MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 254/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 254         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 aprilie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

326. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

355. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

 

356. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            246. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

379. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut

 

380. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Viorel Stănilă se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Albania.

Art. 2. - Domnul Viorel Stănilă îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin, (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 4 aprilie 2014.

Nr. 326.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 40/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Daskălu Paraschiva Viorel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 aprilie 2014.

Nr. 355.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 40/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Florea Nicolae-Gheorghe Constantin i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 aprilie 2014.

Nr. 356.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2014 cu suma de 13.139 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul I “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230Q011. Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 246.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 1.288 din 2 aprilie 2014 al Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere art. 93 alin. (4) şi (41) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În anul 2014, fondurile alocate acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut prevăzute la alin. (1) sunt în sumă de 20.000 mii lei.”

2. În normele tehnice, la articolul 10 punctul 2, literele f) şi g) se abrogă.

3. În normele tehnice, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Anexele nr. 1,1a), 2, 2a), 2b), 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.”

4. Anexa nr. 1 la normele tehnice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

5. După anexa nr. 1 la normele tehnice, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1a), având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.

6. După anexa nr. 3 la normele tehnice, se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 şi 5, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3 şi 4.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi instituţiile publice care derulează AP-IMA vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 379.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele tehnice)

 

STRUCTURA AP-IMA

 

I. Activităţi:

- tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin intervenţii coronariene percutane.

II. Criterii de eligibilitate:

- bolnavi cu infarct miocardic acut (sindrom coronarian acut cu supradenivelare de segment ST), în primele 12 ore de la debutul simptomelor.

III. Indicatori de evaluare: 1. Indicatori fizici:

- numărul de pacienţi cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin intervenţii coronariene percutane/an;

- numărul de pacienţi cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin implantare de stent;

- evidenţa nominală a beneficiarilor AP-IM A, pe bază de cod numeric personal (anexa 1a) la normele tehnice - Formular raportare lunară).

2. Indicatori de eficienţă:

- cost mediu/pacient tratat (anexa nr. 4 la normele tehnice);

- execuţia bugetului aprobat pentru AP-IMA (anexa nr. 5 la normele tehnice).

IV. Criterii de eligibilitate pentru unităţile care derulează AP-IMA şi nominalizarea unităţilor:

1. Criterii de eligibilitate a unităţilor care derulează AP-IMA

a) sistem de gardă dedicată pentru tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin intervenţii coronariene percutante;

b) experienţă de cel puţin 400 de proceduri de dilatare coronariană/an;

c) dotarea existentă (accesul la cel puţin două angiografe);

d) prezenţa personalului calificat (cel puţin 2 medici, o asistentă şi o infirmieră disponibili pe tot parcursul programului gărzii dedicate);

e) secţie de cardiologie care are capacitatea de a prelua şi monitoriza toate cazurile rezolvate prin proceduri de dilatare coronariană.

2. Unităţi care derulează AP-IMA:

a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. dr. CC. Iliescu” Bucureşti;

b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;

d) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti;

e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

f) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;

g) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;

h) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca;

i) Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. George I.M. Georgescu” Iaşi;

j) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;

k) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;

            l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;

m) Spitalul Judeţean de Urgenţ㠓Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;

n) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila;

o) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

V. Repartiţia fondurilor pentru unităţile sanitare care derulează AP-IM A se propune de către Comisia de cardiologie a Ministerului Sănătăţii şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii.

