MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 587/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 587         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 17 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

632. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Pogăceaua, judeţul Mureş

 

633. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Avram Iancu, judeţul Alba

 

692. - Hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Şiret, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, ce înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Pogăceaua, judeţul Mureş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Pogăceaua, judeţul Mureş, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 632.

 

ANEXA Nr. 1)

 

STEMA

comunei Pogăceaua, judeţul Mureş

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Pogăceaua, judeţul Mureş

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Pogăceaua se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu de argint cu împletitură albastră.

În partea superioară, în câmp albastru, se află două capete de bovideu de aur

în vârful scutului, în câmp auriu, se află o turtă (pogace) roşie.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Capetele de bovideu reprezintă tradiţia creşterii animalelor şi a târgurilor de animale din cadrul comunei.

Brâul de argint cu împletitură albastră reprezintă lacul piscicol Pogăceaua şi tradiţia împletiturilor, de notorietate în zonă.

Fondul de aur reprezintă lanurile de cereale şi una dintre ocupaţiile locuitorilor - agricultura.

Turta (pogăceaua) care dă denumirea localităţii aminteşte de tradiţia morăritului şi a brutăritului.

Coroana murală de argint cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Avram Iancu, judeţul Alba

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Avram Iancu, judeţul Alba, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 633.

 

ANEXA Nr. 1

 

STEMA

comunei Avram Iancu, judeţul Alba

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Avram Iancu, judeţul Alba

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Avram Iancu se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite.

În interiorul scutului se află bustul de argint al lui Avram Iancu, privind spre stânga, iar în vârful scutului sunt plasate încrucişat o puşcă cu cremene şi un fluier, ambele de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Bustul lui Avram Iancu reprezintă pe cel mai iubit fiu al moţilor, Craiul moţilor, dar şi al românilor de pretutindeni, revoluţionar la 1848.

Arma de foc şi fluierul au fost elemente călăuzitoare ale lui Avram Iancu în lupta pentru dreptate.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Şiret, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat ai bunurilor din domeniul public ai statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apa Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Şiret, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 692.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Şiret, pentru care se modifică şi se completează, după caz, denumirea, descrierea tehnică şi/sau adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională .Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Nr. crt.

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Anul PIF

Valoarea de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

63928

8.03.10

Canal magistral şi priză de apă

Şiret-Bărăgan

L=5,7 km, beton, pământ, Stotală = 586088 mp, St=414989 mp, S. C1 - canal Şiret-Bărăgan - tronson 1=215843 mp, Sconstr. C2 - canton priză Călimăneşti=137 mp. Sdesf. C2 - canton priză Călimăneşti=137 mp, clădire tip P, Sconstr. C3 -

post trafo=40 mp, Sdesf. C3 - post trafo=40 mp, Sconstr. C4 - anexă=5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, CF nr. 51070, UAT Mărăşeşti St=171099 mp, S. C1 - canal Şiret-Bărăgan - tronson 2=102970 mp, Sconstr. C2 – canton Modruzeni=66 mp, Sdesf. C2 - canton Modruzeni=66 mp, clădire tip P, Sconstr. C3 - anexă=12 mp, Sdesf. C3 - anexă=12 mp, Sconstr. C4 – anexă = 4 mp, Sdesf. C4 - anexă=4 mp, CF nr. 51074, UAT Mărăşeşti

Ţara: România;

Judeţul: Vrancea;

Satul Călimănesti; -; Nr.-; Şiret

1998

3.832.671

2

64170

8.17.02

Acumulare Zetea

S. totală= 1532240 mp, S. Iac=1370000 mp, S. fâneaţă=160106 mp, S. drum=1751 mp, S. drum=383 mp, S. C1 - baraj cu grup exploatare=91332 mp, S. C2 - transformator=85 mp, S. C3 – casa vanelor 2=23 mp, S. C4 - casa vanelor 1=52 mp, S. C5 - canal golire fund=3875 mp, S. C6 - evacuator ape mari=13338 mp, CF nr. 52383, CF nr. 51668, UAT Zetea

Ţara: România;

Judeţul: Harghita;

Comuna Zetea; -; Nr. -; Harghita

1993

69.452.452

3

64171

8.17.02

Acumulare Bezid

S. totală= 1840000 mp, S. Iac=1764100 mp, S. dig=60000 mp, S. canal=5200 mp.

S - canal=10700 mp, CF nr. 50522, UAT Sângeorgiu de Pădure

Ţara: România;

Judeţul: Mureş;

Oraşul Sângeorgiu de Pădure;-; Nr.-; Mureş

1992

44.270.947

4

64181

6.17.03

Acumulare nepermanentă Cladova

St=34342 mp, baraj din materiale locale, S. C1 - baraj=10722 mp, S. C2 – canal evacuare=1389 mp, S. C3 - canal de fugă= 4303 mp, CF nr. 301564, UAT Păuliş

Ţara: România;

Judeţul: Arad;

Satul Cladova; -; Nr. -; Arad

1984

1.191.746

5

64183

6.17.03

Acumulare nepermanentă Drauţ

St=31804 mp, S. C1 - baraj=10726 mp, S. C2 – canal de fugă=3339 mp, CF nr. 302889, UAT Lipova, CF nr. 301781, UAT Şiştarovăţ

Ţara: România;

Judeţul: Arad;

Oraşul Lipova; -; Nr. -; Arad

1982

784.228

6

64242

8.17.02

Acumulare Cătămăreşti

volum total=17,95 mii. mc, Vaten=9,87 mii. mc, S. totală 1724800 mp, CF nr. 52103,

