MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 590/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 590         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 18 septembrie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.041. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

1.130. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.326(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012

 

1.347/1.471/1.535. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UPS DRAGOMIREŞTl - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

1.348/1.475/1.536. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

1.349/1.273/1.537. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICA SADU - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

1.350/1.260/1.538. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr.  490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.363 din 30 august 2013 al Direcţiei generale coordonare sistem şi asistenţă tehnică, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Emiterea avizului favorabil sau respingerea cererii de avizare se realizează de către ministrul fondurilor europene sau persoana delegată de acesta, în baza unui aviz consultativ, respectiv a unui document justificativ cu caracter consultativ elaborat de Direcţia generală coordonare sistem şi asistenţă tehnică din Ministerul Fondurilor Europene responsabilă cu verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul personalului cu atribuţii de gestionare a mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi a instrumentului de preaderare ISPA, avizul consultativ sau documentul justificativ, emis de Direcţia generală coordonare sistem şi asistenţă tehnică, va fi avizat de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene care coordonează acele instrumente.”

2. La anexele nr. 3 şi 4, sintagma „Direcţia coordonare sistem” se înlocuieşte cu sintagma „Direcţia generală coordonare sistem şi asistenţă tehnică”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Teodorovici

 

Bucureşti, 12 septembrie 2013.

Nr. 1.041.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.326(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012

 

Având în vedere prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974),

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1)din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.326(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Constantin Matei,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 9 septembrie 2013.

Nr. 1.130.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.326(90)

(adoptată la 24 mai 2012)

Adoptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză

(Codul HSC 2000)

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor Sa funcţiile comitetului,

notând Rezoluţia MSC.97(73) prin care a adoptat Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză

(Codul HSC 2000) care a devenit obligatoriu în conformitate cu capitolul X din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea

vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumita în continuare Convenţie),

notând, de asemenea, articolul VIII (b) şi regula X/1.2 ale Convenţiei privind procedura de amendare a Codului HSC2000,

luând în considerare amendamentele la Codul HSC 2000 în cadrul celei de-a nouăzecea sesiuni propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII (b)(i) din Convenţie,

 

1. adoptă în conformitate cu articolul VIII (b)(iv) din Convenţie amendamentele la Codul HSC 2000, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte în conformitate cu articolul VIII (b)(vi)(2)(bb) din Convenţie că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2013, cu excepţia cazului în. care până la această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Convenţie să ia notă că, în conformitate cu articolul VIII (b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2014, după acceptarea în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general în conformitate cu articolul VIII (b)(v) din Convenţie să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul modificărilor cuprinse în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie.

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

 

ANEXA

la Rezoluţia MSC.326(90)

 

Amendamente la Codul Internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000)

 

CAPITOLUL 14

Radiocomunicaţii

 

La paragraful 14.15.10, alineatul .1 se înlocuieşte cu următorul text:

„.1 fie încercate anual sub toate aspectele privind eficienţa operaţională, punând accent deosebit pe verificarea emisiei în

frecvenţele operaţionale, de codare şi înregistrare la intervale de timp de 3 luni înainte de data expirării Certificatului de siguranţă pentru nava de mare viteză sau 3 luni înainte sau după data aniversară din acest certificat.

Încercarea poate fi efectuată la bordul navei sau la o staţie de testare aprobată; şi”.

 

 

 


MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.347 din 6 iunie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.471 din 30 august 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNÎCE

Nr. 1.535 din 11 iulie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UPS DRAGOMIREŞTI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UPS DRAGOMIREŞTI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială UPS DRAGOMIREŞTI - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretat de stat

p. Ministru  delegat pentru buget

Gheorghe Gherghina,

p. Ministrul  muncii, familiei protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretat de stat

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială UPS DRAGOMIREŞTI - S.A.

Sediul/Adresa: Târgovişte

Cod unic de înregistrare: 3180070

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE(Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

11.660

 

1

 

Venituri din exploatare

2

11.635

 

2

 

Venituri financiare

3

25

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

(Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

11.500

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

11-415

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

5.200

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

291

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

4 234

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

2.921

 

 

 

C2

bonusuri

11

388

 

 

 

C3

care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

86,0

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

839

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

1.690

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

85

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

160

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

98

V.

 

 

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

62

 

1

 

Rezerve legale

22

3

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alto [«partizan prevăzute de lege

20

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24,25 şi 26.

