MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 605         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 27 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

730. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să  funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1-4 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 22 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, la cod domeniu fundamental ierarhizare (DFI) 20 Ştiinţe inginereşti, la cod ramura de ştiinţă (RSI) 70 Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management, la cod domeniu de ierarhizare (DII) 20 Inginerie industrială, la cod (DSU D/M) 30 Ştiinţe inginereşti aplicate, cod (DL) 270 Ştiinţe inginereşti aplicate se completează cu cod (5) 30 Biotehnologii industriale şi va avea următorul cuprins:

 

 

„30

Ştiinţe inginereşti aplicate

270

Ştiinţe inginereşti aplicate

10

 

 

20

Optometrie

240

30

Biotehnologii industriale

240

40

Inginerie fizică

240

50

Informatica industrială

240

60

Informatică aplicată în inginerie electrică

240

70

^)

 

80

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

240

90

Fizică tehnologică

240

100

Bioinginerie

240

110

Biomateriale şi dispozitive medicale

240

120

Echipamente şi sisteme medicale

240

40

Arhitectură navală

200

Arhitectură navală

10

Arhitectură navală

240

20

Sisteme şi echipamente navale

240”

 

2. La anexa nr. 1 se elimină menţiunea din subsol: ,,^) Eliminarea specializării «Biotehnologii industriale» din domeniul de licenţa «Ştiinţe inginereşti aplicate» şi reîncadrarea acesteia sub denumirea «Biotehnologii pentru industria alimentară (Biotehnologii*10)» în domeniul de licenţă «Biotehnologii», ramura de ştiinţă «Ingineria resurselor vegetale şi animale».”

3. La anexa nr. 2, punctul 1 „UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 6 „Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice” şi numărul curent 11 „Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţa

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„6

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

Inginerie industrială

Ingineria securităţii în industrie

AP

IF

240

60

Ingineria sudării

A

IF

240

35

Ingineria şi managementul calităţii

A

IF

240

90

Logistică industrială

AP

IF

240

50

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

A

IF

240

35

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

A

IF

240

40

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

160

Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial Engineering)

AP

 

240

100

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

A

 

240

125

Mecatronică şi robotică

Robotică

A

 

240

60

……………………..

11

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

A

 

240

50

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

AP

 

240

50

Inginerie chimică

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

A

 

240

63

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

A

 

240

63

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului*)

A

 

240

 

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

A

 

240

63

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

A

 

240

100

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

A

 

240

63

Ştiinţe inginereşti aplicate

Biotehnologii industriale

AP

 

240

50”

 

4. La anexa nr. 2, la punctul 5 „UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 12 „Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine” şi numărul curent 18 „Facultatea de Teologie Ortodoxă1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţa

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„12

 

 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Limbă şi literatură

Limba şi literatura neogreacă A - Limba şi literatura modernă B/Limba şi literatura română B

A

IF

180

30

Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă

A

IF

180

21

Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura coreeană (B)

A

IF

160

25

Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura catalană (B)

A

IF

180

25

O limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura română/Limba şi literatura neogreacă

A

IF

180

30

O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B}/Limba rromani

A

IF

180

750

Filologie clasică (Limba şi literatura latină A- Limba şi literatura greacă veche B)

A

IF

180

50

Limbi modeme aplicate

Limbi modeme aplicate

A

IF

180

180

Traducere şi interpretare

A

IF

180

180

Studii culturale

Studii americane

A

IF

180

25

Studii iudaice

A

IF

180

25

……………………..

18

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Arte vizuale

Artă sacra

A

IF

180

60

 

Teologie ortodoxă asistenţă socială

A

IF

180

80

Teologie ortodoxă didactică

A

IF

180

50

Teologie ortodoxă pastorală

A

IF

240

230

Teologie ortodoxă pastorală (în limbile greacă şi engleză) (la Atena, Grecia)

AP

IF

240

50”

 

5. La anexa nr. 2, la punctul 7 „ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 2 „Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului”, numărul curent 3 „Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine”, numărul curent 7 „Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică” şi numărul curent 8 „Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţa

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„2

Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului

Economie

Economie agroalimentară şi a mediului

A

IF

180

375

Economie agroalimentară şi a mediului

AP

ID

180

100

3

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi

străine

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

A

IF

180

200

Administrarea afacerilor (în limba franceză)

A

IF

180

100

Administrarea afacerilor (în limba germană)

A

IF

180

100

……………………..

