MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 249/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 249         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 aprilie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            225. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice

 

            238. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea unei unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii a unui imobil care nu aparţine proprietăţii publice a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            491. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 225.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice, denumite în continuare normele, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) suportabilitate - reprezintă posibilitatea ca proiectul de investiţii publice să beneficieze de resursele financiare necesare acoperirii costurilor sau, după caz, posibilitatea ordonatorului principal de credite de a asigura fondurile necesare realizării proiectului de investiţii publice în orizontul de timp aferent, conform estimărilor;

b) sustenabilitate - reprezintă posibilitatea ordonatorului principal de credite de a achita obligaţiile de plată asumate în perioada implementării proiectului de investiţii publice, evaluată ca sumă a fluxurilor anuale. Pentru ca un proiect de investiţii publice să fie considerat sustenabil financiar, fluxul financiar înregistrat în fiecare an trebuie să fie pozitiv. Sustenabilitatea proiectului propus va fi evaluată şi din punctul de vedere al încadrării obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale.

Art. 2. - Principalele etape în realizarea proiectelor de investiţii publice semnificative sunt detaliate la art. 3-9.

Art. 3. - (1) Etapa de identificare a proiectului de investiţii publice semnificative presupune:

a) elaborarea studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau a notelor de fundamentare ale proiectelor de investiţii publice, în forma stabilită de prevederile legale în vigoare;

b) analizarea de către ordonatorul principal de credite a programului de investiţii publice existent, ce include, după caz, proiectele de investiţii publice semnificative prioritizate, din punct de vedere al alocaţiilor bugetare şi al necesarului de finanţat, în sume existente şi estimate pentru anii următori, până la sfârşitul perioadei estimate de implementare a proiectului de investiţii propus, pentru care a fost elaborat studiul de prefezabilitate;

c) transmiterea de către ordonatorul principal de credite a studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau a notelor de fundamentare întocmite în etapa de identificare a proiectului de investiţii publice, împreună cu celelalte informaţii menţionate la prezentul alineat, către Ministerul Finanţelor Publice pentru analiză, evaluare şi avizare;

d) transmiterea de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice, în scopul evaluării sustenabilităţii şi suportabilităţii proiectului de investiţii publice aflat în faza de proiectare de studiu de prefezabilitate, în plus faţă de informaţiile şi documentele specificate la lit. b) şi c), şi a informaţiilor referitoare la eşalonarea valorii estimate a investiţiei pe durata estimată din punct de vedere tehnic de realizare a investiţiei, precum şi a perioadei estimate pentru implementarea proiectului de investiţii publice propus.

(2) Documentaţia se transmite în format electronic, la o adresă de corespondenţă electronică ce va fi indicata, sub semnătură electronică, însoţită de o solicitare din partea ordonatorului principal de credite adresată Ministerului Finanţelor Publice; în cazul în care ordonatorul nu deţine semnătură electronică, documentaţia va fi transmisă pe suportul hârtie.

(3) Ministerul Finanţelor Publice procedează la analizarea şi evaluarea din punctul de vedere al suportabilităţii şi sustenabilităţii proiectului de investiţii publice propus, pe baza informaţiilor furnizate, şi la emiterea şi comunicarea avizului către ordonatorul principal de credite solicitant.

(4) Ministerul Finanţelor Publice emite avizul în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii tuturor informaţiilor solicitate.

(5) în cazul avizului favorabil, ordonatorul principal de credite este autorizat să treacă la faza de elaborare a studiului de fezabilitate.

Art. 4. - Etapa de elaborare sau, după caz, actualizare şi aprobare a studiului de fezabilitate presupune:

a) elaborarea sau actualizarea studiului de fezabilitate, după caz;

b) transmiterea de către ordonatorul principal de credite a documentaţiei tehnico-economice în vederea obţinerii avizului Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe conform art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, cu modificările ulterioare;

c) aprobarea documentaţiei tehnico-economice, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Un proiect de investiţii publice semnificativ nou este considerat a fi pregătit dacă, în urma evaluării prin aplicarea criteriilor de prioritizare prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, îndeplineşte cumulativ condiţia de a obţine un punctaj total minim de 59 puncte şi condiţia de a obţine cel puţin:

a) 5 puncte la criteriul 1.1;

b) 5 puncte la criteriul 1.2;

c) 10 puncte la criteriul 2.1;

d) 10 puncte la criteriul 2.2;

e) 10 puncte la criteriul 2.3;

f) 10 puncte la criteriul 3.1;

g) 5,5 puncte la criteriul 4.1; h) 3,5 puncte la criteriul 4.2.

(2) în cazul în care din evaluarea proprie a ordonatorului principal de credite rezultă că proiectul de investiţii publice semnificativ nou nu îndeplineşte cerinţele minime privind gradul de pregătire, conform alin. (1), ordonatorul principal de credite procedează la efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii proiectului de investiţii publice la un nivel de pregătire corespunzător.

(3) Ordonatorii principali de credite vor promova spre avizare şi aprobare, în scopul selecţiei şi bugetarii, doar acele proiecte de investiţii publice semnificative noi care îndeplinesc cerinţele prezentului articol.

Art. 6. - (1) Evaluarea gradului de pregătire a unui proiect de investiţii publice nou presupune:

a) aplicarea de către ordonatorul principal de credite, în cazul unui proiect de investiţii publice nou, a criteriilor de prioritizare prevăzute în anexa la ordonanţa de urgenţă, detaliate în anexa nr. 1, introducerea proiectului de investiţii în lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate şi transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice, în atenţia Unităţii de evaluare a investiţiilor publice a listei revizuite, justificării şi fundamentării acordării punctajelor, respectiva informaţiilor din anexele nr. 2 şi 3;

b) prezentarea de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice a informaţiilor prevăzute la lit. a), în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3), la momentul promovării sau anterior acesteia, spre avizare de către Ministerul Finanţelor Publice a proiectului de hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiţii publice semnificativ respectiv;

c) analizarea de către Unitatea de evaluare a investiţiilor publice a informaţiilor furnizate conform prevederilor lit. a) pentru proiectul de investiţii publice semnificativ nou, din perspectiva îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentele norme cu privire la evaluarea gradului de pregătire a proiectului, şi prezentarea către conducerea Ministerului Finanţelor Publice a concluziilor analizei privind îndeplinirea acestor condiţii.

(2) Prevederile art. 5 şi ale prezentului articol se aplică şi acelor proiecte de investiţii publice semnificative care, deşi au fost incluse în legea bugetului de stat ori în legile bugetare anuale anterioare, nu au beneficiat de alocări bugetare sau nu au folosit alocările bugetare şi pot fi asimilate proiectelor de investiţii publice noi, pentru care se reaprobă indicatorii tehnico-economici.

(3) Etapa de selecţie şi bugetare are loc ulterior aprobării documentaţiei tehnico-economice.

Art. 7. - (1) în etapa de implementare/execuţie a proiectului de investiţii publice se realizează implementarea fizică a proiectului de investiţii publice. Ordonatorii principali de credite vor calcula şi vor raporta lunar către Ministerul Finanţelor Publice indicatori de progres/rezultat în unităţi fizice/valorice în vederea monitorizării îndeplinirii criteriului 4.2 prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Pe parcursul acestei etape din ciclul proiectului ordonatorul principal de credite va urmări ca proiectul de investiţii publice semnificativ să fie realizat în mod eficient şi să fie finalizat la timp, conform bugetului şi în conformitate cu specificaţiile de proiectare. Progresul va fi monitorizat pe baza programărilor/calendarelor iniţiale, problemele de implementare vor fi identificate din timp şi soluţii adecvate vor fi puse în aplicare în timp util.

(3) Măsuri corespunzătoare vor fi puse în aplicare de către ordonatorul principal de credite şi/sau beneficiar pentru a asigura implementarea eficientă a proiectelor de investiţii aprobate.

Art. 8. - (1) Etapa de finalizare, operare şi întreţinere a proiectului de investiţii publice presupune, după caz, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii sau livrarea serviciilor.

(2) Pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative vor fi întocmite în termen de 1 an de la încheierea proiectului rapoarte la finalizare. Un astfel de raport va evalua dacă proiectul a fost realizat la timp. Vor fi identificate abaterile majore de la calendarul de implementare, iar motivele acestora vor fi explicate în cuprinsul raportului. Va fi identificată orice recomandare/măsură pentru îmbunătăţirea proiectării sau implementării proiectelor similare din viitor. Rapoartele de finalizare pentru proiectele de investiţii publice semnificative vor fi prezentate de către ordonatorul principal de credite Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea acestuia.

(3) Ordonatorii principali de credite şi/sau beneficiarii vor asigura condiţii adecvate pentru operarea sustenabilă a proiectelor de investiţii publice semnificative finalizate. Acest lucru implică stabilirea unor aranjamente de management adecvate pentru operare, efectuarea oricăror acţiuni de întărire a capacităţii în ceea ce priveşte personalul operaţional şi asigurarea unui flux de fonduri adecvat pentru operaţiunile curente şi pentru întreţinerea optimă a facilităţilor nou-create, pe durata de viaţă operaţională planificată.

Art. 9. - (1) Etapa de evaluare ex-post a proiectului de investiţii publice presupune evaluarea, detalierea şi diseminarea rezultatelor obţinute de un proiect de investiţii publice de către ordonatorul principal de credite.

(2) Proiectele de investiţii publice semnificative vor face obiectul unei evaluări a performanţei la momentul la care au fost finalizate şi, în orice caz, fără a depăşi un termen de 5 ani de la finalizare şi dare în exploatare. Evaluarea va stabili eficienţa şi eficacitatea proiectelor în comparaţie cu previziunile efectuate la nivelul studiului de fezabilitate. Rapoartele vor fi transmise către Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea acestuia.

