeşti-Leordeni

3. Glina

4. Otopeni

5. Baloteşti

6. Snagov

7. Gruiu

8. Periş

9. Nuci

10. Ciolpani

11. Cernica

12. Brăneşti

13. Pantelimon

14. Dobroeşti

15. Afumaţi

16. Găneasa

17. Ştefăneşti

18. Tunari

19. Moara Vlăsiei

20. Grădiştea

21. Petrăchioaia

22. Dascălu

 

2. Administraţia Sector 1 a finanţelor publice, municipiul Bucureşti, str. Roma nr. 7, sectorul 1

Sectorul 1 Bucureşti

 

3. Administraţia Sector 2 a finanţelor publice, municipiul Bucureşti, str. C. A. Rosetti nr. 39, sectorul 2

Sectorul 2 Bucureşti

 

4. Administraţia Sector 3 a finanţelor publice, municipiul Bucureşti, Calea Moşilor nr. 156, sectorul 2

Sectorul 3 Bucureşti

 

5. Administraţia Sector 4 a finanţelor publice, municipiul Bucureşti, str. Cuţitul de Argint nr. 7, sectorul 4

Sectorul 4 Bucureşti

 

6. Administraţia Sector 5 a finanţelor publice, municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 226, bl. V54, sectorul 5

Sectorul 5 Bucureşti

 

7. Administraţia Sector 6 a finanţelor publice, municipiul Bucureşti, str. Popa Tatu nr. 7, sectorul 1

Sectorul 6 Bucureşti

 

8. Serviciul Fiscal Orăşenesc Buftea, oraşul Buftea, bd. Mihai Eminescu nr. 1, judeţul Ilfov

1. Buftea

2. Mogoşoaia

3. Chitila

4. Corbeanca

 

9. Serviciul Fiscal Orăşenesc Bragadiru, oraşul Bragadiru, Şos. Alexandriei nr. 271, judeţul Ilfov

1. Bragadiru

2. Ciorogârla

3. Domneşti

4. Clinceni

5. Cornetu

6. Măgurele

7. Dărăşti

8. 1 Decembrie

9. Copăceni

10. Berceni

11. Jilava

12. Chiajna

13. Dragomireşti

14. Vidra

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (2) pct. 25 şi 26, art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale p entru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alia (3), (4) şi (5), art. 22 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013,

având în vedere Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal m sectorul serviciilor poştale,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie reglementează condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de servicii poştale ca furnizori de serviciu universal, astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 2 pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, precum şi modalităţile de finanţare a costului net determinat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, şi la pct. 1.1. din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor de servicii poştale autorizat să furnizeze serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care urmează a fi desemnat, în condiţiile regimului de autorizare generală şi care asigură îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal

Art. 3. - (1) Desemnarea unui furnizor de servicii poştale ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, la cerere sau din oficiu, pentru prestarea unuia ori mai multor servicii incluse în sfera serviciului universal, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, şi în legislaţia secundară a ANCOM, pe întreg teritoriul naţional sau doar pe o parte a acestuia, astfel încât să se asigure acoperirea întregului teritoriu

(2) Furnizorii de serviciu universal se desemnează pentru o perioadă suficientă care să asigure viabilitatea economică a serviciilor furnizate, dar nu mai mult de 10 ani

(3) În cazuri bine justificate, ANCOM poate dispune prelungirea cu cel mult 1 an a perioadei pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal, fără însă a depăşi perioada maximă de 10 ani prevăzută la alin (2).

(4) Desemnarea de către ANCOM a 2 sau mai mulţi furnizori de serviciu universal care concurează pe aceleaşi pieţe din domeniul serviciilor poştale se va realiza astfel încât să nu se creeze niciunuia dintre furnizori un dezavantaj concurenţial, respectându-se principiul păstrării unui echilibru din punctul de vedere al rentabilităţii prestării serviciilor poştale între zona în care fiecare dintre aceştia urmează să presteze serviciile pentru care a fost desemnat şi zona sau zonele ce au fost stabilită(e) pentru ceilalţi furnizori de serviciu universal concurenţi şi luându-se în considerare avantajele de ordin competitiv de care beneficiază fiecare dintre furnizorii de serviciu universal.

(5) În aplicarea prevederilor prezentei decizii, ANCOM va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, şi va acţiona în vederea limitării posibilelor efecte negative determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal asupra concurenţei precum şi a protecţiei intereselor utilizatorilor.

 

CAPITOLUL II

Desemnarea la cerere

 

Art. 4. - (1) Orice furnizor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, care intenţionează să fie desemnat ca furnizor de serviciu universal, va transmite la sediul central al ANCOM o cerere cu privire la această intenţie, având formatul prevăzut în anexă.

(2) Termenul în care furnizorii de servicii poştale pot transmite cererea prevăzută la alin. (1) este de 30 de zile de la data la care ANCOM publică un anunţ, pe propria pagină de internet, cu privire la intenţia de a desemna unul sau mai mulţi furnizori de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal ca furnizori de serviciu universal.

(3) Anunţul prevăzut la alin. (2) va cuprinde, cel puţin, serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se intenţionează desemnarea furnizorilor de serviciu universal şi perioada de desemnare. In cazul în care ANCOM intenţionează să desemneze mai mulţi furnizori de serviciu universal pentru diferite zone geografice, anunţul prevăzut la alin. (2) va cuprinde şi zonele geografice definite.

(4) Cererea se transmite împreună cu celelalte documente necesare numai în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură;

b) printr-un serviciu poştal;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(5) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al ANCOM, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

Art. 5. – (1) Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va cuprinde următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea;

c) zona geografică pentru care se solicită desemnarea, în cazul în care ANCOM intenţionează să desemneze mai mulţi furnizori de serviciu universal pentru diferite zone geografice.

