MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 602/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 602         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 27 septembrie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

89. - Ordonanţă de urgenţă pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)”, semnat la Chişinău la 11 iunie 2013

 

Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

70. - Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor Naturale

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

120. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice fixate pe fonograme

 

121. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 675/2013

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova)”, semnat la Chişinău la 11 iunie 2013

 

Ţinând cont că prin Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit .Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)”, semnat la Chişinău la 11 iunie 2013, a fost stabilit cadrul privind organizarea şi desfăşurarea achiziţiei lucrărilor necesare realizării subtraversării râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)”,

având în vedere termenul până la care proiectul „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)” trebuie finalizat în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013,

luând în considerare consecinţele negative în plan financiar respectiv posibilitatea refuzării plăţilor sau recuperarea sumelor deja plătite, în cazul nerealizării proiectului de investiţii în termenele aferente Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013,

întrucât art. 19 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele prevede că, în situaţii extraordinare, tratatele a căror reglementare nu poate fi amânată vor putea fi ratificate prin ordonanţe de urgenţă ale Guvernului,

luând în considerare faptul că aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)”, semnat la Chişinău la 11 iunie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministru) finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013.

Nr. 89.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)”

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţile,

având în vedere parteneriatul în cadrul realizării de proiecte parte a Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, program ce asigură cadrul pentru implementarea activităţilor transfrontaliere în contextul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI), al Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat şi al Corrigendumului la Regulamentul (CE) nr. 951/2007,

având în vedere importanţa pe care părţile o acordă proiectului „Conductei de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)”,

luând în considerare prevederile legislaţiei române în vigoare în materia achiziţiilor publice, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente, date în aplicarea ordonanţei de urgenţă,

au convenit următoarele:

 

SECŢIUNEA 1

Autorităţile desemnate

 

ARTICOLUL 1

 

Părţile desemnează ca autorităţi competente pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului Memorandum de înţelegere, denumite în continuare autorităţi desemnate,

Din partea Guvernului României: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, cu sediul în România, str. Mendeleev I.D. nr. 36-38, cod 010366 - Bucureşti, sectorul 1, şi

Din partea Guvernului Republicii Moldova: Ministerul Economiei, cu sediul în Republica Moldova, Piaţa Marii Adunări Naţionale, cod postai 2033 - Chişinău.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obiectul Memorandumului de înţelegere

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Părţile convin ca procedura de achiziţie publică pentru proiectul având ca obiect lucrările de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)” să se desfăşoare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice din România, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente, date în aplicarea ordonanţei de urgenţă.

(2) Prezentul Memorandum de înţelegere se aplică în ceea ce priveşte lucrările de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului „Conductei de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)”, după cum urmează:

a) pe teritoriul României: segmentul de subtraversare a râului Prut, în lungime de 602 ml;

b) pe teritoriul Republicii Moldova: segmentul de subtraversare a râului Prut, în lungime de 134 ml.

 

ARTICOLUL 3

 

Guvernul Republicii Moldova este de acord, prin prezentul Memorandum de înţelegere, ca autoritatea desemnară din partea României, respectiv Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, să deruleze procedura de achiziţie publică având ca obiect lucrările de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului „Conductei de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova, pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)” şi în numele şi pe seama autorităţii desemnate din partea Republicii Moldova, respectiv Ministerul Economiei din Republica Moldova.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Procedura de achiziţie publică va fi iniţiată şi organizată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale din România în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice din România, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, şi actele normative subsecvente date în aplicarea acesteia, precum şi ţinând seama de termenii şi condiţiile specificaţi prin prezentul Memorandum de înţelegere.

(2) Orice acţiune legată de iniţierea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică, inclusiv stabilirea ofertei câştigătoare, va fi realizată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale din România şi are caracter obligatoriu pentru Ministerul Economiei din Republica Moldova.

(3) Procedura de achiziţie publică va fi organizată şi desfăşurată ţinând cont de următoarele condiţii:

a) Tipul procedurii: licitaţie deschisă.

b) Obiectul procedurii; lucrările de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului „Conductei de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)”, pentru interconectarea sistemelor de transport gaze naturale din România şi Republica Moldova.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale din România împreună cu Ministerul Economiei din Republica Moldova vor pregăti documentaţia de atribuire. Specificaţiile tehnice ale procedurii vor fi pregătite de specialişti ai ambelor autorităţi desemnate. Publicitatea procedurii de atribuire, respectiv publicarea anunţului de participare, inclusiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se va realiza de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale din România, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice din România. Informaţiile privind anunţarea lansării procedurii vor fi publicate în Republica Moldova, pe site-ul Ministerului Economiei, la adresa: www.mec.gov.md

(2) Condiţiile de garanţie pentru construcţie, propusă de participanţi pentru teritoriul ambelor ţări, vor acoperi condiţiile minime de garanţie de bună execuţie (2 ani de la punerea în funcţiune).

