MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 596/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 595         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

703. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 iunie 2013 şi la Paris la 27 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007

 

709. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 

711. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

714. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.083/608. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 

1.091. - Ordin al ministrului sănătăţii privind stabilirea cuantumului taxei şi modalitatea de plată a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali - sesiunea 2013

 

1.902. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 391/2010 privind aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor

 

2.537. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale SRAC CERT - S.R.L în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii

 

5.037. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat şi domeniile de doctorat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 iunie 2013 şi la Paris la 27 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 25 iunie 2013 şi la Paris la 27 iunie 2013 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2007, CU completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 18 septembrie 2013.

Nr. 703.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

25 iunie 2013

 

Dlui dr. Rolf Wenzel, guvernator,

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Fax: 331 47 55 37 52

 

Subiect: FP 1566 (2006) - Servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familie

 

Stimate Domnule Wenzel,

La solicitarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vă rugăm să fiţi de acord cu prelungirea cu 18 luni a datei de finalizare a proiectului, respectiv de la 31 decembrie 2013 la 30 iunie 2015.. ceea ce va permite finalizarea a cel puţin 125 de proiecte, perfecţionarea personalului şi utilizarea a 80% din împrumut.

Prelungirea este solicitată datorită următoarelor:

1. Întârzieri înregistrate în semnarea şi implementarea subproiectelor, cum ar fi: reorganizarea instituţiilor cu atribuţii de implementare, schimbări în cadrul echipei de implementare, termenul lung pentru aprobarea de către Guvern a documentaţiei tehnico-economice.

2. Stadiul incipient al implementării multora dintre cele 132 de subproiecte incluse în proiect. În ciuda eforturilor depuse, dintre cele 132 de subproiecte doar 13 subproiecte sunt finalizate, restul aflându-se în diferite stadii de implementare:

- 13 subproiecte sunt finalizate;

- 7 subproiecte sunt în curs de evaluare pe teren;

- 14 subproiecte sunt în curs de evaluare la Comitetul de selecţie;

- 86 de subproiecte sunt în faza de achiziţie a studiului de fezabilitate ori de evaluare a indicatorilor tehnici ori de achiziţionare de bunuri;

- 12 subproiecte sunt în curs de semnare.

Sperând că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)

 

Cc: Doamna Mariana Câmpeanu,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

 

Dlui Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucureşti, sectorul 5

România

 

Paris, 27 iunie 2013

 

Subiect: F/P 1566 (2006) „Servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familie”

 

Stimate Domnule Doltu,

Facem referire la cerea primită prin fax în data de 25 iunie 2015 privind prelungirea graficului de lucrări aferent proiectului menţionat mai sus.

Având în vedere întârzierile înregistrate în execuţia şi implementarea subproiectelor ca urmare a reorganizării instituţiilor cu atribuţii în implementare, modificările în componenţa echipei de implementare, durata aprobării de către Guvern a documentaţiei tehnico-economice, BDCE are plăcerea de a vă informa că nu are nicio obiecţie în a lua la cunoştinţă că, în concordanţă cu Rezoluţia 1480, graficul de lucrări va fi extins până la 30 iunie 2015.

Aşteptăm cu interes continuarea strânsei cooperării în implementarea proiectului.

 

Cu stimă,

Thierry Poirel,

director general, împrumuturi

(semnătură indescifrabilă)

 

Cc: Doamna Mariana Câmpeanu,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dumbrăveni” la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi

comunelor din judeţul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 663 şi nr. 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează;

- la poziţia 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Alexandru Vlahuţă (DC 157)”;

- la poziţia 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Mănăstirii Recea (DC158)”;

- la poziţia 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Dealul Cramelor (DC 160)”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „2352,56”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dumbrăveni conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni nr. 33/2013, Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Autorizaţiei de construire nr. 38/26.10.2011, Procesului-verbal de recepţie finală nr. 5.374/30.10.2012”;

- la poziţia 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Viilor (DC 169)”;

- la poziţia 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Profesor Alexandru E. Spânu”;

- la poziţia 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Şcolii”;

- la poziţia 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Livezii”;

- la poziţia 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Salcâmilor”;

- la poziţia 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Vadul Pietros”;

- la poziţia 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Ciocârliei”;

- la poziţia 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Gârlei”;

- la poziţia 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Nemţari I”;

- la poziţia 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Nemţari II”;

- la poziţia 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Nemţari III”;

- la poziţia 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Prunului”;

