MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 572/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 572         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 9 septembrie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

83. - Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale „Romtelecom” - S.A.

 

672. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 

678. - Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.83. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

M.84. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

M.86. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru completarea art. 13 din Criteriile şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 101/2011

 

M.87. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Normelor privind managementul sistemului de formare continuă în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale

 

1.891/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind aprobarea Instrucţiunilor pentru scăderea din evidenţa contabila a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor

 

Rectificări la:

 - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale „Romtelecom” - S.A.

În anul 2005, prin Hotărârea Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale „Romtelecom - S.A., cu modificările şi completările ulterioare, s-a declanşat acţiunea de finalizare a privatizării acestei societăţi, iar ulterior, acest act normativ a fost modificat inclusiv prin Hotărârea Guvernului nr. 513/2013, act ce a stabilit selectarea unui consultant.

Plata componentei fixe şi a componentei variabile/de succes a onorariului unui consultant care furnizează servicii într-un proces de privatizare este reglementată în legislaţia privatizării, şi anume în art. 216 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 216 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 577/2002. cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanţi includ o componentă fixă a onorariului şi o componentă variabilă a acestuia, exprimată în procente, reprezentând sumele cuvenite consultantului ca urmare a încheierii contractului de privatizare.

Potrivit art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, Ministerului pentru Societatea Informaţională i-a fost aprobată contractarea serviciilor de consultanţă, în sumă de 2 milioane lei, pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale „Romtelecom” - S.A., prevedere ce nu face distincţia între componentele onorariului.

Prin prezenta reglementare se urmăreşte asigurarea cadrului legislativ necesar contractării serviciilor de consultanţă atât din fonduri de la bugetul de stat prevăzute cu această destinaţie, cât şi din sume aprobate cu această destinaţie în bugetul privind activitatea de privatizare al Ministerului pentru Societatea informaţională, cadru legislativ ce va acoperi efectuarea plăţilor legate de onorariul fix şi variabil al consultantului selectat pentru desfăşurarea activităţii de privatizare prin metoda vânzării de acţiuni a Societăţii Comerciale „Romtelecom” - S.A., pentru finalizarea cu succes a acesteia.

Având în vedere contextul economic actual şi necesitatea adoptării unor măsuri care să asigure creşterea economică, prin atragerea de noi investiţii străine directe şi intrări de capital, finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale „Romtelecom” - S.A. este oportună, existând premisele obţinerii unor venituri suplimentare la bugetul de stat obţinute din vânzarea acţiunilor, cu condiţia declanşării acestui proces în regim de urgenţă;

ţinând cont de faptul că aspectele menţionate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate f amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Suma de 2.000 mii lei aferentă încheierii contractelor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale „Romtelecom” - S.A., prevăzută la art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, reprezintă componenta fixă şi se poate angaja de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului pentru Societatea Informaţională.

Art. 2. - Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului pentru privatizarea Societăţii Comerciale „Romtelecom” - S.A. vor fi suportate de Ministerul pentru Societatea Informaţională în limitele sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul privind activitatea de privatizare al ministerului, la finalizarea procesului de vânzare a acţiunilor Societăţii Comerciale „Romtelecom” - S.A., din sumele încasate din vânzarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 septembrie 2013.

Nr. 83.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 12 iunie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, afaceri europene, precum şi activităţi de natură juridică, financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentul de preaderare SAPARD, precum şi pentru Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit;

b) structuri organizatorice de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare - instituţiile publice din subordinea şi coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, compartimentele şi colectivele organizatorice din aparatul central al acestuia, cu atribuţii şi responsabilităţi în gestionarea fondurilor SAPARD, a fondurilor europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, precum şi în controlul ex-post, altele decât Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;

…………………………………………………………………………….

d) Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP - organismul responsabil pentru eficienţa şi corectitudinea programării, implementării, coordonării, promovării, controlului şi raportării pentru Programul operaţional pentru pescuit finanţat din Fondul European pentru Pescuit (FEP);”.

2. La articolul 2 litera b), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP;”.

3. La articolul 2 litera b), după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 şi 8, cu următorul cuprins:

„7. structura de control ex-post;

8. Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale.”

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcţii de demnitar, respectiv ministru, secretar de stat, sau în funcţii asimilate acestora.”

5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 2 lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acordă o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.”

6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - După evaluarea performanţelor individuale ale personalului prevăzut la art. 2, realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile pentru funcţiile publice sau funcţiile contractuale bugetare pe care le ocupă, majorarea salarială poate fi menţinută, crescută, diminuată sau neacordată, până la următoarea evaluare, după cum urmează:

a) în cazul calificativului «foarte bine», majorarea salarială va fi de 25 de clase de salarizare suplimentare faţă de salariul de bază prevăzut de lege;

b) în cazul calificativului «bine», respectiv al calificativului la nivelul standardului de performanţă stabilit postului, majorarea salarială va fi de 17 clase de salarizare suplimentare faţă de salariul de bază prevăzut de lege;

c) în cazul calificativelor «satisfăcător» sau «nesatisfăcător» nu se aplică majorare salarială.”

Art. II. - (1) Art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organ zarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, se aplică doar pentru raporturile de serviciu/contractele încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Personalul din cadrul structurilor prevăzute la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2009, care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiază de o majorare de 8 clase de salarizare suplimentare, va beneficia de o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare la salariul de bază, până la prima evaluare a performanţelor individuale realizată în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 4 septembrie 2013.

