MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 597/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 597         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 25 septembrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

761. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012

 

762. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013

 

763. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

764. - Decret privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

765. - Decret privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

705. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 18 iunie 2013 şi la Bucureşti la 20 iunie 2013, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

 

706. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională PLAFAR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

707. - Hotărâre pentru modificarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

140. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă - Runda nr. 83/2013

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

609. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 225/2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 175 din 4 septembrie 2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 23 septembrie 2013.

Nr. 761.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 173 din 4 septembrie 2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 23 septembrie 2013.

Nr. 762.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Victor Mircea se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Libaneză.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 23 septembrie 2013.

Nr. 763.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

În temeiul dispoziţiilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 13 lit. c) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Iustina Macovei se numeşte în calitatea de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, pentru un mandat de 4 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 septembrie 2013.

Nr. 764.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

În temeiul dispoziţiilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 13 lit. c) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul George Stanică se numeşte în calitatea de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, pentru un mandat de 4 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 septembrie 2013.

Nr. 765.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 18 iunie 2013 şi la Bucureşti la 20 iunie 2013, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 68/2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul*) convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 18 iunie 2013 şi la Bucureşti la 20 iunie 2013, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011, ratificat prin Legea nr. 68/2012.

 

PRIM-MIMISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 18 septembrie 2013.

Nr. 705.


*) Traducere.

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

1818 H Street N .W

Washington D.C 20433 202 -473 1000

SUA

 

18 iunie 2013

 

Domnului Claudiu Doltu,

Secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

România: Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială (împrumut nr. 8056 RO) - Amendament la Acordul de împrumut

 

Stimate Domnule Secretar de stat,

 

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România („împrumutatul*) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca*), destinat proiectului la care se face referire mai sus, din data de 8 iulie 2011 (.Acordul de împrumut*). De asemenea ne referim la scrisoarea dumneavoastră din 11 iunie 2013, prin care se solicită anumite amendamente la Acordul de împrumut.

Prin prezenta propunem amendarea Acordului de împrumut după cum urmează:

1. Tabelul conţinând Indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile, prevăzut în partea B.2 (a) a secţiunii III din anexa 2 la Acordul de împrumut, se modifică şi va avea cuprinsul din anexa la această scrisoare.

2. Data-limită de tragere prevăzută în partea B.3 a secţiunii III din anexa 2 la Acordul de împrumut se modifică şi va avea următorul cuprins (modificările sunt cu caractere cursive):

„3.Data-limită de tragere va fi 31 august 2016.”

Toate celelalte prevederi ale Acordului de împrumut, cu excepţia celor modificate prin prezenta scrisoare de amendament, rămân neschimbate şi în vigoare.

Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră cu privire la cele de mai sus,

În numele României, prin semnarea, datarea şi retransmiterea către noi a exemplarului anexat al acestei scrisori. Prezentul amendament va intra în vigoare la data contrasem nării de către dumneavoastră a acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Mamta Murthi,

director regional

Europa Centrală şi Ţările Baltice, Regiunea Europa şi Asia Centrală

 

De acord: ROMÂNIA

Prin: reprezentant autorizat,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

Data: 20 iunie 2013

 

ANEXĂ

 

Tabelul privind indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile (IDT)

 

Indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile

(IDT)

Limita tragerii

(exprimata în EUR)

1) Forma adoptată a Planului de acţiuni aferent Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale este diseminată de MMFPS.

25.000.000

2) ANPS produce 3 rapoarte lunare de monitorizare a celor 4 programe din cadrul PCE (alocaţia pentru susţinerea familiei, indemnizaţia de creştere a copilului, VMG şi alocaţia de stat pentru copii).

25.000.000

3) ANPS produce 3 rapoarte lunare de performanţă a managementului pentru programele destinate familiilor cu venituri reduse şi acestea sunt utilizate la nivelul managementului MMFPS şi ANPS.

25,000.000

4) Cel puţin 90% din beneficiarii de alocaţii de susţinere a familiei sunt plătiţi, prin ANPS, pentru două luni consecutive, în conformitate cu procedurile armonizate de testare a mijloacelor şi prin aplicarea pragului de eligibilitate mai redus.

25.000.000

5) Cel puţin 90% din beneficiarii de indemnizaţii pentru creşterea copilului care intră în program începând cu 1 ianuarie 2011 sunt plătiţi, prin ANPS, pentru două luni consecutive, prin folosirea unui venit de înlocuire de 75%.

