MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 560/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 560         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 3 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

654. - Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2013

 

659. - Hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor părţi de imobile, constituite din construcţii şi terenuri în suprafaţa totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2- A2”, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

661. - Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum de interes judeţean din domeniul public al judeţului Ilfov şi din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura Bucureşti - Domneşti”, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes judeţean şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.338/1.454. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea procedurilor de elaborare, avizare şi transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administraţiei publice locale

 

2.544. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (6) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul statistic naţional anual 2013, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Realizarea Programului statistic naţional anual 2013 se finanţează din bugetul Institutului Naţional de Statistică şi din bugetele autorităţilor şi instituţiilor implicate, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2013, precum şi din alte surse interne şi externe, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Dan Ion Gherguţ

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 654.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor părţi de imobile, constituite din construcţii şi terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2- A2”, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi

în conformitate cu art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi terenuri, înregistrate la poziţiile cu nr. M.F.R 103655, 103656, 103593, 103635, 103639 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, precum şi a adreselor poştale la care sunt situate acestea, în urma intabulării în cartea funciară.

Art. 2. - (1) Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor părţi de imobile, constituite din construcţii şi terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2- A2”, în condiţiile legii.

(2) Suprafeţele de teren transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinaţie.

Art. 3. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, direct şi/sau prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, va executa, potrivit legii, pentru Ministerul Apărării Naţionale, în termen de 2 ani de la preluarea părţilor de imobile în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes naţional „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2- A2”, următoarele lucrări:

a) pentru imobilul cu nr. M.F.R 103655: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2 m; demolarea pavilionului B1 şi executarea de lucrări de reparaţii capitale la pavilionul M; dezafectarea terenului de tenis şi asfaltarea terenului de handbal; refacerea parcării unităţii pe un nou amplasament sub forma unei platforme betonate; executarea de lucrări de reparaţii curente la pavilionul A- punct control; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta imobilului;

b) pentru imobilul cu nr. M.RP. 103656: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un aii amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2,5 m; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta imobilului; demolarea parţială a pavilionului B pe o suprafaţă de aproximativ 50 mp, afectată de lucrările la obiectivul de investiţii, refacerea uşii de acces, a elementelor de zidărie şi acoperişului pe zona demolată pentru punerea în siguranţă a clădirii; întrucât noua împrejmuire va fi realizată în imediata apropiere a pavilionului A, se vor reface treptele de acces în pavilion pe latura dinspre drumul interior al imobilului; prin executarea lucrărilor de investiţii să nu fie afectată funcţionarea hidroforului şi instalaţiilor aferente acestuia; realizarea unui nou drum de acces către aliniamentul de tragere din poligon pe un alt amplasament;

c) pentru imobilul cu nr. M.F.P. 103593: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2 m; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta din cadrul imobilului; refacerea pavilionului R4 cu destinaţia castel de apă pe un alt amplasament din cadrul imobilului şi refacerea racordurilor aferente către toţi utilizatorii; realizarea unui puţ forat cu adâncimea de minimum 100 m cu instalaţiile şi utilajele aferente şi racordarea acestuia la utilizatorii din cadrul imobilului; reconstruirea pavilionului „punct control” pe un nou amplasament din cadrul imobilului; refacerea reţelei electrice aeriene afectate de lucrările de investiţii pe noul amplasament; prelungirea zidului de sprijin ce limitează ampriza centurii proiectate cu aproximativ 120 m;

d) pentru imobilul cu nr. M.F.P. 103635: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2,5 m; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta imobilului;

e) pentru imobilul cu nr. M.F.P. 103639: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2 m; dezafectarea împrejmuirii din sârmă ghimpată pe latura afectată de lucrări (aproximativ 30 m) şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta imobilului.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţilor de imobile, compuse din construcţii şi terenuri, prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Construcţiile şi amenajările prevăzute în anexa nr. 2, dezafectate potrivit reglementărilor în vigoare, situate pe terenurile în suprafaţă totală de 22.990 mp, afectate de realizarea obiectivului de investiţii „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 - DN 7 şi DN 2 - A2”, trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării, în condiţiile legii, prin grija Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Art. 6. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor de imobile menţionată la art. 2 alin (1), condiţionările şi termenul prevăzute la art. 3, acestea revin de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 7. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 659.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor Imobile, constituite din construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valorile de inventar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresele poştale la care sunt situate acestea, în urma intabulării în cartea funciară

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Cartea funciara/Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizata a bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului/CUI

103655

8.19.01

Imobil 541

Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon/CF nr. 110908/ nr. cadastrale 110924,110925

