MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 269/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 269         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 11 aprilie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

268. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate “CER.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

269. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. - Călători”- SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

270. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

272. - Hotărâre privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

51. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă

 

53. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

            5. - Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 268.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Sediul: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Codul unic de înregistrare: 11054529

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent

2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.721,393,89

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2 245.248,89

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

4

1.000.000,00

 

2

 

Venituri financiare

5

476.145,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.721.393,89

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2245848 89

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri a servicii

9

858.191.95

 

 

B

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

80.708,78

 

 

C

cheltuieli cu personalul din care

11

627.845,58

 

 

 

C0

Cheltuieli de natura salariala ( Rd 13+Rd.14)

12

644.232,43

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

632 522,29

 

 

 

C2

bonusuri

14

11.710,14

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

 

 

 

 

cheltuieli cu plat compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat st a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1,031,32

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

182 581,83

 

 

D

alte cheltuieli de exploatară

19

479 102 58

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

475.545,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi Fiscale prevăzute da lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe. precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursam ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29

30

 

 

8

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic În exerciţiul financiar de referinţa

31

 

 

 


 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.695.259,00

 

1

 

Alocaţi de la buget

44

27.684,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.690.687,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

22.867

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

22.457

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd49)/12*1000

50

2.390,61

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.347,16

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 49)

52

99,98

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd1)x1000

54

1.000,00

 

9

 

Plaţi restante

55

436.263,23

 

13

 

Creanţe restante

56

528.351,87

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. - Călători” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 269.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. - Călători”- S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 11054545

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri BVC 2014

0

1

 

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.337.029,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

2.319.029,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

1.307,029,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

18.000,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.2l)

7

2.267.755.00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.222.755,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

761.870,00

 

 

B

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

10,000,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

11

586.885,00

 

 

 

C0

Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)

12

438270,00

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

435.270,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

3.000,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

8.226,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

2.170,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

138.219.00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

864.000,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

45.000,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

69.274,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

69.274.00

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

69,274,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29.

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

        

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor,  în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

33

 

 

 

 

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

 

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

130.746,00

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

70.746,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

130.746,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

13.770

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

13.700

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.665,88

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.647,63

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

169,27

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)x1000

54

970,36

 

8

 

Plăţi restante

55

370.000,00

 

9

 

Creanţe restante

56

330.000,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014, cu suma de 1.642 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - .Acţiuni generale”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit art. 1 vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013.

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 270.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (2) şi al art. 15 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se revocă din funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială domnul Micuşor Marian Buică - reprezentant al Ministerului Transporturilor.

Art. 2. - Se numeşte în funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială domnul Liviu Cărare - reprezentant al Ministerului Transporturilor.

Art. 3. - Poziţia nr. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 17 iunie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3. Liviu Cărare - reprezentant al Ministerului Transporturilor.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 272.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă

 

Având în vedere prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 privind drepturile de transport ale personalului Ministerului Apărării Naţionale1, aplicabile în mod similar şi cadrelor militare, şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, şi ale art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Conducătorii unităţilor/structurilor centrale şi teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor lua măsuri pentru aplicarea dispoziţiilor normelor metodologice aprobate prin prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) prevederile pct. 22 alin. (2), pct. 23-25 şi pct. 32-33 din Normele metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizaţiei de delegare, indemnizaţiei de detaşare şi decontarea cheltuielilor de cazare poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 136/20042, cu modificările şi completările ulterioare;

b) prevederile pct. 24 alin. (2) şi pct. 25-261 din Normele metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizaţiei de delegare, indemnizaţiei de detaşare şi decontarea cheltuielilor de cazare, precum şi acordarea drepturilor de mutare (transferare), militarilor şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 107/20013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 7 aprilie 2014.

Nr. 51.


