MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 580/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 580         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 septembrie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

23. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

755. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.036/1.464/1.769. - Ordin al ministrului transporturilor, interimar, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Sere şi Pepiniere” - SA., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

1.266. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publica rea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 23 iunie 2010 şi la Tbilisi la 26 august 2010, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la data de 2 iunie 2010

 

1.548. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes”, printr-o emisiune de obligaţiuni denominată în euro, în sumă de minimum 500 milioane euro şi maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadenţă de minimum 7 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

67. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 12-13 septembrie 2013, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Miron Tudor Mitrea, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 23.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Manuela Breazu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Irlanda.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 9 septembrie 2013.

Nr. 755.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.036 din 14 august 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.464 din 30 august 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.769 din 20 august 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Sere şi Pepiniere” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A.

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, interimar, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Sere şi Pepiniere” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială „Sere şi Pepiniere” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială „Sere şi Pepiniere” –  SA..

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 16684606

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

3.718,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

3.713,00

 

2

 

Venituri financiare

3

5.00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

3.564.25

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

3.564,25

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

500,10

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

27,10

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

2.831,05

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

2.150,00

 

 

 

C2

bonusuri

11

0,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

21.00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

75.00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

585,05

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

206,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

0,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

153.75

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

24,60

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

129,15

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

129,15

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24. 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic În exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Mi ni mim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

190,00

 

1

 

Alocaţii de la buget din care:

40

0,00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii ang. din anii anteriori

40 bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

190,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

125

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

124

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), d n care

45

2.150,00

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

2.150,00

 

 

b)

bonusuri

47

0,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca(Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.444,89

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1444,89

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.44)

50

29.983,87

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd 44MCP)

51

29.983,87

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

958,70

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

277,00

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

940.00

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 23 iunie 2010 şi la Tbilisi la 26 august 2010, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la data de 2 iunie 2010

 

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, schimbul de instrumente, semnate la Bucureşti la 23 iunie 2010 şi la Tbilisi la 26 august 2010, pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la data de 2 iunie 2010.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 septembrie 2013.

Nr. 1.266.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

Nr. H2-3/1126

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă complimentele sale Ambasadei Georgiei la Bucureşti şi, în legătură cu textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2010, are onoarea de a comunica următoarele:

În timpul procesului de îndeplinire a procedurilor interne necesare aprobării acordului menţionat, partea română a identificat unele diferenţe între versiunile în limba română şi engleză ale acordului, întrucât aceste diferenţe nu afectează substanţa acordului, partea română apreciază necesar ca versiunea în limba română să fie rectificată pentru a se asigura conformitatea între versiunile lingvistice ale acordului.

Astfel, partea română propune realizarea unui schimb de note, în conformitate cu art. 79 paragraful (1) pct. b) al Convenţiei de la Viena privind dreptul tratatelor, pentru rectificarea erorilor materiale din versiunea în limba română a acordului, după cum urmează:

1. La alineatul 5 din preambul, cuvântul „ţări” va fi înlocuit cu „state ale părţilor contractante”.

2. La art. 2 pct. 1, imediat după formularea „în conformitate cu prevederile prezentului acord, relaţiile economice se vor dezvolta prin promovarea activităţilor cu caracter economic, ştiinţific şi tehnic” se vor adăuga cuvintele „în special”.

3. La art. 8 pct. 1, cuvintele „la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante îşi notifică reciproc îndeplinirea” vor fi înlocuite cu "la data la care părţile contractante îşi notifică reciproc îndeplinirea”.

4. La art. 11 alin. 2, sintagma „Comunitatea Europeană/Uniunea Europeană” va fi înlocuită cu „Comunităţile Europene/Uniunea Europeană” şi cuvintele „statele membre ale acesteia” vor fi înlocuite cu „statele membre ale acestora/acesteia”.

Textul modificat, în limba română, este anexat pentru referinţă.

În cazul în care partea georgiană este de acord cu aceste propuneri, această notă verbală şi nota verbală de răspuns vor constitui schimbul de instrumente pentru rectificarea erorilor materiale în versiunea română a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2010.

Partea română îşi exprimă speranţa că acceptarea acestor propuneri nu va ridica probleme pentru partea georgiană deoarece, în conformitate cu art. 11 alin. 3 al acordului, în cazul oricăror diferenţe de interpretare, textul în limba engleză prevalează.

Partea română ar aprecia primirea cu celeritate a unui răspuns al părţii georgiene, astfel încât autorităţile române să poată demara începerea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acordurilor cât de curând posibil.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte şi această ocazie pentru a reînnoi către Ambasada Georgiei la Bucureşti asigurările asupra Înaltei sale consideraţii.

 

Bucureşti, 23 iunie 2010.

Ambasada Georgiei la Bucureşti

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL GEORGIEI

 

Nr. 6/5401-14

 

Ministerul Afacerilor Externe al Georgiei prezintă complimentele sale Ministerului Afacerilor Externe al României şi are onoarea de a confirma primirea Notei verbale nr. H2-3/1126, datată 23 iunie 2010, a stimatului minister, în care sunt comunicate următoarele:

„Ministerul Afacerilor Externe ai României prezintă complimentele sale Ambasadei Georgiei la Bucureşti şi, în legătură cu textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2010, are onoarea de a comunica următoarele:

În timpul procesului de îndeplinire a procedurilor interne necesare aprobării acordului menţionat, partea română a identificat unele diferenţe între versiunile în limba română şi engleza ale acordului, întrucât aceste diferenţe nu afectează substanţa acordului, partea română apreciază necesar ca versiunea în limba română să fie rectificată pentru a se asigura conformitatea între versiunile lingvistice ale acordului.