Construcţii şi teren*

22.756.206,33

Ministerul Apărării Naţionale

CUI-4813229

103656

8.19.01

Imobil 1070

Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon/CF nr. 110909/ nr. cadastrale 110922,110923

Construcţii şi teren*

5.961.834,91

Ministerul Apărării Naţionale

CUI-4813229

103593

8.19.01

Imobil 1177

Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon, Şos. de Centură nr. 12A7CF nr. 110914/nr. cadastrale 110920,110921

Construcţii şi teren*

3.615.096,62

Ministerul Apărării Naţionale

CUI-4813229

103635

8.19.01

Imobil 3272

Judeţul Ilfov, comuna Cernica, satul Căldăraru, Sos. de Centură nr. 1A/CF nr. 54785/ nr. cadastrale 54840, 54841, 54842, 54843

Construcţii şi teren*

1.926.653,66

Ministerul Apărării Naţionale

CUI-4813229

103639

8.19.01

Imobil 1166

Municipiul Bucureşti, Str. Crinului nr. 2, sectorul 1

C.F. 106618/nr. cadastral 27508

C.F. 106096/nr. cadastral 27509

C.F. 242123/nr. cadastrale 262268, 262269

Construcţii şi teren*

11.924.858,52

Ministerul Apărării Naţionale

CUI-4813229

 

- Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate,

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părţi de imobile constituite din construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 - DN 7 şi DN 2 - A2”

 

Nr. MFP

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Adresa/

Cartea funciara/

Nr. cadastrale

Valoarea de

inventar (lei)

Elementele-cadru de descriere tehnica

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/GUI

Persoana juridică la care se transmite

imobilul/CUI

103655

8.19.01

Imobil 541 - parţial

Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon/ CF nr. 110908/ nr. cad. 110925

319.161,76

1. Construcţii:

Pavilionul B1:

- Suprafaţă construită - 354 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 354 mp

- Valoarea contabilă -11.667,6 lei

2. Amenajări la terenuri:

- Platformă betonată - 725 mp

- Valoarea contabila - 3.078,02 lei

- Drumuri betonate - 1.040 mp

- Valoarea contabilă - 9.588,61 lei

- Platforme asfaltate - 300 mp

- Valoarea contabilă - 1.273,66 lei

- Împrejmuire din plăci beton prefabricate-720 m

- Valoarea contabilă -1.821,64 lei

- Împrejmuire din plasă de sârmă la 4 m înălţime-60 m

- Valoarea contabilă - 3.246,36 lei

- Alee din dale de beton - 3,90 mp

- Valoarea contabilă - 16,44 lei

- Reţea canalizare şi decarrtor-50 m

- Valoarea contabilă - 2.779,31 lei

- Plantaţii pomi:

- stejar diametru peste 15 cm-11 buc

- plop diametru peste 15 cm-34 buc

- molid diametru sub 15cm-29 buc.

- pin diametru sub 15 cm-69 buc.

- Douglas diametru sub 15cm-28 buc

- salcâm diametru peste 15cm-12buc

- arţar diametru sub 15 cm-27 buc.

- mesteacăn diametru sub 15cm - 4 buc.

- Valoarea contabilă plantaţii pomi - 2,14 lei

3 Suprafaţa terenului - 0,6929 ha

- Valoarea contabilă - 285.687,98 lei

 

 


103656

8.19.01

Imobil 1070-parţial

Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon/ CF nr. 110909/

nr. cad. 110923

358.367,24

1. Construcţii:

Pavilionul B - parţial:

- Suprafaţă construită - 50 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 50 mp

- Valoarea contabilă - 1,597,20 lei

2. Amenajări la terenuri:

- Platformă betonată - 720 mp

- Valoarea contabila - 4.836,82 lei

- Drumuri pavate - 180 mp

- Valoarea contabilă -159,46 lei

- Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 482 m

- Valoarea contabilă -1.219,49 lei

- Drumuri pământ - 700 mp

- Valoarea contabilă -49 lei

- Drumuri asfaltate - 210 mp

- Valoarea contabilă - 66,44 lei

- Reţea alimentare cu apă şi hidranţi - 310 m

- Valoarea contabilă -24,221,95 lei

- Reţea electrică aeriană - 60 m

- Valoarea contabilă -214,51 lei

- Reţea electrică subterană - 30 m

- Valoarea contabilă -300,88 lei

- Plantaţii pomi:

- stejar diametru peste 15 cm - 3 buc.

- salcâm diametru peste 15 cm - 28 buc.

- vişin peste 3 ani - 2 buc.

- corcoduş peste 3 ani - 8 buc.

- prun peste 3 ani -10 buc.

