MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 556/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XXV - Nr. 556          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE          Luni, 2 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

649. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Timişoara Lugoj“

 

656. – Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

367. – Decizie privind numirea doamnei Otilia Sava în funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii, la Ministerul Apărării Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

864. – Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 1 la Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Timişoara Lugoj"

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi beai, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,Autostrada Timişoara-Lugoj", cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Timişoara Lugoj", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:       

1. La anexă, poziţia nr. 219 şi totalul se modifică cu poziţia nr. 219, respectiv cu totalul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 21. - Din suma totală prevăzută la art. 2, suma de 876 mii lei este aferentă imobilelor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 649.

 

ANEXĂ

 

 


Nr. crt.

Unitatea

administrativ-

teritorială

Numele şi

prenumele

proprietarului/

deţinătorului

terenului

Nr. topografic

Categoria

de

folosinţă

Numărul cadastral (număr topo)

Numărul

cărţii

funciare

Suprafaţa

de

expropriat

(m2)

Valoarea de despăgubire a terenului conform Legii nr. 255/2010 (lei)

219

Remetea Mare

Dumitru Răzvan

 

-

A

401780

 

2.040

2 .909,04

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

TOTAL:

 

 

 

875.884,84 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, publicată m Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 şi 620 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman", la secţiunea 1,3unuri imobile" se abrogă poziţia nr. 1112.

2. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Alexandria", la secţiunea „Bunuri imobile", litera h) „terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Local şi Primăria, precum şi instituţiile publice de interes local", după poziţia nr. 235 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 235 , potrivit anexei nr. 1.

3. La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele", la secţiunea “Bunuri imobile", după poziţia nr. 483 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 484, potrivit anexei nr. 2.

4. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgăneşti Vlaşca", la secţiunea „Bunuri imobile", după poziţia nr. 370 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 371, potrivit anexei nr. 3.

5. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lisa", secţiunea 1,3unuri imobile" se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: ,,fundaţia - beton armat, pereţi - cărămidă, acoperiş - tablă, suprafaţa construită - 330 mp, suprafaţa utilă - 291 mp, teren aferent - 3.670 mp, vecini N - Boţea Florea, V - Cămin Cultural Lisa, Bucată Ion, S - stradă, E - stradă", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Lisa nr. 8 din 8.03.2013";

- la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „fundaţia - beton armat, pereţi - cărămidă, acoperiş - ţiglă, suprafaţa construită - 96 mp, suprafaţa utilă - 83 mp, teren aferent - 786 mp, vecini: N - teren primărie, V - Bucată Ion, S - stradă, E - teren primărie", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Lisa nr. 8 din 8.03.2013".

6. Anexa nr. 49 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Năsturelu" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Năsturelu, localizare - parcela 6, material de construcţie - cărămidă, regim de înălţime - PI, vecinătăţi: N - DN 5C, E - bază sportivă, S - izlaz comunal, V - Barbu Marian, suprafaţa construită - 585 mp, teren aferent - 4.869 mp";

b) după poziţia nr. 130 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 131, potrivit anexei nr. 4.

7. La anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Putineiu", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 127 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 128, potrivit anexei nr. 5.

8. Anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suhaia" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 143, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cadastru funciar 279/10, suprafaţa de teren totală ocupată - 3.871 mp, din care suprafaţa construită - 400 mp (parter) , are 4 săli de clasă, 2 holuri şi 2 cancelarii, vecini; E - dispensarul uman, V - cimitirul şi biserica, S - castelul de apă şi DN 5 IA, N - teren de sport, conform căiţii funciare nr. 20103 a unităţii administrativ-teritoriale Suhaia";

b) după poziţia nr. 227 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 228, potrivit anexei nr. 6.

9. Anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Viişoara" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: ,,Număr cadastral 20062, tarlaua 11 intravilan, parcela 159, suprafaţa construită - 336 mp, suprafaţa utilă - 317 mp, vecinătăţi: est - DN 51 A, vest - Lupu Emilia, sud - teren sport, nord - drum secundar, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu tablă, racord la reţeaua de energie electrică, încălzire cu sobe, teren aferent clădirii - 1.738 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „147.520";

b) după poziţia nr. 86 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 87, potrivit anexei nr. 7.

Art. II. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 656.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Alexandria

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

 

 

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

 

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de

inventar

-lei-

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

h) terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Local şi Primăria, precum şi instituţiile publice de interes local

2351

1.6.2.

Casa de Cultură

Municipiul Alexandria, Strada Dunării nr. 135, m CV 68

Teren şi construcţii în suprafaţă totală de 5.289,00 mp, din care:

Suprafaţa construită la sol= 2.086,00 mp

Suprafaţa construită desfăşurată = 4.230,00 mp

2013

 

Domeniul public al municipiului Alexandria, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 161/2013


ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

 

 

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

 

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de

inventar

-lei-

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

484

1.6.8.

Imobil (teren şi construcţie) Strada Stadionului

Adresă: Strada Stadionului nr. 2 bis

Suprafaţă teren = 630 mp

Suprafaţă construită = 8 mp

Vecinătăţi:

N - S.C. MATCONS - S.R.L.

S - municipiul Turnu Măgurele domeniul public - Strada Stadionului

E - S.C. OMV PETROM-S.A.

V-S.C. SYNERGYINVEST - S.RX. şi municipiul Turnu Măgurele domeniul public - Strada Stadionului

2012

82.629

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 70/2013

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

 

 

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

 

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de

inventar

-lei-

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

371

1.6.1.

Imobil construcţie şi teren aferent

1. Imobil construcţie, cu suprafaţa totala construită de 192 mp, compus din: - corpul CI, cu destinaţia de locuinţă, din cărămidă, acoperiş din ţiglă, suprafaţa totală construită de 172 mp şi suprafaţa totală desfăşurată de 389 mp, reprezentând locuinţă subsol (5 încăperi), locuinţă parter (13 încăperi), locuinţă etaj 1 (7 încăperi) - corpul C2, anexă gospodărească, din beton şi scândură, acoperiş din tablă, parter, suprafaţa totală construită de 20 mp şi suprafaţa totală desfăşurată de 20 mp

2. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.885 mp, împrejmuit cu gard din sârmă Imobilul construcţie şi terenul aferent sunt amplasate în intravilanul comunei Drăgăneşti-Vlaşca, m T 70, P 2598, au ca vecini la N - drum stradal, la S - S.C. Agromec - S.A., la E - comuna Drăgăneşti-Vlaşca (Grupul Şcolar Tehnic Drăgăneşti-Vlaşca - internat), la V - drum stradal şi sunt identificate conform planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate

Sc 1:500 şi conform planurilor de releveu

Sc 1:100

1911

 

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2012

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Năsturelu

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândiri sau, după caz, al dării

în folosinţă

Valoarea de

inventar

-lei-

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

131

 

Bază sportivă

Satul Năsturelu Localizare:

- parcela 6

Vecinătăţi:

N - DN-5C

E - Primăria Comunei Năstureii

S - teren aferent şcolii gimnaziale

V - şcoala gimnazială

Teren aferent 1.421 mp

Carte funciară nr. 20328

2013

 

Domeniul public al comunei Năsturelu, potrivit Hotărârii Consiliului Local tir. 24/2013

 

ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Putineiu

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândiri sau, după caz, al dării

în folosinţă

Valoarea de

inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

128

 

Teren situat m intravilanul comunei Putineiu

Intravilan satul Putineiu, număr cadastral 122, cvartal 45, nr. parcelă 1

Suprafaţă teren -1.674,47 mp

Vecinătăţi:

N - Dinu Zaharia

S - Strada Narciselor

V - Novac Ioana

E - Strada Adunării

Carte funciară nr. 20189

2013

34.640

Domeniul public al comunei Putineiu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2013

 

ANEXA Nr. 6

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suhaia

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândiri sau, după caz, al dării

în folosinţă

Valoarea de

inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

228

1.6.2.