(2) La cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal vor fi anexate următoarele informaţii şi documente, care fac parte integrantă din aceasta:

a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului privind inexistenţa unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurilor de insolvenţă;

b) copii ale situaţiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiinţare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislaţiei în vigoare;

c) o descriere a mijloacelor tehnologice şi materiale, precum şi a resurselor umane pe baza cărora solicitantul garantează, pentru furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10-13 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013;

d) o descriere a cerinţelor de calitate a căror îndeplinire este garantată de solicitant şi a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerinţe;

e) o propunere financiară în care solicitantul va prezenta detaliat estimarea valorii maxime anuale a costului net înregistrat cu furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, pentru toată perioada de desemnare;

f) o listă cu amplasamentul tuturor punctelor de acces şi de contact ale reţelei poştale operate de solicitant sau de alţi furnizori de servicii poştale cu care solicitantul a încheiat contracte în acest scop, pentru care acesta garantează că vor fi utilizate în vederea furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) Bt. d) vor cuprinde, cel puţin, normele de distribuire a trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse m sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, obiectivele de calitate stabilite pentru normele de distribuire, numărul anual de reclamaţii întemeiate privind prestarea serviciilor (volumul trimiterilor poştale reclamate ca nepredate, distruse sau predate deteriorate, care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse m sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea raportat la volumul total de trimiteri care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal), suma despăgubirilor acordate ca urmare a acestor reclamaţii, precum şi numărul anual de sesizări întemeiate referitoare la atitudinea salariaţilor furnizorului faţă de utilizatorii serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea.

Art. 6. - (1) În termen de 15 zile de la data publicării anunţului prevăzut la art. 4 alin. (2), preşedintele ANCOM va stabili, prin decizie, o comisie de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal.

(2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) va fi formată din specialişti în domeniile economic, tehnic şi juridic şi va avea ca atribuţii:

a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă ale cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, prevăzute la art. 5;

b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a capacităţii solicitantului de a respecta obligaţiile privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, precum şi a propunerii financiare a solicitantului;

c) redactarea proiectului deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal.

(3) Comisia de evaluare poate cere solicitanţilor orice documente, informaţii sau clarificări, necesare pentru soluţionarea cererilor, indicând şi termenul îti care acestea trebuie depuse.

Art. 7. - În vederea stabilirii cererii câştigătoare, comisia de evaluare va lua în considerare următoarele:

a) gradul de acoperire a teritoriului naţional sau, după caz, a zonei geografice pentru care se solicită desemnarea, garantat de solicitanţi, inclusiv densitatea punctelor de acces şi de contact ale reţelelor poştale operate de aceştia sau de alţi furnizori de servicii poştale cu care solicitanţii au încheiat contracte în acest scop;

b) capacitatea tehnică, economică şi financiară a solicitanţilor;

c) capacitatea de a asigura un nivel uniform al tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal pe întreg teritoriul ţării;

d) costul net asociat furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea;

e) alte date relevante prezentate de solicitanţi.

Art. 8. - Comisia de evaluare poate respinge o cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în următoarele cazuri:

a) cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute la art. 5;

b) cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2) ;

c) documentele, informaţiile sau clarificările solicitate de comisia de evaluare în scopul soluţionării cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu au fost depuse în termenul indicat de comisia de evaluare potrivit art. 6 alin. (3) ;

d) solicitantul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate sau nu face dovada capacităţii de a respecta obligaţiile privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.

Art. 9. - (1) Termenul de soluţionare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal este de 90 de zile de la data publicării anunţului prevăzut la art. 4 alin. (2) .

(2) În cazul în care, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (3), unui solicitant îi sunt cerute documente, informaţii sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la primirea acestora sau până la expirarea termenului de depunere stabilit de comisia de evaluare.

(3) ANCOM va transmite simultan tuturor ofertanţilor o înştiinţare privind rezultatul procedurii de desemnare.

(4) Solicitanţii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi informaţi cu privire la motivele care au stat la baza respingerii propriei oferte sau cu privire la motivele care au determinat desemnarea unei alte oferte ca fiind câştigătoare.

Art. 10. - (1) Persoanele interesate pot depune contestaţie privind rezultatul procedurii de desemnare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la art. 9 alin. (3) . Contestaţia trebuie întocmită în scris şi depusă la sediul central al ANCOM de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, sau transmisă prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor, o comisie desemnată de preşedintele ANCOM prin decizie, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 6, formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din comisia iniţială, soluţionează contestaţiile şi încheie un proces-verbal, aprobat de preşedintele ANCOM. Rezultatul se comunică în scris contestatarilor.

(3) Pe baza rezultatelor procedurii de desemnare, comisia de evaluare sau comisia de soluţionare a contestaţiilor elaborează proiectul deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal, pe care îl supune spre aprobare preşedintelui ANCOM.

 

CAPITOLUL III

Desemnarea din oficiu

 

Art. 11. – ANCOM va putea desemna din oficiu furnizorii de serviciu universal în următoarele cazuri:

a) dacă niciun furnizor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal nu a depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2);

b) dacă niciunul dintre furnizorii de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal care au depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2) nu a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II;

c) dacă, după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II, nu au fost desemnaţi furnizori de serviciu universal pentru toate serviciile poştale incluse ia sfera serviciului universal pentru care ANCOM intenţiona să desemneze furnizori de serviciu universal sau pentru întreg teritoriul ţării.

Art. 12. - (1) Desemnarea din oficiu se realizează prin decizie a preşedintelui ANCOM, pe baza propunerilor comisiei de evaluare prevăzute la art. 6, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.

(2) Comisia de evaluare propune desemnarea unui iurnizor de serviciu universal pe baza unuia sau a mai multora dintre criteriile prevăzute la art. 7, cu excepţia criteriului menţionat la art. 7 lit. d), precum şi, dacă este cazul, pe baza altor criterii relevante, cu respectarea principiilor eficienţei, obiectivitătii, transparenţei şi nedfccriminării.