VI. Pentru anul 2014, numărul total de cazuri, costul mediu pe caz, repartiţia fondurilor şi a numărului de cazuri pentru unităţile sanitare care derulează AP-IM A sunt următoarele:

 

 

 

 

- lei -

Unităţi care derulează AP-IMA

Cazuri 2014

Cost mediu

Sume alocate 2014

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

120

4.000

480.000

Spitalul Judeţean de Urgenţ㠓Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

120

4.000

480.000

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

140

4.000

560.000

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila

50

4.000

200.000

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ploieşti

50

4.000

200.000

Subtotal autorităţi ale administraţiei publice locale

480

4.000

1.920.000

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

250

4.000

1.000.000

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

580

4.000

2.320.000

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

580

4.000

2.320.000

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. dr. CC. Iliescu” Bucureşti

580

4.000

2.320.000

Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca

450

4.000

1.800.000

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

325

4.000

1.300.000

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş

325

4.000

1.300.000

Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. George I.M. Georgescu” Iaşi

580

4.000

2.320.000

Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

580

4.000

2.320.000

Subtotal transferuri

4.250

4.000

17.000.000

Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti

220

4.000

880.000

Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti

50

4.000

200.000

Subtotal DSP

270

4,000

1.080.000

TOTAL:

5.000

4.000

20.000.000

 

VII. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-IMA:

1. kit câmp steril pentru intervenţii angiografice;

2. ac puncţie femurală;

3. ac puncţie radială;

4. set puncţie arteră femurală;

5. set puncţie arteră radială;

6. Manifold;

7. seringă luer lock;

8. kit tuburi presiune;

9. perfuzor fluide fără cameră;

10. kit recipiente pentru angiografie;

11. lamă bisturiu

12. ac cu aţă permanentă;

13. portac;

14. extensii pentru cateter;

15. seringi pentru injectomat 50 ml;

16. seringi 20 ml;

17. seringi 10 ml;

18. seringi 5 ml;

19. ac portocaliu pentru administrare subcutană de anestezic;

20. arc ghid diagnostic metalic pentru angiografie;

21. arc ghid diagnostic hidrofil pentru angiografie;

22. cateter diagnostic pentru angiografie;

23. cateter ghid pentru angioplastie;

24. valvă hemostatică pentru angioplastie;

25. pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator);

26. introductor pentru arc ghid angioplastie;

27. torquer pentru arc ghid angioplastie;

28. balon angioplastie;

29. balon angioplastie tip cutting;

30. balon angioplastie tip angio-sculpt;

31. stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES);

32. stent metalic (BMS);

33. dispozitiv de aspiraţie a trombusului;

34. dispozitiv de protecţie distală;

35. microcateter pentru angioplastie;

36. arc ghid angioplastie;

37. balon contrapulsaţie;

38. snare wire;

39. ghid cu sondă distală pentru măsurare “fractional flow reserve”;

40. sondă pentru ecografie intravasculară;

41. dispozitiv pentru puncţie - biopsie miocardică;

42. tornous;

43. compact-discuri pentru stocare media;

44. consumabile pentru aparat monitorizare ACT;

45. măşti protecţie faţă;

46. mănuşi chirurgicale;

47. dispozitiv de compresie externă arteră radială;

48. dispozitiv de compresie externă arteră femurală;

49. sondă de stimulare temporară;

50. sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală;

51. cateter venos central cu 3 căi;

52. cateter Swan-Ganz;

53. introductor cateter Swan-Ganz;

54. balon de contrapulsaţie intraaortică;

55. set celule (transduceri) pentru monitorizare presiuni invazive.

 

ANEXA Nr. 2

[Anexa nr. 1a) la normele tehnice]

 

FORMULAR

raportare lunară

 

            Unitatea sanitară.....................................................

 

Nr. crt.

CNP

Localitatea de domiciliu

Secţia de provenienţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Lista beneficiarilor AP-IMA Luna/anul ..............

 

Manager,

..........................

Coordonator local,

..........................

 

MACHETA DE RAPORTARE

a indicatorilor de evaluare (fizici şi de eficienţă) conform pct. III din anexa nr. 1 la normele tehnice

 

Unitatea............................

Acţiuni prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut

Raportare pentru trimestrul..............

Nr. .............din..............

