MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 234/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 234         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 2 aprilie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

33. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013

 

Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia

 

311. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

149. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Hida şi Românaşi, judeţul Sălaj

 

218. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ion Neculce, judeţul Iaşi

 

228. - Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

394/290/89. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013.

Art. 2. - (1) Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti va funcţiona în Casa ONU, situată în municipiul Bucureşti, Bulevardul Primăverii nr. 48 A, sectorul 1, în baza condiţiilor stabilite de Guvernul României, Consiliul Europei şi Organizaţia Naţiunilor Unite, prin agenţiile sale care funcţionează în prezent în Casa ONU.

(2) Orice modificare cu privire la sediul Oficiului Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti se va face prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 27 martie 2014.

Nr. 33.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei

în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia*)

 


*) Traducere.

 

Guvernul României şi Consiliul Europei (denumite în continuare partite),

având în vedere Rezoluţia CM/Res (2010)5 privind statutul oficiilor Consiliului Europei adoptată de Comitetul Miniştrilor la 7 iulie 2010,

având în vedere dispoziţiile Acordului general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei (denumit în cele ce urmează GAPI), adoptat la Paris la 2 septembrie 1949, la care România este parte,

au convenit următoarele:

1. Se instituie o nouă formă instituţională de cooperare între părţi prin crearea la Bucureşti a unui Oficiu în domeniul criminalităţii informatice al Consiliului Europei (denumit în cele ce urmează Oficiu).

2. Principalele obiective ale Oficiului vor fi următoarele:

a) reprezentarea secretarului general în relaţia cu autorităţile din ţara gazdă în limita competenţelor atribuite;

b) facilitarea identificării nevoilor de asistenţă tehnică în domeniul criminalităţii informatice, în cooperare cu autorităţile naţionale, cu alte state, precum şi cu alţi parteneri;

c) furnizarea de consultanţă, sprijin şi coordonare în pregătirea, negocierea şi implementarea la timp a activităţilor organizate de Consiliul Europei în domeniul luptei împotriva

Criminalităţii informatice, inclusiv proiecte comune cu Uniunea Europeană şi alţi donatori;

d) stabilirea de parteneriate cu organizaţii din sectorul public şi privat în domeniul luptei împotriva criminalităţii informatice;

e) cooperarea cu autorităţile din România în domeniul luptei împotriva criminalităţii informatice;

f) organizarea de activităţi pentru identificarea de fonduri pentru proiecte şi programe specifice;

g) coordonarea activităţilor la nivel naţional cu alte organizaţii şi instituţii internaţionale (UE, OSCE, ONU), precum şi cu alţi parteneri locali şi internaţionali care desfăşoară activităţi în ţară.

3. Oficiul va funcţiona cu oficiali ai Consiliului Europei (denumiţi în continuare funcţionari ai Oficiului), incluzând

Următoarele categorii: membri ai Consiliului Europei angajaţi în baza regulamentelor şi regulilor privind personalul Consiliului Europei, inclusiv personal recrutat la nivel local, şi personal detaşat la Consiliul Europei în conformitate cu normele aplicabile.

4. Consiliul Europei va notifica Ministerului Afacerilor Externe al României numele, funcţia şi categoria funcţionarilor Oficiului de la Bucureşti.

5. Secretarul general al Consiliului Europei va numi şeful Oficiului şi va informa în scris Ministerul Afacerilor Externe al României cu privire la decizia luată în acest sens.

6. Ca instituţie a Consiliului Europei, Oficiul şi funcţionarii acestuia vor beneficia de dispoziţiile GAPI.

7. Ca instituţie a Consiliului Europei, Oficiul va avea personalitate juridică şi va avea capacitatea de a încheia contracte, de a achiziţiona şi a înstrăina bunuri mobiliare, de a iniţia proceduri legale, de a deschide şi a deţine conturi bancare în moneda naţională şi străină.

8. Oficiul, bunurile şi activele sale vor beneficia de imunitate cu privire la orice procedură legală, cu excepţia cazului în care Comitetul Miniştrilor a autorizat ridicarea imunităţii. Ridicarea imunităţii nu se extinde asupra vreunei măsuri de executare sau sechestrare de bunuri.

9. Clădirile şi sediul Oficiului sunt inviolabile. Bunurile şi activele sale vor fi exceptate de la percheziţie, rechiziţionare, confiscare, expropriere sau orice altă formă de interferenţă de natură administrativă, judiciară sau legislativă.