(3) Propunerile comisiei de evaluare vor conţine denumirea firnizorului de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal propus a fi desemnat ca furnizor de serviciu universal, serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se propune desemnarea, zonele geografice pentru care se propune desemnarea, motivele pentru care este necesară desemnarea din oficiu, precum şi celelalte date ce urmează a fi incluse în decizia de desemnare.

 

CAPITOLUL IV

Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal

 

Art. 13. - (1) Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal conferă furnizorului de servicii poştale drepturi şi obligaţii specifice, suplimentare faţă de cele prevăzute în autorizaţia generală.

(2) Decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal va conţine cel puţin următoarele:

a) serviciile pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal;

b) perioada de desemnare;

c) zona geografică pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal;

d) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizor de serviciu universal şi de a încheia acorduri operaţionale în această calitate;

e) dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte;

f) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul mecanismului de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal, în condiţiile cap. V;

g) dreptul de a aplica tarife speciale pentru toţi utilizatorii şi integratorii în condiţii transparente şi nediscriminatorii, atât cu privire la tarifele propriu-zise, cât şi cu privire la condiţiile asociate acestora;

h) obligaţia de a asigura cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinţa fiecărei persoane fizice şi la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămână, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le furnizeze, cu excepţia cazurilor sau a condiţiilor geografice considerate excepţionale de ANCOM ori a cazurilor în care ANCOM stabileşte ca livrarea să se facă la anumite instalaţii corespunzătoare, în condiţii determinate, inclusiv la propunerea furnizorului de serviciu universal;

i) obligaţia de a respecta condiţiile specifice de livrare a trimiterilor poştale care fac obiectul unui serviciu inclus în sfera serviciului universal, stabilite de ANCOM;

j) obligaţia de a respecta cerinţele esenţiale, inclusiv normele privind securitatea reţelei poştale publice pe care o operează;

k) obligaţia de a oferi servicii identice utilizatorilor care se află în condiţii comparabile;

l) obligaţia de a oferi servicii disponibile pentru toţi utilizatorii, fără niciun fel de discriminare, în special din raţiuni de ordin politic, religios sau ideologic;

m) obligaţia de a oferi servicii neîntrerupt, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;

n) obligaţia de a asigura o evoluţie continuă a serviciilor în funcţie de cerinţele tehnice, economice şi sociale, precum şi să urmărească adaptarea serviciilor la cerinţele utilizatorilor;

o) obligaţia de a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori, cu respectarea normelor adoptate de ANCOM;

p) obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor, integratorilor şi a furnizorilor de servicii poştale, în mod regulat, informaţii detaliate şi actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizează, în special informaţii referitoare la condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi la tarifele şi cerinţele minime de calitate pentru aceste servicii;

q) obligaţia de a asigura accesul utilizatorilor, integratorilor şi furnizorilor de servicii poştale la reţeaua poştală publică pe care o operează, în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare;

r) obligaţia de a asigura accesul altor furnizori de servicii poştale la serviciile poştale care intră în sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze şi la elementele de infrastructură a reţelei poştale publice pe care o operează, în măsura necesară furnizării propriilor servicii poştale, în condiţii transparente, proporţionale şi nediscriminatorii;

s) obligaţia de a practica, pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, tarife accesibile, indiferent de localizarea geografică, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate în funcţie de costuri, cu excepţia cecogramelor interne şi internaţionale care sunt furnizate cu titlu gratuit, precum şi a altor categorii de trimiteri poştale a căror gratuitate este prevăzută în acordurile internaţionale la care România este p arte sau este stabilită prin hotărâre a Guvernului;

ş) obligaţia de a supune aprobării ANCOM tarifele practicate pentru serviciile poştale din sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, precum şi de a le publica în condiţiile stabilite de ANCOM prin decizia de desemnare;

t) obligaţia practicării, pe întregul teritoriu naţional sau în zona geografică pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, a unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze;

ţ) obligaţia de a supune aprobării ANCOM criteriile şi condiţiile pe baza cărora aplică tarifele speciale menţionate la lit. g), precum şi orice modificări sau completări aduse acestora;

u) obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, la încheierea acordurilor privind tarifele terminale pentru trimiterile poştale intracomunitare expediate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresă aflată pe teritoriul României;

v) obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă separată conform condiţiilor stabilite de ANCOM;

w) obligaţia de a stabili şi de a supune spre aprobare ANCOM regulile aplicabile serviciilor poştale din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze, în termenul stabilit prin decizia de desemnare şi cu respectarea eventualelor reguli minime obligatorii stabilite de ANCOM;

x) obligaţia de a respecta cerinţele minime de calitate impuse furnizorului de serviciu universal, precum şi obligaţia referitoare la întocmirea şi publicarea rapoartelor anuale privind respectarea acestor cerinţe, în condiţiile stabilite de ANCOM prin decizia de desemnare şi prin decizia privind condiţiile şi procedura de evaluare a respectării cerinţelor în cauză;

y) obligaţia de a publica informaţii referitoare la statistica reclamaţnbr adresate furnizorului de serviciu universal, precum şi modul în care acestea au fost soluţionate;

z) obligaţia de a supune aprobării ANCOM contractul-cadru în temeiul căruia se desfăşoară relaţiile furnizorului de serviciu universal cu utilizatorii;

aa) alte drepturi şi obligaţii relevante în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal.

 

CAPITOLUL V

Mecanismul de finanţare a obligaţiilor de serviciu universal

 

Art. 14. - (1) Dacă, în urma calculării de către furnizorul de serviciu universal a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ANCOM constată că furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal, ANCOM va decide, la cererea acestuia, compensarea costului net determinat de furnizarea serviciilor pentru care a fost desemnat.