Art. 10. - (1) în scopul aprobării de către Guvern a rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative în vederea includerii proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate în legile bugetare anuale, se parcurg următoarele etape:

a) aplicarea de către ordonatorul principal de credite a principiilor şi criteriilor de prioritizare tuturor proiectelor de investiţii publice semnificative noi şi în continuare, cu respectarea cerinţelor prevăzute în prezentele norme şi a limitărilor impuse de ordonanţa de urgenţă, urmată de includerea acestora în lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate;

b) transmiterea de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice a listei proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate, conţinând informaţiile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, în forma actualizată, respectiv punctajele acordate pentru fiecare proiect de investiţii publice semnificativ şi pentru fiecare criteriu în parte, precum şi informaţiile luate în considerare, ca justificare şi/sau fundamentare, la acordarea punctajelor respective;

c) transmiterea informaţiilor de la lit. b) se va face pe suport electronic, la o adresă ce va fi indicată în scris, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se va face pe suport hârtie; în ambele cazuri comunicarea se va face cu respectarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; informaţiile comunicate după expirarea termenelor prevăzute în actul normativ mai sus invocat nu vor fi luate în considerare de către Ministerul Finanţelor Publice;

d) transmiterea oricăror clarificări sau informaţii suplimentare de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice, în atenţia Unităţii de evaluare a investiţiilor publice, pe suport electronic, la adresa indicată pentru corespondenţă, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se va face pe suport hârtie; în ambele cazuri, comunicarea se va face în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării scrise a Ministerului Finanţelor Publice; informaţiile comunicate după expirarea termenului prevăzut nu vor fi luate în considerare de către Ministerul Finanţelor Publice;

e) elaborarea la nivelul Ministerului Finanţelor Publice a listei proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate care se supune aprobării Guvernului, în baza listelor proiectelor de investiţii publice prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite;

f) prezentarea de către Unitatea de evaluare a investiţiilor publice conducerii Ministerului Finanţelor Publice a rezultatelor prioritizării, ca urmare a analizei listelor proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite şi a eventualelor clarificări şi/sau informaţii suplimentare;

g) prezentarea de către Ministerul Finanţelor Publice Guvernului, spre aprobare, a rezultatelor prioritizării, în vederea aprobării prin memorandum a listei proiectelor de investiţii semnificative prioritizate;

h) includerea proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate, conform aprobării Guvernului, spre finanţare, în programul de investiţii publice al ordonatorului principal de credite.

(2) La elaborarea listei prevăzute la alin. (1) lit. e) se vor avea în vedere şi următoarele elemente:

a) punctajul acordat fiecărui proiect de investiţii publice şi justificarea acestuia de către ordonatorii principali de credite; în cazul în care acordarea punctajului s-a efectuat prin raportarea la nivelul unor indicatori (economici sau de altă natură), este necesară furnizarea tuturor detaliilor ce au stat la baza fundamentării acordării punctajului; includerea în listă a unor proiecte de investiţii publice semnificative fără punctaj sau cu punctaj, dar fără furnizarea informaţiilor luate în considerare la acordarea acestuia, conduce la acordarea punctajului zero pentru criteriul respectiv;

b) poziţia proiectului de investiţii publice în lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate elaborată şi transmisă de ordonatorul principal de credite, cu respectarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b), inclusiv în cazul acordării aceluiaşi punctaj mai multor proiecte;

c) valoarea totală a proiectului de investiţii publice, pentru proiectele de investiţii publice semnificative cu acelaşi punctaj;

d) indicatorii de performanţă economică a proiectului de investiţii publice, pentru proiectele de investiţii publice semnificative cu acelaşi punctaj;

e) angajamentele deja asumate de România, în calitate de împrumutat sau în altă calitate, în cadrul unor acorduri de împrumut cu instituţii financiare internaţionale ori prin alte acorduri, aprobate conform legislaţiei în vigoare.

Art. 11. - În cazul investiţiilor realizate din credite bancare garantate de către stat, procedura prevăzută la art. 3-6 se aplică anterior transmiterii către Ministerul Finanţelor Publice a solicitării de garantare de către stat, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind datoria publică.

Art. 12. - În urma aprobării de către Guvern a listei proiectelor de investiţii publice prioritizate, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a lua toate măsurile în condiţiile legii pentru respectarea duratei de realizare a proiectelor de investiţii publice, aşa cum este ea stabilită prin indicatorii tehnico-economici aprobaţi, precum şi pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului de investiţii publice.

Art. 13. - Prevederile pct. 4 din Normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005, nu se mai aplică investiţiilor publice semnificative.

Art. 14. - Atribuţiile specifice ale Unităţii de evaluare a investiţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de secretariat tehnic, se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru buget în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 15. - (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

(2) Anexa nr. 1 conţine precizări metodologice privind acordarea punctajelor şi justificarea acordării acestora de către ordonatorii principali de credite pentru proiectele de investiţii publice semnificative prin aplicarea principiilor şi criteriilor de prioritizare. Precizările metodologice reprezintă cerinţe minime privind informaţiile ce sunt furnizate de ordonatorii principali de credite pentru scopul justificării acordării punctajelor. Informaţiile solicitate potrivit anexei nr. 1 pot fi completate de către ordonatorii principali de credite şi cu alte informaţii relevante, după caz.

(3) Anexele nr. 2 şi 3 prezintă forma în care ordonatorii principali de credite transmit către Ministerul Finanţelor Publice informaţiile solicitate conform prezentelor norme.

(4) Anexa nr. 4 prezintă cadrul în care informaţiile sunt prezentate de către Ministerul Finanţelor Publice Guvernului, anexat Memorandumului prevăzut la art. 45 alin. (1) din ordonanţa de urgentă.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

PRECIZĂRI METODOLOGICE

privind acordarea şi justificarea punctajelor pentru proiectele de investiţii publice semnificative prin aplicarea principiilor şi criteriilor de prioritizare

 

Principii

Criterii de prioritizare a proiectelor noi

Justificarea punctajelor

Precizări metodologice

Principiul 1

Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naţionale (20 de puncte)

1.1. Obiectivele

şi ţintele proiectului sunt relevante? (10 puncte)

0 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii nu sunt în concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.

5 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt parţial aliniate la obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.

10 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt în strânsă concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale

Indicarea strategiei la a cărei realizare contribuie proiectul de investiţii, precum şi a documentului/actului normativ prin care aceasta este aprobată, eventual şi a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I (se vor indica numărul şi data Monitorului Oficial al României). Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice o copie a acestuia. Exemplu de strategie sectorială; Strategia de transport intermodal în România 2020 (aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 457/2011 pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România) Exemplu de strategie naţională: Programul naţional de reformă

 

1.2. Proiectul reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale sau naţionale? (10 puncte)

0 puncte - Proiectul de investiţii nu este inclus în strategiile naţionale sau sectoriale.

5 puncte - Proiectul de investiţii este inclus în strategiile sectoriale.

10 puncte - Proiectul de investiţii este inclus în strategiile naţionale.

Se vor preciza strategiile în care este inclus proiectul de investiţi] publice, precum şi documentul/actul normativ prin care acestea sunt aprobate, eventual şi sursa unde acestea pot fi consultate, inclusiv în cazul în care acestea au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I (se vor indica numărul şi data Monitorului Oficial al României). Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice 0 copie a acestuia.

Principiul 2

Justificarea economică şi socială (40 de puncte)

2.1. Proiectul este justificat economic prin studiul de (pre)fezabilitate sau, după caz, memoriul tehnico-economic ori nota de

fundamentare? (20 de puncte)

0 puncte dacă:

- nu există informaţii referitoare la indicatorii de performanţă economică (VENA, RIRE, raportul B/C); sau

- în situaţia în care VEMAO şi/sau RIRE<RAS şi nu există importante beneficii nefinanciare care să fie luate în calcul.

10 puncte - dacă VENA>0 şi RIRE<media pe sector sau există importante beneficii nefinanciare care să fie luate în calcul.

20 puncte - dacă VENA>0 şi RIRE>media pe sector.

Pentru indicatorii de performanţă economică se transmit valoarea şi modul de calcul. Pentru valorile de referinţă luate în considerare se va indica sursa oficială a acestora. Informaţiile referitoare la media pe sector pot fi găsite în Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii, ediţie revizuită de Comisia Europeană/Direcţia generală de politică regională în 2008 (denumit în continuare Ghidul Comisiei Europene), la p. 58, tabelul 2.11, în absenţa altor statistici oficiale la nivel naţional.

RAS este 5,5% în termeni reali, în conformitate cu Ghidul Comisiei Europene.

 

2.2. Proiectul are justificare socială? (10 puncte)

0 puncte - Nu are justificare socială.

10 puncte - Proiectul este justificat social.

Ordonatorii principali de credite vor prezenta minimum 3 indicatori cost-utilitate, în funcţie de specificul proiectului/sectorului, care să fundamenteze punctajul acordat pentru justificarea socială.

Exemple de indicatori de utilitate: reducerea mortalităţii, crearea de locuri de muncă, creşterea speranţei de viaţă, îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea emisiilor, economii de timp de transport/călătorie, îmbunătăţirea siguranţei, reducerea numărului de accidente

 

2.3. Impactul de mediu al proiectului corespunde legislaţiei în vigoare? (10 puncte)

0 puncte - Impactul proiectului de investiţii asupra mediului nu corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare, în cazurile în care este necesar avizul de mediu.

10 puncte dacă:

- impactul proiectului de investiţii asupra mediului corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare, în cazurile în care este necesar avizul de mediu; sau

- nu este necesar studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

Se vor furniza detalii privind documentele justificative aferente (data, nr., instituţia emitentă) şi ce indică acestea.

Principiul 3 Suportabilitatea şi sustenabilitatea financiară (20 de puncte)

3.1. Cerinţele totale de finanţare ale proiectului respectă o estimare realistă a resurselor disponibile pentru sector/subsector? (10 puncte)

0 puncte - Proiectul de investiţii publice nu respectă cerinţele prevăzute la art. 43 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, cerinţele prevăzute la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

10 puncte - Proiectul de investiţii publice respectă cerinţele prevăzute la art. 43 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, cerinţele prevăzute la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Excepţia prevăzută la art. 43 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se punctează din oficiu cu punctajul maxim.

