MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 270/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 270         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 11 aprilie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            4. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 148 din 18 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            262. - Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

544. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

 

3.275. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013

 

Rectificări la :

 - Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor adoptă prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 12-14 aprilie 2014, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 11 aprilie 2014.

Nr. 4.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 148

din 18 martie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Mi nea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita La ura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, excepţie ridicată de Ecaterina Andronescu în Dosarul nr. 5.673/2/2011 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 691 D/2013.

La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea excepţiei, domnii avocaţi Traian Briciu şi Dragoş Cîrnu, ambii din Baroul Bucureşti, cu delegaţii la dosar, iar pentru partea Agenţia Naţională de Integritate se prezintă domnul Dragoş Vaida, cu delegaţie la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosar, partea Agenţia Naţională de Integritate a transmis un punct de vedere potrivit căruia dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul domnului avocat Traian Briciu, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate din perspectiva dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2). În acest sens arată că, deşi doctrina nu are o viziune unitară asupra problemei referitoare la neretroactivitatea legii, consideră că, în mod obişnuit, situaţiile juridice în curs pot primi ca aplicare legea nouă fără ca aceasta să retroactiveze, dar astfel de situaţii se referă la dreptul de proprietate, la personalitate, la dispoziţii legate de exerciţiul unei profesii ori la căsătorie. Prin urmare, aproximativ toate teoriile din dreptul civil care afirmă că situaţiile juridice în curs pot primi legea nouă fără să retroactiveze au în vedere stări perene (cum ar fi dreptul de proprietate) ori stări viagere (cum ar fi cele referitoare la personalitate). Or, în prezenta cauză se schimbă întreg fundamentul, deoarece este pus în discuţie un mandat determinat de 4 ani, care este mai aproape de teoria contractelor guvernate de regula tempus regit actum.

De asemenea, chiar şi teoria referitoare la drepturi câştigate distinge între drepturi şi simple expectative. Aşa fiind, ceea ce s-a dobândit în momentul primirii mandatului de rector este dreptul de a exercita funcţia respectivă până la finalul acesteia.

Totodată, nici în cazul teoriei aplicării imediate a legii noi, nu s-a acceptat ca un drept dobândit legal sub imperiul legii vechi să poată fi restructurat/şters de legea nouă. Chiar dacă a avut spre analiză aspecte referitoare la durata, şi nu la conţinutul unui mandat, Curtea Constituţională s-a pronunţat în acelaşi mod cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 375 din 6 iulie 2005.

Totodată, depune concluzii prin care solicită admiterea excepţiei.

Distinct de argumentele colegului său, domnul avocat Dragoş Cîrnu doreşte să evidenţieze un alt aspect ce ţine de cealaltă faţă a mandatului, şi anume nu din perspectiva celui care îşi asumă mandatul, ci din perspectiva instituţiei în care acesta se exercită. Or, încetarea mandatului în condiţiile criticate lipseşte universitatea de dreptul de a beneficia de îndeplinirea responsabilităţilor asumate de către rector

Domnul Dragoş Vaida pune concluzii pentru Agenţia Naţională de Integritate şi solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere în parte a excepţiei de neconstituţionalitate din perspectiva încălcării principiului consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie, deoarece este absurd să se pretindă unui subiect de drept să răspundă pentru o condiţie care nu exista la momentul constituirii dreptului. Face trimitere şi la jurisprudenţa instanţei supreme în materie prin care aceasta s-a pronunţat prin Decizia nr. 7.422 din 25 noiembrie 2013.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 5.673/2/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, excepţie ridicată de Ecaterina Andronescu în dosarul de mai sus având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unui raport de evaluare referitor la starea de incompatibilitate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, sens în care relevă următoarele:

Normele contestate sunt neconstituţionale sub aspectul neretroactivităţii în măsura în care s-ar interpreta că se aplică şi mandatelor în curs la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011. Noile cazuri de incompatibilitate nu pot fi reţinute în persoana celui care la momentul intrării în vigoare a legii se află în cursul exercitării mandatului, atâta timp cât la data ocupării funcţiilor sau demnităţilor în cauză deţinerea cumulativă a acestora nu genera o stare de incompatibilitate. Alegerea persoanelor în funcţiile sau demnităţile în cauză s-a realizat în baza legilor existente la data respectivă, legi care reglementau un anumit regim juridic al incompatibilităţi lor senatorilor şi deputaţilor. Aceste legi se aplică situaţiilor născute în temeiul reglementărilor lor, în baza cărora s-au creat efecte juridice. Or, situaţiile juridice astfel născute nu pot să fie modificate printr-o lege nouă, întrucât s-ar aplica retroactiv.

Aşadar, dacă art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 1/2011 ar fi aplicabil mandatelor în curs ar însemna practic o modificare a regimului juridic al incompatibilităţilor deputaţilor şi senatorilor.

