MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 288/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 288         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 aprilie 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

17. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite Romāniei la nivelul Uniunii Europene

 

290. - Hotărāre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

291. - Hotărāre pentru completarea Hotărārii Guvernului nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind īncetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Lunca-Valea Lungă

 

568. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor

 

ORDONANŢE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite Romāniei la nivelul Uniunii Europene

 

Avānd īn vedere necesitatea utilizării urgente şi eficiente a fondurilor provenite din vānzarea certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră şi instituirea unui mecanism flexibil de finanţare a proiectelor din sumele obţinute īn urma comercializării certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră din sectorul aviaţiei, astfel īncāt şi această sursă de finanţare să contribuie la creşterea economică,

avānd īn vedere necesitatea asigurării transportului elevilor din localităţile izolate din mediul rural către unităţile de īnvăţămānt din centrele de comună sau către cele mai apropiate unităţi de īnvăţămānt din mediul urban,

luānd īn considerare că, īn multe cazuri, īn mediul rural, distanţa dintre localitatea de domiciliu a elevului şi cea īn care se află şcoala este destul de mare, iar unele unităţi de īnvăţămānt nu au mijloace de transport pentru transportul elevilor sau, īn cele īn care există astfel de mijloace de transport, acestea sunt vechi, poluante, punānd īn pericol integritatea fizică şi psihică a elevilor, afectānd şi mediul īnconjurător,

īn vederea asigurării egalităţii de şanse la īnvăţătură pentru toţi elevii şi ţinānd seama de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii a căror reglementare este necesară şi nu poate 11 amānată,

avānd īn vedere necesitatea transportului sportivilor şi al colectivelor tehnice la competiţiile interne şi internaţionale,

luānd īn considerare economiile care s-ar realiza la bugetul statului prin renunţarea la īnchirierea mijloacelor de transport pentru deplasările la competiţiile sportive,

avānd īn vedere că mijloacele de transport de care dispun cluburile sportive sunt uzate şi nu mai prezintă siguranţă pentru transportul sportivilor şi al colectivelor tehnice,

īn vederea asigurării de şanse egale de participare pentru toţi sportivii la competiţiile naţionale şi internaţionale,

pentru eliminarea dezavantajelor privind deplasarea la competiţiile naţionale şi internaţionale a sportivilor proveniţi de la cluburile sportive şcolare faţă de sportivii proveniţi din mediul privat,

īn temeiul art. 115 alin, (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite Romāniei la nivelul Uniunii Europene, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011. aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Contravaloarea īn lei a sumelor obţinute īn urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, īn conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează după cum urmează:

a) 70% din suma brută se virează de către gestionarul contului, īn termen de 5 zile lucrătoare de la data schimbului valutar, Ministerului Transporturilor;

b) 30% din suma brută se virează de către gestionarul contului, īn termen de 5 zile lucrătoare de la data schimbului valutar, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.”

2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Pentru punerea īn aplicare a prevederilor alin. (1), se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).”

3. După articolul 122 se introduc cinci noi articole, articolele 123-127, cu următorul cuprins:

“Art. 123. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, īn anul 2014, din sumele obţinute īn urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 90.300 mii lei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru achiziţionarea de microbuze, astfel:

a) pentru dotarea unităţilor administrativ-teritoriale, īn vederea transportului elevilor din unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat din mediul rural;

b) pentru dotarea unităţilor administrativ-teritoriale, īn vederea asigurării mijloacelor de transport unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar care au īn structură şi secţii de club sportiv şcolar, necesare deplasărilor sportivilor şi colectivelor tehnice aferente la competiţiile sportive interne şi internaţionale.

(2) Pentru punerea īn aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice răspunde de modul de utilizare, īn conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).

(4) Toate costurile legate de utilizarea acestor microbuze vor fi suportate din bugetele proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale.

(5) Repartizarea microbuzelor către unităţile administrativ-teritoriale se va face prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 124. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, īn anul 2014, din sumele obţinute īn urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 20.600 mii lei Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru achiziţionarea de microbuze şi autocare necesare dotării unităţilor aflate īn subordinea acestuia, īn vederea asigurării mijloacelor de transport necesare deplasărilor sportivilor şi colectivelor tehnice aferente la competiţiile sportive interne şi internaţionale.