Nr. 672.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 25 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şt utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, se aprobă, până la finele anului 2013, alocarea temporară din venituri din privatizare de câtre Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 2.900.000 mii lei. În echivalent euro, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din veniturile din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro din sumele restituite cu această destinaţie de către Uniunea Europeană, până la data de 30 decembrie 2013.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată asigurării resurselor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată directe pe suprafaţă implicate în derularea FEGA, a ajutoarelor specifice şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură, pentru anii agricoli 2012 şi 2013, inclusiv avansul reprezentând până la 50% din suma ce se va aproba a se acorda beneficiarilor schemei de plată directă unică pe suprafaţă, finanţată din FEGA aferentă anului agricol 2013, pentru care se vor finaliza verificările condiţiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.29072005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.

(4) Din suma prevăzută la alin. (1) se decontează doar cheltuielile eligibile aferente măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, ajutoarelor specifice, precum şi cele aferente schemelor de plată directe pe suprafaţă implicate în derularea FEGA, respectiv:

a) schema de plată directă unică pe suprafaţă;

b) schema de plată separată pentru zahăr.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin, (1), în maximum două zile lucrătoare de la data solicitării de către Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României, administrat de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA”, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează în contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA”, deschis pe numele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, suma rezultată în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la art. 2 alin. (3).

(2) Decontarea plăţilor reprezentând cheltuieli aferente schemelor de plăţi directe, ajutoarelor specifice şi măsurilor de piaţă şi intervenţie se efectuează de către APIA prin virament în contul beneficiarului până la data de 30 decembrie 2013.

(3) Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură sunt persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) şi art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

(4) APIA va restitui Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sumele neutilizate până la data de 2 decembrie 2013, urmând ca acesta să restituie la rândul său Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate din veniturile din privatizare în contul prevăzut la art. 2 alin. (2), până la data de 30 decembrie 2013.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, să reconstituie veniturile din privatizare utilizate, prin transferarea echivalentului în euro din contul analitic denominat în euro „Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune şi a politicii comune de pescuit”, deschis la Banca Naţională a României pe numele său, în contul Ministerului Finanţelor Publice „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României.

(2) în cazul în care sumele restituite de Uniunea Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama veniturilor din privatizare, sunt diminuate cu sumele corespunzătoare prevăzute la art. 6 lit. e), f), g) şi i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală. Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, reconstituirea veniturilor din privatizare în euro până la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 1 alin, (1)se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Contravaloarea în euro a acestor sume se virează în contul Ministerului Finanţelor Publice „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României, prevăzut la art. 2 alin. (2).

Art. 5. - Sumele în euro încasate potrivit art. 3 alin. (4) şi art. 4 până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de restituire a sumei alocate din venituri din privatizare în euro,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 septembrie 2013.

Nr. 678.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2013 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2013 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2013 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărăm ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 2 septembrie 2013.

Nr. M.83.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2013 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari si subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2013 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2013 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 2 septembrie 2013.

Nr. M.84.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru completarea art. 13 din Criteriile şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - La articolul 13 din Criteriile şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 15 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Din comisiile prevăzute la alin. (1) şi (2) face parte şi un reprezentant al Statului Major General.”

Art. 11. - Prezentul ordin se publică În Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 3 septembrie 2013.

Nr. M.86.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind managementul sistemului de formare continuă în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 18 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 339 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind managementul sistemului de formare continuă în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.61/1999*) pentru aprobarea „Concepţiei privind învăţarea limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale”;

b) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2005*) pentru aprobarea „IM. - 6/4, Norme privind organizarea şi funcţionarea centrelor regionale de resurse şi învăţare”,*

c) Dispoziţia directorului Direcţiei management resurse umane nr. D.M.R.U. - 9/2005 pentru aprobarea „I.M. - 6/5, Organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire în centrele regionale de resurse şi învăţare”;

d) Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. D.M.R.U. - 13/2009 pentru aprobarea „I.M. - 6/6, Programul de învăţare a limbilor străine în Armata României”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 3 septembrie 2013.

Nr. M.87.


*) Ordinele nr. M.61/1999 şi M.25/2005 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

 

 

ANEXĂ

 

NORME

privind managementul sistemului de formare continuă în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează proiectarea, organizarea, funcţionarea, controlul şi evaluarea sistemului de formare profesională continuă în domeniul limbilor străine din Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare SFCLS, şi se adresează structurilor, instituţiilor şi persoanelor cu responsabilităţi în acest domeniu.

Art. 2. - SFCLS face parte din sistemul de formare profesională continuă a personalului Ministerului Apărării Naţionale şi reprezintă totalitatea structurilor administrative şi entităţilor educaţionale, denumite în continuare centre, care sunt organizate şi funcţionează, în mod corelat, pe baza unor principii, în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor educaţionale în domeniul limbilor străine, adecvate cerinţelor operaţionale impuse de misiunile prezente şi viitoare ale armatei, precum şi tendinţelor de dezvoltare a relaţiilor de cooperare internaţională ale României în domeniul apărării.

