MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 568/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 568         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 6 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

25. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

26. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.959. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 891/2011

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

Având în vedere demisia, începând cu data de 3 septembrie 2013, din calitatea de deputat a domnului Silaghi Ovidiu Ioan, ales în Circumscripţia electorală nr. 32 Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 2, şi faptul că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 3 septembrie 2013,

în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 210 şi art. 211 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constata încetarea calităţii de deputata domnului Silaghi Ovidiu Ioan începând cu data de 3 septembrie 2013 şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 32 Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 2.

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 3 septembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 3 septembrie 2013.

Nr. 25.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

Având în vedere demisia, începând cu data de 3 septembrie 2013, din calitatea de deputata domnului Hellvig Eduard Raul, ales în Circumscripţia electorală nr. 25 Ilfov, Colegiul uninominal nr. 4, şi faptul că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 3 septembrie 2013,

în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 210 şi art. 211 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Hellvig Eduard Raul începând cu data de 3 septembrie 2013 şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 25 Ilfov, Colegiul uninominal nr. 4.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 3 septembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 3 septembrie 2013.

Nr. 26.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

În baza prevederilor art. 254 alin. (19) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prevăzuta în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 septembrie 2013.

Nr. 4.959.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular este asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

(2) Conform art. 95 alin. (1) lit. I) şi m) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inspectoratele şcolare asigură:

a) consiliere şi asistenţă unităţilor de învăţământ în gestionarea resurselor umane, a posturilor didactice, legalitatea organizării şi desfăşurării concursurilor de ocupare a posturilor didactice;

b) gestionarea, reactualizarea şi publicarea bazei de date privind cadrele didactice calificate rămase nerepartizate şi posturile didactice/catedrele din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care se vacantează pe parcursul anului şcolar, prin afişare la sediile proprii şi pe site-urile acestora;

c) monitorizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile din învăţământul preuniversitar.

(3) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar se constituie, în baza deciziei inspectorului şcolar general, comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar, în următoarea componenţă: preşedinte - un inspector şcolar general adjunct; 6-12 membri - inspectori şcolari/inspectori şcolari de specialitate; 1-6 secretari - inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului şcolar.

Art. 2. - (1) Pe posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe parcursul anului şcolar se repartizează personalul didactic calificat care îndeplineşte condiţiile de ocupare a acestor posturi didactice/catedre, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vigoare pentru anul şcolar respectiv, denumită în continuare Metodologie-cadru.

(2) în lipsa personalului didactic prevăzut la alin. (1), posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, se atribuie, în regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotărârii consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. În mod excepţional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, în lipsa personalului didactic calificat, se atribuie, în regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului didactic fără studii corespunzătoare postului, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi.

Art. 3. - În cazul în care posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului şcolar nu pot fi ocupate conform art. 2, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre pe o durată mai mare de 60 de zile, în condiţiile art. 2 alin. (1), respectiv 30 de zile, în condiţiile art. 2 alin. (2), sunt abilitate să organizeze şi să desfăşoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri cu probe scrise şi practice/orale în profilul postului sau inspecţii speciale la clasă pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, pe perioadă determinată, cu personal didactic calificat, respectiv testări pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fără studii corespunzătoare postului, conform prezentei metodologii.

Art. 4. - (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat constau în probă practică/orală sau inspecţie specială la clasă şi probă scrisă din didactica specialităţii în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Inspecţia specială la clasă în profilul postului didactic/catedrei şi probele practice/orale de profil pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de probă practică/orală se organizează, se desfăşoară şi se evaluează conform metodologiei-cadru. La aceste probe nu se admit contestaţii. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică/orală minimum nota 5 (cinci) nu au dreptul de a participa la proba scrisă.

(3) Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, constituită la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/grupului de unităţi de învăţământ care s-au asociat temporar, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaţilor, şi traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Pentru proba scrisă se stabilesc de către comisia de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise minimum 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente.

(4) Candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3 + (nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.

(5) în cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se face în ordinea prevăzută de Metodologia-cadru.

Art. 5. - (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu şi lucrare scrisă.

(2) Lucrarea scrisă se susţine înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă şi interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezentând rezultatul evaluării în urma desfăşurării interviului.

(3) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise, cât şi a interviului, este 5 (cinci).

(4) în cazul în care există egalitate de medie între candidaţii fără studii corespunzătoare postului care au susţinut testarea, prioritate la ocuparea posturilor didactico/catedrelor vacante au, în ordine:

a) candidaţii care au continuitate pe post/catedră, care frecventează modulele de pedagogie sau de perfecţionare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituţii agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale, conform legii, şi care au obţinut cel puţin calificativul „Bine”;

b) candidaţii cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat/solicitată;

c) candidaţii cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licenţă;

d) candidaţii cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului;

e) candidaţii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiată postului solicitat;

f) candidaţii în curs de calificare în specialitatea postului;

g) candidaţii care au participat sau participă la cursuri de perfecţionare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituţii agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale, conform legii.

