MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 557/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 557         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 3 septembrie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.074/3.712. - Ordin al ministrului afacerilor externe şi al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea burselor „Eugen Ionescu”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 2.074 din 19 aprilie 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Nr. 3.712 din 13 mai 2013

 

ORDIN

privind acordarea burselor „Eugen Ionescu”

În baza ari. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 476/2007 privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” de studii doctorale şi de cercetare cetăţenilor străini în instituţii de învăţământ superior din România,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi a Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul afacerilor externe şi ministrul educaţiei naţionale emit următorul ordin:

Art. 1. - Numărul minim de burse „Eugen Ionescu” de studii universitare de doctorat şi de cercetare ce vor fi acordate în anul universitar 2013-2014 de către Agenţia Universitară a Francofoniei, din plata contribuţiei voluntare anuale a României, este stabilit la 40.

Art. 2. - Domeniile de studii universitare de doctorat sunt următoarele: Matematică; Fizică; Chimie; Informatica; Biologie; Geografie; Geologie; Ştiinţa mediului; Filosofie; Filologie; Istorie; Teologie; Drept; Ordine publică şi siguranţă naţională; Sociologie; Ştiinţe politice; Relaţii internaţionale şi studii europene; Ştiinţe administrative; Ştiinţe ale comunicării; Ştiinţe ale educaţiei; Psihologie; Economie; Administrarea afacerilor; Finanţe; Contabilitate; Cibernetică şi statistică; Informatică economică; Economie şi afaceri internaţionale; Management; Marketing; Teatru; Cinematografie şi media; Muzică; Arte plastice şi decorative; Arhitectură; Urbanism; Educaţie fizică şi sport; Agronomie; Horticultura; Silvicultură; Zootehnie; Biotehnologii; Medicină veterinară; Calculatoare şi tehnologia informaţiei; Inginerie aerospaţială; Inginerie chimică; Inginerie civilă; Inginerie electrică; Inginerie electronică şi telecomunicaţii; Inginerie energetică; Inginerie industrială; Inginerie forestieră; Ingineria produselor alimentare; Ingineria autovehiculelor; Ingineria materialelor; Ingineria mediului; Inginerie mecanică; Ingineria sistemelor; Inginerie şi management; Ingineria transporturilor; Mecatronică şi robotică; Mine, petrol şi gaze; Ştiinţe militare şi informaţii; Securitate naţională; Medicină; Medicină dentară; Farmacie.

Art. 3. - (1) Temele de cercetare pentru anul universitar 2013-2014 s-au stabilit prin consultarea instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat din România, în domeniile menţionate la art. 2, membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei, şi sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) La aceste teme de cercetare se vor adăuga cele propuse de bursierii „Eugen Ionescu”, în funcţie de strategia de cercetare postuniversitară şi de evaluările universităţilor gazdă.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe şi Agenţia Universitară a Francofoniei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Direcţia ONU, instituţii specializate şi francofonie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe va aduce la cunoştinţa Agenţiei Universitare a Francofoniei prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Titus Cortăţean

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

ANEXĂ

 

Temele de cercetare pentru anul universitar 2013-2014

 

I. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Direcţii majore de cercetare:

1. Inflamaţie/imunopatologie/Alergie

2. Cancer Research

3. Boli cardiovasculare, pulmonare şi renale

4. Boli digestive şi de metabolism

5. Biotehnologii pentru sănătate

6. Optimizare/creare de noi terapii

7. Sănătate publică Teme majore de cercetare:

a) Metode modeme de investigare (imagistică) şi de tratament al bolilor hepatopancreatice (inclusiv nanostructuri)

b) Genomica funcţională în biologia şi terapia cancerului

c) Fiziopatologia şi prevenţia bolilor cardiovasculare

d) Compuşi naturali şi stresul oxidativ

e) Celule stern şi biomateriale în medicina dentară

f) Genetica şi impactul farmacogenomic al unor compuşi farmaceutici

g) Compuşi şi forme farmaceutice noi

II. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Inginerie

1. Influenţa levigatului asupra procesului de obţinere a biogazului

2. Gestionarea deşeurilor menajere

3. Valorificarea deşeurilor industriale

4. Implementarea sistemului integrat de management la nivel de organizaţie

5. Monitorizarea aspectelor de mediu la nivelul unei organizaţii

6. Dezvoltarea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

7. Utilizarea GIS în monitorizarea factorilor de mediu

8. Gestionarea integrată a resurselor de apă

9. Utilizarea sorturilor statistice pentru analiza parametrilor de mediu

10. Utilizarea metodelor moderne şi nedestructive pentru caracterizarea materiei biologice

III. Universitatea „Transilvania” din Braşov

Teme de cercetare postdoctorală

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

1. Prelucrarea şi analiza de imagini color

2. Predicţia activităţii biologice a potenţialilor inhibitori HIV

3. Determinarea structurii 3D a moleculelor folosind arhitecturi paralele hibride

4. Unelte de învăţare automată pentru detecţia de imagini manipulate

5. Tehnici de procesare paralelă pe GPU utilizate în aplicaţii biomedicale

6. Vedere artificială robustă pentru reconstrucţia 3D a mediilor umane complexe

7. Sisteme de vedere artificială utilizate în controlul roboţilor

8. Sisteme de reglare cu structura variabilă aplicate la controlul vehiculelor autonome

9. Materiale magnetice avansate pentru aplicaţii cu magneţi permanenţi

10. Materiale magnetocalorice avansate pentru aplicaţii de răcire magnetică la temperatura ambiantă

11. Tehnici de asigurare a compatibilităţii electromagnetice a echipamentelor electrice şi electronice

Facultatea de Alimentaţie şi Turism

12. Valorificarea calitativă a unor resurse de origine vegetală, prin procedee ecobiotehnologice

Facultatea de Inginerie Mecanică

13. Cercetarea proceselor de formare a amestecului şi combustiei din motoarele alimentate cu biocarburanţi şi combustibili sintetici de generaţia a doua

14. Cercetarea performanţelor motoarelor diesel cu injecţie directă supraalimentate cu turbocompresor şi supraalimentator cu unde de presiune

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial

15. Echipamente şi tehnologii de superfinisare a suprafeţelor în construcţia de maşini

16. Optimizarea multicriterială a proceselor tehnologice de prelucrare prin aşchiere

IV. Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

1. Particularităţi ale calculului structurilor cu simetrie ciclică

(aplicaţii în domeniul ingineriei civile)

V. Universitatea Politehnica din Timişoara

Facultatea de Mecanică

1. Modelarea şi simularea sistemelor mecatronice

2. Calibrarea şi analiza incertitudinilor roboţilor mobili

3. Rezistenţa materialelor composite stratificate

4. Dezvoltarea colaborativă a produsului în platformă PLM

Facultatea de Construcţii

5. Reabilitarea podurilor metalice existente

6. Poduri provizorii pentru situaţii de urgenţă

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

7. Tehnici compoziţionale în recunoaşterea obiectelor

8. Recunoaşterea gesticii mâinii folosind senzori 3D

9. Analiza timp-frecvenţă a semnalelor nestaţionare

10. Simularea canalelor pentru comunicaţii mobile

VI. Academia de Studii Economice din Bucureşti

Şcoală postdoctoral㠄Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” în parteneriat cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj şi Universitatea de Vest din Timişoara Arii tematice:

1. Dezvoltarea regională

2. Uniunea economică şi monetară

3. Politica de concurenţă şi piaţa unică

4. Sustenabilitatea sistemului de securitate socială

5. Mediul şi calitatea vieţii

6. Europenizare şi globalizare

7. Guvernanta în societatea bazată pe cunoaştere

VII. Universitatea din Craiova

Fizică (Facultatea de Ştiinţe Exacte)

1. Fenomene neliniare în fizica atmosferică Matematică (Facultatea de Ştiinţe Exacte)

2. Aplicaţii ale teoriei categoriilor în algebra logicii

3. Metode variaţionale în analiza neliniară

4. Probleme de teoria controlului

Management (Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor)

5. Managementul strategic al polilor de competitivitate

6. Strategia, dezvoltarea durabilă şi responsabilitatea socială a întreprinderii

7. Management, managementul resurselor umane, management intercultural, management strategic, managementul proiectelor, managementul calităţii, etica şi responsabilitatea socială a întreprinderilor

8. Rolul informaţiei contabile în definirea strategiilor şi politicilor de gestiune a riscurilor şi incertitudinilor la nivelul firmei