- Valoarea contabilă plantaţii pomi - 41 lei

3. Suprafaţa terenului - 0,4590 ha

 - Valoarea contabilă - 325.660,50 lei

 

 


103593

8.19.01

imobil 1177 - parţial

Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon,

Şos. De Centură nr.12A/

CF nr. 110914/ nr. cad. 110921

274.561,07

1. Construcţii:

Pavilionul 12:

- Suprafaţă construită - 51,36 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 51,36 mp

- Valoarea contabilă - 3.635,54 lei

Pavilionul R:

- Suprafaţă construită -14 mp

- Suprafaţă desfăşurată -14 mp

- Valoarea contabilă - 4.665,60 lei

Pavilionul R1:

- Suprafaţă construită - 5,79 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 5,79 mp

- Valoarea contabilă - 36.903,26 lei

Pavilionul R4:

- Suprafaţă construită - 64 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 64 mp

- Valoarea contabilă - 5.056,20 lei

Total suprafaţă construită - 135,15 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 135,15 mp

2 Amenajări la terenuri:

- împrejmuire din plăci beton prefabricate - 225 m

- Valoarea contabilă - 3.389,23 lei 3. Suprafaţa terenului - 0,6666 ha

- Valoarea contabilă - 220.911,24 lei

Din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI -4813229

În administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine (CUI 31116081) prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CUI 16054368)

103635

8.19.01

imobil 3272 -

parţial

Judeţul Ilfov, comuna Cernica, satul Căldăraru, Şos. de Centură nr. 1A/

CF nr. 54785/ nr. cad. 54841, 54842, 54843

11.274,24

Suprafaţa terenului - 0,1903 ha

- Valoarea contabilă -11.274,24 lei

Din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI-4813229

În administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine (CUI 31116081) prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A. (CU11605^368)

103639

8.19.01

Imobil 1166 -

parţial

Municipiul Bucureşti, Str. Crinului nr. 2, sector 1 CF. 242123/ nr. cad. 262269

96.243,341

 

1. Amenajări la terenuri:

- Împrejmuire din plăci beton prefabricate -21 Om

- Valoarea contabilă - 215,085 lei

- Împrejmuire din sârmă pe un rând de stâlpi - 30 m

- Valoarea contabilă - 33,606 lei

- Poartă metalică pe role (dimensiuni 7x1,6m) - 1buc.

- Valoarea contabilă - 1 leu

- Plantaţii pomi:

- stejar diametru sub 15 cm-6 buc

 - stejar diametru peste 15 cm -18 buc

- brad diametru peste 15 cm-1 buc

- Valoarea contabilă plantaţii pomi - 0,25 lei

2. Suprafaţa terenului - 0,2902 ha

- Valoarea contabilă - 95.993,40 lei

Din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI-4813229

În administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine (CUI 31116081) prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CUI 16054368)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui sector de drum de interes judeţean din domeniul public al judeţului Ilfov şi din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura Bucureşti - Domneşti”, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes judeţean şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin (1) şi art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum şi

având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România - SA prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui sector de drum de interes judeţean, trecut din domeniul public al judeţului Ilfov în domeniul public al statului în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 78/26.08.2013, şi transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes judeţean şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura Bucureşti - Domneşti”, în condiţiile legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 661.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui sector de drum de interes judeţean care se predă din domeniul public al judeţului Ilfov şi din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de Infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura Bucureşti - Domneşti”, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de Interes Judeţean şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional

 

De numirea sectorului de drum care se preia

Persoana juridica care predă sectorul de drum

Persoana juridică care preia sectorul de drum

Lungimea totală

(km)

Terenul aferent sectorului de drum

(mp)

Indicativ vechi

Indicativ nou

DJ602

5+000-km 6+790

Consiliul Judeţean Ilfov (CUI 21454115)

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine (CUI 31116081), în concesiunea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-SA (CU116054368)

L=1,79

16.002

DJ602

DN Pasaj Domneşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.338 din 18 iulie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.454 din 29 august 2013

 

ORDIN

privind stabilirea procedurilor de elaborare, avizare şi transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administraţiei publice locale

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1. - În vederea obţinerii avizului prevăzut la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013, ordonatorul principal de credite al bugetului local întocmeşte o solicitare, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul solicitării prevăzute la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Ordonatorul principal de credite al bugetului local răspunde de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în solicitare.

