MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 555/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 555         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 septembrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

740. – Decret privind acreditarea unui ambasador

 

741. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

742. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

655. – Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

164. – Ordin al preşedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc privind aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţii cluburilor de poker

 

2.217. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

2.411. – Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor“, indicativ CR 0-2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.530/2012

 

2.413. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor“, indicativ CR 1-1-4/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.751/2012

 

2.414. – Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor“, indicativ CR 1-1-3/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.655/2012

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

 


DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Nineta Bărbulescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Australia.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 30 august 2013.

Nr. 740.

 

 


PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

 


DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) , art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 694/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Coameşu Nicolae, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

 

Bucureşti, 30 august 2013.

Nr. 741.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

 


DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) , art. 100 alin. (1) , art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 461/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Voicilă Valerica, judecător la Tribunalul Brăila, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 30 august 2013.

Nr. 742.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 


HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Predeal" la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea 1,3unuri imobile" se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Predeal, Bulevardul Libertăţii - asfalt; L = 2.063,37 m; 1 = 8,00 m; S = 16.506,95 mp; Trotuare - asfalt = 1.303,37 m; 1= 1,50 m; S = 1.955,05 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „179.517,09 lei".

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 655.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

 

 


ORDIN

privind aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţii cluburilor de poker

 

În temeiul prevederilor art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013,

preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Biletele de intrare necesare pentru încasarea taxei de acces prevăzute de art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, sunt formulare cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, fiind produse cu elemente de securizare împotriva falsificării şi contrafacerii.

(2) Aceste bilete de intrare sunt produse de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să facă dovada că deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţie de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, odată cu solicitarea privind tipărirea biletelor de intrare.

(4) În situaţia în care unui organizator de jocuri de noroc i-a fost revocată licenţa de organizare a jocurilor de noroc, acesta nu poate solicita tipărirea de bilete de intrare şi nu i se vor tipări astfel de bilete, iar m cazul m care unui organizator de jocuri de noroc i-a fost suspendată licenţa de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, acesta poate comanda şi i se pot tipări bilete de intrare, pe care însă le poate ridica de la Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A. cu 3 zile înainte de expirarea perioadei de suspendare.

(5) In situaţia în care organizatorul de jocuri de noroc a obţinut m instanţa de judecată suspendarea revocării licenţei de organizare sau a suspendării licenţei de organizare a jocurilor de noroc ori a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, acesta poate comanda şi i se pot tipări bilete de intrare.

(6) Tipărirea biletelor de intrare se face m urma unei comenzi scrise a organizatorului de jocuri de noroc către Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.

(7) Ridicarea biletelor de intrare se face de către persoane delegate ale organizatorilor de jocuri de noroc, împuternicite în acest sens prin delegaţie scrisă.

(8) Formularele de comandă menţionate la alin. (6) şi delegaţiile menţionate la alin. (7) sunt documente-tip produse de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A. cu elemente de securizare împotriva falsificării şi contrafacerii.

(9) Contravaloarea biletelor de intrare, a formularelor de comandă şi a delegaţiilor va fi achitată de organizatorii de jocuri de noroc în avans către Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.

(10) Termenul de livrare a documentelor menţionate la alin. (6) şi (8) este de maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.

Art. 2. - (1) Biletele de intrare pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker vor avea două părţi, şi anume: marca de control şi biletul de intrare propriu-zis.

(2) Atât pentru marca de control, cât şi pentru biletul de intrare propriu-zis vor fi tipărite următoarele elemente:

a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc;

b) codul de înregistrare fiscală;

c) numărul licenţei de exploatare a jocurilor de noroc;

d) tariful biletului.

(3) Pe fiecare parte a biletului se va imprima denumirea corespunzătoare: „Marca de control" şi, respectiv, „Bilet de intrare".

(4) Partea denumită „Bilet de intrare" va purta menţiunea „Biletul se păstrează pentru control."

Art. 3. – (1) Pentru accesul la jocurile de noroc tip slot-machine organizate în cadrul locaţiilor pentru jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, organizatorii încasează taxa de acces în clubul de poker, eliberând în acest sens clienţilor bilete de intrare în club.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker au obligaţia să înscrie data şi ora emiterii biletului către client, atât pe marca de control, cât şi pe biletul de intrare.

(3) Biletele de intrare care nu conţin toate elementele şi informaţiile cerute conform prezentului ordin nu sunt valabile.

(4) Biletele de intrare sunt finisate în carnete de câte 100 de bucăţi şi se înseriază şi numerotează în mod unic, consecutiv, cu o combinaţie alfanumerică (cifre şi caractere literale) unică pentru fiecare organizator şi bilet în parte. Biletele vor avea şi un cod de bare care va conţine un algoritm unic de control.

(5) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să păstreze în arhivă toate mărcile de control de la biletele de intrare vândute, pe o perioadă de 5 ani, acestea constituind documente justificative.

(6) Gestionarea biletelor de intrare se face în conformitate cu prevederile legale privind formularele cu regim special.

Art. 4. - (1) Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A. va transmite raportări lunare privind biletele produse şi valorificate către Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(2) Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A. va asigura un sistem de verificare on-line a biletelor produse şi valorificate pe pagina proprie de web.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Cristinela Odeta Nestor

 

 

Bucureşti, 29 august 2013.

Nr. 164.