9. Posibilităţi şi dificultăţi în detectarea ingineriilor financiare care se pot manifesta în contabilitate

10. De la legea entropiei la teoria haosului şi percepţia lor economică cu ajutorul informaţiei contabile

11. Identificarea, analiza, interpretarea şi gestionarea într-o viziune integratoare a elementelor care definesc mediul intern şi cel extern al firmei şi care condiţionează performanţa acesteia

12. Fundamentarea şi aplicarea de strategii şi programe complexe la nivelul firmei

13. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului

14. Analiza, sinteza şi utilizarea informaţiilor financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în cadrul entităţilor economice

Sociologie (Facultatea de Ştiinţe Sociale)

15. Sociologia culturi!

16. Cultura urbană şi cultura rurală

17. Culturile naţionale şi procesele globale

18. Cultura de clasă şi diferenţele socioculturale

19. Sociologia migraţiei: Fluxul migraţiei în lumea contemporană. Studiu de caz

20. Efectele procesului de migraţie asupra comunităţilor din ţările de reşedinţă

Teologie (Facultatea de Teologie)

21. Teologia dogmatică ortodoxă românească în contextul dialogului ecumenic

22. Spiritualitatea isihastă românească în contextul culturii europene

23. Teologia ortodoxă românească în contextul culturii teologice ortodoxe

Ingineria sistemelor; calculatoare şi tehnologia informaţiei (Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică)

24. Negocierea automată

25. Modelizarea formală a proceselor de afaceri

26. Ontologiile în negociere

27. Sisteme multiagent pentru probleme complexe

28. Servicii de raţionament

29. Inteligenţa de calcul distribuit

Ştiinţe inginereşti (Facultatea de Inginerie Electrică)

30. Filtrele active din a 4-a generaţie

31. Sisteme de încălzire prin inducţie cu performanţe energetice superioare

32. Sisteme statice multifuncţionale de filtrare şi de regenerare pentru tracţiunea activă

33. Controlul optim a! sistemelor de poziţionare

Filologie (Facultatea de Litere)

34. Terminologia vinului

35. Receptarea şi (re)traducerea textului literar

36. Mărcile lingvistice ale limbajului violent

37. Terminologie medicală

38. Jocuri de cuvinte folosite în publicitate

39. Comunicarea nonverbală în spaţiul didactic

40. Dialectica imaginarului

41. Poetica imaginarului

Drept (Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative)

42. Drepturile omului

43. Drept constituţional

44. Drept civil

VIII. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Domenii/Specializări: Arhitectură, Ingineria sistemelor,

Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie civilă, Inginerie şi management, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Inginerie electrică, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Matematică, Filologie, Filosofie.

Facultatea de Construcţii

1. Eficienţa energetică a clădirilor

2. Economia de energie în clădiri

3. Clădiri de înaltă performanţă energetică

4. Modelarea comportării structurilor din elemente mixte oţel-beton

5. Evaluarea factorului de comportare seismic㠄q” pentru structuri mixte oţel-beton

6. Eficienţa energetică a structurilor din bare cu pereţi subţiri. Punţi termice la clădiri

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

7. Sinteză de vorbire expresivă în limba franceză folosind date audiobook şi procesarea nesupervizată de text

8. Algoritmi de învăţare automată pentru analiza sentimentelor în corpusuri de text în limba franceză

9. Securitate în prelucrarea informaţiei

10. Metode locale şi nonlocale de restaurare a imaginilor

Facultatea de Inginerie Electrică

11. Maşini şi acţionări electrice performante pentru aplicaţii în domeniul auto

12. Sisteme hardware-in-the loop pentru testarea maşinilor şi acţionărilor electrice

Facultatea de Inginerie a Materialelor şi a Mediului

13. Structuri funcţionalizate cu modul scăzut de elasticitate pentru aplicaţii în medicina regenerativă

IX. Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Inginerie civilă

1. Conservarea şi reabilitarea construcţiilor monument istoric cu structură din piatră naturală. Soluţii şi metode de diagnosticare în vederea fundamentării soluţiilor de intervenţie

2. Îmbunătăţirea comportării în exploatare a planşeelor realizate din bolţi de cărămidă pentru clădiri de patrimoniu

3. Cercetări în domeniul cuantificării criteriilor şi metodelor de analiză valorică a construcţiilor monument istoric sau amplasate în zone de protecţie istorică comunitară

X. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Facultatea de Biologie

1. Influenţa poluării asupra plantelor: implicaţii morfologice, citohistologice şi ecofiziologice

2. Studii histologice, morfologice, fitochimice şi fiziologice asupra plantelor medicinale

3. Efectul salinităţii asupra creşterii plantelor, implicaţii histologice şi citofiziologice

4. Evaluarea potenţialului biotehnologic al cailor de degradare a nicotinei şi glucidelor din microorganismul Arthrobacter nicotinovorans pA01

5. Studii citologice, citogenetice şi biochimice asupra unor specii de plante medicinale din flora endemică; identificarea unor principii biologic active de interes clinic

6. Evaluarea efectelor antioxidante şi neuroprotectoare ale extractelor din plante pe modele experimentale animale ale maladiilor Alzheimer şi Parkinson

Facultatea de Chimie

7. Compuşi biologic activi cu schelet diazinic

8. Derivaţi polifuncţionali cu azot (heterocicli, podanzi şi macrocicli) ca elemente-cheie inteligente pentru utilizări multiple

9. Fracţii farinice: Relaţia dintre compoziţia lor chimică şi caracteristicile endospermului

10. Sinteza peptidelor, caracterizarea şi formarea complecşilor cu metalele grele

11. Determinarea cianurilor şi cianogenilor

12. Metode de caracterizare a biostructurii organismelor vii (teoria academicianului Macovschi)

13. Studii computaţionale pe complecşi ai metalelor tranziţionale

14. Oxizi polimetalici cu potenţiale utilizări în protecţia mediului

15. Materiale de tip oxidic cu utilizări în tehnologiile moderne

Facultatea de Drept

16. Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale

17. Consacrarea şi garantarea proprietăţii

18. Instituţia familiei în contextul schimbărilor socioeconomice

19. Muncă şi protecţie socială

20. Protecţia valorilor sociale prin norme juridice penale

21. Separaţia şi echilibrul puterilor în stat

Facultatea de Economie şi Gestiunea Afacerilor

22. Sisteme modeme de control şi evaluare a performanţei

23. Realizarea cercetării pe baza studiilor de caz în contabilitate

24. Tehnologii şi inovaţii în sistemele informaţionale contabile

25. Inovarea şi noile tehnologii în contabilitate

26. Utilizarea limbajului XBRL în raportarea financiară

27. Provocări ale comunicării interculturale pentru strategiile de întreprindere

28. Motivaţie intrinsecă şi extrinsecă pentru cercetarea academică

29. Educaţia universitară bazată pe competenţe - provocări pentru profesia „marketing”

30. Managementul incidentelor critice în marketingul relaţional

31. Inovare interorganizaţională în lanţul logistic

32. Funcţia şi funcţionarul public european

33. Performanţa în administraţia publică prin îmbunătăţirea cadrului reglementativ

34. Temă deschisă, la propunerea candidatului, în funcţie de interesele de cercetare ale candidatului şi cele ulterior exprimate ale facultăţii

