MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 562         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 4 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

650. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000;- km 184 + 390”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Se completează amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la articolul 1 cu planul de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector «Beiuş-Oradea km 133 + 660-km 184 + 390», şi pe raza localităţilor Hălmagiu şi Vârfurile din judeţul Arad, sector «Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350», proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3.”

3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390”, completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector „Beiuş-Oradea km 133 + 660- km 184 + 390”, şi pe raza localităţilor Hălmagiu şi Vârfurile din judeţul Arad, sector „Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350”, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. III. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390”, completat potrivit art. I pct. 1, situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector „Beiuş-Oradea km 133 + 660-km 184 + 390”, şi pe raza localităţilor Hălmagiu şi Vârfurile din judeţul Arad, sector „Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350”, sunt în cuantum total de 672 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, articolul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.

Art. IV. - Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. V. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, completat potrivit art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. VI. - Planul cu amplasamentul lucrării completat potrivit art. I pct. 1 se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. VII. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget.

Liviu Voinea

 

 

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 650.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 31a Hotărârea Guvernului nr. 15B/2012)

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390”, sector „Beiuş-Oradea km 133 + 660-km 134 + 390”, situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector „Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350”, situate pe raza localităţilor Hălmagiu şi Vârfurile din judeţul Arad, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele

proprietarului/ deţinătorului terenului

Numărul topografic/

Tarlaua/ Parcela

Categoria de folosinţă

Numărul cadastral

Nr. carte funciară

Suprafaţa totală

(m2)

Suprafaţa de expropriat

(m2)

Construcţii

(m2)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii

nr. 255/2010

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Bihor

Sânmartin

S.C. Top Invest - S.R.L.

328/1

A

2227

-

820

71

 

6541,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gard 34

5329,00

2

Bihor

Sânmartin

Lupu Dorina Valeria

385/1

A

4555

1005

-

11

 

13,87

3

Bihor

Sânmartin

PNN Company Cominpex - S.R.L.

328/1, 328/2, 328/3

A

53570

-

958

2

-

2,52

4

Bihor

Sânmartin

PNN Company Cominpex - S.R.L.

-

A

53569

-

988

25

-

31,51

5

Bihor

Sânmartin

PNN Company Cominpex - S.R.L.

-

A

53568

-

1030

9

-

11,35

6

Bihor

Sânmartin

S.C. Imobil Nurofin -S.R.L.

385/1, 349

A

3335

57058

1357

59

-

74,38

7

Bihor

Sânmartin

S.C. Imobil Nurofin -S.R.L.

385/1, 349

A

3334

57057

1404

141

-

177,76

8

Bihor

Sânmartin

S.C. Imobil Nurofin -S.R.L.

385/1, 349

A

3333

57056

1455

136

-

171,45

9

Bihor

Sânmartin

S.C. Imobil Nurofin -S.R.L.

385/1, 349

A

3332

57055

1309

52

-

65,56

10

Bihor

Sân martin

Ligia Brata, Rodica Apsan, Vasile Ardelean, Dragoş Cheoreanu, Viorel Ardelean, Maria Ardelean

385/1

F

-

-

1000

3

-

2,24

11

Bihor

Sân martin

Sticlaru Viorica

377

A

4523

142

2958

50

-

63,04

12

Bihor

Sân martin

Bara Gheorghe Ioan

373, 374

A

5717

-

4455

76

-

95,81

13

Bihor

Sân martin

Luca Viorica

372

A

4007

858

4632

119

-

150,02

14

Bihor

Sân martin

Filip Petru

371/2, 371/5, 371/6

F

-

-

5245

55

-

41,07

15

Bihor

Sânmartin

Sirb Maria

371/4, 371/2

F

-

-

5446

7

-

5,23

16

Bihor

Sânmartin

Pavel Marge, Teodor Marge, Traian-Valeriu Vereş, George Marge, Viorica-Silvia Părău