 

 


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin (1) și al art. 11 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile art. 9 alin (1) și art. 10 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr 1 344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile art. 79 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr 1 344/2007 cu modificările și completările ulterioare

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală denumită în continuare Comisia de disciplină, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Președintele membrii și secretarul Comisiei de disciplină supleanții acestora precum și persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile stabilite de prevederile, art. 31 din Hotărârea Guvernului nr 1 344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei de disciplină au dreptul la o indemnizație lunară de 1% care se aplică la salariul de bază al fiecăruia și se acordă în lunile în care Comisia de disciplină își desfășoară activitatea în , situația în care aceștia sunt prezenți Sporul se acordă de către Direcția generală de buget și contabilitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală ca urmare a solicitării transmise de către președintele Comisiei de disciplină cu menționarea datei în care comisia și-a desfășurat activitatea

(2) Președintele membrii și secretarul Comisiei de disciplină supleanții acestora care își desfășoară activitatea în alte localități decât cea de domiciliu precum și persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport cazare și diurnă în condițiile stabilite pentru salariații instituțiilor publice Decontarea acestor cheltuieli se asigură de instituțiile publice unde își desfășoară activitatea membrii comisiilor de disciplină.

(3) Pentru o evidență exactă a participării președintelui membrilor și a secretarului Comisiei de disciplină precum și a supleanților acestora la activitatea desfășurată în cadrul Comisiei de disciplină secretarul Comisiei de disciplină va ține un registru de evidență a prezenței persoanelor menționate anterior pentru fiecare ședință de lucru pe bază de semnătură care se anexează la solicitarea menționată la alin (1)

(4) Cheltuielile legate de citarea părților prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum și alte cheltuieli care au legătură cu desfășurarea activității Comisiei de disciplină se suportă din bugetul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.


Art. 3. - Sesizările înregistrate și aflate pe rolul comisiilor de disciplină până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluționează de către Comisia de disciplină potrivit prezentului regulament.

Art. 4. - Direcțiile (generale) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și direcția generală regională a finanțelor publice București vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentului ordin în ceea ce privește competența de soluționare.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.414/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 7 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ștefan Diaconu

 

Bucureşti, 20 iulie 2013.

Nr. 2.217.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Art. 1. - Activitatea Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Comisia de disciplină, are la bază următoarele principii:

a) prezumţia de nevinovăţie, conform căreia se prezumă că funcţionarul public este nevinovat atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare, conform căreia se recunoaşte dreptul funcţionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativă;

c) celeritatea procedurii, care presupune obligaţia Comisiei de disciplină de a proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevăzute de Legea nr 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină;

e) proporționalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă să fie aplicată;

f) legalitatea sancțiunii, conform căreia Comisia de disciplină nu poate propune decât sancțiunile disciplinare prevăzute de lege și cu respectarea termenelor prevăzute de lege;

g) unicitatea sancțiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară;

h) obligativitatea opiniei, conform căreia fiecare membru al Comisiei de disciplină are obligația de a se pronunța pentru fiecare sesizare aflată pe rolul Comisiei de disciplină.

Art. 2. - (1) Comisia de disciplină are următoarele atribuții principale:

a) atribuții administrative;

b) atribuții funcționale.

(2) Comisia de disciplină are următoarele atribuții administrative:

a) alege președintele Comisiei de disciplină, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

b) primește sesizările și toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul Comisiei de disciplină;

c) întocmește procese-verbale, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

d) întocmește rapoarte, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

e) întocmește orice alte înscrisuri, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Comisia de disciplină are următoarele atribuții funcționale:

a) efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;

b) propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu votul majorității membrilor comisiei;

c) propune menținerea sau anularea sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care aceasta a fost contestată la președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - Președintele Comisiei de disciplină are următoarele atribuții principale:

a) stabilește locul, data și ora când au loc ședințele Comisiei de disciplină;

b) conduce ședințele Comisiei de disciplină;

c) coordonează activitatea Comisiei de disciplină și a secretarului acesteia;

d) reprezintă Comisia de disciplină în fața președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a altor autorități sau instituții publice, a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și în fața oricărei alte persoane fizice sau juridice.

Art. 4. - (1) Secretarul Comisiei de disciplină are următoarele atribuții principale:

a) primește și înregistrează în registrul de evidență sesizarea referitoare la fapta funcționarului public, precum și toate documentele adresate Comisiei de disciplină;


b) înaintează președintelui Comisiei de disciplină sesizarea, în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia în registrul de evidență al Comisiei de disciplină;

c) convoacă, la cererea președintelui Comisiei de disciplină, membrii Comisiei de disciplină, funcționarul public a cărui faptă formează obiectul dosarului, persoana care a făcut sesizarea și persoanele care urmează să fie audiate;

d) redactează și semnează, alături de membrii Comisiei de disciplină și de președintele acesteia, procesele-verbale ale ședințelor Comisiei de disciplină;

e) redactează și semnează, alături de membrii Comisiei de disciplină și de președintele acesteia, actele emise de Comisia de disciplină și le înaintează președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

f) ține evidențele sesizărilor și ale rapoartelor și efectuează alte lucrări necesare în vederea desfășurării activității Comisiei de disciplină;

g) asigură transmiterea corespondenței Comisiei de disciplină.

(2) Secretarul Comisiei de disciplină are obligația să înregistreze toate sesizările primite, în ordinea cronologică a sosirii, în registrul de evidență a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplină și să le prezinte președintelui Comisiei de disciplină în termen de maximum 24 de ore de la data înregistrării.

(3) În cazul în care din motive obiective secretarul titular nu poate participa la desfășurarea lucrărilor, acesta are obligația să anunțe președintele cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea ședințelor, care va dispune de îndată măsura de înlocuire a acestuia cu secretarul supleant.

