MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 278/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 278         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 aprilie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            412/15.482. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii de Tratament Balnear st Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            28. - Ordin privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/

cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/supracompensării

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            1/H. - Hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 412 din 14 martie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 15.482 din 8 aprilie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” - SA.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul delegat pentru buget emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget an 2014

0

1

 

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

80.785

 

 

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

80.679

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

106

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

76.190

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

76.190

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

38.166

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.712

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

21.405

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.l3+Rd.14)

12

15.440

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

13.449

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.991

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

3

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

3

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.581

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

4.381

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

14.907

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4.595

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

2J

1.255

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3.340

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

3.340

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul  net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu  lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul  financiar de referinţă

31

334

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în  cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.837

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1.837

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.503

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

9.355

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

4b

7,611

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

770

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

730

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd,12/Rd.49)/12*1000

50

1.763

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

51

1.535

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

111

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)xl000

54

943

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Contractul ui-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a Contracţii Iu i-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/supracompensării

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. c), alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 72 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, ale art. 15 şi 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, ale Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013, şi ale Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, cu completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Contractul-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/ bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/ supracompensării, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., producătorii de energie electrică şi furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2011 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă şi a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului şi restituirea supracompensării/bonusului necuvenit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 31 martie 2011.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 30 aprilie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 28.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTRACT-CADRU

între administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

 

Nr. ............/.................

 

1. Părţile contractante

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., societate comercială cu sediul în ...................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ..................... cod unic de înregistrare nr. ...................................... cont de virament IBAN utilizat pentru colectarea contribuţiei ..................., deschis la ......................, reprezentată de ....................... denumită administrator al schemei de sprijin,

şi

Societatea Comercială ...................c u sediul în .......................... înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ....................... cod unic de înregistrare nr. ...................................... cont de virament IBAN utilizat pentru plata contribuţiei ......................., deschis la ..........................., reprezentată de ...................... denumită plătitor de contribuţie,

ambele denumite în continuare părţi.

Părţile au convenit următoarele:

 

2. Definiţii şi documente de referinţă

Art. 1. - (1) Termenii utilizaţi în prezentul contract au semnificaţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Legislaţia aplicabilă prezentului contract este prevăzută în anexa nr. 1.

3. Obiectul contractului

Art. 2. - Obiectul prezentului contract constă în plata contravalorii contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă de către plătitorul de contribuţie către administratorul schemei de sprijin şi returnarea acesteia, în condiţiile prezentului contract, către furnizorul plătitor de contribuţie care vinde energie electrică importată, produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene.

4. Condiţii de colectare a contribuţiei

Art. 3. - Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă reprezintă tariful unitar, exprimat în lei/kWh, plătit lunar de fiecare consumator de energie electrică şi de furnizorii care livrează energie electrică la export, în vederea creării resurselor financiare necesare aplicării schemei de sprijin.

Art. 4. - Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi va fi folosită în derularea prezentului contract.

Art. 5. - Orice modificare a contribuţiei prevăzute la art. 3 conduce la aplicarea acesteia începând cu data intrării în vigoare menţionată în ordinul prevăzut la art. 4, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale la prezentul contract.

Art. 6. - Plătitorul de contribuţie transmite lunar administratorului schemei de sprijin, până la data de 10 a fiecărei luni, cantitatea totală de energie electrică facturată la consumatori, inclusiv cea consumată la locurile de consum proprii şi/sau cea exportată în luna anterioară.

Art. 7. - Administratorul schemei de sprijin are dreptul să solicite verificarea cantităţilor de energie electrică comunicate conform prevederilor art. 6 de plătitorul de contribuţie.

Art. 8. - În cazul în care la verificarea prevăzută la art. 7 administratorul schemei de sprijin constată diferenţe între cantitatea comunicată de plătitorul de contribuţie şi cea facturată ca fiind extrasă din reţeaua electrică de transport şi/sau de distribuţie şi/sau direct de la barele centralelor, administratorul schemei de sprijin solicită informaţii plătitorului respectiv, iar în cazul în care explicaţiile primite nu sunt clarificatoare, administratorul schemei de sprijin comunică ANRE situaţia înregistrată, solicitând verificarea informaţiilor primite.

Art. 9. - Administratorul schemei de sprijin determină suma lunară de plată datorată de către plătitorul de contribuţie, pe baza cantităţilor de energie electrică comunicate de plătitorul de contribuţie în conformitate cu prevederile art. 6 şi a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin ordin emis de ANRE, în vigoare la data realizării consumului de energie electrică.

Art. 10. - (1) Administratorul schemei de sprijin emite factura de plată a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă către plătitorul de contribuţie şi o transmite acestuia, în termen de maximum 15 zile de la ultima zi a fiecărei luni.

(2) în cazul în care plătitorul de contribuţie transmite cu întârziere datele necesare facturării, termenul de emitere şi transmitere a facturii se poate prelungi corespunzător, dar nu cu mai mult de 5 zile, termenele de plată rămânând neschimbate.

Art. 11. - Plătitorul de contribuţie plăteşte facturile transmise de administratorul schemei de sprijin în termen de maximum 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai târziu de data de 25 a fiecărei luni următoare celei de consum.

Art. 12. - Plătitorul de contribuţie care introduce în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanţii de origine şi vândută consumatorilor de energie electrică din România, poate beneficia de returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, conform dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, dacă există un acord bilateral de recunoaştere a garanţiei de origine dintre România şi ţara de provenienţă a energiei, membră a Uniunii Europene, conform dispoziţiilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă.