 

3.2. Finanţarea totală/Fondurile necesită şi cofinanţare de la bugetul de stat? (5 puncte)

0 puncte - proiect de investiţii finanţat integral de la bugetul de stat

2 puncte - proiect de investiţii finanţat de la bugetul de stat şi venituri proprii

5 puncte - proiect de investiţii finanţat din fonduri rambursabile şi alte surse

Pentru proiectele de investiţii publice pentru care se actualizează indicatorii tehnico-economici aprobaţi deja de către Guvern, precum şi pentru cele incluse deja în legea bugetului de stat pentru anul corespunzător momentului la care se efectuează prioritizarea, se vor indica data şi numărul hotărârii Guvernului.

Proiectul de investiţii publice va fi încadrat doar în una dintre situaţiile enumerate la justificarea punctajelor.

 

3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare şi întreţinere rezultate odată ce proiectul este finalizat? (5 puncte)

0 puncte - Nu va genera venituri*.

3 puncte - Va genera venituri care vor acoperi parţial costurile de operare şi întreţinere.

5 puncte - Va genera venituri care vor acoperi integral costurile de operare şi întreţinere.

Conform studiilor şi previziunilor *Cu excepţia acelor proiecte de investiţii care aduc importante beneficii nefinanciare, cum ar fi, dar fără a se limita la: proiecte de conservare a biodiversităţii, situri de patrimoniu cultural, peisaj; pentru aceste proiecte se va acorda punctajul maxim aferent subcriteriului.

Principiul 4 Aranjamente pentru implementare/ Performanţa în implementare (20 de puncte)

4.1. Cât de bine s-a făcut actuala pregătire a proiectului? (10 puncte)

2 puncte - Proiectul de investiţii are studiu de prefezabilitate întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008*. 3,5 puncte - Proiectul de investiţii are studiu de fezabilitate întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008*. 3,5 puncte - Proiectul de investiţii are indicatorii tehnico-economici aprobaţi, conform prevederilor legale în vigoare. 1 punct - Proiectul de investiţii are alte documente aprobate, conform prevederilor legale aplicabile (de exemplu: studiu de fundamentare a deciziei de concesionare); în cazul în care legislaţia nu prevede alte documente, se acordă din oficiu 1 punct.

Se vor prezenta informaţii referitoare la data elaborării şi aprobării documentaţiilor respective, pentru fiecare dintre acestea. Punctajul acordat pentru fiecare documentaţie se cumulează.

- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

 

4.2. S-au definit indicatori corespunzători pentru progresul şi performanţa proiectului şi au fost proiectate aranjamente adecvate pentru monitorizare şi evaluare? (5 puncte)

Indicatori de progres şi de rezultat, exprimaţi în unităţi valorice, fizice sau de altă natură, cuantificabile, prin raportare la obiectivele specifice ale proiectului, inclusiv un calendar de implementare a principalelor etape/activităţi aferente proiectului de investiţii publice:

- 0 puncte dacă nu există;

- 2 puncte dacă există. Indicatori de performanţă financiară: VFNA, RRF:

- 0 puncte dacă nu s-au calculat;

- 0,75 puncte pentru fiecare indicator calculat. Aranjamente pentru monitorizare şi evaluare avute în vedere:

- 0 puncte dacă nu au fost avute în vedere aranjamente pentru monitorizare şi evaluare;

- 1,5 puncte dacă se au în vedere aranjamente pentru monitorizare şi evaluare.

Din momentul asigurării finanţării, pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative se calculează şi se raportează lunar către Ministerul Finanţelor Publice indicatori de progres/rezultat în unităţi fizice/valorice, în vederea aplicării criteriului 4.2. Se vor preciza indicatorii de progres şi rezultat definiţi. Se va anexa calendarul de implementare.

Se vor preciza indicatorii calculaţi. Se vor preciza măsurile ce vor fi luate.

 

4.3. Există o structură de management de proiect

identificată care răspunde de progresul implementării? (5 puncte)

0 puncte - nu au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii publice; 2 puncte - au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii publice; 5 puncte - au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii publice, iar persoanele au experienţă în implementarea unor proiecte similare.

Se va nominaliza persoana/departamentul şi se vor comunica detaliile de contact; se va detalia experienţa personalului desemnat în implementarea unuia sau mai multor proiecte (similare).


Principii

Criterii de prioritizare a proiectelor în continuare

Justificarea punctajelor

Precizări metodologice

Principiul 1

Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naţionale (20 de puncte)

1.1. Obiectivele şi ţintele proiectului mai sunt relevante? (10 puncte)

0 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii nu mai sunt în concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.

5 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt parţial aliniate la obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.

10 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt în strânsă concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.

Indicarea strategiei la a cărei realizare contribuie proiectul de investiţii, precum şi a documentului/actului normativ prin care aceasta este aprobată, eventual şi a surse unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I (se vor indica numărul şi data Monitorului Oficial a României). Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice o copie a acestuia. Exemplu de strategie sectorială: Strategia de transport intermodal în România 2020 (aprobată prin Ordinul ministru Iu transporturilor şi infrastructurii nr. 457/2011 pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România). Exemplu de strategie naţională: Programul naţional de reformă.

 

1.2. Proiectul mai reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale sau naţionale? (10 puncte)

0 puncte - Proiectul de investiţii nu este inclus în strategiile naţionale sau sectoriale.

5 puncte - Proiectul de investiţii este inclus în strategiile sectoriale.

10 puncte - Proiectul de investiţii este inclus în strategiile naţionale.

Se vor preciza strategiile în care este inclus proiectul de investiţii publice, precum şi documentul/actul normativ prin care acestea sunt aprobate, eventual şi sursa unde acestea pot fi consultate, inclusiv în cazul în care acestea au fost publicate în Monitorul Oficia al României, Partea I (se vor indica numărul şi data Monitorului Oficial al României). Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice o copie a acestuia. Proiectul de investiţii publice va fi încadrat doar în una dintre situaţiile enumerate la justificarea punctajelor.

Principiul 2

Justificarea economică şi socială (30 de puncte)

2.1. Proiectul mai este justificat economic? (15 puncte)

0 puncte dacă:

- nu există informaţii referitoare la indicatorii de performanţă economică (VENA, RIRE, raportul B/C); sau

- VENAO şi/sau RIRE<RAS şi nu există beneficii nefinanciare importante;

- nu există informaţii referitoare la eficienţa economică a proiectului de investiţii;

7,5 puncte - dacă VENA>0, RIRE<media pe sector sau există importante beneficii nefinanciare care să fie luate în calcul;

15 puncte - dacă VENA>0, RIRE>media pe sector

Pentru indicatorii de performanţă economică se transmit atât valoarea, cât şi modul de calcul. Pentru valorile de referinţă luate în considerare se va indica sursa oficială a acestora.

În cazul în care legislaţia în vigoare nu prevede obligativitatea calculării acestor indicatori, se vor furniza detaliile necesare aferente acelor indicatori, necesari pentru justificarea economică, calculaţi conform prevederilor legale în vigoare la data elaborării documentaţiei, sau alte elemente de justificare economică avute în vedere la momentul respectiv.

Informaţiile referitoare la media pe sector pot f găsite în Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii, ediţie revizuită de Comisia Europeană/Direcţia generală de politică regională în 2008 (denumit în continuare Ghidul Comisiei Europene), la p. 58, tabelul 2.11, în absenţa altor statistici oficiale la nivel naţional. RAS este 5,5% în termeni reali, în conformitate cu Ghidul Comisiei Europene.

 

2.2. Proiectul mai are justificare socială? (10 puncte)

0 puncte - Nu mai are justificare socială.

10 puncte - Proiectul mai este justificat social.

Ordonatorii principali de credite vor prezenta minimum 3 indicatori cost-utilitate, în funcţie de specificul proiectului/sectorului, care să fundamenteze punctajul acordat pentru justificarea socială. Exemple de indicatori de utilitate: reducerea mortalităţii, crearea de locuri de muncă, creşterea speranţei de viaţă, îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea emisiilor, economii de timp de transport/călătorie, îmbunătăţirea siguranţei, reducerea numărului de accidente

 

2.3. Impactul de mediu al proiectului mai corespunde cu cel proiectat iniţial? (5 puncte)

0 puncte - Impactul proiectului de investiţii asupra mediului nu mai corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare, în cazurile în care este necesar avizul de mediu.

5 puncte dacă:

- impactul proiectului de investiţii asupra mediului corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare, în cazurile în care este necesar avizul de mediu; sau

- nu este necesar studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

Se vor furniza detalii privind documentele justificative aferente (data, nr., instituţia emitentă) şi ce indică acestea.

Principiul 3

Suportabilitatea şi sustenabilitatea financiară (20 de puncte)

3.1. Cerinţele totale de finanţare ale proiectului respectă şi au respectat o estimare realistă a resurselor disponibile pentru

sector/subsector? (10 puncte)

0 puncte - Bugetele anuale alocate, inclusiv pentru anul curent, nu au acoperit necesarul de finanţare al proiectului de investiţii publice.

10 puncte - Bugetele anuale alocate, inclusiv pentru anul curent, au acoperit necesarul de finanţare al proiectului de investiţii publice.

Se vor furniza informaţiile necesare pentru determinarea încadrării proiectului în unul din cele două cazuri.

 

3.2. Finanţarea totală/Fondurile necesită şi cofinanţare de la bugetul de stat? (5 puncte)

0 puncte - proiect de investiţii finanţat integral de la bugetul de stat; “

2 puncte - proiect de investiţii finanţat de la bugetul de stat şi venituri proprii;

5 puncte - proiect de investiţii finanţat din fonduri rambursabile şi alte surse

Se vor preciza sursele de finanţare, precum şi hotărârea Guvernului de aprobare a acestora (data şi numărul hotărârii Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici). Proiectul de investiţii publice va fi încadrat doar în una dintre situaţiile enumerate la justificarea punctajelor.

 

3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare şi întreţinere rezultate odată ce proiectul este finalizat? (5 puncte)

0 puncte - Nu generează venituri*.

3 puncte - Generează venituri care acoperă parţial costurile de operare şi întreţinere.

5 puncte - Generează venituri care acoperă integral costurile de operare şi întreţinere.