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

35. Raţionalitate şi decizie în acţiunea socială

36. Participarea şi democraţia electronică

37. Guvernarea electronică şi clivajele sociale

38. Măsurarea performanţei în guvernarea electronică

39. Identităţi culturale şi multiculturalism în epoca globalizării

40. Feminismul în politică: doctrine, programe, mişcări

41. Politică şi ecologie

42. Terorismul şi noile provocări la adresa securităţii

43. Dezvoltarea comunitară şi reţelele de comunicare

44. Autonomie şi subsidiaritate în democraţiile consolidate

45. Etica muncii, productivitatea şi ordinea socială

46. Anomie şi devianţă în societăţile conflictuale

47. Intelectualii şi puterea Facultatea de Geografie şi Geologie Geografie

48. Efectele globalizării asupra organizărilor regionale

49. Globalizare/Europenizare: efectele acestora asupra sistemelor urbane

50. Turism şi dezvoltare durabilă

51. Dinamica spaţiilor rurale actuale

52. Populaţii şi teritorii

53. Tehnicile GIS în monitorizarea şi administrarea teritoriilor

54. Utilizarea tehnicilor SIG în analizarea dinamicii peisajelor rurale

55. Dinamica actuală a peisajelor montane

56. Modificările învelişului de soluri şi efectele sale asupra dezvoltării durabile

57. Schimbările climatice şi implicaţii lor socioeconomice

58. Riscuri naturale şi tehnologice

59. Tehnicile GIS în monitorizarea şi administrarea teritoriilor

60. Studii comparative de geografie economică (industrie, agricultură, transport, comerţ, turism)

61. Geografia muncii

62. Organizare şi amenajare teritorială

63. Geografia populaţiei Geologie

64. Geochimia zăcămintelor de minereuri

65. Geochimia metalelor rare

66. Metalogenia hidrotermală

67. Petrologia rocilor cristale planetare

68. Geochimia rocilor endogene

69. Geochimia şi poluarea solurilor

70. Chimismul apelor subterane

71. Evaporarea, precipitaţiile şi procesul de scurgere

72. Bazine de culisaj (pull-apart): geneză şi sedimentare

73. Geneza şi structura bazinelor de foreland. Studiu de caz - bazinele de foreland ale Carpaţilor Orientali

74. Geologia, petrochimia, sedimentologia şi litostratigrafia depozitelor de fliş şi molasă din Carpaţii Orientali

Facultatea de Informatică

75. Semantici formale executabile pentru limbajele de programare

76. Secvenţializare de generaţie nouă: algoritmi, implementări şi aplicaţii

77. Algoritmul EM şi aplicaţiile sale în bioinformatică

78. Reţele genetice de regularizare

79. Text-mining pentru publicaţii biomedicale

80. Proprietăţi structurale ale grafurilor utilizate în teoria argumentării

81. Specificarea şi verificarea protocoalelor de securitate

82. Aplicaţii ale logicilor epistemice în studiul protocoalelor de securitate

83. Algoritmi genetici

84. Clasificarea nonsupervizată

85. Metode neclasice de optimizare (metaeuristice) Facultatea de Istorie

86. Parcul Arheologic Cucuteni

87. Civilizaţii în epoca fierului

88. Istorie şi arheologie greco-romană

89. Creştinismul timpuriu

90. Ultima perioadă a migraţiilor

91. Simboluri şi concepte ale puterii în Evul Mediu

92. Antropologia „Corpului” în Evul Mediu

93. Societate şi cultură în Evul Mediu

94. România modernă: construcţie politică şi instituţională; Conexiuni

95. Originile mişcării naţionale române în Principatele Române

96. Propaganda în timpul regimului totalitarist

97. Modernizarea României în perioada dintre cele două războaie mondiale

98. Istoria comunismului în România

Facultatea de Litere

99. Literatura franceză - toate perioadele, abordare din perspectivă istorică sau a poeticii genurilor

100. Studii francofone

- Literatura română de expresie franceză

- Literatura elveţiană romandă

- Literatura belgiană de limbă franceză

- Studii canadiene şi quebecoaze

- Dinamica identităţii în spaţiul francofon

101. Didactica limbii franceze şi educaţie interculturală

102. Studii culturale

103. Istoria mentalităţilor şi a ideilor

104. Literatură comparată: domeniul franco-român, spaţiul francofon

105. Teatrologie, semiologie a spectacolului

106. Poetică, naratologie, semiotică literară

107. Lingvistică, pragmatică, semiotică generală

108. Traductologie, terminologie

109. Terminologie religioasă

110. Vin şi cultură

Facultatea de Matematică

111. Algebră

112. Analiză matematică

113. Geometrie

114. Matematici aplicate: Ecuaţii cu derivate parţiale, Teoria controlului, Analiza stocastică, Optimizare etc.

115. Mecanică Facultatea de Fizică

116. Modificări ale suprafeţelor oxidice induse de bombardament ionic în plasmă

117. Histerezis în compuşi fotocomutabili

118. Optica, fotonica şi optoelectronica

119. Nanoparticule magnetice pentru aplicaţii în biomedicină

120. Semiconductori magnetici

121. Reacţii de polimerizare în plasmă la presiune atmosferică

122. Procese fizico-chimice în reactori cu plasmă la presiune atmosferică

123. Aplicaţii în medicină ale descărcărilor cu barieră dielectrică

124. Metode de spectroscopie laser de măsurare a evoluţiei spaţiotemporale a parametrilor (densitate, temperatură, viteză) speciilor atomice în faza gazoasă în volumul plasmelor pulsate

125. Teorii gauge generalizate ale gravitaţiei şi surselor sale materiale

126. Procese mesoscopice specifice câmpurilor cuantice, cu aplicaţii la dispozitive electronice de mesoscală

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

127. Psihoterapie, sugestibilitate şi hipnoză

128. Educaţie interculturală

129. Cercetare şi intervenţie în cuplu şi familie

130. Orientări şi strategii în educaţia pentru diversitate

131. Analiza factorilor biopsihosociali determinanţi ai stării de sănătate (Interdependenţa psihic-somatic-social în determinarea stării de sănătate)

132. Analiza persistenţei motivaţionale şi a Self-Concordance Model în contextul evaluării individuale şi organizaţionale

XI. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Teme de cercetare postdoctorală

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică (Departamentul de Inginerie Chimică)

1. Eliminarea poluanţilor din ape uzate prin metode chimice şi biochimice

2. Laboratorul de electrochimie şi materiale

3. Electrozi chimic modificaţi

4. Biosenzori pentru diferiţi analiţi (poluanţi - mediu, alimente, medical)

Facultatea de Drept

5. Regimuri matrimoniale

6. Proprietatea şi aplicaţiile sale

7. Responsabilitatea în dreptul penal

8. Guvernarea societăţilor

9. Istoria dreptului

Facultatea de Istorie şi Filosofie (Departamentul de Filozofie - Centrul de Filosofie Aplicată)

10. Guvernantă şi subiectivitate: abordări fenomenologice

11. Etica consumului: între piaţă şi reglementare statală Facultatea de Studii Europene

12. Tranziţii politice comparate în Europa de Est şi în Africa francofonă

13. Teorii ale relaţiilor internaţionale - constructivism, instituţionalism, teorii alternative

14. Teorii şi ideologii politice

15. Populism, extremism, naţionalism, radicalism

16. Dinamica sistemelor politice contemporane

17. Teoria discursului aplicată în ştiinţe politice

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (Departamentul de Finanţe)

Finanţe - Asigurări

18. Aplicabilitatea derivatelor meteo în agricultură

19. Asigurarea şi protecţia mediului înconjurător

20. Protecţia şi asigurările sociale

21. Finanţe comportamentale

Finanţe - Analiză financiară

22. Analiza financiară în instituţiile publice

23. Managementul performanţei

24. Teoriile firmei şi întreprinzătorul: reevaluări şi perspective (Contractul de cercetare nr. 227 din 3 martie 2011 cofinanţat prin proiectul „Studii postdoctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită - SPODE” POSDRU/89/1.5/S/61755)

Finanţe - Finanţe corporative

25. Structura financiară a corporaţiilor - factori de impact

26. Analiza politicii de dividende Finanţe - Finanţe publice

27. Tendinţe în politica bugetară a UE

28. Politica fiscală şi creşterea economică în zona euro

Finanţe - Pieţe de capital

29. Consolidarea pieţei de capital din România

30. Eficienţă informaţională

31. Strategii ale analizei tehnice

32. Investigarea factorilor explicativi ai devierii de la eficienţa informaţională a pieţelor de capital

33. Cercetări empirice pe pieţele de capital Finanţe - Management bancar

34. Abordări privind managementul riscurilor bancare în contextul integrării europene

Finanţe - Finanţe internaţionale

35. Contagiunea pe pieţele valutare Facultatea de Ştiinţe şi Ingineria Mediului

36. Miniaturizarea prelucrării probelor de mediu pentru analiza cromatografică

Facultatea de Teatru şi Televiziune

37. Dramaturgie şi spectacologie în cultura română

XII. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

Şcoala Doctorală de Studii Literare

1. Scriitura autobiografică în literatura română

2. Romanul românesc postbelic. Tendinţe şi modalităţi narative

3. Interferenţe literara româno-belgiene în secolul al XIX-lea

4. Tendinţe şi modalităţi poetice în literatura română contemporană

5. Interferenţe literare româno-franceze în secolul XX

6. Orientări şi forme critice în literatura română contemporană

7. Ideologii şi forme literare în proza românească interbelică

8. Teatrul românesc interbelic. Structuri şi modalităţi dramatice

9. Pamfletul în literatura română

10. Exilul şi literatura

XIII. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea de Electronică şi Informatică