Astfel, partea română propune realizarea unui schimb de note, în conformitate cu art. 79 paragraful (1) pct. b) al Convenţiei de la Viena privind dreptul tratatelor, pentru rectificarea erorilor materiale din versiunea în limba română a acordului, după cum urmează:

1. La alineatul 5 din preambul, cuvântul «ţări» va fi înlocuit cu «state ale părţilor contractante».

2. La art. 2 pct. 1, imediat după formularea «În conformitate cu prevederile prezentului acord, relaţiile economice se vor dezvolta prin promovarea activităţilor cu caracter economic, ştiinţific şi tehnic» se vor adăuga cuvintele «în special».

3. La art. 8 pct. 1, cuvintele «la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante îşi notifică reciproc îndeplinirea» vor fi înlocuite cu «la data la care părţile contractante îşi notifică reciproc îndeplinirea».

4. La art. 11 alin. 2, sintagma «Comunitatea Europeană/Uniunea Europeană» va fi înlocuită cu «Comunităţile Europene/Uniunea Europeană» şi cuvintele «statele membre ale acesteia» vor fi înlocuite cu «statele membre ale acestora/acesteia».

Textul modificat, în limba română, este anexat pentru referinţă.

În cazul în care partea georgiană este de acord cu aceste propuneri, această notă verbală şi nota verbală de răspuns vor constitui schimbul de instrumente pentru rectificarea erorilor materiale în versiunea română a acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2010.

 

Către Ministerul Afacerilor Externe al României Bucureşti

 

Partea română îşi exprimă speranţa că acceptarea acestor propuneri nu va ridica probleme pentru partea georgiană deoarece, în conformitate cu art. 11 alin. 3 al acordului, în cazul oricăror diferenţe de interpretare, textul în limba engleză prevalează.

Partea română ar aprecia primirea cu celeritate a unui răspuns al părţii georgiene, astfel încât autorităţile române să poată demara începerea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acordurilor cât de curând posibil.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte şi această ocazie pentru a reînnoi către Ambasada Georgiei la Bucureşti asigurările asupra Înaltei sale consideraţii”

Ministerul Afacerilor Externe al Georgiei are onoarea de a confirma că sus-menţionatele propuneri prezentate în Nota verbală nr. H2-3/1126, datată 23 iunie 2010, a stimatului minister, sunt acceptabile pentru partea georgiană şi este de acord cu partea română ca această notă verbală şi nota verbală a stimatului Minister al Afacerilor Externe al României să constituie un schimb de instrumente pentru corectarea erorilor materiale din versiunea în limba română a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 2 iunie2010.

Ministerul Afacerilor Externe al Georgiei se foloseşte de această oportunitate pentru a reînnoi către Ministerul Afacerilor Externe al României asigurările Înaltei sale consideraţiuni.

 

Tbilisi, 26 august 2010.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes”, printr-o emisiune de obligaţiuni denominată în euro, în sumă de minimum 500 milioane euro şi maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadenţă de minimum 7 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1.a), b)2, pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului 1.264/2010 pentru aprobarea Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes”, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă efectuarea unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes”, prin contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligaţiuni denominată în euro, în sumă de minimum 500 milioane euro şi maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadenţă de minimum 7 ani, denumită în continuare emisiune, suma finală, maturitatea, dobânda, precum şi toţi ceilalţi termeni şi celelalte condiţii financiare urmând să fie stabilite în momentul lansării emisiunii, în funcţie de condiţiile de piaţă.

Art. 2. - Lansarea emisiunii este administrată de către Citibank, HSBC, Societe Generale şi Deutsche Bank, care au calitatea de administratori ai tranzacţiei.

Art. 3. - Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 1.548.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), ale art. 76 alin. (1) şi (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorul pieţei de energie electrică şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2010 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pieţelor centralizate din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 13 iulie 2010.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 4 septembrie 2013.

Nr. 67.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte modul de determinare a venitului reglementat al operatorului pieţei de energie electrică, denumit în continuare operator, precum şi modul de calcul al tarifului reglementat pentru serviciile prestate de operator participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică şi de certificate verzi.

Art. 2. - Metodologia are în vedere următoarele obiective:

a) promovarea unor practici eficiente de operare;

b) folosirea eficientă a resurselor;

c) îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate;

d) viabilitatea financiară şi dezvoltarea operatorului.

Art. 3. - Metoda prin care se stabileşte tariful reglementat pentru serviciile prestate de operator participanţilor la pieţele centralizate de energie electrica şi de certificate verzi este de tipul „0081+”, venitul reglementat reprezentând suma dintre costurile totale justificate şi o cotă rezonabilă de profit, calculată ca procent din aceste costuri.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 4. - (1) Metodologia se aplică pentru stabilirea tarifului practicat de operator pentru activităţile desfăşurate pe următoarele pieţe centralizate:

a) piaţa centralizată pentru ziua următoare;

b) piaţa centralizată intrazilnică;

c) piaţa centralizată a contractelor bilaterale;

d) piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă;

e) piaţa centralizată de certificate verzi;

f) piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi;

g) piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari;

h) piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică;

i) alte pieţe centralizate din sectorul energiei electrice stabilite de legislaţia primară şi/sau secundară din sectorul energiei electrice şi reglementate ulterior aprobării prezentei metodologii.

