MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 578/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 578         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 11 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

668. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.398/1.240/1.263. - Ordin al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

1.399/1.234/1.264. - Ordin al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI -S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

1.400/1.238/1.265. - Ordin al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

1.504. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum si a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

669. - Decizie privind sancţionarea Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - Hotărârea Guvernului nr. 345/2013 privind numirea unui consul general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 14 iunie 2013, se abrogă.

Art. 2. - Doamna Ioana-Gabriela Costache se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la New York, Statele Unite ale Americii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 4 septembrie 2013.

Nr. 668.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.398 din 14 iunie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.240 din 2 august 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.263 din 19 iunie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii a bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime si nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea, de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

 

Autoritatea Administraţiei Publice Centrale/Locale

Operatorul economic: Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ - S.A.

Sediul/Adresa: Sebeş, Str. Alunului nr. 9A, judeţul Alba

Cod unic de înregistrare: 14951782

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

5

i

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

21407

 

1

 

Venituri din exploatare

2

21397

 

2

 

Venituri financiare

3

10

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

21393

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

21238

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

8958.3

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

90

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

11017,7

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

7752

 

 

 

C2

bonusuri

11

230

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

600

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

450

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

86,7

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

2349

 

 

D

alte cheltuieli de exploatare

16

1172

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

155

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

14

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

14

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

0

 

1

 

Rezerve legale

22

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24, 25 si 26.

27

0.00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţi lor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

0,00

 

 

a)

. dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a]

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclamaşi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

1100

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

495

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

170

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

170

 

3

 

Cheltuieli de natura salarială (a+b), din care:

45

7982

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

7752

 

 

b)

bonusuri

47

230

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca <Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.800,00

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.912.75

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

125,92

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

125,92

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

X

 

9

 

Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

999,35

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

1387

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

3499


MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.399 din 14 iunie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.234 din 2 august 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.264 din 19 iunie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (33) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI S.A. - filiala a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea, de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţa

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI - SA

Galaţi, şoseaua Smârdan nr. 3, judeţul Galaţi

RO 16044852

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2013)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

251.528

 

1

 

Venituri din exploatare

2

251.518

 

2

 

Venituri financiare

3

10

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

249.985

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

248.270

 

 

A

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

204.245

 

 

B

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

1.596

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

36.328

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

21.420

 

 

 

C2

bonusuri

11

2.573

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

4.579

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

4.053

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

105

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

7.651

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

6.101

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

1.715

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1.543

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

1.543

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute delege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

1.543

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23. 24, 25 şi 26

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

5.800

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

5.800

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

467

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

491

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

23.993

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

21.420

 

 

b)

bonusuri

47

2.573

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.635

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

4.072

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.44)

50

512

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

512

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

994

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

17.559

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

17.794


MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.400 din 14 iunie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.238 din 2 august 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.265 din 19 iunie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013pentru Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S,A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structura reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea, de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG - SA. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG – S.A.

Strada Progresului nr. 38 bis, Haţeg, judeţul Harghita

Cod unic de înregistrare RO 14961980

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curant 2013

0

1

2

3

i

I.

 

 

VENTURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

28003

 

1

 

Venituri din exploatare

2

28001

 

2

 

Venituri financiare

3

2

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (,Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

27940

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

27940

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

13522

 

 

B

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

90

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

13358

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

9265

 

 

 

C2

bonusuri

11

505

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

667

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

660

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

80,3

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

2841

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

970

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

63

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

10

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

53

 

1

 

Rezerve legale

22

3

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24,25 şi 26.

27

50

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic m exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minim im 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

38

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

12

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

800

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

800

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

157

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

172

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

9770

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

9265

 

 

b)

bonusuri

47

505

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

4489

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

4734

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu În preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

163

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

163

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

0

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

998

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

329

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

76

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale

 

Având în vedere dispoziţiile ari 1091 alin. (51) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1091 alin. (52) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Elementele de patrimoniu care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:

a) bunuri imobile: terenuri, clădiri, alte bunuri imobile;

b) bunuri mobile:

b.1) mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) înmatriculate/înregistrate, potrivit legii;

b.2) bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiziţie însumată depăşeşte 15.000 lei;

b.3) animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei;

c) active financiare:

c.1) conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire;

c.2) plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate;

d) alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei;

e) poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor de răspundere civilă auto;

f) cheltuieli”.

f.1) cheltuieli personale;

f.2) cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere;

g) datorii.

(2) Elementele de patrimoniu prevăzute la alin. (1) se declară pe fiecare categorie, indiferent de locul situării sau realizării, în ţară ori în străinătate.

Art. 2. - (1) Elementele de venituri care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:

a) venituri realizate pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului;

b) venituri realizate care nu sunt impozabile;

c) venituri scutite de impozit, potrivit legii.

(2) Elementele de venituri prevăzute la alin. (1) se declară pe fiecare categorie şi sursă de venit, indiferent dacă sunt obţinute în ţară sau în străinătate.