UAT Mihai Eminescu

Ţara: România;

Judeţul: Botoşani;

Comuna Mihai Eminescu; -; Nr. -; Botoşani

1979

2.722.421

7

64244

8.17.02

Acumulare Cal Alb

volum total=16,28 mii. mc, Vaten=10,15 mii. mc, S. totală=2116767 mp, CF nr. 50273, UAT Hudeşti

Ţara: România;

Judeţul: Botoşani;

Comuna Hudeşti; -; Nr. -; Botoşani

1975

1.554.361

8

64246

8.17.02

Acumulare Negreni

volum total=25,6 mii. mc, Vaten=15,3 mii. mc, S. totală=3122000 mp, St=829300 mp, CF nr. 50394,

UAT Havârna; St=2292700 mp.

CF nr. 50140, UAT Ştiubieni

Ţara: România;

Judeţul: Botoşani;

Comuna Ştiubieni; -; Nr.- ;DAP

1976

3.473.006

9

64255

8.17.02

Acumulare Podu Iloaiei

volum total=37,82 mii. mc, Vaten=27,2 mii. mc. S. totală=2348244 mp, CF nr. 60934, UAT Podu Iloaiei

Ţara: România;

 Judeţul: Iaşi;

Oraşul Podu Iloaiei; -; Nr. -; Iaşi

 

1964

5.479.516

10

64263

8.17.02

Acumulare Hălceni

volum total=42,8 mii. mc, Vaten=29,8 mii. mc, Stotală=3839420 mp, St=496678 mp, CF nr. 60305, UAT Vlădeni

St=2261840 mp, CF nr. 60258, UAT Gropniţa

St=1080902 mp, CF 60114, UAT Şipote

Ţara: România;

Judeţul: Iaşi;

Satul Vlădeni; -; Nr. -; Iaşi

1986

25.030.638

11

65088

6.28.01

Canton Cladova

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=64 mp, Sdesf. C1 - canton=64 mp, Sconstr. C2 - anexă=129 mp, Sdesf. C2 - anexă=129 mp, St=3131 mp, CF nr. 301565, UAT Păuliş

Ţara: România;

Judeţul: Arad;

Satul Cladova; -; Nr. -; Arad

1984

61.873

12

65090

8.28.01

Canton Tudor Vladimirescu

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=105 mp, Sdesf. C1 -canton=105 mp, Sconstr. C2 - anexă=29 mp, Sdesf. C2-anex§=29 mp, Sconstr. C3 - anexă=74 mp, Sdesf. C3 - anexă=74 mp, Sconstr. C4 - anexă=32 mp, Sdesf. C4 - anexă=32 mp, Sconstr. C5 - anexă=75 mp, Sdesf. C5 - anexă=75 mp, St=13500 mp, CF nr. 311022, UAT Vladimirescu

Ţara: România;

Judeţul: Arad;

Comuna Vladimirescu; -; Nr. -; Arad

1957

3.004

13

65091

8.28.01

Canton Micalca

clădire tip P, Sconstr. C1 – anexă = 42 mp, Sdesf. C1 – anexă = 42 mp, Sconstr. C2 – anexă = 66 mp, Sdesf. C2 – anexă = 66 mp, Sconstr. C3 – canton =110 mp, Sdesf. C3 – canton =110 mp, Sconstr. C4 - anexă=53 mp, Sdesf. C4 - anexă=53 mp,

Sconstr. C5 - anexă=35 mp, Sdesf. C5 - anexă=35 mp, St=3408 mp, CF nr. 318753, UAT Arad

Ţara: România;

Judeţul: Arad;

MRJ Arad;-;Nr.-; Arad

1957

3.004

14

65092

8.28.01

Canton Sânnicolaul Mic

clădire tip P, Sconstr. C1 - anexă=75 mp, Sdesf. C1 - anexă=75 mp, Sconstr. C2 - canton=115 mp, Sdesf. C2 - canton=115 mp, Sconstr. C3 - anexă=38 mp, Sdesf. C3 - anexă=38 mp, Sconstr. C4 - anexă=33 mp, Sdesf. C4 - anexă=33 mp, Sconstr. C5 - anexă=40 mp, Sdesf. C5 - anexă=40 mp,  St=7577 mp, CF nr. 319218, UAT Arad

Ţara: România;

Judeţul: Arad;

MRJ Arad;-;Nr.-; Arad

1957

2.764

15

 

 

65093

 

 

8.28.01

 

 

Canton Aradul Nou

clădire tip P, Sconstr. C1 - anexă=73 mp, Sdesf. C1 - anexă=73 mp, Sconstr. C2 - anexă=26 mp, Sdesf. C2 - anexă=26 mp, Sconstr. C3 - anexă=40 mp, Sdesf. C3 - anexă=40 mp, Sconstr. C4 - canton=105 mp,

Sdesf. C4 - canton=105 mp, Sconstr. C5 - anexă=36 mp, Sdesf. C5 - anexă=36 mp, Sconstr. C6 - anexă=2 mp, Sdesf. C6 - anexă=2 mp, St=6675 mp, CF nr. 319219, UAT Arad

Ţara: România;

Judeţul: Arad;

MRJ Arad; G Arad; Nr. -; Arad

 

 

1957

 

 

2.867

 

 

