MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 583/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 583         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 13 septembrie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

13. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 septembrie 2013

 

DECRETE

 

756. - Decret pentru numirea vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

757. - Decret pentru reinvestirea preşedintelui Secţiei I civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

758. - Decret privind reinvestirea în funcţie a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.131. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.325(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012

 

1.133. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului aerian internaţional a Aeroportului Tuzla

 

1.520. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

 

2.359. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind producerea betoane lor uşoare”, indicativ C 155-2013

 

2.361. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat”, indicativ CR 2-1-1.1/2013

 

2.385. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistenţă în zone seismice”, indicativ GP 124-2013

 

2.407. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

 

2.910. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 170/2003 privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii în participaţiune „Parc Industrial Botoşani”

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 398/2013

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 septembrie 2013

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 17-19 septembrie 2013, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Cristian-Sorin Dumitrescu, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 13.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 800 din 10 septembrie 2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 17 septembrie 2013, doamna judecător Iulia Cristina Tarcea se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2013.

Nr. 756.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru reinvestirea preşedintelui Secţiei I civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 803 din 10 septembrie 2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 17 septembrie 2013, doamna judecător Lavinia Curelea se reinvesteşte în funcţia de preşedinte ai Secţiei I civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRĂIAM BĂSESCU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2013.

Nr. 757.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind reinvestirea în funcţie a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 797 din 9 septembrie 2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 17 septembrie 2013, doamna judecător Livia-Doina Stanciu se reinvesteşte în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2013.

Nr. 758.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.325(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012

 

Având în vedere prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS1974),

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.325(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Constantin Matei,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 9 septembrie 2013.

Nr. 1.131.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.323(90)

(adoptată Ea 24 mai 2012)

Adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare,

aşa cum a fost amendată

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului,

amintind, de asemenea, articolul VIII (b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţie), referitor la procedura de modificare aplicabilă anexei la Convenţie, altele decât dispoziţiile prevăzute în capitolul I,

luând în considerare amendamentele la Convenţie în cadrul celei de-a nouăzecea sesiuni propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII (b)(i) din aceasta,

1. adoptă în conformitate cu articolul VIII (b)(iv) din Convenţie amendamentele la Convenţie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte în conformitate cu articolul VIII (b)(vi)(2)(bb) din Convenţie că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2013, cu excepţia cazului în care până la această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să ia notă că, în conformitate cu articolul VIII (b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2014, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general în conformitate cu articolul VIII (b)(v) din Convenţie să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul modificărilor cuprinse în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

 

ANEXA

la Rezoluţia MMC.325(90)

 

Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

 

CAPITOLUL II-1

Construcţie - structură, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice

 

PARTEA B-1

Stabilitate

 

Regula 8-1 - Capabilităţile instalaţiilor navelor de pasageri după un accident de inundare

1 Regula 11-1/8-1 existentă se înlocuieşte cu următorul text: „Regula 8-1 - Capabilităţile instalaţiilor şi informaţii operaţionale la navele de pasageri după un accident de inundare

1 Aplicare

Navele de pasageri, având lungimea, aşa cum este definită în regula 11-1/2.5, de 120 m sau mai mult ori având 3 zone sau mai multe zone verticale principale, trebuie să respecte dispoziţiile prezentei reguli.

2 Disponibilitatea instalaţiilor esenţiale în caz de avarie de inundare*

O navă de pasageri construită la sau după 1 iulie 2010 trebuie să fie proiectată în aşa fel încât instalaţiile specificate în regula 11-2/21.4 să rămână operaţionale, atunci când oricare compartiment etanş singular al navei este supus inundării.

3 Informaţii operaţionale după un accident de inundare

În scopul de a furniza informaţii operaţionale comandantului pentru întoarcerea în condiţii de siguranţă în port în cazul unei inundări din cauza unei avarii, navele de pasageri construite la sau după 1 ianuarie 2014 trebuie să aibă:

.1 la bord calculator pentru stabilitate; sau

.2 sprijin de la uscat, pe baza liniilor directoare elaborate de către Organizaţie**.”


* Se referă la Notele explicative interimare de evaluare a capabilităţii instalaţiilor navelor de pasageri după un accident cu incendiu sau inundare (MSC.I/Circ.1369)

** Se referă la Ghidul privind informaţiile operaţionale pentru comandanţii navelor de pasageri privind întoarcerea în port în condiţii de siguranţă prin propulsie proprie sau remorcate (MSC. 1/Circ. 1400).

 

CAPITOLUL III

Mijloace şi dispozitive de salvare

 

PARTEA B

Cerinţe aplicabile navelor şi mijloacelor de salvare

 

Regula 20 - Pregătirea pentru funcţionare, întreţinere şi inspecţii

2 În paragraful 11.2, următorul subparagraf nou .4 se adaugă după subparagraful .3 existent:

„.4 prin derogare de la subparagraful .3 de mai sus, încercările de funcţionare ale dispozitivelor de decuplare a bărcii de salvare lansate la apă prin cădere liberă trebuie să fie realizate fie prin lansare prin cădere liberă, dar numai cu echipajul de operare la bord, fie printr-o lansare simulată efectuată în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie*.”


* Se referă la Măsurile de prevenire a accidentelor cu ambarcaţiunile de salvare (MSC. 1/Circ. 1206/Rev. 1).

 

CAPITOLUL V

Siguranţa navigaţiei

 

Regula 14 - Echipajul navelor

3 Paragraful 2 existent se înlocuieşte cu următorul nou paragraf:

„2 Pentru toate navele cărora li se aplică capitolul I, Administraţia trebuie:

.1 să stabilească echipajul minim de siguranţă în urma unei proceduri transparente, ţinând seama de principiile relevante adoptate de către Organizaţie”; şi

.2 să elibereze un document privind echipajul minim de siguranţă corespunzător sau un document echivalent care atestă că nava are la bord echipajul minim de siguranţă considerat necesar pentru satisfacerea prevederilor de la paragraful 1.”


* Se referă la Principiile de stabilire a echipajului minim de siguranţă, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A. 1047(27),

 

CAPITOLUL VI

Transportul mărfurilor

 

PARTEAA

Prevederi generale

 

4 După regula existentă 5-1 se adaugă o nouă regulă 5-2:

„Regula 5-2 - Interzicerea amestecului mărfurilor lichide în vrac şi a proceselor de fabricare în timpul voiajului pe mare

1 Amestecarea fizică a mărfurilor lichide în vrac, în timpul voiajelor pe mare, este interzisă. Amestecarea fizică se referă la procesul prin care pompele de marfă ale navei şi tubulaturile sunt folosite pentru a circula pe plan intern două sau mai multe mărfuri diferite, cu intenţia de a realiza o marfă cu o nouă denumire de produs. Această interdicţie nu împiedică comandantul de a efectua transferuri de marfă pentru a garanta securitatea navei sau protejarea mediului marin.