(2) Pentru punerea īn aplicare a prevederi/or alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).

(3) Ministerul Tineretului şi Sportului răspunde de modul de utilizare, īn conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).

(4) Toate costurile legate de utilizarea acestor microbuze şi autocare vor fi suportate din bugetele proprii ale unităţilor aflate īn subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

(5) Repartizarea mijloacelor de transport către unităţile prevăzute la alin. (1) se va face prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

Art. 125. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, īn anul 2014, din sumele obţinute īn urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 20.100 mii lei Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru achiziţionarea de microbuze şi autocare necesare dotării cluburilor sportive şcolare şi a cluburilor sportive studenţeşti, aflate īn subordinea/ coordonarea acestuia, īn vederea asigurării mijloacelor de transport necesare deplasărilor sportivilor şi colectivelor tehnice aferente la competiţiile sportive interne şi internaţionale.

(2) Pentru punerea īn aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).

(3) Ministerul Educaţiei Naţionale răspunde de modul de utilizare, īn conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).

(4) Toate costurile legate de utilizarea acestor microbuze şi autocare vor fi suportate din bugetele proprii ale unităţilor aflate īn subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

(5) Repartizarea mijloacelor de transport către unităţile prevăzute la alin. (1) se va face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 126. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, īn anul 2014, din sumele obţinute īn urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 22.315 mii lei Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru finanţarea proiectului «Transformarea autobuzelor din funcţionarea Diesel īn funcţionare cu gaz petrolier lichefiat» īn municipiul Ploieşti.

(2) Pentru punerea īn aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).

(3) Suma prevăzută la alin. (1) este alocată bugetului local al municipiului Ploieşti, la solicitare, īn baza contractului de finanţare īncheiat, īn condiţiile legii, īntre municipiul Ploieşti şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

(4) Toate costurile legate de īntreţinerea şi funcţionarea acestor autobuze vor fi suportate din bugetul local al municipiului Ploieşti.

(5) Municipiul Ploieşti beneficiar al proiectului prevăzut la alin. (1) are următoarele obligaţii:

a) să atribuie contractele de achiziţie publică de furnizare, servicii sau lucrări prin aplicarea procedurilor de achiziţii publice, īn condiţiile legii;

b) să īncheie contractele;

c) să implementeze contractele;

d) să certifice cheltuielile;

e) să efectueze plăţile.

(6) Ordonatorul principal de credite al municipiului Ploieşti răspunde de modul de utilizare, īn conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).

Art. 127. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, īn anul 2014, din sumele obţinute” īn urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 44.630 mii lei Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru finanţarea proiectului «implementarea unui sistem de transport cu bicicleta īn zona centrală a municipiului Bucureşti».

(2) Pentru punerea īn aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).

(3) Suma prevăzută la alin. (1) este alocată bugetului propriu al municipiului Bucureşti, la solicitare, īn baza contractului de finanţare īncheiat, īn condiţiile legii, īntre municipiul Bucureşti şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

(4) Toate costurile legate de īntreţinerea şi funcţionarea sistemului de transport cu bicicleta vor fi suportate din bugetul propriu al municipiului Bucureşti.

(5) Municipiul Bucureşti beneficiar al proiectului prevăzut la alin. (1) are următoarele obligaţii:

a) să atribuie contractele de achiziţie publică de furnizare, servicii sau lucrări prin aplicarea procedurilor de achiziţii publice, īn condiţiile legii;

b) să īncheie contractele;

c) să implementeze contractele; d) să certifice cheltuielile;

e) să efectueze plăţile.

(6) Ordonatorul principal de credite al municipiului Bucureşti răspunde de modul de utilizare, īn conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).”

4. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Din sumele obţinute īn urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) şi art. 11 alin. (1), se alocă anual sume pentru finanţarea proiectelor potrivit art. 12, respectiv potrivit art. 11 alin. (3), după caz.