- la poziţia 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Liliacului”;

- la poziţia 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Stejarului,,;

- la poziţia 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Fagului”;

- la poziţia 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Bradului”;

- la poziţia 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Carpenului”;

- la poziţia 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Garoafei”;

- la poziţia 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Trandafirilor”:

- la poziţia 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Panseluţelor”;

- la poziţia 61, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Orhideelor”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Dumbrăveni, satul Dumbrăveni, punctul Sat Nou de la Burlacu Safta la Iordăchescu Stanciu”;

- la poziţia 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Răchitei”;

- la poziţia 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Lalelelor”;

- la poziţia 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Libertăţii”;

- la poziţia 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Linia Veche”;

- la poziţia 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Luminişului”;

- la poziţia 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: «Strada Islazului”;

- la poziţia 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Bujorului”;

- la poziţia 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Stadionului”;

- la poziţia 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Cetinei”;

- la poziţia 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Cartierul Nou”;

- la poziţia 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Arţarului”;

- la poziţia 73, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Nucului”;

- la poziţia 74, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Sălciilor”;

- la poziţia 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Şcolii Duiliu Zamfirescu”;

- la poziţia 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Tinereţii”;

- la poziţia 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Cireşilor”;

- la poziţia 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Şoseaua Veche”;

- la poziţia 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Pădurii”;

- la poziţia 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Curăturilor”;

- la poziţia 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corbului Mare”;

- la poziţia 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Recea”;

- la poziţia 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Culmea Seacă”;

- la poziţia 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Seaca”;

- la poziţia 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Fierăriei”;

- la poziţia 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Banu”;

- la poziţia 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Fundătura Seaca”;

- la poziţia 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Andrei”;

- la poziţia 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Coasta Nacului”;

- la poziţia 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Hagiu”;

- la poziţia 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Alunului”;

- la poziţia 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Stăvărache”;

- la poziţia 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Bisericii”;

- la poziţia 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Bulibaşa”;

- la poziţia 95, coloana 3 va avea următorul cuprins; „Strada Grajduri”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Dumbrăveni, satul Gândeşti, de la Ştefan Măndiţa - DN2 (Dragoncea), parcela cadastrală 1337 + 2515 DC, lungime 1,64 km”;

- la poziţia 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Sahara”;

- la poziţia 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Grădiniţei”;

- la poziţia 98, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Crizantemei”;

- la poziţia 99, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Cenuşarilor”;

- la poziţia 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Buturugilor”;

- la poziţia 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Garofiţei”;

- la poziţia 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Basarâmi”;

- la poziţia 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Zambilei”;

- la poziţia 104, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Remizei”;

- la poziţia 105, coloana 3 va avea următorul cuprins „Strada învăţător Mişu Hristescu”;

- la poziţia 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Nufărului”;

- la poziţia 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Amurgului”;

- la poziţia 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Tercheşti”;

- la poziţia 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Speranţei”;

- la poziţia 110, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Monumentul Vechi”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaldeh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 septembrie 2013.

Nr. 709.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe anul 2013, cu suma de 1.730 mii lei, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie2013. Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 18 septembrie 2013.

Nr. 711.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea unor monumente de for public în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. - Datele de identificare, respectiv valoarea de inventară bunului imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii, identificat în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului cu numărul MF 33403, se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Datele de identificare, valoarea de inventar, respectiv adresa bunurilor imobile identificate în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului la numerele MF 33430 şi MF 33431 se modifică şi se completează potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 18 septembrie 2013.

Nr. 714.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a monumentelor de for public care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii

 

Ordonator principal de credite

4192812

 

Ministerul Culturii

Ordonator secundar de credite

 

 

 

Cod clasificaţie

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

- lei -

Tipul bunului

Baza legală

Descrierea tehnica

(pe scurt)

Adresa

8.21.01

Monument „Placă Semn Astra”

Autor Gh. Tănase:

Placă-brony, 65x45x0,5 cm; efigie basorelief;

postament - granit, 85x65x40 cm

Parcul central, municipiul

Sfântu Gheorghe

2006

121.000

Imobil

Contract de comandă nr.:

- 3.463/16.08.2005;

- 5.403/16.10.2006. Proces-verbal de recepţie încheiat în data de: - 13.10.2005;

25.10.2006.