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la normele tehnice)

 

AP-IMA

Prevedere bugetară anuală (lei)

Finanţare primită în trimestrul de raportat

(lei)

Indicatori fizici realizaţi în trimestrul de raportat

Finanţare primită de la începutul anului

(lei)

Indicatori fizici realizaţi cumulat de la începutul anului

Cheltuiala efectivă realizată în trimestrul de raportat

(lei)

Cheltuiala efectivă realizată cumulat de la începutul anului (lei)

Cost mediu realizat pe fiecare indicator fizic

(lei)

Plăţi efectuate în trimestrul de raportat

(lei)

Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului

(lei)

Suma rămasă neutilizată de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

7

a

9=3/6

10

11

12=5-11

1.

Numărul de pacienţi cu infarct miocardic acut trataţi prin intervenţii coronariene percuta ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Numărul de pacienţi trataţi prin implantare de stent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managerul unităţii care derulează AP-IMA*,

............................................

 

Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare*,

............................................

Coordonatorul AP-IMA,

............................................

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică**,

............................................

Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică**,

............................................

 


* Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-IMA derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Compartimentului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţi nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, cu modificările şi completările ulterioare.

** Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Compartimentului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013. cu modificările şi completările ulterioare.

 

NOTĂ:

Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.

Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la normele tehnice)

 

MACHETA DE RAPORTARE

a execuţiei bugetare pentru AP-IMA

 

Acţiuni prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut

 

Unitatea care derulează AP-IMA*/Direcţia de sănătate publică**

Raportare pentru***.................................................

Execuţia bugetară

 

Nr. crt.

Titlul bugetar

Buget de stat

Venituri proprii

Prevedere bugetară anuală

(lei)

Finanţare primită în trimestrul da raportat (lei)

Finanţare primită de la începutul anului

(lei)

Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei)

Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului

(lei)

Prevedere bugetară anuală

(lei)

Finanţare primită în trimestrul de raportat

(lei)

Finanţare primită de la începutul anului

(lei)

Plaţi efectuate în trimestrul de raportat

(lei)

Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Total, din care;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Bunuri şi servicii, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Bunuri şi servicii AAPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Bunuri şi servicii DSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Transferuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.

 

Managerul unităţii care derulează AP-IMA*,

............................................

 

Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare*,

............................................

Coordonatorul local*,

............................................

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică**,

............................................

Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică**,

............................................


* Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-IMA derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Compartimentului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, cu modificările şi completările ulterioare.

** Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Compartimentului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 58572013, cu modificările şi completările ulterioare.

*** Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 1.269 din 1 aprilie 2014 al Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere art. 93 alin. (4) şi (41) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 17 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:

“(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) se derulează de către secţiile ATI din spitalele nominalizate în anexă şi se finanţează din fonduri asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii, de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale acestuia.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) în anul 2014, fondurile alocate acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI prevăzute la alin. (1) sunt în sumă de 157.800 mii lei.”

3. În normele tehnice, la articolul 9 punctul 2, literele f) şi g) se abrogă.

4. În normele tehnice, la articolul 13, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) avizează documentele justificative (facturile) care însoţesc cererile de finanţare lunară.”

5. În normele tehnice, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.”

6. Anexa nr. 1 la normele tehnice se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.

7. După anexa nr. 1 la normele tehnice se introduc două noi anexe, anexele nr. 1a) şi 1b), având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3.

8. După anexa nr. 3 la normele tehnice se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 şi 5, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4 şi 5.

Art. II. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi instituţiile publice care derulează AP- ATI vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 380.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele tehnice)

 

STRUCTURA AP- ATI

 

I. Activităţi:

1. Achiziţionarea medicaţiei necesare în tratamentul pacienţilor incluşi în AP- ATI:

- soluţii perfuzabile;

- soluţii perfuzabile combinate, gata de administrare, pentru administrare intravenoasă, sub formă de flacoane/pungi perfuzabile sau seringi preumplute pentru administrarea prin injectomat, pregătite prin metode standardizate de calitate şi siguranţă;

- soluţii de alimentaţie enterală şi parenterală;

- sedative, analgetice, curare, simptomatice;

- antibiotice;

- vasoactive, antiaritmice, medicaţie cardiologică;

- medicaţie pentru profilaxia sau tratamentul bolii trombembolice;

- medicaţie pentru profilaxia sau tratamentul ulcerului gastroduodenal de stres sau a hemoragiei digestive superioare;

- medicaţie pentru tratamentul coagulopatiilor sau hemoragiilor;

- medicaţie pentru tratamentul disfuncţiilor de organ;

- antitoxice;

- tratamente patogenetice specifice fiecărei patologii.