Spaţiu public de recreere - teren de sport

Cadastru funciar 280/10

S - Şcoala Suhaia

N - teren sport

E - Cimitirul Suhaia

V - remiza PSI, grădiniţa Suhaia Suprafaţa - 1.471 mp

 

 

Domeniul public al comunei Suhaia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2013

 

ANEXA Nr. 7

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Viişoara

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândiri sau, după caz, al dării

în folosinţă

Valoarea de

inventar

-lei-

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

87

1.6.2.

Spaţiu public de recreere - teren de sport

Număr cadastral 20063 Tarlaua 11 intravilan, parcela 159

Suprafaţa - 1.434 mp

Vecinătăţi:

S - Arizan Mibai, Celeapcă Alexandra

N - Lupu Emilia, anexa şcolii-lot

E - DN 51A

V - Puşcă Dumitru

1890

7.636

Domeniul public al comunei Viişoara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2013

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

PRIMUL-MINISTRU

 

 


DECIZIE

privind numirea doamnei Otilia Sava în funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii, la Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul apărării naţionale prin Adresa înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/5.289 din 26 august 2013,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 32 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Otilia Sava se numeşte în funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii, la Ministerul Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru


 

Bucureşti, 2 septembrie 2013.

Nr. 367.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 79.256 din 14 august 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, având în vedere prevederile art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 „Lista culturilor energetice destinate producţiei de biomasă, utilizată în scopul producerii energiei electrice" la Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 12 martie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 august 2013.

Nr. 864.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la procedură)

 

Lista culturilor energetice destinate producţiei de biomasă, utilizată în scopul producerii energiei electrice

 

Nr.

crt.

Denumirea populară

Denumirea ştiinţifică

Producţia estimată

-t substanţă uscată/ha-

1.

Rapiţă

Brassica carinata

12-14

2.

Porumb

Zea mays

22-30

3.

Sorg zaharat

Sorghum saccharatum

22-35

4.

Sorg x Sudan

Sorghum sudanense

25-30

5.

Salcie energetică

Salix

15-18

6.

Iarba-elefantului

Miscanthus spp.

12-18

7.

Anghinare

Cynara cardunculus

12-18

8.

Plop

Populus spp.

10-15

9.

Mei

Panicum virgatum

12-14

10.

Stuf gigant

Arundo donax

15-18

11.

Nap porcesc (topinambur)

Helianthus tuberosum

17-25 (bbmasă) 4,4-9,4 (tuberculi)

12.

Arborele-prinţesei

Paulownia tomenthosa

12-18

13.

Arbust de petrol

Jatropha

5-14

14.

Laptele-câinelui

Euphorbia lathyris

Euphorbia tiriculli

10-15

15.

Iarba energetică

Eliytrigia elongana

10-12

16.

Triticale

xTriticosecale Wittm ex A. Camus

20-30

17.

Secară

Secale cereale

16-25

18.

Sorg

Sorghum bicolor (L.) Moench

15-17

19.

Sfeclă furajeră

Beta vulgaris L.

35-45

20.

Sfeclă de zahăr

Beta vulgaris subsp. vulgaris

25-30

21.

Trifoi roşu

Trifolium pratense L.

15-20

22.

Trifoi alb

Trifolium repens L.

6-8

23.

Camelină

Camelină sativa

2,5-4

24.

Lucerna

Medicago sativa L.

18-21

25.

Raigras peren

Lolium perenne L.

9-10

26.

Iarbă de sudan

Sorghum sudanense

18-20

27.

Lupin

Lupinus perennis

7-8

28.

Phacelia

Phacelia tanacetifolia

4-5

29.

Fâneţe naturale

 

2-2,5