Mai mult, dacă s-ar considera că legea nouă produce efecte imediate, inclusiv cu privire la mandatele în curs de derulare, în situaţia apariţiei ulterioare a unei legi ce abrogă cazurile de incompatibilitate reţinute în persoana autoarei excepţiei, s-ar impune redobândirea funcţiei cu privire la care anterior s-a reţinut starea de incompatibilitate, creându-se o permanentă stare de incertitudine şi nesiguranţă, contrară principiului stabilităţii mandatelor elective în curs de exerciţiu. Or, dispoziţiile legale criticate au fost abrogate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

În susţinerea acestor raţiuni autoarea excepţiei face trimitere la considerentele avute în vedere de Curtea Constituţională cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 375 din 6 iulie 2005, potrivit căreia “legiuitorul este liber să redimensioneze, printr-o lege nouă, durata mandatelor funcţiilor de conducere în alt fel decât legea în vigoare, dar numai pentru viitor, nu şi pentru mandatele în curs, astfel ar însemna să nesocotească regula neretroactivităţii legii, care este normă la nivel constituţional, prevăzută de art. 15 alin. 2 din Legea fundamentală.”

Deşi decizia menţionată se referă la mandatele judecătorilor şi procurorilor care îndeplineau funcţii de conducere la data apariţiei Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, problema de drept este aceeaşi, astfel încât considerentele Curţii Constituţionale nu pot fi ignorate. Regula de principiu stabilită de instanţa de contencios constituţional se aplică, pentru identitate de raţiune, şi speţei deduse judecăţii, astfel încât orice modificare legislativă va produce efecte doar pentru viitor. De aceea, constatarea unui caz de incompatibilitate şi încetarea mandatului acordat pentru o perioadă de 4 ani întrucât ulterior a intrat o nouă lege în vigoare, care instituie noi cazuri de incompatibilitate ce nu existau la momentul numirii în funcţie, reprezintă chiar suprimarea unui drept printr-o lege nouă.

Mai mult decât atât, în scopul aplicării legii noi la noile situaţii juridice viitoare, dispoziţiile tranzitorii de la art. 364 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevăd că, “la finalizarea actualului mandat noile organe de conducere ale universităţilor se vor stabili în baza prezentei legi”.

De asemenea, principiul autonomiei universitare presupune dreptul comunităţii academice de a se conduce şi de a-şi exercita libertăţile academice fără niciun fel de ingerinţă externă. Altfel spus, autonomia universitară implică, înainte de toate, dreptul autorităţii academice de a-şi desemna conducerea.

În virtutea acestui principiu, statul nu poate să intervină prin lege şi să limiteze acest drept, restricţiile prevăzute de art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 1/2011 fiind de natură să afecteze desfăşurarea procesului de învăţământ în instituţiile de învăţământ superior de stat, care funcţionează în mod legal.

Totodată, pentru numirea într-o funcţie de conducere în învăţământ nu trebuie avute în vedere calitatea de membru al unui partid politic ori funcţia de conducere deţinută în cadrul unui partid politic, ci calitatea prestaţiei unui cadru didactic universitar, calificarea profesională, experienţa şi seriozitatea de care dă dovadă în exercitarea funcţiei de conducere.

De asemenea, necesitatea punerii la adăpost a exercitării atribuţiilor specifice de conducere într-o instituţie de învăţământ de pretinse suspiciuni cu privire la obiectivitatea rectorului nu poate crea premisa limitării dreptului fundamental al acestuia la asociere într-un partid politic, precum şi a dreptului fundamental de a fi ales în structurile de conducere ale unui partid politic.

Autoarea excepţiei apreciază că prin textul legal contestat se încalcă dreptul la muncă, întrucât limitările existente exclud posibilitatea ca rectorul unei universităţi să exercite această funcţie atâta timp cât ocupă şi o funcţie de demnitate publică sau de conducere în cadrul unui partid politic.

În sfârşit, se mai arată că dispoziţiile legale criticate nu respectă exigenţele impuse de art. 53 din Constituţie.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale. Restricţia impusă prin dispoziţiile art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 1/2011 reprezintă opţiunea legiuitorului, care a dorit să stabilească cu claritate condiţiile ce se cer a fi întrunite pentru ocuparea şi deţinerea poziţiei/funcţiei de rector al unei universităţi, condiţii a căror îndeplinire reprezintă o garanţie pentru evitarea atât a ingerinţelor de natură să afecteze autonomia universitară, cât şi a posibilităţii de deturnare a actului de educaţie, acestea necontravenind principiului constituţional al neretroactivităţii legii civile.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedintele Senatului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Astfel, dispoziţiile art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 1/2011 sunt constituţionale numai în măsura în care se aplică în conformitate cu prevederile art. 364 alin. (2) din aceeaşi lege, potrivit cărora, “La finalizarea actualului mandat, noile organe de conducere ale universităţilor se vor stabili în baza prezentei legi”. Din interpretarea gramaticală a acestora se desprind următoarele consecinţe juridice:

- Art. 364 alin. (2) cuprinde o dispoziţie tranzitorie prin care se asigură trecerea între vechea şi noua reglementare, motiv pentru care se aplică cu prioritate faţă de orice altă prevedere din noua lege;

- Potrivit principiului de drept ubi lex non distinguit nec noc distinguere debemus, tuturor situaţiilor juridice care se încadrează în ipoteza prevăzută de art. 364 alin. (2) li se aplică această dispoziţie tranzitorie.