Autorităţile Guvernului României vor avea dreptul de a pătrunde în incinta Oficiului doar cu consimţământ expres sau la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei sau a şefului Oficiului de la Bucureşti. În caz de incendiu, inundaţii sau alte situaţii de urgenţă, consimţământul acestuia este prezumat.

10. Arhivele Oficiului şi, în general, toate documentele care îi aparţin sau pe care le deţine sunt inviolabile, oriunde se găsesc.

11. Fără a fi limitat de controale, reglementări sau moratorii financiare de orice fel:

a) Oficiul va putea deţine monedă de orice fel şi va putea opera conturi în orice monedă;

b) Oficiul va putea transfera în mod liber fondurile sale dintr-o ţară în alta sau în interiorul unei ţări şi converti orice monedă deţinută de acesta în orice altă monedă;

c) în exercitarea drepturilor prevăzute la literele a) şi b) sus-menţionate, Oficiul va avea în vedere orice solicitări făcute de Guvernului României pentru a le da curs în măsura în care acest lucru este posibil fără a prejudicia interesele Oficiului.

12. Oficiul, activele, veniturile şi alte bunuri care îi aparţin sunt scutite de:

a) orice impozit direct; cu toate acestea, Oficiul nu va putea solicita scutirea de impozite, taxe sau alte plăţi care constituie doar plata unor servicii de utilitate publică;

b) orice taxe vamale, interdicţii şi restricţii la import şi export cu privire la articolele necesare funcţionării oficiale a Oficiului; articole importate cu scutire vamală nu pot fi vândute pe teritoriul ţării în care au fost importate decât în condiţiile autorizate de guvernul acestei ţări;

c) orice taxe vamale, interdicţii şi restricţii la import şi export cu privire la publicaţiile sale.

13. Funcţionarii Oficiului beneficiază în ceea ce priveşte comunicările oficiale de un tratament cel puţin la fel de favorabil ca acela acordat de către Guvernul României misiunilor diplomatice ale oricărui stat.

Corespondenţa şi celelalte comunicări oficiale ale funcţionarilor Oficiului nu pot fi cenzurate.

Oficiul poate utiliza canalele, mijloacele şi serviciile de comunicare necesare pentru a-şi asigura întreaga capacitate de comunicare. Oficiul poate utiliza, potrivit dispoziţiilor şi normelor legale aplicabile în România, spectrul electronic şi magnetic pentru operaţiunile sale şi se obligă în cooperare cu autorităţile competente ale Guvernului României să obţină licenţele necesare în acest scop. Oficiul nu va avea dreptul de a utiliza frecvenţe de emisie.

Corespondenţa privată şi alte forme de comunicare adresate sau transmise de către funcţionarii Oficiului sunt considerate comunicare oficială a Oficiului, fiind aplicabile dispoziţiile prezentului memorandum de înţelegere.

14. Funcţionarii Oficiului, cu excepţia personalului recrutat local şi a personalului detaşat, beneficiază de următoarele privilegii şi imunităţi:

a) imunitate de jurisdicţie cu privire la intervenţiile orale, scrise sau orice acte îndeplinite de aceştia în calitate oficială în limitele atribuţiilor conferite;

b) scutire de orice impozite pe salarii sau alte drepturi băneşti acordate de Consiliul Europei;

c) imunitate cu privire la restricţiile de imigrare şi înregistrare a străinilor, împreună cu soţii/le şi rudele aflate în întreţinerea lor;

d) acordarea aceloraşi înlesniri privind schimbul valutar ca şi funcţionarii misiunilor diplomatice acreditate pe lângă guvernul respectiv;

e) acordarea aceloraşi înlesniri de repatriere de care beneficiază diplomaţii împreună cu soţii/le şi rudele aflate în întreţinerea lor, în cazul unei crize internaţionale;

f) dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, mobilier şi obiecte, cu prilejul preluării funcţiei în ţara respectivă, şi de a le reexporta, cu scutire de taxe vamale, spre ţara lor de domiciliu.

15. Funcţionarii Oficiului, inclusiv cetăţenii ţării gazdă care sunt personal recrutat local, se vor bucura de privilegiile şi imunităţile prevăzute la alineatul 14a şi 14b, în conformitate cu regulile relevante adoptate de Consiliul Europei.

16. Funcţionarii Oficiului care sunt detaşaţi se bucură de privilegiile şi imunităţile prevăzute la alineatul 14, cu excepţia alineatului 14b, în conformitate cu regulile relevante adoptate de Consiliul Europei.