(2) Costul net al obligaţiilor de serviciu universal se calculează ca diferenţă dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal şi costul net al aceluiaşi furnizor de servicii poştale, în cazul în care şi-ar desfăşura activitatea fără a avea obligaţiile de serviciu universal.

(3) Calculul costului net va lua în considerare toţi factorii relevanţi, inclusiv beneficiile intangibile şi avantajele comerciale de care furnizorul de servicii poştale se bucură ca urmare a desemnării ca furnizor de serviciu universal, existenţa unei marje rezonabile de profit şi stimularea eficienţei costurilor.

(4) Determinarea costului net se bazează pe următoarele:

a) elementele serviciilor din sfera serviciului universal care pot fi furnizate doar în pierdere sau în afara condiţiilor comerciale normale;

b) costuri determinate de anumiţi utilizatori sau grupuri de utilizatori cărora, având în vedere costurile de furnizare ale unui anumit serviciu, veniturile generate şi tarifele practicate de furnizorul de serviciu universal, nu le poate fi asigurat accesul la serviciile din sfera serviciului universal decât în pierdere sau în alte condiţii decât practicile comerciale normale.

(5) Furnizorul de serviciu universal calculează costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal conform unei metodologii stabilite prin decizia preşedintelui ANCOM de desemnare a furnizorului de serviciu universal.

(6) Cererea prevăzută la alin. (1) se transmite anual, până la data de 1 iulie a exerciţiului financiar ulterior celui pentru care se solicită compensarea, împreună cu situaţia privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de ANCOM.

(7) ANCOM decide cu privire la compensarea costului net şi, dacă este cazul, cu privire la suma ce urmează a fi compensată, cu luarea în considerare, dacă este cazul, a prevederilor alin. (8), în termen de 45 de zile de la primirea unei cereri în condiţiile prezentului articol.

(8) În cazul în care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat la cerere, costul net anual care îi va fi compensat nu va putea depăşi valoarea corespunzătoare prezentată de acesta în propunerea financiară care a însoţit cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal.

Art. 15. - (1) Compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal se poate face din:

a) resursele financiare provenite din contribuţiile furnizorilor de servicii poştale autorizaţi conform procedurii de autorizare generală pentru furnizarea de servicii din sfera serviciului universal sau de servicii care pot fi considerate ca substituibile acestora;


b) resursele financiare provenite din contribuţiile utilizatorilor serviciilor poştale, prin intermediul unei taxe aplicate serviciilor poştale pe care aceştia le utilizează;

c) resursele financiare prevăzute la lit. a) şi b) .

(2) Fondul de serviciu universal poate fi constituit prin implementarea uneia dintre variantele prevăzute la alin. (1), fiind administrat de ANCOM şi evidenţiat în mod distinct în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia.

(3) Modalitatea de aplicare a dispoziţiilor alin. (2) va fi stabilită prin decizia preşedintelui ANCOM prevăzută la art. 14 alin. (7), avându-se în vedere cuantumul necesarului de finanţare a serviciului universal.

(4) În cazul în care vor fi desemnaţi 2 sau mai mulţi furnizori de serviciu universal, necesarul total de finanţare a serviciului universal se stabileşte anual prin însumarea valorilor ce urmează a fi compensate pentru toţi furnizorii de serviciu universal, calculate conform dispoziţiilor prezentei decizii.

(5) în cazul în care sumele care vor fi colectate prin una dintre metodele prevăzute la alin. (1), în condiţiile stabilirii unui cuantum al contribuţiilor rezonabil şi care să nu aducă atingere viabilităţii economice a furnizorilor, sunt insuficiente, diferenţa dintre costul net ce urmează a fi compensat şi aceste sume se suportă din fonduri publice conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.

Art. 16. - (1) Pentru finanţarea serviciului universal prin modalitatea prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. a), ANCOM va percepe de la furnizorii de servicii poştale autorizaţi conform procedurii de autorizare generală pentru furnizarea de servicii din sfera serviciului universal sau de servicii care pot fi considerate ca substituibile acestora cu o cifră de afaceri mai mare ori egală cu echivalentul în lei a 100.000 de euro, înregistrată în anul pentru care se face compensarea costului net, o contribuţie proporţională cu veniturile provenite din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal sau a serviciilor care pot fi considerate ca substituibile acestora înregistrate în cursul anului pentru care se datorează contribuţia.

(2) Substituibilitatea altor servicii poştale cu serviciile din sfera serviciului universal se analizează ţinând cont, în principal, de tarifele acestor servicii, precum şi de gradul de satisfacere a nevoilor utilizatorilor.

(3) Persoanele obligate la plata contribuţiei prevăzute la alin. (1) sunt cele care au avut calitatea de furnizor de servicii poştale în cursul anului pentru care se datorează contribuţia.

(4) Echivalentul în lei al cifrei de afaceri prevăzute la alin. (1) se calculează la cursul de schimb valutar mediu al perioadei în care a fost realizată cifra de afaceri, determinat pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României.

(5) În vederea determinării cuantumului contribuţiilor individuale, ANCOM va utiliza informaţiile din „Declaraţia privind veniturile obţinute din activităţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale" depusă de fiecare furnizor conform prevederilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.892/2007 privind procedura de determinare a anumitor obligaţii financiare ale furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi ale furnizorilor de servicii poştale către Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

(6) În situaţia în care furnizorii prevăzuţi la alin. (1) nu transmit declaraţia prevăzută la alin. (5), la determinarea cuantumului contribuţiilor individuale se va lua în calcul întreaga cifră de afaceri a acestora înregistrată în cursul anului pentru care se datorează contribuţia.

(7) În cazul furnizorilor cărora le-a încetat calitatea ca urmare a fuziunii, contribuţia va fi stabilită în sarcina societăţilor absorbante sau nou-constituite, după caz.