În concluzie, nu poate fi incompatibilă cu funcţia de senator persoana care deţine mandatul de rector în desfăşurare la data intrării în vigoare a noii legi.

Totodată, preşedintele Senatului arată că incompatibilităţi le prevăzute de Legea nr. 1/2011 se aplică numai pentru viitor, în caz contrar fiind încălcate prevederile art. 15 alin. (2) coroborate cu art. 32 alin. (6), art. 37 alin. (1), art. 40, art. 41 şi art. 53 din Constituţia României. Astfel, orice schimbare în componenţa organelor de conducere ale universităţilor, în cursul mandatului în desfăşurare la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, va fi tratată în raport cu vechea reglementare din moment ce noile organe de conducere ale universităţilor se vor stabili în baza noii legi numai la finalizarea mandatului în curs, interpretarea gramaticală şi sintactică a textului conducând în mod inerent la aceeaşi concluzie pe care logica juridică o impune.

Per a contrario, dispoziţiile Legii nr. 1/2011 nu se aplică în privinţa mandatelor în curs, până la finalizarea acestora, respectiv până la împlinirea termenului pentru care au fost încredinţate/dobândite, în caz contrar fiind încălcate prevederile constituţionale mai sus arătate.

Preşedintele Camerei Deputaţilor consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Astfel, art. 364 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 reprezintă o dispoziţie tranzitorie prin care se asigură trecerea de la vechea la noua reglementare, motiv pentru care legiuitorul a inserat-o în titlul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale din cuprinsul legii. Ca atare această normă se aplică cu prioritate faţă de prevederile art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 1/2011. Aşa fiind, nu poate fi incompatibilă cu funcţia de rector persoana care deţine mandatul de rector în desfăşurare la data intrării în vigoare a legii, pentru că orice schimbare în componenţa organelor de conducere ale universităţilor, în cursul mandatului în desfăşurare la intrarea în vigoare a Legi nr. 1/2011, va fi tratată în raport cu vechea reglementare din moment ce noile organe de conducere ale universităţilor se vor stabili în baza noii legi numai la finalizarea mandatului în curs, interpretarea gramaticală şi sintactică a textului conducând în mod inerent la aceeaşi concluzie pe care logica juridică o impune.

Aşa fiind, dispoziţiile Legii nr. 1/2011 nu se aplică în privinţa mandatelor în curs, până la finalizarea acestora, respectiv până la împlinirea termenului pentru care au fost încredinţate/ dobândite.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, prevederile legale criticate reprezintă opţiunea legiuitorului, care a dorit să stabilească cu claritate condiţiile ce se cer a fi întrunite pentru ocuparea şi deţinerea poziţiei/funcţiei de rector al unei universităţi, condiţii a căror îndeplinire reprezintă o garanţie pentru evitarea atât a ingerinţelor de natură să afecteze autonomia universitară, cât şi a posibilităţii de deturnare a actului de educaţie, intenţia legiuitorului fiind aceea de a feri mediul universitar de subiectivismul care caracterizează în general viaţa politică.

În plus, dispoziţiile legale criticate nu interzic nici deţinerea unei funcţii de conducere sau a unei demnităţi publice şi nici ocuparea funcţiei de rector, ci doar cumularea acestora, ceea ce înseamnă că - de la data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale (care, în mod evident, se aplică numai pentru viitor) - persoana care deţine concomitent funcţia de rector şi o altă funcţie de demnitate publică trebuie să opteze şi să renunţe la una dintre ele. Astfel, deşi autoarea excepţiei face referire indirectă la clasificarea tripartită a situaţiilor juridice constituite anterior adoptării unei noi reglementări, atunci când examinează acţiunea în timp a acesteia în ceea ce le priveşte, înţelege să se raporteze univoc la momentul constituirii lor. Or, în raport cu acest moment, orice normă juridică ulterioară ar fi retroactivă, indiferent dacă îşi propune să reglementeze post-factum momentul constituirii unei situaţii juridice epuizate prin însuşi faptul constituirii sale (fada praeterita) ori situaţii juridice aflate în derulare (facta pendentia) sau efectele juridice ale unor asemenea situaţii ce intervin sau urmează să intervină (facta futura), în cazul în care respectiva situaţie juridică îşi are sorgintea, nemijlocită sau mijlocită, într-un act juridic anterior intrării în vigoare a noii reglementări. Aşa fiind, Avocatul Poporului constată că legea nouă este aplicabilă de îndată situaţiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi. Prin urmare, dispoziţiile art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 1/2011 nu contravin principiului constituţional referitor la neretroactivitatea legii civile. În acest sens, se face trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 698 din 28 iunie 2012.