Art. 6. - (1) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care organizează individual, în consorţii sau în asocieri temporare concursurile/testările numesc comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului/testării şi de examinare a candidaţilor şi hotărăsc angajarea pe perioadă determinată a candidaţilor admişi în urma acestor concursuri pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Perioadele de organizare şi desfăşurare a concursului/testării şi datele de desfăşurare a probelor în cadrul concursului/testării se fac publice prin afişare la inspectoratele şcolare şi la unităţile de învăţământ care organizează concursul/testarea.

 

CAPITOLUL II

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personal didactic calificat

 

Art. 7. - (1) Cererile de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care s-au vacantat posturi didactice/catedre pe parcursul anului şcolar, potrivit anexei nr. 1, însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ sau la centrul care organizează concursul.

(2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre pe parcursul anului şcolar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii, condiţiile privind acreditarea/autorizarea studiilor şi pregătirea psihopedagogică prevăzute în Metodologia-cadru. Candidaţii trebuie să posede atestatele/ avizele necesare, conform Metodologiei-cadru, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare.

(3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre pe parcursul anului şcolar se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/ diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

(4) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, persoanele care nu au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor şi o conduită morală conformă deontologiei profesionale, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar curent.

Art. 8. - (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor la nivelul unei unităţi de învăţământ, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, numită prin decizia directorului unităţii de învăţământ, are următoarea componenţă:

a) preşedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;

b) membri - profesori, de regulă titulari, care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c) un reprezentant al inspectoratului şcolar;

d) secretar - un cadru didactic.

(2) În situaţia în care unităţile de învăţământ sunt organizate în consorţii şcolare/asocieri temporare la nivel local, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului se constituie la nivel de consorţiu şcolar/asociere temporară, fiind validată de fiecare consiliu de administraţie al unităţilor de învăţământ. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, numită prin decizia directorului unităţii de învăţământ care coordonează activitatea consorţiului şcolar/decizia directorului unităţii de învăţământ care a fost stabilită centru de concurs, are următoarea componenţă:

a) preşedinte - un director sau un director adjunct al uneia dintre unităţile de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare;

b) membri - directori, directori adjuncţi, profesori ai unităţilor de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c) un reprezentant al inspectoratului şcolar;

d) secretar-un cadru didactic.

(3) în cazul în care, în unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează concurs, nu există suficienţi membri, conducerea unităţii de învăţământ apelează la metodiştii de specialitate ai inspectoratului şcolar sau la directori din alte unităţi de învăţământ. Aceste situaţii sunt soluţionate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu sprijinul inspectoratului şcolar.

(4) În situaţia în care concursul se desfăşoară la nivelul unei unităţi de învăţământ, proba practică/orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, alcătuită din;

a) preşedinte - directorul unităţii de învăţământ sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;

b) membri - câte 2 profesori de specialitate care au dobândit definitivarea în învăţământ, cu specializarea în profilul postului;

c) secretar - un cadru didactic.

(5) în situaţia în care concursul se desfăşoară la nivelul consorţiilor şcolare/centrelor de concurs, proba practică/orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, validate de fiecare consiliu de administraţie al unităţilor de învăţământ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, alcătuită din:

a) preşedinte - directorul unei unităţi de învăţământ;

b) membri - câte 2 profesori de specialitate care au dobândit definitivarea în învăţământ, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/metodişti ai inspectoratului şcolar;

c) secretar - un cadru didactic.

Art. 9. - Atribuţiile membrilor din comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului şi pentru organizarea inspecţiilor la clasă/probelor practice/orale sunt stabilite de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului.

Art. 10. - (1) în situaţia în care concursul se organizează de către o unitate de învăţământ, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea directorului, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, şi are următoarea componenţă:

a) preşedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie;

b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c) secretar - un cadru didactic cu competenţe în tehnoredactare.

(2) în situaţia în care concursul se organizează la nivel de consorţiu/asociere temporară, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise este propusă şi validată de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ care au posturi didactice publicate pentru concurs din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare de unităţi şi este numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului în următoarea componenţă:

a) preşedinte - un director sau un director adjunct al unei unităţi de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare de unităţi de învăţământ;

b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c) 1-3 secretari - cadre didactice cu competenţe în tehnoredactare.

Art. 11. - În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică suficienţi profesori evaluatori, comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului are obligaţia de a asigura profesori evaluatori, la solicitarea preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului.

Art. 12. - (1) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise declară în scris că păstrează secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, suportă consecinţele legii.