7

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Cibernetică economică

A

IF

180

220

Informatică economică

A

IF

180

300

Informatică economică (în limba engleză)

AP

IF

180

100

Informatică economică

A

ID

180

125

Statistică şi previziune economică

A

IF

180

100

8

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci si Burse de Valori

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

500

Finanţe şi bănci (în limba engleză)

AP

IF

180

100

Finanţe şi bănci

A

ID

180

100

Finanţe şi bănci (la Buzău)

A

ID

180

50”

 

6. La anexa nr. 2, la punctul 14 „UNIVERSITATEA «AUREL VLAICU» DIN ARAD”, numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie”, numărul curent 2 „Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului”, numărul curent 5 „Facultatea de Teologie”, numărul curent 6 „Facultatea de Ştiinţe Exacte” şi numărul curent 7 „Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţa

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Inginerie

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiera

A

IF

240

SO

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

60

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

97

Tehnologia şi designul produselor textile

A

IF

240

40

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

A

IF

240

50

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

A

IF

240

60

2

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism si Protecţia Mediului

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A

IF

240

61

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A

IF

240

50

Ingineria produselor alimentare

A

IF

240

60

Protecţia consumatorului şi a mediului

AP

IF

240

60

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A

IF

240

60

……………………..

5

Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

A

IF

240

75

6

Facultatea de Ştiinţe Exacte

Informatică

Informatică

A

IF

180

75

Informatică aplicată (în limba engleză)

AP

IF

180

75

Informatică

A

ID

180

50

Matematică

Matematică informatică

A

IF

180

75

7

Facultatea de Ştiinţe ale

Educaţiei, Psihologie şi Asistentă Socială

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

IF

180

100

Psihologie

Psihologie

AP

IF

180

50

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

IF

180

130

Psihopedagogie specială

A

IF

180

60”

 

7. La anexa nr. 2, Ia punctul 16 „UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRAŞOV”, numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie Mecanică”, numărul curent 6 „Facultatea de Ingineria Lemnului”, numărul curent 7 „Facultatea de Construcţii”, numărul curent 10 „Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor”, numărul curent 15 „Facultatea de Litere”, numărul curent 16 „Facultatea de Drept” şi numărul curent 18 „Facultatea de Design de Produs şi Mediu” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţa

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Inginerie Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

IF

240

140

Autovehicule rutiere

A

IFR

240

125

Autovehicule rutiere (în limba engleză)

A

IF

240

60

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

A

IF

240

100

Inginerie mecanica

Inginerie mecanică

A

IF

240

60

Inginerie mecanică

AP

IFR

240

63

Inginerie mecanică (în limba engleza)

AP

IF

240

30

Sisteme şi echipamente termice

AP

IF

240

33

 

6

Facultatea de Ingineria Lemnului

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

A

IF

240

83

Ingineria prelucrării lemnului

AP

IFR

240

73

Ingineria şi designul produselor finite din lemn

A

IF

240

50

Inginerie şi management

Inginerie şi management forestier

AP

IF

240

50

7

Facultatea de Construcţii

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

A

IF

240

60

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri

A

IF

240

30

Construcţii civile, industriale şi agricole

A

IF

240

100

……………………..

10

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

A

IF

180

50

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

100

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP

ID

180

70

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică

A

IF

180

30

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

75

Contabilitate şi informatică de gestiune

AP

ID

180

75

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

A

IF

180

75

Afaceri internaţionale

AP

ID

180

75

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

75

Finanţe şi bănci

A

ID

180

50

Management

Management

A

IF

180

75

Management

A

ID

180

75

Marketing

Marketing

A

IF

180

75

Marketing

AP

ID

180

70

……………………..

15

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)/Limbă şi literatură română

A

IF

180

150

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)

A

IF

180

200

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, maghiară)

A

ID

180

100

Limbi modeme aplicate

Limbi moderne aplicate (franceză-engleză)

A

IF

180

50

Limbi moderne aplicate (germană - engleză)

A

IF

180

30

Studii culturale

Studii americane (în limba engleză)

A

IF

180

60

16

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A

IF

240

300

Drept

A

IFR

240

100

……………………..