17. Privilegiile şi imunităţile sunt acordate funcţionarilor Oficiului în interesul Consiliului Europei, şi nu în avantajul personal al acestora. Secretarul general are dreptul şi obligaţia să ridice imunitatea acordată unui funcţionar în cazul în care, în opinia sa, aceasta ar împiedica exercitarea normală a justiţiei şi poate fi ridicată fără ca această măsură să prejudicieze interesele Consiliului Europei.

18. Orice diferend între Oficiu şi persoane private în legătură cu servicii sau lucrări prestate sau tranzacţii imobiliare efectuate în numele Oficiului sunt supuse arbitrajului, astfel cum se prevede în Ordinul administrativ al secretarului general, aprobat de Comitetul de Miniştri.

19. Funcţionarea Oficiului va fi finanţată din alocări de la bugetul ordinar al Consiliului Europei şi, când este cazul, precum şi din resurse extrabugetare puse la dispoziţie pentru implementarea unor programe de cooperare.

20. Guvernul României va contribui la finanţarea Oficiului prin punerea la dispoziţie în mod gratuit a sediului acestuia.

21. Oficiul şi funcţionarii acestuia pot afişa însemnele Consiliului Europei la sediu şi pe mijloacele de transport.

22. În cazurile în care Oficiul achiziţionează bunuri sau servicii pentru uzul său oficial, al căror cost include accize şi taxe, Guvernul României va lua măsurile administrative adecvate pentru scutirea sau rambursarea contravalorii acestor taxe şi impozite.

23. În afara dispoziţiilor prevăzute în GAPI, în conformitate cu regulile relevante adoptate de Consiliul Europei, funcţionarii Oficiului, cu excepţia personalului detaşat din România sunt exceptaţi de la aplicarea legislaţiei României privind securitatea socială, cu condiţia ca funcţionarii să fie cuprinşi într-o schemă de securitate socială prevăzută de Consiliul Europei. Această scutire nu va aduce atingere participării voluntare la sistemul de securitate socială din România, cu condiţia ca această participare să fie permisă de legislaţia aplicabilă în România.

24. În afara prevederilor prevăzute în GAPI, pentru funcţionarii Oficiului, soţii/soţiile şi rudele aflate în întreţinerea lor vor fi emise în mod corespunzător permise de rezidenţă pe durata numirii lor în România.

25. Autovehiculele aparţinând Consiliului Europei vor fi înmatriculate sub numere diplomatice şi vor beneficia de asigurare de răspundere civilă corespunzătoare.

26. Funcţionarii Oficiului vor respecta legile naţionale şi se vor abţine de la activităţi incompatibile cu mandatul şi obiectivele Oficiului.

27. Prestatorii de servicii şi consultanţii contractaţi la nivel local de către Oficiu sunt supuşi reglementărilor şi normelor legale naţionale.

28. Diferendele dintre părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de înţelegere vor fi soluţionate pe căi diplomatice.

29. Memorandumul de înţelegere poate fi amendat prin acordul părţilor, în scris. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu alineatul 30.

30. Prezentul memorandum de înţelegere se încheie pe o durată nedeterminată şi va intra în vigoare la data primirii notificării Guvernului României privind îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare.

31. Oricare parte poate rezilia memorandumul de înţelegere printr-o notificare transmisă celeilalte părţi, caz în care acest memorandum de înţelegere va înceta să îşi producă efectele după 6 luni de la data primirii notificării.

Semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013, în două exemplare originale în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României

Titus Corlăţean

Pentru Consiliul Europei

Gabriella Battaini-Dragoni

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului De înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei Privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii Informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, Semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 311.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Hida şi Românaşi,

Judeţul Sălaj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Hida şi Românaşi, judeţul Sălaj, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1,1.2,2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenţa hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

Regionale şi administraţiei publice,

Nicolae Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 6 martie 2014

Nr. 149.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Hida, judeţul Sălaj

 


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Hida, judeţul Sălaj

 

Descrierea stemei

Stema comunei Hida, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.

În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află un mănunchi de narcise de aur.

În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află o cruce trilobată de aur.

În partea inferioară, în câmp albastru, deasupra unui brâu undat de argint, se află un caduceu de aur cu aripi de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Mănunchiul de narcise simbolizează Poiana cu narcise de la Racâş, declarată rezervaţie naturală.