25.000.000

6) Cel puţin 90% din beneficiarii noului program consolidat pentru familiile cu venituri reduse sunt plătiţi, prin ANPS, pentru două luni consecutive.

25.000.000

7) Ponderea fondurilor destinate asistenţei sociale care merg către prima cea mai săracă chintilă a crescut de la 37,7% la 45% faţă de baza de referinţă (2009), astfel cum a fost măsurată prin ancheta bugetelor de familie.

25.000.000

8) Procedurile armonizate de testare a mijloacelor adoptate pentru VMG, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutoarele de căldură sunt diseminate.

25.000.000

9) Criteriile armonizate de evaluare medicală a persoanelor cu handicap adoptate sunt diseminate.

25.000.000

10) Cel puţin 90% din persoanele care sunt certificate pentru a primi indemnizaţie de handicap, în conformitate cu noul sistem armonizat privind persoanele cu handicap, sunt plătite prin intermediul ANPS.

25.000.000

11) Cel puţin 90% din noile aplicaţii pentru programele pentru familiile cu venituri reduse şi pentru programele de politică familială din ultimele două luni sunt în conformitate cu liniile directoare operaţionale privind o aplicaţie unică şi un punct de serviciu unic (ghişeu unic).

25.000.000

12) Costurile administrative şi de participare a beneficiarilor programelor bazate pe testarea mijloacelor sunt reduse cu 15% faţă de valoarea de referinţă.

25.000.000

13) Cel puţin o campanie de inspecţie tematică se realizează pentru fiecare din următoarele programe: VMG, indemnizaţia de handicap, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutoarele de căldură şi indemnizaţia de creştere a copilului.

25.000.000

14) Planul de acţiuni pentru remedieri este adoptat de ANPS pentru a implementa recomandările din:

(i) evaluarea independentă privind integritatea şi acurateţea informaţiilor din SAFIR; şi

(ii) studiul de fezabilitate privind verificarea încrucişată a datelor din SAFIR cu alte baze de date.

25.000.000

15) Cel puţin 90% din beneficiarii de VMG sunt plătiţi, prin ANPS, pentru două luni consecutive.

25.000.000

16) Crearea unui registru central cu o bază naţională de date privind persoanele cu handicap

25.000.000

17) Revizuirea şi aplicarea ca atare a prevederilor privind politica sancţiunilor, prerogative de investigare, şi sistemul de recomandări pentru Inspecţia Socială

25.000.000

18) ANPS derulează încrucişarea bazelor de date incluzând o perioadă de cel puţin 3 luni între datele referitoare la programele privind indemnizaţia de creştere a copilului. VMG, alocaţia pentru susţinerea familiei şi alocaţia de stat pentru copii din sistemul SAFIR şi informaţiile relevante referitoare la identitate şi venit derivate din bazele de date administrate de către Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, ANAF şi Registrul Naţional de Evidenţă a Populaţiei, iar listele de nereguli depistate pe fiecare program sunt transmise Inspecţiei Sociale pentru verificare şi pentru a propune măsuri de remediere (rezultat).

50.000.000

19) Investigaţia bazată pe risc, pentru a detecta eroarea şi fraudă, este folosită de către Inspecţia Socială pentru programele destinate familiilor cu venituri reduse, pentru indemnizaţia de creştere a copilului şi indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap.

25.000.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională PLAFAR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională PLAFAR - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 18 septembrie 2013.

Nr. 706.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Naţională PLAFAR - S.A.

Sediul/Adresa: Splaiul Independenţei nr. 202A

Cod unic de înregistrare: 11945506

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

8.662

 

1

 

Venituri din exploatare

2

8.582

 

2

 

Venituri financiare

3

80

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

8.632

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

8.620

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

6.120

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

24

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

1.914

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

1.291

 

 

 

C2

bonusuri

11

86

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

113

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

424

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

562

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

12

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

30

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

5

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

25

 

1

 

Rezerve legale

22

2

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

23

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24,25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

60

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

60

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

1.377

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

1.291

 

 

b)

bonusuri

47

86

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.793

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în iei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.913

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

144

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

144

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (litri sirop/ persoana)

52

45.852

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

997

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

308

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (4) şi (7) vor avea următorul cuprins:

„(4) SCM prevăzute la alin, (1) se aplică corpurilor de apă de suprafaţă în conformitate cu cerinţele prevăzute în tabelul 3 - partea B din anexa nr. 2 la program; tabelul 3 - partea B pct. 3 din anexa nr. 2 la program poate fi modificat, pe baza expertizei tehnice şi a raţionamentului experţilor, după evaluarea rezultatelor monitorizării resurselor de apă.