(8) Cuantumul contribuţiei pe care este obligat să o plătească furnizorul de serviciu universal este calculat ca fiind diferenţa pozitivă dintre contravaloarea contribuţiei care îi revine în conformitate cu alin. (1) şi contravaloarea sumei care urmează să fie compensată aferentă aceleiaşi perioade şi calculată potrivit deciziei preşedintelui ANCOM prevăzută la art. 14 alin. (7). Dacă valoarea sumei care urmează să fie compensată este mai mare decât sau cel puţin egală cu valoarea contribuţiei care îi revine furnizorului de serviciu universal în conformitate cu alin. (1), furnizorul de serviciu universal va fi exceptat de la plata acestei contribuţii, contravaloarea sumei care urmează a fi compensată fiind diminuată cu valoarea contribuţiei datorată de furnizorul de serviciu universal.

Art. 17. - (1) Cuantumul contribuţiilor individuale datorate de furnizorii prevăzuţi la art. 15 alin. (1) Ut. a) se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANCOM în termen de 90 de zile de la data stabilirii costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.

(2) Plata contribuţiei se efectuează în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei prevăzute la alin. (1) .

Art. 18. - În vederea finanţării serviciului universal prin modalitatea prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b), ANCOM stabileşte, prin decizie a preşedintelui ANCOM, cuantumul taxei, precum şi condiţiile care trebuie respectate de către furnizorii de servicii poştale în scopul aplicării acestei taxe, în termen de 90 de zile de la stabilirea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.

Art. 19. - În vederea identificării veniturilor rezultate exclusiv din taxa percepută în condiţiile art. 18, furnizorii de servicii poştale sunt obligaţi să evidenţieze veniturile astfel obţinute în mod distinct, în cadrul situaţiilor financiare statutare.

Art. 20. - ANCOM virează furnizorilor de serviciu universal sumele colectate potrivit prezentului capitol în vederea compensării costului net al furnizării serviciilor incluse în sfera serviciului universal pentru care au fost desemnaţi, în termen de 30 de zile de la data colectării contribuţiilor.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii speciale

 

 


Art. 21. - Calitatea de furnizor de serviciu universal poate fi retrasă, prin decizie a preşedintelui ANCOM, în următoarele cazuri:

a) dacă furnizorul de serviciu universal se face vinovat de nerespectarea, în mod grav şi repetat, a obligaţiilor, condiţiilor, standardelor, regulilor, procedurilor şi termenelor prevăzute în decizia de desemnare;

b) dacă furnizorului de serviciu universal i s-a retras sau i s-a suspendat dreptul de a furniza servicii poştale incluse în sfera serviciului universal în condiţiile prevăzute de autorizaţia generală.

Art. 22. - (1) Calitatea de furnizor de serviciu universal încetează în următoarele cazuri:

a) ca urmare a încetării existenţei furnizorului de serviciu universal, cu excepţia cazurilor de fuziune sau divizare în care activitatea de furnizare de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat se transmite altor persoane;

b) ca urmare a declanşării împotriva furnizorului de serviciu universal a procedurii insolvenţei, în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

c) la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat; d) ca urmare a retragerii acestei calităţi de către ANCOM în condiţiile prevăzute la art. 21.

(2) În cazurile de fuziune sau divizare prevăzute la alia (1) Kt a), persoana care preia activitatea de furnizare de servicii poştale incluse m sfera serviciului universal pentru care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat va fi ţinută de obligaţiile şi va avea drepturile stabilite prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal

Art. 23. -Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 24. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 3.442/2007 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 28 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucureşti, 19 august 2013.

Nr. 541.

 

ANEXĂ

 

CERERE

de desemnare ca furnizor de serviciu universal

 

A. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta*) :


 


B. Descrierea serviciilor poştale pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze în calitate de furnizor de serviciu universal:

□ B.1. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:

□ B.1.1. trimiteri de corespondentă;

□ B.1.2. imprimate;

□ B.2. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale;

□ B.3. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv) ;

□ B.4. distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

□ B.5. serviciul de trimitere recomandată, având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la pct. B.l;

□ B.6. serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:

□ B.6.1. trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la pct. B.l;

□ B.6.2. colete poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv) ;

□ B.6.3. colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

C. Zona sau zonele pentru care se solicită desemnarea, dacă este cazul.

D. La prezenta cerere de desemnare sunt anexate următoarele informaţii şi documente:

□ certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului privind inexistenţa unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurilor de insolvenţă;

□ copii ale situaţiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiinţare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislaţiei în vigoare;

□ o descriere detaliată a mijloacelor tehnologice şi materiale, precum şi a resurselor umane pe baza cărora se garantează, pentru furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10-13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013;

□ o descriere detaliată a cerinţelor de calitate a căror îndeplinire este garantată şi a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerinţe [cel puţin normele de distribuire a trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, obiectivele de calitate stabilite pentru normele de distribuire, numărul anual de reclamaţii întemeiate privind prestarea serviciilor (volumul trimiterilor poştale reclamate ca nepredate, distruse sau predate deteriorate, care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea raportat la volumul total de trimiteri care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal), suma despăgubirilor acordate ca urmare a acestor reclamaţii, precum şi numărul anual de sesizări întemeiate referitoare la atitudinea salariaţilor furnizorului faţă de utilizatorii serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea] poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, pentru toată perioada de desemnare;

□ o listă cu amplasamentul tuturor punctelor de acces şi de contact ale reţelei poştale proprii sau operate de alţi furnizori de servicii poştale cu care au fost încheiate contracte în acest scop, pentru care se garantează că vor fi utilizate în vederea furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea.

E. Subsemnatul,............................................................., reprezentant legal al solicitantului, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind infracţiunea de fals în declaraţii, că toate datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere şi în documentele anexate sunt corecte şi complete.