(2) Subiectele şi baremele de evaluare pentru proba scrisă sunt alcătuite de membrii comisiei în incinta unităţii la care se desfăşoară concursul. În ziua desfăşurării probei. Într-un spaţiu special rezervat.

Art. 13. - (1) Fiecare lucrare scrisă este verificată independent de cei 2 membri ai comisiei şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare nu se fac însemnări pe lucrare.

(2) Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. În această situaţie cei 2 profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea şi acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele iniţiale.

(3) Când nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator îşi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare şi semnează. După stabilirea mediei, preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise deschide lucrările scrise, în prezenţa profesorilor evaluatori, şi consemnează notele finale într-un proces-verbal-tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota finală obţinută.

(4) Evaluarea lucrărilor de concurs şi afişarea rezultatelor se realizează în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise.

Art. 14. - Lucrările scrise pentru care se depun contestaţii în termen de maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se şi nota/notele acordată/acordate la prima evaluare.

Art. 15. - Comisia de rezolvare a contestaţiilor este formată, în întregime, din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. Comisia de rezolvare a contestaţiilor este numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, în componenţa prevăzută la art. 10 alin. (1) şi (2).

Art. 16. - Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii prevăzute la art. 13, în termen de cel mult 48 de ore de la finalizarea etapei de înregistrare a contestaţiilor.

Art. 17. - (1) în cazul în care diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota finală acordată de comisia de evaluare.

(2) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor este definitivă.

(3) în situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.

Art. 18. - Hotărârile comisiei de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. - (1) După validarea dosarelor de concurs şi afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor de concurs, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului afişează graficul de desfăşurare a probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă.

(2) Probele practice/orale şi inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se desfăşoară în perioada stabilită de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, conform prezentei metodologii.

(3) După desfăşurarea şi evaluarea probelor practice/orale şi a inspecţiei speciale la clasă se alcătuieşte lista candidaţilor admişi pentru susţinerea lucrării scrise.

Art. 20. - Proba scrisă se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca şi proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, conform Metodologiei-cadru.

Art. 21. - (1) După soluţionarea tuturor contestaţiilor, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului alcătuieşte listele finale, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pentru fiecare disciplină de concurs.

(2) Listele finale sunt prezentate consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ care au organizat concurs, în vederea validării, conform art. 254 alin. (11) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) După validare, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului repartizează pe posturile didactice/catedrele vacantate/rezervate candidaţii care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 4 alin. (4), în ordinea descrescătoare a mediilor. Departajarea candidaţilor cu medii egale se realizează conform art. 4 alin. (5).

Art. 22. - Directorul unităţii de învăţământ emite decizia de numire pentru candidaţii repartizaţi şi încheie cu aceştia contracte individuale de muncă pe perioadă determinată până la finalizarea anului şcolar în curs ori până la revenirea titularului pe post/catedră, dar nu mai târziu de finalizarea anului şcolar în curs, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre rezervate, conform anexei nr. 3.

 

CAPITOLUL III

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului

 

Art. 23. - În mod excepţional, în situaţia în care posturile didactice/catedrele care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe parcursul anului şcolar nu pot fi ocupate cu personal didactic calificat, acestea pot fi ocupate pe perioadă determinată cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, testat prin interviu şi lucrare scrisă în profilul postului didactic solicitat.

Art. 24. - La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

Art. 25. - (1) Comisia de organizare şi desfăşurare a testării personalului fără studii corespunzătoare postului se stabileşte conform art. 8 alin. (4) şi (5).

(2) Comisia pentru testarea personalului fără studii corespunzătoare postului are următoarele atribuţii:

a) elaborează subiectele atât pentru lucrarea scrisă, cât şi pentru interviu, pe baza programei specifice elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale;

b) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezervă;

c) numeşte supraveghetorii, îi instruieşte şi controlează modul în care se desfăşoară testarea;

d) numeşte profesorii pentru rezolvarea contestaţiilor, alţi 2 profesori de specialitate decât cei care au evaluat iniţial lucrările scrise.

Art. 26. - (1) Candidaţii pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestaţiile se soluţionează prin recorectarea lucrărilor scrise de alţi profesori de specialitate decât cei care au evaluat iniţial lucrările scrise, numiţi de preşedintele comisiei pentru testarea personalului fără studii corespunzătoare postului. Dacă diferenţa dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordată de comisia de contestaţii este definitivă.

(2) în situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finala atribuită la recorectare.

(3) Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv şi se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în vederea susţinerii interviului, comisia pentru organizarea şi desfăşurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Candidatul extrage un bilet şi răspunde la întrebările conţinute de acesta.