………………………………………………………………………………………

(7) Autoritatea responsabilă ia măsurile necesare de monitorizare în vederea asigurării analizei tendinţelor pe termen lung a concentraţiilor substanţelor prioritare prevăzute în tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program, care tind să se acumuleze în sedimente şi/sau în biota, în mod special pentru substanţele de la poziţiile (2), (5), (6), (8), (14), (17), (18), (19), (20), (22), (23), (28), (30) şi (32), pe baza monitorizării stării apei efectuate, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; pentru substanţele din tabelul 3 din anexa nr. 1 la program, monitorizarea corpurilor de apă de suprafaţă asigură analiza prezenţei acestora în vederea stabilirii şi aplicării ulterioare de SCM, dacă acestea sunt necesare.”

2. La articolul 4, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Orice evacuare de ape uzate, care conţine poluanţi specifici foarte periculoşi (lista I) în reţele de canalizare, are valori-limită de emisie «0». Valoarea-limită de emisie «0» reprezintă concentraţia mai mică decât limita de cuantificare a celei mai bune metode de analiză disponibile pentru acel poluant, aplicabilă cu preţuri suportabile.”

3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pe baza informaţiilor obţinute potrivit dispoziţiilor prevăzute la art. 35 şi 43 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 a) Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor şi transferului de poluanţi şi de modificare a directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului, precum şi al altor date disponibile obţinute ca urmare a aplicării prevederilor din avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor şi avizele şi autorizaţiile de mediu, autoritatea responsabilă iniţiază şi coordonează stabilirea unui inventar al emisiilor, evacuărilor şi pierderilor pentru toate substanţele prioritare şi poluanţi specifici prevăzute în tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program, pentru fiecare district de bazin hidrografic sau parte a unui district de bazin hidrografic. Inventarul se realizează de către autoritatea competentă pe baza liniilor directoare prevăzute în anexa nr. 6 la program. Pentru flecare substanţă din inventar se realizează şi se ataşează fişa de date, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 7 la program, şi se specifică tipul de efect toxic specific, conform prevederilor anexei nr. 8 la program. Relevanta pentru fiecare poluant specific se stabileşte pe baza studiilor de specialitate, elaborate conform liniilor directoare prevăzute în anexa nr. 9 la program şi datelor de monitorizare a acestor substanţe în resursele de apă.”

4. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea competentă care desemnează zonele de amestec include în planurile de management ale bazinelor hidrografice, întocmite potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, o descriere a:

a) abordărilor şi metodologiilor aplicate pentru a identifica şi desemna aceste zone;

b) măsurilor adoptate în vederea reducerii întinderii zonelor de amestec, care iau în considerare, printre altele: dispoziţiile pct. C lit. k) din anexa nr. 3 la Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile din avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor, revizuite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile actelor normative specifice privind emiterea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor; criteriile stabilite potrivit dispoziţiilor pct. C lit. g) din anexa nr. 3 la Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

5. La anexa nr. 2, tabelul nr. 3 - partea A, nota de subsol 9 va avea următorul cuprins:

„9. În cazul în care se alege să nu se aplice SCM pentru biota, se stabilesc SCM mai stricte pentru apă decât cele prevăzute mai sus, în vederea obţinerii unui nivel de protecţie similar cu SCM pentru biota prevăzute în art. 3 alin. (5) din program; autoritatea responsabilă informează Comisia Europeană cu privire la motivele şi bazele pentru care au ales această abordare, SCM alternative pe care le-au fixat, inclusiv datele şi metodologia pe baza cărora au fost obţinute SCM alternative, precum şi categoriile de ape de suprafaţă pentru care se aplică.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) art. 2 lit. c)-e), l)-p) şi s)-v), art. 31, art. 4 alin. (2) lit. a), b) şi f). alin. (3) şi (4), art. 10 alin. (2), (6)-(8), art. 101 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (3)-(5) şi art. 12 alin. (5) din Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 5 alin. (1) lit. d), art. 11 alin. (1) şi art. 15 lit. b), tabel nr. 20 - poziţia 100 şi 120 din Manualul pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR), aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 31/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 şi 234 bis din 15 martie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 18 septembrie 2013.

