MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 275/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 275         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 15 aprilie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

40. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

358. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şt completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

41. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE

 

359. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE

 

44. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.

 

362. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.

 

365. - Decret privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

 

366. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

367. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

368. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

369. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

370. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

371. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

372. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

373. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

374. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

375. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa in funcţia de judecător

 

376. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

377. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

378 - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

379. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

490. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea punctului 5 al articolului 11 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 2S7/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 

491. - Ordin al viceprim-ministrului. ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea literei e) a articolului 9 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 

568. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 1,5 miliarde euro

 

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

3. - Hotărâre privind aprobarea “Standardelor de evaluare - ANEVAR” obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

 

4. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 30 aprilie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 aprilie 2014.

Nr. 40.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 358.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105 din 20 noiembrie 2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 27 noiembrie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 aprilie 2014.

Nr. 41.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 359.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104 din 20 noiembrie 2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” - SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 25 noiembrie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari, 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 aprilie 2014.

Nr. 44.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 362.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 83 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 429 din 31 martie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gilica Popescu se reîncadrează în funcţia de judecător la Curtea de Apel Alba Iulia.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 365.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Răzvan Cosmin Dicu se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi se numeşte în funcţia de judecător la Curtea de Apel Braşov, cu recunoaşterea gradului profesional de curte de apel.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 366.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 397/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Poiană se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe şi se numeşte în funcţia de judecător la Tribunalul Harghita.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 367.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 396/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cristian Constantinescu se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Pătârlagele.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 368.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 395/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nicolae Petre Trache se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Ploieşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 369.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 394/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Nina Corina Cocor se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Buzău, cu menţinerea gradului profesional corespunzător tribunalului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 370.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 393/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gilda Cristina Dancu se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Brezoi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 371.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 392/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cristina Dicu se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Galaţi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 372.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 391/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Angela Ceauşu se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Vânju Mare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 373.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 390/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Eugen Gheorghe Crişan se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Dej, cu menţinerea gradului profesional corespunzător tribunalului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 374.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 389/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Petre Valentin Bădiţa se eliberează din funcţia de procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bucureşti şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Buftea, cu menţinerea gradului profesional de judecător de curte de apel.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 375.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 388/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Sterică Dan Toma se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Buftea, cu menţinerea gradului profesional corespunzător tribunalului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 376.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 386/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mariana Cânjău se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărneşti şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Topliţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 377.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 385/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Paul Daniel Moglan se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Moineşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 378.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), ari 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 384/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Doriana Rotaru se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Petroşani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 379.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea punctului 5 al articolului 11 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 5 al articolului 11 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 31 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5. Durata de implementare a proiectului să nu depăşească data de 31 decembrie 2015.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 aprilie 2014.

Nr. 490.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea literei e) a articolului 9 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Litera e) a articolului 9 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 6 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) durata de implementare a proiectului să nu depăşească data de 31 decembrie 2015.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 aprilie 2014.

Nr. 491

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 1,5 miliarde euro

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1a), b) 2, pct. 5 şi 14 din Normele metodologice de aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes”, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă efectuarea unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes” prin contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut prin emiterea de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 1,5 miliarde euro cu scadenţă de minimum 10 ani, suma finală, maturitatea, dobânda, precum şi toţi ceilalţi termeni şi celelalte condiţii financiare urmând să fie stabilite la momentul lansării emisiunii, în funcţie de condiţiile de piaţă.

Art. 2. - Emisiunea este administrată de către Citibank, Societé Générale (SG), Unicredit şi ING.

Art. 3. - Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 14 aprilie 2014.

Nr. 568.

 

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORI LOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Standardelor de evaluare - ANEVAR”obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă “Standardele de evaluare - ANEVAR”* care sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.

(2) “Standardele de evaluare - ANEVAR” includ integral Standardele internaţionale de evaluare IVS (International Valuation Standards) în vigoare.

(3) Orice trimitere din legislaţia în vigoare la Standardele internaţionale de evaluare se consideră trimitere la “Standardele de evaluare - ANEVAR” aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 2. - Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din Românie nr. 3/2013 privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 9 mai 2013, se abrogă la data de1 iulie 2014.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2014, respectiv la datele prevăzute în fiecare standard.

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Adrian Vascu

 

Bucureşti, 5 aprilie 2014.

Nr. 3.


* „Standardele de evaluare – ANEVAR” se pun la dispoziţia celor interesaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Conferinţei naţionale a Uniunii Naţionale a Evaluatori lor Autorizaţi din România nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2012 se abrogă.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Adrian Vascu

 

Bucureşti, 5 aprilie 2014.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

            Art. 1. - Consiliul director, denumit în continuare Consiliul, este organul executiv de conducere al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare Asociaţia, care îndeplineşte obiectivele Asociaţiei şi asigură punerea în executare a hotărârilor Conferinţei naţionale a Asociaţiei, denumită în continuare Conferinţa naţională.