(2) Prezenta metodologie nu se aplică la:

- stabilirea tarifelor pentru operarea pieţei centralizate de alocare a capacităţilor de interconexiune, a pieţei centralizate de echilibrare şi a pieţei centralizate de servicii tehnologice de sistem;

- stabilirea tarifului pentru activităţile operatorului aferente platformei de tranzacţionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pieţei centralizate de gaze naturale.

 

CAPITOLUL III

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 5. - (1) Termenii din prezenta metodologie au semnificaţiile următoare:

 

Autoritate competentă

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Contribuţie financiară

Aport în numerar al clienţilor serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică sau al unei terţe părţi (contribuţii gratuite, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii etc.) dat cu titlu gratuit operatorului pieţei de energie electrică

Perioadă tarifară

Perioadă determinată de timp, în care se aplică tarife aprobate de autoritatea competentă; de regulă, aceasta este de un an calendaristic.

Rata inflaţiei

Rată reglementată a indicelui preţurilor de consum, exprimată în procente, stabilită de instituţiile abilitate

Cheie USB - Universal Seria Bus

Dispozitiv hardware extern, care se conectează la staţia de lucru a participantului la piaţa centralizată şi permite accesarea sistemului de tranzacţionare al pieţei

Operator ai pieţei de energie electrică

Persoana juridică ce asigură organizarea şi administrarea pieţelor centralizate, cu excepţia pieţei de echilibrare, în vederea tranzacţionării angro de energie electrică pe termen scurt, mediu şi lung

Unitate tranzacţionată pe o piaţă centralizată

Unitatea care se vinde/cumpără pe piaţa centralizată. Unitatea tranzacţionată poate fi unitatea de energie electrică (MWh) sau certificatul verde.

Tarif reglementat

Sistem de tarife, practicate de operatorul pieţei de energie electrică, rezultate din procesul de alocare a costurilor anuale pentru administrarea uneia sau mai multor pieţe centralizate

Tranzacţie

Operaţiune comercială încheiată între două părţi prin care se realizează activităţi de vânzare-cumpărare de energie electrică sau de certificate verzi

 

(2) în prezenta metodologie se folosesc următoarele abrevieri:

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

CV- certificat verde;

FG- Fondul de garantare al funcţionării pieţei de certificate verzi;

OTS - operatorul de transport şi sistem;

PZU - piaţa pentru ziua următoare;

PI - piaţa intrazilnică;

PCCB - piaţa centralizată a contractelor bilaterale;

PCCB - NC - piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă;

PCV - piaţa certificatelor verzi;

PCCV - piaţa centralizată a certificatelor verzi;

PCBCV - piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi;

PE - piaţa de echilibrare;

PMC -  piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari:

PC-OTC - piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică;

PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

Rl - rata inflaţiei;

USB - Universal Seria Bus;

UT - unitate tranzacţionată.

 

CAPITOLUL IV

Reguli generale

 

Art. 6. - (1) Venitul reglementat pentru asigurarea serviciilor prestate de operator participanţilor la pieţele centralizate se determină pentru fiecare perioadă tarifară, înainte de începerea acestei perioade.

(2) Venitul reglementat reprezintă venitul necesar acoperirii costurilor justificate aferente activităţilor desfăşurate de către operator, la care se adaugă profitul reglementat.

(3) Costurile justificate avute în vedere la determinarea venitului reglementat sunt defalcate pe fiecare dintre activităţile pentru care se reglementează tariful, prevăzute la art. 11 alin. (1).

Art. 7. - (1) La calculul tarifului reglementat, orice cost justificat asociat activităţilor desfăşurate de operator pe pieţele centralizate este luat în considerare o singură dată.

(2) în cazul în care se constată că un cost a fost inclus de mai multe ori, acesta va fi scăzut din venitul reglementat aferent următoarei perioade tarifare, sub forma unei corecţii aferente următoarei perioade tarifare.

Art. 8. - Operatorul este obligat să organizeze:

a) evidenţa contabilă separată pentru fiecare piaţă centralizată;

b) evidenţa contabilă separată pentru activităţile nereglementate.

Art. 9. - (1) Operatorul este obligat să aloce costurile comune aferente activităţilor pentru care se determină tariful reglementat şi celorlalte activităţi reglementate/nereglementate, folosind o cheie de alocare a costurilor, pe care o comunică ANRE.

(2) Operatorul furnizează o explicaţie detaliată privind modul de alocare a costurilor, motivul alegerii metodei utilizate şi cuantificarea factorilor utilizaţi în alocare.

(3) ANRE controlează corectitudinea alocării costurilor între activităţile reglementate prin prezenta metodologie şi alte activităţi prestate de operator.

Art. 10. - Operatorul întocmeşte şi transmite anual la ANRE evidenţa contribuţiilor financiare primite de la terţi (descriere, valoare etc.).

