MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 574/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 574         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

666. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

673. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64 + 884 - (inclusiv drumul de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea pe pod)”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.892. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.038/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. c)-e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea nr. 139 din 30.05.2013 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, având datele de identificare prevăzute la nr. crt.1 din anexa nr. 1. precum şi a unor imobile dobândite de statul român în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2-5 din anexa nr. 1.

Art. II. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. III. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a efectuării unei lucrări de investiţii puse în funcţiune.

Art. IV. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a reevaluării şi efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune.

Art. V. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a reevaluării.

Art. VI. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a reevaluării, precum şi corectarea unor erori materiale privind adresele înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art. VII. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi de imobil aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. VIII. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 8, ca urmare a înscrierii eronate.

Art. IX. - Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. X. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Viceprim-ministru,

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 septembrie 2013.

Nr. 666.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4204305

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credite

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

CLASA 8: Bunuri publice de stat

GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie speciala

Elemente de identificare

Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date în folosinţă gratuită

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de

clasificare

Tipul bunului

Denumirea

Descrierea

tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia

actuală: închiriere/

concesiune/

date în

folosinţă gratuită

Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/

primeşte

Descrierea

Perioada

Baza legală

Administrare/ concesiune

H.G.

Date de identificare

1

-

8.19.01.

Imobil

Teren

 

 

Judeţul Sibiu

2013

93.692

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 139 din 30.05.2013

Administrare

-

-

-

-

-

2

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Braşov

2002

90.000

Contract de cumpărare nr. 744 din 24.07.2002

Administrare

-

-

-

-

-

3

-

8.19.01.

Imobil

Garaj

 

 

Judeţul Neamţ

2012

6.890

Contract de donaţie nr. 1.290 din 17.10.2012

Administrare

-

-

-

-

-

4

-

8.19.01.

Imobil

Sediu

 

 

Judeţul Satu Mare

2012

723.700

Contract de donaţie nr. 2.856 din 18.07.2012

Administrare

-

-

-

-

-

5

-

8.19.01.

Construcţie

Sediu

 

 

Judeţul Sibiu

1998

91.006

Autorizaţie de construire nr. 3/1995, Proces-verbal de recepţie finală nr. 969.355 din 30.12.1998

Administrare

-

-

-

-

-

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

 

4204305

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credite

 

3. Ordonator terţiar de credita

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

CLASA 8: Bunuri publice de stat

GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială

Elemente de identificare

Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date în folosinţă gratuită

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/

darii în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/ date în folosinţă gratuită

Baza legală şi datele de identificare ale celui

care închiriază/

concesionează/

primeşte

Descrierea

Perioada

Baza legală

Administrare/ concesiune

H.G.

Date de identificare

1

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Municipiul Bucureşti

2004

654.872

Guvernului nr. 1.304/2004 nr. 2.336/2004

Administrare

-

-

-

-

-

2

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Municipiul Bucureşti

2004

616.230

Hotărârile Guvernului nr. 1.304/2004 şi nr. 2.336/2004

Administrare

-

-

-

-

-

3

-

8.19.01.

Imobil

Teren

 

 

Judeţul Ilfov

2000

4.849

Hotărârile Guvernului nr. 346/2000 şi nr. 2.336/2004

Administrare

-

-

-

-

-

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului la care se actualizează valoarea de Inventar, ca urmare a efectuării unei lucrări de investiţii pusă în funcţiune

 

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credita

 

4204305

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

CLASA 8: Bunuri publice de stat

GRUPA 8.19: Bunuri destinata apărării naţionale şi cu destinaţie specială

 

Elemente de identificare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

Baza legala

105.246

8.19.01

Sediu

Judeţul Argeş

11.546.636

Autorizaţie de construire nr. 3 din 31.05.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.077 din 19.11.2012

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării şi efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4204305

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

CLASA 8: Bunuri publice de stat

GRUPA 8,19; Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială

Elemente de identificare

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

Baza legală

0

1

2

3

4

5

6

1

105.417

8.19.01

Sediu

Judeţul Cluj

1.564.253

Autorizaţie de construire nr. 9 din 5.10.2009, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.4.030 din 21.06.2010

2

105.503

8.19.01

Sediu

Judeţul Dâmboviţa

7.892.419

Autorizaţie de construire nr. 1 din 7.03.2011, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.086 din 15.05.2013