Art. 3. - Formarea profesională continuă în domeniul limbilor străine are următoarele obiective:

a) formarea, dezvoltarea şi menţinerea deprinderilor de comunicare în limbile engleză şi franceză, conform cerinţelor şi standardelor structurilor internaţionale la care România este parte, în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de Ministerul Apărării Naţionale privind participarea la misiuni, încadrarea posturilor temporare şi permanente şi alte tipuri de acţiuni comune;

b) formarea, dezvoltarea şi menţinerea deprinderilor de comunicare în limbile utilizate de populaţiile majoritare rezidente în aria de responsabilitate a forţelor naţionale, dislocate în teatrele de operaţii multinaţionale, pentru personalul care, pe timpul misiunilor, intră în contact cu aceste populaţii;

c) formarea, dezvoltarea şi menţinerea deprinderilor de comunicare în alte limbi străine, necesare participării la diferite forme de pregătire în străinătate sau pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională în domeniul apărării.

Art. 4. - Activitatea de formare profesională continuă în domeniul limbilor străine este organizată şi se desfăşoară pe baza următoarelor principii:

a) relevanţa - includerea personalului la programele de formare se realizează în funcţie de competenţele lingvistice necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi de nivelul de cunoştinţe lingvistice deţinute;

b) adecvarea - stabilirea structurii, obiectivelor, conţinutului, duratei, formei de organizare a programelor de formare, în funcţie de tipurile de nevoi şi de nivelurile de competenţă lingvistică identificate în Ministerul Apărării Naţionale;

c) proximitatea - personalul participă la programele de formare organizate de cel mai apropiat centru faţă de unitatea militară în care acesta este încadrat sau de localitatea de domiciliu a acestuia;

d) omogenitatea - grupele de studiu sunt constituite, pe cât posibil, din personal care la evaluarea iniţială a cunoştinţelor lingvistice a obţinut rezultate aproximativ egale;

e) eficienţa - participanţii la programele de formare îndeplinesc obiectivele educaţionale cu un consum minim de resurse;

f) eficacitatea - la finalizarea programelor de formare, majoritatea participanţilor deţin competenţele generale şi specifice proiectate în acest sens;

g) continuitatea - personalul selecţionat participă la toate cursurile care compun programul de formare, până la finalizarea acestuia;

h) implicarea comună - cursanţii, personalul de formare şi cel de conducere formează o echipă al cărui scop este acela de a îndeplini obiectivele programului de formare în care sunt angrenaţi;

i) învăţarea la vârsta adultă - selectarea şi structurarea conţinutului programelor de formare, precum şi stabilirea strategiilor didactice au în vedere particularităţile specifice educaţiei adulţilor;

j) învăţarea continuă - personalul care asigură formarea în domeniul limbilor străine se preocupă permanent pentru dezvoltarea competenţei profesionale, în context formal, nonformal sau informal;

k) valorificarea la cote maxime a resurselor umane existente - experienţa şi expertiza personalului încadrat în centre/instituţii de învăţământ, în diferite segmente ale formării continue în domeniul limbilor străine, sunt valorificate prin participarea la proiectele de eficientizare a procesului de formare şi a SFCLS;

l) competiţia - centrele sunt evaluate pe baza unui set de obiective, criterii, indicatori şi standarde de performantă, iar oferta de programe de formare se stabileşte şi în funcţie de nivelul de performanţă al acestora.

 

CAPITOLUL II

Tipurile de programe de formare, dezvoltare şi menţinere a deprinderilor de comunicare în limbi străine

 

Art. 5. - Îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3 se realizează prin intermediul programelor de formare, dezvoltare sau menţinere a competenţei de comunicare în limbi străine, denumite în continuare programe de formare.

Art. 6. - (1) Programele de formare se organizează, după caz, în centre şi în instituţii de învăţământ militar, sub următoarele forme:

a) cu frecvenţă - programul de formare se desfăşoară în întregime în centru, iar ritmul săptămânal de învăţământ este de 35 de ore, în care sunt incluse şi activităţile didactice individuale, cum ar fi consultaţiile şi studiul individual dirijat;

b) cu frecvenţă redusă - programul de formare se desfăşoară parţial în centru, iar ritmul săptămânal de învăţământ este mai mic de 35 de ore;

c) la distanţă, prin corespondenţă sau on-line, pentru care nu se stabileşte un ritm săptămânal standard şi care nu presupune prezenţa cursanţilor în instituţia organizatoare a programului de formare;

d) combinate - acele tipuri de programe de formare care rezultă din combinarea celor 3 forme menţionate la lit. a)-c).

(2) Programele de formare reprezintă o succesiune de activităţi formative care pot fi:

a) cursuri de sine stătătoare;

b) module premergătoare unor cursuri de perfecţionare, cu predare în limba străină vizată de programul de formare respectiv.

Art. 7. - (1) Proiectarea programelor de formare se realizează în funcţie de nevoile de formare ale personalului Ministerului Apărării Naţionale.