 

CAPITOLUL V

Determinarea venitului reglementat

 

Art. 11. - (1) Activităţile desfăşurate de operator, pentru care se determină tariful reglementat conform prezentei metodologii, sunt următoarele:

a) înscrierea la pieţele centralizate;

b) administrarea pieţelor centralizate, inclusiv stabilirea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare pentru tranzacţiile din PE şi pentru dezechilibrele PRE;

c) realizarea tranzacţiilor pe pieţele centralizate, inclusiv decontarea pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte,

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 12. - Rata reglementată a profitului brut (p) pentru activităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) este de 5% din costurile totale anuale recunoscute de AN RE pentru activităţile desfăşurate de operator.

Art. 13. - (1) Venitul reglementat al operatorului, obţinut prin aplicarea tarifului reglementat pentru serviciile prestate participanţilor la pieţele centralizate V[0per], se calculează cu formula:

V[OPER] = Vînscr + Vadmin + Vtranz + Cortt-2-Va [lei] (1),

unde:

- Vînscr = Cînscr x (1+p) este venitul pentru activitatea de înscriere a participanţilor la pieţele centralizate pentru perioada tarifară t, calculat pe baza costurilor justificate Cînscr şi a profitului corespunzător ratei reglementate a profitului brut p;

- Vadmin = Cadmin x (1+p) este venitul pentru activitatea de administrare a pieţelor centralizate, pentru perioada tarifară t, calculat pe baza costurilor justificate Cadmin şi a profitului corespunzător ratei reglementate a profitului brut p;

- Vtranz este venitul pentru activitatea de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate pentru perioada tarifară t, alcătuit din venitul pentru activitatea de tranzacţionare pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte Vtranz contraparte (PZU, PI) şi venitul pentru activitatea de tranzacţionare pe pieţele centralizate pe care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte Vtranz bilateral (PCCB, PCCB-NC, PMC, PC-OTC, PCCV, PCBCV). Venitul pentru activitatea de tranzacţionare este calculat pe baza costurilor justificate Ctranz contraparte şi Ctranz bilateral, precum şi a profitului corespunzător ratei reglementate a profitului brut p, astfel:

Vtranz = Vtranz contraparte + Vtranz bilateral

Vtranz contraparte = Ctranz contraparte x (1 + p)

Vtranz bilateral = Ctranz bilateral x (1 + p)

- Cortt-2 reprezintă corecţia venitului reglementat prognozat pentru perioada tarifară t, datorată erorii de prognoză a costurilor cu activităţile operatorului pentru perioada tarifară t-2 faţă de valorile realizate în perioada tarifară t-2;

- Va reprezintă veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţilor operatorului aferente perioadei tarifare t (venituri din alte prestaţii, alte venituri de exploatare, venituri financiare etc.).

(2) Veniturile obţinute din alte activităţi Va nu se iau în considerare la determinarea venitului reglementat al operatorului, dacă operatorul alocă în mod corespunzător costuri acestor activităţi.

Art. 14. - (1) în vederea stabilirii venitului reglementat pentru perioada tarifară t, operatorul completează şi transmite la ANRE, până la data de 1 noiembrie a fiecărei perioade tarifare t-1, datele necesare calculului tarifului reglementat, în conformitate cu macheta din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Operatorul transmite la ANRE odată cu valorile prevăzute la alin. (1) prognozate pentru perioada tarifară t şi valorile realizate referitoare la perioada tarifară t-2, precum şi valorile estimate a fi realizate (8 luni realizate: ianuarie-august şi 4 luni estimate: septembrie-decembrie) în perioada tarifară t-1.

(3) Datele privind costurile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt fundamentate prin documente, justificări privind valorile totale şi

defalcarea acestor valori pe fiecare dintre activităţile prevăzute la art. 11 alin. (1), cum ar fi: contracte, oferte, facturi, documente contabile, justificarea investiţiilor, costuri cu terţi etc.

(4) Toate costurile necesare determinării venitului reglementat al operatorului pentru serviciile prestate participanţilor la pieţele centralizate sunt exprimate în termeni nominali.

(5) în cazul în care ANRE solicită clarificări, informaţii suplimentare şi/sau corecţii, operatorul este obligat să transmită datele solicitate în termen de 7 zile lucrătoare de la data solicitării.

 

CAPITOLUL VI

Modul de calcul al tarifului reglementat pentru activităţile prestate de operator

 

Art. 15. - Tariful reglementat practicat de operator se stabileşte pentru fiecare perioadă tarifară t şi este alcătuit din următoarele componente:

a) componenta de înscriere la pieţele centralizate Tînscr [lei/participant la înscriere], aplicată o singură dată, la înscrierea unui participant la una sau mai multe pieţe centralizate;

b) componenta de administrare a pieţelor centralizate Tadmin [lei/participant/an], aplicată anual fiecărui participant la pieţele centralizate, pentru fiecare piaţă centralizată la care este înscris;

c) componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte Ttranz contraparte [lei/UT], aplicată fiecărui participant pentru tranzacţiile de vânzare/cumpărare realizate, după fiecare tranzacţie încheiată;

d) componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate unde operatorul nu este contraparte Ttranz bilateral [lei/UT], aplicată fiecărui participant, pentru tranzacţiile de vânzare/cumpărare realizate, după fiecare tranzacţie încheiată.