Referitor la critica fundamentată pe încălcarea dispoziţiilor art. 41 alin. (1), Avocatul Poporului apreciază că nu poate fi reţinută, întrucât dispoziţiile supuse controlului nu constituie o restrângere a exercitării dreptului de a profesa, ci doar cumularea funcţiei de rector cu o altă funcţie de conducere sau de demnitate publică, ceea ce înseamnă că persoana care deţine concomitent aceste funcţii trebuie să opteze şi să renunţe la una dintre ele.

Prevederile art. 37 alin. (1) şi art. 40 din Constituţie nu au incidenţă în cauză.

Guvernul nu a comunicat punctul său de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale preşedintelui Senatului, preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile părţilor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011. Cu privire la aceste prevederi, Curtea constată că acestea au fost abrogate prin art. I pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 19 decembrie 2012. Cu toate acestea, întrucât prevederile art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 1/2011 continuă să producă efecte juridice în cauza dedusă judecăţii instanţei de fond, în lumina jurisprudenţei Curţii Constituţionale (a se vedea Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011), Curtea urmează a examina constituţionalitatea acestor dispoziţii, care au următorul cuprins:

“(3) Persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului.

(4) Funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului.”

Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la principiul neretroactivităţii legii, art. 32 alin. (6) referitor la garantarea autonomiei universitare, art. 37 alin. (1) referitor la dreptul de a fi ales, art. 40 referitor la Dreptul de asociere, art. 41 referitor la Munca şi protecţia socială a muncii şi art. 53 referitor la Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constata că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 698 din 28 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012, a confirmat compatibilitatea soluţiei legislative contestate cu Legea fundamentală şi, prin urmare, argumentele acolo statuate rămân valabile. Cu acel prilej, Curtea Constituţională a statuat c㠓restricţia impusă prin prevederile art. 215 alin. (3) şi (4) din lege reprezintă opţiunea legiuitorului care a dorit să stabilească cu claritate condiţiile ce se cer a fi întrunite pentru ocuparea şi deţinerea poziţiei/funcţiei de rector al unei universităţi, condiţii a căror îndeplinire reprezintă o garanţie pentru evitarea atât a ingerinţelor de natură să afecteze autonomia universitară, cât şi a posibilităţii de deturnare a actului de educaţie.” Prin urmare, ceea ce a avut în vedere instanţa de contencios constituţional s-a cantonat în zona delimitată de situaţiile juridice care s-au constituit, s-au modificat ori care s-au stins după intrarea în vigoare a legii noi, respectiv Legea nr. 1/2011. Or, în prezenta cauză situaţia generatoare de critici nu se încadrează în niciuna din cele 3 ipoteze anterioare avute în vedere, fiind una continuă şi cantonată în zona de aplicare a legii din perspectiva exigenţelor consacrate de art. 15 alin. (2) din Constituţie. De aceea, spre deosebire de jurisprudenţa existentă, Curtea va analiza excepţia dintr-un punct de vedere diferit şi acesta constă în identificarea existenţei motivelor care impun sau nu intervenţia sa, pentru că principiul neretroactivităţii legii civile este indisolubil legat de procesul de interpretare şi de aplicare al legii. Or, Curtea Constituţională, nefiind instanţă de drept comun chemată să dezlege pricini cu relevanţă ordinară, va interveni numai atunci când cel chemat să spună dreptul este încătuşat de lege prin imposibilitatea de a respecta o normă constituţională.

Curtea constată că potrivit art. 364 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 “La finalizarea actualului mandat noile organe de conducere ale universităţilor se vor stabili în baza prezentei legi.” Prin aceste norme tranzitorii, legiuitorul a urmărit să rezolve toate aspectele referitoare la momentul aplicării interdicţiilor ce vizează organele de conducere ale universităţilor.

De altfel, prin Decizia nr. 205 din 29 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 3 iulie 2013, Curtea Constituţională, menţinând jurisprudenţa existentă, a constatat că astfel de critici “vizează, în realitate, aspecte referitoare la interpretarea şi aplicarea legii, ceea ce excedează competenţei instanţei de contencios constituţional.”

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că principalul motiv de neconstituţionalitate invocat nu priveşte textul de lege, ca atare, ci aplicarea acestuia, aspect care, potrivit art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992, excedează competenţei instanţei de contencios constituţional. Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, “Sunt neconstituţionale prevederile actelor [...] care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei”, alin. (3) al aceluiaşi articol stabilind că instanţa constituţional㠓se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată”.

Curtea Constituţională a statuat în repetate rânduri că nu intră în atribuţiile sale cenzurarea aplicării legii de către instanţele judecătoreşti, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege. În acest sens, potrivit art. 126 alin. (1) din Constituţie, “Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege” (a se vedea Decizia nr. 1.665 din 15 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 19 februarie 2010).