Crucea scoate în evidenţă viaţa religioasă a locuitorilor.

Caduceul semnifică hărnicia şi disponibilitatea locuitorilor pentru comerţ.

Brâul undat reprezintă culoarul depresionar al Văii Almaşului.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifica faptul că localitatea are rangul de comună.

 

 


ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Românaşi, judeţul Sălaj

 


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Românaşi,

judeţul Sălaj

 

Descrierea stemei

Stema comunei Românaşi, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află 6 vârfuri de lance de argint, dispuse 3:2:1.

În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află un căprior de aur rampant.

În partea inferioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o ghindă cu două frunze de stejar de aur.

În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află un brâu undat argintiu.

Scutul este timbratele o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Vârfurile de lance fac referire la existenţa încă din sec. II a unui castru roman, numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.

Ghinda cu frunze de stejar şi căpriorul reprezintă bogăţia în păduri de foioase, precum şi fauna zonei.

Brâul undat simbolizează hidrografia localităţii, respectiv râul Agrij.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Ion Neculce, judeţul Iaşi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Ion Neculce, judeţul Iaşi, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 218.

 

 


ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Ion Neculce, judeţul Iaşi


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ion Neculce,

judeţul Iaşi

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Ion Neculce se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.

În interiorul scutului se află un leu de aur, armat şi limbat cu roşu, odihnindu-se.

În gheara din dreapta leul ţine o lumânare aprinsă de argint, iar dedesubt, în gheara din stânga, are o cruce latină de argint.

Cu laba piciorului ţine sub el un steag de luptă cu hampa şi flamura de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Stema comunei simbolizează blazonul familiei Neculce, care a deţinut curţi boiereşti şi biserică în satul de reşedinţă.

Leul odihnindu-se reprezintă mormântul cronicarului Ion Neculce, aflat lângă biserica de lemn din cimitirul satului cu acelaşi nume.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi stabilite conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 228.

 

ANEXĂ

 

 


Numărul mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

Nr.

crt.

Denumirea operatorului economic

Numărul mediu maxim de personal

1.

Compania Naţională „Romarm” - S.A. Bucureşti

1.150

2.

Societatea Comercială „Romaero” – S.A. Bucureşti

134

3.

Societatea Comercială „Avioane Craiova" - S.A.

125

4.

Societatea Comercială „Construcţii Aeronautice” - S.A. Braşov

10

5.

Societatea Comercială „Şantierul Naval Mangalia" - S.A.

8

6.

Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.

8

7.

Societatea Comercială „IOR" - S.A. Bucureşti

20

TOTAL:

 

1.455

 

NOTĂ:

Numărul mediu lunar de persoane care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte conform Hotărârii Guvernului nr. 1.597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările ulterioare, prin ordin al ministrului economiei.

Nu se consideră depăşire a numărului mediu maxim anual de personal aprobat dacă media aritmetică a numerelor medii de personal pentru care lunar se alocă fonduri conform art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează la nivelul fiecărui operator economic în limita prevăzută în această anexă.

Activităţile sunt cele stabilite la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 703/2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute la art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2002.

Fondurile vor fi alocate în concordanţă cu prevederile legale numai pentru plata drepturilor de natură salarială şi a contribuţiilor datorate de angajator.

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 394 din 12 martie 2014

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 290 din 13 martie 2014

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU

PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Nr. 89 din 19 martie 2014

 

ORDIN

privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti

 

Văzând Referatul de aprobare privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti nr. 97.943 din 12 decembrie 2013 al Direcţiei generale industrie alimentară,

având în vedere prevederile art. 34-41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare,

în temeiul art. 1 alin. (2) şi al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) pct. 54 şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin reglementează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, în vederea înregistrării în Registrul naţional al reţetelor consacrate, denumit în continuare R.N.R.C.

(2) Înregistrarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti este voluntară.