27

59

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic În exerciţiul financiar de referinţă

28

6

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul da sta sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

50

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0

 

9

 

prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

3

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

200

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

200

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognoza la finele anului

43

173

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

173

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

3.309

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

2.921

 

 

b)

bonusuri

47

388

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

48

1.739

 

5

 

Câştigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura

49

1.970

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)

50

11

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

51

11

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

8,96

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

53

985

 

10

 

Plaţi restante, în preţuri curente

54

3,5

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

44

 

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat şi productivitatea muncii sunt preluate din anexa nr.2-BVC 2013 analitic, fiind calculate cu numărul mediu de personal în activitate şi cheltuieli tataie la 1000 lei venituri totale sunt calculate cu veniturile şi cheltuielile totale diminuate cu sumele aferente nucleului conform OUG 95/2002.

 

 

 


MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.348 din 6 iunie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.475 din 30 august 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.536 din 11 iulie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S A - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2, - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice si Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretat de stat

p. Ministru  delegat pentru buget

Gheorghe Gherghina,

p. Ministrul  muncii, familiei protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretat de stat

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - SA

(filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.)

Sediul/Adresa: Ploieşti, şoseaua Ploieşti - Târgovişte, km 8, judeţul Prahova

Cod unic de înregistrare: RO 14361269

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

19.442

 

1

 

Venituri din exploatare

2

19.415

 

2

 

Venituri financiare

3

27

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

19.218

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

19.203

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

10.029

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

323

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

5.745

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

4.047

 

 

 

C2

bonusuri

11

461

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

83

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1.154

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

3.106

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

15

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

224

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

182

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

42

 

1

 

Rezerve legale

22

2

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

40

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

680

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

680

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

195

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

190

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

4.508

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

4.047

 

 

b)

bonusuri

47

461

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

48

2.204

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura

49

2.455

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)

50

122

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)

51

122

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

0

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

53

988

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

0

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

95

.

 

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat şi productivitatea muncii suni preluate din anexa nr.2- BVC 2013 analitic, fiind calculate cu numărul mediu de personal în activitate şi cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale sunt calculate cu veniturile şi cheltuielile totale diminuate cu sumele aferente nucleului conform OUG 95/2002.

 

 

 


MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.349 din 6 iunie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.273 din 7 august 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.537 din 11 iulie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare.

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU- S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice si Ministerul

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretat de stat

p. Ministru  delegat pentru buget

Gheorghe Gherghina,

p. Ministrul  muncii, familiei protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretat de stat

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A.

Sediul/Adresa: Bumbeşti-Jiu, Str. Parângului nr. 59, judeţul Gorj

Cod unic de înregistrare: RO 14373832

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

46.787

 

1

 

Venituri din exploatare

2

46.257

 

2

 

Venituri financiare

3

530

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

46.787

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

46.257

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

12.366

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

970

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

18.822

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

13.143

 

 

 

C2

bonusuri

11

1.913

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

83

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

3.683

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

14.099

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

530

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

0

 

1

 

Rezerve legale

22

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23,24, 25 şi 26.

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Mini mim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

400

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

400

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

950

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

950

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

15.056

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

13,143

 

 

b)

bonusuri

47

1.913

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

48

1.419

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura

49

1.625

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)

50

56

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)

51

56

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

0

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

53

1.000

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

148.550

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

2.210

 

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat şi productivitatea muncii sunt preluate din anexa nr.2- BVC 2013 analitic, fiind calculate cu numărul mediu de personal în activitate şi cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale sunt calculate cu veniturile şi cheltuielile totale diminuate cu sumele aferente nucleului conform OUG 95/2002.

 

 

 


MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.350 din 6 iunie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.260 din 6 august 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.538 din 11 iulie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA-S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare

din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările ulterioare.

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA-SA - filială a Companiei Naţionale ROMARM - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice si Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretat de stat

p. Ministru  delegat pentru buget

Gheorghe Gherghina,

p. Ministrul  muncii, familiei protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretat de stat

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA-S.A.

Sediul/Adresa: Comuna I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa

Cod unic de înregistrare: RO 2978636

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

24.230

 

1

 

Venituri din exploatare

2

23430

 

2

 

Venituri financiare

3

800

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

24.095

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

21.872

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

9.902

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

82

 

 

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

9

8.019

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

5.578

 

 

 

C2

bonusuri

11

706

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

83

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1.652

 

 

D

alte cheltuieli de exploatare

16

3869

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

2.223

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

135

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

37

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

98

 

1

 

Rezerve legale

22

5

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

93

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 . Rd.29 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

1.138

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

1.138

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

304

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

304

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

6.284

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

5578

 

 

b)

bonusuri

47

706

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

43

2.203

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura

49

2.482

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mit lei/persoană)

50

104

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)

51

104

 

a

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

0

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

53

994

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

550

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

200

 

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat şi productivitatea muncii sunt preluate din anexa nr.2 - BVC 2013 analitic fiind calculate cu numărul mediu de personal în activitate şi cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale sunt calculate cu veniturile şi cheltuielile totale diminuate cu sumele aferente nucleului conform OUG 95/2002.