(4) Președintele Comisiei de disciplină fixează termenul de prezentare prin rezoluție scrisă, astfel încât să fie asigurată respectarea termenelor legale.

(5) Procedura de citare în fața Comisiei de disciplină, precum și întocmirea întregii corespondențe a Comisiei de disciplină se îndeplinesc prin grija secretarului comisiei.

(6) Convocarea membrilor Comisiei de disciplină și distribuirea materialelor se fac prin grija secretarului Comisiei de disciplină. Membrii titulari ai Comisiei de disciplină care din motive obiective nu pot participa la ședință sunt obligați să anunțe președintele comisiei cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea lucrărilor. În această situație, președintele Comisiei de disciplină va lua măsura de înlocuire a acestora cu membrii supleanți. În cazul în care din motive obiective președintele Comisiei de disciplină nu poate participa la ședință, acesta va fi înlocuit de membrul supleant corespunzător, președintele urmând a fi ales prin vot secret dintre membrii comisiei.

(7) În cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, președintele Comisiei de disciplină va lua măsura de înlocuire a acestuia cu membrul supleant.

Art. 5. - (1) Sesizarea se adresează Comisiei de disciplină în situația în care este îndreptată împotriva:

a) funcționarilor publici de execuție și de conducere din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală; b) funcționarilor publici de conducere din unitățile subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, numiți prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Pentru faptele săvârșite în perioada în care funcționarii publici au fost supuși mobilității conform

art. 25 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, competența de soluționare a sesizărilor formulate împotriva acestora aparține Comisiei de disciplină.

(3) În cazul în care sesizarea a fost adresată conducătorului structurii/compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public a cărui faptă este sesizată sau unei comisii de disciplină necompetente, acesta/aceasta are obligația să o transmită de îndată Comisiei de disciplină.

(4) În cazuri justificate, Comisia de disciplină își poate desfășura lucrările și în afara sediului aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 6. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2) , Comisia de disciplină poate fi sesizată de:

a) prim-ministru, ministrul finanțelor publice, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau unul dintre vicepreședinții Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori secretarul general al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz;

b) conducătorul compartimentului/direcției (generale) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală care efectuează, potrivit regulamentului de organizare și funcționare, operațiuni de control, verificare și monitorizare a activității desfășurate de structurile centrale și teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

c) conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public a cărui faptă este sesizată;

d) orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcționar public.

(2) Sesizarea trebuie să cuprindă elementele și să respecte condițiile prevăzute la art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) pot sesiza Comisia de disciplină și prin rezoluție scrisă, în situația în care din documentele anexate rezultă toate elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină sesizarea, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul în care sesizarea este primită de o altă persoană/structură decât secretariatul Comisiei de disciplină, aceasta se depune de către persoana/structura care a primit-o la secretarul Comisiei de disciplină, care are obligația să o înregistreze și să o prezinte de îndată președintelui acesteia.

(5) În cazul în care sesizarea nu privește un funcționar public dintre cei prevăzuți la art. 5, Comisia de disciplină va analiza sesizarea și o va redirecționa către instituția din care face parte funcționarul public sesizat, cu înștiințarea persoanei care a formulat sesizarea.

Art. 7. - (1) Președintele Comisiei de disciplină va fixa termenul la care urmează a fi analizată sesizarea și va dispune citarea funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată și a persoanelor indicate în sesizare, precum și a persoanei care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de prezentare.

(2) Procedura de citare în fața Comisiei de disciplină se face de către secretarul Comisiei de disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de președintele Comisiei de disciplină.

(3) Citația este individuală și va cuprinde, sub sancțiunea nulității, elementele prevăzute la art. 35 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru primul termen de prezentare în fața Comisiei de disciplină, citația va fi comunicată împreună cu un exemplar al sesizării, precum și cu copii ale înscrisurilor depuse de către persoana care a formulat sesizarea, dacă este cazul.

(5) În situația în care Comisia de disciplină consideră că funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, aceasta va întocmi un raport prin care va propune interzicerea accesului acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau mutarea temporară a acestuia în cadrul altui compartiment ori altei structuri a instituției publice sau, după caz, suspendarea raportului de serviciu al acestuia.

Art. 8. - Funcționarul public a cărui faptă se cercetează se înfățișează personal în fața Comisiei de disciplină. Funcționarul public își poate exercita dreptul la apărare prin asistarea de către un avocat sau prin reprezentare.

Art. 9. – (1) La primul termen, Comisia de disciplină verifică îndeplinirea următoarelor condiții:


a) dacă a fost sesizată de o persoană care avea competențe în acest sens, potrivit art. 6 alin. (1) ;

b) dacă sesizarea cuprinde elementele și îndeplinește condițiile prevăzute în art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sesizarea este clasată în cazul în care Comisia de disciplină constată următoarele:

a) sesizarea nu a fost depusă în termen de maximum 1 an și 6 luni de la data săvârșirii faptei sesizate ca abatere disciplinară;

b) sesizarea nu cuprinde elementele constitutive prevăzute în art. 28 alin. (1) lit. a)-c) , f) și g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

c) funcționarul public nu poate fi identificat pe baza elementelor furnizate de sesizare în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

d) sesizarea privește același funcționar public și aceeași faptă săvârșită în aceleași circumstanțe pentru care s-a desfășurat procedura de cercetare administrativă și s-a propus aplicarea unei sancțiuni disciplinare sau clasarea sesizării.

(3) În situația în care Comisia de disciplină constată că nu a intervenit niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (2) , poate începe cercetarea abaterii disciplinare. În situația în care pentru soluționarea cauzei sunt necesare înscrisuri sau orice alte dovezi, Comisia de disciplină solicită funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată, persoanelor indicate în sesizare sau celui care a formulat sesizarea, după caz, să le depună până la următorul termen.