Art. 13. - Plătitorul de contribuţie poate solicita administratorului schemei de sprijin returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă în termen de maximum 60 de zile de la ultima zi a fiecărei luni în care au fost tranzacţionate cantităţile de energie electrică prevăzute la art. 12.

Art. 14. - Pentru a beneficia de returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă prevăzută la art. 13, solicitarea transmisă de plătitorul de contribuţie către administratorului schemei de sprijin trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

a) garanţiile de origine pentru certificarea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, introduse în România;

b) documente care să ateste vânzarea energiei electrice prevăzute la lit. a) direct consumatorilor de pe teritoriul României [cel puţin ultimele facturi privind achiziţia şi vânzarea energiei electrice prevăzute la lit. a), precum şi copiile contractelor de vânzare-cumpărare/furnizare în care să fie specificată în clar achiziţia respectivei energii produse în cogenerare de înaltă eficienţă, certificată, din import];

c) dovada (extras de cont) care să ateste că furnizorul a achitat contribuţia respectivă şi că nu are obligaţii de plată restante către administratorul schemei de sprijin rezultate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Art. 15. - În situaţia în care furnizorul respectiv a transmis toate documentele prevăzute la art. 14, administratorul schemei de sprijin are obligaţia de a returna, pe baza facturii primite de la furnizor, contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării furnizorului, conform dispoziţiilor art. 13.

Art. 16. - Plătitorul de contribuţie poate fi obligat să constituie/să actualizeze o garanţie financiară, corespunzătoare plăţii contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aşa cum a fost comunicată de către administratorul schemei de sprijin, în baza şi în situaţiile prevăzute într-o procedură emisă de administratorul schemei de sprijin şi aprobată de ANRE.

Art. 17. - Administratorul schemei de sprijin poate executa garanţia financiară, în condiţiile procedurii emise de administratorul schemei de sprijin şi aprobate de ANRE.

Art. 18. - În cazul neachitării până la data scadenţei a facturilor emise în condiţiile prezentului contract de către una dintre părţi, partea în culpă are obligaţia să plătească dobânzi penalizatoare pentru întârzierea la plată, egale cu nivelul dobânzii de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere după data scadenţei, până în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

5. Obligaţiile administratorului schemei de sprijin

Art. 19. - Administratorul schemei de sprijin are următoarele obligaţii:

a) să stabilească contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă necesar a fi plătită de plătitorul de contribuţie, conform prevederilor art. 9;

b) să emită facturile şi să le transmită plătitorului de contribuţie, conform prevederilor art. 10;

c) să returneze plătitorului de contribuţie contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, pentru energia electrică importată produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene şi certificată prin garanţii de origine, conform dispoziţiilor art. 15;

d) să plătească dobânzi penalizatoare pentru întârzierea la plată, conform prevederilor art. 18, pentru neachitarea la data scadentă a facturii referitoare la returnarea contravalorii contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, pentru energia electrică importată produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene şi certificată prin garanţii de origine, conform dispoziţiilor art. 15.

6. Drepturile administratorului schemei de sprijin

Art. 20. - Administratorul schemei de sprijin are următoarele drepturi:

a) să calculeze şi să încaseze de la plătitorul de contribuţie contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, conform prevederilor art. 11;

b) să solicite plătitorului de contribuţie constituirea/actualizarea garanţiilor financiare conform prevederilor art. 16, respectiv să execute garanţia financiară conform prevederilor art. 17;

c) să încaseze de ta plătitorul de contribuţie dobânzi penalizatoare pentru întârzierea la plată a facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor art. 18;

d) Să solicite furnizorului plătitor de contribuţie care solicită returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă existenţa garanţiilor de origine pentru cantităţile de energie electrică importate, produse în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene şi vândute consumatorilor de energie electrică din România, precum şi a documentelor care să ateste vânzarea energiei electrice pe teritoriul României, conform prevederilor art. 14;

e) să comunice ANRE diferenţele constatate dintre cantitatea comunicată de plătitorul de contribuţie şi cea facturată de administratorul schemei de sprijin ca fiind extrasă din reţeaua electrică de transport şi/sau de distribuţie de către un furnizor;

f) să notifice ANRE neîndeplinirea de către plătitorul de contribuţie a obligaţiilor instituite în prezentul contract referitoare la constituirea/actualizarea garanţiei financiare sau pentru plata facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, în vederea analizării condiţiilor prevăzute la art. 37 din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţi Hor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013;

g) să iniţieze modificarea şi/sau completarea contractului sau a anexelor la acesta;

h) să solicite plătitorului de contribuţie transmiterea/actualizarea listei cu locurile de consum pentru al căror consum de energie electrică trebuie să plătească contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013.

7. Obligaţiile plătitorului de contribuţie

Art. 21. - Plătitorul de contribuţie are următoarele obligaţii:

a) să transmită lunar administratorului schemei de sprijin, la termen, cantităţile totale de energie electrică facturate consumatorilor/exportate/consumate la locurile de consum proprii în luna anterioară, conform prevederilor art. 6;

b) să plătească lunar, la termen, contravaloarea facturilor primite de la administratorul schemei de sprijin aferente contribuţiilor pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, conform prevederilor art. 11;

c) plătitorul de contribuţie care solicită returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă transmite administratorului schemei de sprijin toate documentele justificative pentru solicitarea de returnare a contribuţiei, conform prevederilor art. 14;

d) să constituie/să actualizeze garanţia financiară, conform prevederilor art. 16;

e)să plătească dobânzi penalizatoare, conform prevederilor art. 18, pentru neachitarea în termen a facturilor emise de administratorul schemei de sprijin;

f) să transmită administratorului schemei de sprijin şi să actualizeze lista cu locurile de consum pentru al căror consum de energie electrică trebuie să plătească contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013. Lista poate fi transmisă în scris pe suport hârtie sau în format electronic.