2 Interdicţia prevăzută la paragraful 1 nu se aplică pentru amestecuri de produse utilizate în cercetarea şi exploatarea resurselor minerale ale fundului mării la bordul navelor utilizate pentru a facilita astfel de operaţiuni.

3 Orice proces de producţie de la bordul navei în timpul voiajelor pe mare este interzis. Procesele de producţie se referă la orice operaţiune deliberată prin care se produce o reacţie chimică între o marfă din navă şi orice alta substanţă sau marfă.

4 Interdicţia prevăzută la paragraful 3 nu se aplică pentru procesele de producţie a mărfurilor utilizate în cercetarea şi exploatarea resurselor minerale ale fundului mării la bordul navelor utilizate pentru a facilita astfel de operaţiuni*.”


* Se referă la Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac la bordul navelor de susţinere în larg (Rezoluţia A.673(16), aşa cum a fost amendată).

 

CAPITOLUL VII

Transportul mărfurilor periculoase

 

PARTEA A

Transportul mărfurilor periculoase ambalate

 

Regula 4 - Documente

5 Textul prezentei reguli se înlocuieşte cu următorul text:

„1 Informaţii privind transportul de mărfuri periculoase ambalate şi certificatul de ambalare pentru container/vehicul trebuie să fie în conformitate cu prevederile relevante ale Codului IMDG şi trebuie să fie puse la dispoziţia persoanei sau organizaţiei desemnate de autoritatea statului portului.

2 Fiecare navă care transportă mărfuri periculoase ambalate trebuie să aibă o listă specială, manifest sau plan de arimare care se indice, în conformitate cu prevederile relevante ale

Codului IMDG, mărfurile periculoase de la bord şi localizarea lor. O copie a unuia dintre aceste documente trebuie să fie pusă la dispoziţie, înainte de plecare, persoanei sau organizaţiei desemnate de către autoritatea statului portului.”

 

CAPITOLULXI-1

Măsuri speciale pentru sporirea siguranţei maritime

 

Regula 2 - Inspecţii intensificate

6 Cuvintele «liniile directoare adoptate de Adunarea Organizaţiei prin rezoluţia A.744(18)” se înlocuiesc cu cuvintele „Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei prin Rezoluţia A. 1049(27)”.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului aerian internaţional a Aeroportului Tuzla

 

Având în vedere Raportul nr. 23.819 din 27 mai 2013 privind îndeplinirea condiţiilor de certificare ca aeroport deschis traficului aerian internaţional a Aeroportului Tuzla, întocmit de comisia de evaluare numită prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 184/2013*),

în temeiul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă certificarea ca aeroport deschis traficului aerian internaţional a Aeroportului Tuzla.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data aprobării deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla.

 

p. Ministrul transporturilor,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 septembrie 2013.

Nr. 1.133.


*) Ordinul ministrului transporturilor nr. 184/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

 

Având în vedere dispoziţiile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,

în temeiul prevederilor art. V alin. (25) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică În Monitorul Oficial al României, Partea li.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 9 septembrie 2013.

Nr. 1.520.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Obiectul înlesnirilor la plată

 

(1) Pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau alte sume datorate bugetului general consolidat şi transmise spre recuperare acestei autorităţi, organul fiscal competent poate acorda următoarele înlesniri la plată:

a) amânarea la plată a obligaţiilor fiscale principale, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii în situaţia în care contribuabilii au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, denumite în continuare autorităţile competente,

b) anularea obligaţiilor fiscale accesorii prevăzute la lit. a), în situaţia în care contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe ori de a încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură aferente creanţelor de încasat de la autorităţile competente, iar amânarea la plată a fost finalizată;

c) scutirea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare ca urmare a unei cereri de rambursare şi data efectuării plăţii, în cazul contribuabililor care au încasat după termenul contractual sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plată înainte de data de 3 iunie 2013, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (20) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă;

d) amânarea la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după data depunerii cererii de rambursare la autoritatea competentă, în cazul contribuabililor care au de încasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plată depăşit, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (21) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Prin sume certe, lichide şi exigibile de încasat de /a autorităţile competente se înţelege sumele autorizate la plată aferente cererilor de rambursare depuse de beneficiar.

(3) Prin autorităţi competente în sensul prezentului ordin se înţelege autorităţile de management şi/sau organismele intermediare, după caz.

 

ARTICOLUL 2

Organul fiscal competent pentru acordarea înlesnirilor la plată

 

Competenţa de acordare a înlesnirilor la plată revine organului fiscal competent conform prevederilor art. 33 sau 36, după caz, din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

 

ARTICOLUL 3

Beneficiarii înlesnirilor la plată

 

Beneficiază de înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 contribuabilii care au calitatea de:

a) beneficiari ai finanţării nerambursabile, pentru obligaţiile datorate de aceştia;

b) partenerii beneficiarilor prevăzuţi la lit. a) potrivit acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanţare, pentru obligaţiile datorate de aceştia.

 

ARTICOLUL 4

Cererea de acordare a înlesnirilor la plată

 

(1) înlesnirile la plată se solicită de către contribuabilii prevăzuţi la art. 3 în baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent sau transmise prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. În cazul depunerii cererii prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de dovada împuternicirii/ reprezentării, în condiţiile art. 18 din Codul de procedură fiscală.

(2) Pentru contribuabilul care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a înlesnirilor la plată se depune de către contribuabil atât pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului în structura căruia funcţionează aceste sedii secundare.

(3) Cererea cuprinde următoarele elemente:

a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal/sediul social/domiciliul, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum şi numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relaţiile cu terţii, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

b) tipul înlesnirii la plată solicitat;

c) suma totală pentru care se solicită înlesnirea la plată, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului generai consolidat şi, în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii. În cazul contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se menţionează separat pentru contribuabil şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;

d) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, precum şi ştampila, dacă este cazul.

(4) Pentru a beneficia de înlesnirile la plată contribuabilul fără domiciliu fiscal în România trebuie să desemneze un împuternicit potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.

 

CAPITOLUL II

Procedura de soluţionare a cererii de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii

 

ARTICOLUL 5

Atestatul eliberat de autoritatea de management

 

(1) înainte de a depune cererea de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii la organul fiscal competent, contribuabilul solicită autorităţii de management eliberarea unui atestat.