Art. 2. – În sensul prezentului ordin, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:

a) reţetă consacrată românească - produsul alimentar fabricat cu respectarea compoziţiei utilizate cu mai mult de 30 de ani înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin;

b) compoziţia produsului - totalitatea ingredientelor care alcătuiesc un produs alimentar;

c) documentaţia tehnică - date şi documente care stau la baza atestării unui produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti: numele produsului, descrierea materiilor prime şi a ingredientelor folosite, reţeta consacrată, schema tehnologică, descrierea procesului tehnologic, descrierea indicatorilor de calitate: senzoriali, fizico-chimici, microbiologici; elemente specifice privind ambalarea şi etichetarea produsului alimentar; condiţii de depozitare şi transport; proceduri şi metode de control;

d) codul produsului alimentar - număr de identificare a operatorului din sectorul alimentar, a codului categoriei produsului şi a codului produsului - 00 - 00 - 00;

e) atestatul produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti - document eliberat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care certifică faptul că produsul alimentar respectă reţeta consacrată românească;

f) Registrul naţional al reţetelor consacrate, R.N.R.C. - registru gestionat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care conţine: denumirea operatorului din sectorul alimentar, datele de identificare şi de contact ale acestuia, denumirea produsului alimentar atestat, numărul atestatului din R.N.R.C;

g) logoul reţetei consacrate - simbolul utilizat în etichetarea produselor alimentare obţinute conform unei reţete consacrate româneşti care se comercializează sub o denumire înregistrată în R.N.R.C;

h) încercare - determinarea prin analize de laborator a uneia sau a mai multor caracteristici ale unui produs alimentar, în conformitate cu o procedură;

i) raport de încercare - documentul care cuprinde date privind: numărul raportului, denumirea comercială a produsului, codul produsului alimentar analizat, datele de identificare ale operatorului din sectorul alimentar, metoda de încercare folosită, data primirii produsului alimentar, rezultatele încercării, numele, funcţia şi semnăturile persoanelor care validează raportul de încercare;

j) neconformitate - neîndeplinirea unei cerinţe de compoziţie şi a parametrilor de calitate ai produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti.

Art. 3. - (1) Direcţia generală industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, înfiinţează şi administrează R.N.R.C, care se publică pe site-ul MADR la secţiunea „Industrie alimentară" şi se actualizează lunar.

(2) Direcţia generală industrie alimentară întocmeşte lista reţetelor consacrate româneşti, pe baza propunerilor organizaţiilor profesionale din domeniu, pentru fiecare categorie de produs, pe care o publică pe site-ul MADR, însoţită de documentaţia tehnică.

(3) Lista reţetelor consacrate româneşti se actualizează periodic, la interval de 6 luni, pe baza propunerilor organizaţiilor profesionale din domeniu, însoţite de documentaţiile tehnice, care se aprobă de Direcţia generală industrie alimentară.

Art. 4. - (1) Se înfiinţează Comisia tehnică de validare a produselor obţinute conform reţetelor consacrate, denumită în continuare Comisia, alcătuită din 2 reprezentanţi ai structurilor de specialitate din MADR, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi 3 reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale reprezentative pe ramura industriei alimentare.

(2) Comisia are următoarele atribuţii:

a) elaborarea şi revizuirea cerinţelor sistemului „reţete consacrate";

b) validarea propunerilor de produse obţinute conform unor reţete consacrate realizate de organizaţiile profesionale din domeniu;

c) elaborarea criteriilor de inspecţie, obiectivelor şi frecvenţei minime a inspecţiilor;

d) analiza rezultatelor inspecţiilor.

Art. 5. - (1) Operatorul din sectorul alimentar care doreşte să se înscrie în R.N.R.C. trebuie să depună la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti în raza căreia se realizează produsul alimentar următoarele documente, în 3 exemplare:

a) opis cu documentele depuse;

b) cererea-tip pentru înregistrare în R.N.R.C, pe cod categorie şi cod produs, prevăzută în anexa nr. 1;

c) dovada că operatorul din sectorul alimentar care doreşte atestarea unui produs alimentar după o reţetă consacrată românească este autorizat/înregistrat conform cerinţelor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

d) contractul de prestări de servicii cu un laborator autorizat, de terţă parte;

e) reţeta consacrată, fluxul tehnologic şi utilajele necesare fabricării reţetei;

f) schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea reţetei;

g) capacitatea de producţie a produsului obţinut conform unei reţete consacrate, exprimată în kg/l/zi;

h) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului;

i) actul de identitate al solicitantului sau al persoanei împuternicite, în copie.

(2) Reprezentanţii împuterniciţi ai MADR cu atribuţii în domeniu din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin şi comunică în scris solicitantului, în maximum 15 zile de la înregistrare, dacă sunt neconformităţi.

(3) În situaţia în care se constată neconformităţi, operatorul poate depune completările solicitate la documentele prevăzute la alin. (1).

(4) În situaţia în care se constată că documentele depuse corespund prevederilor prezentului ordin, reprezentanţii împuterniciţi verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise în aceste documente.