8.21.01

Statuie „Ecvestră Carol I”

Autor Florin Codre:

Ecvestră - bronz, H=8m,L = 9,40m, l = 4m; soclu, H = 5 m

Piaţa Prefecturii,

municipiul Călăraşi

2008

3.600.000

Imobil

Contract de comandă nr. 412/31.10.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Proces-verbal de recepţie nr.: - 425706.11.2006; - 46/26.01.2007; - 161/02.03.2007; - 341/02.08.2007.

8.21.01

Monument

„Marcus Ulpius Traianus”

Autor Valentin Tănase:

Bust - piatră 80 cm;

soclu - beton placat cu granit negru, 130 cm

Localitatea Jac, comuna Creaca, judeţul Sălaj

2007

30.000

Imobil

Contract de comandă nr. 479/24.11.2006 Proces-verbal de recepţie nr. 483/29.11.2006

8.21.01

Statuie „Carol 1”

Autor Mircea Spătaru: Statuie bronz, H=4m;

soclu - bronz, H = 2,5 m

Municipiul Craiova:

- intersecţia str. Popa Şapcă şi Ion Maiorescu

2007

1.050.000

Imobil

Contract de comandă încheiat în 11.04.2007, cu modificările şi completările ulterioare; Proces-verbal de recepţie nr.: -190/24.04.2007; - 389/19.09.2007; - 455/30.10.2007.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil cu numărul MF 33403, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii

 

Ordonator principal de credite

4192812

 

 

Ministerul Culturii

Ordonator secundar de credite

 

 

 

 

 

 

 

Nr. MF

Cod clasificaţie

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

- lei -

Tipul bunului

Baza legală

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

33403 8.21.01

Monument „Andrei Şaguna”

Lucrare de artă monumentală, bronz, H = 4,5 m, autor Mircea Darie Dup. Valoare de inventar 320.000 lei - machetă scara 1/1 ipsos, valoare de inventar 30.000 lei

Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 13, municipiul Constanţa

2006

350.000

Imobil

Contract de comandă nr.: - 4.759/A.N./21.12.2004;

- 3.464/A.N./16.08.2005. Proces-verbal de recepţie încheiat în data de:

- 22.12.2004; - 18.11.2005; - 29.11.2005.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile cu numerele MF 33430 şi MF 33431, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

 

Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

Ordonator secundar de credite

4192820

Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

 

Nr. MF

Cod clasificaţie

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

- lei -

Tipul bunului

Descrierea tehnica

(pe scurt)

Adresa

33430

8.24.05

Teatrul de vara „Nicolae Bălcescu”

Construcţie:

Sc la sol = 2.667 mp

CF nr. 241696

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

Str. Olteniei nr. 4

1993

942.832 - cf. Raportului de evaluare din data de 20.12. 2010

Imobil

33431

8.24.05

Teren aferent Teatrului de var㠄Nicolae Bălcescu”

Teren în suprafaţă totală de 5.269 mp

CF nr. 241696

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

Str. Olteniei nr. 4

1996

1.900.858 - cf. Raportului de evaluare nr. 909/15.11.2012

Imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.083 din 19 septembrie 2013

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 608 din 16 septembrie 2013

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 9.150 din 19 septembrie 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.637 din 16 septembrie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- art. 217 alin. (5) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 şi 174 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa 17 C, la secţiunea „Tarifele maximale pe zi de spitalizare, pe secţie/compartiment pentru spitalele de cronici şi de recuperare, precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici/recuperare şi neonatologie - prematuri din alte spitale inclusiv pentru secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative”, nota 2 va avea următorul cuprins:

„NOTA 2: Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casete de asigurări de sănătate în anul 2012, tariful maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 este diminuat cu 20%. Diminuarea tarifului maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 menţionată anterior nu se aplică în cazul spitalelor reînfiinţate dintre cele care au făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional «Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice», cu modificările ulterioare.”

2. În anexa 17 C, la secţiunea „Tariful mediu pe caz - maximal pentru spitalele de acuţi non DRG, respectiv pentru secţiile/compartimentele de acuţi din spitalele de cronici şi de recuperare”, nota 2 va avea următorul cuprins:

„NOTA 2: Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2012, tariful mediu pe caz maximal pentru anul 2013 este diminuat cu 20%. Diminuarea tarifului mediu pe caz maximal pentru anul 2013 menţionată anterior nu se aplică în cazul spitalelor reînfiinţate dintre cele care au făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional «Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice», cu modificările ulterioare.”

3. Anexa 35 C se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna septembrie 2013, cu excepţia prevederii art. I pct. 3, care se aplică începând cu data de 25 octombrie 2013.