Art. 3. - Modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie de patrimoniu şi de venituri” sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 4 septembrie 2013.

Nr. 1.504.

 

ANEXĂ

 

DECLARAŢIE DE PATRIMONIU ŞI DE VENITURI

pentru perioada.................

 

Subsemnatul/Subsemnata,..................................., CNP/NIF... LQ.9.2.Q.L3. , domiciliat/domiciliată în.............................. cu reşedinţa în.........................având în vedere obligaţia instituită de prevederile art. 1091 alin. (51) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, cunoscând faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 292 din Codul penal, declar următoarele:

 

A. ELEMENTE DE PATRIMONIU

1. Bunuri imobilei

1.1. Terenuri

La data de 1 ianuarie a anului2.... aferent perioadei verificate deţineam următoarele terenuri:

 

Adresa

Anul dobândirii

Categoria3

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele terenuri:

 

Anul fiscal

Adresa

Categoria3

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire/înstrăinare

Valoarea de achiziţie/înstrăinare

Titularul4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Clădiri

La data de 1 ianuarie a anului 2.... aferent perioadei verificate deţineam următoarele clădiri:

 

Adresa

Anul dobândirii

Categoria5

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele clădiri:

 

Anul fiscal

Adresa

Categoria5

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire/înstrăinare

Valoarea de achiziţie/înstrăinare

Titularul4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Alte bunuri imobile6

La data de 1 ianuarie a anului2.... aferent perioadei verificate deţineam următoarele bunuri imobile:

 

Adresa

Anul dobândirii

Tipul bunului imobil

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele bunuri imobile:

 

Anul fiscal

Adresa

Tipul bunului imobil

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire/înstrăinare

Valoarea de achiziţie/înstrăinare

Titularul4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bunuri mobile

2.1. Mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) înmatriculate/înregistrate, potrivit legii7

La data de 1 ianuarie a anului2.... aferent perioadei verificate deţineam următoarele mijloace de transport:

 

Tipul

Anul dobândirii

Nr. şi locul înmatriculării/înregistrării

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul4

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele mijloace de transport:

 

Anul fiscal

Tipul

Nr. şi locul înmatriculării/înregistrării

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie/înstrăinare

Titularul4

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiziţie însumată depăşeşte 15.000 lei8

La data de 1 ianuarie a anului2.... aferent perioadei verificate deţineam următoarele bunuri mobile:

 

Categoria

Anul dobândirii

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul4

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele bunuri mobile:

 

Anul fiscal

Categoria

Cota-parte

Modul de dobândire/înstrăinare

Valoarea de achiziţie/înstrăinare

Titularul4

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei9

La data de 1 ianuarie a anului2.... aferent perioadei verificate deţineam următoarele animale:

 

Categoria

Numărul de capete

Valoarea

Cota-parte

Modul de dobândire

Locul situării

Titularul4

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele animale:

 

Anul fiscal

Categoria

Numărul de capete

Valoarea

Cota-parte

Modul de dobândire/înstrăinare

Locul situării

Titularul4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Active financiare10

3.1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire

La data de 1 ianuarie a anului2.... aferent perioadei verificate deţineam următoarele:

 

Instituţia care administrează şi adresa acesteia

Tipul

Valuta

Suma

 

 

 

 

 

La data de 31 decembrie a anului11... aferent perioadei verificate deţineam următoarele:

 

Instituţia care administrează şi adresa acesteia

Tipul

Valuta

Suma

 

 

 

 

 

3.2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate

La data de 1 ianuarie a anului2.... aferent perioadei verificate deţineam următoarele:

 

Emitentul titlului/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Categoria12

Numărul de titluri/ cota de participare

Suma

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat sau am acordat/mi s-au restituit următoarele:

 

Anul fiscal

Emitentul titlului/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Categoria12

Numărul de titluri/cota de participare

Sume

 

 

 

 

 

 

4 Alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei13

La data de 1 ianuarie a anului2.... aferent perioadei verificate deţineam următoarele:

.............:...........................................................................................................................................................................

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele:

Anul fiscal.............:........................................................................................................................................................

Anul fiscal.............:.......................................................................................................................................................

5. Poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor de răspundere civilă auto14

La data de 1 ianuarie a anului2.... aferent perioadei verificate aveam încheiate următoarele contracte de asigurare:

 

Societatea de asigurare

Tipul/Obiectul asigurării

Valoarea de asigurare

Valoarea primei anuale de achitat

 

 

 

 

 

La data de 31 decembrie a anului11..., aferent perioadei verificate aveam încheiate următoarele contracte de asigurare:

 

Societatea de asigurare

Tipul/Obiectul asigurării

Valoarea de asigurare

Valoarea primei anuale de achitat

 

 

 

 

 

6. Cheltuieli15

6.1. Cheltuieli personale

În cursul perioadei verificate am efectuat următoarele cheltuieli cu bunuri/servicii a căror valoare pe fiecare bun/serviciu depăşeşte 10.000 lei:

 

Anul fiscal

Tipul cheltuielii

Valoarea

 

 

 

 

6.2. Cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere

În cursul perioadei verificate am efectuat următoarele cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere, a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei:

 

Anul fiscal

Datele de identificare ale persoanei aflate în întreţinere

Tipul cheltuielii

Valoarea

 

 

 

 

 

7. Datoriile16

La data de 1 ianuarie a anului2.... aferent perioadei verificate aveam următoarele datorii:

 

Creditorul16

Valoarea

 

 

 

În cursul perioadei verificate am angajat/am restituit următoarele datorii:

 

Anul fiscal

Creditorul16

Valoarea datoriei angajate

Valoarea datoriei restituite

 

 

 

 

 

B. ELEMENTE DE VENITURI17

1. Venituri realizate pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului

În perioada verificată am dobândit următoarele venituri pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului:

 

Anul fiscal

Categoria de venit

Datele de identificare a plătitorului

Suma18

 

 

 

 

 

2. Venituri realizate care nu sunt Impozabile

În perioada verificată am dobândit următoarele venituri care nu sunt impozabile:

 

Anul fiscal

Categoria de venit

Sursa venitului

Suma18

 

 

 

 

 

3. Venituri scutite de impozit, potrivit legii

În perioada verificată am dobândit următoarele venituri care sunt scutite de impozit, potrivit legii:

 

Anul fiscal

Categoria de venit

Sursa venitului

Suma18

 

 

 

 

 

Data completării

.........................................................

Semnătura

.........................................................


1 Se vor declara atât bunurile imobile din ţară, cât şi cele din străinătate.

2 Se va completa cu primul an fiscal din perioada verificată.

3 Categoriile indicate sunt: (1) intravilan; (2) teren arabil; (3) păşune; (4) fâneaţă; (5) vie; (6) livadă; (7) pădure sau alt teren cu vegetaţie for3Stieră; (8) teren cu apă; (9) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

4 La „Titular” se menţionează doar în cazul bunurilor în coproprietate cota-parte şi numele coproprietarilor.

5 Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

6 Se vor declara alte bunuri imobile decât cele prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. astfel cum sunt definite la art. 537 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7 Se vor declara mijloacele de transport înmatriculate/înregistrate atât în ţară, cât şi în străinătate.

8 Se vor declara bunurile mobile situate atât în tară, cât şi în străinătate.

9 Se vor declara animalele deţinute alai în (ară, cât şi în străinătate.

10 Se vor declara atât activele financiare din ţară, cât şi cele din străinătate.

11 Se va completa cu ultimul an fiscal din perioada verificată.

12 Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

13 Se vor declara bunurile, titlurile şi/sau deţinerile atât din ţară, cât şi din străinătate; se vor include drepturile de autor, patentele, mărcile, alte drepturi intelectuale, redevenţele şi oricare alte bunuri, titluri sau deţineri.

14 Se vor declara atât asigurările contractate în ţară, cât şi cele contractate în străinătate.

15 Se vor declara atât cheltuielile efectuate în ţară, cât şi cele efectuate în străinătate.

16 Se vor declara atât datoriile către creditorii din ţară, cât şi cele către creditorii din străinătate.

17 Se vor declara atât veniturile obţinute din ţară, cât şi cele obţinute din străinătate.

18 Se vor declara veniturile brute.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliul ui Autorităţii de Supraveghere Financiară,

în şedinţa din data de 28 august 2013, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia autorizare avizare cu nr. SAR/DAA/B-31.634 din 19 august 2013, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Traian Popovici (fostă Unităţii) nr. 132, bl. B3D, sectorul 3, J40/20148/02.12.2008, CUI 24813256/02.12.2008, RBK-557/1 §.03.2009

şi a constatat următoarele:

Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv începând cu data de 13 decembrie 2012, ca urmare a demisiei dlui Robert Emilian Aldea. La notificarea Direcţiei autorizare avizare transmisă prin Adresa nr. AA/B-27.534 din 6 august 2013, Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a răspuns. Notificarea a fost returnată în data de 8 august 2013, cu menţiunea oficiului postai: „destinatar mutat fără a comunica noua adresă”.

Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L nu are conducător executiv aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2} lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în Româna,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sancţionează Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Traian Popovici (fostă Unităţii) nr. 132, bl. B3D, sectorul 3, J40/20148/02.12.2008. CUI 24813256/02.12.2008, RBK-557/19.03.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă fa cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii INTERCAPITALASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia executarea măsurii sancţionatoare dispuse.

Art. 5. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Direcţia autorizare avizare din sectorul asigurărilor-reasigurărilor va duce la îndeplinire prezenta hotărâre a Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 29 august 2013.

Nr. 669.