16

65094

8.28.01

Canton Ceala 1

clădire tip P, Sconstr. C1 - anexă=36 mp, Sdesf. C1 - anexă=36 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, Sconstr. C3 - anexă=34 mp, Sdesf. C3 - anexă=34 mp, Sconstr. C4 - anexă=11 mp, Sdesf. C4 - anexă=11 mp, Sconstr. C5 - anexă=26 mp, Sdesf. C5 - anexă=26 mp, Sconstr. C6 - anexă=105 mp, Sdesf. C6 - anexă=105 mp, Sconstr. C7 - canton = 115 mp, Sdesf. C7 - canton=115 mp, St=3628 mp, CF nr. 318752, UAT Arad

Ţara: România;

Judeţul: Arad;

MRJ Arad; Arad;

Nr. -; Arad

1957

2.833


0

1

2

3

4

5

6

7

17

65095

6,28.01

Canton Ceala 2

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=110 mp, Sdesf, C1 - canton=110 mp,

Sconstr, C2 - anexă=48 mp, Sdesf. C2 - anexă=48 mp, Sconstr. C3 - anexă=25 mp, Sdesf. C3 - anexă=25 mp, Sconstr. C4 - anexă=34 mp, Sdesf. C4 - anexă=34 mp, Sconstr. C5 - anexă=73 mp, Sdesf. C5 - anexă=73 mp, Sconstr. C6 - anexă=31 mp, Sdesf. C6 - anexă=31 mp, Sconstr. C7 - anexă=3 mp, Sdesf. C7 - anexă=3 mp, St=8010 mp, CF nr. 318754, UAT Arad

Ţara: România;

Judeţ: Arad,

MRJ Arad; Arad; Nr. - ;Arad

1957

2.729

18

65096

8.28.01

Canton Sântoma

clădire tip P, Sconstr. C1 -canton=104 mp, Sdesf. C1 - canton=104 mp, Sconstr. C2 - anexă=3 mp, Sdesf, C2 - anexă=3 mp,

Sconstr. C3 - magazie=75 mp, Sdesf. C3 - magazie=75 mp, Sconstr. C4 - anexă=56 mp, Sdesf. C4 - anexă=56 mp, Sconstr. C5 - anexă=9 mp, Sdesf. C5 - anexă=9 mp, Sconstr. C6 - anexă=45 mp, Sdesf. C6 - anexă=45 mp, St=3640 mp, CF nr. 305381, UAT Pecica

Ţara: România;

Judeţ: Arad; -; -;

Nr.-; Sântoma

1956

2.390

19

65097

8.28.01

Canton Şeitin

clădire tip P, Sconstr. C1 -canton=142 mp, Sdesf. C1 - canton=142 mp, Sconstr. C2 - magazie apărare = 136 mp, Sdesf. C2 - magazie apărare=136 mp, St=12913 mp, CF nr. 300785, UAT Şeitin

Ţara: România;

Judeţ: Arad;

Comuna Şeitin; -; Nr. - ;Arad

1989

101.044

20

65098

8.2801

Canton Nădlac

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=106 mp, Sdesf. C1 - canton=106 mp, Sconstr. C2 - anexă=12 mp, Sdesf. C2 - anexă=12 mp, Sconstr. C3 - anexă=60 mp, Sdesf. C3 - anexă=60 mp, Sconstr. C4 - anexă=42 mp, Sdesf. C4 - anexă=42 mp, Sdesf. C5 - magazie=75 mp, Sconstr. C6 - anexă=5 mp, Sdesf. C6 - anexă=5 mp, Sconstr. C7 - anexă=41 mp, Sdesf. C7 - anexă=41 mp,

St=4012 mp, CF nr. 303221, UAT Nădlac

Ţara: România;

Judeţ: Arad;

Comuna Nădlac; -; Nr. -;Arad

1957

2.739

21

65099

8.28.01

Canton Sânpetru German (Felnac)

clădire P, Sconstr. C1 - cantonul 26 mp, Sdesf. C1 - canton=126 mp, Sconstr. C2 - anexă=74 mp, Sdesf. C2 - anexă=74 mp, Sconstr. C3 - anexă=23 mp, Sdesf. C3 - anexă=23 mp, Sconstr. C4 - anexă=38 mp, Sdesf. C4 - anexă=38 mp, Sconstr, C5 - anexă=14 mp, Sdesf. C5 - anexă=14 mp, St=4832 mp, CF nr. 301271, UAT Secusigiu

Ţara: România;

Judeţ: Arad;

Satul Sânpetru German; -; Nr. -; Arad

1957

2.908

22

65100

8.28.01

Canton Munar

clădire tip P, Sconstr. C1 -canton=104 mp, Sdesf. C1 - canton=104 mp, Sconstr. C2 - grajd= 174 mp, Sdesf. C2 - grajd=174 mp, St=9151 mp, CF nr. 301273, UAT Secusigiu

Ţara: România;

Judeţ: Arad;

Satul Munar; -; Nr. -;Arad

1957

2.917

23

65101

8.28.01

Canton Secusigiu

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=130 mp, Sdesf. C1 - canton=130 mp, Sconstr. C2 - magazie= 113 mp, Sdesf. C2 - magazie=113 mp, Sconstr. C3 - anexă = 31 mp, Sdesf. C3 - anexă=31 mp, Sconstr. C4 - anexă=10 mp, Sdesf. C4 - anexă=10  mp, St=6719 mp, CF nr. 301284, UAT Secusigiu

Ţara: România;

Judeţ: Arad; -; -;