În concluzie, celelalte critici formulate de autoarea excepţiei devin inoperante.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3. al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, excepţie ridicată de Ecaterina Andronescu în Dosarul nr. 5.673/2/2011 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 18 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (1), art. 52 alin. (4) şi art. 66 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modelele proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, după cum urmează:

a) modelele proceselor-verbale privind constatarea rezultatului votării la nivelul secţiilor de votare organizate pe raza judeţelor-anexa nr. 1A, a sectoarelor municipiului Bucureşti - anexa nr. 1B, respectiv în străinătate - anexa nr. 1C;

b) modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor la alegerile pentru Parlamentul European la nivelul judeţului, încheiat de biroul electoral judeţean, potrivit anexei nr. 2A;

c) modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor la alegerile pentru Parlamentul European încheiat de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 2B;

d) modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor din străinătate la alegerile pentru Parlamentul European transmis de birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate, încheiat de biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, potrivit anexei nr. 2C;

e) modelul comunicatului privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European, realizat de Biroul Electoral Central, potrivit anexei nr. 3;

f) modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European, încheiat de Biroul Electoral Central, potrivit anexei nr. 4.

Art. 2. - Anexele nr. 1A-1C, 2A-2C, 3 şi 4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 262.


*) Anexele nr. 1A-1C, 2A-2C, 3 şi 4 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1A

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. (1) şi art. 1091 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 52 alin. (1) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

Bucureşti, 7 aprilie 2014.

Nr. 544.

 

ANEXĂ

 

CARTA

drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

 

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, denumită în continuare verificare fiscală, prevăzută la art. 1091 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.

În scopul efectuării acestor activităţi organul fiscal va proceda, în principal, la:

a) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii de la autorităţi şi instituţii publice;

b) analiza tuturor informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de probă referitoare la situaţia fiscală a persoanei fizice verificate;

c) confruntarea informaţiilor obţinute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declaraţiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terţe persoane;

d) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii, clarificări, explicaţii, documente şi alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată şi/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;

e) discutarea constatărilor organului fiscal cu persoana fizică verificată şi/sau cu împuterniciţii acesteia;

f) stabilirea, dacă este cazul, a diferenţei de bază de impozitare, prin utilizarea metodelor indirecte prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi a obligaţiilor fiscale corespunzătoare acesteia;

g) dispunerea măsurilor asigurătorii, în condiţiile legii.

Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate, potrivit Codului de procedură fiscală.

Stimate contribuabil,

Pa timpul desfăşurării verificării fiscale aveţi următoarele drepturi:

1. Conform art. 1091 alin. (4) şi (5), art. 1093, art. 102 şi art. 1092 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare fiscală.

Înaintea desfăşurării verificării fiscale, veţi fi înştiinţat despre această acţiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale.

Prin avizul de verificare veţi fi înştiinţat cu privire la:

a) temeiul juridic al verificării;

b) data de începere a verificării;

c) perioada ce urmează a fi supusă verificării;

d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării;

e) locul desfăşurării verificării şi persoana de contact la care vă veţi prezenta;

f) informaţiile şi înscrisurile relevante pentru verificare.

Aveţi la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, să prezentaţi documentele justificative în vederea clarificării situaţiei fiscale personale.

Avizul de verificare se comunică potrivit dispoziţiilor art. 44 din Codul de procedură fiscală şi este însoţit de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

2. Conform art. 1093 şi art. 101 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării fiscale.

Amânarea datei de începere a verificării fiscale se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a dumneavoastră, pentru motive justificate.

În acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramată acţiunea de verificare fiscală.

3. Conform art. 1092 alin. (1) ŞI art. 106 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate,

Pe toată durata exercitării verificării fiscale aveţi dreptul să beneficiaţi de asistenţă de specialitate sau juridică.

4. Conform art. 1092 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a solicita schimbarea locului de desfăşurare a verificării fiscale.

La cererea scrisă a dumneavoastră, verificarea fiscală se poate desfăşura şi la:

a) domiciliul dumneavoastră, dacă sunteţi în imposibilitate fizică de a vă deplasa;

b) domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă şi sediul său profesional.

Solicitarea scrisă pentru desfăşurarea verificării fiscale la domiciliul dumneavoastră sau la domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţa se depune la organul fiscal înainte de data începerii verificării fiscale înscrisă în avizul de verificare.

5. Conform art. 1091 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare.

Perioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevăzută pentru prezentarea de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia dumneavoastră fiscală, poate fi prelungită cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.

6. Conform art. 1091 alin. (5) şi art. 106 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii.

Aveţi dreptul să colaboraţi la constatarea stărilor de fapt fiscale, aveţi dreptul să daţi informaţii, să prezentaţi înscrisuri relevante pentru verificarea fiscală, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, în condiţiile legii.

La începerea verificării fiscale, aveţi dreptul să numiţi persoane care să dea informaţii.

Dacă informaţiile date de dumneavoastră sau cele ale persoanei numite de dumneavoastră sunt insuficiente, atunci organul fiscal se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii.

7. Conform art. 58 şi 59 din Codul de procedură fiscală, soţul/soţia, rudele dumneavoastră şi alte persoane au dreptul de a refuza furnizarea de informaţii.

Soţul/Soţia şi rudele dumneavoastră până la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri.

Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii, asistenţii persoanelor anterior menţionate, precum şi persoanele care participă la activitatea profesională a respectivelor persoane, cu excepţia informaţiilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legea fiscală în sarcina lor, precum şi a informaţiilor necesare clarificării şi stabilirii situaţiei fiscale reale a contribuabililor/plătitorilor cu care au avut sau au raporturi juridice.

Persoanele sus-menţionate, cu excepţia preoţilor, pot totuşi furniza informaţii, dar numai cu acordul dumneavoastră.

8. Conform art. 1091 alin. (1) şi art. 98 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele şi taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie.

Perioada supusă verificării fiscale este perioada impozabilă definită de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, cu respectarea termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale.

9. Conform art. 1091, art. 105 alin. (3) şi art. 1051 din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a fi verificat o singură dată.

Verificarea fiscală se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabilă.

Prin excepţie, conducătorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii verificării fiscale şi până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele acestora.

10. Conform art. 105 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a solicita legitimarea organelor de verificare fiscală.

La începerea verificării fiscale, organul de verificare fiscală este obligat să vă prezinte legitimaţia de verificare fiscală şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul activităţii de verificare fiscală.

11. Conform art. 1091 alin. (8) şi art. 11 din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal.

Informaţiile pe care le furnizaţi dumneavoastră organelor de verificare fiscală, precum şi cele pe care acestea le obţin în timpul desfăşurării verificării fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal.

12. Conform art. 107 din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a cunoaşte rezultatele verificării fiscale. Aveţi dreptul de a fi informat pe parcursul desfăşurării verificării fiscale asupra constatărilor rezultate.

La finalizarea verificării fiscale, organul fiscal vă prezintă constatările şi consecinţele lor fiscale, acordându-vă posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, cu excepţia cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma verificării fiscale sau în cazul în care dumneavoastră renunţaţi la acest drept şi notificaţi, în scris, acest fapt organelor fiscale.

Data, ora şi locul prezentării concluziilor vă vor fi comunicate, în scris, în timp util.

Aveţi dreptul să prezentaţi, în scris, punctul dumneavoastră de vedere cu privire la constatările verificării fiscale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii verificării fiscale.

Decizia de impunere sau de încetare a procedurii de verificare fiscală vi se va comunica potrivit dispoziţiilor art. 44 din Codul de procedură fiscală.

13. Conform art. 205, art. 206 şi art. 207 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma verificării fiscale.

În cazul în care vă simţiţi lezat de rezultatul verificării fiscale, aveţi dreptul să contestaţi decizia de impunere emisă cu această ocazie de organul de verificare fiscală.

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

a) datele dumneavoastră de identificare;

b) obiectul contestaţiei;

c) motivele de fapt şi de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura dumneavoastră sau a persoanei împuternicite.

Contestaţia se depune în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere emise în urma verificării fiscale, la organul fiscal emitent al actului atacat şi nu este supusă taxelor de timbru. Pe timpul desfăşurării verificării fiscale aveţi următoarele obligaţii:

1. Conform art. 1092 alin. (1) şi art. 50 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a vă prezenta la locul, data şi ora precizate în avizul de verificare.

Acţiunea de verificare fiscală se desfăşoară, de regulă, la sediul organului fiscal. În acest scop, veţi fi înştiinţat prin avizul de verificare despre data, locul şi persoana de contact la care să vă prezentaţi.

2. Conform art. 52 din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a furniza informaţii.

În situaţia în care aveţi calitatea de contribuabil potrivit Codului fiscal, dumneavoastră sau altă persoană împuternicită de dumneavoastră aveţi/are obligaţia prevăzută de art. 52 din Codul de procedură fiscală de a furniza organului fiscal informaţiile necesare determinării stării de fapt fiscale.

3. Conform art. 56 din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a prezenta înscrisuri.

În situaţia în care aveţi calitatea de contribuabil potrivit Codului fiscal, dumneavoastră sau altă persoană împuternicită de dumneavoastră aveţi/are obligaţia prevăzută de art. 56 din Codul de procedură fiscală de a pune la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea stării de fapt fiscale.

4. Conform art. 57 din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a permite efectuarea cercetărilor la faţa locului.

Indiferent de locul unde se desfăşoară verificarea fiscală, aveţi obligaţia de a permite funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal să efectueze o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.

Potrivit art. 27 din Constituţia României, republicată, funcţionarii împuterniciţi de organul fiscal şi experţii folosiţi în acţiunea de verificare nu au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reşedinţa dumneavoastră decât cu acordul dumneavoastră.

În cazul în care constatările în interes fiscal fac necesar accesul funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal şi ai experţilor, dacă este cazul, în domiciliul sau reşedinţa dumneavoastră şi nu sunteţi de acord, accesul se poate face numai cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente.

5. Conform art. 105 alin. (9) din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală.

Aveţi obligaţia de a îndeplini măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia verificării fiscale, în termenele şi în condiţiile stabilite de organele de verificare fiscală.

6. Conform art. 1094, art. 111 alin. (2) şi art. 119 din Codul de procedură fiscală, precum şi prevederilor art. 791 din Codul fiscal, aveţi obligaţia de a plăti diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile aferente acestora.