(2) Cererea de eliberare a atestatului conţine următoarele elemente:

a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal/sediul social/domiciliul, codul de identificare fiscală, numerele de telefon/fax ale acestora, adresele de e-mail, precum şi numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relaţiile cu terţii;

b) titlul şi codul proiectului, precum şi numărul şi data contractului de finanţare încheiat între contribuabil şi autoritatea competentă;

c) numărul şi data înregistrării cererii de rambursare la autoritatea competentă;

d) tipul înlesnirii la plată pentru care se solicită eliberarea atestatului;

e) codul IBAN al contului de disponibil 50.98.19 „Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013” şi unitatea Trezoreriei Statului la care a fost deschis;

f) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/împuternicitului, precum şi ştampila, dacă este cazul.

(3) în cazul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat, cererea prevăzută la alin. (2) se depune individual de beneficiarul proiectului pentru obligaţiile fiscale ale acestuia sau, după caz, de fiecare partener, pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta.

(4) La cererea de eliberare a atestatului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunţă la dreptul de a percepe ori de a încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

(5) Cererea de eliberare a atestatului se soluţionează de autoritatea de management în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii.

(6) După primirea cererii de eliberare a atestatului autoritatea de management verifică dacă cererea de rambursare a contribuabilului a fost autorizată la plată. În cazul în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autoritatea competentă, în baza cererilor de rambursare depuse la aceasta, autoritatea de management eliberează un atestat potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(7) Atestatul eliberat de autoritatea de management cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea autorităţii de management;

b) numărul şi data emiterii atestatului;

c) numărul şi data încheierii contractului de finanţare între contribuabil şi autoritatea competentă, precum şi ale acordului de parteneriat, dacă este cazul;

d) suma certă, lichidă şi exigibilă pe care contribuabilul o are de încasat de la autoritatea competentă;

e) menţiunea cu privire la faptul că s-a luat act de notificarea contribuabilului referitoare la renunţarea la dreptul de a percepe ori de a încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă. Lipsa unei asemenea menţiuni semnifică lipsa depunerii notificării de către contribuabil;

f) menţiunea cu privire la codul IBAN al contului de disponibil 50.98.19 „Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013” şi unitatea Trezoreriei Statului la care a fost deschis pe numele contribuabilului în care se va efectua plata de către autoritatea de management;

g) menţiunea cu privire la situaţia în care s-a început sau nu s-a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea sumelor ce trebuie plătite contribuabilului de către autoritatea de management;

h) menţiunea că atestatul este emis în scopul acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale principale şi accesorii;

i) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanelor împuternicite ale autorităţii de management;

j) ştampila autorităţii de management.

(8) Atestatul eliberat de autoritatea de management este valabil 20 de zile de la data emiterii.

 

ARTICOLUL 6

Cererea de acordare a amânării la plată

 

(1) Odată cu depunerea cererii de acordare a amânării la plată contribuabilul depune, în original, şi atestatul prevăzut la art. 5 prin care sunt certificate sumele certe, lichide şi exigibile pe care le are de încasat de la autoritatea competentă. Atestatul trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de acordare a amânării la plată

(2) Cererea de acordare a amânării la plată este însoţită şi de declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului, din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenţei.

(3) Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de acordare a amânării la plată ori de câte ori are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autoritatea competentă.

(4) Cererea de acordare a amânării la plată se soluţionează de organul fiscal competent în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii acesteia prin decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii sau decizie de respingere, după caz.

 

ARTICOLUL 7

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

 

(1) în vederea soluţionării cererii de acordare a amânării la plată, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii, certificatul de atestare fiscală potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul acordării amânării la plata nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul amânării la plată. În cazul contribuabilului care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, în certificatul de atestare fiscală se înscriu obligaţiile fiscale ale contribuabilului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul amânării la plată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2a.

(3) În cazul în care există diferenţe între sumele solicitate de către contribuabil în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent solicită, în scris, prezentarea contribuabilului la sediul său pentru clarificarea situaţiei fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite contribuabilului odată cu certificatul de atestare fiscală. Dispoziţiile art. 50 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.

(4) După clarificarea neconcordanţelor, organul fiscal competent întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Odată cu întocmirea procesului-verbal de punere de acord se eliberează, în două exemplare, un nou certificat de atestare fiscală. Câte un exemplar al procesului-verbal de punere de acord şi al certificatului de atestare fiscală se comunică contribuabilului, iar câte un exemplar al acestora se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul amânării la plată.

(6) Termenul de clarificare a neconcordanţelor şi de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală este de cel mult 5 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală iniţial. Termenul prevăzut la art. 6 alin. (4) se prelungeşte în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 8

Conţinutul certificatului de atestare fiscală eliberat în scopul acordării amânării la plată

 

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 112 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia.

(2) Certificatul de atestare fiscală cuprinde două secţiuni:

a) secţiunea A „Obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării certificatului”;

b) secţiunea B „Obligaţii de plată ce pot face obiectul amânării la plată”.

(3) La secţiunea A se înscriu:

a) obligaţiile fiscale principale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală individualizate pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie si alte sume datorate bugetului general consolidat, în ordinea vechimii. În cazul contribuabilului care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale principale ale contribuabilului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare;

b) obligaţiile fiscale accesorii defalcate pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe majorări de întârziere/ dobânzi/penalităţi de întârziere, în ordinea vechimii. În cazul contribuabilului care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale accesorii ale contribuabilului, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din salarii datorate de fiecare dintre sediile sale secundare;

c) sumele reprezentând amenzi de orice fel;

d) sumele reprezentând creanţe stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) La secţiunea B se înscriu obligaţiile fiscale principale şi accesorii ce pot face obiectul amânării la plată şi care nu pot depăşi limita sumei certe, lichide şi exigibile de încasat de la autoritatea competentă, înscrisă în atestatul prevăzut la art. 5. Acestea se individualizează pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii. Pentru contribuabilul care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale ale contribuabilului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare.

(5) Pot forma obiectul amânării la plată în sensul alin. (4) obligaţiile fiscale principale şi accesorii al căror cuantum este cel mult egal cu sumele înscrise în atestatul prevăzut la art. 5. În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale principale şi accesorii datorate de contribuabil depăşeşte cuantumul sumelor înscrise în atestat, pentru înscrierea acestor obligaţii la secţiunea B a certificatului de atestare fiscală sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 115 din Codul de procedură fiscală cu privire la ordinea de stingere, precum şi cu privire la stabilirea vechimii obligaţiilor.

(6) Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală sumele reprezentând obligaţii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 9

Procedura de soluţionare a cererii de acordare a amânării la plată

 

(1) După eliberarea certificatului de atestare fiscală organul fiscal competent verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. Pentru verificarea condiţiei prevăzute la art. V alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal competent solicită informaţii de la serviciul/biroul/compartimentul care gestionează respectivele informaţii.