1. Teste de compatibilitate electromagnetică

2. Tehnologii modeme pentru comunicaţii de date

3. Modelarea şi simularea dispozitivelor electronice şi spintronice nanometrice

4. Zgomot şi fluctuaţii în electronică şi telecomunicaţii

5. Optoelectronică şi fotonică

6. Dispozitive de identificare în radiofrecvenţă şi aplicaţii

7. Antene inteligente pentru comunicaţii şi monitorizare

Facultatea de Ştiinţe Tehnologice ale Informaţiilor şi Comunicării

8. Calcul de Înaltă performanţă pentru simulare Facultatea de Mecanică, Mecatronică şi Management

9. Analiza comportării jetului de motorină prin canalele injectoarelor piezoelectrice

10. Cercetări privind vaporizarea freonului R134 a prin nanocanalele sistemelor de răcire a CPU

11. Cercetări privind influenţa vibraţiilor transmise ocupanţilor din autovehicule

12. Cercetări privind accidentologia rutieră în judeţul Suceava

13. Cercetări privind efectele fenomenelor de impact în sistemele mecanice

14. Modelarea numerică a contactului elastic şi elastoplastic al corpurilor eterogene

15. Blindaje uşoare din materiale compozite hibride Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

16. Dinamica limbilor şi plurilingvism (nivel lexical/morfo-sintactic/discursiv)

17. Creativitate lingvistică în comunicarea cotidiană (limbaj media/al tinerilor/profesional/al periferiei)

18. Influenţa contactelor lingvistice în evoluţia limbilor

19. Noi valenţe ale vechilor concepte în sociolingvistică (bilingvism, limba maternă, limbi în contact, diglosie)

20. Povestea populară şi cea cultă - teme şi motive comune în spaţiu! francofon

21. Imaginarul feeric în basmul miraculos din spaţiul francofon

22. Problematica dimensiunii culturale în literatura francofonă

23. Identitatea feminină în literatura francofonă

24.Voci francofone din Europa de Est contra dictaturii şi a gulagului: Rodica Iulian; Oana Orlea; Andrei Makine; Agota Kristof

25. Imaginarul antilez în romanele lui Patrick Chamoiseau

26. Imaginea celuilalt şi a sinelui în creaţia în versuri şi proză a lui Daniel Maximin

27. Realitatea politico-socială a Algeriei în romanele lui Boualem Sansal/Yasmina Khadra

28. O poetică a spaţiului în romanele lui Tahar Ben Jelloun

XIV. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinar㠄Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Agricultură

1. Cercetări privind biologia şi comportarea în cultura speciei Phaseolus aureus în condiţiile pedoclimatice ale Moldovei

2. Strategii privind optimizarea bazei furajere în zona preorăşenească a municipiului Iaşi, în vederea corelării cu efectivele de taurine şi ovine pentru lapte şi asigurarea consumului optim recomandat la lapte şi produse lactate

3. Contribuţii privind perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de promovare a produselor agroalimentare pe piaţa internă

4. Contribuţii privind creşterea cotei de piaţă a produselor agroalimentare prin proiectarea, omologarea şi protecţia mărcilor din cadrul unităţilor agricole integrate din judeţul Iaşi

5. Studii de fundamentare a rolului unor macro- şi microelemente, în ceea ce priveşte calitatea unor amestecuri de graminee perene pentru gazon

6. Susceptibilitatea solurilor la compactare ca urmare a executării lucrărilor mecanice în Câmpia Moldovei

7. Cercetări privind prezenţa şi răspândirea unor agenţi infecţioşi la viţa-de-vie prin metode serologice

8. Cercetări privind influenţa epocii şi desimii de semănat asupra producţiei şi incidenţa anomaliilor la unii hibrizi de actualitate din specia Zea mays. În zona de est a României

9. Cercetări privind aportul de azot fixat simbiotic de către leguminoase cultivate în amestec cu graminee

10. Cercetări tehnologice, bioecologice şi biochimice la unele specii de plante medicinale şi aromatice din flora spontană şi cultivată în vederea valorificării superioare

11. Studii privind posibilitatea utilizării cenuşii modificate pentru remedierea solurilor poluate

12. Cercetări privind influenţa unor produse ecologice asupra unor particularităţi morfologice, biochimice şi asupra producţiei la sfecla de zahăr şi cartof, în condiţiile ecologice de la S.C. Astra Trifeşti, judeţul Iaşi

13. Optimizarea structurii de producţie agricolă cu ajutorul sistemelor informatice

14. Cercetări privind calitatea furajelor obţinute de pe pajişti cu inputuri reduse

15. Cercetări ecofiziologice la soiuri de viţă-de-vie cu struguri roşii, cu efect antioxidant, cultivate în zona Copou, Iaşi

16. Strategii de reducere a poluării în fermele cerealiere din judeţul Iaşi, în vederea eficientizării activităţilor agricole şi a protecţiei mediului

17. Utilizarea markerilor moleculari pentru studiul valoni ameliorative a germoplasmei de rapiţă în ceea ce priveşte rezistenţa la stresurile abiotice

Horticultură/Floricultură

18. Comportarea în cultură a unor specii ornamentale geofite din flora spontană

19. Capacitatea de adaptare a unor specii de plante ornamentale exotice în condiţiile din N-E României

20. Efectul regulatorilor de creştere asupra ierburilor ornamentale

21. Efectul regulatorilor de creştere asupra unor specii de plante decorative urcătoare

22. Eficienţa selecţiei conservative la fasolea mare (Phaseolus coccineus L.) în producerea seminţei de bază

23. Optimizarea tehnică a încălzirii spaţiilor protejate cultivate cu legume, prin metode neconvenţionale

Horticultura/Entomologie

24. Cercetări cu privire la biodiversitatea entomofaunei utile şi dăunătoare în funcţie de tratamentele chimice aplicate împotriva dăunătorilor din plantaţiile de viţă-de-vie din zona de est a ţării

25. Cercetări cu privire la posibilităţile reducerii numărului de tratamente chimice aplicate împotriva dăunătorilor din plantaţiile pomicole de măr din zona de N-E a ţării

26. Cercetări privind cunoaşterea entomofaunei utile din culturile de plante legumicole din Moldova şi măsurile de protejare a acesteia

Horticultură/Eonologie

27. Studii privind influenta condiţiilor de stocare a vinurilor albe asupra solubilizării sărurilor tartrice

28. Studii privind influenta diverşilor factori cromatici externi asupra compuşilor de culoare la vinurile îmbuteliate

29. Studii privind utilizarea unor răşini vegetale naturale în procesele fermentative de obţinere a vinurilor albe

30. Studii privind influenta congelării prefermentative a musturilor asupra desfăşurării fermentaţiei alcoolice

Horticultura/Cultura arborilor fructiferi

31. Studiul fondului de germoplasmă la specia Maius domestica din colecţia Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi

32. Comportarea unor specii pomicole în afara zonei de favorabilitate ecologică

33. Influenţa stresului abiotic asupra potenţialului biometric al unor specii de arbuşti fructiferi

Horticultura/Specii de arbori fructiferi

34. Studiul relaţiei dintre altoi şi portaltoi la specii pomicole cu probleme de compatibilitate

Horticultura/Viticultură

35. Influenţa schimbărilor climatice asupra valorii agrobiologice şi tehnologice la unele soiuri de viţă-de-vie cultivate în zona de nord-est a României