368

F

-

-

5856

13

-

9,71

17

Bihor

Sânmartin

Bara Constantin FI oria n, Bara Maria

367, 368

CC

2093

-

2800

24

-

2560,38

18

Bihor

Sânmartin

Popa Viorica, Antal Ioan

362,363, 364,366

A

6298

-

6881

31

-

39,09

19

Bihor

Sânmartin

Rutas Vasile, Rutas Claudia

362,363, 364, 366

A

3635

-

6840

45

-

56,73

20

Bihor

Sânmartin

Comisia locală de fond funciar

363,364, 365, 366

A

-

-

6497

40

-

50,43

21

Bihor

Sânmartin

Dacin Eugenia

361,362, 363,364, 366

A

4897

-

5392

24

-

30,26

22

Bihor

Sânmartin

Popus Lucian,

Popus Mariana

361,362, 363,364, 366

A

4215

-

4106

36

-

45,38

23

Bihor

Sânmartin

Leuce Teodor

361,362, 363,364, 366

A

-

-

 

34

-

42,87

24

Bihor

Sânmartin

Birta Marioara, Popovici Viorel

361,362, 363,364, 366

A

3844

-

1500

13

-

16,38

25

Bihor

Sânmartin

Ghit Ana

361,362, 363,364, 366

A

3841

-

3596

32

-

40,34

26

Bihor

Sânmartin

Marinau Florian

361,363, 364, 365, 366

A

3693

-

5077

14

-

17,65

27

Bihor

Sânmartin

Pop Mircea Lucian, Iancovescu (Pop) Anca

-

A

1241

-

5080

42

-

3869,66

28

Bihor

Sânmartin

Bara Dorin Petru

-

A

1240

-

5080

38

-

3501,12

29

Bihor

Sânmartin

Bara Nicolae

-

A

1239

-

5079

42

-

3869,66


 

30

Bihor

Sân martin

Micuţ Maria, Huseras Viorica Maria, Cismigiu Alexandrina, Birta Marioara

-

A

3712

-

10555

101

-

127,33

31

Bihor

Sân martin

Pop Katalin (Ecaterina)

352, 354/2, 355/2

A

3713

-

4300

48

-

60,51

32

Bihor

Sân martin

Marinau Florian, Marinau Gheorghe, Marinau Ioan, Negrut Floare, Caba Ecaterina

354/2, 355/2

A

3842

-

4300

57

-

71,86

33

Bihor

Sân martin

Bara Constantin, Bara Maria

354/1, 355/1

A

3845

-

8736

133

-

167,67

34

Bihor

Sânmartin

Marge Alexandru

354/1, 354/2

A

-

-

3300

51

-

64,29

35

Bihor

Sânmartin

Bereteu Roman, Bereteu Zamfira

-

A

6236

2974

600

80

-

7370,78

36

Bihor

Sânmartin

Bereteu Roman, Bereteu Zamfira

-

A

6235

56358

1623

10

-

921,35

37

Bihor

Sânmartin

Ciorba Floare, Ciorba Constatin

347, 348, 349, 350

A

-

-

4800

10

-

12,60

38

Bihor

Sânmartin

Marinau Gheorghe, Negrut Floare, Caba Ecaterina, Marinau Floare, Hulber Ioana Marian, Marinau Rafila, Marinau Florian

388/1

A

7449

375

3122

14

-

17,65

39

Bihor

Sânmartin

Stiube Teodor, Stiube Maria

388/2

A

2627

-

3826

27

-

2487,64

40

Bihor

Sânmartin

Floare Lucaci, Maria Gui, Ecaterina Minai, Gheorghe Creţ, Ana Berinde, Florian Creţ

388/2

F

-

-

3827

62

-

46,30

41

Bihor

Sânmartin

Herman Dana, Herman Ioan

388/3

CC

52082

52082

7654

244

-

26030,51

42

Bihor

Sânmartin

Stoia Maria

389

A

2922/1

-

3920

99

-

124,80

43

Bihor

Sânmartin

Bejan Aurelia

389

A

5323

-

4078

20

-

1842,70

44

Bihor

Sânmartin

Moga Sofia

346, 345, 344

A

-

-

4800

9

-

11,35

45

Bihor

Sânmartin

Chiliba Floare

346, 345, 344

A

-

-

4800

7

-

8,82

46

Bihor

Sânmartin

Parohia Ortodoxă Română Sânmartin

-

A

1190/3

594

11660

27

-

2487,64

47

Bihor

Sânmartin

Parohia Ortodoxă Română Sânmartin

-

A

1190/2

594

1046

23

-

2119,10

48

Bihor

Sân martin

Parohia Ortodoxă Română Sânmartin

-

A

1190/1

594

2000

41

-

3777,53

49

Bihor

Sân martin

Mitan Rodica Smaranda, Igna Mircea Traian, Igna Vasile, Moca Viorica, Amarandei Danila Floare, Marta Mircea, Miroescu Viorica, Igna Ştefan Marius