8. Drepturile plătitorului de contribuţie

Art. 22. - Plătitorul de contribuţie are următoarele drepturi:

a) furnizorul care introduce în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanţie de origine şi vândută consumatorilor de energie electrică din România, poate solicita şi beneficia de returnarea contribuţiei pentru cogenerare, conform prevederilor art. 15, dacă există un acord bilateral de recunoaştere a garanţiei de origine între ţara de provenienţă a energiei, membră a Uniunii Europene, şi România;

b) să încaseze de la administratorul schemei de sprijin dobânzi penalizatoare pentru întârzierea la plată a facturilor emise de plătitorul de contribuţie, conform prevederilor art. 18.

9. Termene şi condiţii de plată

Art. 23. - Plătitorul de contribuţie plăteşte facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor art.11.

Art. 24. - Administratorul schemei de sprijin plăteşte furnizorului care introduce în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene în termen de maximum de 30 de zile de la data primirii solicitării de returnare a contribuţiei, conform prevederilor art. 12 şi 15.

Art. 25. - În cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată prevăzute la art. 11, administratorul schemei de sprijin aplică prevederile art. 16.

Art. 26. - În cazul neîndeplinirii până la data scadenţei prevăzută la art. 24 a obligaţiilor prevăzute la art. 15, administratorul schemei de sprijin are obligaţia să plătească, în afara sumei datorate, dobânzi penalizatoare la această sumă, în conformitate cu prevederile art. 18. Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

Art. 27. - Plata contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă de către plătitorul de contribuţie, precum şi returnarea contribuţiei de către administratorul schemei de sprijin furnizorului care introduce în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene se efectuează în şi din contul bancar specificat de către administratorul schemei de sprijin.

Art. 28. - Părţile confirmă că au agreat reciproc instituţiile bancare prin care să se desfăşoare derularea operaţiunilor bancare. Acestea sunt cele menţionate la pct. 1.

Art. 29. - Plata facturilor va fi efectuată prin orice mijloc legal de plată prevăzut de legislaţia în vigoare. Corespunzător modului de plată utilizat, factura se consideră achitată la data la care banca debitează contul plătitorului sau la data considerată de reglementările în vigoare pentru celelalte mijloace legale de plată.

10. Obligaţii şi garanţii

Art. 30. - Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze pe toată durata contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 31. - Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie în termenii acestui contract.

11. Modificarea circumstanţelor

Art. 32. - Modificarea circumstanţelor reprezintă orice eveniment legislativ de natură să conducă la modificarea clauzelor prezentului contract. Aceasta include introducerea unui nou impozit sau taxe ori o schimbare a cuantumului oricăreia dintre taxele existente.

Art. 33. - În situaţia în care, după data intrării în vigoare a prezentului contract, intervin elemente care privesc părţile şi care atrag modificări ale circumstanţelor iniţiale, părţile vor modifica în mod corespunzător, prin act adiţional, prevederile prezentului contract.

12. Legea aplicabilă - litigii

Art. 34. - Prezentul contract este supus şi interpretat potrivit legislaţiei române.

Art. 35. - Litigiile care decurg din executarea prezentului contract, ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

13. Comunicări şi notificări

Art. 36. - Persoanele de contact autorizate pentru derularea acestui contract sunt menţionate în anexa nr. 2.

Art. 37. - Părţile trebuie să se asigure că persoanele de contact nominalizate în anexa nr. 2 pot fi contactate telefonic sau în alt mod, aşa cum este specificat în anexa nr. 2.

Art. 38. - Fiecare parte trebuie să notifice celeilalte părţi în scris orice schimbare care a apărut cu privire la informaţiile de contact specificate în anexa nr. 2, cu cel puţin 7 zile înainte ca schimbarea să intre în vigoare.

14. Durata contractului

Art. 39. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi rămâne în vigoare până la data de ............ sau până la încetarea/rezilierea contractului din oricare altă cauză, în conformitate cu prevederile pct. 16.

15. Revizuirea contractului

Art. 40. - Contractul încheiat de părţi se poate prelungi, modifica sau completa prin acte adiţionale, inclusiv pentru includerea prevederilor legislative şi de reglementare ulterioare încheierii contractului, la propunerea oricărei părţi.

16. Încetarea contractului şi rezilierea

Art. 41. - Contractul încetează în următoarele situaţii:

a) suspendarea sau retragerea oricărei autorizaţii, licenţe sau aprobări necesare plătitorului de contribuţie pentru a continua în mod legal activităţile sale;

b) părţile convin de comun acord încetarea contractului;

c) ajungerea la termen.

Art. 42. - Neîndeplinirea obligaţiilor din prezentul contract atrage răspunderea civilă a părţii în culpă, în condiţiile legii.