3

105.946

8.19.01

Sediu

Judeţul Giurgiu

31.465.141

Autorizaţie de construire nr. 6 din 1.08.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.073 din 29.10.2012

4

105.716

8.19.01

Sediu

Judeţul Neamţ

5.097.035

Autorizaţie de construire nr. 2 din 4.05.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.078 din 28.11.2012

5

105.815

8.19.01

Sediu

Judeţul Suceava

2.233.490

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 67.453 din 30.01.2013

6

105.936

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

43.774.654

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.028 din 14.06.2010

7

105.939

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

23.377.047

Autorizaţie de construire nr. 11 din 29.12.2009, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.084 din 19.04.2013

8

105.984

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

30.284.050

Autorizaţie de construire nr. 4 din 31.05.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.076 din 16.11.2012

9

106.000

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

12.467.327

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.032 din 28.07.2010

10

106.006

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

3.227.887

Autorizaţie de construire nr. 10 din 11.11.2009, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.033 din 27.08.2010

11

147.498

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

27.594.225

Autorizaţie de construire nr. 7 din 02.08.2010, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.069 din 3.09.2012

12

153.301

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

76.027.605

Autorizaţie de construire nr. 7 din 3.09.2009, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.075 din 1511.2012

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4204305

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

C1ASA 8: Bunuri publice de stat

GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială

Elemente de identificare

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

1

35.534

8.19.01

Sediu

Judeţul Mureş

360.800

2

35.535

8.19.01

Sediu

Judeţul Mureş

41.898

3

35.536

8.19.01

Teren

Judeţul Mureş

447.036

4

35.551

8.19.01

Sediu

Judeţul Constanţa

483.023

5

35.552

8.19.01

Teren

Judeţul Constanţa

2.464.454

6

103.619

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

3.255.916

7

103.779

8.19.01

Sediu

Judeţul Prahova

346.583

8

103.783

8.19.01

Sediu

Judeţul Prahova

11.257.159

9

104.258

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

465.425

10

105.235

8.19.01

Sediu

Judeţul Arad

3.451.136

11

105.257

8.19.01

Sediu

Judeţul Bacău

27.000

12

105.281

8.19.01

Sediu

Judeţul Bihor

6.816.351

13

105.313

8.19.01

Teren

Judeţul Bistriţa

501.539

14

105.314

8.19.01

Sediu

Judeţul Bistriţa

5.795.655

15

105.357

8.19.01

Sediu

Judeţul Brăila

1.012.827

16

105.358

8.19.01

Sediu

Judeţul Brăila

14.993

17

105.371

8.19.01

Sediu

Judeţul Buzău

1.781.B28

18

105.384

8.19.01

Sediu

Judeţul Caraş-Severin

1.043.998

19

105.385

8.19.01

Sediu

Judeţul Caraş-Severin

1.338.484

20

105.386

8.19.01

Sediu

Judeţul Caraş-Severin

6.862

21

105.387

8.19.01

Sediu

Judeţul Caraş-Severin

19.826

22

105.388

8.19.01

Sediu

Judeţul Caraş-Severin

39.557

23

105.389

8.19.01

Sediu

Judeţul Caraş-Severin

41.824

24

105.413

8.19.01

Sediu

Judeţul Călăraşi

5.363.580

25

105.433

8.19.01

Cămin de garnizoană

Judeţul Cluj

67.259

26

105.434

8.19.01

Sediu

Judeţul Cluj

610.296

27

105.435

8.19.01

Sediu

Judeţul Constanţa

5.031.161

28

105.437

8.19.01

Sediu

Judeţul Constanţa

47.486

29

105.439

8.19.01

Sediu

Judeţul Constanţa

41.278

30

105.440

8.19.01

Sediu

Judeţul Constanţa

199.755

31

105.441

8.19.01

Sediu

Judeţul Constanţa

75.998

32

105.471

8.19.01

Sediu

Judeţul Covasna

4.535.925

33

105.472

8.19.01

Sediu

Judeţul Covasna

993.441

34

105.473

8.19.01

Sediu

Judeţul Covasna

131.559

35

105.505

8.19.01

Sediu

Judeţul Dâmboviţa

183.340

36

105.511

8.19.01

Sediu

Judeţul Dolj

3.265.415

37

105.544

8.19.01

Sediu

Judeţul Giurgiu

2.012.042

38

105.551

8.19.01

Sediu

Judeţul Gorj

3.386.358

39

105.562

8.19.01

Sediu

Judeţul Harghita

2.965.170

40

105.563

8.19.01

Sediu

Judeţul Harghita

520.293

41

105.564

8.19.01

Sediu

Judeţul Harghita

874.042

42

105.566

8.19.01

Sediu

Judeţul Harghita

174.770

43

105.613

8.19.01

Sediu

Judeţul Hunedoara

3.152.010

44

105.630

8.19.01

Sediu

Judeţul Ialomiţa

1.287.181

45

105.646

8.19.01

Sediu

Judeţul Iaşi

38.573

46

105.661

8.19.01

Sediu

Judeţul Maramureş

4.337.703


0

1

2

3

4

5

47

105.679

8.19.01

Sediu

Judeţul Mehedinţi

3.793.066

48

105.680

8.19.01

Sediu