341/1, 342/1

A

55979 (vechi 6548)

55979

5726

8

-

10,09

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50

Bihor

Sân martin

Bule Mihai

340, 341/1, 342/1

A

6403

176

4953

51

-

64,29

51

Bihor

Sânmartin

Bot Vasile

340, 342/2

A

6404

176

4953

65

-

81,94

52

Bihor

Sânmartin

Bara Dumitru

339/2

A

-

-

6031

115

-

144,98

53

Bihor

Sânmartin

Leuce Ana

-

A

1238

-

3574

25

-

2303,37

54

Bihor

Sânmartin

Pop Traian

394

F

-

-

6124

62

-

46,30

55

Bihor

Sânmartin

June Gheorghe

394

F

-

-

3062

65

-

48,54

56

Bihor

Sânmartin

Motaianu Silvia

394

F

-

-

6124

405

-

302,42

57

Bihor

Sânmartin

S.C. Europeny Market -SRL.

-

A

53562

53562

5574

152

-

14004,49

58

Bihor

Sânmartin

Marge Ioan

320/3, 321/2

A

2256

-

4515

7

-

8,82

59

Bihor

Sânmartin

Bara Silvia Ecaterina

320/2, 320/3

A

2255

-

4515

2

-

2,52

60

Bihor

Sânmartin

Bara Ioan, Rotar Georgeta

-

F

5159

772

2334

23

-

2119,10

61

Bihor

Sânmartin

Mwais Viorica

315/2

A

54631

54631

6287

8

-

10,09

62

Bihor

Sânmartin

Cristea Ionel, Cristea Mihaela

-

A

54541

54541

702

34

-

3132,58

63

Bihor

Sânmartin

Campan Cornel, Campan Maria

-

A

5120

146

947

11

-

1013,48

64

Bihor

Sânmartin

Daraban Floare

313/2, 314/2, 315/1a

A

-

-

4583

38

-

47,91

65

Bihor

Sânmartin

Ardelean Rodica

313/1, 314/1

A

-

)13

4468

63

-

79,42

66

Bihor

Sânmartin

Zare Ioan, Zare Silvia, Zare Ştefan

311, 312

A

51707

51707

7019

109

-

137,42

67

Bihor

Sânmartin

Horvath Barbara

311, 312

A

51706

51706

7019

54

-

68,07

68

Bihor

Sânmartin

Gavris Traian, Gavris Georgeta

-

CC

3228

-

1600

4

-

426,73

69

Bihor

Sânmartin

Ardelean Anica Rodica

-

CC

1326

-

2600

277

-

29551,02

70

Bihor

Sân martin

S.C. BOBO TOUR, S.C. PRELEM, S.C.TIMILTUR

-

CC

7339

-

337

9

-

960,14

71

Bihor

Sân martin

Igna Simona-Gabriela

-

Ce

1507/1

-

764

12

-

1280,19

72

Bihor

Sân martin

Veres Alexandru, Limban Maria

-

drum

1081

-

382

10

-

921,35

73

Bihor

Sân martin

S.C. Macmex - S.R.L.