(2) După verificările efectuate potrivit alin. (1), organul fiscal competent, în termen de cel mult 3 zile de !a data eliberării certificatului de atestare fiscală prevăzut la art. 7, întocmeşte referatul potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4

(3) Pe baza constatărilor din referat, organul fiscal competent emite, după caz:

a) decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;

b) decizie de respingere a înlesnirilor la plată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(4) în cazul aprobării cererii de acordare a amânării la plată, pentru contribuabilul care a renunţat la dreptul de a percepe ori încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă, potrivit art. 5 alin. (4), organul fiscal competent emite:

a) decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;

b) decizie de amânare la plată, în vederea anulării, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale amânate la plată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(5) Deciziile prevăzute la alin. (3) şi (4) se întocmesc în 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, un exemplar se comunică autorităţii de management şi un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul amânării la plată.

(6) Organul fiscal are obligaţia ca odată cu comunicarea deciziilor prevăzute la alin. (3) şi (4) către autoritatea de management să indice şi adresa de e-mail şi/sau numărul de fax la care urmează a fi transmisă notificarea prevăzută la art. 11 alin. (3).

 

ARTICOLUL 10

Efectele amânării la plată

 

Pe perioada amânării la plată:

a) pentru obligaţiile fiscale principale amânate la plată contribuabilul nu datorează obligaţii fiscale accesorii, dacă a renunţat, potrivit art. 5 alin. (4), la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză;

b) pentru obligaţiile fiscale amânate la plată nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;

c) obligaţiile fiscale principale şi accesorii ce fac obiectul amânării la plată nu se sting, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul optează pentru stingerea acestora.

 

ARTICOLUL 11

Obligaţiile autorităţii de management şi colaborarea cu organele fiscale

 

(1) Ori de câte ori, pe perioada amânării la plată, autoritatea de management constată că suma certă, lichidă şi exigibilă înscrisă în atestatul prevăzut la art. 5 nu mai este datorată, în întregime sau în parte, aceasta are obligaţia de a notifica în termen de cel mult 3 zile organul fiscal competent.

(2) Autoritatea de management efectuează plata sumelor din cererile de rambursare ce fac obiectul amânării la plată în contul de disponibil 50.98.19 „Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013” deschis la Trezoreria Statului, înscris în atestatul prevăzut la art. 5.

(3) Autoritatea de management notifică contribuabilul cu privire la suma amânată la plată care trebuie plătită de acesta din suma ce urmează a-i fi virată. În aceeaşi zi sau cel târziu în ziua următoare, autoritatea de management transmite organului fiscal competent, prin fax ori e-mail, o copie a notificării.

(4) Autorităţile de management au obligaţia de a înscrie în notificările prevăzute la alin. (3) şi adresa de e-mail sau numărul de fax la care urmează a fi transmise comunicările prevăzute la alin. (8).

(5) în scopul încasării sumelor prevăzute la art. V alin. (11) din ordonanţa de urgenţă de la autoritatea de management, contribuabilul prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la data primirii notificării de la autoritatea de management, ordinele de plată prin care aceştia achită obligaţiile fiscale şi care trebuie să corespundă cu sumele din notificare şi din decizia organului fiscal. În ordinele de plată prezentate de contribuabil, la rubrica „Reprezentând” se vor înscrie obligatoriu numărul şi data notificării primite de la autoritatea de management.

(6) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în ziua primirii ordinelor de plată de la contribuabil potrivit prevederilor alin. (5), transmit, în copie sau scanat, documentele respective organului fiscal competent.

(7) Organul fiscal procedează la verificarea concordanţei dintre sumele înscrise în notificarea primită de la autoritatea de management cu cele din decizia emisă potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) sau, după caz, din decizia emisă potrivit art. 9 alin. (4) lit. a) şi cu sumele din ordinele de plată depuse de contribuabil.

(8) în situaţia în care, în urma verificării efectuate potrivit alin. (7), organul fiscal constată că este respectată destinaţia şi sumele pentru care s-au întocmit ordinele de plată sunt cele înscrise în notificare şi în decizia de amânare la plată, comunică această informaţie autorităţii de management de la care a primit notificarea, precum şi unităţii Trezoreriei Statului, în termen de o zi lucrătoare de la primirea ordinelor de piaţă. La comunicarea către unitatea Trezoreriei Statului se anexează şi o copie a notificării primite de la autoritatea de management.

(9) în situaţia în care, în urma verificării efectuate potrivit alin. (7), organul fiscal constată că nu este respectată destinaţia sau că sumele pentru care s-au întocmit ordinele de plată nu sunt cele înscrise în notificare şi în deciziile de amânare la plată, comunica aceasta Informaţie, în scris, unităţii Trezoreriei Statului de la care a primit ordinele de plată, precizând care sunt neconcordanţele constatate, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestor documente.

(10) Unitatea Trezoreriei Statului, în ziua primirii comunicării prevăzute la alin. (9) de la organul fiscal, restituie contribuabilului ordinele de plată pentru care s-au constatat erori în vederea refacerii acestora.

(11) După primirea ordinelor de plată refăcute de contribuabil se reia procedura prevăzută de alin. (6)-(10).

(12) în termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicărilor de la organul fiscal competent, autoritatea de management virează sumele corespunzătoare, potrivit prevederilor art. V alin. (11) din ordonanţa de urgenţă, în contul 50.98.19

„Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013” deschis pe numele contribuabilului. În ordinele de plată prezentate prin care se virează sumele respective, autoritatea de management înscrie obligatoriu la rubrica „Reprezentând” numărul şi data notificării transmise contribuabilului, aferentă sumei virate în contul 50.98.19 „Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013”.

(13) în ziua încasării sumelor în contul 50.98.19 „Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013”, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului verifică dacă suma încasată în contul 50.98.19 „Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013” este egală cu suma ordinelor de plată depuse de contribuabil aferente notificării înscrise în documentele de plată şi procedează la decontarea ordinelor de plată depuse de contribuabil, completând în rubrica „Data debitării” din acestea data încasării de la autoritatea de management a sumelor respective în cont

(14) în cazul în care suma virată în contul 50.98.19 „Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013” de autoritatea de management este diferită de suma din notificare şi de cea din ordinele de plată depuse de contribuabil, aceasta se restituie în contul din care a fost încasată, concomitent cu restituirea către contribuabil a ordinelor de plată depuse.

 

ARTICOLUL 12

Renunţarea contribuabilului la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură pe perioada amânării la plată

 

(1) în situaţia în care, pe perioada amânării la plată, contribuabilul doreşte să renunţe la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competenta, acesta depune notificarea prevăzută la art. 5 alin. (4) la autoritatea de management. În acest caz, în termen de ce! mult 5 zile de la data notificării, autoritatea de management emite un nou atestat care înlocuieşte atestatul emis iniţial. Atestatul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii cererii prevăzute la alin. (2). Dispoziţiile art. 5 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) După primirea atestatului de la autoritatea de management, contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent prin care solicită revocarea deciziei de amânare la plată emise potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) şi emiterea deciziilor de amânare la plată pentru obligaţiile fiscale rămase nestinse, potrivit art. 9 alin. (4). La cerere se anexează, în original, atestatul prevăzut la alin. (1).