Judeţul Mehedinţi

153.134

49

105.682

8.19.01

Sediu

Judeţul Mehedinţi

482.211

50

105.703

8.19.01

Sediu

Judeţul Mureş

2.371.727

51

105.714

8.19.01

Sediu

Judeţul Mureş

920.332

52

105.717

8.19.01

Sediu

Judeţul Neamţ

1.246.548

53

105.718

8.19.01

Sediu

Judeţul Neamţ

157.689

54

105.749

8.19.01

Sediu

Judeţul Prahova

1.037.910

55

105.750

8.19.01

Sediu

Judeţul Prahova

82.735

56

105.791

8.19.01

Sediu

Judeţul Sălaj

1.947.275

57

105.792

8.19.01

Sediu

Judeţul Sălaj

7.324

58

105.803

8.19.01

Sediu

Judeţul Sibiu

505.114

59

105.816

8.19.01

Sediu

Judeţul Suceava

177.303

60

105.817

8.19.01

Sediu

Judeţul Suceava

33.189

61

105.818

8.19.01

Sediu

Judeţul Suceava

4.422

62

105.831

8.19.01

Sediu

Judeţul Teleorman

2.082.102

63

105.832

8.19.01

Sediu

Judeţul Teleorman

307.484

64

105.833

8.19.01

Sediu

Judeţul Teleorman

335.530

65

105.835

8.19.01

Sediu

Judeţul Teleorman

48.D30

66

105.872

8.19.01

Sediu

Judeţul Tulcea

1.112.009

67

105.873

8.19.01

Sediu

Judeţul Tulcea

138.398

68

105.887

8.19.01

Sediu

Judeţul Vaslui

487.709

69

105.905

8.19.01

Sediu

Judeţul Vâlcea

2.356.372

70

105.907

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Vâlcea

950.056

71

105.924

8.19.01

Sediu

Judeţul Vrancea

1.098.153

72

105.933

8.19.01

Spital

Judeţul Ilfov

148.537.B92

73

105.935

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

973.334

74

105.937

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

172.975

75

105.938

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

4,232.831

76

105.940

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

417.420

77

105.943

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

13.079.863

78

105.955

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

5.052.910

79

105.956

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

10.318.519

80

105.962

8.19.01

Policlinică

Municipiul Bucureşti

10.351.404

81

105.967

8.19.01

Sediu

Judeţul Constanţa

1.622.156

82

105.968

8.19.01

Cămin de garnizoană

Judeţul Constanţa

8.675.973

83

105.969

8.19.01

Cămin de garnizoană

Judeţul Constanţa

6.381.371

84

105.971

8.19.01

Cămin de garnizoana

Judeţul Vâlcea

768.097

85

105.972

8.19.01

Cămin de garnizoană

Judeţul Vâlcea

6.478.141

86

105.973

8.19.01

Cămin de garnizoană

Judeţul Braşov

936.624

87

105.975

8.19.01

Sediu

Judeţul Braşov

1.930.067

88

105.976

8.19.01

Cămin de garnizoană

Judeţul Prahova

3.760.025

89

105.977

8.19.01

Cămin de garnizoană

Judeţul Prahova

813.725

90

105.978

8.19.01

Cămin de garnizoană

Judeţul Bihor

1.714.283


0

1

2

3

4

5

91

105.980

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

44.464.023

92

105.981

8.19.01

Cămin de garnizoană

Judeţul Ilfov

12.920.544

93

105.982

8.19.01

Cămin de garnizoană

Judeţul Ilfov

1.171.556

94

105.986

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

3.001.604

95

105.987

8.19.01

Teren

Municipiul Bucureşti

2.597.623

96

105.991

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

3.487.371

97

105.992

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

1.071.787

98

105.994

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

1.363.535

99

105.995

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

2.018.978

100

105.996

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

1.593.329

101

105.997

8.19.01

Teren

Judeţul Tulcea

357.299

102

105.999

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

289.156

103

106.001

8.19.01

Cămin de garnizoană

Municipiul Bucureşti

73580

104

106.003

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

39.572.218

105

106,004

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

2.140.778

106

106.007

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

2.116.711

107

106.009

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

2.064

108

113.939

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

3.265.721

109

113.994

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

392.052

110

114.202

8.19.01

Sediu

Judeţul Constanţa

3.499.930

111

114.270

8.19.01

Sediu

Judeţul Constanţa

224.798

112

120,827

8.19.01

Sediu

Judeţul laşi

10.392.253

113

121.091

8.19.01

Teren

Municipiul Bucureşti

5.153196

114

144.533

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

1.033.967

115

144.534

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

251 883

116

144.742

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

44.358.614

117

145.153

8.19.01

Sediu

Judeţul Sibiu

2.609.013

118

145.155

8.19.01

Sediu

Judeţul Braşov

4.389.086

119

145.176

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

3.204.480

120