 

CAPITOLUL II

Atribuţiile Consiliului

 

Art. 2. - (1) Atribuţiile Consiliului sunt prevăzute la art. 8 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.

(2) Consiliul exercită orice alte atribuţii stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, denumit în continuare Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei, sau de Conferinţa naţională.

            (3) Pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, Consiliul exercită toate actele necesare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Componenţă.

 

Începutul, exercitarea şi încetarea mandatului membrilor.

Atribuţiile membrilor.

Incompatibilităţi şi conflicte de interese

Art. 3. - Structura Consiliului este prevăzută la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, iar modul în care membrii Consiliului sunt aleşi este prevăzut la art. 5 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei.

Art. 4. - Durata mandatului membrilor Consiliului şi alte condiţii speciale privind exercitarea mandatului sunt prevăzute la art. 8 alin. (4)-(7) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, precum şi la art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei.

Art. 5. - (1) Atribuţiile preşedintelui sunt prevăzute Sa art. 6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei.

(2) Preşedintele exercită orice alte atribuţii stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei, de Conferinţa naţională sau de Consiliu.

(3) în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine.

(4) Hotărârile Consiliului se întocmesc într-un singur exemplar, poartă viza de legalitate a şefului Departamentului juridic şi se semnează de către preşedinte.

Art. 6. - Prim-vicepreşedintele are următoarele atribuţii:

a) conduce şedinţele Consiliului şi lucrările Conferinţei naţionale, în lipsa preşedintelui;

b) asigură reprezentarea Asociaţiei în relaţiile cu terţii, în lipsa preşedintelui;

c) asigură legătura dintre Consiliu şi filialele Asociaţiei şi informează Consiliul despre activitatea acestora;

d) exercită orice alte atribuţii pentru care este împuternicit de către Consiliu.

Art. 7. - Fostul preşedinte are următoarele atribuţii:

a) asigură, prin cumul de funcţii, interimatul provizoriu al funcţiei devenite vacantă în Consiliu, alta decât cea de preşedinte;

b) îndeplineşte orice alte atribuţii pentru care este împuternicit de către Consiliu.

Art. 8. - Trezorierul are următoarele atribuţii:

a) coordonează şi răspunde de activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei;

b) organizează evidenţa contabilă (financiară şi de gestiune);

c) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli;

d) urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

e) coordonează şi răspunde de întocmirea situaţiilor financiare anuale ale Asociaţiei.

Art. 9. - Secretarul general are următoarele atribuţii:

a) asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului;

b) asigură transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice a informării privind data următoarei şedinţe a Consiliului, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (16) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.

Art. 10. - (1) în cazul vacantării atât a funcţiei de preşedinte, cât şi a celei de prim-vicepreşedinte, interimatul acestor funcţii va fi asigurat de către 2 dintre vicepreşedinţii Asociaţiei, desemnaţi prin vot secret de către membrii Consiliului.

(2) în cazul vacantării altor funcţii în Consiliu decât cea de preşedinte sau de prim-vicepreşedinte, se vor organiza alegeri pentru funcţiile respective, în maximum 90 de zile de la data la care funcţia a devenit vacantă.

(3) Oricare dintre funcţiile prevăzute la alin. (2) devenită vacantă va fi exercitată cu titlu provizoriu, până la alegeri, prin cumul de funcţii, de către fostul preşedinte al Asociaţiei.

(4) Durata mandatului membrului nou-ales al Consiliului va fi egală cu perioada rămasă din mandatul membrului pe care îl înlocuieşte.

Art. 11. -(1) Mandatul de membru al Consiliului încetează de drept în una dintre următoarele situaţii:

a) încetarea/pierderea calităţii de membru al Asociaţiei;

b) sancţionarea disciplinară a persoanei respective;

c) demisia;

d) starea de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de evaluator care împiedică exercitarea mandatului de membru al Consiliului;

e) deces.

(2) încetarea mandatului de membru al Consiliului în oricare dintre cazurile prevăzute la alin. (1) se constată prin hotărâre a Consiliului sau a Conferinţei naţionale, după caz.

Art. 12. - (1) Directorul general participă de drept la şedinţele Consiliului.

(2) în cazul vacantării postului de director general, la şedinţele Consiliului participă o persoană din cadrul personalului angajat al Asociaţiei, desemnată de către Consiliu şi care preia atribuţiile directorului general.

Art. 13. - (1) în cazul în care un membru al Consiliului se află în conflict de interese sau este interesat personal, el, soţul său sau rudele ori afinii săi până la gradul al II-lea inclusiv, într-o anumită problemă ce face obiectul hotărârii Consiliului, acesta are obligaţia să aducă la cunoştinţa Consiliului situaţia de conflict de interese sau de incompatibilitate şi să se abţină a lua parte la deliberare şi la vot.