(2) Elementele de proiectare a programelor de formare - durata, tipurile de activităţi formative componente, obiectivele/competenţele generale şi specifice, formele de prezentare şi caracteristicile conţinuturilor de învăţat, conţinuturile recomandate, sugestiile metodologice - sunt incluse în Programa-cadru pentru programele de formare în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale, aprobată de către şeful Direcţiei management resurse umane.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile structurilor componente ale SFCLS şi obligaţiile cursanţilor

 

Art. 8. - (1) Direcţia management resurse umane are următoarele atribuţii:

a) elaborează strategiile, politicile şi reglementările privind organizarea şi funcţionarea sistemului şi a procesului de formare în domeniul limbilor străine şi monitorizează aplicarea acestora;

b) aprobă, anual, Planul de formare continuă a personalului Ministerului Apărării Naţionale în domeniul limbilor străine şi monitorizează modul de îndeplinire al acestuia;

c) avizează planurile programelor de formare propuse de structurile coordonatoare;

d) stabileşte obiective, criterii, indicatori şi standarde de performanţă pentru centre;

e) monitorizează, îndrumă, evaluează şi face propuneri de îmbunătăţire a activităţii centrelor;

f) monitorizează procesele care au ca rezultat stabilirea nevoilor de formare, selecţia şi nominalizarea participanţilor la programele de formare;

g) coordonează grupurile de lucru pentru elaborarea şi implementarea proiectelor educaţionale care au ca obiect formarea continuă în domeniul limbilor străine;

h) asigură interfaţa cu alte instituţii/organizaţii pe problematica formării continue în domeniul învăţării limbilor străine şi participă la activităţi organizate de acestea;

i) participă cu reprezentanţi la activităţile organizaţiilor internaţionale privind problematica învăţării limbilor străine;

j) aprobă Lista posturilor cu cerinţe lingvistice şi modificările acesteia pe baza propunerilor argumentate ale structurilor beneficiare;

k) organizează şi desfăşoară, împreună cu celelalte structuri din Ministerul Apărării Naţionale, activităţi de pregătire de specialitate a personalului din centre.

(2) Ministrul apărării naţionale, la propunerea şefului Direcţiei management resurse umane, desemnează structurile care asigură managementul programelor de formare la nivel operaţional, denumite în continuare structuri coordonatoare, care pot fi:

a) structurile centrale;

b) statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei;

c) comandamentele de armă.

(3) Structurile coordonatoare au următoarele atribuţii:

a) formulează şi promovează oferta anuală de programe de formare, în funcţie de prevederile Programei-cadru pentru programele de formare în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale, de prezentele norme şi de posibilităţile centrelor;

b) înaintează, ierarhic, Direcţiei management resurse umane propunerile privind Planul de formare continuă a personalului Ministerului Apărării Naţionale în domeniul limbilor străine, cu avizul structurilor beneficiare;

c) proiectează în mod unitar programele de formare organizate în centre;

d) aprobă planurile programelor de formare;

e) asigură resursele necesare funcţionării centrelor, în acord cu indicatorii şi standardele de performanţă stabilite de Direcţia management resurse umane, inclusiv cele provenite din fonduri extrabugetare sau obţinute prin încheierea de contracte de sponsorizare ori donaţie;

f) recrutează, selectează, încadrează resursa umană necesară centrelor şi asigură perfecţionarea pregătirii, motivarea şi evaluarea acesteia;

g) monitorizează, controlează, îndrumă şi evaluează activitatea centrelor, în acord cu obiectivele, criteriile, indicatorii şi standardele de performanţă stabilite în acest sens;

h) achiziţionează echipamentele şi materialele necesare desfăşurării procesului de formare din centre şi dispun măsuri de întreţinere a celor existente;

i) elaborează studii şi înaintează, după caz, propuneri privind aprobarea de noi programe de formare destinate beneficiarilor din afara Ministerului Apărării Naţionale, generatoare de venituri extrabugetare, şi pentru utilizarea resurselor excedentare;

j) relaţionează cu unităţile militare în care sunt dislocate centrele în vederea asigurării utilităţilor, întreţinerii şi reparării spaţiilor destinate funcţionării acestora;

k) conduc activităţile comisiei metodico-administrative care are rolul de a fundamenta deciziile necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j);

l) alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale şefului Direcţiei management resurse umane în scopul organizării şi funcţionării unitare şi eficiente a SFCLS.

(4) Centrele asigură desfăşurarea programelor de formare şi au următoarele atribuţii:

a) desemnează reprezentanţi în comisiile metodico-administrative prevăzute la alin, (3) lit. k);

b) desfăşoară procesul de pregătire conform planurilor de formare, a Programei-cadru pentru programele de formare în domeniul limbilor străine şi a dispoziţiilor şefului Direcţiei management resurse umane;

c) participă la activitatea de evaluare iniţială şi de repartizare în grupe de studiu a participanţilor la programele de formare;

d) asigură condiţiile necesare pentru creşterea performanţelor profesionale ale personalului propriu;

e) comunică ierarhic orice disfuncţie apărută în activitatea centrului şi solicită sprijin pentru soluţionarea acesteia;

f) eliberează actele de studii absolvenţilor de programe de formare;

g) desemnează reprezentanţi în grupurile de lucru care au ca scop creşterea eficienţei SFCLS şi a programelor de formare.