17 Forţa majoră

Art. 43. - Părţile sunt absolvite de orice răspundere în condiţiile art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

18. Confidenţialitate

Art. 44. - Părţile vor considera confidenţiale prevederile prezentului contract, la fel ca şi orice document şi/sau orice informaţie schimbată de părţi în contextul acestui contract. Fac excepţie de la aceste prevederi:

a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului.

19. Daune

Art. 45. - Niciuna dintre părţi nu este responsabilă pentru pierderi sau daune provocate celeilalte părţi, cu excepţia cazurilor în care a acţionat cu intenţie ori cu neglijenţă dovedită.

Art. 46. - Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

20. Nulitatea unei clauze

Art. 47. - Nulitatea uneia sau mai multor prevederi ale prezentului contract nu vor afecta validitatea celorlalte prevederi rămase.

21. Dispoziţii finale

Art. 48. - Prezentul contract a fost redactat şi semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, la data de...............

22. Documentele contractului

Art. 49. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.

 

Administrator schemă de sprijin,

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

Plătitor de contribuţie,

Societatea Comercială ............................

 

ANEXA Nr. 1

la contract

 

Documente de referinţă

 

Reglementările care stau la baza prezentului contract sunt:

1. Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă;

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă;

4. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2009 privind aprobarea Procedurii de urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă de la emitere până la valorificare;

5. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2009 privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de eficienţă înaltă în vederea certificării prin garanţii de origine;

6. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010 privind aprobarea Metodologiei de Stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerare de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional;

8. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2013 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi a preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2014;

9. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă;

10. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă;

11. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.

 

ANEXA Nr. 2

la contract

 

Persoane de contact şi informaţii comerciale

 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

Contact comercial:

Nume:

Telefon:

E-mail:

Plătitorul de contribuţie

Societatea Comercială........................

Contact comercial:

Nume:

Telefon:

E-mail:

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRACT-CADRU

între producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/supracompensării

 

Nr. ....................../.............................

 

1. Părţile contractante

Societatea Comercială .............................., cu sediul în ......................................................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ......., cod unic de înregistrare nr. ………….. cont de virament IBAN utilizat pentru colectarea bonusului ………………...., deschis la  ...................., reprezentată de ………………………. denumită producător de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficientă,

şi

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., societate comercială cu sediul în .............................. str. .............................. nr. ............... sectorul ...., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul .................... cod unic de înregistrare nr. .................. cont de virament IBAN utilizat pentru plata bonusului ………….., deschis la ………….., reprezentată de ………………………………., denumită administrator al schemei de sprijin,

ambele denumite în continuare părţi.

Părţile au convenit următoarele:

2. Definiţii şi documente de referinţă

Art. 1. - (1) Termenii utilizaţi în prezentul contract au semnificaţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Legislaţia aplicabilă prezentului contract este prevăzută în anexa nr. 1.

3. Obiectul contractului

Art. 2. - Obiectul prezentului contract constă în plata de către administratorul schemei de sprijin a contravalorii bonusului lunar, a sumelor pentru bonusul neacordat şi a cuantumului de regularizare a ante-supracompensării, către producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin şi restituirea de către acesta din urmă a sumelor pentru bonusul necuvenit şi pentru supracompensare, conform deciziilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

4. Condiţii de plată a bonusului şi restituirea sumelor pentru bonusul necuvenit şi/sau supracompensare

Art. 3. - Dreptul de a încasa contravaloarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă într-un anumit an intervine numai în situaţia în care producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă este calificat de ANRE, pentru anul respectiv, printr-o decizie de calificare emisă de aceasta în baza Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2003 (Regulamentul de calificare).

Art. 4. - Cantităţile lunare de energie electrică de înaltă eficienţă estimate a beneficia de schema de sprijin, respectiv cantităţile anuale pentru care se acordă bonus se stabilesc de către ANRE conform Regulamentului de calificare.

Art. 5. - Contravaloarea bonusului se acordă lunar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată în Sistemul electroenergetic naţional (SEN) şi vândută pe piaţa concurenţială de energie electrică şi/sau prin contracte reglementate, numai în situaţia în care există grupuri de măsurare care asigură măsurarea orară a cantităţilor vândute de energie electrică, precum şi măsurarea orară a cantităţilor vândute/introduse în reţeaua de transport (gardul centralei) de energie termică.

Art. 6. - Suma lunară facturată de producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă către administratorul schemei de sprijin este determinată de valoarea unitară a bonusului, aprobată de ANRE, şi cantitatea lunară de energie electrică de înaltă eficienţă comunicată lunar de ANRE.

Art. 7. - Producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă întocmeşte şi transmite factura pentru plata bonusului lunar, aferent lunii anterioare, către administratorul schemei de sprijin, până în data de 27 a fiecărei luni.

Art. 8. - În cazul în care facturile prevăzute la art. 7 au fost emise pe baza datelor comunicate de ANRE pentru luna anterioară, administratorul schemei de sprijin achită contravaloarea facturilor primite de la producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, în termen de maximum 30 de zile de la ultima zi a lunii pentru care au fost emise facturile.

Art. 9. - În cazul în care o sumă facturată de către producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă este contestată integral sau în parte de către administratorul schemei de sprijin, acesta înaintează o notă explicativă producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, cuprinzând obiecţiile sale, şi plăteşte suma rămasă necontestată, corespunzătoare datelor comunicate de ANRE, în termenul prevăzut la art. 8.