(5) Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea interviului se soluţionează de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care a fost stabilită centru de testare. Hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care a fost stabilită centru de testare sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia

reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 27. - (1) După soluţionarea contestaţiilor, comisia pentru testarea personalului fără studii corespunzătoare postului repartizează pe posturi didactice/catedre candidaţii care au obţinut la testare minimum media 5 (cinci), conform art. 5 alin. (2) şi (3), în ordinea descrescătoare a mediilor. În situaţia mediilor egale, departajarea candidaţilor fără studii corespunzătoare postului se realizează conform art. 5 alin. (4).

(2) Directorii unităţilor de învăţământ încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi în baza testării, astfel:

a) până la data de 31 august a fiecărui an şcolar pentru absolvenţii învăţământului superior cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la venirea unui cadru didactic calificat ori până la venirea titularului pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre rezervate;

b) până la finalizarea cursurilor, în conformitate cu structura anului şcolar, pentru absolvenţii învăţământului mediu/postliceal cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la venirea unui cadru didactic calificat ori până la venirea titularului pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre rezervate.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - Din comisiile implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului/testării nu pot face parte persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor rude ori afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semnează în acest sens o declaraţie pe propria răspundere, care se predă preşedintelui comisiei de monitorizare a concursului şi se păstrează la inspectoratul şcolar.

Art. 29. - Lucrările de la concurs/testare şi borderourile de corectare se păstrează în arhiva unităţilor organizatoare timp de un an, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare.

Art. 30. - Unităţile de învăţământ care organizează concurs înaintează inspectoratelor şcolare tabele nominale cuprinzând candidaţii prezenţi la concurs, cu rezultatele concursului, conform anexei nr. 2, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la finalizarea acestuia. Pentru fiecare candidat care în urma concursului ocupă un post didactic/o catedră, conducerea unităţii de învăţământ menţionează situaţia angajării candidatului.

Art. 31. - Preşedinţii comisiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului poartă răspunderea principală pentru corectitudinea desfăşurării concursului, conform atribuţiilor specifice.

Art. 32. - Nerespectarea prevederilor legale de către persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea concursurilor/ testărilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat atrage răspunderea administrativ-disciplinară, civilă sau penală, după caz.

Art. 33. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Nr. .........../.............

 

Se certifică exactitatea datelor.

Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului,

……………………………………….

(numele şi prenumele)

 

Domnule preşedinte,

(cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar)

 

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui)...................................................................................................... născut(ă) la data de (ziua, luna, anul).../..../......

Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1. Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:

a) universitatea, institutul, academia, I.P. 3 ani, colegiul, şcoala postliceală, şcoala de maiştri, liceul pedagogic etc.

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Facultatea.......................................................................................................................................................................................,

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de.....ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia......, cu specializarea principală................................................................

........................................................................................................................................................................................................,

secundară ........................................................................................................................................................................................,

cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire........................;

b) universitatea, institutul, academia, I.P. 3 ani, colegiul, şcoala postliceală, şcoala de maiştri, liceul pedagogic etc.

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Facultatea.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................,

cu durata studiilor de.....ani (zi, seral, f.f, f.r, i.d.), promoţia......, cu specializarea principală..................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Secundară .......................................................................................................................................................................................,

cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire........................;

c) universitatea, institutul, academia, I.P. 3 ani, colegiul, şcoala postliceală, şcoala de maiştri, liceul pedagogic etc.

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Facultatea .........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................,

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de.........ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d), promoţia..........................................................................................................,

cu specializarea principală.................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Secundară .......................................................................................................................................................................................,

cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire.........................

2. După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii de masterat)/ciclul II de studii universitare de masterat/master, după cum urmează:

a) instituţia (universitatea, institutul, academia)....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

cu specializarea.................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de.....ani, promoţia...........media de absolvire.............................;

b) instituţia (universitatea, institutul, academia)....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

cu specializarea ................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de.....ani, promoţia......., media de absolvire

c) instituţia (universitatea, institutul, academia) ...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Cu specializarea................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................,

cu durata studiilor de.....ani, promoţia......., media de absolvire...................

3. După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare, după cum urmează:

a) instituţia (universitatea, institutul, academia)....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................,

cu specializarea ................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de.....ani, promoţia........media de absolvire....................;

b) instituţia (universitatea, institutul, academia)....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................,

cu specializarea .................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de.....ani, promoţia........media de absolvire....................;

c) instituţia (universitatea, institutul, academia).....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................,

cu specializarea ................................................................................................................................................................................,

cu durata studiilor de.....ani, promoţia........media de absolvire....................

4. La data depunerii dosarului am o vechime efectivă în învăţământ de ..... ani, luni..............

5. La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media............., obţinut în anul..........., gradul didactic II cu media.................obţinut în anul...............gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media.............., obţinut în anul............