18

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

60

Ingineria valorificării deşeurilor

AP

IF

240

30

Inginerie industrială

Design industrial

A

IF

240

60

Design industrial (în limba engleză)

A

IF

240

50

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

AP

IF

240

30

Inginerie mecanică

Ingineria designului de produs (în limba engleză)

AP

IF

240

25

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

A

IF

240

65

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

AP

IF

240

30

Optometrie

A

IF

240

50”

 

8. La anexa nr. 2, la punctul 17 „UNIVERSITATEATEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA”, numărul curent 3 „Facultatea de Construcţii” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţa

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„3

Facultatea de Construcţii

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

AP

 

240

60

Căi ferate, drumuri şi poduri

A

 

240

130

Construcţii civile, industriale şi agricole

A

 

240

200

Construcţii civile, industriale şi agricole (în limba engleză)

A

 

240

50

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

AP

 

240

60

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

 

240

80

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

A

 

240

110”

 

9. La anexa nr. 2, la punctul 19 „UNIVERSITATEA «BABEŞ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA”, numărul curent 2 „Facultatea de Fizică”, numărul curent 4 „Facultatea de Biologie şi Geologie” şi numărul curent 15 „Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţa

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„2

Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică

A

IF

180

36

Fizică (în limba maghiară)

A

IF

180

25

Fizică informatică

A

IF

180

25

Fizică informatică {în limba maghiara)

A

IF

180

25

Fizică medicală

A

IF

180

50

Ştiinţa mediului

Fizica mediului

A

IF

180

50

Ştiinţe inginereşti aplicate

Fizică tehnologică

A

IF

240

20

Fizică tehnologică (în limba maghiară)

A

IF

240

15

Inginerie medicală

AP

IF

240

25

……………………..

4

 

Biologie

Biochimie

A

IF

180

50

 

 

Biologie

A

IF

180

65

Facultatea de Biologie şi Geologie

 

Biologie {în limba maghiară)

A

IF

180

25

 

Geologie

Geologie

A

IF

180

70

 

 

Geologie (în limba maghiară)

AP

IF

180

30

 

Inginerie geologică

Inginerie geologică

A

IF

240

40

 

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

A

IF

180

60

 

 

Ecologie şi protecţia mediului (în limba germană)

A

IF

180

15

 

 

Ecologie şi protecţia mediului (în limba maghiară)

A

IF

180

25

 

Ştiinţe inginereşti aplicate

Biotehnologii industriale

AP

IF

240

30

……………………..

15

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

300

Administraţie publică

A

ID

180

150

Administraţie publică (în limba germană, la Satu Mare)

A

IF

180

25

Administraţie publică (în limba maghiară, la Satu Mare)

A

IF

180

50


 

 

 

 

Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A

IF

180

70

Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A

ID

180

40

Administraţie publică (la Bistriţa)

A

IF

180

100

Administraţie publică (la Bistriţa)

AP

ID

180

60

Administraţie publică (la Satu Mare)

A

IF

180

50

Administraţie publică (la Satu Mare)

AP

ID

180

30

Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe)

A

IF

180

30

Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe)

AP

ID

180

20

Servicii si politici de sănătate publică (Public Health)

AP

IF

180

50

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

145

Comunicare şi relaţii publice

A

ID

180

75

Comunicare şi relaţii publice (în limba germană)

A

IF

180

25

Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară)

A

IF

180

50

Jurnalism

A

IF

180

200

Jurnalism

A

ID

180

50

Jurnalism (în limba engleză)

A

IF

180

50

Jurnalism (în limba germană)

A

IF

180

15

Jurnalism (în limba maghiară)

A

IF

180

35

Publicitate

AP

IF

180

100

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

A

IF

180

100

Ştiinţe politice

A

ID

180

50

Ştiinţe politice (în limba maghiară)

A

IF

180

25

Ştiinţe politice (în limba engleză)

A

IF

180

25”

 

10. La anexa nr. 2, la punctul 23 „UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANŢA”, numărul curent 4 „Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţa

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„4

Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative

Drept

Drept

A

IF

240

200

 

Drept

A

IFR

240

75

Sociologie

Sociologie

AP

IF

180

50

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

100

Administraţie publică

A

IFR

180

50

Asistenţă managerială şi secretariat

A

IF

180

60

Poliţie locală

A

IF

180

50”