Art. 10. - Pentru sumele contestate, prevăzute la art. 9, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau prin hotărâre judecătorească a fi datorate producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, administratorul schemei de sprijin plăteşte pe lângă suma datorată şi penalitatea pentru întârziere, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei, până în ziua plăţii (exclusiv).

Art. 11. - În cazul în care din datele determinate şi comunicate de ANRE, prin decizie, în baza Regulamentului de calificare, rezultă o cantitate anuală de energie electrică pentru care producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă avea dreptul să primească bonus mai mare decât cea determinată prin însumarea cantităţilor lunare de energie electrică pentru care a primit bonus lunar, producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă determină contravaloarea cantităţii de energie electrică aferente bonusului neacordat, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării cantităţilor de la ANRE.

Art. 12. - Producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă întocmeşte şi transmite administratorului schemei de sprijin factura de regularizare a cantităţii de energie electrică aferente bonusului neacordat, în termen de 7 zile de la data primirii comunicării cantităţilor stabilite prin decizie a ANRE.

Art. 13. - Administratorul schemei de sprijin achită factura transmisă de producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă ce beneficiază de schema de sprijin prevăzută la art. 12, în termen de 7 zile de la data primirii facturii.

Art. 14. - În cazul în care din datele comunicate de ANRE prin decizie, în baza Regulamentului de calificare, rezultă o cantitate anuală de energie electrică pentru care producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă avea dreptul să primească bonus mai mică decât cea determinată prin însumarea cantităţilor lunare de energie electrică pentru care a primit bonus lunar, inclusiv în cazul invalidării temporare de către ANRE a unei autoevaluări pentru calificare, administratorul schemei de sprijin determină contravaloarea cantităţii de energie electrică pentru care producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă a beneficiat de bonus necuvenit, întocmeşte şi transmite factura de regularizare în termen de 7 zile de la”data primirii comunicării ANRE.

Art. 15. - Producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă achită factura transmisă de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor art. 14, în termen de 7 zile de la primirea facturii, dar nu mai târziu de 15 zile de la comunicarea de către ANRE a deciziilor de calificare.

Art. 16. - Administratorul schemei de sprijin emite şi transmite producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă factura de plată a supracompensării în termen de 7 zile de la data primirii comunicării ANRE referitoare la cuantumul acesteia.

Art. 17. - Producătorul de energie electrică şi termica în cogenerare de înaltă eficienţă ce beneficiază de schema de sprijin are obligaţia achitării facturii de plată a supracompensării în termen de 7 zile de la data primirii facturii emise de către administratorul schemei de sprijin conform prevederilor art. 16, dar nu mai târziu de 15 zile de la comunicarea de către ANRE a cuantumului supracompensării.

Art. 18. - (1) În cadrul analizei de supracompensare, pentru producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă la care nu se constată o supracompensare şi care au avut aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE un bonus mai mic decât bonusul de referinţă, ca rezultat al analizei de ante-supracompensare, se realizează regularizarea sumelor respective, în limita valorii bonusului de referinţă aferent perioadei de evaluare a supracompensării.

(2) Cuantumul regularizării efectuate în conformitate cu alin. (1) se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE, care se comunică producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă respectiv şi administratorului schemei de sprijin.

Art. 19. - Producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă întocmeşte şi transmite administratorului schemei de sprijin factura cuantumului de regularizare a ante-supracompensării, în termen de 7 zile de la data primirii deciziei ANRE.

Art. 20. - Administratorul schemei de sprijin achită factura transmisă de producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă ce beneficiază de schema de sprijin, prevăzută la art. 19, în termen de 7 zile de la data primirii acesteia.

Art. 21. - Producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă poate fi obligat să constituie/actualizeze o garanţie financiară, corespunzătoare plăţii bonusului necuvenit şi supracompensării, aşa cum a fost comunicată de către administratorul schemei de sprijin, în baza şi în condiţiile prevăzute într-o procedură emisă de administratorul schemei de sprijin şi aprobată de ANRE.

Art. 22. - Administratorul schemei de sprijin poate executa garanţia financiară, în condiţiile procedurii emise de administratorul schemei de sprijin şi aprobate de ANRE.

Art. 23. - În cazul neachitării până la data scadenţei a facturilor emise în condiţiile prezentului contract de către una dintre părţi, partea în culpă are obligaţia să plătească dobânzi penalizatoare pentru întârzierea la plată, egale cu nivelul dobânzii de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere după data scadenţei, până în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

Art. 24. - În conformitate cu prevederile art. 3 lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, prevederile art. 16 şi 17 din prezentul contract se aplică producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă după primii 3 ani de acordare a bonusului.

5. Obligaţiile administratorului schemei de sprijin

Art. 25. - Administratorul schemei de sprijin are următoarele obligaţii:

a) să plătească contravaloarea facturilor primite conform prevederilor art. 7 de la producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, în termenul prevăzut la art. 8, din contul bancar deschis în acest scop;

b) să plătească contravaloarea facturilor primite conform prevederilor art. 12 de la producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, în termenul prevăzut la art. 13, din contul bancar deschis în acest scop;

c) să plătească contravaloarea facturilor primite conform prevederilor art. 19 de la producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, în termenul prevăzut la art. 20, din contul bancar deschis în acest scop;

d) să determine contravaloarea bonusului necuvenit, să emită şi să transmită factura de regularizare producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, conform prevederilor art. 14;

e) să emită şi să transmită producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă factura de plată a supracompensării, conform prevederilor art. 16;

f) să plătească dobânzi penalizatoare pentru întârzierea la plată conform prevederilor art. 23;

g) să anunţe ANRE în cazul în care constată lipsa echipamentelor de măsurare adecvate la producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficientă.