(2) După aprobarea sumelor anuale alocate acestora potrivit art. 11 alin. (3) şi art. 12, ministerele beneficiare vor solicita Ministerului Finanţelor Publice virarea, la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat, a sumelor aprobate, după caz.”

Art. II. - Pānă la intrarea īn vigoare a hotărārii Guvernului prevăzute la art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite Romāniei la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează gestionarul contului s㔠reţină sumele īn contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul finanţelor publice,

Attila György,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru īnvăţămānt superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 17.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă īn valoare totală de 857.600 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie īn bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice pe anul 2014, pentru sprijinirea familiilor şi persoanelor singure prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, aflate īn situaţii de necesitate cauzate de incendii, explozie produsă īntr-un bloc de locuinţe, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 290.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Adresa

Judeţul

Suma - lei -

1

Bīrlan Ionela

Municipiul Piteşti, str. Matei Basarab nr. 28, bl. D28, sc. A, ap. 18

Argeş

1.000

2

Codreanu Adrian

Comuna Bascov, satul Valea Ursului, str. Salcāmilor nr. 31

Argeş

1.000

3

Nedelea Ileana

Municipiul Piteşti, Bd. Libertăţii nr. 4, bl. 12A, sc. A, ap. 8

Argeş

4.000

4

Costin Elena

Municipiul Bacău, str. Mircea Eliade, bl. 2, sc. D, ap. 19

Bacău

2.000

5

Dediu Ion

Municipiul Bacău. str. Banca Naţională, bl. 29, sc. B, ap. 5

Bacău

4.000

6

Ianău Petrişor

Municipiul Bacău, Str. Orizontului, bl. 11, sc. B, ap. 15

Bacău

2.000

7

Ceaunaş Elena

Comuna Măgura, satul Măgura

Bacău

3.500

8

Apostolescu Eugen

Comuna Măgireşti, satul Şesuri

Bacău

2.500

9

Matei Aneta

Comuna Coţofăneşti, satul Coţofăneşti

Bacău

2.500

10

Cozma Lăcrămioara

Municipiul Bacău, Str. Turbinei nr. 17

Bacău

1.500

11

Vīnătoru Elena

Municipiul Bacău, Str. Republicii nr. 62, bl, 62, sc. A, ap. 1

Bacău

3.500

12

Nistor Ionel

Municipiul Oradea, Str. Sucevei nr. 69, ap. 5

Bihor

1.500

13

Ivan Albina

Comuna Dumitriţa, satul Budacu de Sus, nr. 362

Bistriţa-Năsăud

4.000

14

Maravela Teodora

Municipiul Brăila, str. Ştefan Secăreanu nr. 2A

Brăila

5.000

15

Coman Giorgel

Municipiul Brăila, str. Hipodrom nr. 42, bl. B13, ap. 73

Brăila

1.000

16

Mihalcea Rada

Municipiul Brăila, Str. Rahovei nr. 369

Brăila

5.000

17

Caţica Leonard Florin

Municipiul Brăila, Aleea Narciselor nr. 1, bl. R8, ap. 103

Brăila

3.000

18

Onofrei Maria

Municipiul Botoşani, Str. Plopilor nr. 12

Botoşani

3.500

19

Dogaru Mi reia

Comuna Cochirleanca, satul Roşioru

Buzău

500

20

Bīşcă Violeta

Comuna Cochirleanca, satul Cochirleanca

Buzău

500

21

Drăgan Elena

Comuna Cochirleanca, satul Boboc

Buzău

2.000

22

Ispas Elena

Comuna Cochirleanca, satul Boboc

Buzău

1.000

23

Porumb Ioana

Comuna Cochirleanca, satul Boboc

Buzău

1.000

24

Munteanu Ioana Luiza

Oraşul Pătārlagele, satul Muscel, nr. 83

Buzău

1.500

25

Bălan Elena

Comuna Vemeşti, satul Săsenii pe Vale