(4) În procesul-verbal de audiere, Comisia de disciplină stabilește, în mod obligatoriu, termenul până la care mijloacele de probă care nu au fost solicitate în timpul audierii vor mai putea fi invocate atât în fața comisiei, cât și în fața persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă, dar nu mai târziu de termenul-limită la care Comisia de disciplină administrează probele.

Art. 10. - (1) Cercetarea administrativă a abaterii disciplinare se face cu celeritate.

(2) Activitatea de cercetare administrativă a abaterii disciplinare impune:

a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;

b) audierea funcționarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării;

c) audierea oricăror altor persoane care pot oferi informații cu privire la soluționarea cazului, dacă este cazul;

d) audierea persoanelor desemnate să efectueze cercetarea disciplinară în condițiile prevăzute la art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, dacă se consideră necesar;

e) culegerea informațiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege;

f) administrarea probelor propuse de părți, precum și a celor solicitate de Comisia de disciplină, dacă este cazul;

g) dezbaterea cazului.

Art. 11. – (1) Audierea persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a) -d) trebuie consemnată în scris, într-un proces-verbal. Procesul-verbal se semnează de președintele Comisiei de disciplină, de membrii și de secretarul acesteia, precum și de persoana audiată. În procesul-verbal se consemnează cu fidelitate întrebările formulate de membrii Comisiei de disciplină sau de persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile stabilite de art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și răspunsurile persoanei audiate. Adăugările, ștersăturile sau schimbările aduse se semnează în același mod, sub sancțiunea de a nu fi luate în considerare.

(2) Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se menționează în procesul-verbal și nu împiedică desfășurarea cercetării administrative.

(3) Pentru a se asigura consemnarea întocmai a declarațiilor, se pot folosi mijloace tehnice de înregistrare, stenografie etc., cu înștiințarea prealabilă a funcționarului public sesizat. În acest caz, procesul-verbal se va finaliza pe baza mijloacelor tehnice de înregistrare, după care se semnează de persoanele audiate, de președintele, membrii și secretarul Comisiei de disciplină.

Art. 12. - (1) Persoana care a formulat sesizarea și funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată pot cere în scris ca procedura de cercetare administrativă să se desfășoare și în lipsă, pe baza actelor de la dosar, cu excepția termenelor stabilite pentru audiere.

(2) În cazul în care funcționarul public împotriva căruia a fost formulată sesizarea sau autorul sesizării nu se prezintă la termenul pentru care a fost citat, Comisia de disciplină are dreptul să soluționeze cauza în lipsa acestuia, pe baza documentelor aflate la dosar.

Art. 13. - (1) Ședințele Comisiei de disciplină, respectiv ședințele persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute în art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, sunt publice numai la solicitarea sau cu acordul scris al funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară.

(2) Lucrările fiecărei ședințe a Comisiei de disciplină se consemnează într-un proces-verbal semnat de președinte, de membrii și de secretarul acesteia.

(3) Lipsa nejustificată a persoanelor citate nu împiedică desfășurarea ședințelor Comisiei de disciplină, dacă citarea s-a făcut cu respectarea cerințelor prevăzute de lege. Constituie lipsă justificată orice împrejurare care presupune imposibilitate fizică de deplasare la ședința Comisiei de disciplină.

(4) În situația lipsei nejustificate a persoanelor legal citate, acestea pot formula apărări în scris în termen de două zile de la data la care au fost citate să se prezinte în fața Comisiei de disciplină.

Art. 14. - (1) În urma dezbaterii cazului, pe baza elementelor prevăzute în art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, președintele și membrii Comisiei de disciplină își formulează opiniile, iar pe baza concluziilor majorității membrilor se întocmește raportul cu privire la sancțiunea aplicabilă. Toți membrii Comisiei de disciplină sunt obligați să își exprime opinia în urma dezbaterii cazului.

(2) Comisia de disciplină finalizează procedura de cercetare administrativă atunci când:

a) a fost închisă dezbaterea cazului;

b) în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de serviciu ale funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, cu excepția situației în care intervine decesul funcționarului public, în măsura în care funcționarul public a cărui faptă a fost cercetată nu redobândește calitatea de funcționar public în această perioadă;

c) se înregistrează decesul funcționarului public.

Art. 15. - (1) În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia de disciplină întocmește rapoarte pe baza concluziilor majorității membrilor săi.

(2) Raportul Comisiei de disciplină cu privire la cauza cu care a fost sesizată trebuie să conțină următoarele elemente: a) numărul și data de înregistrare a sesizării;

b) numele, prenumele și funcția deținută de funcționarul public a cărui faptă a fost cercetată, precum și compartimentul în care acesta își desfășoară activitatea;

c) numele, prenumele și domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, locul de muncă și funcția deținută de aceasta;


d) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, prin prezentarea pe scurt a faptei și a circumstanțelor în care a fost săvârșită;

e) probele administrate;

f) propunerea privind sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei;

g) motivarea propunerii;

h) numele, prenumele și semnătura președintelui, ale membrilor Comisiei de disciplină, precum și ale secretarului acesteia;

i) data întocmirii raportului.

(3) Întocmirea raportului se face de către aceiași membri care au participat la cercetarea abaterii disciplinare, iar în cazuri bine justificate pot participa la întocmirea raportului supleantul președintelui sau membrii supleanți care nu au participat la cercetarea abaterii disciplinare. În atare situație opiniile membrilor comisiei se formulează pe baza materialelor existente la dosarul cauzei.