6. Drepturile administratorului schemei de sprijin

Art. 26. - Administratorul schemei de sprijin are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea aferentă bonusului necuvenit şi supracompensării achitată de producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă ce beneficiază de schema de sprijin, conform prevederilor art. 15 şi 17;

b) să calculeze şi să încaseze dobânzi penalizatoare pentru întârzierea la plată conform prevederilor art. 23;

c) să iniţieze modificarea şi/sau completarea contractului sau a anexelor acestuia;

d) să solicite producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă constituirea/actualizarea garanţiilor financiare, conform prevederilor art. 21, respectiv să execute garanţia financiară conform prevederilor art. 22;

e) să verifice existenta echipamentelor de măsurare la producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă.

7. Obligaţiile producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă

Art. 27. - Producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă are următoarele obligaţii:

a) să instaleze echipamente de măsurare necesare pentru stabilirea cantităţii de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă, conform legislaţiei în vigoare. Începând cu data de 1 ianuarie 2013 este obligatorie existenţa echipamentelor de măsurare necesare pentru stabilirea cantităţii de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă;

b) să achite administratorului schemei de sprijin contravaloarea bonusului necuvenit şi a supracompensării, conform prevederilor art. 15 şi 17;

c) să plătească administratorului schemei de sprijin dobânzi penalizatoare, conform prevederilor art. 23;

d) să constituie/să actualizeze garanţiile financiare conform prevederilor art. 21.

8. Drepturile producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă

Art. 28. - Producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă are următoarele drepturi:

a) să întocmească şi să transmită administratorului schemei de sprijin facturile pentru încasarea bonusului, conform dispoziţiilor art. 7;

b) să determine contravaloarea bonusului neacordat, să întocmească şi să transmită administratorului schemei de sprijin factura de regularizare a cantităţii de energie electrică aferente bonusului neacordat, conform prevederilor art. 11 şi 12;

c) să încaseze lunar de la administratorul schemei de sprijin contravaloarea bonusului pentru cantităţile de energie electrică comunicate de ANRE, conform prevederilor art. 8, cu respectarea prevederilor art. 9, 10 şi 11;

d) să încaseze de la administratorul schemei de sprijin contravaloarea bonusului neacordat, conform prevederilor art. 13;

e) să încaseze de la administratorul schemei de sprijin cuantumul de regularizare a ante-supracompensării, conform prevederilor art. 20;

f) să încaseze dobânzi penalizatoare pentru întârzierea la plată a facturilor emise conform prevederilor art. 7, 12 şi 18 pentru plata bonusului lunar şi a bonusului neacordat şi a cuantumului de regularizare a ante-supracompensării în conformitate cu prevederile art. 23.

9. Termene şi condiţii de plată

Art. 29. - Administratorul schemei de sprijin achită pentru luna anterioară contravaloarea facturilor primite de la producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, în termen de maximum 30 de zile de la ultima zi a acestei luni, conform dispoziţiilor art. 8.

Art. 30. - Administratorul schemei de sprijin achită factura de regularizare aferentă bonusului neacordat, respectiv cea aferentă cuantumului de regularizare a ante-supracompensării, transmise de producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă conform dispoziţiilor art. 13, respectiv art. 18, în termen de 7 zile de la data primirii facturii, dar nu mai târziu de 15 zile de la data comunicării de către AN RE a deciziilor de calificare, respectiv de aprobare a cuantumului regularizării.

Art. 31. - Producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă achită factura aferentă bonusului necuvenit transmisă de administratorul schemei de sprijin conform dispoziţiilor art. 15, în termen de 7 zile de la data primirii facturii, dar nu mai târziu de 15 zile de la data comunicării de către ANRE a deciziilor de calificare.

Art. 32. - Producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă achită factura aferentă supracompensării transmisă de administratorul schemei de sprijin, conform dispoziţiilor art. 17, în termen de 7 zile de la data primirii facturii, dar nu mal târziu de 15 zile de la data comunicării de către ANRE a cuantumului supracompensării.

Art. 33. - Plata bonusului de către administratorul schemei de sprijin şi restituirea sumelor pentru bonusul necuvenit şi/sau supracompensare de către producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă se efectuează din şi în contul bancar specificat de către administratorul schemei de sprijin.

Art. 34. - Părţile confirmă că au agreat reciproc instituţiile bancare prin care să se desfăşoare derularea plăţilor. Acestea sunt cele menţionate la pct. 1 sau, în cazul producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, banca specificată în facturile emise de acesta în baza prezentului contract.

Art. 35. - Plata facturilor va fi efectuată prin orice mijloc legal de plată prevăzut de legislaţia în vigoare. Factura se consideră achitată la data la care banca debitează contul plătitorului sau la data considerată de reglementările în vigoare pentru celelalte mijloace egale de plată.

10. Obligaţii şi garanţii

Art. 36. - Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze pe toată durata contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 37. - Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie în termenii acestui contract.

11. Modificarea circumstanţelor

Art. 38. - Modificarea circumstanţelor reprezintă orice eveniment legislativ de natură să conducă la modificarea clauzelor prezentului contract. Aceasta include introducerea unui nou impozit sau unei noi taxe ori o schimbare a cuantumului oricăreia dintre taxele existente.