Sunteţi obligat să plătiţi diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile aferente acestora.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013

 

În baza prevederilor art. 252,253 şi 254 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014- 2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 şi 717 bis din 21 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

“Art. 55. - (1) Cadrele didactice calificate, care au obţinut nota/media de cel puţin 7 (şapte) la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate. În şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant (ă) şi are viabilitate, cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta metodologie.

(2) în situaţia în care un cadru didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la mai multe concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat. din sesiunile 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 sau 2013, repartizarea pe post didactic/catedră prevăzută la alin. (1) se realizează în baza ultimei note/medii de repartizare de cel puţin 7 (şapte) obţinute de cadrul didactic în această perioadă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta metodologie.”

2. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - (1) începând cu 1 septembrie 2014 poate fi repartizat, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ în care este angajat, cadrul didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care. la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:

a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) complet(ă), până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi se află în una din următoarele situaţii:

(i) a obţinut o notă de minimum 7 (şapte) în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), la unul din concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat din sesiunile 2008-2011, iar ulterior, după obţinerea ultimei note de cel puţin 7 (şapte) în perioada 2008-2011, nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

(ii) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală/inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la următorul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

(iii) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală/inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

b) a dobândit definitivarea în învăţământ sau va dobândi definitivarea în învăţământ până la data de 1 septembrie 2014;

c) solicită un/o post didactic/catedră, care nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este constituit(ă) sau i se poate constitui în una ori mai multe unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar curent, este complet(ă) sau are în componenţă cel mult 4 (patru) ore opţionale, potrivit art. 29 alin. (2), este vacant(ă) şi i se certifică viabilitatea;

d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată, conform prezentei metodologii;

e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii.

(2) Cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de munca pe perioadă determinată care au două sau mai multe specializări pot solicita repartizarea în condiţiile alin. (1), începând cu data de 1 septembrie 2014, şi pe catedre ocupat(e) în anul şcolar curent constituite din două ori mai multe discipline, conform art. 29 alin. (2), în concordanţă cu specializările dobândite potrivit Centralizatorului, în situaţia în care ponderea cea mai mare de ore în catedră o are disciplina pentru care cadrul didactic a susţinut concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceeaşi pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiţii prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).

(3) în situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la repartizarea pe post o are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ. Dacă astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la repartizarea postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, atunci prioritate la repartizare are cadrul didactic cu nota/media cea mai mare în baza căreia se realizează repartizarea, conform art. 55 alin. (2). În cazul notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:

a) nota cea mai mare obţinută la proba scrisă în cadrul concursului de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, în baza căruia se realizează repartizarea conform art. 55 alin. (2);

b) gradul didactic.

(4) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (2) se adresează, în scris, inspectoratelor şcolare, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, însoţită de documentele prevăzute în aceasta, în perioada prevăzută de Calendar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, verifică dosarele, întocmeşte lista finală care cuprinde cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) şi le repartizează în şedinţă publică, în perioada prevăzută în Calendar.

(5) Eventualele contestaţii ale cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) se depun la inspectoratul şcolar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, la datele prevăzute în Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2014, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ, limbii de predare şi regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorii unităţilor de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2014, cu personalul didactic repartizat.

(6) Deciziile de repartizare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2014, pentru cadrele didactice debutante înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014, repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se emit, numai în situaţia în care acestea promovează examenul, după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare. În situaţia în care aceste cadre didactice debutante nu promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014, rămân angajate în unităţile de învăţământ în care au fost repartizate, prin prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată şi în anul şcolar 2014- 2015.”

3. La articolul 96, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) în situaţia în care mai rămân posturi didactice/catedre

vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele şcolare, până la data începerii cursurilor, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, precum şi candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) ta proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat (e). Directorii unităţilor de învăţământ încheie, cu aceşti candidaţi, contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, începând cu data de la care au fost repartizaţi.”

4. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. La anexa nr. 19 punctul I, subpunctul 7) va avea următorul cuprins:

“7) Repartizarea cadrelor didactice calificate, care au obţinut nota/media de repartizare cel puţin 7 la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza prevederilor art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante şi viabile, depunerea şi înregistrarea cererilor la inspectoratele şcolare;

Până la data de 23 aprilie 2014

b) verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar;

Perioada: 24-28 apr/7/e 2014

c) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar;

Termen: 29 aprilie 2014

d) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;

Perioada: 29-30 aprilie 2014

e) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie ai inspectoratului şcolar;

Termen: 5 mai 2014

f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014”

Art. II. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 3.275.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la metodologie)

 

Se certifică exactitatea datelor

Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane

....................................................................

(numele şi prenumele)

Avizat Oficiul Juridic .................................

 

DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

 

Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui)....................................................................................................... născut(ă) la data de......................

cod numeric personal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cu domiciliul în localitatea........................................................................................................................ judeţul (sectorul) ........................................................................................ str. .............................................................. nr. ......, bloc ......, sc. ..., ap ......., telefon: ..........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. ................ eliberat(ă) de Poliţia ................ la data de ................... vă rog să îmi aprobaţi încadrarea ca TITULAR începând cu anul şcolar 2014-2015, pe postul didactic/catedra

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

de la (unitatea/unităţile de învăţământ)...........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

localitatea........................................................................................................................................................