(3) Contractorul ofertant trebuie să fie asigurat împotriva riscurilor ce pot apărea în timpul implementării activităţilor ce fac obiectul achiziţiei publice.

(4) Comisia de evaluare va fi stabilită de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale din România.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Activitatea comisiei de evaluare va fi sprijinită de experţi externi cooptaţi de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în condiţiile legii.

(2) Funcţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi sunt următoarele:

a) verificarea şi evaluarea eligibilităţii ofertelor tehnice;

b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor sau analiza financiară a efectelor pe care le pot avea anumite elemente ale licitaţiei ori anumite clauze contractuale propuse de către ofertant;

c) analiza efectelor juridice care pot fi cauzate de anumite elemente ale licitaţiei sau de anumite clauze contractuale propuse de către ofertant.

(3) Comisia comună de experţi nu va avea drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, dar va avea obligaţia să întocmească un raport consultativ referitor la aspectele tehnice, financiare şi juridice ale licitaţiei.

(4) Raportul comisiei comune de experţi va facilita luarea de decizii de către comisia de evaluare în procesul de achiziţie publică. Acest raport va fi anexat dosarului achiziţiei publice.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Comisia de evaluare va desemna oferta câştigătoare, iar decizia consemnată în raportul procedurii va fi obligatorie pentru ambele autorităţi desemnate.

(2) Autorităţile desemnate din România şi Republica Moldova vor încheia cu operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare un acord-cadru, în baza căruia fiecare dintre autorităţile desemnate va încheia ulterior contracte subsecvente, după cum urmează:

a) contractul subsecvent ce se va încheia de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale din România va avea drept obiect lucrările aferente porţiunii de 602 ml de conductă de interconectare aferentă subtraversării râului Prut, iar

b) contractul subsecvent ce se va încheia de către Ministerul Economiei din Republica Moldova va avea drept obiect lucrările aferente porţiunii de 134 ml de conductă de interconectare aferentă subtraversării acestui râu.

(3) Preţul achiziţiei publice poate fi ajustat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare ale părţilor.

(4) Activităţile privind evaluarea conformităţii proiectului de investiţii şi exercitarea supravegherii independente a construcţiei vor fi efectuate de către fiecare dintre părţile contractante, în conformitate cu cerinţele din legislaţiile naţionale.

(5) în scopul stabilirii conformităţii construcţiei şi dării în exploatare a întregului proiect vor fi constituite comisii de recepţie, pentru a pregăti în comun, în conformitate cu cerinţele din legislaţiile naţionale, toate actele cerute de cadrul legal în vigoare pentru controlul şi acceptarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii finale

 

ARTICOLUL 8

 

Orice diferend provenit de la sau în legătură cu interpretarea şi intrarea în vigoare a acestui Memorandum de înţelegere trebuie rezolvat pe cale amiabilă între părţile la prezentul Memorandum de înţelegere.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Prezentul Memorandum de înţelegere intră în vigoare la data primirii ultimei notificări, prin canale diplomatice, prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare.

(2) Prezentul Memorandum de înţelegere poate fi amendat prin acordul scris al ambelor părţi. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu alin, (1).

(3) Pe parcursul executării lucrărilor părţile pot, prin intermediul unui acord suplimentar, să soluţioneze orice alte probleme rezultate din procedura de achiziţie publică realizată în comun.

(4) Prezentul Memorandum de înţelegere poate fi denunţat de oricare dintre părţi prin notificarea în scris a celeilalte părţi. Denunţarea va avea efect la 2 (două) luni de la primirea notificării respective.

(5) în cazul denunţării prezentului Memorandum de înţelegere în conformitate cu paragraful precedent, orice act încheiat în baza şi pe durata prezentului Memorandum de înţelegere va rămâne în vigoare şi va fi derulat în conformitate cu prevederile acestuia, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel. Părţile vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea la timp şi în bune condiţii a activităţilor derulate în cadrul prezentului Memorandum de înţelegere în baza şi pe durata respectivă.

(6) Prezentul Memorandum de înţelegere îşi încetează valabilitatea la data finalizării şi recepţionării lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului „Conductei de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul naţional de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)” astfel cum este specificat la art. 2 alin. (2) din prezentul Memorandum de înţelegere.

Semnat la Chişinău, la data de 11 iunie 2013, în două exemplare originale.