Art. 39. - În situaţia în care, după data intrării în vigoare, intervine o modificare de circumstanţe, părţile vor modifica în mod corespunzător, prin act adiţionai, prevederile prezentului contract.

12. Legea aplicabilă - litigii

Art. 40. - Prezentul contract este supus şi interpretat potrivit legislaţiei române.

Art. 41. - Litigiile care decurg din executarea contractului perfectat, ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

13. Comunicări şi notificări

Art. 42. - Persoanele de contact autorizate pentru derularea prezentului contract sunt menţionate în anexa nr. 2.

Art. 43. - Părţile trebuie să se asigure că persoanele de contact nominalizate în anexa nr. 2 pot fi contactate telefonic sau în alt mod, aşa cum este specificat în anexa nr. 2.

Art. 44. - Fiecare parte trebuie să notifice celeilalte părţi în format scris orice schimbare care a apărut cu privire la informaţiile de contact specificate în anexa nr. 2, cu cel puţin 7 zile înainte ca schimbarea să intre în vigoare.

14. Durata contractului

Art. 45. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi rămâne în vigoare până la data de ..................... sau până la încetarea/rezilierea contractului din oricare altă cauză, în conformitate cu prevederile pct. 16.

15. Revizuirea contractului

Art. 46. - Contractul încheiat de părţi se poate prelungi, modifica sau completa prin acte adiţionale, inclusiv pentru includerea prevederilor legislative şi de reglementare ulterioare încheierii contractului, la propunerea oricărei părţi.

16. Încetarea contractului

Art. 47. - Contractul încetează în următoarele situaţii:

a) suspendarea sau retragerea oricărei autorizaţii, licenţe sau aprobări necesare producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă pentru a continua în mod legal activităţile sale comerciale;

b) părţile convin de comun acord încetarea contractului;

c) ajungerea la termen.

Art. 48. - Neîndeplinirea obligaţiilor din prezentul contract atrage răspunderea civilă a părţii în culpă, în condiţiile legii.

17. Forţa majoră

Art. 49. - Părţile sunt absolvite de orice răspundere în condiţiile art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

18. Confidenţialitate

Art. 50. - Părţile vor considera confidenţiale prevederile prezentului contract, la fel ca şi orice document şi/sau orice informaţie schimbată de părţi în contextul acestui contract. Fac excepţie de la aceste prevederi;

a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului.

19. Daune

Art. 51. - Niciuna dintre părţi nu este responsabilă pentru pierderi sau daune provocate celeilalte părţi, cu excepţia cazurilor în care a acţionat cu intenţie ori cu neglijenţă dovedită.

Art. 52. - Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

20. Nulitatea unei clauze

Art. 53. - Nulitatea uneia sau mai multor prevederi ale prezentului contract nu vor afecta validitatea celorlalte prevederi rămase.

21. Dispoziţii finale

Art. 54. - Prezentul contract a fost redactat şi semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, la data de........

22. Documentele contractului

Art. 55. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.

 

Producător de energie electrică şl termică în cogenerare de înaltă eficienţă

.....................................................

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.

.....................................................

 

ANEXA Nr. 1

la contract

 

Documente de referinţă

 

Reglementările care stau la baza prezentului contract sunt:

1. Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă;

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă;

4. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2009 privind aprobarea Procedurii de urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă de la emitere până la valorificare;

5. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2009 privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de eficienţă înaltă în vederea certificării prin garanţii de origine;

6. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010 privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerare de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional;

8. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2013 privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2014 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de bonus;

9. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2013 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2014;

10. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cu completările ulterioare;

11. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă;

12. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă;

13. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.

 

ANEXA Nr. 2

la contract

 

Persoane de contact şi informaţii comerciale

 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

Contact comercial:

Nume:

Telefon:

E-mail:

Producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă

Societatea Comercială........................

Contact comercial:

Nume:

Telefon:

E-mail:

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE PARŢIALE DIN DATA DE 25 MAI 2014

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

 

Având în vedere prevederile art. 131-17, ale art. 19-21, precum şi ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (9), art. 15 alin. (4) şi al art. 16 alin. (12) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Biroului Electorat Central,

Ana Maria Patru

Membri:

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 11 aprilie 2014.

Nr. 1/H.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Birourile electorale sunt organizate şi funcţionează potrivit dispoziţiilor titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Birourile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare au obligaţia de a îndeplini toate sarcinile şi măsurile prevăzute în hotărârile, deciziile şi circularele Biroului Electoral Central.

Art. 2. - (1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni români cu drept de vot. Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi membri ai birourilor electorale.

(2) în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat.

(3) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie.

(4) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

(5) în sensul prezentului regulament, prin membri ai birourilor electorale se înţelege şi preşedinţii şi locţiitorii acestora.

Art. 3. - (1) Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau mai multe birouri electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014.

(2) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii birourilor electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral.

(3) Reprezentanţii în birourile electorale ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.

Art. 4. - (1) înlocuirea membrilor birourilor electorale se realizează numai cu aprobarea birourilor electorale ierarhic superioare.

(2) Birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri.