(3) După primirea cererii prevăzute la alin. (2), în termen de cel mult 5 zile, organul fiscal competent emite deciziile de amânare la plată prevăzute la art. 9 alin. (4) prin care se revocă şi decizia de amânare la plată emisă iniţial.

 

ARTICOLUL 13

Finalizarea amânării la plată

 

(1) în situaţia în care sumele individualizate în decizia prevăzută la art. 9 alin. (3) lit. a) se sting în totalitate până la împlinirea termenului de 2 ani de la data comunicării deciziei de amânare la plată, organul fiscal competent emite decizia de finalizare a amânării la plată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(2) în situaţia în care sumele individualizate în decizia prevăzută la art. 9 alin. (4) lit. a) se sting în totalitate până la împlinirea termenului de 2 ani de la data comunicării deciziei de amânare la plată, organul fiscal competent, după înregistrarea operaţiunii de stingere, emite:

a) decizie de finalizare a amânării la plată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9;

b) decizie de anulare a obligaţiilor fiscale accesorii individualizate în decizia prevăzută la art. 9 alin. (4) lit. b), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.

(3) Deciziile prevăzute la alin. (1) şi (2) se întocmesc în 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, un exemplar se comunică autorităţii de management şi un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul amânării la plată.

 

ARTICOLUL 14

Pierderea valabilităţii sau încetarea amânării la plată

 

(1) în situaţia în care autoritatea de management a notificat organul fiscal competent potrivit art. 11 alin. (1) amânarea la plată îşi pierde valabilitatea, în întregime sau în parte, corespunzător sumei pe care autoritatea competentă nu o mai datorează contribuabilului. În acest caz, organul fiscal competent emite o decizie de pierdere a valabilităţii/încetare a amânării la plată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11.

(2) în cazul în care se constată că amânarea la plată nu a fost finalizată în termen de 2 ani de la data comunicării deciziei/deciziilor de amânare la plată, organul fiscal competent emite, în mod corespunzător, decizia de încetare a amânării la plată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11.

(3) Deciziile prevăzute la alin. (1) şi (2) se întocmesc în 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, un exemplar se comunică autorităţii de management şi un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul amânării la plată.

 

CAPITOLUL III

Procedura de suspendare a executării silite a obligaţiilor fiscale în cazul contribuabilului care a depus cereri de rambursare la autoritatea competentă

 

ARTICOLUL 15

Neînceperea sau suspendarea executării silite a obligaţiilor fiscale în cazul contribuabilului care a depus cereri de rambursare la autoritatea competentă

 

(1) Contribuabilul care a depus la autoritatea competentă cerere de rambursare, aflată în cursul procedurii de validare/autorizare la plată şi al cărei termen de plată a fost depăşit, beneficiază, în limita sumelor înscrise în această cerere, de neînceperea sau suspendarea executării silite a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ori a altor sume datorate bugetului general consolidat şi transmise spre recuperare aceste] autorităţi.

(2) În scopul aplicării alin. (1) contribuabilul trebuie să depună la organul fiscal competent, în original, atestatul emis, la solicitarea sa, de autoritatea de management.

(3) Cererea de eliberare a atestatului trebuie să conţină elementele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a)-d) şi f).

(4) După primirea cererii, autoritatea de management eliberează atestatul potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(5) Atestatul eliberat de autoritatea de management conţine, pe lângă elementele prevăzute la art. 5 alin. (7) lit. a)-c), h)-j), şi următoarele elemente:

a) cuantumul sumei solicitate prin cererea/cererile de rambursare;

b) menţiunea cu privire la depăşirea/nedepăşirea termenului de plată a cererii de rambursare.

(6) Atestatul prevăzut la alin. (5) este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii acestuia la organul fiscal competent.

(7) După verificarea atestatului emis de autoritatea de management, organul fiscal competent nu începe sau suspendă executarea silită, după caz.

(8) Neînceperea sau suspendarea executării silite se realizează în limita sumei solicitate la rambursare, prevăzută în atestatul emis de autoritatea de management.

(9) în situaţia în care cererea de rambursare depusă la autoritatea competentă a fost autorizată la plată, iar sumele solicitate la rambursare sunt certe, lichide şi exigibile, contribuabilul poate solicita amânarea la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii. Prevederile cap. II sunt aplicabile în mod corespunzător.

(10) Suspendarea executării silite încetează:

a) în cazul emiterii unei decizii de respingere a amânării la plată;

b) în situaţia în care contribuabilul nu a solicitat amânarea la plată, iar autoritatea de management a efectuat plata sumelor solicitate la rambursare.

(11) Ori de câte ori autoritatea de management efectuează plata sumelor solicitate la rambursare, aceasta trebuie să notifice în termen de cel mult 3 zile organul fiscal competent.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de soluţionare a cererilor de scutire la plată/amânare la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii

 

ARTICOLUL 16

Scutirea la plată/Amânarea la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii

 

(1) Contribuabilul care a încasat, după termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plată de la autorităţile competente, înainte de data de 3 iunie 2013, poate solicita organului fiscal competent scutirea la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare şi data efectuării plăţii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) obligaţiile fiscale principale care au generat obligaţii fiscale accesorii au fost autorizate la plată de către autoritatea de management;

b) obligaţiile fiscale accesorii sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii;

c) contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

(2) Contribuabilul care are de încasat sume sau a încasat sume după data de 3 iunie 2013, ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plată depăşit, de la autorităţile competente poate solicita organului fiscal competent amânarea la plată, în limita sumei solicitate la rambursare, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după depunerea cererii de rambursare în cauză, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) obligaţiile fiscale principale care au generat obligaţii fiscale accesorii sunt stinse la data de 3 iunie 2013;

b) obligaţiile fiscale accesorii sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii la organul fiscal competent;

c) contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

(3) înainte de a depune cererile prevăzute la alin. (1) şi (2) la organul fiscal competent contribuabilul solicită autorităţii de management eliberarea unui atestat. Cererea de eliberare a atestatului trebuie să conţină elementele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a)-d) şi f).

(4) După primirea cererii de eliberare a atestatului şi verificarea acesteia, autoritatea de management eliberează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii atestatul potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(5) Atestatul eliberat de autoritatea de management conţine, pe lângă elementele prevăzute la art. 5 alin. (7) lit. a)-c), e), h)-j). Şi următoarele elemente:

a) valoarea cererii de rambursare şi perioada de întârziere în procesarea şi plata acesteia;

b) cuantumul obligaţiilor fiscale principale incluse în cererea/cererile de rambursare;

c) cuantumul obligaţiilor fiscale principale incluse în cererea/cererile de rambursare ce au fost autorizate la plată şi achitate.