(5) Structurile beneficiare au următoarele atribuţii:

a) înaintează propuneri de actualizare a Listei posturilor cu cerinţe lingvistice, anual, dacă este cazul;

b) analizează şi formulează nevoile de formare a personalului din subordine;

c) elaborează cererea de formare, în funcţie de nevoile şi priorităţile proprii;

d) selecţionează candidaţii pentru participare la programele de formare incluse în oferta centrelor, în funcţie de nevoile de competenţă lingvistică ale acestora şi de gradul de prioritate;

e) monitorizează parcurgerea de către cursanţi a întregului program de formare la care au fost înmatriculaţi, în termenele stabilite prin normele specifice;

f) dispune, conform competenţelor, după caz, măsuri privind cursanţii care, din diferite motive, nu au absolvit programul de formare sau nu au obţinut nivelul de competenţă lingvistică prevăzut pentru programul respectiv;

g) consiliază, prin intermediul unităţilor militare subordonate, în cadrul activităţii de evaluare a performanţelor profesionale, personalul care a absolvit programe de formare, în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia de a-şi menţine nivelul de competenţă lingvistica dobândit, precum şi acţiunile concrete pe care le poate întreprinde în acest sens;

h) actualizează, conform competenţelor, în aplicaţia informatică de gestiune a resurselor umane, denumită RESMIL, toate datele referitoare la pregătirea şi cerinţele lingvistice;

i) asigură prin intermediul unităţilor militare subordonate, în funcţie de posibilităţile şi infrastructura existentă, accesul la internet pentru cursanţii înmatriculaţi la programele de formare, în scopul parcurgerii secvenţelor desfăşurate în format on-line, atunci când aceştia nu dispun de astfel de resurse la domiciliu.

(6) Cursanţii au următoarele obligaţii:

a) să solicite participarea la programe de formare în funcţie de nivelul de competenţă cerut de funcţia pe care o ocupă sau pentru care aspiră;

b) sase preocupe de dezvoltarea competenţei lingvistice, pe tot parcursul programului de formare, în vederea obţinerii, la finalizarea acestuia, a nivelului de competenţă lingvistică necesar;

c) să participe la toate cursurile/modulele componente ale programului de formare pentru care a fost selectat, conform planificării;

d) să evalueze cu obiectivitate programul de formare absolvit şi să formuleze propuneri de îmbunătăţire a acestuia;

e) să se preocupe permanent pentru menţinerea nivelului de competenţă lingvistică dobândit la absolvirea unui program de formare.

(7) Unităţile militare în care funcţionează centrele asigură utilităţile necesare acestora, accesul personalului şi cursanţilor în unitatea militară, hrănirea - contra cost - şi cazarea pentru personalul din alte garnizoane, precum şi condiţii pentru desfăşurarea pregătirii fizice.

(8) Comandanţii/Şefii structurilor coordonatoare pot stabili şi alte responsabilităţi administrative pentru unităţile militare prevăzute la alin. (7). Acestea se trimit, spre informare, şi la Direcţia management resurse umane.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 9. - Înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor se face, conform reglementărilor specifice, cu avizul Direcţiei management resurse umane.

Art. 10. - Pentru fundamentarea deciziei de înfiinţare sau desfiinţare a centrelor se au în vedere atât nevoia de formare a beneficiarilor interni şi externi din regiunea în care este ori va fi localizat centrul, cât şi nivelul de performanţă al acestuia.

Art. 11. - Cadrele didactice de limbi străine din instituţiile de învăţământ superior militar care deţin titluri didactice universitare participă, la solicitarea Direcţiei management resurse umane, în calitate de formator, la proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire metodică a personalului din centre.

Art. 12. - Anual, Direcţia management resurse umane elaborează, pe baza datelor transmise de structurile coordonatoare, Sinteza privind formarea continuă în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale, pentru anul anterior, pe care o prezintă ministrului apărării naţionale, după caz.

Art. 13- - în cadrul programelor de cooperare cu diferiţi parteneri străini pot fi dezvoltate proiecte comune de învăţare reciprocă a limbilor oficiale ale statelor armatelor partenere, în condiţiile legii.

Art. 14. - (1) La reorganizare, structurile care au în compunere centre regionale de resurse şi învăţare întreprind demersuri pentru integrarea funcţiilor acestora în cadrul centrelor cărora le-au fost subordonate.

(2) Funcţiile din cadrul centrelor regionale de resurse şi învăţare vor fi integrate în condiţiile păstrării actualelor elemente de stat de organizare, inclusiv cu personalul care le încadrează.

(3) Logistica specifică centrelor regionale de resurse şi învăţare intră în administrarea centrelor în care se integrează şi va fi utilizată pentru desfăşurarea programelor de formare.

Art. 15. - (1) Conducerea centrelor este asigurată de şeful centrului, funcţie prevăzută să fie încadrată cu personal militar sau civil.

(2) Tipul funcţiei de şef centru şi, după caz, gradul militar asociat acesteia, precum şi criteriile de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea acesteia se stabilesc de către Direcţia management resurse umane, împreună cu structurile coordonatoare, în funcţie de dimensiunea şi misiunea centrului, precum şi de atribuţiile postului respectiv.

(3) Până la înfiinţarea funcţiei de şef centru, structurile coordonatoare desemnează, din unitatea militară în care funcţionează centrul, persoana care asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice.

Art. 16. - La programele de formare organizate în centre poate participa şi personal din afara Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii.

Art. 17. - Şeful Direcţiei management resurse umane emite dispoziţii privind stabilirea nevoii şi cererii de formare continuă în domeniul limbilor străine, precum şi proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea programelor de formare şi a centrelor.