Nr. - ; Secusigiu

1957

2.479

24

65102

8.28.01

Canton 7 Periam

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=183 mp, Sdesf. C1 - canton=183 mp, Sconstr. C2 - anexă=23 mp, Sdesf. C2 - anexă=23 mp, Sconstr. C3 - anexă=16 mp, Sdesf. C3 - anexă=16 mp, Sconstr. C4 - anexă=12 mp, Sdesf. C4 - anexă=12 mp, Sconstr. C5 - anexă=48 mp, Sdesf. C5 - anexă=48 mp, Sconstr. C6 -- anexă=35 mp, Sdesf. C6 - anexă=35 mp, St=4185 mp, CF nr. 401078, UAT Periam

Ţara: România;

Judeţ: Timiş;

Comuna Periam; -; Nr. -; Timiş

1932

23

25

65103

8.28.01

Canton 6 Igriş

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=97 mp, Sdesf. C1 - canton=97 mp, Sconstr. C2 - anexă=75 mp, Sdesf. C2 - anexă=75 mp,

Sconstr. C3 - anexă=41 mp, Sdesf. C3 - anexă=41 mp, Sconstr. C4 - anexă=16 mp, Sdesf. C4 - anexă=16 mp, St=4200 mp, CF nr. 400663, UAT Sânpetru Mare

Ţara: România;

Judeţ: Timiş;

Satul Igriş; -; Nr. -; Timiş

1932

13

26

65104

8.28.01

Canton 5 Igriş

clădire tip P, Sconstr. C1 -canton=134 mp, Sdesf. C1 - canton=134 mp, Sconstr. C2 - canton=133 mp, Sdesf. C2 - canton=133 mp, Sconstr, C3 - anexă=63 mp, Sdesf. C3 - anexă=63 mp, St=4500 mp, CF nr. 400661, UAT Sânpetru Mare

Ţara: România;

Judeţ: Timiş;

Satul Igriş; -;

Nr. -; Timiş

1932

19

27

65105

8.2801

Canton 4 Saravale

Sdesf. C1 - canton=140 mp, Sconstr. C2 - anexă=65 mp, Sdesf. C2 - anexă-65 mp, Sconstr. C3 - anexă=14 mp, Sdesf. C3 - anexă=14 mp, St=5039 mp, CF nr. 400327, UAT Saravale

Ţara: România;

Judeţ: Timiş;

Satul Saravale; -; Nr. -; Timiş

1932

15

28

65106

8.28.01

Canton 3 Cenad

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=184 mp, Sdesf. C1 - canton=184 mp, Sconstr. C2 - anexă=40 mp, Sdesf. C2 - anexă=40 mp, Sconstr. C3 - anexă=50 mp, Sdesf. C3 - anexă=50 mp, St=4543mp, CF nr. 400301, UAT Saravale

Ţara: România;

Judeţ: Timiş;

Comuna Cenad; -; Nr. -; Timiş

1932

19

29

65107

8.28.01

Canton 2 Cenad

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=185 mp, Sdesf. C1 - canton=185 mp, Sconstr. C2 - anexă=16 mp, Sdesf. C2 - anexă=16 mp, Sconstr. C3 - anexă=66 mp, Sdesf. C3 - anexă=66 mp, Sconstr. C4 - anexă=4 mp, Sdesf. C4 - anexă=4 mp, Sconstr. C5 - anexă=21 mp, Sdesf. C5 - anexă=21 mp, St=3541 mp, CF nr. 400578, UAT Cenad

Ţara: România;

Judeţ: Timiş;

Comuna Cenad; -; Nr. -; Timiş

1932

22


0

1

2

3

4

5

6

7

30

65108

8.28.01

Canton 1 Cenad

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=147 mp, Sdesf. C1 - canton=147 mp, Sconstr. C2 - anexă=37 mp, Sdesf. C2 - anexă=37 mp. Sconstr, C3 - anexă=17 mp, Sdesf. C3 - anexă=17 mp, Sconstr. C4 - anexă= 66 mp, Sdesf. C4 - anexă=66 mp, St=4445 mp, CF nr. 400580, UAT Cenad

Ţara: România;

Judeţ: Timiş;

Comuna Cenad; -; Nr. -; Timiş

1932

16

31

65149

6.28.01

Canton Vulturii

St=914 mp, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - magazie=68 mp, Sdesf. C2 - magazie=68 mp, Sconstr. C3 - anexă=4 mp, Sdesf. C3 - anexă=4 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, CF nr. 51030, UAT Vulturu

Ţara: România;

Judeţ: Vrancea;

Comuna Vulturu; -; Nr. -; Vrancea

1998

6.990

32

65150

6.28,01

Canton Râmniceni 2

St=815 mp, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - magazie=68 mp, Sdesf. C2 - magazie=68 mp, Sconstr. C3 - anexă=5 mp, Sdesf. C3 - anexă=5 mp, Sconstr. C4 - anexă=13 mp, Sdesf. C4 - anexă=13 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, CF nr. 50722, UAT Măicăneşti

Ţara: România; Judeţ: Vrancea;

Comuna Măicăneşti;

Satul Râmniceni; -; Nr. -; Vrancea

1998

4.470

33

65152

8.28.01

Canton Călieni

St=1444 mp, Sconstr. C1 - canton=39 mp, Sdesf. C1 - canton=39 mp, Sconstr. C2 - anexă=33 mp, Sdesf. C2 - anexă=33 mp,

Sconstr. C3 - anexă=14 mp, Sdesf. C3 - anexă=14 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50246, UAT Năneşti

Ţara: România;