1 Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, întrucât se supunea regulilor privind reglementările din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

2 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 136/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

3 Ordinul ministrului de interne nr. 107/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport, dus şi întors, în contul unităţilor din care fac parte, în situaţiile în care cadrele militare, personalul civil sau poliţiştii, după caz, se deplasează:

a) la şi de la locul de muncă, dacă distanţa dintre localitatea unde cadrele militare şi personalul civil domiciliază sau îşi au reşedinţa şi locul de muncă este de 5-70 km, când sunt încadrate în unităţi izolate, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;

b) la şi de la locul de muncă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;

c) la şi de la locul de muncă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi f1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) poliţist - personalul în activitate al Ministerului Afacerilor Interne căruia i se aplică prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

b) cadru militar - personalul în activitate al Ministerului Afacerilor Interne căruia i se aplică prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

c) personal civil - funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

d) unităţi - unităţile, subunităţile, structurile sau formaţiunile Ministerului Afacerilor Interne, potrivit structurii organizatorice aprobate conform legii de organizare şi funcţionare a ministerului;

e) mijloc de transport în comun - mijloc de transport utilizat în transportul public de persoane: feroviar, auto, altele decât cele în regim de taxi, naval sau aerian;

f) autoturism proprietate personală - autoturism deţinut în proprietate personală de către cadrul militar sau personalul civil;

g) mijloc de transport deţinut legal, cu orice titlu - autoturism deţinut de către poliţist ori soţia acestuia în proprietate personală sau în baza unor contracte legale şi utilizat în condiţiile legii.

Art. 3. - (1)în situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), pentru transport se folosesc mijloacele de transport în comun existente pe plan local sau cele din înzestrarea unităţilor Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Cu aprobarea conducătorului unităţii, decontarea cheltuielilor se face pe baza abonamentelor individuale, astfel:

a) abonamente lunare sau săptămânale pe calea ferată la clasa a II-a, trenuri Regio, fără a fi valabile la trenuri Interregio;

b) abonamentele pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun, auto sau navale, se procură numai pentru curse obişnuite, exclusiv cele rapide, iar în cazul cadrelor militare şi personalului civil, numai pentru distanţe de până la 70 km.

(3) în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a) operează următoarele reguli:

a) abonamentele sunt nominale şi nu dau dreptul la diferenţe de clasă;

b) procurarea abonamentelor se face individual de către fiecare persoană care are acest drept şi căreia i se decontează contravaloarea la expirarea perioadei de valabilitate, reţinându-se ca document justificativ abonamentul respectiv;

c) persoanele îndreptăţite beneficiază de abonamente pentru întregul an, iar pentru cele trimise în misiune sau care lipsesc de la serviciu din diferite motive, precum concediul de odihnă, concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă, spitalizări, ori urmează şcoli sau cursuri etc, se vor procura abonamente săptămânale;

d) lunar, compartimentul de evidenţă zilnică a personalului din unitate prezintă în scris compartimentului financiar-contabil situaţia nominală a celor pentru care urmează a se procura abonamente de transport, ţinând seama de schimbările ce vor avea loc în luna următoare;

e) pentru abonamentele pierdute sau neutilizate, indiferent de cauze, unitatea nu restituie tarifele plătite şi nu decontează tariful de transport plătit de persoana care nu a avut abonament asupra sa.

(4) în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), abonamentele pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun auto pot fi lunare, cu număr limitat de călătorii - o călătorie dus şi întors pe zi pentru un număr de zile egal cu cele lucrătoare din lună - sau săptămânale, cu număr limitat de călătorii dus şi întors, şi se procură şi se decontează în condiţiile prevăzute la alin. (3).

(5) Justificarea cheltuielilor pentru abonamente se face pe baza tabelului nominal cu semnătura de primire a contravalorii abonamentului de către cei în cauză, aprobat de conducătorul unităţii.

(6) în cazul în care graficul orar al mijloacelor de transport în comun nu asigură prezenţa cadrelor militare, personalului civil şi poliţiştilor la ora de începere a programului de lucru, precum şi în cazul îh care nu există mijloace de transport în comun pe ruta de deplasare la şi de la locul de muncă, cu aprobarea conducătorului unităţii, deplasarea zilnică se poate face cu autoturismul proprietate personală, în cazul cadrelor militare şi personalului civil, ori cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, în cazul poliţiştilor, situaţie în care decontarea cheltuielilor de transport va fi la nivelul contravalorii a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi, în condiţiile aplicabile fiecărei categorii de personal.

Art. 4. - (1) în situaţiile prevăzute la art. 1 lit. c) se realizează decontarea abonamentelor lunare sau săptămânale pe zone kilometrice, pentru deplasarea cu trenuri Regio, ori a abonamentelor lunare, pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun, auto sau navale, la şi de la locul de muncă, pe o distanţă cuprinsă între 5 şi 70 km, în cazul poliţiştilor aflaţi în următoarele situaţii:

a) au fost numiţi în prima funcţie într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă;

b) au fost mutaţi în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă;

c) au fost împuterniciţi să îndeplinească funcţii într-o altă unitate decât cea din care fac parte, situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă;

d) au fost repartizaţi la unităţi aflate într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, la absolvirea instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor;

e) au fost încadraţi la structurile teritoriale ale unor unităţi, dacă structurile teritoriale sunt situate în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă.