Art. 5. - (1) Preşedintele biroului electoral îndeplineşte pe lângă atribuţiile prevăzute de lege şi următoarele sarcini:

a) convoacă şi conduce şedinţele biroului electoral; în acest scop deschide şedinţele biroului electoral, verifică existenţa cvorumului prevăzut la art. 6 alin. (1), suspendă şi închide şedinţele biroului electoral;

b) asigură şi menţine ordinea cu respectarea prezentului regulament, dă cuvântul, supune la vot, numără voturile exprimate în şedinţele biroului electoral şi anunţă rezultatele votului;

c) avizează listele de prezenţă a membrilor biroului electoral şi a personalului tehnic auxiliar;

d) urmăreşte redactarea corespunzătoare a tuturor actelor biroului electoral, ia măsuri pentru afişarea deciziilor adoptate şi pentru transmiterea acestora către părţile interesate;

e) urmăreşte întocmirea la timp a proceselor-verbale ale şedinţelor biroului electoral;

f) semnează corespondenţa biroului electoral şi ia măsuri pentru transmiterea acesteia.

            (2) în lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitor.

 

CAPITOLUL II

Şedinţele birourilor electorale

 

Art. 6. - (1) Şedinţele birourilor electorale se desfăşoară numai în prezenţa a jumătate plus unu din membrii care le compun.

(2) Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor electorale este obligatorie sub sancţiunea stabilită pentru contravenţia prevăzută la art. 50 lit. q) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în cazuri temeinic justificate, preşedinţii birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la şedinţă.

Art. 7. - (1) Convocarea membrilor birourilor electorale în şedinţă se face de către preşedinte, telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată.

(2) în convocare se precizează ora, motivul, locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică problemele ce sunt propuse a fi luate în discuţie.

Art. 8. - (1) înainte de începerea şedinţei, preşedintele biroului electoral are obligaţia verificării cvorumului de şedinţă, prevăzut la art. 6 alin. (1).

(2) Preşedintele biroului electoral supune la vot proiectul ordinii de zi a şedinţei care se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(3) înainte de aprobarea ordinii de zi preşedintele biroului electoral este obligat să supună votului toate propunerile de modificare sau de completare a ordinii de zi formulate de membrii biroului electoral.

(4) Dacă propunerile de modificare sau completare a ordinii de zi sunt aprobate, preşedintele este obligat să supună dezbaterii biroului electoral problemele care fac obiectul acestora.

Art. 9. - (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii biroului electoral în ordinea înscrierii.

(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea biroului electoral, la propunerea unuia dintre membri.

(3) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.

(4) în luările de cuvânt, membrii birourilor electorale se limitează strict la problema pusă în discuţie.

(5) Preşedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.

(6) La finalul dezbaterilor privind o problemă înscrisă pe ordinea de zi, preşedintele biroului electoral aduce la cunoştinţă membrilor obiectul votului.

Art. 10. - (1) Actele birourilor electorale sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(2) Votul se exprimă deschis prin ridicarea mâinii.

(3) Votul poate fi numai “pentru” sau “Împotrivă”.

(4) în caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.

(5) Preşedintele aduce la cunoştinţă rezultatul votului, care va fi consemnat în procesul-verbal de şedinţă cu indicarea pentru fiecare membru al biroului electoral a soluţiei pentru care a optat.

(6) Deciziile sau hotărârile, după caz, se semnează de toţi membrii biroului electoral.

(7) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea deciziei sau a hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1). Motivele care au împiedicat semnarea sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţă.

Art. 11. - (1) Deciziile se aduc la cunoştinţă publică, după caz, prin afişare la sediile birourilor electorale, pe site-ul propriu, prin comunicare sau prin orice mijloc de publicitate şi se comunică părţilor interesate.

(2) Hotărârile se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - (1) Birourile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor, contestaţiilor şi a cererilor privind procesul electoral pe care le primesc, precum şi a deciziilor şi hotărârilor adoptate.

            (2) După fiecare şedinţă, birourile electorale întocmesc un proces-verbal de şedinţă care se semnează de preşedinte şi persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului electoral.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 13. – (1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul al Biroului Electoral Central şi al birourilor electorale de circumscripţie se afişează la sediile acestora şi este respectată cu stricteţe. Acesta nu poate avea mai puţin de 6 ore şi trebuie fixat între orele 09,00-17,00.

(2) în zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa lor, Biroul Electoral Central, respectiv birourile electorale de circumscripţie îşi încep programul de lucru cu publicul la ora 09,00 şi îl încheie la ora 24,00.

(3) în ziua votării, Biroul Electoral Central şi birourile electorale de circumscripţie asigură permanenţa pe întreaga durată a votării.

Art. 14. - (1) Biroul Electoral Central are un purtător de cuvânt desemnat dintre membrii acestuia de către preşedinte.

(2) Purtătorii de cuvânt ai birourilor electorale de circumscripţie sunt desemnaţi dintre membrii acestora prin decizii ale birourilor electorale.

(3) Purtătorul de cuvânt este singurul membru al biroului electoral abilitat să asigure legătura acestuia cu mass-media.

Art. 15. - Preşedintele Biroului Electoral Central sau preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie pot desemna una sau mai multe persoane din aparatul de lucru al acestora pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discuţie.

Art. 16. - Soluţionarea în timpul votării de către biroul electoral al secţiei de votare a solicitărilor, cererilor, sesizărilor sau a altor incidente se face pe loc, fără suspendarea votării.

Art. 17. - (1) Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea după 48 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor legale.

(2) Birourile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea după predarea materialelor rezultate din procesul electoral, la data stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.