 

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului

……………………………………………..

 *) Datele necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta sunt reproduse în facsimil.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 119 pct. 3 lit. e) şi ale art. 177 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare m Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă condiţiile-cadru de valabilitate a licenţei de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei licenţa de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Claudiu-Sorin Dumbrăveanu

 

Bucuresti, 22 august 2013.

Nr. 65.

 

ANEXĂ

 

CONDIŢIILE-CADRU

de valabilitate a licenţei de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Condiţii generale

 

1. Prezentele condiţii-cadru stabilesc cerinţele minimale privitoare la organizarea şi administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale, aferente Licenţei nr........... de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale, denumită în continuare licenţă, emisă de Autoritatea competentă societăţii comerciale ........................, denumită în continuare titularul licenţei, şi constituie parte integrantă din licenţă.

2. Termenii evidenţiaţi prin caractere italice în textul prezentelor condiţii sunt definiţi în anexa care face parte integrantă din prezentele condiţii-cadru.

3. Licenţa se acordă în conformitate cu prevederile legii şi cerinţele regulamentului.

 

CAPITOLUL II

Obiectul şi valabilitatea licenţei

 

4. Licenţa are ca obiect acordarea dreptului şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei pentru organizarea şi administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale, cu excepţia pieţei de echilibrare, în vederea tranzacţionării de gaze naturale între participanţii la aceste pieţe, pe baza unor reguli specifice aprobate de Autoritatea competentă.

5. Licenţa este emisă şi intră în vigoare la data de ................, fiind valabilă o perioadă de ................, dacă nu se hotărăşte suspendarea/retragerea ei pentru vreuna din cauzele prevăzute în cap. V „Modificarea, suspendarea/retragerea licenţei".

6. Nu fac obiectul licenţei alte activităţi din sectorul gazelor naturale ce se desfăşoară pe bază de licenţă emisă de Autoritatea competentă.

7. Titularul licenţei nu poate deţine, simultan, mai mult de o licenţă de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale.

 

CAPITOLUL III

Drepturi ale titularului licenţei

 

8. Titularul licenţei are dreptul să solicite şi să primească:

a) tariful reglementat de înscriere, care se percepe la înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate aflate în administrarea sa;

b) tariful reglementat de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale aflate în administrarea sa, care se percepe lunar de la fiecare participant la o astfel de piaţă în funcţie de ofertele de vânzare/cumpărare lansate de acesta.

9. Titularul licenţei are dreptul să transmită Autorităţii competente propuneri şi fundamentări, în vederea aprobării tarifelor pe care le percepe, specificate la condiţia 7.

10. Titularul licenţei are dreptul de a suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la o piaţă aflată în administrarea sa, în conformitate cu procedurile proprii avizate de Autoritatea competentă.

11. Titularul licenţei are dreptul de a refuza înregistrarea unui participant la o piaţă aflată în administrarea sa în situaţia în care:

a) operatorul economic ce solicită înregistrarea sa în calitate de participant la pieţele centralizate nu îndeplineşte condiţiile de înregistrare prevăzute în regulamentul propriu al titularului licenţei privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, aprobat de Autoritatea competentă;

b) operatorul economic ce solicită înregistrarea sa în calitate de participant la pieţele centralizate nu îndeplineşte demersurile prevăzute în procedura de înregistrare a participanţilor la pieţele respective, avizată de Autoritatea competentă;

c) operatorul economic ce solicită înregistrarea sa în calitate de participant la pieţele centralizate nu semnează convenţia de participare la pieţele centralizate de gaze naturale, avizată de Autoritatea competentă.

12. Titularul licenţei poate cere modificarea licenţei, cu respectarea prevederilor din regulament.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţii ale titularului licenţei

 

Activitatea de administrare a pieţelor centralizate, potrivit atribuţiilor din reglementările în vigoare

13. Titularul licenţei are obligaţia să desfăşoare activitatea de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale pe baza regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, aprobat de Autoritatea competentă, şi a procedurilor operaţionale specifice, avizate de Autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

14. Titularul licenţei este obligat să ofere nediscriminatoriu oricărui solicitant posibilitatea de a fi înregistrat ca participant la una sau mai multe dintre pieţele aflate în administrarea sa şi de a efectua tranzacţii pe piaţa ori pieţele respective, în condiţiile respectării reglementărilor aplicabile.

15. Titularul licenţei este obligat să asigure accesul la pieţele aflate în administrarea sa, în condiţii reglementate, în acest scop, titularul licenţei este obligat:

a) să obţină, în prealabil, avizul Autorităţii competente pentru procedura de înregistrare a participanţilor la aceste pieţe;

b) să pună în aplicare procedura prevăzută la lit. a).

16. Titularul licenţei are obligaţia de a desfăşura activitatea de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale în cadrul organizării proprii.

17. Titularul licenţei are obligaţia de a sesiza Autoritatea competentă asupra situaţiilor de nerespectare, de către participanţii la pieţele aflate în administrarea sa, a reglementărilor şi a procedurilor operaţionale specifice privind tranzacţionarea pe pieţele centralizate de gaze naturale în vigoare.

Publicarea şi furnizarea de informaţii de interes public

18. Titularul licenţei va face publice toate acele proceduri şi rapoarte care, în conformitate cu reglementările în vigoare, trebuie puse la dispoziţia participanţilor la pieţele centralizate, cu respectarea cerinţelor de confidenţialitate ale participanţilor la pieţele centralizate, sub formă de documente:

a) în format electronic, accesibile pe pagina de internet a titularului licenţei;

b) pe suport hârtie, care pot fi consultate, la cerere, în locuri accesibile publicului.