(6) La cererile depuse potrivit alin. (1) şi (2) contribuabilul anexează, în original, atestatul eliberat de autoritatea de management.

(7) în baza cererii şi a atestatului eliberat de autoritatea de management şi în scopul stabilirii cuantumului obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul înlesnirilor la plată organul fiscal competent emite certificatul de atestare fiscală potrivit art. 7

(8) în vederea acordării înlesnirilor la plată organul fiscal competent emite, după caz:

a) decizie de amânare la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12;”

b) decizie de anulare a obligaţiilor fiscale accesorii potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10;

c) decizie de respingere a înlesnirilor la plată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(9) Scutirea la plata obligaţiilor fiscale accesorii potrivit alin. (2) se acordă după autorizarea şi efectuarea plăţii cheltuielii reprezentând obligaţia fiscală principală care a generat obligaţia fiscală accesorie, pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare şi data efectuării plătii.

 

 

ARTICOLUL 17

Contestarea deciziilor împotriva deciziilor emise în temeiul prezentei proceduri se poate formula contestaţie în condiţiile titlului IX din Codul de procedură fiscală.

 

ARTICOLUL 18

Anexe

 

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

 

ANEXA Nr. 1

la procedura

 

Denumirea autorităţii de management...........................................

Adresa............................................................................................

Codul de identificare fiscală...........................................................

Nr. ............/......................................

 

ATESTAT

 

Ca urmare a Cererii nr. ..............din data de................., depusă de către........................, cu sediul social/domiciliul în.....................................................domiciliul fiscal în ...................................., cod de identificare fiscală..............................................

se atestă prin prezenta următoarele*):

Contribuabilul...............................are încheiat cu autoritatea competentă......................Contractul de finanţare nr. .............../...........................precum şi Acordul de parteneriat nr. ................/.........

Contribuabilul a renunţat/nu a renunţai: la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă.

Contribuabilul are deschis cont la Trezoreria....................cu numărul 50.98.19 „Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013”, cod IBAN....................., în care se va efectua plata sumelor din cererile de rambursare ce fac obiectul amânării la plată.

Asupra sumelor ce trebuie plătite contribuabilului de către autoritatea de management s-a început/nu s-a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea acestora.

Contribuabilul figurează în evidenţa noastră cu următoarele sume certe, lichide şi exigibile existente în sold la data eliberării atestatului:

 

- lei -

Cererea de rambursare

Suma de rambursat

Nr.

Data înregistrării la autoritatea competenta

 

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

Contribuabilul figurează în evidenţa noastră cu sume solicitate prin cererea/cererile de rambursare, pentru care termenul de plată a fost/nu a fost depăşit:

 

 

- lei -

Cererea de rambursare

Suma solicitată la rambursare

Nr.

Data înregistrării la autoritatea competentă

 

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 


*) Prezentul atestat se completează în funcţie de tipul înlesnirii la plată solicitat de contribuabil.

 

Contribuabilul figurează în evidenţa noastră cu următoarele sume solicitate/achitate aferente cererii/cererilor de rambursare, pentru care a fost depăşit termenul de plată:

 

 

 

 

 

- lei -

Cererea de rambursare

Valoarea cărării de rambursare

Perioada de întârziere în procesarea şi efectuarea plăţii

(de la data .... la data......)

Cuantumul obligaţiilor fiscale principale în duse în

cererea de rambursare

Cuantumul obligaţiilor fiscale principale incluse în cererea de rambursare ce au fost validate şi plătite

Nr.

Data înregistrării la autoritatea competentă

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

Prezentul atestat se eliberează pentru acordarea înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii potrivit art. ..... alin. (.......) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.

Prezentul atestat este valabil 20 de zile de la data emiterii.

 

Conducătorul autorităţii de management

Funcţia..............................................

Numele şi prenumele........................

Semnătura.....................................

Ştampila.................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedura

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1..................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul........................................

Nr. .........../...............

 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

 

Ca urmare a Cererii nr. ..............din data de.................se certifică prin prezenta că:

 

Denumirea/Numele şi prenumele.........................., adresa:......................................

Înregistrat la registrul comerţului la nr. ................, cod de identificare fiscală.................

 

A. Obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării certificatului

 

Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării prezentului certificat:

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plata

Obligaţia de plată

 

 

Total, din care:

Obligaţie principala

Obligaţii fiscale accesorii

 

 

 

 

Majorări de Întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

B. Obligaţii de plată ce pot face obiectul amânării la plată/scutirii la plată

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată

Obligaţia de plată

 

 

Total, din care:

Obligaţie principală

Obligaţii fiscale accesorii

 

 

 

 

Majorări de Întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

Prezentul certificat se eliberează pentru acordarea amânării la plată/scutirii la plată a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale şi se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării.

Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele.................

Semnătura şi ştampila unităţii ....

 


1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

 

ANEXA Nr. 2a

la procedura

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscală1..................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul........................................

Nr. .........../...............

 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare, potrivit legii

 

Ca urmare a Cererii nr. ..............din data de.........................se certifică prin prezenta că:

 

Denumirea/Numele şi prenumele.........................., adresa:......................................

Înregistrat la registrul comerţului la nr. ................, cod de identificare fiscală.................

 

A. Obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării certificatului

 

Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării prezentului certificat

A1. - Sediu principal:

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată

Obligaţia de plată

 

 

Total, din care:

Obligaţie principala

Obligaţii fiscale accesorii

 

 

 

 

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

Total A 1.

 

 

 

 

 

A2. - Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:

 

 

- lei -

Nr. crt.

Cod de înregistrare fiscală al sediului secundar

Obligaţia de plată

 

 

Total, din care:

Obligaţie principală

Obligaţii fiscale accesorii

 

 

 

 

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

Total A2.

 

 

 

 

Total general (Total A1. + Total A2.)

 

 

 

 


1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

 

B. Obligaţii de plată ce pot face obiectul amânării la plată/scutirii la plată

B1. - Sediu principal:

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată

Obligaţia de plată

 

 

Total, din care:

Obligaţie principală

Obligaţii fiscale accesorii

 

 

 

 

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

Total B1.

 

 

 

 

 

B2. - Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:

 

 

- lei -

Nr. crt.

Cod de înregistrare fiscală al sediului secundar

Obligaţia de plată

 

 

Total, din care:

Obligaţie principala

Obligaţii fiscale accesorii

 

 

 

 

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

Total B2.

 

 

 

 

Total general (Total B1. + Total B2.)