Conform studiilor şi previziunilor. *Cu excepţia acelor proiecte care aduc importante beneficii nefinanciare, cum ar fi, dar fără a se limita la: proiecte de conservare a biodiversităţii, situri de patrimoniu cultural, peisaj; pentru aceste proiecte se va acorda punctajul maxim aferent subcriteriului.


Principiul 4

Aranjamente pentru implementare/ Performanţa în implementare (30 de puncte)

4.1. Cât de bine a fost făcută pregătirea proiectului? (15 puncte)

4 puncte - Proiectul de investiţii are întocmit studiu de prefezabilitate, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă.

5 puncte - Proiectul de investiţii are întocmit studiu de fezabilitate, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă.

5 puncte - Proiectul de investiţii are indicatorii tehnico-economici aprobaţi, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă.

1 punct - Proiectul de investiţii are alte documente aprobate, conform prevederilor legale aplicabile (de exemplu, studiu de fundamentare a deciziei de concesionare); în cazul în care legislaţia nu prevede alte documente, se acordă din oficiu 1 punct.

Se vor prezenta şi informaţii referitoare la data elaborării şi aprobării documentaţiilor respective, pentru fiecare dintre acestea. În cazul în care, la data relevantă [elaborarea studiului de (pre)fezabilitate, aprobarea de către Guvern a demarării proiectului sau similar] legislaţia aplicabilă nu impunea elaborarea şi aprobarea unuia dintre documente, se vor furniza informaţii suficiente pentru verificarea justificărilor prezentate. În acest caz, punctarea se va face din oficiu pentru numărul de puncte corespunzător documentaţiei ce nu era necesar a fi elaborată. Punctajul acordat pentru fiecare documentaţie se cumulează.

 

4.2. Indicatorii definiţi iniţial pentru progresul şi performanţa proiectului mai corespund actualului stadiu de implementare? (10 puncte)

Costul total aprobat

3,5 puncte - Costul total aprobat iniţial al investiţiei actualizat cu indicii de preţuri nu a fost depăşit.

0 puncte - Costul total iniţial al investiţiei actualizat cu indicii de preţuri a fost depăşit.

Durata aprobată de realizare a investiţiei

3,5 puncte - Durata aprobată iniţială de realizare a investiţiei nu a fost depăşită.

0 puncte - Durata iniţială de realizare a investiţiei a fost depăşită.

Calendarul de implementare a proiectului

3 puncte - Calendarul de implementare a principalelor etape/activităţi aferente proiectului de investiţii publice, aşa cum a fost el definit iniţial, la demararea proiectului, inclusiv cu detalierea gradului de execuţie fizică şi valorică, a fost respectat.

0 puncte - Calendarul de implementare a principalelor etape/activităţi aferente proiectului de investiţii publice, aşa cum a fost el definit iniţial, la demararea proiectului, inclusiv cu detalierea gradului de execuţie fizică şi valorică, nu a fost respectat.

Pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative se calculează şi se raportează lunar către Ministerul Finanţelor Publice indicatori de progres/rezultat în unităţi fizice/ valorice în vederea aplicării criteriului 4.2. Indicatorii de progres/rezultat şi performanţă includ, dar nu se limitează la: costul total al investiţiei, durata de realizare a investiţiei, programul de execuţie, cu detalierea gradului de execuţie fizică (exprimat în unităţi fizice sau de altă natură, cuantificabile) şi valorică, precum şi capacităţi fizice executate raportat la capacităţi fizice programate iniţial. Se va prezenta calendarul de implementare a proiectului, conţinând atât termenele definite iniţial, cât şi termenele efective de realizare/îndeplinire a activităţilor/etapelor definite pentru implementarea proiectului, în forma ce reflectă stadiul actual. Se vor prezenta şi alte informaţii necesare verificării corectitudinii acordării punctajului, pentru fiecare element de punctare.


 

4.3. Există o structură de management de proiect

identificată care răspunde de progresul implementării? (5 puncte)

0 puncte - Nu au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii.

2 puncte - Au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii publice.

5 puncte - Au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului, iar persoanele au experienţă în implementarea unor proiecte similare.

Se va nominaliza persoana/departamentul şi detaliile de contact; se va detalia experienţa personalului desemnat în implementarea unuia sau mai multor proiecte (similare).

Principiul auxiliar utilizat pentru proiectele în continuare

Perioada rămasă până la finalizarea proiectului de investiţii publice (puncte suplimentare)

A.1.Cât de avansat este proiectul ca timp rămas, respectiv câţi ani au mai rămas sau stadiu fizic, respectiv cât mai este de implementat? (5 puncte suplimentare)

1 punct - stadiul fizic < 30%

3 puncte - stadiul fizic se situează în intervalul (30%- 75%)

5 puncte - stadiul fizic > 75% sau durata rămasă pentru finalizarea proiectului de investiţii este mai mică de 1 an, conform ultimului program de lucrări agreat între beneficiar şi constructor/ antreprenor**

Se indică atât încadrarea în interval, cât şi nivelul stadiului fizic şi valoric în termeni procentuali şi în capacităţi finalizate, exprimate în unităţi de măsură.

** Acest document actualizat se va prezenta Ministerului Finanţelor Publice.

 

A.2. Care ar fi costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului? (-5 puncte suplimentare)

(-5) puncte - atunci când costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiţii se situează sub 10% din costurile de finalizare 0 puncte dacă costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiţii depăşesc 10% din costurile de finalizare.

Se vor furniza informaţii cu privire la costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiţii publice, precum şi costurile de finalizare a proiectului de investiţii publice.

 

- VENA reprezintă valoarea economică netă actualizată a proiectului de investiţii publice.

- RIRE reprezintă rata internă de rentabilitate economică a proiectului de investiţii publice.

- RAS reprezintă rata de actualizare socială a proiectului de investiţii publice.

- VFNA reprezintă valoarea financiară netă actualizată a proiectului de investiţii publice.

- B/C reprezintă raportul dintre beneficii şi costuri aferente proiectului de investiţii publice.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Punctajul acordat de ordonatorul principal de credite pentru proiectele de investiţii publice semnificative

 

Ministerul/Instituţia/Autoritatea ……………………………

Lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii semnificativ

Beneficiar

PC/PN

Cod fişă

Punctaj obţinut conform principiilor şi criteriilor de prioritizare din O.U.G. nr. 88/2013

Total

din care:

Principiul 1

Principiul 2

Principiul 3

Principiul 4

Principiul auxiliar

Total, din care:

Criteriul 1.1

Criteriul 1.2

Total, din care:

Criteriul 2.1

Criteriul 2.2

Criteriul 2.3

Total, din care:

Criteriul 3.1

Criteriul 3.2

Criteriul 3.3

Total, din care:

Criteriul 4.1

Criteriul 4.2

Criteriul 4.3

Total, din care:

Criteriul A_1

Criteriul A_2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Proiect de investiţii 1

Punctaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Proiect de investiţii 1 justificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Proiect de investiţii 2 punctaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Proiect de investiţii 2 justificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC- proiect de investiţii în continuare

PN- proiect de investiţii nou

 

Semnătura

....................................................

Ordonator principal de credite

....................................................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Informaţii furnizate de ordonatorii principali de credite cu privire la proiectele de investiţii publice semnificative, prioritizate

 

Ministerul/Instituţia/Autoritatea

………………………………………

Informaţii cu privire la proiectele de investiţii publice semnificative prioritizate

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii semnificativ

Beneficiar

PC/PN

Cod fişă

Stadiu fizic

(%)

Stadiu valoric

(%)

Cheltuieli totale

(valoarea actualizata a proiectului)

Total necesar de finanţare până la finalizare

Data începerii investiţiei

Data programată a

terminării

 

 

 

 

 

 

 

Total, din care:

Buget de stat

Alte surse

(Se vor specifica.)

Total, din care:

Buget de stat

Alte surse

(Se vor specifica.)

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Proiect de investiţii 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Proiect de investiţii 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Proiect de investiţii 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

....................................................

Ordonator principal de credite

....................................................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate pentru toţi ordonatorii principali de credite

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii semnificativ

OPC

Beneficiar

PC/PN

Cod fişă

Punctaj

ordonator principal de credite

Observaţii privind punctajul ordonato­rului principal de credite

Poziţia în lista ordonato­rului principal de credite (entităţii/ benefi­ciarului)

Stadiu

fizic (%)

Stadiu

valoric

(%)

Cheltuieli totale

(valoarea actualizată a proiectului)

Total necesar de finanţare până la finalizare

Data începerii investiţiei

Data programată a terminării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total, din care:

Buget de stat

Alte surse

Total, din care:

Buget de stat

Alte surse

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Proiect de investiţii 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Proiect de investiţii 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Proiect de investiţii 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea unei unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii a unui imobil care nu aparţine proprietăţii publice a statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului şi administrarea unei unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii a unui imobil înscris eronat, care nu aparţine proprietăţii publice a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 238.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil care se scade din inventarul domeniului public al statului şi administrarea Centrului de Cardiologie Craiova, aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Documentul în temeiul căruia bunul imobil se scade din inventarul centralizat

Descrierea tehnică

Adresa

100885

8.25.01

teren

S = 13.000 mp

Craiova, Aleea Mareşal

Ion Antonescu nr. 60, judeţul Dolj

1.418.222

H.C.J. nr. 6272001

C.F. nr. 24857

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1473 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 85 alin. (2) şi al art. 1171 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. XXVIII lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 26 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul I litera B, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“6. Solicitările de rambursare depuse pentru acelaşi termen legal de depunere se supun procedurii de soluţionare, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală.”

2. La capitolul I litera B, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 şi 8, cu următorul cuprins:

„7. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sunt în curs de soluţionare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului şi data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.

8. Inspecţia fiscală anticipată pentru soluţionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, la acelaşi contribuabil, se poate finaliza chiar dacă la acesta este în curs de efectuare o altă inspecţie fiscală pentru o perioadă anterioară.”

3. La capitolul II, denumirea literei A se modifică şi va avea următorul cuprins:

“A. Prevederi generale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de toate categoriile de contribuabili”

4. La capitolul II litera A punctul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) în cazul deconturilor de TVA, depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mediu - cu analiză documentară;”.