            (2) încălcarea dispoziţiilor alin. (1) atrage răspunderea membrului Consiliului pentru prejudiciile cauzate Asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

 

CAPITOLUL IV

Funcţionarea Consiliului

 

Art. 14. - Şedinţele Consiliului sunt ordinare şi extraordinare.

Art. 15. - (1) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe trimestru, la convocarea preşedintelui.

(2) Şedinţele ordinare convocate de preşedinte se anunţă, de regulă, cu cel puţin 10 de zile lucrătoare înainte de data programată a şedinţei.

(3) Preşedintele întocmeşte proiectul ordinii de zi şi îl transmite directorului general, care îl va comunica secretarului general şi membrilor Consiliului, aceştia având obligaţia de a transmite completările şi observaţiile lor în termen de două zile lucrătoare de la data primirii proiectului. După expirarea acestui termen, directorul general transmite preşedintelui proiectul ordinii de zi împreună cu observaţiile şi propunerile membrilor Consiliului, dacă este cazul. Preşedintele aprobă ordinea de zi şi o transmite secretarului general.

(4) Secretarul general îi informează pe membrii Consiliului care au responsabilitatea întocmirii unor materiale pentru şedinţa următoare, stabilind termenul-limită pentru transmiterea acestora.

(5) Secretarul general îl informează pe directorul general despre proiectele de hotărâri care urmează a fi discutate şi aprobate în şedinţa următoare, precum şi despre alte materiale care sunt în responsabilitatea acestuia, stabilind termenul-limită pentru transmiterea acestora. Proiectele de hotărâri vor fi avizate obligatoriu de Departamentul juridic, dar şi de alte departamente interne, după caz.

(6) Materialele şi proiectele de hotărâri se transmit secretarului general, care le transmite membrilor Consiliului.

(7) Membrii Consiliului transmit către secretarul general observaţii şi completări la materialele primite, dacă este cazul, cu cel puţin două zile înaintea datei şedinţei, iar acesta le transmite directorului general.

(8) Toate comunicările dintre membrii Consiliului, inclusiv dintre preşedinte şi secretarul general, respectiv directorul general, între şedinţele Consiliului, se vor efectua prin poşta electronică.

Art. 16. - (1) Pentru probleme urgente, Consiliul poate fi convocat în şedinţe extraordinare de către preşedinte.

(2) Convocarea va cuprinde data şi locul şedinţei Consiliului, precum şi ordinea de zi a acesteia.

Art. 17. - (1) Secretariatul şedinţelor Consiliului este asigurat de către directorul general.

(2) Toate hotărârile Consiliului vor fi publicate pe site-ul Asociaţiei şi/sau în Buletinul informativ.

Art. 18. - (1) Condiţiile privind validarea deliberărilor Consiliului sunt prevăzute la art. 8 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.

(2) între şedinţele Consiliului, la iniţiativa preşedintelui, pot fi adoptate hotărâri şi prin vot electronic.

(3) Procedura de adoptare a hotărârilor prin vot electronic se aprobă prin hotărâre a Consiliului.

Art. 19. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri şi, conform Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină, emite decizii.

(2) Hotărârile Consiliului sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei.

(3) Pentru punerea în executare a hotărârilor organelor de conducere a Asociaţiei, Consiliul poate emite puncte de vedere, informări sau circulare.

Art. 20. - (1) Directorul general întocmeşte minuta şedinţei care cuprinde lista de prezenţă, felul şedinţei, ordinea de zi, o scurtă descriere a dezbaterilor pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi, voturile exprimate pentru fiecare punct, hotărârile adoptate, persoanele responsabile pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, opiniile separate, pentru fiecare hotărâre, dacă este cazul, precum şi menţiuni referitoare la următoarea şedinţă a Consiliului.

(2) Directorul general întocmeşte dosarul şedinţei, care cuprinde ordinea de zi aprobată, materialele de şedinţă pe suport electronic, minuta şedinţei, semnată de toţi membrii, proiectele de hotărâri cu toate avizele.

(3) Prin grija directorului general, minutele şedinţelor Consiliului şi hotărârile Consiliului sunt publicate pe site-ul Asociaţiei şi/sau în Buletinul Informativ, respectiv comunicate persoanelor interesate.

(4) Deciziile Consiliului de aplicare a sancţiunilor disciplinare sunt redactate de Departamentul juridic ai Asociaţiei.

(5) Prin grija directorului general se întocmeşte un registru al hotărârilor Consiliului.

            (6) Registrele Consiliului, precum şi toate documentele aferente activităţii acestuia se vor păstra în arhiva curentă a Asociaţiei timp de 5 ani.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Asociaţiei.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.