Art. 3. - (1) Solicitarea întocmită de ordonatorul principal de credite al bugetului local se depune o dată pe lună, până la data de 20 a lunii, la administraţia judeţeană a finanţelor publice/direcţia generală regională a finanţelor publice, după caz, în vederea avizării în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

(2) Administraţia judeţeană a finanţelor publice/Direcţia generală regională a finanţelor publice, după caz, avizează solicitarea numai pentru următoarele date:

a) corectitudinea sumelor înscrise în coloanele 9-11 din tabelul prezentat în anexă;

b) corelaţia: col. 10 Ł col. 9 din tabelul prezentat în anexă;

c) corelaţia: col. 11 + col. 12 X număr de luni rămase de plată până la sfârşitul anului + col.13 (rândul D) < col. 10 din tabelul prezentat în anexă.

(3) Solicitarea avizată favorabil/nefavorabil însoţită de motivarea avizului nefavorabil, după caz, se comunică ordonatorului principal de credite al bugetului local.

Art. 4. - Solicitarea avizată favorabil conform art. 3 şi o notă justificativă de prezentare a situaţiei specifice se transmit de către ordonatorul principal de credite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Direcţia generală administraţie publică, în scris, la adresa poştală: str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, Bucureşti, şi în format electronic, la adresa de e-mail: dpfbl@mdrap.ro, după cum urmează:

a) solicitarea avizată favorabil conform art. 3, în fişier de tip Excel;

b) nota justificativă de prezentare a situaţiei specifice, în fişier de tip Word.

Art. 5. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice întocmeşte o situaţie centralizatoare la nivel naţional, precum şi o notă de prezentare centralizatoare a justificărilor solicitării ocupării posturilor, pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 6, - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice înaintează Guvernului situaţia centralizatoare Sa nivel naţional, precum şi nota prevăzută la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013, în vederea emiterii avizului Guvernului.

Art. 7. - Avizul prevăzut la art. 6 se comunică ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestuia la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 8. - De la primirea avizului favorabil prevăzut la art. 7, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au dreptul să înceapă procedura legală pentru ocuparea posturilor vacante ce fac obiectul comunicării, după obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în cazul în care avizul solicitat vizează posturi aferente categoriei funcţiei publice.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

ANEXĂ

 

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială.......................

Cod fiscal.................................................................................

Cod SIRUTA............................................................................

Date de contact: tel./fax/e-mail/adresa....................................

Persoană de contact..............................................................

 

SOLICITARE

pentru obţinerea avizului prevăzut la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 77/2013

 

Categoria posturilor vacante

Nr. posturi conform comunicării instituţiei prefectului pentru pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 si organigramei

Posturi conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013

Posturi ocupate conform pct. 1 din  anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010

Posturi vacante / Posturi vacante unice pentru rândul C

Posturi vacante pentru care se solicită avizul

Posturi vacante stabilite conform pct. 2-4 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru care se solicită avizul Guvernului

Plafon aprobat conform deciziei AJFP/DGJFP

(lei)

Total cheltuieli de personal aprobate  în buget

(lei)

Plăţi efectuate la cheltuieli de personal până la sfârşitul lunii anterioare celei pentru care se solicită avizul

(lei)

Medie lunara plăţi efectuate

(lei)

Necesar cheltuieli de personal până la sfârşitul anului pentru posturile vacante ce fac obiectul solicitării avizului Guvernului

(lei)

Posturi vacante conform pct. 2

Posturi vacante conform pct. 3

Posturi vacante conform pct. 4

0

1

2

3

4 = 2-3

5 ≤ 4

6

7

8

9

10

11

12 = 11/ nr. luni aferente plăţilor

13

A. Posturi vacante determinate ca diferenţă între posturile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 şi posturile ocupate conform pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/20101, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Posturi vacante stabilite conform pct. 2-4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări  şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările  ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Posturi unice stabilite conform art. 1 alin. (2) lit. b) din I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 şi pct. 1-4

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/20102, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Informaţii privind cheltuielile de personal3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexat la prezenta solicitare ordonatorul principal de credite prezintă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista cu denumirea posturilor vacante pentru fiecare din cele 3 categorii de posturi vacante, precum si nota justificativă de prezentare a situaţiei specifice.

 

Întocmit

Ordonator principal de credite al bugetului local,

………………………………………………………….

Avizat

AJFP/DGRFP


1 Posturile vacante prevăzute la art. 1 alin, (2) lit. a) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 77/2013, determinate ca diferenţă dintre numărul posturilor corespunzător categoriei unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 şi numărul posturilor ocupate stabilit conform prevederilor pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, prin utilizarea următoarei formule de calcul: n . B - A,

unde:

n - numărul posturilor vacante pentru care se poate face solicitarea de ocupare:

A - numărul de posturi ocupate conform pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare;

B- numărul de posturi stabilit conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013.