(2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se acordă în următoarele condiţii:

a) unitatea la care poliţiştii au fost numiţi, mutaţi, împuterniciţi, repartizaţi ori încadraţi nu le poate asigura locuinţă de serviciu sau de intervenţie ori nu li se poate asigura cazarea în căminul de garnizoană sau în incinta unităţii, într-un spaţiu de locuit corespunzător;

b) au aprobarea şefului unităţii, prin dispoziţie zilnică, pentru deplasarea zilnică la şi de la locul de muncă în localitatea în care au domiciliul sau reşedinţa.

(3) Decontarea abonamentelor se face pentru o distanţă cuprinsă între 5 şi 70 km. În situaţia în care deplasarea se efectuează pe o distanţă mai mare de 70 km, determinarea sumei de decontat se face pe baza unei adeverinţe privind tarifele de transport pentru limita de 70 km, eliberată de societăţile de transport şi prezentată de poliţistul care efectuează deplasarea.

(4) în cazul în care graficul orar al mijloacelor de transport în comun nu asigură prezenţa poliţiştilor la ora de începere a programului de lucru, precum şi în cazul în care nu există mijloace de transport în comun pe ruta de deplasare la şi de la locul de muncă, cu aprobarea şefului unităţii, deplasarea zilnică se poate face cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, situaţie în care decontarea cheltuielilor de transport va fi la nivelul contravalorii a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi.

(5) Dacă deplasarea zilnică la şi de la locul de muncă cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, se efectuează pe o distanţă mai mare de 70 km, decontarea se face în limita a 70 km.

Art. 5. - (1) Conducătorul unităţii care are calitatea de ordonator de credite aprobă deplasarea în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) şi art. 4 alin. (4), prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie zilnică, în baza raportului de solicitare a deplasării la şi de la locul de muncă, la propunerea unei comisii pentru analiza acestei deplasări, denumită în continuare comisia, constituită la nivelul unităţii din bugetul căreia se asigură decontarea cheltuielilor de transport.

(2) Comisia se constituie la nivelul unităţii prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie zilnică a conducătorului unităţii şi este formată din:

a) preşedintele comisiei - un locţiitor/adjunct al conducătorului unităţii;

b) membrii comisiei - câte o persoană din structurile de resurse umane, management operaţional, financiar-contabilitate şi logistică;

c) secretarul comisiei - o persoană din structura de secretariat a unităţii.

(3) în cazul în care persoana care solicită deplasarea la şi de la locul de muncă are calitatea de membru al unei organizaţii sindicale, în comisie participă şi un reprezentant al organizaţiei respective.

(4) În raportul de solicitare a deplasării se vor menţiona:

a) traseul de deplasare, localităţile, perioada deplasării;

b) numărul de înmatriculare al autoturismului proprietate personală ori al mijlocului de transport deţinut legal, cu orice titlu, numele deţinătorului legal şi, după caz, al proprietarului, precum şi modul de utilizare a mijlocului de transport;

c) declaraţia pe propria răspundere a faptului că deplasarea la şi de la locul de muncă se va realiza efectiv cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu;

d) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza aprobării deplasării în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) şi art. 4 alin. (4).

(5) Toate documentele sau actele necesare pentru analiza raportului de solicitare a deplasării cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, se pun la dispoziţia comisiei prin grija personalului care solicită deplasarea.

(6) Comisia analizează raportul de solicitare a deplasării, având în vedere următoarele:

a) situaţia mijloacelor de transport în comun, în funcţie de tip, grafic orar, distanţe, prin raportare la deplasarea solicitată şi asigurarea prezenţei personalului la programul normal de lucru;

b) situaţia persoanelor care solicită deplasarea cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, în aceeaşi localitate sau direcţie de deplasare, prin raportare la posibilitatea deplasării unora dintre persoanele respective cu un singur autoturism/mijloc de transport, pe aceeaşi rută de deplasare.