5. La capitolul II litera A, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 21 şi 22, cu următorul cuprins:

“21. Etapele încadrării în categoria de risc fiscal 21.1.1. Compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, dacă

persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal.

21.1.2. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform pct. 5.

21.2.1. Compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale.

21.2.2. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care îndeplinesc condiţia de la pct. 21.2.1 se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform pct. 5.

21.3. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicită sume de până la 45.000 lei, se încadrează la risc fiscal mic şi se soluţionează potrivit pct. 3.

21.4. Dispoziţiile pct. 21.1.1-21.3 sunt aplicabile pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de toate categoriile de persoane impozabile, inclusiv pentru deconturile de TVA aferente primelor 12 luni de la data înregistrării în scopuri de TVA.

21.5. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, care nu se încadrează în situaţiile prevăzute la pct. 21.1.1-21.3 se soluţionează, în funcţie de categoria persoanei impozabile, potrivit procedurii prevăzute la cap. II lit. B şi cap. III.

22. Constituirea bazei de date speciale privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal mare

22.1. Compartimentul de specialitate va fi înştiinţat de către organele fiscale cu privire la persoanele impozabile despre care acestea au informaţii că prezintă un risc fiscal mare pentru rambursarea TVA.

22.2. De îndată ce organul de inspecţie fiscală deţine astfel de informaţii va transmite o înştiinţare, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activităţii de inspecţie fiscală. Persoanele impozabile pentru care se primesc astfel de referate vor fi înscrise, de către compartimentul de specialitate, într-o bază de date specială.

22.3. De îndată ce organul cu atribuţii de administrare fiscală deţine astfel de informaţii va transmite o înştiinţare, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activităţii de colectare. Persoanele impozabile pentru care se primesc astfel de referate vor fi înscrise, de către compartimentul de specialitate, într-o bază de date specială.

22.4. La primirea referatului privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal mare, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.

22.5. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care se află în curs de soluţionare potrivit cap. I lit. B pct. 7, depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date specială, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează cu inspecţie fiscală anticipată.

22.6. Pe baza referatului primit în condiţiile pct. 22.2 şi 22.3, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă prin care stabileşte încadrarea la risc fiscal mare şi propune anularea actelor procedurale, întocmite ca urmare a încadrării deconturilor la risc fiscal mic. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unităţii fiscale spre aprobare.

22.7. În situaţia în care este emisă Decizia de rambursare emisă sub rezerva verificării ulterioare, aceasta se desfiinţează în condiţiile art. 90 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

22.8. Schimbarea încadrării din categoria de risc fiscal mare şi radierea din baza de date specială se fac tot la propunerea organelor fiscale, prin referate motivate transmise compartimentului de specialitate până la data de 5 a fiecărei luni.”

6. La capitolul II litera A, punctul 3.1 se abrogă.

7. La capitolul II litera A, punctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3.2. În cazul deconturilor care prezintă un risc fiscal mic, organul fiscal emite, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului, decizia de rambursare.”

8. La capitolul II litera A, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

“7. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;

c) şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;

d) şeful serviciului fiscal municipal;

e) şeful serviciului fiscal orăşenesc;

f) şeful biroului fiscal comunal;

g) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti;

h) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti.”

9. La capitolul II, denumirea literei B şi partea introductivă se modifica şi vor avea următorul cuprins:

“B. Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii

Procedura prevăzută în acest capitol se aplică pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile, altele decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, cu excepţia deconturilor cu sume negative de TVA care au fost încadrate în risc fiscal potrivit prevederilor cap. II lit. A pct. 21.1.1-21.3.”

10. La capitolul II litera B1 punctul 6.1, literele a) şi f) se abrogă.

11. La capitolul II litera B1, punctul 7.1 se modificaşi va avea următorul cuprins:

“7.1. SIN-ul trimestrial stabilit potrivit pct. 3 se actualizează lunar conform pct. 6, până la data de 5 a fiecărei luni, numai pentru persoanele impozabile nou-înfiinţate care au beneficiat pentru 3 perioade de raportare consecutive de rambursări cu inspecţie fiscală anticipată şi la care au fost stabilite diferenţe de taxă mai mici de 5%.”

12. La capitolul II litera B1, după punctul 7.1 se introduce un nou punct, punctul 7.2, cu următorul cuprins:

“7.2, Dispoziţiile cap, II lit. A pct. 22.5-22.8 sunt aplicabile în mod corespunzător.”

13. La capitolul II litera B1, punctele 7.2.1-7.2.9 se abrogă.

14. La capitolul II litera B1. punctul 8 se modifică şi se înlocuieşte cu trei noi puncte, punctele 8.1-8.3, cu următorul cuprins:

“8.1. Pentru persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renunţat de cel puţin două ori la opţiunea de rambursare, după încadrarea la categoria de risc fiscal mare şi înainte de transmiterea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare la activitatea de inspecţie fiscală, compartimentul de specialitate va înştiinţa Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză şi îndrumare pentru activitatea de inspecţie fiscală, în vederea includerii acestor persoane în procedura de analiză de risc în vederea selectării pentru inspecţie fiscală.

8.2. În cazul contribuabilului care renunţă la opţiunea de rambursare, după ce a fost încadrat la risc fiscal mare, iar inspecţia fiscală anticipată nu a început, compartimentul de inspecţie fiscală va restitui decontul de TVA organului de administrare.

8.3. În cazul contribuabilului care renunţă la opţiunea de rambursare, după ce a fost încadrat la risc fiscal mare, iar inspecţia fiscală anticipată a început, aceasta va fi continuată şi finalizată ca inspecţie fiscală parţială privind taxa pe valoarea adăugată.”

15. La capitolul II litera B2, punctul 3.1 se abrogă.

16. La capitolul II litera B4, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2. Procedura se aplică pentru deconturile depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mare, ca urmare a aplicării procedurii de la lit. A şi de la lit. B secţiunile B2 şi B3, şi anume:

a) deconturi încadrate la risc fiscal mare, întrucât persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal ori figurează cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale;

b) deconturi încadrate la SIN = 1, potrivit secţiunii B2 pct. 3.2 şi 4.5;

c) deconturi care au obţinut la Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală un punctaj mai mare sau egal cu 60 de puncte, potrivit secţiunii B2 pct. 5.1;

d) deconturi care au obţinut la Fişa de analiză de risc un punctaj între 51 şi 140 de puncte, potrivit secţiunii B2 pct. 11 lit. b);

e) deconturi care, ca urmare a analizei documentare, au fost încadrate la risc fiscal mare, potrivit secţiunii B3 pct. 8.1.”

17. La capitolul II litera B4, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“4. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mare, potrivit pct. 2 lit. a), b) şi c), se generează Fişa de analiză de risc - secţiunea referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare.”

18. La capitolul II litera C, punctele 6.2 şi 6.3 se abrogă.

19. La capitolul II litera D punctul 3.2, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

“- alte înscrisuri sau documente care au stat la baza soluţionării decontului, cum ar fi: extrasul din baza de date Cazier fiscal din care să rezulte faptul că persoana impozabilă are/nu are infracţiuni înscrise în cazierul fiscal, extrasul din baza de date constituită potrivit lit. A pct. 22 din care să rezulte că persoana impozabilă figurează/nu figurează, la data depunerii decontului, cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale ori referatul întocmit de organele fiscale din care să rezulte că, pe parcursul soluţionării decontului, organele fiscale au stabilit risc fiscal mare, după caz.”

20. La capitolul II litera D, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“6. Contribuabilii pentru care rambursarea s-a aprobat cu inspecţie fiscală ulterioară vor fi supuşi unei analize de risc, în vederea stabilirii listei contribuabililor cu risc fiscal care urmează să fie selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare.”

21. La capitolul II litera D, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

“7. Prin excepţie de la pct. 6, în mod aleatoriu, vor fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare şi contribuabili fără risc.”

22. La capitolul III litera A, după punctul 1.1 se introduce un nou punct, punctul 1.11, cu următorul cuprins:

“1.11. Se soluţionează potrivit prezentului capitol deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi de exportatori, care nu sunt încadrate în risc fiscal potrivit prevederilor cap. II lit. A pct. 21.1.1-21.3.”

23. La capitolul III litera A, punctele 2.3 şi 3 se abrogă.

24. La capitolul III litera C, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2. După înregistrarea în evidenţă, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse la acelaşi termen legal de depunere sunt supuse procedurii de soluţionare, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.”

25. La capitolul III litera C punctul 4.1, literele a) şi c) se abrogă.

26. La capitolul III litera C punctul 4.2, sintagma “ca urmare a condiţiei prevăzute la pct. 4.1 lit. c)” se înlocuieşte cu sintagma “ca urmare a condiţiei prevăzute la cap. II lit. A pct. 21.2.1.”

27. La capitolul III litera C punctul 5, literele a) şi c) se abrogă.

28 La capitolul III litera C punctul 5, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) nu a depus în ultimele 12 luni toate declaraţiile informative 390 (VIES) «Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/ prestările intracomunitare» şi 394 «Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional», pentru care persoanele impozabile aveau obligaţia transmiterii către organul fiscal;”.

29. La capitolul III litera C punctul 6.2, litera b) se abrogă.

30. La capitolul III litera C, punctul 6.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“6.3. Stabilirea gradului de risc fiscal mare, în sensul pct. 4.1 şi al pct. 5 lit. b), se realizează, după caz, prin referat motivat întocmit de compartimentul cu atribuţii de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de directorul coordonator.”

31. La capitolul III litera C punctul 6.5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“6.5.1. Ori de câte ori compartimentele prevăzute la pct. 6.2 constată că o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. 4.1 lit. b) sau la pct. 5 lit. b), acestea propun încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bază de referat motivat, pe care îi transmit de îndată compartimentului de specialitate în vederea includerii în baza de date.”

32. La capitolul III litera C, punctul 6.5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“6.5.2. La primirea referatului, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.”

33. La capitolul III litera C, punctul 6.5.3 se abrogă.

34. La capitolul III litera C, punctele 7.1 şi 7.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“7.1. Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 5 lit. d), compartimentul de specialitate solicită informaţii, pentru toate deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse, compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării declaraţiilor fiscale.