 

 

 

 

 

Prezentul certificat se eliberează pentru acordarea amânării la plată/scutirii la plată a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale şi se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării.

Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele.................

Semnătura şi ştampila unităţii ....

 

ANEXA Nr. 3

la procedura

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscală1..................................................................

Serviciu I/Birou l/Compartimentul..........................................

Nr. .........../...............

 

PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD

încheiat astăzi,........./......./............., la sediul unităţii fiscale

 

Subsemnatul(a)...............................................având funcţia de......................................în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului................................................................., am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între sumele înscrise în Cererea de acordare a amânării la plată nr. ................. din data de................, înregistrată la organul fiscal cu nr. .........din data de......................, depusă de contribuabilul......................................., şi sumele înscrise în Certificatul de atestare fiscală nr. ..........din data de...........

Drept urmare, am constatat că.....................................*) figurează în evidenţa fiscală cu următoarea obligaţii de plată cuprinse în Certificatul de atestare fiscală nr. .............din data de.............**), care vor face obiectul amânării la plată:

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plata

Obligaţia de plată***)

 

 

Total, din care:

Obligaţie principală

Obligaţii fiscale accesorii

 

 

 

 

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

Alte menţiuni:...................................................................................................................................

Obiecţiile contribuabilului:...............................................................................................................

 

Contribuabil,

............................................................................

Avizat

Şeful serviciului/biroului/compartimentului

............................................................................

 

Întocmit

............................................................................


1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

*)Se menţionează denumirea/numele şi prenumele contribuabilului.

**) Se menţionează numărul şi data certificatului de atestare fiscală eliberat după punerea de acord a sumelor.

***) în situaţia contribuabililor care au înfiinţata sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sumele se înscriu pe total obligaţii fiscale, separat pe contribuabil şi separat pe sedii secundare, în ordinea vechimii acestora.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1....................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul............................

Nr. .........../...............

 

Aprobat/data..........

Conducătorul unităţii fiscale,

............................................................................

Semnătura

............................................................................

 

REFERAT

 

Subsemnatul (a)...................................... având funcţia de .......................................în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului..........................................ca urmare a Cererii nr. .........din data de ..............depusa de contribuabilul........................cod de identificare fiscală.......................înregistrată la organul fiscal cu nr. .............din data de................, am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale şi am constatat următoarele:

 

Secţiunea A: Condiţii de acordare a amânării la plată

 

Condiţii de acordare a amânării la plată

Modul de respectare a condiţiilor

a) Nu s-a deschis procedura insolvenţei

 Da

 Nu

b) Nu s-a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea sumelor de încasat de la autorităţile competente

 Da

 Nu

c) Nu are în derulare o eşalonare la plată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare

 Da

 Nu

 

Secţiunea B: Alte menţiuni

......................................................................................................................................................................................

Faţă de cele constatate mai sus propun aprobarea/respingerea cererii de amânare la plată.

De asemenea, anexăm la prezentul referat şi documentele doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale. Certificatul de atestare fiscală nr. ......../................precum şi Atestatul nr. ......./..........

 

Întocmit

Inspector,

............................................................................

Avizat

Şef compartiment

............................................................................


1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1..................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul........................................

Nr. .........../...............

DECIZIE

de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Adresa:..........................................................................................

Adresa:..........................................................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

 

În temeiul prevederilor art. V alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ..........din data de...........înregistrată la organul fiscal cu nr. ..........din data de.......................Certificatul de atestare fiscală nr. ................/...............Atestatul nr. .........../............eliberat de.....................................,

luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013,

se emite următoarea decizie:

1. Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor exigibile existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de........................., reprezentând2:

 

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată

Cuantumul obligaţiei de plată - lei -

Cod cont bugetar

Număr de evidenţa a plăţii3

0

1

2

3

4

Obligaţie principală:

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

…

 

 

 

 

Dobânzi/majorări de întârziere:

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

…

 

 

 

 

Penalităţi de întârziere:

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

…

 

 

 

 

Total general

 

X

X

 

2. Amânarea la plată a obligaţiilor de plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile de management şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale.

3. Amânarea la plată îşi pierde valabilitatea dacă în termen de 2 ani de la data comunicării deciziei amânarea la plată nu a fost finalizată. După data pierderii valabilităţii amânării la plată, pentru sumele amânate la plată se datorează obligaţii fiscale accesorii, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele........................

Semnătura şi ştampila unităţii.............

 


1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

2 Pentru contribuabilii cu sedii secundare, tabelul prevăzut la pct. 1 se va întocmi atât pe total societate, cât şi defalcat pe activitatea proprie şi cea a sediilor secundare.

3 Numărul de evidenţă a plăţii se utilizează de contribuabil numai în situaţia excepţiei prevăzute la art. V alin. (15) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013.

 

ANEXA Nr. 6

la procedura

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală..................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul........................................

Nr. .........../...............

 

DECIZIE

de respingere a înlesnirilor la plată

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Adresa:..........................................................................................

Adresa:..........................................................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

 

În temeiul prevederilor art. V alin. (9) sau alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ..........din data de..................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ..........din data de..............., Certificatul de atestare fiscală nr. ................/...............Atestatul nr. .........../..........., eliberat de.....................................,

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013,

se respinge cererea de acordare a înlesnirilor la plată.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a înlesnirilor la plată:

......................................................................................................................................................................................

Temeiul de drept:

......................................................................................................................................................................................

Menţiuni privind audierea contribuabilului:

......................................................................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele........................

Semnătura şi ştampila unităţii.............

 


1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

 

ANEXA Nr. 7

la procedura

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1..................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul..........................................

Nr. .........../...............

 

DECIZIE

de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Adresa:..........................................................................................

Adresa:..........................................................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

 

În temeiul prevederilor art. V alin. (10) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ..........din data de......................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ..........din data de................Certificatul de atestare fiscală nr. ................/...............Atestatul nr. .........../............, eliberat de.....................................,

luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013,

se emite următoarea decizie:

1. Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor principale exigibile existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de..........................reprezentând2:

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată

Obligaţie principală de plată

Număr de evidenţă a plăţii3

0

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

…

 

 

 

 

Total general

 

 

 

2. Amânarea la plată a obligaţiilor de plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile de management şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale.

3. Amânarea la plată îşi pierde valabilitatea dacă în termen de 2 ani de la data comunicării deciziei amânarea la plată nu a fost finalizată. După data pierderii valabilităţii amânării la piaţă, pentru sumele amânate la plată se datorează obligaţii fiscale accesorii, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele........................

Semnătura şi ştampila unităţii.............

 


1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

2 Pentru contribuabilii cu sedii secundare, tabelul prevăzut la pct. 1 se va întocmi atât pe total societate, cât şi defalcat pe activitatea proprie şi cea a sediilor secundare.