36. Influenţa diverselor sisteme de cultură la viţa-de-vie asupra cantităţii şi calităţii producţiei de struguri

Medicină veterinară

37. Electrodiagnosticul afecţiunilor sistemului nervos central la câine

38. Sindromul de mobilizare lipidică la vaci pentru lapte

XV Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Agricultură

1. Ştiinţele solului

2. Agrotehnică şi herbologie

3. Maşini agricole

4. Cultura cerealelor

5. Cultura plantelor tehnice

6. Cultura plantelor medicinale

7. Protecţia plantelor

8. Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere

9. Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă

10. Ingineria şi protecţia mediului

11. Controlul calităţii şi siguranţa alimentelor

12. Biochimie vegetală

13. Biotehnologii agroalimentare

14. Ecologie

15. Protecţia mediului

Horticultura

16. Biotehnologii în agricultură

17. Legumicultura

18. Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigaţia culturilor

19. Management şi marketing în agricultură

Medicină veterinară

20. Microbiologie şi imunologie

21. Boli infecţioase

22. Boli parazitare

23. Obstetrica şi andrologie

24. Tehnicologie şi expertiză sanitar-veterinară

25. Semiologie şi patologie medicală

26. Morfologie normată şi patologică

27. Patologie chirurgicală

28. Siguranţa alimentelor Ştiinţa şi tehnologia alimentelor

29. Chimie

30. Biologie

31. Tehnologia vinului

32. Tehnologia aditivilor

33. Tehnologia berii

34. Tehnologia panificaţiei

35. Tehnologia produselor din came

36. Microbiologia alimentelor

XVI. Universitatea din Bucureşti Facultatea de Drept

Colegiul juridic franco-român

1. Drept european (instituţii europene, ordinea juridică, contencios, dreptul pieţei interne, reprezentare externă)

2. Drept internaţional (public şi privat)

3. Drept comparat

4. Drept public general (drept constituţional, regimuri politice)

5. Drept privat general (dreptul civil al obligaţiilor, drepturi reale, dreptul familiei)

XVII. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi Inginerie

1. Inginerie mecanică

2. Inginerie electrică

3. Ştiinţa alimentelor şi biotehnologii

4. Structura şi proprietăţile stării solide. Funcţionarea, structura, proprietăţile şi stratul de suprafaţă. Materiale noi cu funcţii nano/microstructurate

5. Spectroscopie

6. Microscopie electronică. Analiză cu ultrasunete. Sisteme expert pentru identificarea obiectelor arheologice contrafăcute prin metode fizico-chimice. Tehnici de inteligenţă artificială aplicate pentru realizarea hărţilor teritoriale de risc. Hărţi teritoriale ale poluării sonore

Managementul afacerilor

7. Managementul afacerilor. Marketing internaţional. Managementul resurselor umane

8. Modele de decizii economice. Strategii externe ale firmelor

9. Amenajarea teritoriului. Urbanism. Competitivitate economică. Globalizare şi competitivitate

Literatură şi lingvistică

10. Predarea limbilor moderne. Utilizarea tehnologiei multimedia în procesul de predare: predarea-învăţarea limbilor străine

11. Utilizarea tehnologiilor multimedia în ştiinţele limbajului. Terminologie. Traducere. Limbaje de specialitate

12. Limba franceză. Culturi francofone. Interculturalitate

13. Argumentare, retorică, stilistică, comunicare: analiza discursurilor în sfera publică. Noua retorică. Analiza discursului filosofic. Analiza discursului jurnalistic. Analiza discursului academic. Comunicare profesională în afaceri

14. Lingvistică: categoria lingvistică a evidenţialităţii. Conectori discursivi. Tipologie textuală. Analiza discursului. Teoria actelor de vorbire

15. Literatura şi discursul în francofonie. Sisteme filosofice şi relaţia lor cu actualitatea

16. Teorie, istorie şi critică literară. Tendinţe actuale în teatrul contemporan

Filosofie şi Istorie

17. Istorie, Arheologie

18. Filosofie. Sociologie

XVIII. Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Economie şi Gestiunea Afacerilor Management

1. Specificitatea managementului organizaţiilor tunisiene/ algeriene/în funcţie de cultura naţională

2. Managementul resurselor umane în afaceri tunisiene sau alt stat francofon

3. Managementul IMM-urilor familiale în Maroc, Tunisia, Camerun, Vietnam sau alt stat francofon

4. Managementul PME în Maroc, Tunisia sau alt stat francofon

5. Studiu comparativ asupra managementului PME între diverse state francofone, inclusiv România

6. Alte subiecte de cercetare în domeniul managementului întreprinderilor

Economie

Teme de cercetare postdoctorală

7. Rolul investiţiilor imateriale în dezvoltarea durabilă Marketing

Teme de cercetare postdoctorală

8. Experienţele şi deciziile consumatorilor on line. Studiu comparativ asupra deciziilor de achiziţionare pe internet în statele francofone

9. Sistemele şi strategiile de marketing ale distribuitorilor în statele francofone

10. Publicitatea şi societatea. Atitudini şi percepţii ale consumatorilor din statele francofone faţă de publicitate

11. Modele de alegere a magazinelor şi de achiziţionare (shopping) adoptate de către consumatori în statele francofone

12. Dezbatere holistică de formare a valorii şi a imaginii de marcă corporativă. Perspective comportamentale, de gestiune şi societale

13. Analiză comparativă a formării reţelelor sociale on line şi off line în ţările francofone (marketing viral, comunicarea „bouche ŕ oreille”)

14. Valorile culturale, comportamentul consumatorilor şi practicile de marketing

15. Determinanţi ai consumului conceptelor, experienţelor şi simbolurilor de către consumatori în statele francofone

16. Modele de afaceri şi strategii de marketing pe internet

17. Relaţii între riscul perceput şi încrederea în site-urile web şi valorile culturale

18. Antecedente ale imaginii de sine a consumatorilor şi imaginea de marcă. Rolul culturii în formarea imaginii.

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Teme de cercetare postdoctorală

19. Studiu asupra dezvoltării regionale durabile

20. Cercetare geografică transfrontalieră

21. Studiu geomorfologic al regiunilor de munte

XIX. Universitatea Tehnic㠄Gheorghe Asachi” din Iaşi

Teme prioritare de cercetare

Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial Ştiinţe inginereşti şi câmpul disciplinar: Mecanică şi Ingineria materialelor

(nivel după primul an de stagiu doctoral)

1. Dezvoltarea şi optimizarea structurilor textile cu destinaţii tehnice (ţesături, tricoturi, neţesute, împletituri)

Formarea: inginer textilist

2. Optimizarea caracteristicilor mecanice a materialelor compozite cu ranforsare textilă 2D şi 3D

Formarea: inginer textilist sau inginer mecanic

3. Confort - produse multifuncţionale Formarea: inginer textilist

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Ştiinţe inginereşti şi câmpul disciplinar: Ştiinţele şi tehnologia tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei: informatică, automatică, tratarea semnalului, ştiinţa informaţiei

4. Aplicaţii ale inteligenţei artificiale în medicină (nivel doctorat după primul an de studii sau nivel postdoctorat)

5. Sisteme electronice haotice - noi circuite, analiză şi noi aplicaţii ale sistemelor haotice (nivel doctorat după primul an de studii sau nivel postdoctorat; de preferat nivel postdoctorat)

6. Sisteme complexe de măsurare, bazate pe microsisteme (nivel doctorat după primul an de studii sau nivel postdoctorat; de preferat nivel doctorat)

7. Tratarea imaginilor şi recunoaşterea formelor - aplicaţii în medicină şi/sau robotică (nivel doctorat după primul an de studii sau nivel postdoctorat)

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Ştiinţe inginereşti şi câmpul disciplinar: Cunoaşterea şi gestionarea resurselor naturale: apă, sol, biodiversitate, în relaţie cu activităţile umane (mediu înconjurător - dezvoltare)

8. Evaluarea şi managementul resurselor naturale: biomasa (biorafinare, mediu, dezvoltare) (1 postdoctorand)

Ştiinţa materiei şi câmpul disciplinar: Ştiinţe chimice

9. Polimeri sensibili la stimuli externi, pentru aplicaţii biologice (1 postdoctorand)

XX. Universitatea Politehnica din Bucureşti

Inginerie electrică

1. Sisteme de măsurare

2. Metrologie

3. Calitatea puterii

4. Teoria circuitului

5. Designul circuitului analog

6. Modelarea puterii BAW pentru rezonatoare şi filtre cu AIN

7. Analiza elementelor finite pentru sisteme de conversie a energiei electromecanice şi electrotermice

8. Procesarea electromagnetică a materialelor

9. Designul optimal computerizat al maşinilor electrice

10. Modele matematice pentru maşinile electrice AC

11. Motoare micro pentru sisteme de ghidaj electrice

12. Conversia de energie eoliană

13. Utilizarea metodelor termice de analiză pentru studiul comportamentului materialelor polimerice izolatoare

14. Influenţa factorilor de mediu asupra caracteristicilor materialelor polimerice izolatoare

15. Studii privind limitele şi parametrii operaţionali ai materialelor superconductoare de temperatură ridicată (HTS) folosite pentru generatorii superconductori