7.2. Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la pct. 5 lit. e), în situaţia în care din decontul supus analizei nu rezultă codul CAEN al activităţii preponderente efectiv desfăşurate în perioada de raportare, compartimentul de specialitate solicită compartimentului cu atribuţii de înregistrare fiscală informaţii privind obiectul principal de activitate declarat de respectiva persoană impozabilă prin declaraţii de înregistrare/menţiuni.”

35. La capitolul III litera D punctul 4, litera a) se abrogă.

36. La capitolul III, denumirea literei E şi punctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“E. Dispoziţii privind efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare

1. Contribuabilii pentru care rambursarea s-a aprobat cu inspecţie fiscală ulterioară vor fi supuşi unei analize de risc, în vederea stabilirii listei contribuabililor cu risc fiscal care urmează să fie selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare.

2. Prin excepţie de la pct. 1, în mod aleatoriu, vor fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare şi contribuabili fără risc.”

37. La capitolul III litera E, punctul 3 se abrogă.

38. La capitolul V, sintagma “direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti” se înlocuieşte cu sintagma “direcţiile generale regionale ale finanţelor publice”.

39. Anexele nr. 1-16 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică:

a) începând cu deconturile de TVA aferente lunii martie 2014, pentru persoanele impozabile care utilizează luna ca perioadă fiscală la TVA;

b) începând cu deconturile de TVA aferente trimestrului I 2014, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală la TVA;

c) începând cu deconturile de TVA aferente semestrului I 2014, pentru persoanele impozabile care utilizează semestrul ca perioadă fiscală la TVA;

d) începând cu deconturile de TVA aferente anului 2014, pentru persoanele impozabile care utilizează anul ca perioadă fiscală la TVA.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

Bucureşti, 28 martie 2014.

Nr. 491.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la procedură)

 

FIŞA DE CALCUL

a standardului individual negativ

 

Denumirea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA

 

 

 

Codul de identificare fiscală

 

Periodicitatea depunerii decontului

Lunar



Trimestrial



Semestrial



Anual



Judeţul

 

 

Localitatea

 

Strada

 

Număr

 

Bl.

 

Sc.

 

Ap.

 

Codul poştal

 

Sectorul

 

Tel.:

 

Fax:

E-mail

 

A. SIN-ul brut

(Σ TVA deductibil – Σ TVA colectat)/nr. perioade de raportare

B. Motivaţia în cazul SIN = 1

- plătitor nou-înfiinţat



- datele incomplete



- SIN-ul este negativ



- persoana impozabilă nu are bunuri imobile sau mobile în patrimoniu



- organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic conform Deciziei privind perioada fiscală nr. .........



C. Ajustare la inflaţie

.........................

 (rd. Ax indice inflaţie)

 

            D. Indicatori

 


Nr. crt.

Indicatori

Punctaj

1

 Capitaluri proprii

100

 

- mai mic sau egal cu 0

0

 

- mai mare decât 0

 

2

 Grad de îndatorare = capital împrumutat/capital propriu*)

 

 

- mai mare sau egal cu 0 şi mai mic sau egal cu 1

0

 

- mai mare decât 1

50

3

 Profitabilitate = profit/cifră de afaceri

 

 

- egal cu 0

70

 

- mai mare decât 0

0

4

 Raportul dintre media vânzărilor şi media achiziţiilor - media vânzărilor mai mare decât media achiziţiilor

0

 

- media vânzărilor mai mică decât media achiziţiilor

45

5**)

 Declaraţii fiscale şi informative nedepuse în perioada de referinţă

 

 

 - niciuna (toate declaraţiile depuse)

0

 

 - cel puţin una

100

6***)

 Obligaţii fiscale restante în perioada de referinţă (cu excepţia obligaţiilor de plată restante la TVA)

 

 

 - obligaţii la începutul perioadei mai mici decât obligaţiile la sfârşitul perioadei

50

 

 - obligaţii la începutul perioadei mai mari decât obligaţiile la sfârşitul perioadei

30

 

 - nu există

0

 

TOTAL PUNCTAJ

 


*) Indicatorul “Grad de îndatorare se completează numai dacă există capital împrumutat (datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an) şi capitalul propriu este pozitiv.

**) Se verifică depunerea formularului 100 “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, a formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, precum şi a formularului 390 (VIES) “Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” şi a formularului 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”.

***) Se consideră toate obligaţiile declarate de către contribuabili sau stabilite de către organul fiscal şi neachitate, cu excepţia sumelor pentru care acesta beneficiază de înlesniri la plată aprobate de organul fiscal competent.

 

E. Coeficient de ajustare în funcţie de comportamentul fiscal

....................................................

F SIN conform coeficientului de ajustare

....................................................

G. SIN

....................................................

 

LEGENDĂ:

Locul de unde se obţin elementele din fişa de calcul a SIN:

1. Bilanţul contabil, pentru punctele 1, 2 şi 3, precum şi contul de profit şi pierderi, pentru pct. 3.

Rd. 1 = rd. 86 bilanţ conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv rd. 37 bilanţ conform aceluiaşi act normativ, pentru entităţile care întocmesc bilanţ prescurtat.

Rd. 2 = rd. 56/rd. 86 bilanţ conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv rd. 14/rd. 37 bilanţ conform aceluiaşi act normativ, pentru entităţile care întocmesc bilanţ prescurtat.

Datele se completează numai în condiţiile în care capitalul propriu este pozitiv şi există datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an (capital împrumutat).

Rd. 3 = rd. 83 bilanţ/rd. 1 cont profit şi pierderi, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv rd. 34 bilanţ/rd. 1 cont profit şi pierdere conform aceluiaşi act normativ, pentru entităţile care întocmesc bilanţ prescurtat.

2. Aplicaţia “DECIMP”, pentru pct. 4, 5.

3. Fişa analitică de evidenţă pe plătitori, pentru pct. 6.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la procedură)

 

EVIDENŢA

deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

 

A. Evidenţa deconturilor pentru care se aplică prevederile cap. II lit. B din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010

 

CIF

Decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal

Risc fiscal mare stabilit de organul fiscal

(informaţie existentă la data depunerii DNOR)

Suma negativa de TVA mai mica de 45.000 lei

Soluţionat cu SIN

Suspendare

Decizie de rambursare a TVA

Suspendare

Decizie de rambursare

Nr.

Data

Suma

Da

Nu

Da - Referatul organului fiscal

Nu

data începerii

data încetării

nr.

data

suma

data începerii

data încetării

nr.

data

suma

nr.

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            - continuare –

 

Analiză documentară

Reîncadrare de la risc fiscal mic la risc fiscal mare*)

Inspecţie fiscală

Stingere

Suspendare

Decizie de rambursare

Referat privind riscul fiscal mare, emis de organul fiscal

Decizie de desfiinţare a Deciziei de rambursare a TVA*)

Adresa de transmitere

Suspendare

Decizie de rambursare a TVA

Compensare

 

 

Restituire

 

 

Data efectuării operaţiunii în trezorerie

data începerii

data încetării

nr.

data

suma

nr.

data

nr.

data

nr.

data

data începerii

data încetării

nr.

data

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează numai în situaţia în care, după încadrarea iniţială a decontului la risc fiscal mic, organul fiscal transmite informaţii privind stabilirea riscului fiscal mare pentru respectivul contribuabil, potrivit cap. II lit. A pct. 22 din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Se completează numai în situaţia în care, la data emiterii referatului privind reîncadrarea fa risc fiscal mare, era emisă Decizia de rambursare a TVA sub rezerva verificării ulterioare.

 

            B. Evidenţa deconturilor pentru care se aplică prevederile cap. III din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010

 

CIF

Decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal

Risc fiscal mare stabilit de organul fiscal

(informaţie existentă la data depunerii DNOR)

Suma negativă de TVA mai mică de 45.000 lei

Deconturi soluţionate de activitatea de administrare a veniturilor, cu risc fiscal mic

Suspendare

Decizie de rambursare a TVA

Suspendare

Decizie de rambursare a TVA

nr.

data

suma

Da

Nu

Da - Referatul organului fiscal

Nu

data începerii

data încetării

nr.

data

suma

data începerii

data încetării

nr.

data

suma

nr.

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            - continuare –

 

Reîncadrare de la risc fiscal mic la risc fiscal mare*)

Deconturi soluţionate cu inspecţie fiscală anticipată

Stingere

Referat privind riscul fiscal mare, emis da organul fiscal

Decizie de desfiinţare a Deciziei de rambursare a TVA**)

Adresa de transmitere

Suspendare

Decizie de rambursare a TVA

Compensare

Restituire

Data efectuării operaţiunii în trezorerie

nr.

data

nr.

data

nr.

data

data începerii

data încetării

nr.

data

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează numai în situaţia în care, după încadrarea iniţială a decontului la risc fiscal mic. organul fiscal transmite informaţii privind stabilirea riscului fiscal mare pentru respectivul contribuabil, potrivit cap. II lit. A pct. 22 din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Se completează numai în situaţia în care, la data emiterii referatului privind reîncadrarea la risc fiscal mare, era emisă Decizia de rambursare a TVA sub rezerva verificării ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la procedură)

 

Sigla

D.G.R.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.................../

Unitatea fiscală..................

Nr. ............./......................

Adresa:

 

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

NOTIFICARE

 

Către

 

Persoană impozabilă (Denumirea/Numele şi prenumele) .....................................................................................................

Codul de identificare fiscală .................................................

Adresa: Localitatea ................................... str. .................................................. nr. .......... bl. ....... ap. ...... et. .......... judeţul/sectorul ..................................

Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aferent lunii/trimestrului ..................... anul ........., aţi solicitat rambursarea sumei de ......................... lei.

Având în vedere că nu dispunem de toate datele necesare soluţionării solicitării dumneavoastră, vă rugăm să prezentaţi, până cel târziu la data de ........................., la dl/dna ................................................. camera .................următoarele documente,

pentru perioada  ................ :

- .....................................................................................................

- .....................................................................................................

- .....................................................................................................

 

Documentele vor fi prezentate în original şi în copie.

 

            Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .....................................