2. Achiziţionarea de reactivi specifici şi materiale consumabile pentru determinări de laborator în punctele de lucru proprii (gaze arteriale, electroliţi, hematologie, markeri biologici de sepsis şi inflamaţie).

Achiziţionarea de casete de determinare automată rapidă pentru analizor tip PCR a agenţilor patogeni şi sensibilităţii/rezistenţei la antibiotice - se vor putea achiziţiona în cadrul unui program-pilot în: spitalele clinice judeţene de urgenţă Cluj, Târgu Mureş, Iaşi, Timişoara, Craiova, Spitalul de Urgenţă Floreasca Bucureşti, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Clinic Fundeni, Institutul de Boli Cardiovasculare “Praf. Dr. C. C. Iliescu” Bucureşti.

3. Achiziţionarea de materiale consumabile necesare monitorizării pacienţilor:

- catetere intravasculare;

- kituri pentru monitorizare hemodinamică invazivă - inclusiv Swan Ganz;

- kituri pentru monitorizare hemodinamică prin metode minim invazive - PICCO, Vigileo, LIDCCO, ecografie transtoracică sau transesofagiană;

- consumabile pentru monitorizare standard - electrozi EKS, manşete şi cabluri tensiometre, senzori pulsoximetrie, senzori capnografie, senzori temperatură, gel electrozi;

- kituri pentru monitorizarea presiunii intracraniene;

- kituri pentru monitorizarea presiunii intravezicale;

- kituri pentru monitorizare funcţie, circulaţie şi oxigenare cerebrală;

- consumabile pentru monitorizarea noninvazivă, continuă a hemoglobinei sanguine;

- consumabile pentru monitorizarea continuă, dinamică a coagulării şi funcţiei plachetare.

4. Achiziţionarea de materiale consumabile necesare ventilaţiei mecanice:

- sonde de intubaţie speciale, cu calităţi de etanşeitate şi protecţie superioare;

- canule de traheostomie;

- kituri de cricotirotomie;

- măşti faciale sau alte sisteme pentru ventilaţie noninvazivă;

- circuite/tuburi ventilator;

- filtre antibacteriene;

- senzori de flux ventilatoare;

- senzori de oxigen;

- sisteme de aspiraţie traheală în sistem închis, cu durată lungă de utilizare;

- sisteme de aspiraţie pleurală.

5. Achiziţionarea de kituri consumabile şi soluţii pentru efectuarea tehnicilor de epuraţie extrarenală continuă.

6. Achiziţionarea de kituri consumabile şi soluţii pentru efectuarea tehnicilor de dializă hepatică.

7. Achiziţionarea de kituri şi materiale consumabile pentru efectuarea tehnicilor de oxigenare extracorporeală sau eliminare extracorporeală a CO2-

8. Achiziţionarea de kituri şi materiale consumabile pentru aparate de tip Cell-Saver;

9. Achiziţionarea de kituri şi consumabile pentru dispozitive de asistare mecanică a circulaţiei.

10. Achiziţionarea de materiale consumabile necesare pentru tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici:

- seringi şi kituri pentru injectomate;

- kituri pentru infuzomate;

- kituri pentru administrarea nutriţiei enterale pe nutri pompă;

- kituri pentru administrarea transfuziilor în ritm rapid şi încălzite;

- seturi consumabile pentru încălzire activă pacienţi;

- seturi consumabile pentru profilaxia mecanică a bolii trombembolice;

- soluţii şi materiale sanitare necesare îngrijirii pacienţilor

- consumabile tip etichete de siguranţă pentru seringile cu medicamente specifice şi cu administrare restricţionată;

- echipamente de protecţie pentru personalul sanitar.