(7) în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la secretariatul unităţii a raportului de solicitare a deplasării, comisia consemnează într-un proces-verbal propunerile acesteia faţă de solicitarea respectivă, în urma analizei efectuate, pe care îl prezintă conducătorului unităţii pentru a hotărî, după caz, astfel:

a) aprobarea deplasării la şi de la locul de muncă cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, şi emiterea în acest sens a ordinului de zi pe unitate/dispoziţiei zilnice, specificându-se în mod expres data de la care se efectuează deplasarea;

b) respingerea solicitării şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

(8) Proiectul ordinului de zi pe unitate/dispoziţiei zilnice pentru deplasarea la şi de la locul de muncă cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.

Art. 6. - (1) Decontarea lunară a cheltuielilor de transport se face în baza cererii de decontare a personalului îndreptăţit, iar verificarea documentelor justificative şi calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizează de către compartimentul financiar-contabilitate, fiind aprobate de conducătorul unităţii.

(2) Cererea de decontare se întocmeşte lunar până la data de 5 a lunii următoare, se depune la secretariatul unităţii şi va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente:

a) copia cărţii sau a buletinului de identitate a/al personalului îndreptăţit;

b) alte documente care demonstrează deţinerea legală a autoturismului/mijlocului de transport, în copie, precum contractul de vânzare-cumpărare, contractul de leasing, certificatul de naştere/căsătorie etc, în cazul în care acestea nu au fost depuse împreună cu raportul de solicitare a deplasării;

c) copia certificatului de înmatriculare al autoturismului/mijlocului de transport utilizat, certificată de conducerea secretariatului unităţii ca fiind conformă cu originalul;

d) bonuri fiscale de carburant, emise săptămânal de societăţile de distribuţie a produselor petroliere, în perioada deplasării la şi de la locul de muncă, pentru achiziţia de carburant.

(3) Preţul de vânzare cu amănuntul în funcţie de care se va deconta contravaloarea a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi se determină ca o medie a preţurilor de vânzare cu amănuntul ale carburantului înscrise în bonurile fiscale săptămânale de carburant corespunzătoare unei luni calendaristice.

(4) în situaţia plăţilor pentru fracţiuni de lună, decontarea cheltuielilor de transport se face raportându-se la numărul de zile în care personalul îndreptăţit a desfăşurat activităţi profesionale, în luna pentru care se face plata.

(5) în cazul în care cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, se deplasează mai multe persoane din cadrul unităţii, cheltuielile de transport se decontează numai pentru proprietarul autoturismului sau, după caz, deţinătorul legal al mijlocului de transport.

(6) Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând decontarea cheltuielilor de transport, personalul îndreptăţit confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări faţă de cele înscrise în raportul de solicitare a deplasării, de natură să modifice dreptul la decontare.

(7) Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport, plătite necuvenit, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Conducătorii unităţilor centrale şi teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, contabilii şefi (similari) şi şefii structurilor de logistică au obligaţia să ia toate măsurile organizatorice pentru utilizarea eficientă a creditelor bugetare destinate cheltuielilor de transport.

(2) Decontarea cheltuielilor de transport generate de aplicarea prezentelor norme metodologice se face în limita creditelor bugetare aprobate.

(3) Conducătorii unităţilor centrale şi teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne dispun, periodic, verificări ale realităţii deplasărilor la şi de la locul de muncă.

Art. 8. - Nu se decontează în condiţiile prezentelor norme metodologice cheltuielile de transport ale personalului care are asigurat de către unitate transportul la şi de la locul de muncă cu mijloacele de transport din dotare.

Art. 9. - (1) Ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terţiari de credite din subordinea directă a ordonatorului principal de credite transmit trimestrial Direcţiei generale financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, situaţia privind sumele decontate cu titlu de cheltuieli de transport potrivit prezentelor norme metodologice, în baza modelului pus la dispoziţie de Direcţia generală financiară.

(2) Semestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii semestrului, Direcţia generală financiară prezintă conducerii Ministerului Afacerilor Interne situaţia centralizată privind sumele prevăzute la alin. (1).

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

În temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, prevăzută de Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări.

Art. 2. - Forma şi conţinutul scrisorii de informare menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională anexa II la Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 288 din 5 noiembrie 2011.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 7 aprilie 2014.

Nr. 53.

 

ANEXĂ

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul General al Poliţiei

Sediu ....................................

Tel. ............................ fax ...........................

E-mail ....................................

Nr. dosar ....................................