-

P

1077

-

534

34

-

3132,58

74

Bihor

Sân martin

Bara Constantin Florian, Bara Maria

-

A

1420

-

958

12

-

1105,62

75

Bihor

Sân martin

Ungur Ioan

-

CC

1041

-

227

2

-

213,36

76

Bihor

Sânmartin

Mirian Gabriela

-

CC

1040

-

168

15

-

1600,24

77

Bihor

Sânmartin

Asociaţia Urbarială Comunală Haieu Oradea

-

A

6349

-

43113

24

-

2211,24

78

Bihor

Sânmartin

Asociaţia Urbarială Comunală Haieu Oradea

-

A

6346

-

118598

2

-

184,27

79

Bihor

Sânmartin

S.C. Turism Felix

-

-

50354

50354

45916

153

-

16322,41

80

Bihor

Sânmartin

S.C. Turism Felix

-

-

50354

50354

45916

9

-

960,14

81

Bihor

Sânmartin

Noane Gheorghe Viorel, Noane Maria

-

F

6518

-

894

7

-

644,94

82

Bihor

Sânmartin

Pop Anca, Pop Mircea

-

F

965

-

2466

34

-

3132,58

83

Bihor

Sânmartin

Limban Maria

-

F

964

-

1392

20

-

1842,70

84

Bihor

Sânmartin

Veres Alexandru

-

F

963

-

1453

30

-

2764,04

85

Bihor

Sânmartin

Filip Maria

-

F

2895

-

1627

46

-

4238,20

86

Bihor

Sânmartin

Micoriciu Valentin

-

F

7090

1937

220

9

-

829,21

87

Bihor

Sânmartin

Micoriciu Valentin

-

F

7089

1937

1503

36

-

3316,85

88

Bihor

Sânmartin

Limban Maria, Veres Alexandru, Filip Maria

-

CC

2562

-

5903

13

-

1386,87

89

Bihor

Sânmartin

Micoriciu Valentin, Micoriciu Georgeta

-

A

3810

895

3502

52

-

4791,01

90

Bihor

Sânmartin

Micoriciu Valentin, Micoriciu Georgeta

-

A

1757

-

1323

168

-

15478,65

91

Bihor

Sân martin

David Viorel Ştefan, David Cristina

-

A

1758

-

1200

57

-

5251,68

92

Bihor

Sân martin

Puscas Avram, Puscas Lidia-Daniela, Dudas Gavrila, Dudas Viorica, Popoviciu Valentin-Ioan, Popoviciu Aurora-Ligia, Popoviciu Ioan, Popoviciu Victoria, Tiria Sandia, Tiria Ioan

-

A

1759

-

1200

56

-

5159,55

93

Bihor

Sân martin

Ciuciu Mircea

-

CC

50860

50860

1881

12

-

1280,19

94

Bihor

Sânmartin

Bodea Ana

-

CC

5817

1311

1023

47

-

5014,07

95

Bihor

Sânmartin

Bodea Ana

-

CC

5816

1311

1023

42

-

4480,66

96

Bihor

Sânmartin

Bodea Ana

-

CC

5815

1311

1023

7

-

746,78

97

Bihor

Sânmartin

David Gheorghe, David Valerica

-

CC

1630

-

1000

26

-

2773,74

98

Bihor

Sânmartin

David Gheorghe, David Valerica

-

CC

1629

-

991

12

-

1280,19

99

Bihor

Sânmartin

S.C. CRETHEUS

-

CC

5055

2472

13704

10

-

1066,82

100

Bihor

Sânmartin

S.C. CRETHEUS

-

CC

5055

2472

13704

104

-

11094,97

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

101

Bihor

Sânmartin

S.C. CRETHEUS

-

CC

5054

2472

1304

172

-

18349,37

102

Bihor

Sânmartin

S.C. CRETHEUS

-

CC

5053

2472

1304

227

-

24216,90

103

Bihor

Sânmartin

S.C. TURISM FELIX - SA.

-

F

794

-

313

10

-

921,35

104

Bihor

Sânmartin

Colompar Nicolae Adrian

-

A

51348

-

1029

7

-

644,94

105

Bihor

Sânmartin

Damics Ferencz Sandor

-

A

51964

-

1812

135

-

12438,20

106

Bihor

Sânmartin

Chilba Saveta

-

A

1144

-

4155

39

-

3593,26

107

Bihor

Sânmartin

Comisia locală de fond funciar

285/5

A

-

-

1500

59

-

5435,95

108

Bihor

Sânmartin

Moraru Casian Romeo

-

A

2198

180

1413

4

-

368,54

109

Bihor

Sânmartin

Vonea Andrada

-

A

2197/1

180

700

10

 

921,35

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Gard 12.85 m

2014,00

110

Bihor

Sânmartin

Vonea Andrada

-

A

2197/2

180

712

4

-

368,54

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Gard 3.75 m

588,00

111

Bihor

Sânmartin

Comisia locală de fond funciar

285/4

A

-

-

1916

113

-

10411,23

112

Bihor

Sân martin

Salajan Calin Teodor, Salajan Sorin Lucian

285/3

A

7444

1146

5755

151

-

13912,35

113

Bihor

Sânmartin

Bara Cristian Felix

-

CC

51740

51740

1814

8

-

853,46

114

Bihor

Sânmartin

Dance Maria, Dancea Ana

-

CC

1456

-

1031

51

-

5440,80

115

Bihor

Sânmartin

S.C. Nedmania Construct - S.R.L.