Dacă n > 0, se poate solicita ocuparea numărului de posturi determinat conform formulei de calcul

Dacă n ≤ 0, atunci nu există posturi vacante care să facă obiectul prezentei proceduri.

2 Ordonatorul principal de credite anexează o Justificare a încadrării în categoria de post unic susţinută cu fişele de post şi organigrama instituţiei.

3 Datele din coloanele 9-12 se completează numai la rândul D.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

În temeiul art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

 

SECŢIUNEA 1

Transmiterea către Autoritatea de management a Programului operaţional regional a solicitărilor privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare

 

Art. 1. - Beneficiarul transmite Autorităţii de management a Programului operaţional regional, pe baza analizei cu privire la încadrarea în prevederile art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, solicitarea cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de ta conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Beneficiarul depune o singură solicitare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare şi a accesoriilor acestora, denumită în continuare solicitare, pentru toate contractele de achiziţie publică din cadrul unui proiect.

(2) Solicitarea va fi semnată de reprezentantul legal şi ştampilată pe fiecare pagină. Documentele ataşate potrivit prevederilor anexei vor avea menţiunea „Conform cu originalul” şi semnătura managerului de proiect.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Verificarea şi certificarea de către Autoritatea de management a Programului operaţional regional a solicitărilor privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare

 

Art. 3. - (1) Solicitările transmise de beneficiari vor fi înregistrate la registratura Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi vor fi înaintate spre analiză Direcţiei autorizare programe.

(2) în scopul verificării şi certificării solicitărilor transmise de beneficiari, Direcţia autorizare programe realizează următoarele activităţi:

a) solicită Direcţiei generale avizare, contencios, relaţia cu Parlamentul şi dialog social confirmarea că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013;

b) solicită Unităţii gestionare nereguli fonduri europene confirmarea că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013;

c) solicită Direcţiei plăţi şi contabilitate valoarea debitelor înregistrate în Registrul debitorilor Programului operaţional regional pentru fiecare solicitare de plată transmisă de beneficiari şi valoarea debitelor recuperate;

d) analizează documentele anexate la solicitarea beneficiarului şi motivul aplicării corecţiei financiare/reducerii procentuale din Nota de constatare/Nota de neconformitate;

e) în cazul în care din analiza documentelor se constată că beneficiarul se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013, ofiţerul de contract întocmeşte „Nota pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice” şi o supune aprobării conducerii Autorităţii de management a Programului operaţional regional;

f) în cazul în care din analiza documentelor se constată că beneficiarul nu se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013, ofiţerul de contract întocmeşte „Nota privind neîncadrarea în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice” şi o supune aprobării conducerii Autorităţii de management a Programului operaţional regional.

(3) în baza „Notei pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice”, aprobată de conducerea Autorităţii de management a Programului operaţional regional, se întocmeşte nota către ordonatorul principal de credite prin care se dispun măsurile ce se impun în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013.

(4) După aprobarea notei de către ordonatorul principal de credite, măsurile dispuse prin aceasta se comunică beneficiarului. O copie a notei transmise beneficiarului se ataşează la dosarul solicitării privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare şi a accesoriilor acestora.

(5) După aprobarea notei prevăzute la alin. (2) lit. f) de către conducerea Autorităţii de management a Programului operaţional regional, Direcţia autorizare programe o comunică beneficiarului.

(6) Beneficiarul poate contesta nota prevăzută la alin. (2) lit. f), comunicată potrivit alin. (5), în termen de 10 zile de la comunicare. Contestaţia se depune la registratura Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţită de documente doveditoare, şi va fi înaintată spre analiză şi soluţionare Serviciului soluţionare contestaţii nereguli fonduri europene.

(7) Contestaţia prevăzută la alin. (6) se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare; Serviciul soluţionare contestaţii nereguli fonduri europene comunică decizia de soluţionare beneficiarului, în termen de 5 zile de la aprobarea de către ordonatorul principal de credite.

(8) Notele prevăzute la alin. (2) lit. e) şi f) şi alin. (3), precum şi decizia de soluţionare a contestaţiei prevăzută la alin. (7) se transmit, în copie, Direcţiei generale avizare, contencios, relaţia cu Parlamentul şt dialog social.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Punerea în aplicare a măsurilor dispuse de către ordonatorul principal de credite, referitoare la suportarea do /a bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare şi a accesoriilor acestora aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi a sumelor rezultate din aplicarea dobânzii datorate

 