 

Pentru Guvernul României,

Robert Marius Cazanciuc,

ministrul justiţiei

Pentru Guvernul Republicii Moldova;

Iurie Leancă,

prim-ministru

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - SRL., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 3 februarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C, APOPI & BLUMEN - S.R.L, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. CONGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. MACIN GAZ - S.R.L, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. CORDUN GAZ - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6, cana face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. C.RL. CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte CU anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IX. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2009 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA- S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. X. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST-S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XI. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2009 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMÂN IA­SĂ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. GAZ EST- S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 14, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. GAZ SUD - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. GAZ VEST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 16, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 17, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 18, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. INTERGAZ - EST-S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 19, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 20, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C MEHEDINŢI GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. MIHOC OIL- S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 27 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 22, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. M.M. DATA- S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 23, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. NORD GAZ- S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 24, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. OLIGOPOL- SRL., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 25, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. PETROM DISTRIBUŢIE GAZE - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 26, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 27, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. PROGAZ P&D - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 28, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. SALGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 29, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. TIMGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 30, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. TULCEA GAZ -SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 31. care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. VEGA 93 - S.R.L, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 32, care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. XXXIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. WIROM GAS - SA., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 33, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIV. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 100/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 34, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gâzelor naturale, realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 35, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXVI. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.N. G.N. ROMGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 36, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXVII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2010 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - SA., publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 662 din 27 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 37, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXVIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 26 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 38, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 25 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 39, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XL. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii licenţiaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. XLI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2013.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013.

Nr. 70.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3/2011)

 

1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

116,50

B.2. Cu un consum anual între 23.26 MWh şi 116,28 MWh

114,88

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

113,12

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

110,86

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială AM ARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

151,05

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

149,43

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

147,67

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

145,41

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 10/2009)

 

1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

112,50

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

111,76

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

147,05

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

146,31

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 12/2009)

 

1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. CONGAZ - SA. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

103,45

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

102,55

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

101,28

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

101,06

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

100,29

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. CONGAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

136,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

137,10

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

135,83

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

135,61

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

134,84

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 16/2011)

 

1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. MACIN GAZ - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

110,74

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

110,15

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

108,12

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

107,41

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. MACIN GAZ - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

145,29

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

144,70

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

142,67

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

141,96

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 14/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. CORDUN GAZ - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

118,41

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

116,96

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

115,16

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

113,56

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. CORDUN GAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A, Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A. 1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

152,36

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

151,51

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

149,71

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

148,11

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 15/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

115,87

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

115,36

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

114,66

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

114,23

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

150,42

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

149,91

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

149,21

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

148,78

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 16/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. C.P.L. CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,61

B.2. Cu un consum anual între 23.26 MWh şi 116,28 MWh

119,68

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

118,34

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

117,50

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. C.P.L. CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

155,16

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

154,23

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

152,89

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

152,05

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 17/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

119,69

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

119,07

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

118,22

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

154,24

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

153,62

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

152,77

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 18/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

87,90

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

86,85

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

86,39

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

110,75

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

110,58

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

108,52

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

107,41

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

105,86

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

104,39

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

122,45

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

121,40

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

120,94

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

145,30

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

145,13

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

143,07

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

141,96

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

140,41

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

138,94

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 20/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

81,61

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

115,35

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

113,97

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

112,76

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

110,21

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

116,16

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

149,90

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

148,52

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

147,31

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

144,76

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 22/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

87,21

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

86,99

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

86,81

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

110,53

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

107,56

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

106,95

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

106,37

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

105,66

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

104,03

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

121,76

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

121,54

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

121,36

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

145,03

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

142,11

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

141,50

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

140,92

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

140,21

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

138,58

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 23/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

106,61

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

105,09

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

141,16

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

139,64

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 24/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizata de SC. GAZ EST - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

93,89

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

93,75

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

93,62

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

93,38

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

92,96

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

92,79

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. GAZ EST - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

126,44

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

128,30

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

128,17

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

127,93

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

127,51

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

127,33

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 25/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

105,22

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

104,11

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

103,63

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

102,75

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

139,77

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

138,66

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

138,18

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

137,30

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 26/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. GAZ SUD - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

113,03

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,54

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

112,23

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

112,01

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. GAZ SUD - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

147,58

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

147,09

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

146,78

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

146,56

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 27/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

121,31

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,04

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

117,60

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

116,98

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

155,06

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

154,59

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

152,15

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

151,53

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 17

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 28/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

101,77

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

101,33

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

100,75

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

100,41

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

99,95

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

136,32

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

135,88

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

135,30

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

134,96

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

134,50

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 1B

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 29/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

102,66

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

101,60

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

101,26

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

100,76

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

100,47

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

137,21

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

136,15

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

135,80

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

135,31

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

135,02

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 19

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 30/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. INTERGAZ - EST - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