(5) În situaţia în care se constată că informaţiile din documente corespund cu realitatea din teren, aceasta se menţionează distinct în procesul-verbal de constatare, prevăzut în anexa nr. 2; reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti va preleva şi va sigila o probă din produsul alimentar, pe care o va preda operatorului economic pentru verificarea conformităţii la un laborator autorizat, conform reţetei consacrate româneşti, publicată pe site-ul MADR, secţiunea „Industrie alimentară". Contravaloarea serviciilor pentru verificarea conformităţii va fi suportată de către operatorul din sectorul alimentar care doreşte atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti.

(6) În situaţia in care se constată că informaţiile din documente nu corespund cu realitatea din teren, aceasta se menţionează distinct în procesul-verbal de constatare, prevăzut în anexa nr. 2, respectiv că unitatea nu îndeplineşte condiţiile de fabricare ale produsului alimentar pentru acordarea atestatului, precum şi motivele neacordării acestuia.

(7) Rezultatul verificărilor faptice se înscrie într-un proces-verbal de constatare, prevăzut în anexa nr. 2, redactat în 3 exemplare, care se semnează de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de solicitant ori de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al procesului-verbal de constatare redactat rămâne la solicitant, unul la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi unul se va înainta Direcţiei generale industrie alimentară, însoţit de raportul de încercare al probei analizate, dacă este conform cu datele prevăzute în documentaţia tehnică.

(8) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti vor înainta Direcţiei generale industrie alimentară documentele prevăzute la alin. (1), procesul-verbal de constatare prevăzut la alin. (7) însoţit de raportul de încercare al probei analizate în original şi „Propunerea de atestare pentru înscrierea în R.N.R.C", conform formularului prevăzut în anexa nr. 3.

(9) MADR verifică, prin personalul Direcţiei generale industrie alimentară, documentele prevăzute la alin. (8). în cazul în care se constată că documentaţia transmisă corespunde prevederilor prezentului ordin, produsul se înscrie în R.N.R.C. şi se eliberează documentul „Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti", prevăzut în anexa nr. 4. în cazul în care documentele înaintate nu corespund prevederilor prezentului ordin, documentaţia se respinge. Direcţia generală industrie alimentară comunică, în scris, decizia de înscriere/neînscriere direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(10) Procedura de înregistrare în R.N.R.C. a produsului alimentar obţinut după o reţetă consacrată românească se poate relua după ce operatorul din sectorul alimentar remediază cauzele care au condus la respingerea cererii de înregistrare, în baza unei noi cereri de înregistrare.

Art. 6. - (1) Produsele alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti se marchează cu logoul reţetei consacrate prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Logoul reţetei consacrate este proprietatea exclusivă a MADR.

(3) MADR asigură gestiunea logoului reţetei consacrate.

(4) Drepturile cu privire la logoul reţetei consacrate nu pot fi transmise decât de către titularul logoului. Logoul reţetei consacrate nu poate face obiectul unei cesiuni sau al unui gaj ori al unei alte garanţii reale şi nici al unei executări silite.

(5) Folosirea logoului reţetei consacrate fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - (1) MADR, prin structurile teritoriale de inspecţie, şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin personalul de specialitate, au atribuţii de control şi supraveghere a operatorilor din sectorul alimentar conform competenţelor.

(2) Inspecţia se efectuează prin consilierii cu atribuţii de inspecţie în domeniul industriei alimentare din cadru/ direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care vor întocmi un proces-verbal de control, prevăzut în anexa nr. 6, în urma verificărilor efectuate la unitatea de producţie, pentru verificarea legalităţii atestatului şi a logoului reţetei consacrate. Inspecţiile se vor efectua conform tematicilor şi procedurilor de inspecţii, aprobate de conducerea MADR.

(3) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin personalul de specialitate, desfăşoară controale în reţeaua de comercializare pentru verificarea calităţii, conformităţii etichetării şi logoului produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti.

(4) Operatorii din sectorul alimentar care produc în vederea comercializării produse alimentare atestate ca produse consacrate sunt obligaţi să permită accesul, în secţia de fabricare a produselor alimentare conform reţetelor consacrate, al organelor de inspecţie şi control ale MADR şi al personalului împuternicit de către Ministerul Sănătăţii şi să pună la dispoziţia acestora informaţiile şi documentele solicitate aferente produselor alimentare obţinute conform unei reţete consacrate.