-

CC

50944

50944

876

13

-

1386,87

116

Bihor

Sânmartin

S.C. Del Luca - S.R.L.

-

CC

50013

50013

854

39

 

4160,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gard 28

16346,00

117

Bihor

Sânmartin

S.C.GIOLIRA- S.R.L.

-

CC

492

-

669

27

 

2880,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gard 24

14524,00

118

Bihor

Sânmartin

Stanciu Ioan

-

CC

5360

-

592

25

-

2667,06

119

Bihor

Sânmartin

Mladin Adrian Tudor

-

CC

2877

1315

485

2

-

213,36

120

Bihor

Sânmartin

Biserica Ortodoxă Română Sânmartin

-

CC

1419

-

809

117

-

12481,84

121

Bihor

Sânmartin

Biserica Catolică

4/.1

CC

-

-

-

106

 

11308,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gard 19,23

2878,00

122

Bihor

Sânmartin

Parohia Romano-Catolică Sânmartin

-

A

3928

-

7090

12

-

15,13

123

Bihor

Sânmartin

Creţ Mariana, Creţ Mircea Floria n

-

A

7223

1474

8410

91

-

114,72

124

Bihor

Sânmartin

Gavris Leonora, Salajean Floarea

-

DR

2327

-

1576

3

-

2,24

125

Bihor

Sânmartin

Gavris Leonora

-

A

2319

9

804

19

-

1750,56

126

Bihor

Sânmartin

Sonea Aurel

-

A

5807

1595

1167

8

-

737,08

127

Bihor

Sânmartin

Papp Ladislau Iosif

-

A

448/42

-

692

220

-

20269,66

128

Bihor

Sânmartin

Papp Ladislau Iosif

-

A

448/41

-

2110

78

-

7186,51

129

Bihor

Sânmartin

S.C. Flexotech

-

A

51910

-

14

14

-

1289,89

130

Bihor

Sânmartin

S.C. Flexotech

-

A

51911

-

407

150

-

13820,22

131

Bihor

Sânmartin

Puscas Avram, Pauscas Lidia Daniela

-

A

5223

211

418

153

-

192,89

132

Bihor

Sânmartin

Puscas Avram, Pauscas Lidia Daniela

-

A

4137

-

616

248

-

312,65

133

Bihor

Sânmartin

Bungau Adrian Viorel, Bundea Anca Otilia Ramona, Bundea Zeno Marius

-

A

6760

-

1687

32

-

40,34

134

Bihor

Sân martin

Luca Viorica

332/1

A

-

-

11209

21

-

26,47

135

Bihor

Sân martin

S.C. Top Invest -S.R.L

-

A

1295

57607

11980

48

-

60,51

136

Bihor

Sân martin

S.C. Top Invest -S.R.L.

-

A

1296

-

48133

8

-

10,09

137

Bihor

Hidişelu de Sus

Timoc Floare, Andor Gabriel

1630/23

A

-

374

-

11

-

4,60

138

Bihor

Hidişelu de Sus

Popa Tuns Ioan

-

A

50172

630

5300

14

-

5,85

139

Bihor

Hidişelu de Sus

Lup Ioan

1630/6

A

461

630

1430

23

-

301,06

140

Bihor

Hidişelu de Sus

Paul Elisaveta

1630/6

A

50809

630

2600

9

-

117,81

141

Bihor

Hidişelu de Sus

Meze Catita

1630/7

A

-

-

-

18

-

235,61

142

Bihor

Hidişelu de Sus

Contras Ioan, Contras Rodica

-

A

66

629

-

22

 

287,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gard 23,28

2028,00

143

Bihor

Hidişelu de Sus

Cuc Maria

1629

A

-

329

-

27

-

353,42

144

Bihor

Hidişelu de Sus

Jurjut Daniel, Jurjut Mariana

 

A

70

-

-

29

-

12,13

145

Bihor

Hidişelu de Sus

Salajan Maria

1630/6

A

-

-

-

24

-

10,03

146

Bihor

Hidişelu de Sus

June Maria

1630/6

A

-

-

-

11

-

4,60

147

Bihor

Hidişelu de Sus

Onica Floare

1630/6

A

-

-

 

 

-

12,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

148

Bihor

Hidişelu de Sus

Mihuta Ioan

1630/6

A

-

-

-

16

-

209,43

149

Bihor

Hidişelu de Sus

Pasca Elisabeta

-

CC

50300

-

3037

66

-

960,14

150

Bihor

Hidişelu de Sus

S.C. Strarcarn - S.R.L.