În situaţia modificării şi/sau completării unor astfel de documente, titularul licenţei va asigura actualizarea acestora în termenul prevăzut de reglementările în vigoare, cu specificarea datei de intrare în vigoare a actualizării. Titularul licenţei va asigura funcţionarea permanentă, fără restricţii, a paginii sale de internet.

19. Titularul licenţei va face publice şi:

a) datele de contact ale compartimentelor din structura sa organizatorică, care sunt abilitate să furnizeze informaţii publice, conform reglementărilor în vigoare, precum şi programul de relaţii cu publicul al acelor compartimente;

b) modalitatea de solicitare şi de transmitere a informaţiilor, cu specificarea furnizării lor gratuite sau contra cost;

c) modalitatea de primire a sesizărilor şi reclamaţiilor;

d) orice alte informaţii pe care este obligat să le facă publice, în temeiul reglementărilor în vigoare sau al unei/unor decizii ale Autorităţii competente.

20. Titularul licenţei va menţine un sistem prin care poate primi şi/sau oferi date şi informaţii, conform procedurii de tranzacţionare a gazelor naturale, avizată de Autoritatea competentă.

21. Titularul licenţei este obligat să solicite şi să obţină, în prealabil, de la Autoritatea competentă avizul pentru orice modificare a procedurii de tranzacţionare a gazelor naturale.

22. Sistemul instituit conform condiţiei 20 din licenţă:

a) asigură prelucrarea rapidă şi eficientă a datelor, informaţiilor şi reclamaţiilor primite;

b) asigură înregistrarea şi gestionarea tranzacţiilor, precum şi a contractelor încheiate;

c) asigură răspuns la solicitările care ţin de tranzacţionările efectuate pe platforma de tranzacţionare;

d) asigură trimiterea de comunicări/notificări participanţilor la pieţele centralizate.

23. Titularul licenţei va face publică orice schimbare de adresă sau număr de telefon ale serviciului prin care se asigură sistemul de comunicare cu participanţii la pieţele centralizate, instituit conform condiţiei 20 din licenţă.

Răspunsuri la reclamaţiile adresate titularului licenţei

24. Titularul licenţei trebuie să menţină un sistem de gestionare a reclamaţiilor făcute de orice persoană juridică sau fizică, la adresa sa, în legătură cu activităţile autorizate prin licenţă.

25. Titularul licenţei este obligat să participe la întrunirile convocate de către Autoritatea competentă.

Asigurarea mediului concurenţial şi a tratării nediscriminatorii a participanţilor la pieţele centralizate

26. Titularul licenţei va asigura egalitatea de tratament a participanţilor la pieţele centralizate şi va evita orice tratament discriminatoriu în relaţiile cu aceştia.

27. Titularul licenţei nu se va angaja în practici anticoncurenţiale şi nu va împiedica sau încerca să împiedice activitatea altor titulari de licenţe pentru administrarea de pieţe centralizate a gazelor naturale.

Constituirea şi menţinerea resurselor financiare


28. Titularul licenţei va menţine, pe durata de valabilitate a licenţei, resurse financiare prin care să asigure desfăşurarea activităţii de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale de cel puţin 1.000.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României.

29. Resursele financiare pot fi constituite în una dintre următoarele modalităţi:

a) capitaluri proprii;

b) disponibilităţi din linii de credit;

c) contracte de împrumut bancare.

30. Titularul licenţei are obligaţia de reconsiderare a resurselor financiare, în situaţia modificării cadrului legislativ specific.

Respectarea legilor şi reglementărilor

31. Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:

a) legii;

b) actelor normative în vigoare în sectorul gazelor naturale;

c) reglementărilor specifice emise de Autoritatea competentă.

32. La solicitarea Autorităţii competente, titularul licenţei are obligaţia de a participa la elaborarea sau revizuirea actelor normative din sectorul gazelor naturale, cu impact asupra activităţii de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale.

33. Încălcarea de către titularul licenţei a cerinţelor condiţiei 31 îndreptăţeşte Autoritatea competentă să aplice acestuia sancţiuni contravenţionale, în conformitate cu prevederile legii.

Asigurarea confidenţialităţii

34. Titularul licenţei se va asigura că informaţiile obţinute de acesta în cursul desfăşurării activităţii ce face obiectul licenţei nu vor fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.

35. Fac excepţie de la prevederile condiţiei 34 cazurile când:

a) se dispune de acordul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;

b) informaţia este deja publică;

c) titularul licenţei are, după caz, obligaţia sau dreptul de a divulga informaţia în scopul respectării condiţiilor licenţei, a unui ordin ori a unei decizii a Autorităţii competente sau a unei legi în vigoare;

d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţii autorizate prin licenţă.

36. Prevederile condiţiei 34 se aplică şi în raport cu întreprinderile afiliate sau întreprinderile asociate titularului licenţei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul gazelor naturale din România. Titularul licenţei va transmite Autorităţii competente informaţiile pentru a căror divulgare are nevoie de aprobarea acesteia.

Elaborarea reglementărilor specifice

37. Titularul licenţei va elabora şi transmite, spre avizare/aprobare, Autorităţii competente proiectele de reglementări specifice necesare desfăşurării activităţilor ce fac obiectul licenţei.

38. Titularul licenţei are obligaţia de a revizui, la cererea scrisă a Autorităţii competente sau ori de câte ori acest lucru este expres prevăzut de cadrul legislativ, reglementările specifice necesare desfăşurării activităţilor ce fac obiectul licenţei.

Sistemele electronice de prelucrare a datelor şi infrastructura de comunicaţie

39. Titularul licenţei are obligaţia de a realiza, întreţine şi dezvolta sistemele de comunicaţie, precum şi sistemele electronice de preluare, prelucrare şi stocare de date, care sunt necesare desfăşurării activităţilor sale în mod adecvat cerinţelor din reglementările în vigoare.