Buzău

2.000

26

Neacşu Viorel

Comuna Vemeşti, satul Cāndeşti

Buzău

2.500

27

Şoarice Cristina

Municipiul Buzău, Aleea Centrală, bl. 12A, et. 1, ap. 40

Buzău

1.000

28

Bădoiu Mana

Municipiul Buzău, Aleea Centrală, bl. 12A, et. 1, ap. 38

Buzău

1.000

29

Cioroiu Lenuţa

Comuna Gherăseni, satul Gherăseni

Buzău

1.000

30

Toader Costal Mihail

Comuna Gherăseni, satul Gherăseni

Buzău

1.000

31

SIabu Corina Nela

Comuna Bălăceanu, satul Bălăceanu

Buzău

1.500

32

Neagu Filofteia

Comuna Cochirleanca, satul Roşioru

Buzău

1.000

33

Ene G. Ion

Comuna Gherăseni

Buzău

1.000

34

Bănuţă Gheorghe

Comuna Gherăseni, satul Gherăseni

Buzău

1.500

35

Ene I. Ion

Comuna Gherăseni

Buzău

1.000

36

Gioabă Mariana

Comuna Căneşti, satul Şuchea

Buzău

1.000

37

Dumitru Lucian Sandu

Comuna Căneşti, satul Şuchea

Buzău

1.000

38

Boţoacă Mariana

Comuna Căneşti, satul Gonţeşti

Buzău

1.000

39

Despa Ion

Comuna Căneşti, satui Şuchea

Buzău

1.000

40

Radu Nicuşor

Comuna Căneşti, satul Negoşina

Buzău

1.500

41

Stoica Tanţu

Comuna Gherăseni, satul Gherăseni

Buzău

300

42

Ioniţă Dumitru

Municipiul Buzău, Str. Şantierului nr. 27

Buzău

1.500

43

Stīngă Iulian Laurenţiu

Municipiul Buzău, cartier Micro V, bl. 14, sc. A, et. 2, ap. 12

Buzău

1.500

44

Mădulărea Bănică

Municipiul Buzău, Aleea Industriei nr. 7, bl. Nefamilişti, et. 1, ap. 17

Buzău

1.500

45

Marin Victoria

Municipiul Buzău, Aleea Centrală, bl. 13A, et. 1, ap. 31

Buzău

500

46

Ursache Florin George

Municipiul Buzău, cartier Crāng 2, bl. 6C, ap. 1

Buzău

5.000

47

Dobrică Cornel Nicuşor

Municipiul Buzău, str. Lupeni nr. 76

Buzău

1.000

48

Dumitrescu Florentina

Municipiul Buzău, str. Simila nr. 19

Buzău

1.000

49

Niţu Maria

Comuna Topliceni, satul Răduceşti

Buzău

1.000

50

Bălan Elena Simona

Comuna Vemeşti, satul Săsenii pe Vale

Buzău

1.000

51

Dragnea Florin

Comuna Gherăseni, satul Gherăseni

Buzău

1.000

52

Panait Gheorghe

Comuna Vadu Paşii, satul Vadu Paşii

Buzău

1.000

53

Bratosin Lenuţa

Comuna Chiliile, satul Chiliile

Buzău

5.000

54

Manole Catertna

Comuna Merei, satul Lipia

Buzău

500

55

Magheţ Doru Petru

Municipiul Reşiţa, satul Cālnic, str. Grădişte nr. 161

Caraş-Severin

10.000

56

Popescu Ilie

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap. 1

Caraş-Severin

10.000

57

Stoican Loredana

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap. 2

Caraş-Severin

10.000

58

Tofan Etelca-Ida

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, se, 1. ap. 4

Caraş-Severin

10.000

59

Purcariu Elena

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap. 6

Caraş-Severin

10.000

60

Kerezsi Adalbert

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap. 7

Caraş-Severin

10.000

61

Gaiţă Nicolae

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap. 8, et. 1

Caraş-Severin

10.000

62

Buhnea Steluţa-Giorgina

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap. 9

Caraş-Severin

10.000

63

Stanculescu Dinu

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap. 10, et. 2

Caraş-Severin

10.000

64

Iovanovici Boşco

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap. 11

Caraş-Severin

10.000

65

Mariţescu Ioan

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap. 12, et. 2