 

11. La anexa nr. 2, la punctul 25 „UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA”, numărul curent 1 „Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. ort

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite

de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi

şcolarizaţi

„1

Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

Chimie

Biochimie tehnologică

A

IF

180

30

Chimie

A

IF

180

50

Fizică

Fizică

A

IF

180

60

Fizică informatică

A

IF

180

40

Fizică medicală

A

IF

180

25

Informatică

Informatică

A

IF

180

200

Matematică

Matematică

A

IF

180

50

Matematică informatică

A

IF

180

50

Ştiinţa mediului

Chimia mediului

A

IF

180

30

Fizica mediului

A

IF

180

30

Geografie

Geografia turismului

AP

IF

180

80

Geografie

A

IF

180

150”

 

12. La anexa nr. 2, la punctul 33 „UNIVERSITATEA DIN ORADEA”, numărul curent 12 „Facultatea de Ştiinţe” şi numărul curent 13 „Facultatea de Ştiinţe Economice” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţa

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„12

Facultatea de Ştiinţe

Biologie

Biologie

A

IF

180

83

Chimie

Chimie

A

IF

180

43

Fizică

Fizică

A

IF

180

43

 

Fizică medicală

A

IF

180

43

Informatică

Informatică

A

IF

180

43

Matematică

Matematică

A

IF

180

53

Matematică (în limba engleză)

AP

IF

180

33

Matematică informatică

A

IF

180

43

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

AP

IF

180

43

13

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

120

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

ID

180

53

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

75

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

ID

180

75

Economie şi afaceri

internaţionale

Afaceri internaţionale

A

IF

180

120

Afaceri internaţionale (în limba engleză)

AP

IF

180

53

Afaceri internaţionale

A

ID

180

30

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

100

Finanţe şi bănci

A

ID

180

50

Management

Management

A

IF

180

90

Management

A

ID

180

75

Marketing

Marketing

A

IF

180

75

Marketing

A

ID

180

50”

 

13. La anexa nr. 2, la punctul 34 „UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI”, numărul curent 3 „Facultatea de Ştiinţe” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţa

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„3

Facultatea de

Ştiinţe

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

90

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

IF

180

60

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

90

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

ID

180

50

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

120

Finanţe şi bănci

A

ID

180

75

Management

Management

A

IF

180

75

Management

A

ID

180

75

Matematică

Matematică

A

IF

180

30

Matematică informatică

AP

IF

180

50

Sociologie

Sociologie

A

IF

180

87

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

50”

 

14. La anexa nr. 2, la punctul 35 „UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI”, numărul curent 7 „Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţa

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„7

Facultatea de Drept şi Ştiinţe

Administrative

Drept

Drept

A

IF

240

200

Drept

A

IFR

240

63

Drept (la Râmnicu Vâlcea)

AP

IF

240

53

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

75”

 

15. La anexa nr. 2, la punctul 37 „UNIVERSITATEA «EFTIMIE MURGU» DIN REŞIŢA” se modifică structura şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţa

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Inginerie şi Management

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

A

IF

240

50

Inginerie industrială

Ingineria sudării

A

IF

240

50

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

30

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

AP

IF

240

25

Inginerie mecanica

Inginerie mecanică

AP

IF

240

25

Inginerie electrică

Electromecanică

A

IF

240

50

Ştiinţe inginereşti aplicate

Informatică industrială

A

IF

240

35

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

IF

240

30

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

240

30

2

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

100

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP

ID

180

100

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

75

Marketing

Marketing

A

IF

180

75

Marketing

A

ID

180

100

3

Facultatea de Ştiinţe Sociale

Drept

Drept european şi internaţional

AP

IF

240

50

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

50

Administraţie publică

A

ID

180

100

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

IF

180

65

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

AP

IF

180

25

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

AP

IF

180

65

Teologie

Teologie ortodoxă didactică {la Caransebeş)

A

IF

180

50

Sociologie

Resurse umane

AP

IF

180

50”

 

16. La anexa nr. 2, la punctul 38 „UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA» DIN SIBIU”, numărul curent 9 „Facultatea de Ştiinţe Economice” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţa

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„9

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

120

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

ID

180

120

Cibernetică, statistică şi informatică economică

informatică economică

A

IF

180

25

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A