Judeţ: Vrancea;

Satul Călienii Vechi; -; Nr. -; Vrancea

1998

2.957

34

65153

8.28.01

Canton Năneşti

Sdesf. C1 - canton=95 mp, Sconstr. C2 - magazie - 68 mp, Sdesf. C2 - magazie=68 mp, Sconstr. C3 - anexă=4 mp, Sdesf. C3 - anexă=4 mp, Sconstr. C4 - anexă= 7 mp, Sdesf. C4 - anexă=7 mp, Sconstr. C5 - anexă=10 mp, Sdesf. C5 - anexă=10 mp,

Sconstr. C6 - anexă= 33 mp, Sdesf. C6 - anexă=33 mp. clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50249, UAT Năneşti

Ţara: România;

Judeţ: Vrancea;

Comuna Năneşti; -; Nr. -; Vrancea

1998

10.892

35

65154

6.28.01

Canton Vadu Roşea

St= 4282 mp, Sconstr. C1 - canton=95 mp, Sdesf. C1 - canton=95 mp, Sconstr. C2 - magazie= 67 mp, Sdesf. C2 - magazie=67 mp, Sconstr. C3 - anexă=7 mp, Sdesf. C3 - anexă=7 mp, Sconstr. C4 - anexă = 5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 51031, UAT Vulturu

Ţara: România;

Judeţ: Vrancea;

Satul Vadu Roşea; -; Nr. -; Vrancea

1998

5.023

36

65155

8.28.01

Canton Râmniceni 1

St=4282 mp, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2 - magazie=67 mp, Sdesf. C2 - magazie=67 mp, Sconstr. C3 - anexă=4 mp, Sdesf. C3 - anexă=4 mp, Sconstr. C4 - anexă=13 mp, Sdesf. C4 - anexă=13 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50746, UAT Măicăneşti

Tara: România;

Judeţ: Vrancea;

Comuna Măicăneşti;

Satul Râmniceni; - ; Nr. -; Vrancea

1998

8.631

37

65159

8.28.01

Canton exploatare Călimăneşti

St= 2815 mp, Sconstr. C1 - canton= 99 mp, Sdesf. C1 - canton=99 mp, Sconstr. C2 - anexă= 69 mp, Sdesf. C2 - anexă=69 mp,

Sconstr. C3 - anexă = 25 mp, Sdesf. C3 - anexă=25 mp, Sconstr. C4 - anexă=6 mp, Sdesf. C4 - anexă=6 mp, Sconstr. C5 - anexă=206 mp, Sdesf. C5 - anexă=206 mp, Sconstr. C6 - anexă=14 mp, Sdesf. C6 - anexă= 14 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, CF nr. 51072, UAT Mărăşeşti

Ţara: România;

judeţ: Vrancea;

Satul Călimăneşti; -; Nr. -; Vrancea

1998

29.978

38

65160

8.28.01

Canton Măicăneşti

St=13339 mp, Sconstr. C1 - canton=111 mp, Sdesf. C1 - canton=111 mp, Sconstr. C2 - magazie=33 mp, Sdesf. C2 - magazie=33 mp, clădire tip P, beton, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, CF nr. 50723, UAT Măicăneşti

Ţara: România;

Judeţ: Vrancea;

Comuna Măicăneşti; -; Nr. -; Vrancea

1998

3.484

39

65168

8.28.01

Clădire staţie meteo Măicăneşti

St=3201 mp, Sconstr. C1 - staţie meteo=94 mp, Sdesf. C1 - staţie meteo=94 mp, Sconstr. C2 - magazie=21 mp, Sdesf. C2 - magazie=21 mp, clădire tip P, CF nr. 50745, UAT Măicăneşti

Tara: România;

Judeţ: Vrancea;

Comuna Măicăneşti; -; Nr. -;Neamţ

1998

10.585

40

65251

8.28.01

Canton Plopana

clădire tip P+1, St=2365 mp, Sconstr, C1 - canton=90 mp, Sdesf. C1 - canton=180 mp, CF nr. 60334, UAT Plopana; CF nr. 60335, UAT Plopana

Ţara: România;

„judeţ: Bacău;

Comuna Plopana; -; Nr. -; Bacău

1998

234.425

41

65253

6.28.01

Canton Cătămărăşti

clădire tip P, Sconstr. C1 - dispecerat=168 mp, Sdesf. C1 - dispecerat=168 mp, Sconstr. C2 - anexă=218 mp, Sdesf. C2 - anexă=218 mp, Sconstr. C3 - magazie=333 mp, Sdesf. C3 - magazie=333 mp, St=7700 mp, CF nr. 51788, UAT Mihai Eminescu

Ţara: România;

Judeţ: Botoşani;

Satul Cătămăreşti; -; Nr. -; Botoşani

1998

28.613

42

65255

8.28.01

Canton Cal Alb

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=152 mp, Sdesf. C1 - canton=152 mp, Sconstr. C2 - magazie=90 mp, Sdesf. C2 - magazie=90 mp, Sconstr. C3- beci=5 mp, Sdesf. C3 - beci=5 mp, St=2700 mp, CF nr. 50205, UAT Hudeşti

Tara: România;

judeţ: Botoşani;