(2) Prescripţiile medicale - recomandările privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale eliberate anterior datei de 25 octombrie 2013 sunt recunoscute la nivelul caselor de asigurări de sănătate dacă sunt depuse în termen de 30 de zile de la data emiterii.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian-Silviu Buşoi

 

 

ANEXĂ

(Anexa 35 C la Ordinul nr. 423/191/2013)

 

- model -

 

PRESCRIPŢIE MEDICALA - RECOMANDARE PRIVIND ACORDAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONALE

Nr. ........../................*)

Unitatea medicală.........................................

 MF

 

 Ambulatoriu

 

 Spital

 

Stat membru: RO

CUI.....................

Nr. contract.........................................încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate......................................................................

 

Nume şi prenume medic............................................................Cod parafă medic.........................................................................

Specialitatea medicului prescriptor.................................................................................................................................................

Date contact medic prescriptor:

- telefon/fax medic prescriptor.........................................................................................................................................................

(se va completa inclusiv prefixul de ţară)

- e-mail medic prescriptor.................................................................................................................................................................

1. Numele şi prenumele asiguratului...............................................................................................................................................

(se vor completa în întregime numele şi prenumele asiguratului)

2. Data naşterii...................................................................................................................................................................................

3. Domiciliul........................................................................................................................................................................................

4. Codul numeric personal/Codul unic de asigurare al asiguratului...........................................................................................

5. Diagnosticul medical şi diagnostic boli asociate......................................................................................................................

6. Denumirea şi tipul dispozitivului medical recomandat: (din anexa nr. 32 la ordin**)

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

 

Ştampila furnizorului de servicii medicale

 

Data emiterii prescripţiei..............................................

 

Semnătura (olografă sau electronică, după caz) şi parafa medicului

...............................................................


*) Se va completa numărul din registrul de consultaţii/foaia de observaţie.

**) Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contracte Iu i-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013- 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei şi modalitatea de plată a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali - sesiunea 2013

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. E.N. 1.091 din 19 septembrie 2013,

în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului

nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Cuantumul taxei de participare la examenul de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali - sesiunea 2013, se stabileşte în suma de 120 lei/participant. Taxa se va plăti după cum urmează:

- 30%, respectiv suma de 36 lei, în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI - 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucureşti, cod 010024.

- 70%, respectiv suma de 84 lei, în contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanţi Bank, beneficiar Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR).

Art. 2. - Sumele încasate de Ministerul Sănătăţii se utilizează pentru cheltuieli materiale necesare susţinerii examenului şi eliberării certificatelor.

Art. 3. - Sumele încasate de OAMGMAMR se utilizează pentru plata cheltuielilor de personal pe bază de contract civil (cu excepţia funcţionarilor publici), plata membrilor comisiei centrale şi comisiilor judeţene de examen, a comisiei de

elaborare a subiectelor, a colectivelor tehnice (cu excepţia funcţionarilor publici), a cheltuielilor materiale efectuate de către comisia centrală şi comisiile judeţene de examen în baza documentelor justificative.

Art. 4. - Repartizarea sumelor pe filialele judeţene şi respectiv a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR se va face proporţional cu numărul de candidaţi care susţin examenul în judeţul respectiv şi al documentelor justificative privind cheltuielile ocazionate de organizarea examenului de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali - sesiunea 2013, însuşită sub semnătură de preşedintele filialei judeţene/a municipiului Bucureşti a OAMGMAMR.

Art. 5. - Direcţia generală resurse umane şi certificare, Direcţia contabilitate şi patrimoniu din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 20 septembrie 2013.

Nr. 1.091.

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 391/2010 privind aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor

 

În conformitate cu prevederile art. 56 lit. k) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere finalizarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 391/2010 privind aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 188 din 24 martie 2010, se modifică după cum urmează;

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Direcţia de specialitate în domeniul activităţilor miniere din cadrul Ministerului Economiei şi Societatea Comercială de Conservare şi închidere a Minelor «Conversmin» - SA. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. La anexă, articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Comisia de atestare are în componenţă un număr de 5 membri:

- un preşedinte - reprezentant al direcţiei de specialitate în domeniul activităţilor miniere din cadrul Ministerului Economiei;

- 2 membri - reprezentanţi ai direcţiei de specialitate în domeniul activităţilor miniere din cadrul Ministerului Economiei;

- 2 membri - reprezentanţi ai Societăţii Comerciale de Conservare şi închidere a Minelor «Conversmin» - S.A.