Art. 16. - (1) Componenta de înscriere la pieţele centralizate se calculează cu formula:

Tînscr = Vinscr/Nr.part.noi. [lei/participant la înscriere] (2),

unde:

Vînscr [lei] este venitul pentru activitatea de înscriere a participanţilor la pieţelor centralizate, definit la art. 13. alin. (1).

Nr.part.noi este numărul participanţilor noi, prognozaţi a se înscrie la pieţele centralizate în perioada tarifară t.

(2) Componenta de înscriere la pieţele centralizate se plăteşte operatorului de către participant, o singură dată, la prima înscriere pe una sau mai multe dintre pieţele centralizate şi este condiţie pentru înscriere.

(3) Modificarea pieţelor centralizate pe care activează un participant, ulterioară primei înscrieri, nu necesită plata componentei de înscriere prevăzute la alin. (1).

(4) Participanţii înscrişi la pieţele centralizate până la data începerii aplicării tarifelor stabilite conform prevederilor prezentei metodologii nu plătesc componenta de înscriere la pieţele centralizate.

Art. 17. - (1) Componenta de administrare a pieţelor centralizate se calculează cu formula:

Tadmin = Vadmin/(Nr.part + Nr.part.noi - Nr.part.retr./revoc.) [lei/particiant/an] (3),

unde:

Vadmin [lei] este venitul pentru activitatea de administrare a pieţelor centralizate definit la art. 13 alin. (1);

Nr.part este numărul participanţilor înregistraţi la pieţele centralizate la începutul perioadei de tarifare t;

Nr.part.noi este numărul participanţilor noi prognozaţi a se înscrie la pieţele centralizate în perioada tarifară t;

Nr.part.retr./revoc. este numărul participanţilor prognozaţi a fi retraşi/revocaţi de la pieţele centralizate în perioada tarifară t.

(2) Componenta de administrare se plăteşte anual operatorului, de către fiecare participant, pentru fiecare dintre pieţele centralizate la care este înregistrat.

(3) Pentru participanţii care se înregistrează la piaţa/pieţele centralizate pe parcursul perioadei tarifare, valoarea componentei de administrare plătită operatorului se ponderează cu durata pentru care participantul este înscris, exprimată în luni şi numărul total de luni din perioada tarifară.

(4) Pentru participanţii noi, componenta de administrare se percepe de către operator începând cu luna în care intră în vigoare convenţia de participare încheiată de către participanţii la piaţă cu operatorul.

(5) în cazul suspendării şi revocării unui participant, operatorul nu returnează participantului componenta anuală de administrare.

Art. 18. - (1) Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte se calculează astfel:

Ttranz = Vtranz contraparte/(2 x Qtranz.contraparte anual) [lei/UT] (4),

unde:

Vtranz contraparte [lei] este venitul pentru activitatea de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte, definit la art. 13 alin. (1).

Qtranz.contraparte anual [UT] reprezintă numărul de unităţi tranzacţionate anual de participanţii la pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică este contraparte.

(2) Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte se plăteşte de fiecare participant, pentru unităţile tranzacţionate, după fiecare tranzacţie realizată pe pieţele centralizate.

Art. 19. - (1) Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate unde operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte se calculează astfel:

Ttranz bilateral = Vtranz bilateral/(2 x Qtranz.bilateral anual) [lei/UT] (5),

unde:

Vtranz oferte [lei] este venitul pentru activitatea de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul nu este contraparte, definit la art. 13 alin. (1).

Qtranz.bilateral anual [UT] reprezintă numărul de unităţi tranzacţionate anual de participanţii la pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte.

(2) Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul nu este contraparte se plăteşte de fiecare participant, pentru unităţile tranzacţionate, după fiecare tranzacţie realizată pe pieţele centralizate.

 

CAPITOLUL VII

Corecţii

 

Art. 20. - (1) Corecţia venitului reglementat pentru perioada tarifară t, Corttt-2, se efectuează în cazul în care rata profitului brut realizat în perioada tarifară t-2 are abateri mai mari de ± 2% faţă de rata reglementată a profitului brut prevăzută la art. 12, utilizată la stabilirea tarifului reglementat pentru perioada tarifară t-2.

(2) La determinarea corecţiei menţionate la alin. (1), rata profitului brut recunoscută pentru perioada tarifară t-2 este de maximum 7%, respectiv de minimum 3%.

(3) Corecţia privitoare la costurile incluse de mai multe ori la stabilirea venitului reglementat poate fi realizată pentru o perioadă anterioară de maximum 3 ani.

(4) Corecţia venitului reglementat prognozat pentru perioada tarifară t, Cor tt-2, se actualizează în termeni nominali ai anului t, potrivit formulei:

Cor tt-2, = Cor tt-2, termeni t-2 (1 + RIt-1) (1 + RIt) (5),

unde:

Cor tt-2, = corecţia aferentă venitului reglementat al anului t, în termeni nominali ai anului t;

Cor tt-2, termeni t-2 = corecţia aferentă venitului reglementat al anului t, în termeni nominali ai anului t-2;

RIt = rata inflaţiei prognozată pentru anul t;

Rit-1= rata inflaţiei estimată pentru anul t-1.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - Tariful reglementat practicat de operator pentru fiecare perioadă tarifară t se propune de către operator până la data de 1 noiembrie a perioadei tarifare t-1 şi se aprobă de către ANRE până la data de 31 decembrie a perioadei tarifare t-1, potrivit prezentei metodologii.