Art. 4. - (1) După primirea dosarului solicitării privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare şi a accesoriilor acestora, Direcţia plăţi şi contabilitate, după caz, va realiza următoarele activităţi:

a) efectuează plata către beneficiar a sumelor reprezentând reduceri procentuale/corecţii financiare aplicate şi a debitelor reţinute sau transferate prin plată voluntară;

b) solicită către organele fiscale competente încetarea executării silite a sumelor cuprinse în titlurile executorii care fac obiectul solicitării beneficiarului;

c) solicită organelor fiscale competente restituirea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a sumelor recuperate de la beneficiari şi netransferate în conturile de recuperări debite ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la data primirii solicitării realizate conform lit. b);

d) întocmeşte Nota de transfer al sumelor aferente debitelor nerecuperate, pentru care beneficiarul nu mai are calitatea de debitor, din contul de trezorerie alimentat din poziţia bugetară prevăzută la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 în contul de recuperare debite aferent Programului operaţional regional, urmând a se efectua transferul pe surse de finanţare în conturile programului;

e) înregistrează în Registrul debitorilor şi în Sistemul unic de management al informaţiei, denumit în continuare SMIS, pe baza notei de transfer prevăzute la lit. d), recuperarea debitului, data recuperării fiind considerată data efectuării transferului;

f) transmite o copie a notei de transfer Unităţii gestionare nereguli fonduri europene.

(2) Pentru dobânda nerecuperată, conform unor titluri de creanţă întocmite şi comunicate beneficiarului până la data informării prevăzute la art. 3 alin. (4), beneficiarii nu vor mai fi

consideraţi debitori. În vederea recuperării acesteia, Direcţia plăţi şi contabilitate realizează următoarele activităţi:

a) întocmeşte Nota de transfer al sumelor aferente dobânzilor datorate, pentru care beneficiarul nu mai are calitatea de debitor, din contul de trezorerie alimentat din poziţia bugetară prevăzută la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 în contul de recuperare debite aferent Programului operaţional regional, urmând a se efectua transferul pe surse de finanţare în conturile programului;

b) înregistrează în Registrul debitorilor şi în SMIS, pe baza notei de transfer prevăzute la lit. a), recuperarea dobânzii datorate, data recuperării fiind considerată data efectuării transferului;

c) transmite o copie a notei de transfer Unităţii gestionare nereguli fonduri europene.

(3) Sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute la art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013, pentru care nu au fost emise titluri de creanţă, nu vor mai fi stabilite drept creanţe, cu excepţia dobânzii aferente Fondului european de dezvoltare regională (FEDR).

(4) Dobânda se calculează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare ca interval de timp prima zi după expirarea termenului de plată stabilit conform art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la data comunicării către beneficiar a măsurilor dispuse de către ordonatorul principal de credite în conformitate cu art. 4 alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013.

(5) Calculul dobânzii datorate aferente FEDR se va realiza prin întocmirea Procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) După aprobarea Procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate de către conducerea Autorităţii de management a Programului operaţional regional, Direcţia plăţi şi contabilitate realizează următoarele activităţi:

a) întocmeşte Nota de transfer al sumelor reprezentând dobândă datorată aferentă FEDR din contul de trezorerie alimentat din poziţia bugetară prevăzuta la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 în contul de recuperare debite aferent Programului operaţional regional, urmând a se efectua transferul în contul de disponibil aferent FEDR;

b) înregistrează în Registrul debitorilor şi în SMIS, pe baza notei de transfer prevăzute la lit. a), recuperarea dobânzii datorate, data recuperării fiind considerată data efectuării transferului;

c) transmite o copie a notei de transfer Unităţii gestionare nereguli fonduri europene.

(7) Dosarele cuprinzând solicitările beneficiarilor cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi a sumelor rezultate din aplicarea dobânzii datorate se arhivează la nivelul Direcţiei plăţi şi contabilitate.

Art. 5. - (1) Pentru corecţiile financiare/reducerile procentuale aplicate cheltuielilor aferente contractelor de achiziţie publică prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013, cerute la rambursare de către beneficiari ulterior depunerii solicitării prevăzute la art. 3 alin. (1), Direcţia autorizare programe întocmeşte „Nota pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice”, aprobată de conducerea Autorităţii de management a Programului operaţional regional.

(2) Direcţia plăţi şi contabilitate efectuează plata către beneficiari a sumelor prevăzute în nota întocmită conform alin. (1) din contul de trezorerie alimentat din poziţia bugetară prevăzuta la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, constatate după intrarea în vigoare a prezentului ordin

 

Art. 6. - (1) în vederea identificării debitorului pentru neregulile aferente situaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013, Serviciul constatare şi stabilire nereguli - POR din cadrul Direcţiei constatare şi stabilire nereguli realizează următoarele activităţi:

a) solicită beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 copii de pe documentele deţinute care să ateste încadrarea în prevederile art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013;

b) solicită Unităţii gestionare nereguli fonduri europene confirmarea că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013.