Comuna Hudeşti; -; Nr. -; Botoşani

1998

14.916


0

1

2

3

4

5

6

7

43

65256

8.28.01

Canton Mileanca

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=90 mp, Sdesf. C1 - canton=90 mp, Sconstr. C2 - centrală=12 mp, Sdesf. C2 - centrală=12 mp, Sconstr. C3 - grajd=15Q mp, Sdesf. C3 - grajd=150 mp, Sconstr. C4 - bucătărie=8 mp, Sdesf. C4 - bucătărie=8 mp, St=2137 mp, CF nr. 50108, UAT Mileanca

Tara: România;

Judeţ: Botoşani;

Comuna Mileanca; -; Nr. -; Botoşani

1998

24.745

44

 

 

65257

 

 

8.28.01

 

 

Canton Negreni

clădire tip P, Sconstr. C1 -canton=156 mp, Sdesf. C1 - canton=156 mp, Sconstr. C2 - magazie=60 mp, Sdesf. C2 - magazie=60 mp, Sconstr. C3 - magazie=10 mp, Sdesf. C3 - magazie=10 mp, Sconstr. C4 - beci= 4 mp, Sdesf. C4 - beci=4 mp, St=1600 mp, CF nr. 50121, UAT Ştiubeni

 

 

Ţara: România;

Judeţ: Botoşani;

-; -; Nr. -; Ştiubeni

 

 

1998

 

 

15.729

 

 

45

65259

8.28.01

Canton Horodiştea

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=90 mp, Sdesf. C1 - canton=90 mp, Sconstr. C2 - anexă=41 mp, Sdesf. C2 - anexă=41 mp,

St=2426 mp, CF nr. 50336, UAT Păltiniş

Ţara: România;

Judeţ: Botoşani;

Comuna Păltiniş;

Satul Horodiştea; Nr. -; Botoşani

1998

27.668

46

65260

8.28.01

Canton Dorohoi

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=97 mp, Sdesf. C1 - canton=97 mp, Sconstr. C2 - hală=121 mp, Sdesf. C2 - hală=121 mp, Sconstr. C3 - anexă= 51 mp, Sdesf. C3 - anexă=51 mp, Sconstr. C4 - anexă=10 mp,

Sdesf. C4 - anexă= 10 mp, St=4125 mp, CF nr. 51689, UAT Dorohoi

Tara: România;

Judeţ: Botoşani; Municipiul Dorohoi;

Str. Slt. Stelian

Gheorghiu; Nr. -; DAP

1998

27.502

47

 

 

65289

 

 

8.28.01

 

 

Canton Podu Iloaiei

clădire tip P, St=9229 mp, Sconstr. C1 - canton=125 mp, Sdesf. C1 - canton=125 mp, Sconstr. C2 - anexă=116 mp, Sdesf. C2 - anexă=116 mp, Sconstr. C3 - anexă=15 mp, Sdesf. C3 - anexă=15 mp, Sconstr, C4 - anexă=44 mp, Sdesf. C4 - anexă=44  mp, Sconstr. C5 - anexă=56 mp, Sdesf. C5 - anexă=56 mp, Sconstr. C6 - anexă=35 mp, Sdesf. C6 - anexă=35 mp, Sconstr. C7 - anexă=73 mp, Sdesf. C7 - anexă=73 mp, CF nr. 60906, UAT Podu Iloaiei

Ţara: România;

Judeţ: Iaşi;

Oraş Podu Iloaiei; -;  Nr. -; Iaşi

 

 

1998

 

 

36.372

 

 

48

65291

8.28.01

Canton Trifeşti

clădire tip P, Sconstr. C1 -canton=103 mp, Sdesf. C1 - canton=103 mp, Sconstr. C2 - anexă=98 mp, Sdesf. C2 - anexă=98 mp, Sconstr. C3 - anexă=13 mp, Sdesf. C3 - anexă=13 mp, Sconstr. C4 - anexă=4 mp, Sdesf. C4 - anexă=4 mp, St=800 mp, CF nr. 60173, UAT Trifeşti

Ţara: România;

Judeţ: Iaşi;

Comuna Trifeşti; -; Nr. -; Iaşi

1998

25.590

49

65297

8.28.01

Canton Prisăcani

clădire tip P, Sconstr. C1 -canton=94 mp, Sdesf. C1 - canton=94 mp, Sconstr. C2 - anexă=72 mp, Sdesf. C2 - anexă=72 mp,

Sconstr. C3 - anex§=15 mp, Sdesf. C3 - anexă=15 mp, Sconstr. C4 - anexă=5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp, St=887 mp, CF nr. 60551, UAT Prisăcani

Ţara: România;

Judeţ: Iaşi;

Comuna Prisăcani; -; Nr. -; Iaşi

1998

8.974

50

65305

8.28.01

Canton Chipereşti

clădire tip P+1+M, Sconstr. C1 - canton=95 mp, Sdesf. C1 - canton=285 mp, Sconstr. C2 - anexă=64 mp, Sdesf. C2 - anexă=64 mp, Sconstr. C3 - anexă=79 mp, Sdesf. C3 - anexă=79 mp, Sconstr. C4 - anexă=5 mp, Sdesf. C4 - anexă=5 mp,

St=1677 mp. CF nr. 60439, UAT Ţuţora

Tara: România;

Judeţ: Iaşi;Satul

Chipereşti; -; Nr.-; Iaşi

1998

66.693

51

65310

8.28.01

Canton Drânceni

clădire tip P, St=2275 mp, Sconstr. C1 - canton=110 mp, Sdesf. C1 - canton=110 mp, Sconstr. C2 - anexă=18 mp, Sdesf. C2 - anexă=18 mp, CF nr. 70457, UAT Drânceni

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Satul Drânceni; -;