6. Legitimat(ă) cu buletin/carte de identitate seria ..... nr. .............., eliberat(ă) la data de ................ de Poliţia ............................ cu domiciliul în localitatea .................... str. ...................... nr. ...., bl. ....., ap. ........judeţul (sectorul) .................... telefon..................

7. În anul şcolar precedent am avut următorul statut în învăţământ:

a) titular(ă) pe/la postul/catedra..........................................................................................................de la unitatea/unităţile de învăţământ

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Localitatea .......................................................................................................................judeţul (sectorul)......................................;

b) suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de.......................................................................................de la unitatea/unităţile

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

localitatea .............................................................................................................................. judeţul (sectorul)...............................;

c) salariat(ă) la unitatea .....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................,

Localitatea .............................................................................................................judeţul (sectorul)................................................,

cu care am contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată..........................................................., având funcţia de

.........................................................................................................................................................................................................

Vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concurs în vederea angajării pe un post didactic/o catedră de

...................................................................................................................................................., pe perioadă determinată, publicat(ă) vacant(ă)/rezervat(ă), în baza rezultatelor obţinute la concurs, urmând a susţine următoarele probe practice/orale:

proba practică/orală...........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

inspecţia specială la clasă la disciplina.................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

lucrarea scrisă la disciplina.................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Vă rog să asiguraţi traducerea subiectului pentru proba scrisă în limba

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

8. Menţionez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul ..............................................prin Decizia nr. ...........conform art. .......din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Prezint Avizul medical nr. ........./............, emis de.................., din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ conform art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi declar pe propria răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat(ă) din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

 

Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate.

 

Anexez în următoarea ordine actele doveditoare menţionate mai jos:

1. copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu, din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2. copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3. copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4. copia deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

5. copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6. adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

7. copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

8. avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

9. declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtară) din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

 

NOTĂ:

Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs. Documentele anexate, în copie, la cererea de înscriere sunt certificate pentru „conformitate cu originalul” de către un membru al comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului.

 

SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI

 

Subsemnatul(a).........................., obţinând media...............la concurs, accept repartizarea începând cu data de ......................pe/la postul/catedra obţinut(ă):

 

Unitatea de învăţământ

 

Localitatea

Sectorul

Post/Catedră

Nr. ore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data …………….

Semnătura .......................................................................

 

 

Verificat

Preşedintele comisiei de organizare

şi desfăşurare a concursului,

.......................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

TABELE NOMINALE

cuprinzând candidaţii prezenţi la concurs, cu rezultatele concursului

 

Unitatea de învăţământ/Centrul ..............................

 

Lista personalului didactic calificat repartizat

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului repartizat

Nota obţinută la proba

practică/orală în profilul postului

Rezultatul obţinut la proba orală la limba de predare

Nota obţinută la proba scrisa

Media de repartizare

Unitatea de învăţământ

Localitatea

Post/Catedră

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista personalului didactic fără studii corespunzătoare postului repartizat

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului repartizat

Nota obţinută la proba scrisă

Nota obţinută la interviu

Media de repartizare

Unitatea de învăţământ

Localitatea

Post/Catedră

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului,

.......................................................................

(numele şi prenumele)

L.S.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT.....................

CUI......................

Nr. ............../.............

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat cu nr. ............./.....................în registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

A. Părţile contractului

1. Angajator - Unitatea de învăţământ.............., cu sediul/domiciliul în str. ................. nr. ......., localitatea................., judeţul............cod poştal..........., cod fiscal............telefon................reprezentată legal prin...................................., în calitate de.....................

şi

2. Salariatul/Salariata - domnul/doamna..........................................................................................., domiciliat(ă) în localitatea ............................................................................. str. ............................................. nr. ................ judeţul .............................. posesor/posesoare al/a BI/CI/paşaportului seria ....... nr. ................................, eliberat/eliberată de .......................................... la data de........................CNP..........................................permis de muncă seria ........... nr. .................... din data ....................... am încheiat prezentul contract individual de muncă, în baza Hotărârii Consiliului de administraţie nr. ...../...........în

următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

 

B. Obiectul contractului

Executarea atribuţiilor ce decurg din funcţia didactică de................................................................................................

(Explicaţie: se nominalizează, după caz. una din funcţiile didactice prevăzute la art. 247 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)

C. Durata contractului

Determinată, de..............luni, pe perioada cuprinsă între data de.............................................şi data de....................

(dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, 31 august..............)/pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului pe postul didactic/catedra de....................................

 

D. Locul de muncă

Activitatea se desfăşoară la.....................................................................................................................................................

 

E. Felul muncii

Funcţia didactică.................................................................................................................................................................

Disciplina/Disciplinele predate..............................................................................................................................................

Activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică...........................................................................................................................

Activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ (mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii)......................................................................................................................................................................................

 

F. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului, precum şi obiectivele de performanţă individuală sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

 

G. Condiţii de muncă

Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

H. Durata muncii

H.I. Norma didactică

1. O normă didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică întreagă, durata timpului de lucru fiind de....... ore/săptămână

(18 - profesor învăţământ de masă, 16 - profesor învăţământ special şi logoped, 24 - profesor instruire practică învăţământ de masă, 20 - activităţi de preprofesionalizare, instruire practică, profesor educator învăţământ special - art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)

2. Un post didactic de........................................................

a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului de funcţionare al unităţii şcolare.

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil, (în situaţia în care se constituie norma didactică într-o singură unitate şcolară.)

3.0 fracţiune de normă didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică de.........ore/săptămână

a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului.

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil, (în situaţia în care se constituie norma întreagă la mai multe unităţi de învăţământ.)

H.II. Alte activităţi desfăşurate în sistemul de plată cu ora

Disciplina......................................................................număr de ore.............

(în situaţia în care cadrul didactic are norma didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică întreagă în aceeaşi unitate de învăţământ se completează şi pct. H.I, şi pct. H.II.

În situaţia în care cadrul didactic are norma didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică în altă unitate de învăţământ şi pentru cadrul didactic asociat se completează doar pct. H.II.)

 

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este, conform normelor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin ordin al ministrului, de...........zile.

 

J. Salarizare

1. Salariul lunar brut:...............................................lei

2 Salariul prin plata cu ora:.................lei/oră

Din care se regăsesc următoarele elemente constitutive:

a) sporuri..............................................;

b) indemnizaţii...................................;

c) alte adaosuri..................................

3. Data la care se plăteşte salariul este...............................

 

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă

a) Echipament individual de protecţie.....................................................................

b) Echipament individual de lucru............................................................................

c) Materiale igienico-sanitare....................................................................................

d) Alimentaţie de protecţie........................................................................................

e) Alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă........................

 

L. Alte clauze

a) Perioada de preaviz în cazul concedierii este de..........conform art. 61 lit. c) şi d), art. 65 şi 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă.

b) Perioada de preaviz în cazul demisiei este cea reglementată de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de contractul colectiv de muncă.

c) în cazul în care salariatul urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor regăsi şi în contractul individual de muncă.

d) Criteriile de evaluare a realizării obiectivelor de performanţă individuală ale salariatului sunt cele prevăzute în fişa-cadru de autoevaluare, anexă la metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar.

e) Alte clauze..............

 

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul la demnitate în muncă;

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

g) dreptul la acces la formarea profesională; h) dreptul la informare şi consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;

j) dreptul la protecţie în caz de concediere; k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; I) dreptul de a participa la acţiuni colective; m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

n) alte drepturi prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ordine, regulamente şi metodologii în vigoare sau de contractele colective de muncă aplicabile.

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza norma didactică/de muncă şi, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii şi prevederile stabilite prin Codul de etică;

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;

d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

f) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil şi regulamentului intern;

f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normei didactice/de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă:

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

d) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

e) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;

f) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; Q) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;

h) să evalueze realizarea obiectivelor de performanţă individuală ale salariaţilor stabilite prin fişa postului, numai după criteriile de evaluare a realizării acestora,

 

N Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile unor ordine, regulamente şi metodologii emise în domeniu.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

 

Angajator,

.......................................................................

Salariat,

.......................................................................

Reprezentant legal,

.......................................................................

 

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂN IEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

 

Având în vedere dispoziţiile art. 124 şi ale art. 150 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 lit. a) şi art. 21 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul cooperativelor de credit sunt aplicabile numai prevederile relevante cuprinse în cap. II secţiunea a 2-a subsecţiunea 2.10 şi secţiunea a 4-a.”

2. La articolul 3 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

„j) reducerea capitalului social sau dobândirea propriilor acţiuni de către instituţiile de credit, care conduce la restituirea de capital către acţionari, cu excepţia celei efectuate în situaţiile prevăzute la art. 151^ şi 151V

3. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) majorarea capitalului social, respectiv reducerea acestuia în alte situaţii decât cele în care este necesară obţinerea aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a României, potrivit art. 3 alin, (1) lit. j);”.