Nr. 707.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă - Runda nr. 83/2013

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, şi al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 83/2013, prevăzută în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele, redactate în limba română, vor fi depuse, în original şi în copie, potrivit legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucureşti, str. I. D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente şi informaţii:

I. plic exterior:

A. În cazul persoanelor juridice române;

a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din anexă potrivit art. 1 şi coordonatele topogeodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă.

Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată;

e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimaţi în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut şi rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt indicator în afara celor menţionaţi nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinţe, în original sau copie legalizată, emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; ori

- documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activităţilor miniere de cercetare geologică, deţinute de ofertant şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele trei cazuri prezentate anterior.

În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele documentelor prevăzute la lit. d), g) şi h) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care anume dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) şi h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei.

B. În cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la pct. A. lit. a), b), e), f) şi i), precum şi următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la ari. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală.

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi al persoanelor juridice străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) în vederea formulării ofertelor, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (2).

Art. 8.- (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului public da ofertă pentru concesionarea de activităţi de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare a capacităţii financiare, capacităţii tehnice, programului de explorare şi proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi data-limită a evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertă de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

(3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Ari 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021-317.00.96, României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la 021-317.00.18,021-317.00.94 sau 021-317.00.95. data publicării.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 10 septembrie 2013.

Nr. 140.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 83/2013

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafaţa (kmp)

Judeţul

Substanţa

X

Y

1

Hoaga lui Dinu

359342

366328

1,501

Gorj

lignit

358184

365519

358980

364767

360110

365533

2

Culmea Frasinului

355591

362761

1,512

Gorj

lignit

355500

363540

354000

363420

354280

361950

354690

362440

3

Pecinişca Nord

377788

295390

0,003

Caraş-Severin

ape geotermale

377769

295425

377708

295391

377727

295356

4

Ciuta

496800

337750

1,420

Hunedoara

ape minerale naturale

496290

337550

495770

338350

495200

338000

495200

337000

496600

337000

5

Jena VI

460720

273730

0,765

Timiş

nisip şi pietriş

459845

273985

459700

274000

460000

273000

460102

272429

460438

272568

460285

272700

460350

273270

460620

273265

6

Valea Lunata

354420

360700

1,586

 

Gorj

lignit

355840

361600

355600

362500

354820

362260

354330

361680

7

Vârciorova - Valea Bolnicioara

429300

293000

2,445

Caraş-Severin

lignit

429300

293400

428200

293500

428200

294000

427500

294000

427000

292800

427000

292250

427500

292250

8

Secula

423770

242380

0,809

Caraş-Severin

ape minerale naturale

423000

243100

422525

242730

423000

241800

9

Izvor Rudi

516000

566075

0,150

Harghita

ape minerale terapeutice

516100

566075

516100

566063

516066

566038

516000

566011

515941

566003

515887

566056

515769

566085

515624

566064

515460

566060

515380

566095

515415

566335

515997

566269

10

Gura Săliştei

387000

256700

9,130

Caraş-Severin

minereu de cupru

387000

258000

382000

258000

382000

256200

383150

256200

383500

255700

383900

255450

385800

256600

11

Miluani

614556

371350

3,317

Sălaj

cărbune brun

614556

372773

612863

372773

612863

371316

613529

370291

12

Puturoasa

699440

380188

1,927

Satu Mare, Maramureş

ape minerale terapeutice

700542

381251

699668

382157

698566

381093

13

Lunca Bradului - Pârâul Neamţului

603200

504300

4,080

Mureş

ape minerale naturale

603200

506700

601500

506700

601500

504300

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 225/2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 1.287 din 16 septembrie 2013,

în temeiul prevederilor:

- art. 138 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, cu modificările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013- 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- ari 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 225/2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 14 mai 2013, se modifică după cum urmează:

1. În anexa 3-b (continuare) la tabelul 1.3 „Desfăşurător pentru decontarea serviciilor medicale spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă, finanţate pe baza grupelor de diagnostice, pe trimestrul/trimestrele .......... anul...........”, în nota de subsol, explicaţia de la ******) va avea următorul cuprins:

******) Total col. C6 = număr cazuri ponderate corespunzătoare cazurilor externata raportata şi validate de SNSPMPDSB şi este egal cu col. C6 din tabelul 1.3 din anexa 3-a (continuare).

Numărul cazurilor ponderate pe secţie se calculează prin însumarea valorilor relative ale DRG-urilor corespunzătoare cazurilor externate din secţie.”