11. Consumabile, kituri şi piese de schimb ale aparaturii şi echipamentelor din dotarea secţiei ATI

II. Criterii de eligibilitate:

De activităţile prevăzute la cap. I beneficiază pacienţii critici, cu funcţiile vitale afectate, internaţi în secţiile ATI cu următoarele diagnostice:

- politraumatisme;

- traumatisme craniocerebrale;

- malformaţii vasculare, anevrisme cerebrale;

- accidente vasculare cerebrale;

- anevrisme vase mari;

- mari urgenţe cardiovasculare, medicale sau chirurgicale;

- arsuri;

- intoxicaţii acute severe;

- insuficienţă respiratorie acută ce necesita ventilaţie mecanică;

- sepsis sever, şoc septic;

- pancreatită acută severă;

- cazuri ce necesită epuraţie extrarenală, dializă hepatică sau oxigenare extracorporeală şi eliminare extracorporeală a C02.

III. Indicatori de evaluare:

1. Indicatori fizici:

- numărul de pacienţi critici din secţiile ATI (anexa nr. 4 la normele tehnice);

- evidenţa nominală a pacienţilor critici din secţiile ATI pe bază de cod numeric personal [anexele 1a) şi 1b) la normele tehnice].

2. Indicatori de eficienţă:

- cost mediu/pacient critic din secţia ATI (anexa nr. 4 la normele tehnice);

- execuţia bugetului aprobat pentru AP- ATI (anexa nr. 5 la normele tehnice).

3. Indicatori de rezultat:

- Realizarea de registre naţionale pentru patologiile specifice, de ghiduri şi protocoale de diagnostic şi tratament al pacienţilor critici, prezentarea acestora pentru aprobare Ministerului Sănătăţii şi implementarea lor în practica medicală.

IV. Natura cheltuielilor AP- ATI:

- cheltuieli pentru medicamente, materiale sanitare, consumabile, reactivi şi piese de schimb (pentru punctele de lucru proprii, în cazul în care secţia deţine aparat propriu de gaze arteriale şi electroliţi şi analizor automat rapid tip PCR pentru diagnosticarea infecţiilor şi rezistenţei la antibiotice) specifice monitorizării, tratamentului şi îngrijirii pacienţilor critici din secţiile ATI.

 

            V. Unităţi care derulează AP- ATI:

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea sanitară

Administrare

0

1

2

3

1

B

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

2

B

Institutul Clinic Fundeni

Ministerul Sănătăţii

3

B

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. CC. Iliescu” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

4

B

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

5

B

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

6

B

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “M. S. Curie” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

7

B

Spitalul Clinic de Urgenţ㠓Sfântul Ioan”

Ministerul Sănătăţii

8

B

Spitalul Clinic de Urgenţ㠓Sf. Pantelimon”

Ministerul Sănătăţii

9

B

Spitalul Clinic de Urgenţ㠓Bagdasar Arseni” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

10

B

Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

11

B

Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “Prof. Dr. A. Rusescu” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

12

B

Institutul de Pneumoftiziologie “M. Nasta” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

13

B

Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. M. Balş” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

14

B

Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

15

B

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

16

CJ

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

Ministerul Sănătăţii

17

CJ

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “N. Stancioiu” Cluj-Napoca

Ministerul Sănătăţii

18

CJ

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în gastroenterologie din Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. 0. Fodor” Cluj-Napoca

Ministerul Sănătăţii

19

CJ

Institutul Oncologic “Prof. Dr. 1. Chiricuţ㔠Cluj-Napoca

Ministerul Sănătăţii

20

DJ

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

Ministerul Sănătăţii

21

IS

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţ㠓Sf. Spiridon” Iaşi

Ministerul Sănătăţii

22

IS

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. GJ.M. Georgescu” Iaşi

Ministerul Sănătăţii

23

IS

Institutul Regional de Oncologie Iaşi

Ministerul Sănătăţii

24

MS

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

Ministerul Sănătăţii

25

MS

Institutul de Urgenţă pentru Boii Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş

Ministerul Sănătăţii

26

TM

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

Ministerul Sănătăţii

27

TM

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de boli Cardiovasculare Timişoara

Ministerul Sănătăţii

28

AB

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Alba

Administraţia publică locală

29

AR

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Administraţia publică locală

30

AG

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

Administraţia publică locală

31

AG

Spitalul de Pediatrie Piteşti

Administraţia publică locală

32

BC

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău

Administraţia publică locală

33

BH

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

Administraţia publică locală

34

BN

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa

Administraţia publică locală

35

BT

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Botoşani

Administraţia publică locală

36

BR

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila

Administraţia publică locală

37

BV

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

Administraţia publică locală

38

BV

Spitalul Clinic de Copii Braşov

Administraţia publică locală

39

B

Spitalul Clinic Sfânta Maria Bucureşti

Administraţia publică locală

40

BZ

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Buzău

Administraţia publică locală

41

CJ

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

Administraţia publică locală

42

CJ

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă din cadrul Spitalului Municipal Cluj-Napoca

Administraţia publică locală

43

CL

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Călăraşi

Administraţia publică locală

44

CS

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Reşiţa

Administraţia publică locală

45

CT

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa

Administraţia publică locală

46

CV

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântu Gheorghe

Administraţia publică locală

47

DB

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgovişte

Administraţia publică locală

48

GL

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţ㠓Sf. Apostol Andrei” Galaţi

Administraţia publică locală

49

GL

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” Galaţi

Administraţia publică locală

50

GR

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Giurgiu

Administraţia publică locală

51

GJ

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu

Administraţia publică locală

52

HR

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc

Administraţia publică locală

53

HD

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

Administraţia publică locală

54

IL

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Slobozia

Administraţia publică locală

55

IS

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi

Administraţia publică locală

56

IS

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în neurologie şi neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţ㠓Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi:

Administraţia publică locală

57

IF

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov

Administraţia publică locală

58

MM

Spitalul Judeţean de Urgenţ㠓Dr. C. Opriş” Baia Mare

Administraţia publică locală

59

MH

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Turnu Severin

Administraţia publică locală

60

NT

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

Administraţia publică locală

61

OT

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Slatina

Administraţia publică locală

62

PH

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

Administraţia publică locală

63

PH

Spitalul de Pediatrie Ploieşti

Administraţia publică locală

64

SJ

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţa Zalău

Administraţia publică locală

65

SM

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Satu Mare

Administraţia publică locală

66

SB

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

Administraţia publică locală

67

SB

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Administraţia publică locală

68

SV

Spitalul Judeţean de Urgenţ㠓Sf. Ioan cel Nou” Suceava

Administraţia publică locală

69

TR

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Alexandria

Administraţia publică locală

70

TM

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Administraţia publică locală

71

TM

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “L. Turcanu” Timişoara

Administraţia publică locală

72

TM

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă din cadrul Spitalului Municipal Timişoara

Administraţia publică locală

73

TL

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tulcea

Administraţia publică locală

74

VL

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea

Administraţia publică locală

75

VS

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Vaslui

Administraţia publică locală

76

VN

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Focşani

Administraţia publică locală

77

B

Spitalul Universitar de Urgenţă Elias

Academia Română

78

B

Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare “Acad. Vasile Cândea Bucureşti

Ministerul Apărării Naţionale

79

B

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”

Ministerul Apărării Naţionale

 

            VI. Repartiţia fondurilor pentru unităţile sanitare care derulează AP- ATI se propune de către Comisia ATI a Ministerului Sănătăţii şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 2

[Anexa nr. Ia) la normele tehnice]

 

FORMULAR

de raportare lunară

 

            Unitatea sanitară......................................................