(5) Nerespectarea condiţiilor şi criteriilor prevăzute pentru atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti şi a prevederilor alin. (4) atrag anularea atestatului produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti, a dreptului de utilizare a logoului reţetei consacrate şi radierea din R.N.R.C. de către personalul Direcţiei generale industrie alimentară, în urma notificării trimise de către direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau de Ministerul Sănătăţii.

(6) În funcţie de specificul neconformităţilor constatate în timpul inspecţiei, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti vor notifica instituţiile abilitate cu privire la situaţia constatată şi luarea măsurilor ce se impun conform legislaţiei în vigoare.

Art. 8. - La locul de comercializare a produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti trebuie respectate condiţiile de comercializare potrivit legislaţiei în vigoare şi pot fi afişate fotocopii ale atestatelor de înregistrare în R.N.R.C.

Art. 9. - (1) Produsele alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti se etichetează cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind etichetarea alimentelor. Etichetarea produsului se completează cu logoul reţetei consacrate şi codul produsului.

(2) Produsele alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti trebuie să respecte legislaţia în vigoare privind aditivii alimentari şi materialele care vin în contact cu alimentele.

Art. 10. - MADR, prin direcţiile de specialitate cu atribuţii în domeniul industriei alimentare, respectiv cu atribuţii în inspecţii de stat, Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică din subordine, şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul

agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

ANEXA Nr. 1

 

CERERE DE ÎNREGISTRARE

a produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti,

cod categorie şi cod produs | | | | | |

 

Operatorul în sectorul alimentar.............................................................................., cu sediul în ........................................ str. ............................................................. nr. ......... cu Certificatul de înmatriculare/Autorizaţia ............................ codul fiscal...................................... telefon/fax ............................... e-mail .......................................... reprezentat de .......................................... domiciliat în .................................. str. ............................................... nr. ........, bl......., sc. .......... et. ....... ap. ......., sectorul/judeţul .................................., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ............ nr. .............................., eliberat/eliberată de ........................................... având funcţia de.........................................., pe baza documentelor anexate la dosar, solicit înregistrarea produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti (cod categorie şi cod produs) ................................................................................. în Registrul naţional al reţetelor consacrate, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti.

 

Data

…………………..

Semnătura

…………………..

 

Domnului Director executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului......./Municipiului Bucureşti


 

ANEXA Nr. 2

 

SIGLA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURA A JUDEŢULUI............./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

 

Adresa: localitatea ....................................str. .....................................nr. .......... cod poştal ............... telefon/fax.................., e-mail......................, web..................

 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE

nr............../.....................

privind verificarea realităţii datelor înscrise în documentaţia pentru acordarea atestatului produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti

 

Subsemnatul/Subsemnata,....................................................................................., posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr. ................ eliberată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma verificării realităţii datelor înscrise în documentaţia depusă la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului...../Municipiului Bucureşti, cu Cererea nr. .......................din ................. pentru acordarea atestatului produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti: | | | | | | cod categorie şi cod produs ................................................................................ fabricat în unitatea de producţie din ............................................, str. ............................................ nr. ...... sectorul/judeţul .............................. aparţinând operatorului economic ........................................................ cu sediul în .................................................. str. ................................................... nr. .........sectorul/judeţul ............................... cu Certificatul de înmatriculare înregistrat la oficiul registrului comerţului/Autorizaţia nr. .............................. codul fiscal ....................... tel./fax ......................... reprezentat de ................................................. domiciliat în .................... str. .............................. nr......., bl....... sc........, et........ ap......., sectorul/judeţul................................, posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ...................... nr.........., eliberat/eliberată de .............................................., având funcţia de......................., am constatat următoarele:

1. Secţia de fabricare a produselor alimentare conform reţetelor consacrate îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de fabricare a produsului ............................................................. pentru acordarea atestatului de produs obţinut conform unei reţete consacrate româneşti.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

(Se vor menţiona distinct şi motivele acordării/neacordării atestatului.)

2. S-a prelevat o probă din produsul............................................., care urmează a fi transmisă de către operatorul din sectorul alimentar spre analiză laboratorului acreditat.

 

Reprezentatul Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului......................../Municipiului Bucureşti,

………………………………………….

(semnătura şi ştampila)

Operatorul din sectorul alimentar sau reprezentantul împuternicit,

………………………………………

 

ANEXA Nr. 3

 

SIGLA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURA A JUDEŢULUI............./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

 

Adresa: localitatea.............................str...................................nr...........cod poştal...............telefon/fax...................... e-mail......................, web............