(4) Opiniile separate, formulate în scris și motivate, se vor anexa la raportul Comisiei de disciplină.

(5) Raportul Comisiei de disciplină se întocmește în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării administrative și se înaintează președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(6) Raportul Comisiei de disciplină se va aduce la cunoștința persoanei care are competență legală de aplicare a sancțiunii, persoanei care a formulat sesizarea și funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată.

Art. 16. - (1) Comisia de disciplină poate să propună în urma dezbaterii cazului: a) aplicarea uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care s-a dovedit săvârșirea unei abateri disciplinare;

b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare.

(2) La individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile funcționarului public, Comisia de disciplină ține seama de:

a) cauzele care au determinat săvârșirea abaterii disciplinare;

b) împrejurările în care aceasta a fost săvârșită;

c) gradul de vinovăție;

d) gravitatea și consecințele abaterii disciplinare;

e) conduita funcționarului public;

f) existența unor antecedente disciplinare ale funcționarului public, care nu au fost radiate în condițiile legii.

(3) În cazul în care Comisia de disciplină propune aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceasta va propune și durata acestora și, după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale, respectiv funcția pe care urmează a se aplica sancțiunea retrogradării.

Art. 17. - În cazul în care Comisia de disciplină are indicii că fapta săvârșită de funcționarul public poate angaja răspunderea civilă, contravențională sau penală, Comisia de disciplină are obligația de a lua măsurile legale care se impun în vederea sesizării organelor abilitate.

Art. 18. - (1) Actul administrativ de sancționare a funcționarului public este ordinul emis de către persoana care are competența legală de începere, modificare sau încetare a raportului de serviciu, pe baza propunerii cuprinse în raportul Comisiei de disciplină.

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, în actul administrativ prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) temeiul legal în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;

c) motivul pentru care a fost aplicată o altă sancțiune decât cea propusă de Comisia de disciplină, dacă este cazul;

d) termenul în care sancțiunea disciplinară poate fi contestată;

e) instanța competentă la care actul administrativ prin care sa dispus sancțiunea disciplinară poate fi contestat.

(3) Persoana care are competența legală de a aplica sancțiunea disciplinară poate să aplice o altă sancțiune decât cea propusă de Comisia de disciplină, având obligația de a motiva această decizie.

(4) Actul administrativ de sancționare se emite în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii raportului Comisiei de disciplină.

(5) Actul administrativ de sancționare se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului de 10 zile de la primirea raportului Comisiei de disciplină de către persoana care are competența legală de aplicare a sancțiunii disciplinare către:

a) compartimentele cu atribuții în domeniul resurselor umane din cadrul instituției publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

b) Comisia de disciplină care a elaborat și transmis raportul;

c) funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

d) persoana care a formulat sesizarea.

Art. 19. - (1) În cazul în care sancțiunea a fost aplicată direct de persoana care are competența legală, la propunerea conducătorului compartimentului, potrivit art. 78 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public poate formula contestație în condițiile legii.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) , Comisia de disciplină trebuie să fie sesizată în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației. În acest caz, Comisia de disciplină este competentă să verifice dacă sancțiunea disciplinară a fost aplicată cu respectarea prevederilor art. 77 alin. (4) și (5) și ale art. 78 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În funcție de rezultatul verificărilor prevăzute la alin. (2) , Comisia de disciplină poate să propună prin raport menținerea, modificarea sau anularea sancțiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplină nu poate să propună o sancțiune disciplinară mai gravă decât cea aplicată.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

 


ORDIN

pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor", indicativ CR 0-2012, aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.530/2012

 

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4/2012 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 4 ,Acţiuni asupra construcţiilor", Procesul-verbal de avizare nr. 25/2012 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 „Structuri pentru construcţii" şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. I. - După anexa A3 la reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor", indicativ CR 0-2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.530/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 11 septembrie 2012*) , se introduc două noi anexe, anexele B şi C, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2**) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat


 

Bucureşti, 1 august 2013.

Nr. 2.411.


**) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor", indicativ CR 1-1-4/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.751/2012

 

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 6/2012 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 4 „Acţiuni asupra construcţiilor", Procesul-verbal de avizare nr. 27/2012 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 „Structuri pentru construcţii" şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. I. - După anexa D la reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor", indicativ CR 1-1-4/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.751/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 şi 704 bis din 15 octombrie 2012*) , se introduc două noi anexe, anexele E şi F, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2**) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 august 2013.

Nr. 2.413.


*) Ordinul şi anexa au fost publicate şi în Buletinul construcţiilor nr. 11 din 2012, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - ÎNCERC".

**) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor“, indicativ CR 1-1-3/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.655/2012

 

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 5/2012 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 4 „Acţiuni asupra construcţiilor“, Procesul-verbal de avizare nr. 26/2012 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 „Structuri pentru construcţii“ şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare generală,în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. I - După anexă C la reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor“, indicativ CR 1-1-3/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.655/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 şi 704 bis din 15 octombrie 2012*) , se introduc două noi anexe, anexele D şi E, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2**) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 august 2013.

Nr. 2.414.


*) Ordinul si anexa au fost publicate si în Buletinul construcţiilor nr. 10 din 2012, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC“.

**) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 356/2003

privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român*)


*) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 27/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr 356/2003 privind înființarea organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr 400 din 14 iunie 2012 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 55/2013, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr 154 din 22 martie 2013 Legea nr 356/2003 privind înființarea organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, iar ulterior a fost modificată și completată prin:

– Legea nr 91/2004 pentru modificarea Legii nr 356/2003 privind înființarea organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 313 din 8 aprilie 2004;

- Legea nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr 72/2011 pentru modificarea Legii nr 356/2003 privind înființarea organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr 648 din 12 septembrie 2011 aprobată cu modificări prin Legea nr. 172/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 4 iunie 2013.

 

Art. 1. - (1) Institutul Cultural Român denumit în continuare Institutul este organizat și funcționează ca autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică sub control parlamentar.

(2) Sediul Institutului este în municipiul București, aleea Alexandru nr. 38, sectorul 1.

(3) Institutul își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale.

(4) Institutul Cultural Român își propune inițierea organizarea și dezvoltarea capacității asociative de mobilizare și convergență în jurul unor proiecte culturale de interes național a tuturor acelor instituții și organizații neguvernamentale asociații profesionale și uniuni de creație a reprezentanților societății civile și a personalităților independente care pot contribui la îndeplinirea scopului și obiectivelor Institutului

(5) Activitatea Institutului antrenează și include sub diferite forme personalități de prestigiu din țară și străinătate apelând la specialiști și coordonatori de proiecte cu experiență instituționalizând un parteneriat , activ cu societatea civilă pentru realizarea de acțiuni și de evenimente în spiritul european al comunicării culturale.

Art. 2. - Institutul are drept scop reprezentarea, promovarea și protejarea culturii și civilizației naționale în țară și în străinătate.

Art. 3. - Institutul are următoarele obiective:

a) stimularea și promovarea valorilor naționale ale culturii artei și științei;

b) susținerea circulației valorilor culturii și științei dinspre și înspre țară consolidarea și amplificarea sub diferite forme a relațiilor cu comunitățile românești de peste hotare;

c) favorizarea deschiderii spre celelalte culturi ale lumii și a receptării acestora în spațiul românesc;

d) susținerea valorilor „societății informaționale“ și ale „societății cunoașterii“;

e) facilitarea dialogului și a colaborării atât a personalităților, cât și a comunităților culturale și științifice românești cu parteneri din lumea întreagă;

f) cercetarea și evaluarea fenomenului cultural național și a perspectivelor sale;

g) realizarea de studii, analize, cercetări, proiecte și programe privind accesul la cultură și educație, în parteneriat cu instituții publice și organizații neguvernamentale;

h) conceperea de proiecte și dezvoltarea de programe și schimburi cu caracter cultural, artistic, științific, educativ, documentar, singur sau în cooperare cu Academia Română, instituții guvernamentale, uniuni de creatori, asociații profesionale, etnice sau religioase, cu alte organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice din țară și din străinătate;

i) încurajarea educației tinerilor și adulților în spiritul respectului față de valorile culturale naționale și față de tradițiile naționale;

j) încurajarea creației tinerilor și stimularea talentelor tinere în cultură, știință și artă, acordarea de burse pentru studii în țară și în străinătate, de premii și diplome, precum și asigurarea altor forme de sprijin material;

k) dezvoltarea de activități specifice în beneficiul culturii, al civilizației naționale și al imaginii României în lume;

l) realizarea și editarea unor lucrări de referință din domeniile literaturii, artei și științei, de opere literare, precum și de publicații, singur sau în parteneriat cu instituții specializate din țară și din străinătate;

m) realizarea, în parteneriat cu instituții specializate, publice sau private, din România și din străinătate, a unor studii, analize și cercetări comparate în vederea elaborării de prognoze pentru diferite sectoare ale vieții sociale și culturale.

Art. 4. - Pentru îndeplinirea obiectivelor sale Institutul poate înființa, singur sau în asociere, în condițiile legii, operatori economici având caracter lucrativ, asociații și fundații și poate încheia convenții de colaborare cu persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate.

Art. 5. - Conducerea Institutului este asigurată de:

a) Consiliul de conducere;

b) Comitetul director;

c) președintele Institutului;

d) vicepreședinții Institutului.

Art. 6. - (1) Consiliul de conducere este organul deliberativ al Institutului și este format din 23 de membri.

(2) Consiliul de conducere are următoarea componență:

a) președintele Institutului;

b) cei 2 vicepreședinți ai Institutului;

c) un membru desemnat de Președintele României;

d) un membru desemnat de prim-ministru;

e) un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, prin ordin;

f) un secretar de stat desemnat de ministrul culturii, prin ordin;

g) un secretar de stat desemnat de ministrul educației naționale, prin ordin;

h) președintele Academiei Române sau un vicepreședinte desemnat de acesta;

i) 14 membri numiți de Senat, dintre care 7 membri la propunerea asociațiilor și uniunilor de creatori legal constituite și declarate de utilitate publică și 7 membri la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice și ponderii lor în Senat.

(3) Listele candidaților propuși de grupurile parlamentare și, respectiv, de asociațiile și uniunile de creatori sunt înaintate de Biroul permanent al Senatului Comisiei pentru cultură și media și Comisiei pentru politică externă, în vederea audierii acestora în ședință comună.

(4) În urma audierii, cele două comisii permanente vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta în ședința plenului Senatului, însoțit de listele de candidați propuși pentru posturile de membru în Consiliul de conducere.

(5) Listele de candidați se supun votului plenului Senatului și se aprobă cu votul majorității senatorilor prezenți.