Art. 22. - Drepturile băneşti ale operatorului rezultate din aplicarea tarifului stabilit potrivit prezentei metodologii se obţin de către operator pe baze contractuale, prin încheierea convenţiei de participare la pieţele centralizate.

Art. 23. - (1) Operatorul va solicita revizuirea tarifului reglementat sau a unor componente ale acestuia în cazul în care înregistrează variaţii mai mari de ± 5% ale venitului estimat a fi realizat (n luni realizate şi 12-n luni estimate), ca urmare a preluării/retragerii unor sarcini sau atribuţii stabilite de legislaţia primară şi secundară sau a altor cauze justificate.

(2) Revizuirea tarifului reglementat nu poate avea loc la un interval mai mic de 6 luni de la data aprobării acestuia de către ANRE.

Art. 24. -. (1) ANRE monitorizează activităţile desfăşurate de operator, în baza datelor transmise conform art. 14 alin. (2).

(2) Primul an de aplicare a tarifului stabilit conform prezentei metodologii este anul 2014.

(3) în primul an de aplicare a tarifului stabilit conform prezentei metodologii, operatorul are obligaţia de a transmite trimestrial la ANRE datele necesare calculului tarifului reglementat, în conformitate cu macheta din anexa nr. 2.

(4) Datele solicitate conform alin. (3) se transmit în termen de 45 de zile după încheierea fiecărui trimestru.

Art. 25. - Pentru producătorii cu puteri instalate mai mici de 1 MW, valorile componentelor de înscriere şi de administrare ale tarifului reglementat practicat de operator se aprobă de către ANRE pe baza propunerii operatorului, diminuate cu până la 80% faţă de valoarea stabilită prin aplicarea prezentei metodologii.

Art. 26. - Operatorul are obligaţia ca, până la data intrării în vigoare a primului tarif stabilit conform prezentei metodologii, să semneze acte adiţionale la convenţiile încheiate cu participanţii la pieţele centralizate, conform prevederilor prezentei metodologii.

Art. 27. - Operatorul are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, să elaboreze şi să supună dezbaterii publice o procedură prin care se stabilesc modalitatea şi termenele de plată a tarifului reglementat, pentru fiecare dintre pieţele centralizate pe care le administrează, în vederea avizării acesteia de către ANRE.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

 

A. Înscrierea la pieţele centralizate

În vederea înscrierii participanţilor la pieţele centralizate, operatorul:

1. realizează, în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare, înscrierea participanţilor la piaţa/pieţele centralizată/centralizate de energie electrică şi de certificate verzi, conform legislaţiei secundare emise şi aprobate de ANRE;

2. primeşte solicitarea de înscriere a participanţilor şi documentele aferente potrivit reglementărilor;

3. verifică corectitudinea şi completitudinea documentelor şi solicită, după caz, completări sau corecţii;

4. confirmă completitudinea şi validează documentaţia;

5. emite factura pentru tariful de înscriere şi o transmite solicitantului:

6. Înregistrează datele participanţilor în Registrul de tranzacţionare/Registrul participanţilor la PCV;

7. Înregistrează solicitanţii ca participanţi la piaţa/pieţele centralizate, după semnarea de către părţi a convenţiei de participare alocându-le coduri de identificare;

8. informează participanţii, OTS, ANRE şi PRE-ul din care face parte participantul, după caz, şi publică înregistrarea acestora;

9. Îndosariază şi arhivează documentele de înregistrare.

B. Administrarea pieţelor centralizate

în vederea administrării pieţelor centralizate, operatorul:

1. eliberează la cerere, pe baza contractului de comodat încheiat cu participanţii, cheia de autentificare USB, împreună cu adresele necesare pentru accesarea de către aceştia a aplicaţiilor Sistemelor de tranzacţionare;

2. asigură instruirea necesară participanţilor pentru utilizarea cheii de autentificare USB şi asistenţă operativă;

3. introduce datele de identificare ale participantului în baza de date a aplicaţiei informatice aferente pieţei centralizate (configurarea participantului);

4. elaborează rapoarte privind operatorii economici înscrişi la pieţele centralizate, conform reglementărilor;

5. organizează sesiunile de licitaţii/tranzacţionare;

6. Îndosariază şi arhivează documentele;

7. organizează şi menţine registre de urmărire a garanţiilor;

8. propune spre aprobare la ANRE tariful aplicabil participanţilor la pieţele centralizate, pentru activitatea sa;

9. Înregistrează lunar în Registrul certificatelor verzi codurile numerice ale certificatelor verzi emise de Compania Naţională „Transelectrica” - S.A.;

10. modifică în Registrul certificatelor verzi, pentru fiecare participant la piaţa de certificate verzi, starea certificatelor verzi în funcţie de durata de valabilitate şi de îndeplinirea cotei anuale şi anulează certificatele verzi acordate necuvenit;

11. Înregistrează contractele bilaterale de vânzare/cumpărare de certificate verzi;

12. pune la dispoziţia altor entităţi juridice, potrivit reglementărilor, informaţiile cuprinse în Registrul de tranzacţionare/Registrul certificatelor verzi;

13. acordă asistenţă participanţilor la piaţă;

14. rulează aplicaţiile informatice dedicate calculării, pe baza prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electrică în vigoare şi ale celorlalte reglementări specifice, a obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare pentru participanţii la piaţa de echilibrare şi pentru părţile responsabile cu echilibrarea;