Caraş-Severin

10.000

66

Magiar Petru

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap. 13, et. 3

Caraş-Severin

10.000

67

Paulescu Domnica

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap 14

Caraş-Severin

10.000

68

Lăzărescu Viorica

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap 15, et. 3

Caraş-Severin

10.000

69

Tilca Sīmziana

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap 16, et. 3

Caraş-Severin

10.000

70

Talo Emestina-Iudith

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap 17

Caraş-Severin

10.000

71

Giura Ion

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap 18, et. 4

Caraş-Severin

10.000

72

Simescu Cristinel-Nicuşor

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap 19

Caraş-Severin

10.000

73

Tidău Cristian-Ciprian

Municipiul Reşiţa, aleea Gugu, bl. 1, sc. 1, ap 20, et. 4

Caraş-Severin

10.000

74

Miron Ioan

Municipiul Medgidia, Str. Podgoriilor nr. 13B, bl. N, sc. A, ap. 5

Constanţa

5.000

75

Chirez Moris

Municipiul Constanţa, Aleea Umanităţii nr. 12, bl. HC6, et. 1, ap. 33

Constanţa

7.000

76

Pătraşcu Mihai

Comuna Gura Şuţii, nr. 523

Dāmboviţa

3.000

77

Tudor Diana-Valentina

Comuna Vārfuri

Dāmboviţa

10.000

78

Mihai Ana-Maria

Comuna Gura Ocniţei, str. Capul Plaiului nr. 41

Dāmboviţa

1.000

79

Ghica Vasile

Comuna Gura Ocniţei, str. Capul Plaiului nr. -

Dāmboviţa

1.000

80

Lilea Gheorghe

Comuna Băleni-Sārbi, Str. Dragomireştilor nr. 1A

Dāmboviţa

3.000

81

Neagu Viorica

Comuna Gura Ocniţei, str. Capul Plaiului nr. 22

Dāmboviţa

3.000

82

Voicu Gheorghiţa

Comuna Răzvad, str. Valea Mare nr. 37

Dāmboviţa

500

83

Faur Elisabeta

Comuna Gura Ocniţei, str. Capul Plaiului nr. -

Dāmboviţa

500

84

Constantin Bebe

Municipiul Tārgovişte, str. Diaconu Coresi, bl. 13, sc. E, ap. 83 (domiciliul legal), municipiul Tārgovişte, str. Dr. Oprescu Dumitru, bl. 17, sc. B, ap. 24 (reşedinţa)

Dāmboviţa

500

85

Marin Nicolae

Comuna Valea Standului, sat Horezu Poenari, str. Fraţii Chintă nr. 14

Dolj

1.000

86

Epure Maria

Comuna Măceşu de Sus, nr. 682

Dolj

600

87

Neacşu Gheorghiţa

Comuna Tuglui, nr. 1.022

Dolj

700

88

Frānculescu Emil

Comuna Siliştea Crucii, str. Victoria nr. 59

Dolj

1.500

89

Alexandru Tudor

Comuna Breasta, satul Valea Lungului, Str. Tārgoveţilor nr. 15

Dolj

1.000

90

Kovacs Silvia

Municipiul Craiova, str. Potelu nr. 166, bl. R2, se, 1, ap. 1

Dolj

600

91

Dui Ion

Municipiul Craiova, str I.D. Sārbu, bl. R4, sc. 1, ap. 18

Dolj

1.500

92

Trică Jan

Municipiul Craiova, str. Dāmbovita nr. 29, Cămin 1, sc. 1, ap. 220

Dolj

1.000

93

Chişu Marian

Municipiul Craiova, str. Bucovăţ nr. 139

Dolj

1.000

94

Radu Ileana

Municipiul Craiova, Str. Lebedei nr. 56

Dolj

1.200

95

Bralostiţeanu Angelica Mirela

Municipiul Craiova, str. Maramureş nr. 15, bl. I34, sc. 1, ap. 5

Dolj

1.500

96

Bralostiţeanu Gheorghe

Municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 211, bl. N1- 3, sc. 3, ap. 41

Dolj

1.000

97

Stoian Spiru Marian

Municipiul Craiova, str. Arieş nr. 21

Dolj

1.500

98

Fluture Costel

Municipiul Galaţi, bd. Dunărea nr. 26, bl. D4, sc. 2, et. 3, ap. 31

Galaţi

1.000

99

Şerban Tonica

Oraşul Tārgu Bujor, Str. Independenţei nr. 12

Galaţi

800

 