Semnătura şi ştampila unităţii ........................

Întocmit

Numele şi prenumele.....................................

Funcţia...........................................................

Semnătura......................................................

 

            www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la procedură)

 

FIŞA

indicatorilor de inspecţie fiscală

 

1. Număr de rambursări soluţionate fără inspecţie fiscală în ultimele 24 de luni:

- până la 3 inclusiv.......................................................................................................0 puncte;

- între 4-9 inclusiv....................................................................................................15 puncte;

- între 10-15 inclusiv................................................................................................30 de puncte;

- între 16-18 inclusiv................................................................................................45 de puncte;

- peste 18...................................................................................................................60 de puncte.

2. Ponderea sumelor neaprobate la rambursare în totalul sumei solicitate la rambursare [(sume solicitate - sume aprobate)/sume solicitate]:

- pondere sumă neaprobată ≤ = 2%.............................................................................0 puncte;

- 2% < pondere sumă neaprobată ≤ = 4%...................................................................5 puncte;

- 4% < pondere sumă neaprobată ≤ = 6%.................................................................15 puncte;

- 6% < pondere sumă neaprobată ≤ = 8%.................................................................35 de puncte;

- 8% < pondere sumă neaprobată ≤ = 10%...............................................................45 de puncte;

- pondere sumă neaprobată > 10%.............................................................................60 de puncte.

3. Ponderea sumelor rambursate în ultimele 24 de luni fără Inspecţie fiscală*) în cifra de afaceri:

- până la 5% inclusiv....................................................................................................0 puncte;

- între 5% şi 10% inclusiv.............................................................................................5 puncte;

- între 10% şi 15% inclusiv.........................................................................................15 puncte;

- între 15% şi 20% inclusiv.........................................................................................30 de puncte;

- între 20% şi 25% inclusiv.........................................................................................45 de puncte;

- peste 25%................................................................................................................60 de puncte.

 

*) Sumele rambursate fără inspecţie fiscală sunt sumele aprobate la rambursare, fără inspecţie fiscală anticipată sau pentru care nu a fost efectuată inspecţie fiscală ulterioară.

 

Cifra de afaceri este cea cuprinsă la rd. 1, rd. 2, rd. 3, rd. 4, rd. 9, rd. 10, rd. 11, rd. 13, rd. 14, rd. 16 din formularul (300) “Decont de TVA”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.790/2012.

4. Persoana impozabilă are ca obiect principal de activitate şi îşi desfăşoară efectiv activitatea în domeniul:

- cod 4621 “Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat”..................................................................................15 puncte;

- cod 4631 “Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor”...........................................15 puncte;

- cod 4671 “Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate”...............................................................................15 puncte;

- cod 4673 “Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare”........................................15 puncte;

- cod 4677 “Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”..........................................15 puncte.

 

Indicatorii de inspecţie fiscală cuprinşi în această fişă se stabilesc pentru ultimele 24 de luni, perioada fiind calculată până la data decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, supus analizei.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la procedură)

 

 

Sigla

D.G.R.F.P./

D.G.A.M.C.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.................../

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Unitatea fiscală..................

Nr. ............./......................

Adresa:

 

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

DECIZIE

de rambursare a taxei pe valoarea adăugată

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele .................................................................................................................................

Codul de identificare fiscală ...................................................................................................................................................

Domiciliul fiscal: Localitatea  ........................... str. ................................... nr. ........ bl. ........, ap. ........... et. ...........

judeţul/sectorul...............

În baza art. 85 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru perioada fiscală ..............., înregistrat sub nr. ................. din ...............................şi a analizei de risc/inspecţiei fiscale efectuate în perioada ......................., se stabileşte taxa pe valoarea adăugată de rambursat, astfel:

- TVA solicitată la rambursare  ......................lei

- TVA aprobată la rambursare  ......................lei

- TVA aprobată la rambursare aferentă perioadelor fiscale pentru care a fost emisă Decizia de nemodificare a bazei de impunere nr. .............../..........................*) ......................lei

- Diferenţă de TVA care urmează a fi supusă inspecţiei fiscale anticipate *) ......................lei

Suma aprobată Ia rambursare urmează procedura prevăzută la art. 115,116 sau 117, după caz, din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care TVA aprobată fa rambursare este mai mică decât TVA solicitată la rambursare, pentru diferenţa de TVA care provine din perioade pentru care nu au fost emise decizii de nemodificare a bazei de impunere, decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare încadrat în categoria de risc fiscal mare a fost transmis departamentului de inspecţie fiscală, în vederea efectuării inspecţiei fiscale anticipate.

Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 209 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele..........................

Semnătura şi ştampila unităţii...............

 

Aprobat

Numele şi prenumele..................

Funcţia..................

Data..................

Semnătura..................

Verificat

Numele şi prenumele..................

Funcţia..................

Data..................

Semnătura..................

Întocmit

Numele şi prenumele..................

Funcţia..................

Data..................

Semnătura..................


*) Se va completa în situaţia în care activitatea de inspecţie fiscală a emis o decizie de nemodificare a bazei de impunere.

 

Cod M.F.P. 14.13.02.02

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6 la procedură)

 

FIŞA

de analiză de risc

 

Codul de identificare fiscală.....................................

Denumirea...................................................................

Domiciliul fiscal..........................................................

 

Nr. crt.

 

Sume negative de TVA

Observaţii

Informaţii privind perioadele supuse inspecţiei fiscale, după caz:

1.

Suma solicitată la rambursare, din care:

 

 

 

2.

- din perioada de raportare

 

 

 

3.

- din perioadele anterioare de raportare:

Subtotal (de la 3.1 până la 3.11)

 

 

3.1.

- perioada

 

 

 

3.2.

- perioada

 

 

 

3.3

- perioada

 

 

 

3.4.

- perioada

 

 

 

3.5.

- perioada

 

 

 

3.6.

- perioada

 

 

 

3.7.

- perioada

 

 

 

3.8.

- perioada

 

 

 

3.9.

- perioada

 

 

 

3,10.

- perioada

 

 

 

3.11.

- perioada

 

 

 

 

            Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul.

 

Nr. crt.

Indicatori

Punctaj

Punctaj acordat

1

Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni

 

 

 

- veniturile din perioada analizată mai mari decât media veniturilor în ultimele 12 luni

0

 

 

- veniturile din perioada analizată mai mici decât media veniturilor în

ultimele 12 luni

50

 

2

Media valorii achiziţiilor pe ultimele 12 luni

 

 

 

- achiziţiile din perioada analizată mai mici decât media achiziţiilor în ultimele 12 luni

0

 

 

- achiziţiile din perioada analizată mai mari decât media achiziţiilor în ultimele 12 luni

50

 

3

Operaţiunea preponderentă din operaţiunile de livrări/prestări

 

 

 

- scutita cu drept de deducere

0

 

 

- scutită fără drept de deducere

30

 

 

- livrare/prestare cu cota 24%

40

 

 

- livrare/prestare cu 9%

40

 

 

- livrare cu 5%

0

 

 

TOTAL:

 

 

 

Aprobat

Întocmit

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 7 la procedură)

 

FIŞA

de analiză de risc - instrucţiuni de completare

 

Fişa de analiză de risc se completează pentru fiecare plătitor, după cum urmează:

Cartuşul “Suma solicitată la rambursare” se completează astfel:

- rd. 1 “Suma solicitată la rambursare” se completează cu soldul sumei negative de TVA la sfârşitul perioadei de raportare de pe rd. 42 al decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare - formularul (300) “Decont de TVA”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.790)2012;

- rd. 2 “din perioada de raportare” se completează cu suma negativă de TVA din rd. 33 al decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.

În cazul în care suma de la rd. 1 este diferită de cea de la rd. 2, se vor completa şi celelalte rânduri ale cartuşului cu sumele aferente fiecărei perioade de raportare din care provine suma solicitată la rambursare.

În cazul în care, în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, există şi deconturi cu sume pozitive, în coloana “Observaţii” se va înscrie suma pozitivă, iar coloana “Sume negative TVA” şi coloana “Informaţii privind perioadele supuse inspecţiei fiscale, după caz”, corespunzătoare perioadelor cu sume pozitive, vor rămâne necompletate.

Sumele negative înscrise în coloana “Sume negative TVA” se vor compara, fiecare în parte, cu SIN-ul, iar în coloana “Observaţii” se va menţiona dacă suma negativă respectivă este mai mică sau mai mare decât SIN-ul.

În situaţia în care, pentru perioadele din care provin sumele negative au fost emise decizii de nemodificare a bazei de impunere pentru TVA, coloana “Informaţii privind perioadele supuse inspecţiei fiscale, după caz:” se completează cu numărul şi data deciziei de nemodificare a bazei de impunere emisă de activitatea de inspecţie fiscală.

Cartuşul “Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul” se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul.

- rd. 1 “Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni” - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul “TOTAL”, col. 1 - TVA colectat (rândul 17, mai puţin rândurile 5,6,7,8 şi 12 din decontul de TVA);

- rd. 2 “Media valorii achiziţiilor pe ultimele 12 luni” - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul “TOTAL”, col. 1 - TVA deductibilă (rândul 27 din decontul de TVA);

- rd. 3 “Operaţiunea preponderentă din operaţiunile de livrări/prestări” - datele se preiau din decontul de TVA aferent perioadei analizate, astfel:

- scutită cu drept de deducere - (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd.4 + rd. 13+ rd. 14)/rd. 17

- scutită fără drept de deducere - rd. 15/rd. 17

- livrare/prestare cu cota 24% - rd. 9/rd. 17

- livrare/prestare cu 9% - rd. 10/rd. 17

- livrare cu 5% - rd. 11/rd. 17

După stabilirea ponderilor se acordă punctajul numai pentru operaţiunea care prezintă ponderea cea mai mare între cele 5 tipuri de operaţiuni prevăzute de formular.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 8 la procedură)

 

 

Sigla

D.G.R.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.................../

Unitatea fiscală..................

Nr. ............./......................

Adresa:

 

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

ÎNŞTIINŢARE

 

Către

Persoană impozabilă (Denumirea/Numele şi prenumele).....................................................................................................

Codul de identificare fiscală.................................................