15. stabileşte preţurile de deficit/excedent;

16. primeşte şi rezolvă contestaţiile conform reglementărilor privind activitatea de administrare a pieţelor centralizate;

17. elaborează şi transmite către ANRE propuneri de îmbunătăţire/perfecţionare a reglementărilor/procedurilor în vigoare, precum şi propuneri de reglementări/proceduri specifice noi privind activitatea pe pieţele de energie electrică şi certificate verzi;

18. actualizează datele participanţilor în Registrul de tranzacţionare/Registrul participanţilor la PCV;

19. informează participanţii, OTS, ANRE şi PRE-ul din care face parte participantul, după caz, şi publică informaţii privind retragerea, suspendarea sau revocarea acestora;

20. Întocmeşte şi actualizează Registrul de certificate verzi;

21. elaborează punctele de vedere pentru reglementările conexe pieţelor administrate atunci când acestea sunt în fază de consultare publică;

22. emite facturile pentru tarifele de administrare ale petelor centralizate şi le transmite participanţilor la pieţele respective.

C. Realizarea tranzacţiilor

În vederea realizării de tranzacţii pe pieţele centralizate, operatorul pieţei de energie electrică:

1. asigură cadrul de tranzacţionare (organizează mentenanţa infrastructurii, logistica şi personalul), inclusiv elaborarea, implementarea şi menţinerea infrastructurii necesare şi a aplicaţiilor sistemelor de tranzacţionare;

2. primeşte şi validează ofertele de vânzare şi cumpărare de energie electrică/certificate verzi;

3. Înregistrează codurile numerice ale certificatelor verzi tranzacţionate;

4. face publică oferta lunară de certificate verzi la nivel naţional;

5. stabileşte numărul de unităţi tranzacţionate, preţul de închidere al pieţei şi comunică confirmările de tranzacţii;

6. organizează sesiunile de licitaţii/tranzacţionare;

7. stabileşte oferta câştigătoare şi partenerii de tranzacţii, precum şi confirmările de tranzacţii pentru unităţile tranzacţionate;

8. aplică procedurile specifice în situaţii de urgenţă, inclusiv în cazul disfuncţionalităţilor sistemelor informatice;

9. stabileşte notificările fizice pe PRE aferente tranzacţiilor realizate pe PZU/PI de fiecare participant, le pune la dispoziţia PRE-urilor şi le transmite la OTS;

10. verifică şi, după caz, sesizează participanţilor şi AN RE eventualele neconformităţi între contractul semnat între părţile desemnate prin licitaţie/formularul de confirmare a tranzacţiilor şi textul contractului publicat împreună cu oferta/contractului standard aplicabil şi rezultatele sesiunii de tranzacţionare notificate părţilor;

11. primeşte, gestionează, eliberează/execută, după caz, garanţiile financiare de participare la licitaţie, constituite de către participanţii la piaţă;

12. transmite confirmările de tranzacţie participanţilor care au participat la sesiunea de licitaţie;

13. publică preţul de închidere al pieţei şi alte informaţii relevante referitoare la piaţă, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate;

14. preia/validează solicitările de vânzare a CV către FG de la producătorii de energie electrică din surse regenerabile;

15. calculează numărul de CV ce urmează a fi cumpărate de la producătorii de energie electrică din surse regenerabile care au solicitat vânzarea către FG, preţul de cumpărare şi efectuează plăţi;

16. afişează, lunar, pentru anul de tranzacţionare în curs, informaţiile cumulate privind numărul de CV emise de OTS, numărul de CV tranzacţionate pe PCCV şi pe PCBCV;

17. calculează preţul mediu ponderat al CV tranzacţionate pe PCCV în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate şi publică acest preţ;

18. asigură configurarea în cadrul aplicaţiilor ce deservesc pieţele administrate a tuturor elementelor ce privesc asigurarea accesului la tranzacţionare şi validarea ofertelor propuse de către participantul la piaţă. Aceste condiţii privesc, fără a se limita la acestea, codul de identificare al participantului, garanţiile constituite şi lista contrapărţilor acceptate;

19. supraveghează funcţionarea pieţei şi informează ANRE despre rezultatele acestei activităţi, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

20. colectează şi publică datele statistice despre piaţă, agregate la un nivel care să nu dezvăluie poziţia individuală pe piaţă a unui anumit participant;

21. actualizează/îmbunătăţeşte performanţele şi parametrii sistemelor informatice de tranzacţionare;

22. asigură administrarea bazelor de date specifice sistemelor informatice de tranzacţionare;

23. realizează aplicaţii-suport pentru elaborarea rapoartelor şi analizelor posttranzacţionare;

24. asigură îndosarierea şi arhivarea, în conformitate cu precizările în acest sens ale cadrului de reglementare aplicabil pentru fiecare dintre pieţele centralizate, a documentelor privind sesiunile de licitaţie/tranzacţionare organizate;

25. elaborează, promovează şi prezintă materiale sintetice privind rezultatele funcţionării pieţelor centralizate;

26. primeşte şi rezolvă contestaţiile conform reglementărilor referitoare la activitatea de realizare a tranzacţiilor;

27. rulează aplicaţiile informatice dedicate calculării, pe baza prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electrică în vigoare şi ale celorlalte reglementări specifice, a obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare pentru participanţii la pieţele centralizate, altele decât piaţa de echilibrare;