 

Nr. crt.

CNP

Localitatea de domiciliu

Secţia de provenienţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista beneficiarilor AP-IMA

Luna/anul..............

 

Manager,

............................................

Coordonator local,

............................................

 

ANEXA Nr. 3

[Anexa nr. 1b) la normele tehnice]

 

FORMULAR

de raportare pentru pacientul internat în secţia ATI

 

(nu se transmite, se păstrează în secţia ATI; este destinat analizei medicale a complexităţii cazului şi tratamentului)

 

I. Date pacient

1. Numele, prenumele

2. F.O.

3. Data internării în secţia ATI

4. Data externării din secţia ATI

5. Diagnostic

II. Proceduri/Tratamente

1. Monitorizare standard 

2. Monitorizare complexă

a) PICCO 

b) Vigileo 

c) Swan-Ganz 

d) Presiunea intracranian㠁

e) Presiunea intraabdominal㠁

f) Altele (INVOS, BIS, Vigilance etc.) - precizaţi -

3. Epuraţie extrarenală

a) Hemodializă intermitent㠁

b) Hemodiafiltrare 

c) Plasmaferez㠁

d) Hemodiafiltrare kit sepsis 

4. Epuraţie extracorporeală C02 (tip NOVALUNG) 

5. ECMO 

6. Dializă hepatic㠁

7. Balon contrapulsaţie aortic㠁

8. Tratamente specifice cu cost ridicat (Novoseven, Complex protrombinic, Factori de coagulare etc. - precizaţi)

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la normele tehnice)

 

MACHETA DE RAPORTARE

a indicatorilor de evaluare (fizici şi de eficienţă) conform pct. III din anexa nr. 1 la normele tehnice

 

Unitatea........................

Acţiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI Raportare pentru trimestrul*....

Nr. ....din ....

 

 

AP- ATI

Prevedere bugetară anuală

(lei)

Finanţare primită în trimestrul de raportat

(lei)

Indicatori fizici realizaţi în trimestrul de raportat

Finanţare primită de la începutul anului

(lei)

Indicatori fizici realizaţi cumulat de la începutul anului

Cheltuiala efectivă realizată în trimestrul de raportat

(lei)

Cheltuiala efectivă realizată cumulat de la începutul anului (lei)

Cost mediu realizat pe fiecare indicator

Fizic

(lei)

Plăţi efectuate în trimestrul de raportat

(lei)

Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)

Suma rămasă neutilizată de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8/6

10

11

12=5-11

Numărul de pacienţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

critici din secţiile ATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managerul unităţii care derulează AP- ATI**,

............................................

Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare**,

............................................

Coordonatorul AP- ATI,

............................................

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică***

............................................

Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică***

............................................


* Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.

** Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP- ATI derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI.

*** Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013.

 

NOTĂ:

Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct indicându-se fiecare acţiune.

Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei.

 

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la normele tehnice)

 

MACHETA DE RAPORTARE

a execuţiei bugetare pentru AP- ATI

 

Acţiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI

Unitatea care derulează AP- ATI*/Direcţia de sănătate publică**..........................

Raportare pentru***.................................................

Execuţia bugetară

 

Nr. crt.

Titlul bugetar

Buget de stat

Venituri proprii

Prevedere bugetară anuală

(lei)

Finanţare primită în trimestrul da raportat

(lei)

Finanţare primită de la începutul anului

(lei)

Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei)

Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului

(lei)

Prevedere bugetară anuală

(lei)

Finanţare primită în trimestrul de raportat

(lei)

Finanţare primită de la începutul anului

(lei)

Plaţi efectuate în trimestrul de raportat

(lei)

Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Bunuri şi servicii, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Bunuri şi servicii AAPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Bunuri şi servicii DSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Transferuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.

 

Managerul unităţii care derulează AP- ATI**,

............................................

Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare**,

............................................

Coordonatorul

............................................

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică***

............................................

Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică***

............................................


* Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP- ATI derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI.

** Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţa medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013.

*** Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.