Art. 18. - Definiţiile termenilor folosiţi sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXĂ

la norme

 

GLOSAR

Termeni şi definiţii

 

Absolvent - persoană care a promovat testul de evaluare finală la sfârşitul programului de formare

Aci de studii - document care certifică faptul că o anumită persoană a absolvit un program de formare sau a finalizat o secvenţă a acestuia

Beneficiar intern - structură/persoană din Ministerul Apărării Naţionale care formulează nevoi de formare

Beneficiar extern - structură/persoană din afara Ministerului Apărării Naţionale, din ţară sau străinătate, care formulează nevoi de formare

Cerere de formare - numărul de locuri la programele de formare din oferta centrelor, pe care o structură beneficiară le poate finanţa, într-o anumită perioadă de timp

Comisia metodico-administrativă - entitate organizaţională nepermanentă, constituită la nivelul structurii coordonatoare din personal cu atribuţii didactice şi personal cu atribuţii administrative, din cadrul centrelor şi al structurilor coordonatoare

Cursant - persoană înmatriculată la un anumit program de formare

Formare continuă - acţiune ulterioară formării profesionale iniţiale care asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe

Lista posturilor cu cerinţe lingvistice - document centralizator care cuprinde situaţia tuturor posturilor din Ministerul Apărării Naţionale ale căror atribuţii pot fi îndeplinite de persoane care deţin un anumit nivel de competenţă lingvistică, conform STANAG 6001

Nevoie de formare - discrepanţa dintre nivelul actual al cunoştinţelor, deprinderilor sau atitudinilor unei persoane şi nivelul de competenţă lingvistică cerut prin fişa postului pe care aceasta îl ocupă

Ofertă de formare - totalitatea programelor de formare pe care un centru le poate organiza şi desfăşura şi care vin în sprijinul satisfacerii nevoilor de formare

Plan al programului de formare - document care descrie elementele de proiectare ale programului de formare şi ale componentelor acestuia: denumire, obiective generale şi specifice exprimate în competenţe lingvistice ce urmează să fie dobândite, durată, perioadă de desfăşurare, grup-ţintă căruia i se adresează, indicaţii metodico-organizatorice, structura conţinutului, resurse necesare

Plan de formare continuă în domeniul limbilor străine - document care cuprinde totalitatea programelor de formare organizate de centre într-o anumită perioadă de timp

Program de formare - succesiunea logică de activităţi de tipul cursurilor, seminarelor, modulelor, corelate şi menite să conducă, în mod unitar, la formarea, dezvoltarea sau menţinerea competenţelor lingvistice dorite

Structură beneficiară - structura care are în subordine unităţile militare în care este încadrat personalul care face obiectul formării: structuri centrale, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale

Structură coordonatoare - structura care subordonează nemijlocit centrul şi asigură managementul la nivel operaţional al programelor de formare

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor

 

Văzând Referatul privind aprobarea Instrucţiunilor pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor,

în conformitate cu pct. 2.1.6.3. „Scăderea din gestiune a stocurilor” din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Ordinul ministrului justiţiei nr. 963/C/2005*) „Norme privind organizarea, conducerea şi funcţionarea gospodăriilor agrozootehnice înfiinţate în unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor”,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1, - Se aprobă Instrucţiunile pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru îndeplinirea dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare noii reglementări propuse.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei,

Florin Aurel Moţiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 iunie 2013.

Nr. 1.891/C.

 

*) Ordinul ministrului justiţiei nr. 963/C/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor

 

Art. 1. - Valoarea pagubelor produse prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor în gospodăriile agrozootehnice ale unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare se scade din evidenţa contabilă a acestor unităţi potrivit procedurii reglementate prin prezentele instrucţiuni.

Art. 2. - Sunt considerate pagube produse de calamităţi naturale şi, respectiv, de boli transmisibile ale animalelor:

a) pierderile de recoltă produse prin acţiunea, pe areale extinse, a unor fenomene naturale, cum sunt: inundaţii, grindină, îngheţ, ploi abundente, vânt puternic, secetă excesivă, incendii şi alte asemenea fenomene;

b) pierderile de animale produse ca urmare a unor boli transmisibile ale animalelor şi a unor fenomene naturale, cum sunt: inundaţii, cutremure, incendii datorate descărcărilor electrice, geruri extreme, precum şi alte asemenea fenomene.

Art. 3. - (1) Conducerea unităţii penitenciare va informa, în termen de 24 de ore de la producerea fenomenului, conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor despre apariţia calamităţilor naturale sau a bolilor transmisibile ale animalelor.

(2) în cazul apariţiei de boli transmisibile ale animalelor, conducerea unităţii penitenciare va anunţa imediat, prin orice modalitate de comunicare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 4. -- (1) în vederea scăderii din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor, la nivelul fiecărei unităţi penitenciare se constituie, prin decizie, o comisie formată din următorii membri: preşedinte, un reprezentant al compartimentului economico-administrativ, reprezentanţi ai compartimentelor logistic şi ai compartimentului contabil şi un inginer sau tehnician agronom, respectiv medic ori tehnician veterinar.