(2) Componenţa comisiei de atestare se poate modifica/completa, după caz, în baza unei motivaţii justificate aprobate de ministrul economiei.”

Art. II. Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

 

Bucureşti, 12 septembrie 2013.

Nr. 1.902.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 14 din 29 august 2013 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (4) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă extinderea desemnării Societăţii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală tehnică, standarde şi reglementări va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei, precum şi specificaţiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 august 2013.

Nr. 2.537.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului: Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L.

Adresa: str. Vasile Pârvan nr. 14, sectorul 1, Bucureşti

Telefon: +40(21)313.63.35

Fax:+ 40 (21) 313.23.80

E-mail: office@srac.ro

Website: http://www.srac.ro

Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 2003

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Valabilitatea notificării: nelimitată

 

Domenii de competenţă:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

a constanţei performanţei

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

. Uşi şi porţi (cu sau fără feronerie aferentă)

(alte utilizări specifice declarate şi/sau utilizările supuse altor cerinţe speciale, mai ales în ceea ce priveşte zgomotul, energia, izolaţia şi siguranţa in exploatare, în afara celor privind compartimentările antifoc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 3

EN 14351-1:2006+A1:2010

LAB (i), LAB (c)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

. Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă)

(orice altă utilizare în afara celor privind compartimentările antifoc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 3

EN 14351-1:2006+A1:2010

LAB (i), LAB (c)

 

NOTA:

LAB (i) = laborator de încercări pentru determinări prin încercări LAB (c) = laborator de încercări pentru determinări prin calcul

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat şi domeniile de doctorat

 

În conformitate cu prevederile art. 166,167 şi art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.690/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind dobândirea automată a calităţii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obţinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, ale Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.843/2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat, ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.890/1999*) privind aprobarea domeniilor de doctorat, Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.073/2001*) privind înfiinţarea domeniului de doctorat „Relaţii internaţionale” şi ale Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.820/2002*) privind înfiinţarea domeniului de doctorat „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă corespondenţa, pe baza propunerii Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat. domeniile de studii universitare de doctorat şi domeniile de doctorat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat/instituţiile organizatoare de doctorat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 13 septembrie 2013.

Nr. 5.037.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.890/1999, Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.073/2001 şi Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.820/2002 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

 

ANEXĂ

 

CORESPONDENŢA

între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat1), domeniile de studii universitare de doctorat2) şi domeniile de doctorat3)

 

Nr. crt.

Domeniile de studii universitare de doctorat/masterat - conform Hotărârii Guvernului nr. 493/2013

Nr. crt.

Domeniile de studii universitare de doctorat - conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.843/2006

Nr. crt.

Domeniile de doctorat – conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.890/1999, Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.073/2001 şi Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.820/2002

1

Matematică

1

Matematică

1

Matematică

2

Informatică

2

Informatică

2

Informatică

3

Fizică

3

Fizică

3

Fizică

4

Chimie

4

Chimie

4

Chimie

5

Inginerie chimică

5

Inginerie chimică

5

Inginerie chimică

6

Geografie

6

Geografie

6

Geografie

7

Geologie

7

Geologie

7

Geologie

8

Ştiinţa mediului

8

Ştiinţa mediului

8

Ecologie

9

Inginerie civilă şi instalaţii

9

Inginerie civilă

9

Inginerie civilă

10

Inginerie electrică

10

Inginerie electrică

10

Inginerie electrică

11

Inginerie energetică

11

Inginerie energetică

11

Energetică

12

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

12

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

12

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

13

Inginerie geologică

13

Inginerie geologică

 

-

14

Inginerie geodezică

14

Inginerie geodezică

 

-

15

Mine, petrol şi gaze

15

Mine, petrol şi gaze

13

Mine, petrol şi gaze

16

Inginerie aerospaţială

16

Inginerie aerospaţială

14

Inginerie aerospaţială

17

Ingineria autovehiculelor

17

Ingineria autovehiculelor

 

-

18

Ingineria transporturilor

18

Ingineria transporturilor

15

Transporturi

19

Agronomie

19

Agronomie

16

Agronomie

20

Horticultura

20

Horticultura

17

Horticultura

21

Inginerie forestieră

21

inginerie forestieră

 

-

22

Silvicultură

22

Silvicultură

18

Silvicultură

23

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

 

-

 

-

24

Biotehnologii

23

Biotehnologii

19

Biotehnologii

25

Ingineria produselor alimentare

24

Ingineria produselor alimentare

 