3 Numărul de evidenţă a plăţii se utilizează de contribuabil numai în situaţia excepţiei prevăzute la art. V alin. (15), lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013.

 

ANEXA Nr. 8

la procedura

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1..................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul..........................................

Nr. .........../...............

 

DECIZIE

de amânare la plată, în vederea anulării, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale amânate la plată

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Adresa:..........................................................................................

Adresa:..........................................................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

 

În temeiul prevederilor art. V alin. (10) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ..........din data de...........înregistrată la organul fiscal cu nr. ..........din data de.................., Certificatul de atestare fiscală nr. ................/.....................Atestatul nr. .........../............eliberat de......................................

luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013,

se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor principale amânate la plată, în sumă totală de...............lei, reprezentând:

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

…

 

 

 

 

Total general

 

 

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele........................

Semnătura şi ştampila unităţii.............

 


1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

 

ANEXA Nr. 9

la procedura

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1..................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul........................................

Nr. .........../...............

 

DECIZIE

de finalizare a amânării la plată

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Adresa:..........................................................................................

Adresa:..........................................................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

 

În temeiul prevederilor art. V alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,

vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ..............din data de............., a fost finalizată la data de....................întrucât sumele amânate la plată au fost stinse în totalitate.

Consecinţele finalizării amânării la plată:

......................................................................................................................................................................................

Menţiuni privind audierea contribuabilului:

......................................................................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele........................

Semnătura şi ştampila unităţii.............

 


1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

 

ANEXA Nr. 10

la procedură

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1..................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul........................................

Nr. .........../...............

 

DECIZIE

de anulare a obligaţiilor fiscale accesorii

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Adresa:..........................................................................................

Adresa:..........................................................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

 

În temeiul prevederilor art. V alin. (16) sau (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,

vă comunicăm că suma de ..................... lei, reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale amânate la plată prin Decizia nr. ..............din data de.............sau aferente obligaţiilor fiscale principale prevăzute la art. V alin. (20) sau (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013, după caz, se anulează la data de ............. întrucât ......................................

Menţiuni privind audierea contribuabilului:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele........................

Semnătura şi ştampila unităţii.............

 


1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

 

ANEXA Nr. 11

la procedură

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1..................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul..........................................

Nr. .........../...............

 

DECIZIE

de pierdere a valabilităţii/încetare a amânării la plată

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Adresa:..........................................................................................

Adresa:..........................................................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

 

În temeiul prevederilor art. V alin. (14) sau (17), după caz, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,

vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată nr. ....../............... şi-a pierdut valabilitatea/a încetat, începând cu data de.............

Motivele de fapt pentru care şi-a pierdut valabilitatea/a încetat amânarea la plată

......................................................................................................................................................................................

Temeiul de drept:

......................................................................................................................................................................................

Consecinţele pierderii valabilităţii/încetării amânării la plată:

......................................................................................................................................................................................

Menţiuni privind audierea contribuabilului:

......................................................................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele........................

Semnătura şi ştampila unităţii.............

 


1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

 

ANEXA Nr. 12

la procedură

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală..................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul........................................

Nr. .........../...............

 

DECIZIE

de amânare la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Denumirea/Numele şi prenumele...............................................

Adresa:..........................................................................................

Adresa:..........................................................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

Codul de identificare fiscală.......................................................

 

În temeiul prevederilor art. V alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ..........din data de ........... înregistrată la organul fiscal cu nr. ..........din data de................şi Atestatul nr. .........../............eliberat de......................................

se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii, în sumă totală de................lei, reprezentând:

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

…

 

 

 

 

Total general

 

 

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele........................

Semnătura şi ştampila unităţii.............

 


1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind producerea betoanelor uşoare”, indicativ C 155-2013

 

Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 8/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 - Structuri pentru

construcţii şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică .Normativ privind producerea betoanelor uşoare”, indicativ C 155-2013, elaborată de Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabil㠄URBAN-INCERC” - sucursala Cluj-Napoca, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Decizia Institutului Centrat de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii nr. 52/1989**) pentru aprobarea Normativului privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare, indicativ C 155-1989, îşi încetează aplicabilitatea. Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/470/2012 din 9 noiembrie 2012, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 23 iulie 2004, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare,

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iulie 2013.

Nr. 2.359.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul a Regiei Autonome «Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

**) Decizia Institutului Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii nr. 5271989 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat”, indicativ CR 2-1-1.1/2013

 

Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 4 „Acţiuni asupra construcţiilor”, Procesul-verbal de avizare nr. 3/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 „Structuri pentru construcţii” şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de

reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnic㠄Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat”, indicativ CR 2-1-1.1/2013, denumită în continuare Cod CR 2-1-1.1/2013, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Codul CR 2-1-1.1/2013 se aplică în cazul serviciilor de proiectare contractate după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Contractele pentru serviciile de proiectare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a Codului CR 2-1-1.1/2013, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 3/2006 pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat, indicativ CR 2-1 -1.1/2005**), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 şi 172 bis din 22 februarie 2006, se abrogă.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iulie 2013.

Nr. 2.361.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial” Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

**) Reglementarea tehnic㠄Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat, indicativ CR 2-1-1.1/2005, a fost aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 3/2006 şi publicată în Buletinul construcţiilor nr. 4/2006, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii si Economia Construcţiilor - ÎNCERC.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistenţă în zone seismice”, indicativ GP 124-2013

 

Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 5/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 4 „Acţiuni asupra construcţiilor”, Procesul-verbal de avizare nr. 6/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 „Structuri pentru construcţii” şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2033, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul. ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică «Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistenţă în zone seismice”, indicativ GP 124-2013, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - „Ghidul pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistenţă în zone seismice”, indicativ GP 124-2013, se aplică în cazul serviciilor de proiectare contractate după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2014. Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/712/2012 din 9 noiembrie 2012 prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iulie 2013.

Nr. 2.385.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor si a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor si Colecţiilor nr. 2.604/DPC din 30 iulie 2013,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva. Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 13 august 2013.

Nr. 2.407.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE S! ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 170/2003 privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii în participaţiune „Parc Industrial Botoşani”

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 24 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 170/2003 privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii în participaţiune „Parc Industrial Botoşani”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 6 iunie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:

„b) Societatea «Grupul Industrial Electrocontact» - SA, având numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului J07/88/1991, codul unic de înregistrare 607321;

c) Societatea «Subex» - S.A., având numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului J40/5230/2013, codul unic de înregistrare 946743.”

2. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 septembrie 2013.

Nr. 2.910.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 398/2013 privind modificarea şi prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 30 august 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. II, în loc de:.....14 septembrie 2013.”se va citi:.....16 septembrie 2013.”