 

Prezint următoarea situaţie:

1. În perioada 2008-2013 am obţinut următoarele rezultate la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat:

- nota................................................................la proba scrisă la disciplina................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

şi rezultatul “admis” la proba practică/orală de (*).................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

la concursul de titularizare, sesiunea 2008;

- nota................................................................la proba scrisă la disciplina...............................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

şi rezultatul “admis” la proba practică/orală de (*).................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

la concursul de titularizare, sesiunea 2009;

- nota................................................................la proba scrisă la disciplina...............................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

si rezultatul “admis” la proba practică/orală de (*)..................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

la concursul de titularizare, sesiunea 2010;

- nota................................................................la proba scrisă la disciplina...............................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

şi rezultatul “admis” la proba practică/orală de (*)..................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

la concursul de titularizare, sesiunea 2011;

- nota................................................................la proba scrisă la disciplina................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

nota................................................................la inspecţia specială la clasă/inspecţia la examenul naţional de definitivare de învăţământ, sesiunea 2012, la disciplina

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

nota................................................................la proba practică/orală la disciplina...............................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

şi rezultatul “admis” la proba orală de (*)...........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

la concursul de titularizare, sesiunea 2012;

- nota................................................................la proba scrisă la disciplina.......................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

nota................................................................la inspecţia specială la clasă/inspecţia la examenul naţional de definitivare de învăţământ, sesiunea 2013, la disciplina ....................................................................

nota................................................................la proba practică/orală la disciplina..............................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

şi rezultatul “admis” la proba orală de (*)............................................................................................................

la concursul de titularizare, sesiunea 2013.

 

2. Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:

a) Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ……………………………………………….................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Facultatea..........................................................................................................................................................

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de...... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ................ cu specializarea

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

principală..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

secundară.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire.............................., media de departajare..................................;

b) Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ………………………………………….......................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Facultatea..........................................................................................................................................................

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ......................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de......ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia................cu specializarea principală ………………................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

secundară..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire...........................media de departajare..........................;

c) Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc......................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Facultatea..........................................................................................................................................................

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) .....................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de......ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia................cu specializarea principală .....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

secundară..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire...........................media de departajare..................................

 

3. După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/licenţă/masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), după cum urmează:

a) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia)...........................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

specializarea......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de........................ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia................................ media de absolvire.........................., media de departajare..........................;

b) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia)...........................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

specializarea......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de........................ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia................................ media de absolvire.........................., media de departajare..........................;

c) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia)...........................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

specializarea......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

cu durata studiilor de........................ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia................................ media de absolvire........................... media de departajare............................

 

4. Am obţinut definitivatul în anul................., cu media......................, gradul II în anul................., cu media.......................gradul I în anul .................. cu media....................... doctoratul în anul ..................  la specialitatea .......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

5. În anul şcolar 2013-2014suntîncadrat(ă)cu contract pe perioadă determinată pe postul/catedra de .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

de la..................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

localitatea..........................................................................................................................................................

 

6. La 1 septembrie 2013 am avut.................ani întregi..............vechime în învăţământ.

 

7. Avize şi atestate:

Tipul avizului de culte:........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Tipul avizului de alternativă:...............................................................................................................................

Tipul avizului unităţii de învăţământ militar:........................................................................................................

Atestat educaţie specială:    Aviz IGP/ARR:       Avizul liceului pedagogic: 

 

8. Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul...................................................................... cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar .................................................................... prin Decizia nr. ..............................conform art. .................din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

9. Sunt/Nu sunt unic întreţinător de familie. Am............copii în întreţinere. Soţul/Soţia este/nu este angajat(ă) în muncă.

 

10. Prezint Avizul medical nr. .......................................................din data de........................................ emis de .......................................................................................................... din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 234 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ.

 

Răspund de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate.

 

Data.................

Semnătura.................

 

 


(*) Se completează numai de cadrele didactice care au susţinut probe practice/orale îh cadrul concursului.

 

Anexez, în următoarea ordine, actele în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care funcţionez în anul şcolar 2013-2014 sau în copie legalizată, după cum urmează:

1. Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca angajat cu contract individual de perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014

2. Copie de pe buletinul/cartea de identitate din care să reiasă domiciliul

3. Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul)

4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă)

5. Copii de pe adeverinţele/certificatele de definitivare în învăţământ şi gradele didactice dobândite, respectiv avize şi atestate

6. Acordul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul)

7. Copie de pe carnetul de muncă şi copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor

8. Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(â) pentru a preda în învăţământ.

 

RECTIFICĂRI

 

La art. I pct. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 30 august 2013 [cu referire la art. 19 alin. (1) din ordonanţa de bază], se face următoarea rectificare:

- în loc de: “,.. prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. g)...”se va citi: “.,. prevăzute la art. 18 alin. (1) Ut. Î)...”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.