Nr. -; Vaslui

1998

9.534

52

65311

8.28.01

Canton Broscoşeşti

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=111 mp, Sdesf. C1 - canton=111 mp, Sconstr. C2 - anexă=76 mp, Sdesf. C2 - anexa=76 mp, St=1342 mp, CF nr. 72116, UAT Lunca Banului

Ţara: România;

 Judeţ: Vaslui;

Comuna Lunca Banului; -; Nr. -; Vaslui

1998

28.133

53

65312

8.28.01

Canton Trohan

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=98 mp, Sdesf. C1 - canton=98 mp, Sconstr. C2 - anexă=97 mp, Sdesf. C2 - anexă=97 mp,

St=3780 mp, CF nr. 70080, UAT Gârceni

Ţara: România;

 Judeţ: Vaslui;

Comuna Gârceni;

Satul Trohan; Nr. -; Vaslui

1998

24

54

65313

8.28.01

Canton SH Bârlad

clădire tip P+2, Sconstr. C1 - canton=108 mp, Sdesf. C1 - canton=324 mp, Sconstr. C2 - anexă=63 mp, Sdesf. C2 - anexă=63 mp, St=1114 mp, CF nr. 72470, UAT Bârlad

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Municipiul Bârlad;

DJ 242; Nr.-; Vaslui

1998

65.384

55

65315

8.28.01

Canton Negreşti

clădire tip P+2, Sconstr. C1 - canton=116 mp, Sdesf. C1 - canton=348 mp, Sconstr. C2 - anexă= 75 mp, Sdesf. C2 - anexă=75 mp, Sconstr. C3 - anexă=21 mp, Sdesf. C3 - anexă=21 mp, St=2019 mp, CF nr. 70412, UAT Negreşti

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Oraşul Negreşti;

Str. Gării; Nr. 35; Vaslui

1998

74.879

56

65316

8.28.01

Canton Mărăşeni

clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=75 mp, Sdesf. C1 - canton=150 mp, Sconstr C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, St=915 mp, CF nr. 70193, UAT Ştefan cel Mare

Ţara: România;

judeţ: Vaslui;

Comuna Ştefan cel Mare; -; Nr. -; Vaslui

1998

55.769

57

65317

8.28.01

Canton Ştefan cel Mare

clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton =102 mp, Sdesf. C1 - canton=204 mp, Sconstr. C2 - anexă=307 mp, Sdesf. C2 - anexă=307 mp, Sconstr. C3 - anexa=73 mp, Sdesf. C3 - anexă=73 mp, St=2168 mp, CF nr. 70221, UAT Ştefan cel Mare

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Comuna Ştefan cel Mare; Str. DN 15D;

Nr. -; Vaslui

1998

60.152


0

1

2

3

4

5

6

7

58

65318

8.28.01

Canton Pungeşti

clădire tip P, Sconstr. C1 -canton=85 mp, Sdesf. C1 - canton=85 mp, Sconstr. C2 - anexă=54 mp, Sdesf. C2 - anexă=54 mp,

St=1895 mp, CF nr. 70081, UAT Gârceni

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Comuna Pungeşti; -; Nr. -; Vaslui

1998

19.157

59

65320

8.28.01

Canton Buhăieşti

clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=75 mp, Sdesf. C1 - canton=150 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, Sconstr. C3 - anexă=31 mp, Sdesf. C3 - anexă=31 mp, St=2366 mp, CF nr. 70159, UAT Vultureşti

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Comuna Vultureşti;

Sat Buhăieşti; Nr.-; Vaslui

1998

56.287

60

65321

8.28.01

Canton Căzăneşti

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=60 mp, Sdesf. C1 - canton=60 mp, Sconstr, C2 - anexă=66 mp, Sdesf. C2 - anexă=66 mp,

St=958 mp, CF nr. 70411, UAT Negreşti

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Oraşul Negreşti;

DC135; Nr.-; DAP

1998

24.848

61

65322

O 8.28.01

Canton Mânjeşti

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=118 mp, Sdesf. C1 -canton=118 mp, Sconstr. C2 - anexă=70 mp, Sdesf. C2 - anexă=70 mp, Sconstr. C3 - anexă=35 mp, Sdesf. C3 - anexă=35 mp, St=1301 mp, CF nr. 72472, UAT Olteneşti

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Satul Mânjeşti; -; Nr. -; Vaslui

1998

32.362

62

65324

e.28.01

Canton Crasna

clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=83 mp, Sdesf. C2 - canton=166 mp, Sconstr. C2 - anexă=78 mp, Sdesf. C2 - anexă=78 mp, St=1513 mp, CF nr. 70429, UAT Albeşti

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Satul Crasna;; Nr. -; Vaslui

1998

55.839

63

65325

8.28.01

Canton Roşieşti Gară

clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=102 mp, Sdesf. C1 - canton=204 mp, Sconstr. C2 - anexă=73 mp, Sdesf. C2 - anexă=73 mp, St=3459 mp, CF nr. 70386, UAT Roşieşti

Ţara: România;

 Judeţ: Vaslui;

Comuna Roşieşti; -; Nr. -; Vaslui

1998

56.041

64

65326

8.28.01

Canton Roşieşti (ac)

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=85 mp, Sdesf. C1 - canton=85 mp, Sconstr. C2 - anexă=28 mp, Sdesf. C2 - anexă=28 mp,

St=2060 mp, CF nr. 70385, UAT Roşieşti

Ţara: România;

judeţ: Vaslui;