(6) Mandatul membrilor Consiliului de conducere este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Art. 7. - (1) Consiliul de conducere are următoarele atribuții:

a) aprobă strategia, proiectele și programele de activitate ale Institutului, atât pe plan intern, cât și pe plan extern;

b) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Institutului;

c) avizează structura organizatorică și funcțiile de conducere pentru institutele culturale românești din străinătate;

d) aprobă proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe baza fundamentării Comitetului director, precum și execuția bugetară din anul anterior;

e) aprobă raportul Comitetului director privind descărcarea de gestiune a acestuia pentru perioada analizată;

f) avizează colaborarea cu organizații interne și internaționale, precum și afilierea la organizații internaționale;

g) aprobă raportul anual de activitate a Institutului, precum și orice alte rapoarte cerute de comisiile de specialitate ale Senatului.

(2) Consiliul de conducere poate delega unele dintre atribuțiile sale Comitetului director.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de conducere adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 8. - (1) Consiliul de conducere se întrunește semestrial în ședință ordinară, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar.

(2) Convocarea ședințelor ordinare ale Consiliului de conducere se face în scris, prin scrisoare recomandată sau fax, de către președintele Institutului, cu cel puțin 7 zile înainte de data ședinței, precizându-se data, ora și locul desfășurării și ordinea de zi a ședinței.

(3) Convocarea ședințelor extraordinare ale Consiliului de conducere se poate face la cererea Biroului permanent al Senatului României, a președintelui Institutului sau a unei pătrimi din numărul total al membrilor. Convocarea se face nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizându-se ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării.

(4) La ședințele Consiliului de conducere participă, fără drept de vot, secretarul general al Institutului și secretarul general adjunct.

Art. 9. - (1) Consiliul de conducere este legal constituit în prezența majorității membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

(2) În cazul în care, la prima convocare, Consiliul de conducere nu este legal constituit, a doua convocare este organizată în decurs de două săptămâni, cu respectarea prevederilor prezentei legi, iar hotărârile vor fi adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora.

Art. 10. - (1) Comitetul director este organul care asigură conducerea executivă a activității curente a Institutului și este alcătuit din 7 membri, dintre care unul este președintele Institutului, 2 sunt vicepreședinții, unul este secretarul general, unul este secretarul general adjunct, iar restul de 2 membri sunt numiți de președinte dintre persoanele cu funcții de conducere din aparatul propriu al Institutului.


(2) Mandatul membrilor Comitetului director este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii; membrii Comitetului director prezintă anual Consiliului de conducere raportul de activitate.

(3) Comitetul director adoptă decizii cu votul majorității membrilor săi.

(4) Comitetul director are următoarele atribuții:

a) asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului de conducere;

b) asigură realizarea strategiei și a programelor de activitate ale Institutului;

c) elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și execuția bugetară pe anul anterior;

d) asigură realizarea proiectelor de parteneriat public-privat cu instituții din țară și din străinătate;

e) elaborează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a Institutului, precum și organigrama acestuia;

f) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul de conducere.

(5) Atribuțiile Comitetului director sunt repartizate membrilor acestuia, corespunzător departamentelor Institutului.

Art. 11. - (1) Comitetul director se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar.

(2) Convocarea ședințelor se face de către președintele Institutului.

(3) Ședințele Comitetului director sunt legal constituite în prezența a cel puțin 5 membri.

(4) Ședințele Comitetului director sunt prezidate de președintele Institutului sau, în lipsa acestuia, de către un alt membru desemnat de președinte potrivit legii.

(5) În exercitarea atribuțiilor care îi revin Comitetul director adoptă decizii cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(6) La ședințele Comitetului director pot participa, cu statut consultativ, și alți coordonatori ai compartimentelor de specialitate.

Art. 12. - (1) Conducerea operativă a Institutului este asigurată de un președinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepreședinți, cu rang de secretar de stat, numiți și revocați în/din funcție de plenul Senatului, cu votul majorității senatorilor prezenți, la propunerea Biroului permanent al Senatului, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 6 alin. (3) -(5). Funcția de vicepreședinte al Institutului este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic.

(2) Funcția de președinte al Institutului este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic.

(3) Președintele Institutului exercită următoarele atribuții:

a) coordonează întreaga activitate a Institutului;

b) reprezintă Institutul în relațiile cu persoanele fizice și juridice române și străine;

c) încheie în numele Institutului acte juridice, potrivit legii;

d) prezidează ședințele Consiliului de conducere;

e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

(4) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin președintele emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(5) Președintele este ordonator principal de credite.

(6) Președintele Institutului poate delega o parte dintre atribuțiile sale vicepreședinților Institutului sau altor membri ai Comitetului director, desemnați conform legii.

Art. 13. - (1) Pe lângă președintele Institutului funcționează un consiliu consultativ format din personalități de prestigiu în domeniul culturii, artei, învățământului și științei, d in țară și d in străinătate.

(2) Componența, organizarea și funcționarea consiliului consultativ se aprobă prin ordin al președintelui Institutului.

Art. 14. - Numărul maxim de posturi pentru Institut este de 184, exclusiv demnitarii.

Art. 15. - (1) Activitatea externă a Institutului se desfășoară și prin institute culturale românești din străinătate, care își mențin subordonarea administrativă față de Ministerul Afacerilor Externe.

(2) Institutele culturale românești din străinătate își desfășoară activitatea în colaborare cu misiunile diplomatice sau cu oficiile consulare din țările respective.

Art. 16. - În susținerea activității externe a Institutului, prin intermediul institutelor culturale românești din străinătate, Ministerul Afacerilor Externe asigură:

a) cuprinderea în bugetul de stat a fondurilor necesare funcționării administrative a acestor institute;

b) condițiile necesare pentru derularea programelor și proiectelor stabilite de Consiliul de conducere al Institutului, în conformitate cu obiectivele acestuia și pentru fiecare institut cultural în parte;

c) transportul, în regim de curier diplomatic, al materialelor documentare, necesare activității acestor institute.