 

SCRISOARE DE INFORMARE

privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră săvârşită pe teritoriul României

 

DESTINATAR

 

Numele şi prenumele/Denumirea .......................................................................................................

Adresa ................................................................................................................................................

La data de ........................ ora .......... locul ........................................... poliţia rutieră/poliţia de frontieră................................. a constatat o încălcare a normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră săvârşită de către conducătorul vehiculului cu numărul de înmatriculare .....................................

Detalii referitoare la încălcare:

- vehiculul marca ..................... modelul ..................... numărul de înmatriculare ........................... statul de înmatriculare..............................;

- încălcarea ....................................................................................................................................................,

constând în ....................................................................................................................................................;

- proba faptei este înregistrarea efectuată cu dispozitivul tip .............................. marca ..................... model ........, număr de identificare .................., verificat metrologic până la data de ...................;

-  dispozitivul a indicat o valoare a vitezei de deplasare de ........... pe segmentul de drum pe care viteza maxim admisă, raportată la categoria de vehicul, este de .................................................................;

-  dispozitivul a indicat o valoare/a înregistrat ..............................................................................

Întrucât:

 dumneavoastră sunteţi înregistrat în calitate de titular al certificatului de înmatriculare al vehiculului sus-menţionat;

 aţi fost indicat de deţinătorul certificatului de înmatriculare a! vehiculului sus-menţionat ca fiind persoana care a condus vehiculul respectiv în momentul săvârşirii încălcării,

vă informăm că încălcarea săvârşită constituie:

-  contravenţia prevăzută de art. .......din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia ............................................................

Încălcarea este sancţionată potrivit art. .......din acest act normativ;

-  contravenţia prevăzută de art. .......din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia..................................................................................

Încălcarea este sancţionată potrivit art. ..........din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  infracţiunea prevăzută şi sancţionată de art. .......din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia .............................................................................................................................

iar sancţiunile aplicabile pentru încălcarea săvârşită sunt:

D amenda contravenţională în valoare de .................................... (se completează cu valoarea în euro) /echivalent lei ................................... (se completează cu valoarea în lei)

 

şi  aplicarea a ..... puncte penalizare/ suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de......zile pe teritoriul României;

 ............................................................................................................................................................................................................................

Aveţi posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute de lege pentru încălcare, respectiv suma de ............................................ eur/............................................ lei, în contul ......................................................., deschis la  activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică

a Municipiului Bucureşti/...........................şi dea ne informa prin transmiterea dovezii de plată până la expirarea termenului de returnare a formularului de răspuns, anexat.

În cazul în care faceţi dovada achitării amenzii contravenţionale, procedura de sancţionare se închide prin întocmirea, în cauză, a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, ce vi se va înmâna sau comunica la adresa de corespondenţă la care aţi primit acest document ori, după caz, la adresa comunicată prin formularul de răspuns.

În context, vă solicităm să completaţi formularul de răspuns şi să îl trimiteţi către autoritatea menţionată în antet.

Prezenta scrisoare de informare nu produce efecte juridice.

 

INFORMAŢII REFERITOARE LA PROCEDURA

 

Prezenta scrisoare de informare este supusă regimului juridic prevăzut de dreptul intern al statului român.

Procedurile referitoare la scrisoarea de informare şi iniţierea demersurilor legale pentru constatarea

faptelor sunt realizate de către .................................................................................................................... cu sediul în .................................................................................................................................................

Termen de plată a amenzii ....................................................................................................................

Dacă fapta constituie contravenţie, în situaţia în care se achită amenda contravenţională şi este transmisă dovada de plată, procedura se închide prin întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii şi comunicarea acestuia către dumneavoastră prin una dintre modalităţile indicate anterior.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se întocmeşte de poliţia rutieră/poliţia de frontieră care a constatat încălcarea fără a fi necesară desfăşurarea unei alte activităţi judiciare sau iniţierea unei proceduri în faţa unei instanţe de judecată.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere, în scris, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, respectiv ............................................................., cu sediul în ....................................................................

Plângerea suspendă executarea şi se soluţionează cu precădere de către instanţa de judecată. Pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, pentru recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea, precum şi pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevăzute de lege.

Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror altor persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

Procedura în faţa instanţei de judecată se desfăşoară în limba română şi este prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Codul de procedură civilă al României.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii devine titlu executoriu în termen de 15 zile de la înmânare/comunicare dacă nu este contestat la instanţa de judecată competentă.