147.140

8.19.01

Sediu

Judeţul Ilfov

14.045.117

121

148.976

8.19.01

Teren

Municipiul Bucureşti

5.142.561

122

148.977

8.19.01

Teren

Municipiul Bucureşti

1.578.713

123

148.978

8.19.01

Teren

Municipiul Bucureşti

3.791.583

124

148.981

8.19.01

Sediu

Judeţul Alba

9.496

125

148.983

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Prahova

412.405

126

152.095

8.19.01

Sediu

Judeţul Covasna

890.423

127

152.096

8.19.01

Sediu

Judeţul Harghita

601.376

128

153.165

8.19.01

Sediu

Judeţul Argeş

125.734

129

153.166

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

16.820.109

130

154.969

8.19.01

Sediu

Municipiul Bucureşti

871.806

131

155.500

8.19.01

Construcţie anexă cămin de garnizoană

Judeţul Vâlcea

301.530

132

155.501

8.19.01

Bloc locuinţe de intervenţie

Municipiul Bucureşti

20.634.722

133

155.504

8.19.01

Garaj

Municipiul Bucureşti

11.699.059


0

1

2

3

4

5

134

155.507

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Alba

48.805

135

155.511

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Arad

67.362

136

155.512

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Arad

55.412

137

155.514

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Bacău

60.125

138

155.515

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Bacău

54.879

139

155.516

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Bacău

24.699

140

155.517

8.19.01

Sediu

Judeţul Bacău

138.073

141

155.520

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Bistriţa

64.469

142

155.521

8.19.01

Sediu

Judeţul Botoşani

14.835

143

155.522

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Botoşani

29.447

144

155,529

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Caraş-Severin

59.616

145

155.530

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Caraş-Severin

86.872

146

155.531

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Caraş-Severin

79488

147

155.533

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Călăraşi

71.592

148

155.535

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Cluj

134.902

149

155.536

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Cluj

84.351

150

155.541

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Covasna

99.064

151

155.542

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Dâmboviţa

21.725

152

155.543

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Dâmboviţa

35863

153

155.546

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Giurgiu

24.568

154

155.548

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Giurgiu

139.352

155

155.549

8.19.01

Cămin de garnizoană

Judeţul Gorj

140.377

156

155.553

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Harghita

145.600

157

155.554

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Harghita

115.722

158

155.555

8.19.01

Sediu

Judeţul Harghita

74.691

159

155.557

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Ialomiţa

97.615

160

155.558

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Ialomiţa

80.052

161

155.560

8.19.01

Teren

Judeţul laşi

1.901.925

162

155.561

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul laşi

511.130

163

155.562

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul laşi

242.670

164

155.567

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Mureş

285.835

165

155.568

8.19.01

Locuinţa de intervenţie

Judeţul Mureş

391.441

166

155.569

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Mureş

290.738

167

155.570

8.19.01

Sediu

Judeţul Mureş

234.590

168

155.571

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Neamţ

128.347

169

155.572

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Neamţ

202.168

170

155.573

8.19.01

Sediu

Judeţul Neamţ

113.364


0

1

2

3

4

5

171

155.574

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Neamţ

139.465

172

155.575

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Neamţ

185.770

173

155.576

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Neamţ

72.009

174

155.577

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Neamţ

189.339

175

155.580

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Prahova

126.623

176

155.581

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Satu Mare

115.363

177

155.582

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Satu Mare

115.363

178

155.583

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Satu Mare

44.513

179

155.584

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Satu Mare

81.526

180

155.595

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Teleorman

33.126

181

155.596

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Teleorman

42.363