-

26

Zootehnie

25

Zootehnie

20

Zootehnie

27

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

26

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

21

Ştiinţa calculatoarelor

28

Ingineria sistemelor

27

Ingineria sistemelor

22

Automatică

29

Inginerie mecanică

28

Inginerie mecanică

23

Inginerie mecanică

30

Inginerie industrială

29

Inginerie industriala

24

Inginerie industrială

31

Inginerie navală şi navigaţie

30

Inginerie navală şi navigaţie

 

-

32

Ştiinţe inginereşti aplicate

31

Ştiinţe inginereşti aplicate

 

-

33

Arhitectură navală

 

-

 

-

34

Mecatronică şi robotică

32

Mecatronică şi robotică

 

-

35

Ingineria materialelor

33

Ingineria materialelor

25

Ştiinţa şi ingineria materialelor

36

Ingineria mediului

34

Ingineria mediului

 

-

37

Inginerie şi management

35

Inginerie şi management

 

-

38

Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete şi muniţii

 

-

 

-

39

Biologie

36

Biologie

26

Biologie

40

Biochimie

 

-

 

-

41

Medicină

37

Medicină

27

Medicină

42

Medicină veterinară

38

Medicină veterinară

28

Medicină veterinară

43

Medicină dentară

39

Medicină dentară

29

Stomatologie

44

Farmacie

40

Farmacie

30

Farmacie

45

Drept

41

Drept

31

Drept

46

Ştiinţe administrative

42

ştiinţe administrative

32

Ştiinţe administrative

47

Ştiinţe ale comunicării

43

Ştiinţe ale comunicării

33

Ştiinţe ale comunicării

48

Sociologie

44

Sociologie

34

Sociologie

49

Relaţii internaţionale şi studii europene

45

Relaţii internaţionale şi studii europene

35

Relaţii internaţionale

50

Ştiinţe politice

46

Ştiinţe politice

36

Ştiinţe politice

51

Informaţii şi securitate naţională

47

Ştiinţe militare si informaţii

37

Ştiinţe militare

 

 

48

Securitate naţională

 

-

52

Ordine publică şi siguranţă naţională

49

Ordine publică şi siguranţă naţională

38

Ordine publică şi siguranţă naţională

53

Ştiinţe militare

 

Ştiinţe militare şi informaţii

 

Ştiinţe militare

54

Administrarea afacerilor

50

Administrarea afacerilor

 

-

55

Cibernetică şi statistică

51

Cibernetică şi statistică

39

Cibernetică şi statistică economică

56

Informatica economică

52

Informatică economică

 

-

57

Contabilitate

53

Contabilitate

40

Contabilitate

58

Economie

54

Economie

41

Economie

59

Finanţe

55

Finanţe

42

Finanţe

60

Management

56

Management

43

Management

61

Marketing

57

Marketing

44

Marketing

62

Economie si afaceri internaţionale

58

Economie si afaceri internaţionale

45

Relaţii economice internaţionale

63

Psihologie

59

Psihologie

46

Psihologie

64

Ştiinţe ale educaţiei

60

Ştiinţe ale educaţiei

47

Ştiinţe ale educaţiei

65

Filologie

61

Filologie

48

Filologie

66

Filosofie

62

Filosofie

49

Filosofie

67

Istorie

63

Istorie

50

Istorie

68

Teologie

64

Teologie

51

Teologie

69

Studii culturale

65

Studii culturale

 

-

70

Arhitectură

66

Arhitectură

52

Arhitectură

71

Urbanism

67

Urbanism

53

Urbanism

72

Arte vizuale

68

Arte plastice şi decorative

54

Arte vizuale

73

Istoria si teoria artei

 

-

 

-

74

Teatru şi artele spectacolului

69

Teatru

55

Teatru

 

 

70

Coregrafie

56

Coregrafie

75

Cinematografie şi media

71

Cinematografie şi media

57

Cinematografie şi media

76

Muzică

72

Muzică

58

Muzică

77

Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

73

Educaţie fizică şi sport

59

Educaţie fizică şi sport


1) Domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, aprobate prin Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014.

2) Domeniile de studii universitare de doctorat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.843/2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat.

3) Domeniile de doctorat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.890/1999 privind aprobarea domeniilor de doctorat, Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.073/2001 privind înfiinţarea domeniului de doctorat „Relaţii internaţionale” şi Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.820/2002 privind înfiinţarea domeniului de doctorat „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”.