28. transmite rezultatele rulării participanţilor la pieţele centralizate;

29. administrează conturile centrale ale PZU şi PI şi asigură funcţionarea mecanismelor de încasări şi plăţi, în fiecare zi bancară, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României (BNR), corespunzător tranzacţiilor cu energie electrică realizate pe PZU şi PI, prin emiterea de instrucţiuni de direct debit şi de ordine de plată;

30. administrează contul central al FG, conform reglementărilor BNR, şi asigură încasarea de la furnizori, respectiv plata către producători prin ordine de plată;

31. emite facturile lunare şi le transmite participanţilor la PZU/PI care au înregistrat cumpărări de energie electrică;

32. emite facturile lunare aferente tarifelor de tranzacţionare pentru pieţele în care este contraparte şi le transmite participanţilor la PZU/PI care au Înregistrat tranzacţii cu energie electrică;

33. emite, după fiecare tranzacţie, facturile aferente tarifelor de tranzacţionare bilaterale şi le transmite participanţilor care au înregistrat tranzacţii cu energie electrică/certificate verzi;

34. primeşte şi verifică facturile lunare emise de participanţii la PZU/PI care au înregistrat vânzări de energie electrică;

35. efectuează compensarea debitelor/creanţelor pentru tranzacţiile din PZU/PI prin intermediul Institutului de Management şi Informatică (IMI);

36. primeşte confirmările de încasare pentru tranzacţiile încheiate pe piaţa de certificate verzi;

37. transferă CV tranzacţionate pe piaţa de certificate verzi din conturile vânzătorilor în conturile cumpărătorilor şi comunică participanţilor cumpărători codurile CV transferate;

38. monitorizează garanţiile depuse de participanţii la pieţele centralizate şi determină valoarea garanţiilor pentru validarea ofertelor de cumpărare;

39. solicită şi urmăreşte executarea garanţiilor emise în favoarea sa, în vederea stingerii obligaţiilor de plată ale participanţilor neachitate la termen;

40. primeşte şi rezolvă contestaţiile conform reglementărilor referitoare la activitatea de calculare a obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare pentru participanţii la pieţele centralizate;

41. asigură asistenţă tehnică pe parcursul sesiunii de tranzacţionare la solicitarea oricărui participant;

42. asigură actualizarea operativă a datelor pe baza cărora a fost acordat dreptul de tranzacţionare pentru sesiunea de licitaţie;

43. primeşte documentele de evaluare privind criteriile de selecţie şi criteriile de credibilitate şi validează dreptul de participare la sesiunile de licitaţie, în calitate de membru al comisiilor constituite pentru sesiunile de tranzacţionare pe PMC.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

COSTURI/VENITURI

ale operatorului pieţei energiei electrice

 

Perioada: ..........................................................................

Transmis la data de: .......................................................

Întocmit: ...........................................................................

 

Nr. crt.

 

 

 

Total

Activitatea de înscriere

Activitatea de administrare

Activitatea de tranzacţionare

Alte activităţi

pe pieţe unde operatorul

este contraparte

pe pieţe unde operatorul

nu este contraparte

1

COSTURI TOTALE, din care:

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.1

Costuri de exploatare totale, din care:

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Costuri materiale (cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile, cheltuieli privind mărfurile, cheltuieli cu energia şi apa)

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Costul cu personalul total, din care

[Leii

 

 

 

 

 

 

1.1.2.1

Salarii

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2

Costuri cu asigurările şi protecţia socială (contribuţii la asigurările sociale, ajutor de şomaj şi asigurări sociale de sănătate)

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.1.2.3

Alte costuri cu personalul (tichete de masă, provizioane participare salariat la profitul anului anterior etc.)

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Costul cu amortizarea şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale (mai puţin amortizarea imobilizărilor achiziţionate din fonduri nerambursabile, conform legislaţiei) şi cu ajustarea activelor circulante

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Alte costuri de exploatare, din care:

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.1.4.1

Costuri cu prestaţiile externe (protocol, reclamă şi publicitate, sponsorizări)

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.1.4.2

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.1.4.3

Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi active cedate

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.1.4.4

Alte costuri de exploatare

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.2

Costuri financiare

[Leii

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Costuri privind dobânzile

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Alte costuri financiare

[Lei]

 

 

 

 

 

 

1.3

Cheltuieli extraordinare

[Lei]

 

 

 

 

 

 

2

Rata profitului brut reglementat [p]

[%]

 

 

 

 

 

 

3

Profit

[Lei]

 

 

 

 

 

 

4

Venituri din alte prestaţii

[Lei]

 

 

 

 

 

 

5

Alte venituri de exploatare

[Lei]

 

 

 

 

 

 

6

Venituri financiare

[Lei]

 

 

 

 

 

 

7

Venituri extraordinare

[Lei]

 

 

 

 

 

 

8

VENITUL REGLEMENTAT

[Lei]

 

 

 

 

 

 

9

Nr. participanţi noi la pieţele centralizate

 

 

 

 

 

 

 

10

Nr. participanţi la pieţele centralizate

 

 

 

 

 

 

 

11

Nr. participanţi retraşi/revocaţi la pieţele centralizate

 

 

 

 

 

 

 

12

Unităţi tranzacţionate

 

 

 

 

 

 

 

13

Tarif

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

...............................................