16. Maşini electrice şi transformatori

17. Ghidaje electrice

18. Surse de putere regenerabile şi conversia energiei

19. Calculul câmpului electromagnetic

20. Electromagnetică computaţională

21. Design electric nano computerizat - ustensile TCAD

22. Calcul ştiinţific computerizat de înaltă performanţă

23. Protejarea dispozitivelor de putere semiconductoare

24. Surse de alimentare

25. Surse luminoase cu LED-uri

26. Analiza numerică a câmpului electromagnetic

27. Caracterizări experimentale şi modelarea numerică a materialelor magnetice

28. Aplicaţiile tehnice ale magnetismului

29. Teoria şi designul circuitului electric analog

30. Transfer wireless al energiei electromagnetice

31. Analiza oscilatorului cuplai

32. Controlul digital al maşinilor electrice

33. Controale DSP pentru ghidaje electrice

34. Controlul mişcării

35. Procese şi interacţiunii multifizice, conversia energiei şi surse

36. Probleme privind ingineria medicală şi fizica medicală 37.0ptimizare structurală

38. Materiale pentru electrotehnică

39. Sisteme izolatoare

40. Aparat de alimentare şi sisteme electrice ce folosesc vidul

41. Descărcări electrice în vid şi aplicaţii

42. Voltaj de înaltă tensiune D.C., reţele de distribuţie electrică (HVDC)

43. Fenomene de comutare

44. Calitate, diagnostic şi EMC

45. Surse de energii regenerabile Energetică Cogenerare Energie regenerabilă

46. Eficienţa energiei

47. Transfer de căldură

48. Mecanica fluidului

49. Reologie

50. Mecanica mediilor continue

51. Cavitaţie; deteriorarea cavităţii, zgomot, vibraţii la turbomaşini, fitinguri/valve; fenomenul vortex pentru turbinele hidraulice

52. Generatoare de bule fine (plăci ceramice, metalice şi de sticlă); Fine bubbles generators (ceramic plates, metal plates, glass plates); pierderea presiunii şi a capului în curgerea lichidului, transfer de masă (oxigenam) şi transferul cantităţii de mişcare