Adresa: Localitatea ...................... str. ............ nr. ........., bl. ....... ap. .... et. .........., judeţul/sectorul ..................................

Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aferent lunii/trimestrului .......... anul ..........., aţi solicitat rambursarea sumei de ......................... lei.

În vederea soluţionării acestei solicitări vă rugăm să prezentaţi, până cel târziu la data de .............. la dl/dna ...................... Camera ................. următoarele documente, pentru perioada ................:

- jurnale de vânzări şi de cumpărări ................................................................................................ 

- balanţa de verificare ......................................................................................................................

- contracte comerciale, facturi şi documente vamale care să ateste exportul efectuat ...................

- documente care să ateste efectuarea unei investiţii, precum şi alte documente din care să rezulte suma solicitată la rambursare .........................................................................................................

- orice alte documente pe care organul fiscal le consideră necesare pentru justificarea rambursării .....................................................................................................................

Documentele vor fi prezentate în original şi în copie.

 

            Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele.....................................

Semnătura şi ştampila unităţii........................

Întocmit

Numele şi prenumele.....................................

Funcţia...........................................................

Semnătura.....................................................

 

            www.anaf.to

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 9 la procedură)

 

REFERAT

pentru analiza documentară

 

Nr. ................................./................

 

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

......................................................

 

Avizat

Şeful compartimentului de specialitate,

......................................................

A. Date de identificare ale persoanei impozabile

Codul de identificare fiscală.....................................

Denumirea..............................................................

Domiciliul fiscal......................................................

B. Analiza documentară

 

1

Perioada fiscală la care se referă decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

 

2

SIN-ul

 

3

Suma negativă solicitată la rambursare

 

4

Diferenţa dintre suma solicitată şi SIN

 

5

TVA deductibilă

 

6

Se încadrează decontul negativ în tiparul ultimelor perioade

 Da

 Nu

7

Oferă ultimul raport de inspecţie fiscală motive pentru iniţierea unei inspecţii anticipate

 Da

 Nu

8

Au fost solicitate documente suplimentare

Da, Adresa nr. ............din.................

9

Plătitorul nu s-a prezentat până la expirarea termenului stabilit de organul fiscal

 Decontul se transmite activităţii de inspecţie fiscală

10

Plătitorul a solicitat amânarea termenului de prezentare a documentelor

 Da

 Nu

11

Amânarea termenului de prezentare a documentelor a fost aprobată

 Da, până la data de.......................

 Nu

12

Sunt anexate copii ale documentelor care au fost supuse analizei, potrivit borderoului anexat:

 

13

Documente analizate şi aspecte constatate

 

14

Se propune aprobarea rambursării în urma analizei documentare:

 Da, în totalitate - suma.....................

 Nu, se transmite pentru inspecţie fiscală anticipată

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 10 la procedură)

 

REFERAT

privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de marii contribuabili

nr. .............................. din ..............................

aferent perioadei ..............................................

 

 

            Nr. ......................./..................

 

Avizat

Şeful compartimentului de specialitate,

..............................................

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

..............................................

 

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea............................................................................................................................................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA..................................................................................................................................

Domiciliul fiscal...........................................................................................................................................................................

B. Analiza documentară

1. Decontul a fost încadrat la risc fiscal mare, prin Referatul nr. .............din data de.................., însă ca urmare a depunerii

Scrisorii de garanţie bancară nr. ........../...........decontul de TVA se încadrează la risc fiscal mic.

2. A fost deschisă procedura de insolvenţă sau a fost declanşată procedura de lichidare voluntară.

Motivaţie .................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

C. Concluzii:

a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA 

b) Se propune transmiterea, spre soluţionare cu inspecţie fiscală anticipat㠁

având în vedere următoarele:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 11 la procedură)

 

REFERAT

privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii

nr. ...................din.....................

aferent perioadei........................

 

            Nr. ......................./......................

 

Avizat

Şeful compartimentului de specialitate,

..............................................

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

..............................................

 

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea......................................................................................................................................................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA..................................................................................................................................

Domiciliul fiscal.............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

B. Analiza documentară

1. A fost deschisă procedura de insolvenţă sau a fost declanşată procedura de lichidare voluntară                         

Motivaţie.......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

2. Nu a depus, în ultimele 12 luni, toate declaraţiile informative 390 (VIES) “Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” şi 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, pentru care persoana impozabilă respectivă avea obligaţia transmiterii către organul fiscal 

Motivaţie........................................................................................................................................................................................

3. Au ca obiect principal de activitate sau îşi desfăşoară efectiv activitatea în următoarele domenii:

- cod 4621 “Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat............................................

- cod 4631 “Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor”.....................................................................................................

- cod 4671 “Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi

şi al produselor derivate”..........................................................................................................................................................

- cod 4673 “Comerţ cu ridicata al materialului lemnos

şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare”.....D.4.ZD..1..4......................................................................

- cod 4677 “Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”....................................................................................................

Motivaţie.......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

C. Concluzii:

a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA 

b) Se propune transmiterea, spre soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată, având în vedere următoarele: 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 12*)

(Anexa nr. 12 la procedură)

 

CERERE DE APLICARE

a regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru anul fiscal ….

 


*) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 131a procedură)

 

REFERAT

privind regimul special pentru exportatori

            Nr. ....................../......................

 

Avizat

Şeful compartimentului de specialitate,

..............................................

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

..............................................

 

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea......................................................................................................................................................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA..................................................................................................................................

Domiciliul fiscal.............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

B. Analiza documentară a Cererii nr. ............/data....................

Au fost analizate următoarele documente:

.........................................................................................................................................................................................................

Din analiza documentelor prezentate a rezultat:

.........................................................................................................................................................................................................

 

C. Analiza informaţiilor deţinute de organul fiscal

Au fost analizate următoarele informaţii:

1. raportul de inspecţie fiscal㠁

2. decontul de taxă pe valoarea adăugat㠁

3. aplicaţia de gestionare a cazierului fiscal 

4. informaţii de la compartimentul cu atribuţii de colectare şi de la compartimentul juridic privind deschiderea procedurii de insolvenţă sau declanşarea procedurii de lichidare voluntar㠁

1. Din Raportul de inspecţie fiscală nr. ............din......................

2. Din Decontul de TVA aferent lunii...........anul............., înregistrat la organul fiscal cu nr. ........... din...................................

3. Din informaţiile transmise de..............................................................................................

 

D. Concluzii:

a) Se propune aprobarea aplicării regimului special pentru rambursarea TVA pentru anul fiscal..........D

b) Se propune respingerea cererii, având în vedere următoarele: 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

c) Se propune anularea aplicării regimului special pentru rambursarea TVA, având în vedere următoarele: 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 14 la procedură)

 

Sigla

D.G.R.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.................../

Unitatea fiscală..................

Nr. ............./......................

Adresa:

 

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

DECIZIE

privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori

 

Către:

Denumirea/Numele şi prenumele ...................................................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea ................................., str. ............................... nr. ...... bl. ....., ap. ....... et. ...... judeţul/sectorul .......................

Codul de identificare fiscală ..................................................................................................................................................

În baza prevederilor cap. III din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a Cererii nr. ................ din data ...................... şi a Referatului privind îndeplinirea condiţiilor pentru aplicarea regimului special nr. ............... din data ............................... vă comunicăm:

- se aprobă aplicarea regimului special pentru anul fiscal ....................................................

- nu se aprobă aplicarea regimului special 

- încetează aplicarea regimului special 

Motivaţia respingerii/încetării:...................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

Aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, aprobată prin prezenta decizie, este valabilă de la data comunicării până la sfârşitul anului fiscal pentru care a fost aprobat, dacă au fost păstrate condiţiile prevăzute la cap. III din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele..........................

Semnătura şi stampila unităţii................

 

Verificat

Numele şi prenumele..................

Funcţia .........................................

Semnătura ...................................

Întocmit

Numele şi prenumele ..................

Funcţia ........................................

Semnătura ..................................

 

Cod M.F.P. 14.13.02.02/s

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 15 la procedură)

 

REFERAT

privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de exportatori

nr. ...................din......................

aferent perioadei............................

 

            Nr. ......................./......................

 

Avizat

Şeful compartimentului de specialitate,

..............................................

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

..............................................

 

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea.....................................................................................................................................................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA.................................................................................................................................

Domiciliul fiscal............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

B. Analiza documentară

1. Suma solicitată depăşeşte dublul mediei lunare a TVA....................................................................................................

 

 

 

- lei -

Luna

Suma negativă a TVA în perioada de raportare

Taxa de plată în perioada de raportare

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

TOTAL

 

 

 

Media lunară a TVA = (Total “suma negativă a TVA în perioada de raportare” declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni - Total “taxa de plată în perioada de raportare” declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni)/12 luni.

2. Aplicarea regimului special pentru persoana impozabilă care desfăşoară activităţi de export şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adăugată a fost aprobată prin Decizia privind aplicarea regimului special de rambursare a TVA nr. .........../ 

C. Concluzii

a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA 

b) Se propune transmiterea, spre soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată,  având în vedere următoarele

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 161a proceduri)

 

Sigla

D.G.R.F.P./

D.G.A.M.C.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.................../

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Unitatea fiscală..................

Nr. ............./......................

Adresa:

 

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

DECIZIE

privind încheierea procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal

 

Către:

 

Denumirea/Numele şi prenumele ............................................................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea ................................., str. ............................... nr. ....., bl. ....., ap. ......, et. ...... judeţul/sectorul .......................

Codul de identificare fiscală ....................................................................................................................................................

În baza prevederilor cap, VII din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ...../..........prin care aţi fost declarat inactiv fiscal, vă informăm asupra încheierii procedurii de soluţionare a decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare aferent perioadei..................

Sumele negative cuprinse în decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după reactivarea contribuabilului, potrivit legii.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele..........................

Semnătura şi stampila unităţii...............

 

Verificat

Numele şi prenumele..................

Funcţia..................

Semnătura..................

Întocmit

Numele şi prenumele..................

Funcţia..................

Semnătura..................

 

Cod M.F.P. 14.13.02.02/i.f.

www.anaf.ro

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.