-

Ce

50276

-

4755

321

 

4669,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gard 32,36

3524,00

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

151

Bihor

Hidişelu de Sus

Simut Crăciun

-

A

50414

50414

2790

69

-

903,18

152

Bihor

Hidişelu de Sus

Benchis Mihai

-

A

50428

-

2640

46

-

602,12

153

Bihor

Hidişelu de Sus

Pop Ioan şi Daniela

1627/13

A

294

329

2877

44

-

575,94

154

Bihor

Hidişelu de Sus

Jagher Moisa

1629

A

-

1-3-

-

114

-

47,67

155

Bihor

Hidişelu de Sus

Farcuta Gheorghe

1627711; 1627/12

A

50410

329

2800

32

-

418,87

156

Bihor

Hidişelu de Sus

Cretiu Pascu, Creţ Dumitru

-

A

153

-

5755

21

-

8,78

157

Bihor

Hidişelu de Sus

Avram Ion ut Radu, Avram Mi reia Nicoleta

-

A

50412

630

1399

28

-

366,51

158

Bihor

Hidişelu de Sus

Sturza Mihai

-

F

91

-

4300

21

-

274,88

159

Bihor

Hidişelu de Sus

Berdea Florian

-

F

-

-

-

8

-

104,72

160

Bihor

Hidişelu de Sus

Berdea Florian, Berdea Carmen Simona

-

CC

50225

50167

569

13

-

189,12

161

Bihor

Hidişelu de Sus

Berdea Florian, Berdea Carmen Simona

-

CC

50226

50167

1163

16

-

232,76

162

Bihor

Hidişelu de Sus

Gligor Ioan

-

A

150

-

2250

10

-

130,90

163

Bihor

Hidişelu de Sus

Biserica Baptistă Şumugiu

962/1

A

90, 50655

50655

700

29

-

379,60

164

Bihor

Hidişelu de Sus

Lucaciu Maria

-

CC

50604

780

2581

33

-

480,07

165

Bihor

Hidişelu de Sus

S.C. Giordana Impex - SRL S.C. Silvatca - S.R.L

-

CC

50363

563

597

19

-

276,40

166

Bihor

Hidişelu de Sus

Stef Vasilica Cristina, June Florian, June Liviu

1138/1

CC

50633

208

725

40

-

581,90

167

Bihor

Hidişelu de Sus

June Elisabeta

1155

F

-

-

-

56

-

15,08

168

Bihor

Hidişelu de Sus

June Elisabeta

1154

F

-

-

-

47

-

12,65

169

Bihor

Hidişelu de Sus

Bota Romeo, Bota Mariana La ura

1153

F

-

-

711

21

-

5,65

170

Bihor

Hidişelu de Sus

June Pascu, June Mihai

1153

F

-

-

-

18

-

4,85

171

Bihor

Hidişelu de Sus

Criste Mărie

-

A

50394

-

5757

27

-

11,29

172

Bihor

Hidişelu de Sus

Popa Lucian Vasile, Popa Zori ca

-

A

334

436

3200

16

-

6,70

173

Bihor

Hidişelu de Sus

Codrean Dorel Constantin, Codrean Daniela

-

A

200

-

695

13

-

170,16

174

Bihor

Hidişelu de Sus

Cabuta Pavel şi Cabuta Iulia

439; 438

A

406

122

5778

31

-

405,78

175

Bihor

Hidişelu de Sus

Urs Lucretia, Bungau Ştefan

-

F

430

200

3911

19

-

5,11

176

Bihor

Hidişelu de Sus

Comisia locală de fond funciar

414

F

-

-

-

37

-

9,96

177

Bihor

Hidişelu de Sus

Oprinoiu Constantin

-

F

384

-

1771

33

-

8,88

178

Bihor

Hidişelu de Sus

Bungau Ana-Maria

-

F

382

-

3543

52

-

14,00

179

Bihor

Hidişelu de Sus

Urs Lucretia, Bungau Ştefan

-

F

432

46

2360

19

-

5,11

180

Bihor

Hidişelu de Sus

Pater Ioan, Opris Lizica

-

A

50132

 