53. Hidraulice industrial: sisteme de transport hidraulic, ejectoare, gas-lift

54. Modelizarea şi stabilitatea sistemului electric de alimentare

55. Aplicaţii HVDC şi FACTS

56. Integrarea resurselor regenerabile

57. Calitatea alimentării

58. Eficienţa energiei

59. Termoenergetică

60. Surse de producţie a energiei

61. Modelarea şi simularea proceselor de energie

62. Managementul energiei

63. Eficacitatea energiei

64. Cogenerarea şi termoficarea

65. Mecanica fluidelor teoretică şi aplicată

66. Ingineria mediului

67. Ingineria nucleară

68. Alimentarea nucleară

69. Sisteme de alimentare a fluidului

70. Instalaţii de producere a energiei hidro

71. Sisteme de control pentru fluidele automobilelor

Automatică şi calculatoare Ingineria sistemelor

72. Procesarea semnalului

73. Optimizarea polinomială

74. Reprezentarea disipată

75. Sisteme numerice de control

76. Automatizare industrială

77. Control şi decizii optimale

78. Identificarea şi controlul sistemului

79. Procesarea semnalului

80. Programare progresivă

81. Modelarea şi designul sistemelor adaptive complexe

82. Abordări interdisciplinare ale analizei fractale

83. Inteligenţa distributivă a sistemelor automate

84. Proceduri de prelucrare ale controlului multiagent şi holonic

85. Roboţi inteligenţi: control bazat pe viziune şi IT cognitiv Roboţi

86. Computerizare naturală

87. Sisteme de informaţii inteligente

88. Sistemele e-Healthcare

89. Inteligenţă ambientală

90. Sisteme de măsurare inteligente

91. Reţele wireless pe senzori

92. Sisteme de securitate

93. Tehnologie de formare inteligentă în ecologie

94. Tehnologie de formare inteligentă în agricultură Reţele senzoriale

95. Procesarea imaginii

96. Aplicaţii ale sistemelor de informaţii Calculatoare şi tehnologia informaţiei

97. Infografică

98. Viziune computerizată

99. Inginerie software

100. Inginerie software avansată

101. Informatică biomedicală

102. Ingineria sistemelor complexe

103. Procesarea limbajului natural pentru analiza discursului

104. Sisteme adaptive şi de colaborare

105. Interacţiune avansată om-computer

106. Optimizare lineară şi nonlineară la scară largă

107. Fluxul gradientului. Metode pentru optimizarea constrânsă şi neconstrânsă

108. Metode numerice în programarea matematică

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

109. Calitate

110. Fiabilitate

111. Siguranţă şi securitate

112. Electronice de alimentare

113. Sisteme inteligente

114. Procesarea semnalului

115. Calculatoare şi tehnologia informaţiei

116. Reţele şi tehnologii de reţea, protocoale

117. Comunicaţii multimedia

118. Noi tendinţe în internetul viitorului

119. Microelectronică

120. Electronică de alimentare 11 Microsisteme

122. Tehnici de comunicare

123. Managementul comunicării

124. Securitatea comunicării

125. Dispozitive electronice semiconductoare

126. Microsenzori

127. Microsisteme

Computerizare naturală şi dinamică nonlineară

128. Reţele celulare automate şi nonlineare

129. Inteligenţă computaţională

130. Microunde

131. Antene

132. Circuite şi dispozitive coplanare şi microbenzi

133. Microelectronică

134. Proiectare asistată pe calculator

135. Inginerie programare şi controlul procesului industrial

136. Proiectare asistată pe calculator

137. Componente electronice de tip film subţire şi structuri descentrate

138. Inginerie programare şi controlul procesului industrial

139. Sisteme de radiocomunicaţie

140. Comunicaţii mobile

141. Tehnologii wireless

142. Identificarea tiparelor

143. Inteligenţă computaţională

144. Observarea Pământului

Microunde

145. Sateliţi şi sisteme de comunicare fibrooptice

146. Procesarea semnalului Electronice de alimentare

147. Electronice industriale

148. Procesarea semnalului

Optoelectronică

149. Fotonică

150. Nanomateriale

Inginerie fotonică

151. Electronică cuantică

152. Fotonică biomedicală

Controlul automatizat

153. Teoria de transmisie a informaţiei

154. Electronică de alimentare

Electronică şi informatică medicală

155. Procesarea semnalului

156. Sisteme inteligente

157. Componente electronice discrete şi integrate pasiv

158. Tehnologia şi pachetarea sistemelor integrate

159. Informatică aplicată

160. Procesare semnal/imagine

161. Comunicare digitală

162. Instrumentaţie şi măsurare

163. Procesarea semnalului

164. Compresarea şi procesarea imaginii

Inginerie Mecanică şi Mecatronică Inginerie mecanică

165. Utilizarea carburanţilor alternativi (H2, CNG, LPG, DME, alcooli, biodiesel)

166. Modelarea proceselor termogazodinamice

167. Creşterea randamentului motoarelor

168. Aplicaţii ale energiei solare

169. Ingineria energiei termice

170. Clădiri cu consum redus de energie

171. Straul-limită

172. Maşină rotativă

173. Oxigenarea

174. Biogaz

175. Maşini şi sisteme de încălzit cu aburi

176. Optimizarea în funcţionare a echipamentelor mecanice

177. Operarea în siguranţă a echipamentelor mecanice

178. Motoare cu combustie internă

179. Inginerie marină

180. Vibraţii mecanice

181. Tehnologii

182. Roboti industriali Inginerie navală

183. Calculul dinamicii fluidului

184. Poluarea marină

185. Analiza exergetică

186. Analiza entropică

187. Mecatronică

188. Microsisteme şi sisteme integrate de fabricare

189. Ingineria măsurării

190. Etanşeitatea sistemelor mecanice

191. Sarcina mecanică şi structurile termice (metal sau compozit)

192. Optimizare constructivă

193. Energia regenerabilă

194. Arderea combustibilului

195. Turbine cu vapori

196. Termomecanica structurilor

197. Echipamente sub presiune

198. Echipament de prelucrare polimeri

199. Arderea, aspecte electrice ale arderii

200. Transfer de căldură, schimbător compact

Mecatronică

201. Microsisteme şi sisteme integrate de fabricare

202. Sisteme de măsurare

203. Microsisteme şi sisteme integrate de fabricare

204. Sisteme de măsurare

205. Utilizarea carburanţilor alternativi (H2, CNG, LPG, DME, alcooli, biodiesel)

206. Modelarea proceselor termogazodinamice

207. Creşterea randamentului motoarelor

208. Ungerea hidrodinamică

209. Biolubrificaţia

210. Frecare şi ungere (lubrifiere)

211. Elemente de maşini

212. Siguranţa în funcţionare şi echipamente mecanice

213. Studii fundamentale în termodinamică cu viteze finite pentru sisteme deschise

214. Maşini „Stirling”

215. Utilizarea energiei solare în sisteme folosind oglinzi Fresnel de înaltă performanţă şi cost scăzut

216. Energia regenerabilă

217. Arderea combustibilului

218. Turbine cu vapori

219. Tribologie

220. Durabilitatea suprafeţelor de frecare

221. Fiabilitatea perechii de frecare în regim limită şi uscat

Ingineria şi managementul sistemelor tehnologice Inginerie industrială

222. Procese şi sisteme de prelucrare neconvenţionale

223. Sisteme virtuale de prelucrare

224. Controlul maşină-unealtă CNC

225. Unelte maşini

226. Controlul procesului industrial

227. Designul modular al robotului industrial

228. Dispozitive de optimizare pentru sisteme robotice de ghidaj

229. Performanţa şi precizia maşinii-unelte

230. Managementul întreţinerii

231. Logistică industrială

232. Sisteme de fabricare integrate

233. Vibraţie şi zgomot

234. Bioroboţi

235. Optimizarea parametrilor uneltelor de tăiere

236. Sisteme hidraulice

237. Simularea şi modelarea sistemelor

238. Câmp termic pentru aplicaţii folosind roboţi industriali

239. Managementul duratei de viaţă a produsului

240. Cinematica maşinii-unelte

241. Designul şi tehnologia uneltelor de tăiere

242. Teoria de tăiere a materialelor compozite

243. Ergonomie şi estetică industrială

244. Sisteme de fabricare

245. Procesarea materialelor

246. Logistică industrială

247. Vibraţie şi zgomot

248. Fabricarea înclinării

249. Sisteme de fabricare integrate

250. Dezvoltarea produsului

251. Sisteme şi procese de fabricare

252. Prelucrare şi prelucrabilitate

253. Sisteme şi procese integrate

254. Dezvoltarea produsului

255. Prelucrare şi prelucrabilitate, control, asamblare

256. Prelucrare, producţie şi reciclare

257. Managementul şi ingineria calităţii

258. Calitatea produsului şi a proceselor

259. Sisteme de management al calităţii

260. Programarea şi controlul producţiei

261. Dezvoltarea produsului - Product Development

262. Managementul şi ingineria sistemelor

263. Procese şi sisteme de prelucrare

264. Controlul coroziunii pentru sisteme industriale

265. Dispozitive şi procese de control geometrice

266. Sisteme de control geometrice

267. Procese şi sisteme de prelucrare

268. Procese şi sisteme de prelucrare neconvenţionale

269. Sisteme şi procese de prelucrare

270. Dezvoltarea produsului

271. Sisteme şi procese de prelucrare

272. Prelucrare şi prelucrabilitate

273. Dispozitive şi unelte de prelucrare

274. Sisteme şi procese de prelucrare

275. Dispozitive de prelucrare, control şi asamblare

276. Aplicaţii ultrasonice

277. Ecotehnologie

278. Managementul riscurilor

279. Protejarea suprafeţei cu straturi superficiale de ceramică

280. Impactul asupra mediului al proceselor tehnologice

281. Tehnologii de recondiţionare

282. Tăierea materialelor

283. Materiale şi recondiţionarea produselor

284. Producţia şi procesarea materialelor composite metalice

285. Procese şi sisteme de sudare

286. Controlul proceselor de sudare

287. Managementul calităţii

288. Managementul sănătăţii şi siguranţei profesionale

289. Tehnologii de restaurare a structurilor metalice

290. Optimizarea tehnologilor pentru materialele dificil de prelucrat

291. Dispozitivi pentru nuclear, medical şi fabricare

292. Structura topologică a mecanismelor şi a manipulatorilor

293. Cinematica şi dinamica mecanismelor şi maşinilor

294. Roboţi industriali în serie şi în paratei

295. Designul optim al roboţilor industriali

296. Designul mecanismelor şi al maşinilor

297. Sinteza optimală a mecanismelor

298. Analiza şi sinteza mecanismelor aplicate în industrie

299. Modelarea şi simularea mecanismelor robotice

Inginerie mecanică

300. Rezistenţa materialelor

301. Metoda elementelor finite

302. Mecanica fracturii şi oboseala

303. Deteriorarea şi cedarea interfeţei

304. Comportamentul mecanic al compozitelor/nanocompozitelor, spume şi ceramice

305. Rezistenţa materialelor

306. Integritatea structurii

307. Optimizarea structurii

308. Biomecanica osului

309. Analiza tensiunilor şi deformaţiilor structurilor mecanice statice sau dinamic solicitate

310. Optimizarea tensiunilor şi deformaţiilor pentru structurile mecanice statice sau dinamic solicitate

311. Structuri mecanice pe bază de materiale compozite

312. Dinamica maşinilor

313. Vibraţie mecanică

314. MEF pentru analiza dinamică a structurilor mecanice