182

155.597

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Teleorman

35.377

183

155.598

8.19.01

Sediu

Judeţul Teleorman

169.069

184

155.599

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Timiş

87.629

185

155.601

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Tulcea

67.502

186

155.602

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Tulcea

6.781

187

155.603

8.19.01

Sediu

Judeţul Tulcea

17.686

188

155.604

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Tulcea

36.279

189

155.606

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Vâlcea

67938

190

155.608

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Vâlcea

21.624

191

155.610

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Vrancea

765.388

192

155.611

8.19.01

Sediu

Judeţul Vrancea

217.206

193

155.612

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Municipiul Bucureşti

25.033

194

155.613

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Municipiul Bucureşti

33227

195

155.614

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Municipiul Bucureşti

213.195

196

155.615

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Municipiul Bucureşti

98.050

197

155.616

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Municipiul Bucureşti

42414

198

155.617

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Municipiul Bucureşti

160.126

199

155.618

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Municipiul Bucureşti

152.698

200

155.619

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Municipiul Bucureşti

49.356

201

155.620

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Municipiul Bucureşti

71521

202

155.621

8.19.01

Locuinţa de intervenţie

Municipiul Bucureşti

265.569

203

158.504

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul laşi

228.679

204

158.505

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul laşi

452.248

205

158.507

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Prahova

45.999

206

158.508

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Satu Mare

33.850

207

158.509

8.19.01

Locuinţă de intervenţie

Judeţul Satu Mare

37.094

 

ANEXA Nr. 6

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării, şi la care se corectează adresele înscrise eronat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4204305

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

CLASA 8: Bunuri publice de stat

GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială

Elemente de identificare

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Valoarea de inventar - lei -

0

1

2

3

4

5

1

105,934

8.19.01

Sediu

Judeţul Ilfov

560.003

2

105.941

8.19.01

Teren

Judeţul Ilfov

9.525.493

3

105.957

8.19.01

Sediu

Judeţul Ilfov

4.577.160

4

105.958

8.19.01

Sediu

Judeţul Ilfov

1.275.396

5

105963

8.19.01

Sediu

Judeţul Ilfov

8.757.370

 

ANEXA Nr. 7

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii de imobil care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

 

Numărul atribuit de către Ministerul Publice/ Codul de clasificare

Denumirea bunului şi adresa

Valoarea de inventar a bunului aflat în domeniul public

- lei -

Valoarea de inventar care iese din domeniul public

- lei -

Valoarea de inventar care rămâne în public

- lei -

 

Descrierea tehnică a părţii de imobil care iese din domeniul public

Ordonatorul/ Administratorul de la care se scoate bunul din domeniul public al statului

105.344 - parţial/ 8.19.01.

Sediu Judeţul 1 Braşov

1.990.599

54.914

1.935.685

Decizia civilă nr. 91 A din 8.02.2010 a Curţii de Apel Bucureşti, rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 3.911 din 12.05.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; Decizia nr. 55

din 25.07.2011 a directorului Serviciului Român de Informaţii,

definitivă

1. Teren: cota de 55% din suprafaţa totală de 1.730 mp restituită în natură

2. Construcţie: spaţiile de la parter (un hol, un grup sanitar şi două încăperi) deţinute exclusiv de către Serviciul Român de Informaţii, precum şi cota de 1/2 din spaţiile de la parter (o sală de mese, o sală de şedinţe şi o sală de protocol), deţinute în comun cu Ministerul Afacerilor Interne

Serviciul Român de Informaţii

CUI 4204305

 

ANEXA Nr. 8

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a înscrierii eronate

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4204305

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

GLAS A 8”. Bunuri publice de stat

GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială

Elemente de identificare

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Situaţia actuală

Observaţii

1

105.857

8.19.01

Sediu

Judeţul Timiş

Imobilul aparţine proprietăţii municipiului Lugoj.