2500

6

-

2,51

181

Bihor

Hidişelu de Sus

Bora Ioan Marian

CC106

CC

412

43

500

14

-

203,67

182

Bihor

Hidişelu de Sus

Cristea Traian, Cristea Ana

552

A

-

175

2784

42

-

17,56

183

Bihor

Hidişelu de Sus

Tonca Daciana, Pop Doina, Moca Daniela, Moca Mariana

552

A

-

175

1249

39

-

16,31

184

Bihor

Hidişelu de Sus

Ciulea Ioan, Ciulea Georgeta

552

A

524

978

1535

65

-

27,18

185

Bihor

Hidişelu de Sus

Bungau Traian

558

A

320

109

2913

150

-

62,73

186

Bihor

Hidişelu de Sus

Moca Florian Alin, Moca Dan ut Adrian

558

A

463

50367

2914

278

-

116,25

187

Bihor

Hidişelu de Sus

Sem Ioan, Birt Ana, Cristea Danut Dumitru

559

A

-

-

-

170

-

71,09

188

Bihor

Hidişelu de Sus

Biserica Baptistă

559

A

-

-

-

111

 

46,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gard 25,2

11598,00

189

Bihor

Hidişelu de Sus

Bungau Dan-Ionut

565

A

50678

172

2905

43

-

17,98

190

Bihor

Hidişelu de Sus

Zwingel Valerica

-

CC

55

-

1124

23

-

334,59

191

Bihor

Hidişelu de Sus

Bungau Maria

-

A

50782

-

234

9

-

117,81

192

Bihor

Hidişelu de Sus

Comisia locală de fond funciar

586

PS

-

-

-

119

-

32,02

193

Bihor

Hidişelu de Sus

Comisia locală de fond funciar

624

PS

-

-

-

390

-

104,97

194

Bihor

Hidişelu de Sus

Comisia locală de fond funciar

624

PS

-

-

-

15

-

4,04

195

Bihor

Hidişelu de Sus

Onita Viorica

-

CC

50361

-

4028

25

-

363,69

196

Bihor

Hidişelu de Sus

Onetiu Marin

-

CC

50533

163

1151

18

-

261,86

197

Bihor

Hidişelu de Sus

Bungau Ioan, Bungau Dorina

-

CC

50274

-

1253

67

-

974,69

198

Bihor

Hidişelu de Sus

Bungau Ioan, Bungau Dorina

-

CC

50275

-

1049

48

-

698,28

199

Bihor

Hidişelu de Sus

Sabau Ana, Moca Vasile, Moca Pasca etc.

643/17

F

-

-

2158

27

 

7,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gard 17,1

3927,00

200

Bihor

Hidişelu de Sus

Birta Teodor

-

CC

350

-

1151

8

 

116,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gard 7,5

1223,00

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

201

Bihor

Hidişelu de Sus

Muthi Nicolae

643/20

F

50062

-

2158

117

-

31,49

202

Bihor

Hidişelu de Sus

Pasca Teodor, Gavruta Vasile

643/22

F

33

-

-

11

-

2,96

203

Bihor

Hidişelu de Sus

Linear Silviu, Linear Ibolyka

643/26

A

63

361

1439

3

-

1,25

204

Bihor

Hidişelu de Sus

Linear Silviu, Linear Ibolyka

643/26

A

62

361

1438

29

-

12,13

205

Bihor

Hidişelu de Sus

Ciorba Mircea

643/27

A

70

-

1067

44

-

575,94

206

Bihor

Hidişelu de Sus

Copil Traian

643/27

 

54

-

1079

48

-

12,92

207

Bihor

Hidişelu de Sus

Bungau Florian

643/28

 

-

-

1439

48

-

12,92

208

Bihor

Hidişelu de Sus

Gavruta Maria

643/29

 

-

-

1300

24

-

6,46

209

Bihor

Hidişelu de Sus

Gavris Daniel şi Liana

-

 

74

415

600

14

-

3,77

210

Bihor

Hidişelu de Sus”

Gavris Daniel şi Liana

-

 

75

415

839

3

-

0,81

211

Bihor

Hidişelu de Sus

Iancu Vasile Adrian

-

 

337

-

1075

35

-

458,14

212

Bihor

Hidişelu de Sus

Cucu Cristian

-

 

201

393

1040

28

-

366,51

213

Bihor

Hidişelu de Sus

Rosca Peiau Florica

-

 

299

774

336

3

-

39,27

214

Bihor

Hidişelu de Sus

Gavruta Teodor

-

A

-

-

3427

22

-

287,97

215