Comuna Roşieşti; -; Nr. -; Vaslui

1998

34.440

65

65327

8.28.01

Canton Cuibul Vulturilor

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=96 mp, Sdesf. C1 - canton=96 mp, Sconstr. C2 - anexă=107 mp, Sdesf. C2 - anexă=107 mp, St=2816 mp, CF nr. 70156, UAT Ciocani

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui; Satul Ciocani; -;

Nr. -; Vaslui

1998

30.905

66

65328

8.28.01

Canton Râpa Albastră

clădire tip R St=4218 mp, Sconstr. C1 - canton=73 mp, Sdesf. C1 - canton=73 mp, Sconstr. C2 - canton=61 mp, Sdesf. C2 - canton=61 mp, Sconstr, C3 - anexă=67 mp, Sdesf. C3 - anexă=67 mp, Sconstr. C4 - anexa=62 mp, Sdesf. C4 - anexa=62 mp,

CF nr. 70850, UAT Zorleni

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Comuna Zorleni; -; Nr. -; Vaslui

1998

52.786

67

65329

8.28.01

Canton Valea Seacă

clădire tip P, St= 2591 mp, Sconstr. C1 - canton= 81 mp, Sdesf. C1 - canton=81 mp, Sconstr. C2 - anexă= 115 mp, Sdesf. C2 - anexă-115 mp, Sconstr. C3 - anexă=48 mp, Sdesf. C3 - anexă=48 mp, CF nr. 70751, UAT Zorleni

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Comuna Perieni;-; Nr. -; Vaslui

1998

5.935

68

65330

8.28.01

Canton Tutova

clădire tip P+1, St=638 mp, Sconstr. C1 -canton=75 mp, Sdesf. C1 - canton=150 mp, CF nr. 70406, UAT Tutova

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Comuna Tutova; -; Nr. -; Vaslui

1998

65.384

69

65331

8.28.01

Canton Băcăoani

clădire tip P+1, Sconstr. C1 - canton=87 mp, Sdesf. C1 - canton=174 mp, Sconstr. C2 - anexă=77 mp, Sdesf. C2 - anexă=77mp, St=1778 mp, CF nr. 70802, UAT Muntenii de Jos

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Comuna Muntenii de Jos;

Satul Băcăoani; Str. DN 24; Nr. -; Vaslui

1998

57.112

70

107767

O 8.28,01

Canton şi anexe

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=61 mp, Sdesf. C1 - canton=61 mp, Sconstr. C2-anexă=91 mp, Sdesf. C2 -anexă =91 mp, Sconstr. C3 - grup sanitar=7 mp, Sdesf. C3 - grup sanitar=7 mp, St=3990 mp, CF nr. 73966, UAT Vaslui

Ţara: România;

 Judeţ: Vaslui;

MRJ Vaslui;

Str. Ştefan cel Mare; Nr. 1;

1991

84.920

71

116476

8.28.01

Canton Pecica + sediu formaţie Pecica

Canton şi clădire de birouri cu anexe, St=4174 mp, Sconstr. C1 - canton=156 mp, Sdesf. C1 - canton=156 mp, clădire tip P, Sconstr. C2 - clădire birouri=324 mp, Sdesf. C2 - clădire birouri=324 mp, clădire tip P, Sconstr. C3 - magazie apărare = 74 mp, Sdesf. C3 - magazie apărare=74 mp, CF nr. 305380, UAT Pecica

Ţara: România;

Judeţ: Arad;

Oraşul Pecica; Strada 2; Nr.-;

1978

2.815

72

116852

e.28.01

Sediu formaţie Cenad

clădire tip P, St=7467 mp, Sconstr. C1 - canton=296 mp, Sdesf. C1 - canton=296 mp, Sconstr. C2 - anexă= 67 mp, Sdesf. C2 - anexă=67 mp, Sconstr, C3 - anexă=45 mp, Sdesf. C3 - anexă=45 mp,

Sconstr. C4 - anexă=99 mp, Sdesf. C4 - anexă=99 mp,

Sconstr. C5 - anexă=79 mp, Sdesf. C5 - anexă=79 mp, CF nr. 400587, UAT Cenad

Ţara: România;

Judeţ: Timiş;

ComunaCenad; -; Nr. -; Timiş

1957

6.487

73

121036

8.17.02

Acumulare Poşta Elan

Vt=9.65 mii. mc, Vat=3.85 mii. Mc, S totafă-1127192 mp, S teren lac=1033033 mp, S teren baraj=94159 mp, S C1 - barap36821 mp, S C2 - turn manevră=47 mp,

S C3 - canal golire fund=415 mp, S C4 - canal ape mari=3728 mp, CF nr. 70465, UAT Vutcani

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Comuna Vutcani;-;

Nr. -; Poşta Elan DAP

2001

3.159.986

74

121037

8.28.01

Canton Poşta Elan

clădire tip P, Sconstr. C1 - canton=90 m, Sdesf. C1 - canton=90 mp, Sconstr. C2 - anexă=101 mp,

Sdesf. C2 - anexă=101 mp, St=991 mp, CF nr. 70393, UAT Vutcani

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

Satul Poşta Elen; -; Nr.-;

2001

125.465

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, ce înfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei Titlul proiectului

Judeţul/Municipiul

Nr. de beneficiari

Cuantumul sumelor acordate pentru anul 2013

1.

Asociaţia Mâini întinse Centrul de zi „Aproape de tine”

Municipiul Tulcea

17 persoane

35.700 lei