 

PROPUNERE DE ATESTARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN R.N.R.C.

nr. ............ din data..........................

 

În urma analizei documentelor mai jos menţionate:

1. Proces-verbal de constatare nr,..........din data....................;

2. Raport de încercare nr. ............ din data ...................... emis de ........................................................................................, transmis în original;

3. documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti (un exemplar),

propun înregistrarea operatorului din sectorul alimentar .................................................................................... pentru cod categorie.............., cod produs............., în R.N.R.C.

 

Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului............../Municipiului Bucureşti,

………………………………………

(semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 4*)

 

SIGLA

 

ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI

nr.............../..................

 

Eliberat în temeiul prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti şi al "Propunerii de atestare pentru înscrierea în R.N.R.C." nr. ............. din data de................................

 

Se arestă produsul

 

fabricat la unitatea de producţie cu sediul în localitatea..............................., judeţul ........................, aparţinând .................................., cu sediul în localitatea ......................................., înscris în Registrul naţional al reţetelor consacrate la

poziţia .........................,

cod produs alimentar.......................................................................................

Prezentul atestat nu exonerează operatorul din sectorul alimentar de răspunderile ce îi revin, potrivit legii, pentru fabricarea şi comercializarea acestui produs.

Atestatul îşi păstrează valabilitatea atât timp cât operatorul din sectorul alimentar îndeplineşte criteriile şi cerinţele pentru care a primit atestatul.

 

Direcţia generală industrie alimentară

 

Director general,

…………………………..


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

 


ANEXA Nr. 5

 

Reprezentarea grafică şi descrierea logoului reţetei consacrate în culori

 

I. Logoul naţional în culori sau alb-negru

 

 

II. Tipărirea

Pentru text, se va folosi fontul NeoSans std (bold) şi Algerianbasdee cu diacritice.

III. Mărimea logoului

Dimensiunea minimă a logoului va fi de 15 mm în diametru.


*) Logoul este reprodus în facsimil.

 

 


ANEXA Nr. 6

 

SIGLA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURA A JUDEŢULUI............./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

Adresa: localitatea.............................................str....................nr.......

cod poştal........telefon/fax.................., e-mail...............web..............

 

PROCES-VERBAL DE CONTROL

Nr............

Încheiat astăzi ..............................................................................................................................................................

(ziua, luna anul)

 

1. Agent constatator

........................................................................ funcţia .................................................., legitimaţia nr...........................;

........................................................................ funcţia .................................................., legitimaţia nr...........................;

......................................................................... funcţia .................................................., legitimaţia nr...........................

2. Operator din sectorul alimentar controlat: ................................................................................................................... înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ........................., cod unic de înregistrare ................................................................., cont bancar .............................., Banca ............................................ adresa sediului...................................................................

3. Unitatea (filiala, punct de lucru)/Reţeaua comercială.................., adresa ............................................................., unde am fost primiţi de dl/dna ........................................... în calitate de ........................................... posesor/posesoare al/a actului de identitate ...........seria ........... nr.................., eliberat de ............................ la data........................, CNP..........................................

înregistrată în RNRC cu cod produs alimentar

4. Obiectul controlului*:

5. Eşantioane** (probe) prelevate:

6. Constatări în timpul desfăşurării controlului:

În ziua ........ luna .......... anul .......... ora ................................................................................................................................

7. Măsuri stabilite în baza constatărilor:

8. Alte menţiuni:

9. Martor:

Dl/Dna. ............................................... domiciliat (ă) în ..............................................., str. ........................................... nr. ................... bl. .................sc. ................ ap. .................... judeţul ........................sectorul ............, telefon................................, act de identitate ......... seria ........ nr. ........., CNP..............................., emis de....................................... la data de.................................

Semnătura,

……………………….

10. Obiecţii:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Reprezentatul Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului................/Municipiului Bucureşti

……………………………

(semnătura şi ştampila)

Operatorul din sectorul alimentar sau reprezentantul împuternicit,

………………………………

(semnătura şi ştampila)


* Indicarea concretă şi corectă a actelor normative care evidenţiază elementele referitoare la obiectul controlului şi secţia de fabricare, precum şi la comercializarea produselor alimentare conform reţetelor consacrate.

** Vor fi însoţite de procesul-verbal de prelevare şi eşantionare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.