Sancţiunile aplicate prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se înscriu în evidenţa abaterilor conducătorilor de autovehicule. În situaţia în care a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe perioada comunicată nu aveţi dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul României, în caz contrar fapta urmând a fi urmărită ca infracţiune şi supusă regimului juridic prevăzut de Codul penal şi Codul de procedură penală din România.

În situaţia în care datele furnizate referitoare la încălcare nu sunt suficiente, aveţi posibilitatea solicitării unor date suplimentare, o singură dată, în termen de 15 zile de la primirea scrisorii de informare. Procedura de solicitare, respectiv de comunicare a datelor suplimentare nu prelungeşte termenul de răspuns la scrisoarea de informare.

Executarea sancţiunilor aplicate se face în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi/sau europene în vigoare, ale acordurilor sau tratatelor la care România este parte.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în limitele prevăzute de dispoziţiile cuprinse în:

- Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014, care transpune Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 288 din 5 noiembrie 2011;

- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, răspunsul la solicitare urmând a fi emis în cel mult 60 de zile de la data primirii cererii întocmite în formă scrisă, datate şi semnate. În cerere solicitantul poate menţiona dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi inclusiv o adresă de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Aveţi posibilitatea:

- de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal păstrat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

- de a înainta plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

- de a vă adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Dreptul de intervenţie asupra datelor

În măsura în care datele vizate nu sunt corecte, aveţi dreptul de a interveni asupra acestora, în condiţiile prevăzute de art. 14 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul de stocare pentru datele prelucrate este de 5 ani. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care datele au fost colectate.

 

ANEXĂ

la scrisoarea de informare

 

FORMULAR DE RĂSPUNS

 

(A se completa cu majuscule, de tipar, de către destinatar)

 

A. Identitatea conducătorului auto

- Numele..............................................................., prenumele.........................................................

- Data naşterii.............................................. şi locul naşterii .........................................................

- Adresa.............................................................................................................................................

- Numărul permisului de conducere...........................eliberat la................. (data) la....................................  (locul) sau numărul de identificare a persoanei...............................................

 

B. Listă de întrebări

1. Vehiculul marca .......................................având numărul de înmatriculare..............................

este înmatriculat pe numele dumneavoastră ?  da/ 𪾒 nu

Dacă nu, titularul certificatului de înmatriculare este......................................................................... (numele şi prenumele)

cu adresa.............................................................................................................................................

2. Recunoaşteţi că aţi condus vehiculul la momentul săvârşirii încălcării, respectiv că aţi săvârşit încălcarea ?  da/ nu

3. În situaţia în care nu recunoaşteţi, motivaţi:

 nu am condus vehiculul la momentul respectiv, conducătorul acestuia fiind:

numele.........................................................prenumele.......................................................................

data şi locul naşterii............................................................................................................................

adresa..................................................................................................................................................;

Dacă sunt disponibile, date privind permisul de conducere, respectiv numărul..............................., data (eliberării)..................şi locul (eliberării).........................................;

 vehiculul respectiv nu îmi aparţine/ nu mai este al meu, noul proprietar/deţinător fiind:

numele........................................................, prenumele.....................................................................

data şi locul naşterii..........................................................................................................................

adresa.................................................................................................................................................;

 vehiculul a fost identificat greşit întrucât........................................................................................;

 s-a produs o eroare de identificare în privinţa mea întrucât..........................................................;

 alte motive.............................................................................................................................................

În cazul în care faceţi dovada achitării amenzii contravenţionale, procedura de sancţionare se închide prin întocmirea, în cauză, a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, ce vi se va înmâna sau comunica, la solicitarea dumneavoastră, la:

-  adresa de corespondenţă la care aţi primit acest document;

-  telefax la numărul...........................................;

-  adresa de poştă electronică (e-mail)............................................;

-  alte mijloace ce asigură transmiterea documentului şi confirmarea de primire........................

Sunteţi rugat să trimiteţi formularul completat, în termen de.............zile de la primirea prezentei scrisori de informare (eventual însoţit de dovada de plată care atestă achitarea amenzii), către autoritatea menţionată în antetul scrisorii de informare.

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

- La articolul 3, alineatele (4) şi (5) se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de mediere,

Dorin Valeriu Bădulescu

 

Bucureşti, 3 martie 2014.

Nr. 5.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.