4. După articolul 151 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 2.10 „Reducerea capitalului social sau dobândirea propriilor acţiuni de către instituţiile de credit, care conduce la restituirea de capital către acţionari”, cuprinzând articolele 151a - 151f, cu următorul cuprins;

„2.10. Reducerea capitalului social sau dobândirea propriilor acţiuni de către instituţiile de credit, care conduce la restituirea de capital către acţionari

Art. 151a. - (i)în vederea respectării criteriului permanenţei fondurilor pentru asigurarea utilizării acestora imediat şi nerestricţionat potrivit art. 21 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor

de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, acţiunile trebuie să fie emise pe perioadă nedeterminată şi nicio clauză contractuală nu trebuie să permită deţinătorilor să solicite instituţiei de credit emitente restituirea de capital aferentă contravalorii acţiunilor deţinute de aceştia, cu excepţia lichidării şi a altor cazuri expres prevăzute de lege. Deţinătorii de acţiuni au drept de creanţă asupra activelor reziduale în caz de lichidare, proporţional cu cota-parte deţinută din capital.

(2) În sensul alin. (1), atât prevederile contractuale, cât şi informaţiile furnizate, aferente diferitelor mijloace de promovare a emisiunii, trebuie să fie precise şi fără echivoc, astfel încât să nu lase loc la interpretare în sensul că deţinătorii de acţiuni ar avea posibilitatea de a solicita instituţiei de credit emitente restituirea de capital reprezentând contravaloarea acţiunilor deţinute de aceştia.

(3) în sensul alin, (1), deţinătorii de acţiuni nu trebuie să aibă o opţiune de vânzare (put option) faţă de instituţia de credit emitentă. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, dreptul membrilor cooperatori de a solicita restituirea totală a contravalorii părţilor sociale subscrise, în baza art. 354 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a încetării calităţii de membru cooperator, nu este considerat opţiune de vânzare (put option), în condiţiile respectării prevederilor art. 151f alin. (1) din prezentul regulament.

(4) Dreptul cooperativelor de credit prevăzut de art. 354 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de a solicita restituirea parţială a contravalorii părţilor sociale subscrise nu este considerat opţiune de vânzare (put option), în condiţiile respectării prevederilor art. 15if alin. (2) din prezentul regulament.

Art. 151b. - (1) Reducerea capitalului social sau dobândirea propriilor acţiuni, care conduce la restituirea de capital către acţionari, efectuată la iniţiativa instituţiei de credit emitente, cu excepţia celei realizate în situaţiile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 151e şi 151f, este supusă aprobării prealabile de către Banca Naţională a României.

(2) în vederea obţinerii aprobării prealabile prevăzute la alin. (1), instituţia de credit emitentă trebuie să transmită Băncii Naţionale a României o cerere scrisă imediat ce a luat decizia de a reduce capitalul social sau de a dobândi propriile acţiuni, dar cu cel puţin 3 luni înainte de data propusă pentru aplicarea deciziei.

(3) Pentru scopurile alin. (2), cererea scrisă trebuie să fie însoţită de cel puţin următoarele informaţii:

a) prezentarea detaliată a motivelor care au condus la decizia prevăzută la alin. (2);

b) nivelul actual al indicatorului de solvabilitate, inclusiv nivelul şi structura fondurilor proprii de nivel 1, înainte şi după aplicarea deciziei prevăzute la alin. (2);

c) o situaţie privind modul de îndeplinire de către instituţia de credit a altor cerinţe reglementate decât cele prevăzute la lit. b), după aplicarea deciziei prevăzute la alin, (2);

d) previziuni fundamentate ale datelor menţionate la lit. b) şi c) şi ale bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere pentru următorii 3 ani;

e) o evaluare a riscurilor la care este sau poate fi expusă instituţia de credit şi a măsurii în care fondurile proprii de nivel 1 asigură acoperirea acestor riscuri, cu luarea în considerare inclusiv a rezultatelor simulărilor de criză pentru riscurile semnificative în sensul art. 183 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare; şi

f) dovada includerii în procesul de planificare a capitalului prevăzut de art. 70 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, a efectului aplicării deciziei prevăzute la alin. (2), precum şi a autoevaluării capacităţii de reaccesare a pieţei acţiunilor.

Art. 151c. - Banca Naţională a României poate să refuze aprobarea solicitărilor înaintate potrivit art. 151b alin. (2) sau să limiteze suma ce urmează a fi restituită ca urmare a aplicării deciziei prevăzute la articolul anterior menţionat, în special atunci când constată că nivelul fondurilor proprii aflate la dispoziţia instituţiei de credit, atât cel curent, cât şi cel previzionat, nu este adecvat în raport cu riscurile asumate de aceasta.

Art. 151d. - (1) Instituţia de credit poate aduce la cunoştinţa acţionarilor restituirea de capital, ca efect al aplicării deciziei prevăzute la art. 151b alin. (2), numai după obţinerea aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a României.

(2) Odată ce acordul prealabil al Băncii Naţionale a României a fost obţinut şi instituţia de credit a anunţat public reducerea

capitalului social sau dobândirea propriilor acţiuni, suma estimată a fi restituită ca urmare a aplicării uneia dintre aceste operaţiuni se deduce din fondurile proprii de nivel 1.