40. Titularul licenţei va înştiinţa Autoritatea competentă în cel mai scurt timp posibil despre producerea oricăror:

a) incidente în funcţionarea sistemului de comunicaţie sau a sistemelor de prelucrare a datelor care au afectat transferul de date şi informaţii de la şi către participanţii la pieţele centralizate;

b) accesări neautorizate ale sistemului de comunicaţie, ale bazelor de date ce pot conduce la divulgarea unor date şi informaţii confidenţiale transmise/recepţionate prin intermediul sistemului de comunicaţie sau stocate în baze de date informatizate;

c) orice alte incidente ce pun în pericol funcţionarea sistemelor de comunicaţie şi/sau de prelucrare a datelor.

Furnizarea de informaţii către Autoritatea competentă

41. Titularul licenţei va furniza Autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale, având obligaţia să întocmească rapoarte specifice. Conţinutul, precum şi termenele de transmitere a acestor rapoarte sunt stabilite de către Autoritatea competentă.

42. Titularul licenţei va întocmi şi transmite Autorităţii competente un „Raport de activitate anual" cu privire la activităţile desfăşurate în anul precedent. Raportul va fi întocmit în conformitate cu procedura proprie titularului licenţei, care a fost avizată în prealabil de Autoritatea competentă.

43. Documentul solicitat la condiţia 42 se transmite Autorităţii competente până la data de 1 martie a fiecărui an.

44. Titularul licenţei este obligat să informeze Autoritatea competentă despre orice situaţie care conduce la imposibilitatea respectării condiţiilor licenţei, în termen de 10 zile calendaristice de la producerea evenimentului, precum şi propunerile de remediere a situaţiei.

45. Titularul licenţei va notifica Autorităţii competente, în termen de 10 zile calendaristice, intenţia sa de schimbare a:

a) sediului principal/sediilor secundare;

b) statutului juridic;

c) structurii acţionariatului societăţii.

46. Cu minimum 60 de zile calendaristice anterioare declanşării procedurii legale de constituire, titularul licenţei este obligat să informeze Autoritatea competentă despre intenţia de înfiinţare a unei noi societăţi/filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale şi al energiei electrice din România, inclusiv în cazul în care aceasta va aparţine parţial sau în totalitate unei alte societăţi al cărei asociat/afiliat este titularul licenţei.

47. Titularul licenţei are, de asemenea, obligaţia să informeze Autoritatea competentă şi atunci când, prin modificarea obiectului de activitate, o societate al cărei asociat sau acţionar este titularul licenţei urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale şi al energiei electrice din România.

Separarea evidenţelor financiar-contabile

48. Titularul licenţei are obligaţia ca pentru activităţile ce fac obiectul licenţei să întocmească situaţii contabile distincte. Situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul licenţei trebuie să fie prezentate separat de acelea asociate altor activităţi comerciale incluse în obiectul de activitate al titularului licenţei, aprobat prin statutul/actul constitutiv al său.

49. Situaţiile contabile ale activităţilor ce fac obiectul licenţei vor fi ţinute de titularul licenţei folosind registre, înregistrări şi conturi aflate în concordanţă cu procedeele contabile stabilite prin legislaţia aplicabilă. Titularul licenţei va respecta, de asemenea, orice alte cerinţe specifice emise de Autoritatea competentă.

50. În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea Autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.

Eliminarea subvenţionărilor încrucişate

51. Titularul licenţei se va asigura, cu privire la fiecare dintre activităţile


reglementate, permise de licenţă, că nu se dau/primesc subvenţii încrucişate între niciunele dintre aceste activităţi şi nici între vreuna dintre ele şi alte activităţi ale:

a) titularului licenţei sau ale unei alte întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate titularului licenţei; sau

b) altor titulari de licenţă din sectorul gazelor naturale care direct sau indirect pot deţine la un moment dat acţiuni la titularul licenţei.

Tranzacţii cu acţiuni

52. Niciun acţionar al titularului licenţei nu poate/nu va putea deţine, în niciun moment, mai mult de 5% din capitalul social al titularului licenţei, dacă deţine direct sau indirect participaţii la operatorii economici ce efectuează tranzacţii pe pieţele centralizate.

 

CAPITOLUL V

Modificarea, suspendarea/retragerea licenţei

 

53. Autoritatea competentă va modifica, suspenda şi/sau retrage licenţa în conformitate cu prevederile regulamentului.

 

CAPITOLUL VI

Căi de comunicare

 

54. Orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în condiţiile licenţei se va realiza în scris, putând fi transmisă prin telefax sau e-mail. Titularul licenţei va depune documentele în original la sediul Autorităţii competente.

55. Datele de corespondenţă sunt:

- pentru Autoritatea competentă:

Str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti

 

telefon: 021-327.81.00; 021-327.81.74

 

fax: 021-312.43.65

 

e-mait anre@anre.ro

- pentru titularul licenţei

telefon......................................

 

fax:..........................................

 

e-mait......................................

 

CAPITOLUL VII

Tarife/Contribuţii

 

56. Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va achita anual Autorităţii competente tariful/contribuţia stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente.

 

ANEXĂ

la condiţiile-cadru

 

TERMINOLOGIE

 

Termenii marcaţi cu italice în condiţiile licenţei se definesc după cum urmează:

- Autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei care este organizată şi funcţionează în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare m Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012;

- licenţă - actul administrativ individual emis de Autoritatea competentă, care conferă titularului, persoană juridică, dreptul de a desfăşura activităţi comerciale şi/sau de prestări de servicii în legătură cu activitatea de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale;


- lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;

- regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare m Domeniul Energiei nr. 34/2013;

- titularul licenţei - este.............

Termenii marcaţi cu italice în Condiţiile licenţei care nu sunt precizaţi în prezenta anexă sunt definiţi în lege.