(2) Documentele solicitate beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 de Serviciul constatare şi stabilire nereguli - POR. prevăzute la alin. (1) lit. a), sunt:

a) pentru situaţiile în care procedura a fost lansată în Sistemul electronic al achiziţiilor publice, denumit în continuare SEAP, înainte de 10 iunie 2011, anunţul/invitaţia de participare din SEAP copie de pe raportul de activitate Întocmit de Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/ compartimentul de verificare a achiziţiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP,

b) pentru situaţiile în care procedura a fost lansată în SEAP în perioada 10 iunie-1 octombrie 2011, anunţul/invitaţia de

participare din SEAP, copie de pe Raportul procedurii cu opinia UCVAP/CVAP „fără observaţii”;

c) pentru situaţiile în care procedura a fost lansată în SEAP după 1 octombrie 2011, anunţul/invitaţia de participare din SEAP;

d) pentru situaţiile în care procedura de achiziţie publică a respectat prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, încălcând prevederile art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, copie de pe Nota justificativă privind alegerea procedurii de achiziţie, anunţul/invitaţia de participare din SEAP.

Art. 7. - În cazul în care din analiza documentelor se constată că beneficiarul se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013, rubrica „Debitor” din Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nu se completează, făcându-se menţiunea că sumele rezultate din aplicarea corecţiilor, reprezentând creanţe bugetare, se recuperează de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în conturile programelor europene respective şi/sau în conturile de la bugetul de stat aferente acestora.

Art. 8. - Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, aprobată de conducerea Autorităţii de management a Programului operaţional regional, se transmite de către Serviciul constatare şi stabilire nereguli - POR din cadrul Direcţiei constatare şi stabilire nereguli la Direcţia plăţi şi contabilitate, care realizează următoarele activităţi:

a) întocmeşte Nota de transfer al sumelor reprezentând creanţă datorată aferentă FEDR din contul de trezorerie alimentat din poziţia bugetară prevăzută la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 în contul de recuperare debite aferent Programului operaţional regional, urmând a se efectua transferul în contul de disponibil aferent FEDR;

b) înregistrează în Registrul debitorilor şi în SMIS, pe baza notei de transfer prevăzute la lit. a), recuperarea creanţei datorate, data recuperării fiind considerată data efectuării transferului;

c) transmite o copie a notei de transfer Unităţii gestionare nereguli fonduri europene.

Art. 9. - Dosarele aferente notelor de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare prin care se stabileşte suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice se arhivează separat la nivelul Serviciului constatare şi stabilire nereguli - POR din cadrul Direcţiei constatare şi stabilire nereguli.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 august 2013.

Nr. 2.544.

 

ANEXĂ

 

Nr. înreg. beneficiar........................./...........................

 

SOLICITARE

pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

 

Denumirea beneficiarului:

Cod SMIS:

Domeniul major de intervenţie:

Titlul proiectului:

I. Tipul beneficiarului (conform art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

- Instituţie publică locală                     

- Instituţie publică din subordinea unei instituţii publice locale                     

II. Stadiul implementării proiectului

- În implementare                                

- Finalizat                                

III.1. Nr./data contractului economic afectat de neregulă:.....................................................................................................

Obiectul contractului:..................................................................................................................................................................

Denumirea contractorului:...........................................................................................................................................................

Valoarea iniţială a contractului economic (fără TVA):............................................................................................................

(nu se ia în calcul valoarea actelor adiţionale ulterioare)

 

Procentul corecţiei/reducerea procentuală:..............................................

III.2. Procedura a fost lansată în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, denumit în continuare SEAP, înainte de 10 iunie 2011:         

- Se ataşează anunţul/invitaţia de participare din SEAP.

- Se ataşează copie de pe raportul de activitate întocmit de Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/compartimentul de verificare a achiziţiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP.

- Se anexează copie de pe Nota de constatare/Nota de neconformitate.

- Se anexează copie de pe confirmarea de primire a Notei de constatare, dacă este cazul.

- Dacă proiectul este finalizat, se ataşează o copie a hotărârii judecătoreşti, iar în cazul în care instanţa de judecată nu s-a pronunţat, o copie a contestaţiei administrative depusă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sau după acţiunea în instanţă cu privire la suspendarea/anularea notelor de constatare/de neconformitate, cu indicarea instanţei la care a fost introdusă şi a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedeşte existenţa unei acţiuni pe rolul instanţei judecătoreşti.

III.3. Procedura a fost lansată în SEAP în perioada 10 iunie-1 octombrie 2011:       

- Se ataşează anunţul/invitaţia de participare din SEAP.