Art. 151e. - (1) Dobândirea propriilor acţiuni de către o

instituţie de credit emitentă, care conduce la restituirea de capital către acţionari, se face cu notificarea prealabilă a Băncii Naţionale a României în cazurile în care instituţia de credit intenţionează să deţină temporar, în calitate de formator de piaţă, acţiunile dobândite sau să le distribuie către salariaţi, iar acestea nu depăşesc în niciun moment cea mai mică dintre următoarele valori:

(i) 3% din emisiunea respectivă de acţiuni;

(ii) 10% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1 rămasă după acoperirea cerinţei de capital aferente acestui nivel al fondurilor proprii.

(2) Instituţia de credit realizează notificarea prevăzută la alin. (1) cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru dobândire.

(3) Banca Naţională a României se poate opune dobândirii de acţiuni în cazurile prevăzute la alin. (1) sau poate să limiteze suma ce urmează a fi restituită ca urmare a acestei operaţiuni, în special atunci când constată că nivelul fondurilor proprii aflate la dispoziţia instituţiei de credit, atât cel curent, cât şi cel previzionat, nu este adecvat în raport cu riscurile asumate de aceasta.

Art. 151f. - (1) în scopul art. 151« alin. (3), cererile de restituire totală primite de o cooperativă de credit în baza art. 354 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se supun aprobării consiliului de administraţie al cooperativei de credit, care, luând în considerare situaţia financiară a acesteia, poate refuza solicitările primite sau poate limita valoarea părţilor sociale ce urmează a fi restituită.

(2) în scopul art. 151a alin. (4), cererile de restituire parţială primite de casa centrală în contextul regularizărilor prevăzute de art. 369 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se supun aprobării consiliului de administraţie al casei centrale, care, luând în considerare situaţia financiară a acesteia, poate refuza solicitările primite sau poate limita valoarea părţilor sociale ce urmează a fi restituită.

(3) Casa centrală trebuie să întreprindă demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile prezentului articol.

(4) Casa centrală informează Banca Naţională a României cu privire la deciziile luate în baza prevederilor prezentului articol,”

5. La articolul 20, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - În caz de reducere a capitalului social potrivit art. 4 alin. (1) lit. d), notificarea va fi însoţită de hotărârea organului competent, din care să rezulte:”.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 28 august 2013.

Nr. 2.

 

RECTIFICĂRI

 

În textul Acordului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 891/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 28 septembrie 2011, se fac următoarele rectificări:

- în preambul, la alin. 4, în loc de: „hotărâte să consolideze, să aprofundeze şi să diversifice ...”se va citi: „hotărâte să consolideze, aprofundeze şi diversifice ...”;

- în preambul, la alin. 6, în loc de:”... Întărirea legăturilor dintre acestea va crea noi oportunităţi ...”se va citi: „... Întărirea legăturilor dintre Părţile Contractante va crea noi oportunităţi...”;

- la art. 2 pct. 2, în loc de: „... va încuraja dezvoltarea relaţiilor de afaceri dintre companiile ...”se va citi: „... va încuraja dezvoltarea relaţiilor de afaceri între companiile...”;

- la art. 2 pct. 3, în loc de: „Se vor facilita schimbul de experţi şi tehnicieni ...”se va citi: „Se va facilita schimbul de experţi şi tehnicieni...;

- la art. 3 pct. 2, în loc de: „În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia mixtă poate solicita asistenţa şi opinia funcţionarilor publici sau instituţiilor guvernamentale ale părţilor contractante şi poate constitui grupuri de lucru ori comitete, ad-hoc sau permanente, cărora le poate delega responsabilităţi specifice.” se va citi: „În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia mixtă poate solicita asistenţa şi opinia funcţionarilor publici sau instituţiilor guvernamentale ale Părţilor Contractante şi poate constitui grupuri de lucru sau comitete, ad-hoc sau permanente, cărora te poate delega responsabilităţi specifice.”;

- la art. 5 lit. b), în loc de: „... facilitarea contactelor dintre companiile ...” se va citi: „... facilitarea contactelor intre companiile...”;

- la art. 5 lit. d), în loc de:.....atât în sectorul public, cât şi în sectorul privat ...”se va citi:.....atât în sectorul public cât şi în cel privat...”;

- la art. 7 alin. 2, în loc de: „... cel mult 60 de zile ...”se va citi: „... cel mult şaizeci de zile ...”;

- la art. 10 pct. 2, în loc de: „În acest caz, prezentul acord îşi încetează valabilitatea în termen de 6 luni de la data primirii notificării.” se va citi: „În acest caz, Acordul îşi încetează valabilitatea în termen de şase luni de la data primirii notificării.”