 

2. În anexa 343 (continuare), tabelul 1.3.1 „Centralizator pentru decontarea serviciilor medicale spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă, finanţate pe baza grupelor de diagnostice, pe trimestrul/trimestrele...................... anul.................” va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA 3-b

(continuare)

 

Judeţul...................................................

Localitatea..............................................

Furnizor de servicii medicale.........................

 

1.3.1 CENTRALIZATOR PENTRU DECONTAREA SERVICIILOR MEDICALE SPITALICEŞTI FURNIZATE ÎN REGIM DE SPITALIZARE CONTINUĂ, FINANŢATE PE BAZA GRUPELOR DE DIAGNOSTICE, PE TRIMESTRUL/TRIMESTRELE................ANUL.................

 

Secţia

Nr. cazuri ponderate aferente cazurilor externate raportate şi validate de SNSPMPDSB. în limita sumei contractate *1)

Coeficientul cazurilor extreme pe spital - K*2)

Tarif pe caz ponderal*3)

Suma realizată*4)

Suma contractată

Fără cazuri ponderate de spitalizare de 24 de ore

Numai cazuri ponderate de spitalizare de 24 de ore***)

Fără cazuri ponderate

reinternate şi transferate

Cazuri ponderate reinternate şi transferate

Fără cazuri ponderate reinternate şi transferate

Cazuri ponderate reinternate şi transferate

Cazuri ponderate care au primit avizul comisiei de

analiză*)

Cazuri ponderate fără avizul comisiei de analiză**)

Cazuri ponderate care au primit de analiză*)

Cazuri ponderate fără avizul de analiză**)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SPITAL

 

 

 

 

 

 

X

X

 


*) Conform art. 9 alin (3) şi (4) din anexa 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Nr. cazuri care au fost raportate lunar, nr. cazuri care nu au mai fost raportate, nr. cazuri care au fost raportate de spital, dar care, ca urmare a raportării trimestriale de către alte spitale a unor cazuri care nu au mai fost raportate, se constată că reprezintă cazuri externate reinternate sau transferate.

***) Conform cap. I lit. A din anexa 16 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013, ou modificările şi completările ulterioare;

*1) Total col. C2 + total col. C3 + total col. C4 + total col, C5 + total col. C6 + total col. C7 ă total col. C6 din desfăşurătorul 1,3 din anexa 3-b (continuare).

*2) Conform formularului 13 din anexa 3-a la ordin.

*3) Conform anexei 17 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013,cu modificările şi completările ulterioare.

*4) Suma realizată S6 calculează conform formulei C10 = [(C2 + C3) x C8 x C9] + <C4 x C8 x C9 x 50%) + [(C5 + C6) xC9x 75%] + (C7 x C9 x 75% x 50%).

 

Se decontează suma realizată cu respectarea prevederilor art. 9 alin, (1) lit. a) pct. 2 şi alin. (7) din anexa 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013, CU modificările şi completările ulterioare. Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale pana la data de 30 noiembrie a anului în curs (fără a se utiliza în formule coeficientul cazurilor extreme pe spital - K pentru cazurile externate în lunile octombrie şi noiembrie 2013), urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor (utilizând în formule coeficientul cazurilor extreme pe spital - K).

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor Reprezentantul legal al furnizorului

 

NOTE:

1. Centralizatorul 1,3.1 din anexa 3-b (continuare) se întocmeşte trimestrial în două exemplare, dintre care unul rămâne la reprezentantul legal, iar celălalt se transmite electronic şi pe suport hârtie la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale, până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.

2. Centralizatorul 1.3.1 din anexa 3-b (continuare) se întocmeşte după validarea de către CAS a datelor din desfăşurătorul 1.3 şi pentru un număr de cazuri ponderate corespunzătoare cazurilor externate şi validate de SNSPMPDSB a căror contravaloare se încadrează în suma contractată.

3. În anexa 3-a la tabelul 1.1, în anexa 3-a (continuare) la tabelele 1.2 şi 1.4, în anexa 3-c - la tabelul 1.1, în anexa 3-c (continuare) la tabelul 1.2, în anexa 3-e la tabelul 1.1 şi în anexa 3-e (continuare) la tabelul 1.2.1, din antet se elimină sintagma „Casa Naţională de Asigurări de Sănătate” şi din nota de subsol se elimină sintagma „Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - Director general”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian-Silviu Buşoi

 

Bucureşti, 16 septembrie 2013.

Nr. 609.