(2) Comisia de constatare a pierderilor de producţie şi de stabilire a valorii pagubelor produse de calamităţi naturale/boli transmisibile ale animalelor are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte Actul de constatare iniţială a pierderilor din calamităţi provocate de acţiunea factorilor naturali, conform anexei nr. 1, şi, respectiv, Actul de moarte - dispariţie şi sacrificare de necesitate a animalelor, conform anexei nr. 4, ca urmare a cercetării la faţa locului;

b) solicită Administraţiei Naţionale de Meteorologie certificarea factorului natural care a determinat calamitatea;

c) sesizează celelalte instituţii competente potrivit legii în vederea certificării faptului că pagubele sunt produse ca urmare a unor calamităţi naturale, respectiv boli transmisibile ale animalelor;

d) efectuează procedurile necesare determinării procentului de distrugere a culturilor;

e) întocmeşte Baza de calcul pentru determinarea pierderilor financiare, după încheierea ciclului de producţie în sectorul vegetal sau pe baza documentelor de gestiune şi sanitar-veterinare în sectorul zootehnic;

f) întocmeşte Procesul-verbal de constatare şi stabilire a pierderilor din calamităţi provocate de acţiunea factorilor naturali, conform anexei nr. 2, în baza următoarelor documente:

- Actul de constatare iniţială a pierderilor din calamităţi provocate de acţiunea factorilor naturali, conform anexei nr. 1;

- Baza de calcul pentru determinarea pierderilor financiare, conform anexei nr. 3;

- adresa primită de la Administraţia Naţională de Meteorologie;

g) întocmeşte, pentru sectorul zootehnic, după primirea actului de stingere oficială a bolii, o notă de informare asupra apariţiei, evoluţiei şi stingerii bolii, la care se anexează Baza de calcul pentru determinarea pierderilor financiare şi documentele oficiale emise de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;

h) înaintează conducerii unităţii spre aprobare/avizare documentele justificative.

(3) în condiţiile în care valoarea pagubei depăşeşte plafonul valoric ce este aprobat de către ordonatorul terţiar de credite, conform art. 5, conducerea unităţii penitenciare avizează documentaţia şi o înaintează conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor spre aprobare sau avizare.

(4) Pentru culturile şi plantaţiile agricole la care daunele nu depăşesc 20% din producţia planificată, comisia de constatare a pierderilor de producţie şi de stabilire a valorii pagubelor produse de calamităţi naturale/boli transmisibile ale animalelor din unitate poate propune recalcularea preţului de cost, dacă acest cost nu depăşeşte preţul de pe piaţa liberă.

(5) Pentru culturile şi plantaţiile agricole la care daunele depăşesc 20% din producţia planificată, comisia de constatare a pierderilor de producţie şi de stabilire a valorii pagubelor produse de calamităţi naturale/boli transmisibile ale animalelor din unitate propune scăderea din evidenţa contabilă a unităţii a valorii pagubelor rezultate din calamităţi naturale.

Art. 5. - (1) în sistemul administraţiei penitenciare, competenţa pentru aprobarea scăderii din evidenţa contabilă a valorii pagubelor revine:

a) ordonatorului terţiar de credite, până la limita plafonului valoric de 8.000 lei;

b) ordonatorului secundar de credite, până la limita plafonului valoric de 20.000 lei;

c) ordonatorului principal de credite, pentru pagube ce depăşesc plafonul valoric de 20.000 lei.

(2) Aprobarea scăderii din evidenţa contabila a valorii pagubelor produse este dispusă de ordonatorul de credite prin decizie sau ordin, după caz.

(3) în condiţiile în care valoarea pagubelor depăşeşte plafonul valoric ce poate fi aprobat de către ordonatorul secundar de credite, conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor avizează documentele justificative şi le înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite.

Art. 6. - Administraţia Naţională a Penitenciarelor verifică şi analizează documentele justificative privind pierderile de producţie şi stabilirea valorii pagubelor, transmise de unităţile subordonate.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

 

ANF/ANr.1

la instrucţiuni

 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A PENITENCIARELOR

 

Penitenciarul....................

Director unitate,

Nr. ..........din................

………………………………….

 

ACT

de constatare iniţială a pierderilor din calamităţi provocate de acţiunea factorilor naturali

 

Comisia, constituită conform Deciziei de zi pe unitate nr. ........................... din..........................................., compusă din:

1......................................................................, reprezentant ai compartimentului economico-administrativ - preşedinte;

2......................................................................, reprezentant al compartimentului logistic - membru;

3......................................................................, reprezentant al compartimentului contabil - membru;

4...................................................................., reprezentant de specialitate (inginer sau tehnician agronom, medic sau tehnician veterinar) - membru

În urma efectuării măsurătorilor, comisia a constatat următoarele:

- Cultura de.....................................înfiinţată pe suprafaţa de................ha, a fost calamitată în proporţie de.............%.

- Pierderile de producţie au fost provocate de...................................................................................................................

Comisia propune următoarele măsuri:

a) înlocuirea culturii calamitate cu cultura de..................................., în suprafaţă de ....... ha, până la data de.............prin executarea următoarelor lucrări:

..........................................................................................................................................................................................................;

b) menţinerea culturii sub observaţie.........................................................................................................................................;

c) completarea cantităţilor de produse agricole distruse, prin acţiunea de..........................................................................;

d) alte propuneri:...................................................................................................................................................................

 

Membrii comisiei

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Semnături

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

 

ANEXA Nr. 2

la instrucţiuni

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A PENITENCIARELOR

Penitenciarul....................

Nr. ..........din................

 

Se aprobă,

Ordonator de credite,

..........................................................

 

PROCES-VERBAL

nr. ............din..............

de constatare şi stabilire a pierderilor din calamităţi provocate de acţiunea factorilor naturali

 

Încheiat astăzi,.............