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 60 din

26.04.2000 si nr. 71 din 29.03.2012, Cartea funciară nr. 404616 Lugoj

2

105.565

8.19.01

Sediu

Judeţul Harghita

Imobilul se află în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

Nr. MFP 114.855 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă Ministerului Afacerilor Interne

3

155.508

8.19.01

Locuinţa de intervenţie

Judeţul Alba

Imobilul este înregistrat cu nr. MFP 105.390, sens în care este necesară radierea nr. MFP 155.508.

 

4

155.537

8.19.01

Cabinet medical

Judeţul Cluj

Imobilul este înregistrat cu nr. MFP 105.434, sens în care este necesară radierea nr. MFP 155.537.

 

5

155.538

8.19.01

Sediu

Judeţul Cluj

Imobilul este înregistrat cu nr. MFP 105.433, sens în care este necesară radierea nr. MFP 155.538.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64 + 884 - (inclusiv drumul de acces de la ieşirea

din vamă până la intrarea pe pod)”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1)din Legea nr. 2&5/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 11 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64 + 884 - (inclusiv drumul de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea pe pod)”, judeţul Giurgiu, prevăzuţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar sumele aferente se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual, de la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) Postaderare”, articolul „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.

Art. 3. - Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii „Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64 + 884 - (inclusiv drumul de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea pe pod)”, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 2*).

Art. 4. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64 + 884 - (inclusiv drumul de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea pe pod)”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Giurgiu din judeţul Giurgiu, proprietari sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 5. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64 + 884 - (inclusiv drumul de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea pe pod)”, situate pe raza localităţii Giurgiu din judeţul Giurgiu, sunt în cuantum total de 75 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual, de la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) Postaderare”, articolul „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.

Art. 6. - Sumele individuale prevăzute la art. 5 se virează de către Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în termen de cel mult 30 de zile de Sa data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 4, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 7. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8. - Planul cu amplasamentul obiectivului de investiţii se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes

naţional şi investiţii străine,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general ai Guvernului,

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si

administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 septembrie 2013.

Nr. 673.


*) Anexa nr. 2 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea l,a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

al obiectivului de Investiţii „Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64 + 884 - (inclusiv drumul de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea pe pod)”

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti

Amplasament: judeţul Giurgiu

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

(1 euro = 4,5186 lei/14.08.2012)

 

91.985*

 

mii lei

 

din care: construcţii-montaj (C + M)

Eşalonarea investiţiei:

 

79.033

mii lei

Anul I

INV

64.390

mii lei

C+M

55.323

mii lei

Anul II

INV

27.595

mii lei

 

C+M

23.710

mii lei

Capacităţi:

 

 

 

- Lungime drum:

 

1.647

km

- Lăţime platformă:

 

16.50-9.00

m

- parte carosabilă:

 

4 x 3.50-2 x 3.50

m

- acostamente:

 

2 x 1.00

m

- benzi de încadrare:

 

2 x 0.50

m

- Poduri (clasa E):

 

1 buc/731.85

m

- Viaducte (clasa E):

 

1 buc/42378

m

- Intersecţii tip giraţie

 

1 buc/159.82

m

- Structura rutieră este dimensionată pentru sarcina de11,5 tone

 

 

 

Durata de realizare a investiţi

 

24

luni

 

Factori de risc

Conform prevederilor Normativului P100-1/2006.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar sumele aferente se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual, de la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) Postaderare”, articolul „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64 + 884- (inclusiv drumul de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea pe pod)”, situate pe raza localităţii Giurgiu din judeţul Giurgiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele ^. prenumele

proprietarului/deţinătorului

terenului

Tarlaua/Parcela/Adresa poştală

Categoria de folosinţa

Intravilan/ Extravilan

Suprafaţa afectată de lucrare

(mp)

Valoarea despăgubirii terenului conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

Giurgiu

Giurgiu

Ionescu V.

drum acces vamă, fără denumire

arabil

intravilan

740,00

41.935

2

Giurgiu

Giurgiu

Rădulescu Viorel Romeo

str. 1 Decembrie 1918 nr. 148

arabil

intravilan

574,00

32.528

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

1.314,00

74.463

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.038/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.038/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013- 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 5 iulie 2013, se modifică după cum urmează:

- La judeţul Constanţa, numărul curent 3 se abrogă.

Art. II. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar Liceul Teoretic „Educaţional Center” din municipiul Constanţa, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 26 august 2013.

Nr. 4.892.