- Se ataşează copie de pe Raportul procedurii cu opinia UCVAP/CVAP „fără observaţii”.

- Se anexează copie de pe Nota de constatare/Nota de neconformitate.

- Se anexează copie de pe confirmarea de primire a Notei de constatare, dacă este cazul.

Dacă proiectul este finalizat, se ataşează o copie a hotărârii judecătoreşti, iar în cazul în care instanţa de judecată nu s-a pronunţat, o copie a contestaţiei administrative depusă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sau după acţiunea în instanţă cu privire la suspendarea/anularea notelor de constatare/de neconformitate, cu indicarea instanţei la care a fost introdusa şi a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedeşte existenţa unei acţiuni pe rolul instanţei judecătoreşti.

III.4. Procedura a fost lansată în SEAP după 1 octombrie 2011:      

- Se ataşează anunţul/invitaţia de participare din SEAP.

- Se anexează copie de pe Nota de constatare/Nota de neconformitate.

- Se anexează copie de pe confirmarea de primire a Notei de constatare, dacă este cazul.

- Se anexează copii de pe actele de control ex-post ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, dacă este cazul.

Dacă proiectul este finalizat, se ataşează o copie a hotărârii judecătoreşti, iar în cazul în care instanţa de judecată nu s-a pronunţat, o copie a contestaţiei administrative depusă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sau după acţiunea în instanţă cu privire la suspendarea/anularea notelor de constatare/de neconformitate, cu indicarea instanţei la care a fost introdusă şi a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedeşte existenţa unei acţiuni pe rolul instanţei judecătoreşti.

III.5. Corecţiile financiare/reduceri procentuale aplicate pentru procedura de achiziţie publică        

ce au respectat prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, încălcând prevederile art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii:

- Se ataşează copie de pe Nota justificativă privind alegerea procedurii de achiziţie.

- Se ataşează anunţul/invitaţia de participare din SEAP.

- Se anexează copie de pe Nota de constatare/Nota de neconformitate.

- Se anexează copie de pe confirmarea de primire a Notei de constatare, dacă este cazul.

Dacă proiectul este finalizat, se ataşează o copie a hotărârii judecătoreşti, iar în cazul în care instanţa de judecată nu s-a pronunţat, o copie a contestaţiei administrative depusă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sau după acţiunea în instanţă cu privire la suspendarea/anularea notelor de constatare/de neconformitate, cu indicarea instanţei la care a fost introdusă şi a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedeşte existenţa unei acţiuni pe rolul instanţei judecătoreşti.


1 În cazul în care pentru un singur proiect (cod SMIS) există mai multe contracte de achiziţie publică pentru care au fost aplicate corecţii financiare, se reiau pct. II 1.1-III.6, continuând numerotarea cu IV. 1-IV.6 etc.

 

III.6. Solicit suma de:........................................reprezentând FEDR (1);

suma de........................................, reprezentând cofinanţare de la bugetul de stat (2); şi

suma de........................................., reprezentând TVA (3).

 

Nr. crt.

Cererea de rambursare/plată în care s-au aplicat corecţii financiare/reduceri procentuale

FEDR

Buget de stat

TVA

1.

Cererea de rambursare nr. 1

 

 

 

2.

….

 

 

 

3.

….

 

 

 

4.

….

 

 

 

 

TOTAL:

(1)

(2)

(3)

 

În cazul în care debitele au fost stinse prin reţineri din cererile de rambursare se completează următorul tabel:

 

Nr. crt.

Cererea de rambursare/plată în care s-au reţinut debitele calculate în Nota de constatare

Suma reţinută din FEDR

Suma reţinuta din bugetul de stat

Suma reţinuta reprezentând TVA

1.

Cererea de rambursare nr. 1

 

 

 

2.

….

 

 

 

3.

….

 

 

 

4.

….

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

În cazul în care debitele au fost achitate parţial sau în totalitate prin plată voluntară:

 

Nr. crt.

Ordin de plată/data

Suma achitată

 

 

 

 

 

 

 

Total debit achitat prin plata voluntară

 

(se ataşează ordinele de plată şi extrasele de cont)

 

În cazul în care debitele au fost recuperate potrivit prevederilor art. 38 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare:

 

Nr. crt.

Titlul executoriu*

 

Data reţinerii

Suma reţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* În măsura în care titlul este reprezentat de o hotărâre judecătorească, se vor indica numărul acesteia, instanţa care a pronunţat-o şi numărul dosarului în care s-a pronunţat.

 

Semnătura.................................................

Ştampila

Numele şi prenumele reprezentantului legal............................................

Data...........................................................