 

Comisia, constituită conform Deciziei de zi pe unitate nr. ...................................din...................................., compusă din:

1........................................................................ reprezentant al compartimentului economico-administrativ - preşedinte;

2........................................................................ reprezentant al compartimentului logistic - membru;

3........................................................................ reprezentant al compartimentului contabil - membru;

4......................................................................., reprezentant de specialitate (inginer sau tehnician agronom, medic ori tehnician veterinar) - membru

Ne-am întrunit pentru constatarea şi stabilirea pierderilor din calamităţi provocate de...........................,

1. La data de............s-a constatat că suprafaţa de........cultivată cu..............a fost calamitată în proporţie de.......%, cultura prezentându-se astfel:

.............................................................................................................................................................

Producţia medie planificată la această cultură a fost de.....................................................................................................

2. În urma verificării documentelor primare existente s-a constatat că la această cultură, până la momentul producerii evenimentului, s-au efectuat următoarele lucrări:

- lucrări de pregătire a terenului efectuate până la însămânţare (plantare):.........................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- însămânţarea (plantarea) suprafeţei de......ha, care s-a efectuat în perioada...................................................................;

- lucrări de îngrijire aplicate:......................................................................................................................................................;

- alte lucrări efectuate:.................................................................................................................................................................

3. În momentul când s-a produs calamitatea, stadiul de vegetaţie şi de dezvoltare a plantelor se prezenta astfel:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

4. Împrejurările şi intensitatea factorilor care au produs calamitarea culturii:.......................................................................

5. În urma efectuării măsurătorilor pentru determinarea procentului de distrugere a culturii evaluate, s-a constatat că faţă de un număr mediu, normal, de..........plante/ha (mp), un număr de........plante/ha (mp) sunt sănătoase şi un număr de......... plante/ha (mp) sunt distruse.

De asemenea, un număr de........plante/ha (mp) sunt distruse din alte cauze.

Rezultă că pe suprafaţa afectată de calamitate se înregistrează o pierdere de producţie faţă de plan în proporţie de.....%, reprezentând o pierdere totală de producţie de............kg.

Din pierderea totală, comisia stabileşte că......% se diminuează pentru neaplicarea măsurilor agrotehnice şi alte cauze subiective, iar pierderea din cauza calamităţilor este de.....%, ceea ce reprezintă o pierdere de producţie de.............kg.

6. În urma încheierii ciclului de producţie s-a obţinut o cantitate de.............kg, în valoare de.............lei (pct. 8 din baza de calcul prevăzută în anexa nr. 3 la instrucţiuni), reprezentând un procent de pierdere de.........% faţă de totalul cheltuielilor efectuate în valoare de............lei (pct. 7 din baza de calcul prevăzută în anexa nr. 3 la instrucţiuni).

Comisia propune scăderea din evidenţa contabilă, în contul statului, a cheltuielilor de producţie în valoare de..............lei, conform bazei de calcul anexate la prezentul proces-verbal.

La prezentul proces-verbal s-au anexat următoarele acte:.....................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare, respectându-se întocmai Instrucţiunile pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor.

 

Membrii comisiei

(semnăturile)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

 

ANEXA Nr. 3

la instrucţiuni

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A PENITENCIARELOR

Penitenciarul..............................

Nr. ..........din..............................

 

Director unitate,

..........................................................

 

 

BAZĂ DE CALCUL

pentru determinarea pierderilor financiare

 

La culturile de........................, până la data de...................., când s-a constatat calamitatea, s-au avut în vedere următoarele:

1. Suprafaţa calamitată............................................ha

2. Cheltuieli materiale..............................................lei, din care:

- sămânţă..............................................................lei

- îngrăşăminte.......................................................lei

- carburanţi............................................................lei

- alte materiale......................................................lei

3. Cheltuieli cu lucrările mecanice...........................lei

4. Cheltuieli cu forţa de muncă (inclusiv salariile specialiştilor)...............lei

5. Cheltuieli indirecte................................................lei

6. Alte cheltuieli.......................................................lei

7 Total cheltuieli (2 + 3 + 4 + 5 + 6)........................lei

8- Venituri realizate..................................................lei

9. Valoarea pierderilor din calamităţi (7 - 8)............lei

10. Procent de pierdere (9 : 7).......”... %

 

Membrii comisiei

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

 

Contabil,

..........................................................

 

ANEXA Nr. 4

la instrucţiuni

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

Unitatea..........................

 

Directorul unităţii

..........................................................

(semnătura)

 

ACT

de moarte - dispariţie şi sacrificare de necesitate a animalelor

la data de..........................

 

Astăzi, data de mai sus, au fost înregistrate următoarele mortalităţi (de animale)

 

Nr. crt.

Specia/ Categoria

Nr. matricol

Sex

Nr. capete

Greutatea totală

- kg -

Preţ unitar

- lei -

Valoarea totală

- lei -

Produse recuperate

Cauzele morţii, dispariţiei sau sacrificării de necesitate

cantitate

cantitate

cantitate

U.M

U.M

U.M

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea recuperărilor (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia:

1...........................

2...........................

3...........................

Medic veterinar


..........................................................

(semnătura şi parafa)

 

 

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 aprilie 2013, se face următoarea rectificare:

- La pct. 5*) „Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii”, în loc de: „7.159.474,65 lei;”se va citi: „7.238.146,65 lei;”.

*) Ase vedea şi rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 21 mai 2013.

În Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 15 iulie 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. 21 alin. (1), în loc de: „... Monitorul Oficial al României, Partea I...”se va citi: „... Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a...”.