101,86

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

101,38

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

100,34

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

99,51

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

98,83

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. INTERGAZ - EST - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

136,41

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

135,92

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

134,89

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

134,06

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

133,38

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 20

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 31/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. MEGACONSTRUCT-S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

114,46

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

113,33

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

112,11

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

111,87

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

149,01

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

147,88

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

146,66

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

146,42

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 21

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 32/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

109,26

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

108,63

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

107,47

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

104,92

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

104,02

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

143,01

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

143,18

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

142,02

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

139,47

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

138,57

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 22

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 8/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. MIHOC OIL - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

101,56

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

99,04

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

97,02

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

95,37

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. MIHOC OIL - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

136, 11

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

133,59

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

131,57

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

129,92

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 23

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 33/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

117,77

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

117,31

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

115,71

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

115,09

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. M.M. DATA- S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

152,32

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

151,86

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

150,26

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

149,64

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 24

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 34/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. NORD GAZ - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

96,35

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

95,33

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

94,54

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

93,91

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

93,39

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. NORD GAZ - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

130,90

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

129,88

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

129,09

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

128,46

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

127,94

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 25

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 35/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. OLIGOPOL - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

113,85

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,46

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

110,92

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. OLIGOPOL - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

143,40

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

147,01

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

145,47

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 26

(Anexa Nr. 3 la Ordinul nr. 36/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. PETROM DISTRIBUŢIE GAZE-S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

119,61

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,69

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

117,48

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

115,77

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

114,38

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. PETROM DISTRIBUŢIE GAZE - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

154,16

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

153,24

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

152,03

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

150,32

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

148,93

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 27

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 37/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

104,03

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

102,40

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

133,53

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

136,95

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 28

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 38/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

115,49

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

114,01

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

112,82

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

150,04

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

148,56

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

147,37

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 29

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 39/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. SALGAZ - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

110,14

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

107,70

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

106,82

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

106,32

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. SALGAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

144,69

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

142,25

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

141,37

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

140,87

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 30

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 40/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. TIMGAZ - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

119,07

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

117,82

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

116,78

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

114,73

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. TIMGAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

153,62

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

152,37

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

151,33

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

149,28

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 31

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 41/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. TULCEA GAZ - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

98,89

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

97,89

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162.78 MWh

97,38

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

96,43

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

95,88

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. TULCEA GAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

133,44

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

132,44

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

131,93

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

130,98

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

130,43

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 32

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 42/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. VEGA93 - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

119,42

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,54

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. VEGA93 - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

153,97

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

153,09

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 33

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 44/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. WIROM GAS - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

88,81

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

118,45

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

116,75

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

115,61

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

114,61

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

113,47

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. WIROM GAS - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

123,36

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

153,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

151,30

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

150,16

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

149,16

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

148,02

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 34

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 100/2008)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

96,81

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

94,84

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

93,31

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

92,09

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

91,08

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

131,36

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

129,39

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

127,86

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

126,64

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

125,63

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 35

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 03/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. OTTO GAZ - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

106,38

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

105,71

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162.78 MWh

102,03

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

99,48

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. OTTO GAZ - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

106,38

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

140,26

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

136,58

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

134,03

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 36

(Anexa nr.2 la Ordinul nr. 103/2008)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

103,22

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

102,26

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

130,77

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

129,81

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 37

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 27/2010)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

118,96

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,06

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

117,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

153,50

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

152,61

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

151,55

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 36

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 30/2011)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RAD ION - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

123,67

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

122,82

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

122,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

121,22

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

120,46

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

161,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

160,16

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

159,36

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

158,59

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

157,84

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 39

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 35/2011)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

121,98

B.2. Cu un consum anual între 23.26 MWh şi 116,28 MWh

121,15

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

119,52

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

118,75

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

116,93

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

161,53

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

160,70

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

159,07

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

158,30

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

156,48

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice fixate pe fonograme

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/8.082 din 19 septembrie 2013;

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi h)din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

având în vedere prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010;

în baza prevederilor art. 7 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Jules Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice fixate pe fonograme, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în baza Deciziei directorului generai al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 279/2011 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice fixate pe fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 18 noiembrie 2011, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ, conform prevederilor art. 1383 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 20 septembrie 2013.

Nr. 120.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG H/8082 din 19 septembrie 2013;

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

având în vedere prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010;

în baza prevederilor art. 7 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Jules Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 278/2011 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 18 noiembrie 2011, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ, conform prevederilor art. 1383 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul General al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 20 septembrie 2013.

Nr. 121.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 675/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A, - IFN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 17 septembrie 2013, se face următoarea rectificare:

- În anexă, după titlul „Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013”, deasupra tabelului, în partea dreaptă, se va citi: „mii lei.