Art. 17. - (1) Înființarea și desființarea institutelor culturale românești din străinătate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Culturii și a Institutului.

(2) Structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale institutelor culturale românești din străinătate se stabilesc, la propunerea Institutului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii și președintelui Institutului.

Art. 18. - (1) Institutele culturale românești din străinătate sunt conduse de câte un director și un director adjunct, funcții incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic.

(2) Directorul institutului cultural român din străinătate are grad diplomatic de ministru consilier, iar directorul adjunct are grad diplomatic de consilier.

(3) Numirea și revocarea directorilor și a directorilor adjuncți se fac la propunerea președintelui Institutului și cu avizul comun al Comisiei pentru cultură și media și al Comisiei pentru politică externă ale Senatului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, al ministrului culturii și al președintelui Institutului, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii pentru încă un mandat; directorul Accademia di Romania din Roma și cel al Institutului Cultural Român și de Cercetare Umanistică de la Veneția sunt numiți la propunerea președintelui Academiei Române.

Art. 19. - Ministerul Afacerilor Externe sprijină, prin intermediul Academiei Diplomatice, organizarea de cursuri de formare, pregătire și perfecționare profesională a personalului care urmează să fie trimis în misiune permanentă la institutele culturale românești din străinătate, în cooperare cu instituțiile de învățământ universitar sau postuniversitar ori cu alte instituții specializate în promovarea culturii și cooperării internaționale.

Art. 20. - (1) Pe perioada misiunii permanente în străinătate personalul de specialitate al institutelor culturale românești, cu excepția personalului tehnico-administrativ, beneficiază de drepturile și se supune obligațiilor prevăzute în Statutul Corpului diplomatic și consular al României.


(2) Personalul institutelor culturale românești din străinătate nu poate efectua, de regulă, misiuni permanente în străinătate cu o durată mai mare de 4 ani consecutivi; după fiecare misiune permanentă în străinătate, personalul institutului cultural își reia activitatea la locul de muncă anterior.

Art. 21. - (1) Bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului se elaborează pe bază de programe. Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii ale Institutului se constituie din vânzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize și programe pe bază de contracte de cercetare, precum și din proiecte realizate în parteneriat public-privat și se utilizează de către Institut, integral, pentru finanțarea activității proprii. Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului se reportează în anul următor, cu excepția subvențiilor de la bugetul de stat.

(3) Institutul poate primi și folosi donații și sponsorizări, potrivit legii.

(4) Institutele culturale românești din străinătate sunt finanțate de la bugetul de stat, pentru cheltuieli administrative, printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, iar cheltuielile cu programele și proiectele culturale sunt finanțate de la bugetul de stat, printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Institutului Cultural Român.

Art. 22. - Institutul preia fără plată patrimoniul Fundației Culturale Române și al Editurii Fundației Culturale Române, inclusiv sediile în care acestea își desfășoară activitatea, pe bază de protocol de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu ultima situație financiară anuală, actualizată potrivit prevederilor legale.

Art. 23. - (1) Încadrarea personalului Institutului se face pe bază de concurs sau examen, în condițiile legii.

(2) Personalul Fundației Culturale Române și al Editurii Fundației Culturale Române se preia, pe baza testării cunoștințelor, în limita numărului de posturi și se consideră transferat în interes de serviciu.

Art. 24. - Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislației privind salarizarea în sectorul bugetar.

Art. 25. - (1) Activitatea Institutului este analizată de Senat, prin dezbaterea raportului de activitate anual și ori de câte ori comisiile de specialitate ale Senatului solicită Institutului rapoarte cu privire la probleme specifice, care se depune, împreună cu contul de execuție bugetară, până la data de 15 aprilie a anului următor.

(2) Raportul anual de activitate se depune, împreună cu contul de execuție bugetară, la Biroul permanent al Senatului, până la data de 15 aprilie a anului următor.

(3) Comisia pentru cultură și media și Comisia pentru politică externă ale Senatului dezbat, în ședință comună, raportul anual de activitate a Institutului și, cu avizul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital asupra contului de execuție bugetară, întocmesc un raport comun, care este supus aprobării Senatului.

(4) În situația în care comisiile de specialitate resping raportul anual de activitate a Institutului, conducerea acestuia este obligată ca, în termen de 30 de zile, să prezinte comisiilor reunite un program de măsuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program care va fi supus dezbaterii și aprobării celor două comisii.

(5) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a Institutului și, după caz, programul de măsuri se supun dezbaterii plenului Senatului în prezența conducerii Institutului și se aprobă cu votul majorității senatorilor prezenți.

Art. 26. - (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, centrele culturale românești din străinătate se reorganizează ca institute culturale.

(2) Institutele culturale românești din străinătate vor beneficia de dotări adecvate activităților stabilite prin prezenta lege.

Art. 27. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 354/1990 privind înființarea Fundației Culturale Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 22 septembrie 1995, și Hotărârea Guvernului nr. 1.208/1990 privind înființarea Editurii Fundației Culturale Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 27 mai 1992, precum și orice alte dispoziții contrare.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. I și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2012, care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale acesteia:

Art. I. - Institutul Cultural Român, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, sub autoritatea Președintelui României, se reorganizează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar.

……………………………………………………………….…………………………………………………..……

Art. III. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, plenul Senatului va numi conducerea operativă a Institutului, precum și membrii Consiliului de conducere a căror desemnare este de competența sa, conform dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.