Ingineria sistemelor biotehnice Inginerie mecanică

315. Inginerie mecanică agricolă

316. Ingineria echipamentelor alimentare

317. Salubritate ecologică şi inginerie mecanică

318. Ingineria echipamentelor alimentare

319. Vibraţii mecanice

320. Dinamica spaţiului

321. Sisteme dinamice

322. Acustica tehnică

323. Vibraţii în inginerie mecanică

324. Protecţia mediului împotriva zgomotelor şi vibraţiilor

Transporturi

325. Sisteme telematice

326. Semnalizare căi ferate şi centralizare

327. Sisteme de transport inteligente

328. Siguranţa activă şi pasivă a automobilelor

329. Maşini hibride; vehicule

330. Structurile caroseriilor automobilelor

331. Maşini hibride

332. Interacţiunea pneu-roată

333. Întreţinerea automobilului

334. Ingineria transportului

335. Ingineria traficului

336. Logistica; transportul şi interacţiunea cu pământul

337. Dinamica vehiculelor căilor ferate

338. Tracţiune diesel şi electrică

339. Calculul structurilor vehiculelor feroviare

340. Dinamica vehiculului rutier

341. Dinamica, designul şi calculul sistemelor de vehicule rutiere şi componentele lor

342. Modelarea şi simularea sistemelor vehiculelor

Ingineria aerospaţială

343. Dinamica fluidelor

344. Aerotermochimie

345. Teoria straturilor-limită

346. Aerodinamica aripilor rotitoare

347. Aeroacustica

348. Tehnologia structurilor aeronavelor - autoclave compozite

349. Aeronave de monitorizare a sănătăţii structurale

350. Structura aeronavei - diagnostic

351. Mecanica KFluidelor şi aerodinamica

352. Ungerea hidrodinamică

353. Navigaţia aeriană

354. Controlul zborului aeronavelor şi rachetelor

355. Echipamente şi dispozitive giroscopice

356. Aerodinamică

357. Preconcept

358. Elice

359. Design industrial

360. Proiectare asistată de calculator

361. Grafică computerizată

362. Infografie

363. Sisteme de propulsie aerospaţială şi aplicaţii industriale

364. Turbine cu gaz şi eoliene

365. Istoric sisteme de propulsie aerospaţială

366. Sisteme automate de control al zborurilor

367. Estimare şi filtrare

368. Control stochastic

Inginerie mecanică

369. Infrastructura aeroportului

370. Managementul aeroportului

371. Echipamente de manipulare

Ştiinţa şi ingineria materialelor Ştiinţa materialelor

372. Producţia de otel şi de fier

373. Aliaje feroase cu destinaţie specială

374. Tehnologii alternative pentru obţinerea materialelor metalice feroase

375. Tehnologii speciale de prelucrare a deşeurilor industriale

376. Aliaje neferoase şi ingineria metalelor

377. Aliaje neferoase cu destinaţie specială

378. Compozite cu matrice metalică

379. Agregate şi instalaţii tehnologice în metalurgie

380. Ecologizarea proceselor de materiale metalice

381. Instalaţii pentru tehnologii neconvenţionale

382. Fabricarea aliajelor metalice şi turnarea

383. Metale şi aliaje metalice cu destinaţii speciale

384. Prelucrarea materialelor metalice

385. Cercetări privind structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor metalice

386. Tratament termochimic şi proprietăţile aliajelor metalice Chimie aplicată şi ştiinţa materialelor

Inginerie chimică

387. Biomateriale

388. Nanomateriale

389. Ceramice şi materiale compozite

390. Ingineria petrolului, a gazului şi a cărbunelui

391. Procesele de combustie ale carburantului

392. Compozite de carbon

393. Cinetica proceselor catalitice gaz-solid şi gaz-lichid-solid

394. Reactori chimici; modelare, simulare şi optimizare

395. Distilare reactivă

396. Biocarburanţii de sinteză şi condiţionarea

397. Utilizarea microundelor şi a electronilor acceleraţi ca tehnici de intensificare

398. Nanoparticule de sinteză şi utilizarea lor

399. Materiale polimerice pentru patologia osoasă

400. Materiale polimerice nanostructurate pentru optoelectronică

401. Materiale noi polimerice pentru protecţia mediului

402. Procese de difuzare în medii poroase

403. Procese de intensificare

404. Materiale composite şi membrane pe bază de bioceluloză

405. Îngrăşăminte şi produse ecologice pentru agricultură

406. Procese de inginerie tehnologică ale aluminei şi aluminiului

407. Ingineria tehnologiei curate şi gestiunea mediului

408. Fenomene de transport şi echipamente specifice

409. Procese intense de transfer de masă şi de căldură

410. Separarea şi purificarea avansată

411. Sinteza polimerilor cu arhitectură controlată utilizând catalizatori ionici

412. Sinteza monomerilor în cataliza eterogenă utilizând zeoliţi modificaţi

413. Chimia polimerilor

414. Sinteza, caracterizarea şi utilizarea nanostructurilor şi a nanoparticulelor cu proprietăţi particulare bazate pe ceramică sau polimer

415. Sisteme oxidice, mecanisme de sinteză relaţii de fază combinate

416. Chimia polimerilor

417. Compozite pe bază de polimeri

418. Nanocompozite

419. Uscarea solidelor

420. Masa, transferul de căldură şi procesele de intensificare

421. Tratamentul efluenţilor industriali

422. Studiul, caracterizarea şi aplicaţii ale enzimelor

recombinate

423. Biotehnologii pentru tratamentul şi creşterea fertilităţii solului

424. Sinteza microorganismelor modificate genetic cu utilizare în tehnologii cu bioconversie

425. Sinteza, integrarea şi intensificarea proceselor

426. Dinamica neliniară a populaţiilor în sistemele eterogene (chimice sau biologice)

427. Aplicaţii ale inteligenţei artificiale în modelarea proceselor chimice şi biologice

428. Modelarea matematică, simularea şi optimizarea proceselor chimice şi biochimice

429. Analiza riscurilor tehnologice ale proceselor chimice (modelare, simulare accident, simularea consecinţelor)

430. Inginerie metabolică (modelare, optimizarea fluxului)

431. Metabolic engineering (modelling, flux optimization)

432. Membrane, sinteza şi caracterizarea materialelor pentru membrane

433. Separarea prin membrane lichide, polimerice şi compozite

434. Aplicaţii ale chimiei supramoleculare

435. Flotaţie ionică - separarea prin bule de adsorbţie, noi clase de compuşi reactivi colectori

436. Procese clasice de flotaţie pentru tratamentul de recuperare a mediilor apoase

437. Sisteme oxidice - mecanisme de sinteză, relaţii de fază, combinaţii flotaţie-precipitare

438. Hidrogeli - sinteză, caracterizare şi aplicaţii

439. Electrosinteză organică

440. Structura - corelaţiile proprietăţilor pentru compuşii organici

441. Electrozi modificaţi chimic şi enzimatic

442. Inginerie electrochimică şi coroziunea

443. Aplicaţii practice ale spectroscopiei prin impedanţa electrochimică

444. Monitorizarea şi reducerea electrochimică a mediului

445. Copolimeri - sinteză şi caracterizare

446. Durabilitatea proceselor chimice şi biochimice şi impactul ecologic - optimizarea multiobiectiv

447. Controlul optim al proceselor fizice şi chimice

448. Tehnici noi de optimizare, simulare şi modelare

Chimie

449. Inginerie medicală

450. Ştiinţa materialelor

451. Nanomateriale

452. Chimie analitică

453. Protecţia mediului

454. Control şi calitatea produselor

455. Studii experimentale vapor-lichid (VLE) şi vapor-lichid-lichid (VLLE) la presiuni ridicate în domeniul subcritic şi supercritic

456. Dezvoltarea şi aplicaţii ale ecuaţiilor de stare (EOS) pentru modelarea proprietăţilor termodinamice şi echilibrelor de fază globale

457. Teoria echilibrelor chimice şi a fazelor

458. Chimia compuşilor complecşi mono- şi polinucleari

459. Inele şi polimeri organici, anorganici hibrizi pe bază de derivaţi polifosfaţi

460. Chimie anorganică supramoleculară

461. Proprietăţile fizico-chimice ale sistemelor non-electrolitice

462. Legături structură proprietăţi - cu abordare termodinamică, statistică, mecanică

463. Proprietăţile volumice şi de transport în sistemele electrolit lichid

464. Chimie de coordonare - sinteză, caracterizare şi proprietăţi ale compuşilor

465. Ioni metalici de tranziţie în aplicaţii medicale

466. Nanomateriale-metode de sinteză neconvenţionale şi caracterizarea lor

467. Nanotehnologii „soft” pentru producerea materialelor multifuncţionale

468. Utilizarea extractelor naturale selective pentru obţinerea principiilor biodegradabili şi ecologici bioactivi

469. Controlul poluării mediului, reducerea contaminărilor alimentare şi reducerea factorilor de risc pentru mediu

470. Bioanalize

471. Chimie organică

472. Cercetări ale tehnologiilor ecologice cu aplicaţii industriale

473. Cinetica proceselor de electrod în soluţii apoase, în medii lichide nonapoase şi ionice

474. Electrodepunerea metalelor, a compozitelor, a oxizilor, a semiconductorilor, a polimerilor

475. Coroziunea şi protecţia anticorozivă

Ştiinţe aplicate Fizică

476. Optoelectronică integrată

477. Optică neliniară

478. Fizica laserului

479. Fizica nucleară

480. Tehnici nucleare

481. Instrumentare nucleară

482. Fizica laserului

483. Laser fotoacustic

484. Aplicaţii medicale ale laserului

485. Fizica materiei condensate şi fizica aplicată

486. Caracterizarea şi sinteza nanomaterialelor

487. Caracterizarea şi dezvoltarea straturilor subţiri

488. Fenomene optice în semiconductori

489. Sisteme de dimensiuni reduse

490. Fizica şi ingineria laserului

491. Optoelectronica

492. Pompare optică

493. Fizica materialelor

494. Fenomene de transport nanometrice

495. Modele ale relativităţii de scală şi fractal spaţiu-timp

496. Proprietăţile de suprafaţă ale cristalelor lichide

497. Proprietăţi electrice ale materialelor organice şi anorganice

498. Proprietăţile electrice şi viscoelastice ale materialelor pentru aplicaţii biomedicale

Matematică

499. Ecuaţii diferenţiale

500. Teoria operator

501. Teoria matematică a controlului

502. Geometrie diferenţială

503. Optimizarea colectorilor Riemann

504. Sisteme dinamice magnetice Antreprenoriat, ingineria afacerilor şi management Inginerie industrială

505. Strategia de dezvoltare a afacerilor

506. Management de proiect

507. Antreprenoriat şi managementul micilor afaceri

508. Marketing

509. Change management

510. Managementul schimbării

511. Managementul lanţului de aprovizionare

512. Marketing

513. Managementul resurselor umane

514. Comunicare

515. Analiza de risc şi riscul sistemelor complexe de guvernare

516. Sistemul sistemelor inginereşti

517. Sisteme de management energetic

518. Protecţia infrastructurilor critice

519. Sisteme de transport periculoase de risc şi vulnerabilitate

520. Sisteme informatice de securitate

521. Inovare şi managementul tehnologic

522. Sistemul de management expert şi neuroexpert

523. Managementul e-afacerilor

524. Decizii în mediu incert

525. Managementul financiar al întreprinderii

526. Studii pentru proiecte în sistemele de alimentare cu energie electrică