100

Ciucă Dan

Comuna Bălăbăneşti, satul Bursucani

Galaţi

5.000

101

Laţi Viorel

Comuna Munteni, satul Munteni

Galaţi

1.500

102

Boarţă Constantin

Comuna Buturugeni

Giurgiu

500

103

Gheorghe Florica Mariana

Comuna Răsuceni

Giurgiu

1.000

104

Amariei Eugen

Comuna Floreşti Stoieneşti, str. Mihai Viteazu nr. 3

Giurgiu

10.000

105

Boarţă Dumitra

Comuna Buturugeni

Giurgiu

1.000

106

Oaie Nicoleta

Municipiul Giurgiu, str. Dinicu Golescu nr. 18

Giurgiu

1.500

107

Dumitru Mariana

Municipiul Giurgiu, Str Tabiei nr. 37

Giurgiu

1.000

108

Bārlan lliana

Municipiul Giurgiu, Fdt. Cireşului nr. 7

Giurgiu

3.000

109

Bogdan Daniel Rafail

Municipiul Tārgu Jiu, Str. lazului nr. 13F, bl. 5, ap. 3

Gorj

1.000

110

Vīlceanu Marius-Florin

Municipiul Tārgu Jiu, str. NicoIaeTitulescu nr. 10, bl. 10, sc. 2, ap. 30

Gorj

1.000

111

Truţa Maria

Municipiul Topliţa, Str. Fānaţelor nr. 21

Harghita

3.000

112

Băran Mariana

Oraşul Petrila, str. T. Vladimirescu, bl. 36F, sc. 2, ap. 14

Hunedoara

8.000

113

Negrea Verginica

Municipiul Deva, str. CA. Rosetti nr. 14

Hunedoara

300

114

Fodor Domnica

Municipiul Deva, bd. Iuliu Maniu, bl. C1, sc. A, et. 4, ap. 18

Hunedoara

300

115

Boldog Beatrice Claudia

Municipiul Vulcan, bd. M. Viteazu nr. 23, bl. F8, sc. 1, ap. 39

Hunedoara

500

116

Venţa Iancu Tereza

Oraşul Aninoasa, Str. Libertăţii nr. 133, ap. 1

Hunedoara

500

117

KozakAnna Klaudia

Municipiul Deva, Str. 1 Mai nr. 27, et. 3, ap. 325

Hunedoara

300

118

Asavei Mariana Violeta

Municipiul Deva, bd. N. Bălcescu nr. 14, bl. 29A, sc. A, ap. 11

Hunedoara

1.000

119

Szasz Nika Nandor

Municipiul Deva, Aleea Streiului, bl. 61, sc. 1, ap. 16

Hunedoara

300

120

Neagu Emilian Marius

Oraşul Aninoasa, Str. Libertăţii nr. 28, ap. 14

Hunedoara

1.000

121

Cosma Simona-Elena

Municipiul Orăştie, Str. Vānătorilor nr. 10A

Hunedoara

1.000

122

Voina Ana

Municipiul Hunedoara, str. V. Pārvan nr. 21

Hunedoara

400

123

Rus Ciaudia Melinda

Oraşul Aninoasa, Str. Libertăţii, bl. 105, sc. 1, ap. 2

Hunedoara

1.000

124

Grădilă Traian

Municipiul Slobozia, str. Crişan nr. 79

Ialomiţa

12.000

125

Drezaliu Gheorghe

Municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 10, bl. B, sc. A, ap. 6

Ialomiţa

4.000

126

Baban Elena

Comuna Ciochina, Str. Ialomiţei nr. 38

Ialomiţa

3.000

127

Cocomenea Nicoleta

Oraşul Feteşti, Str. Crivăţului nr. 1

Ialomiţa

3.000

128

Istrate Tinea

Comuna Cernica, satul Bălăceanca, Str. Eroilor nr. 11

Ilfov

3.000

129

lonaşcu Elena

Comuna Clinceni, satul Clinceni, Str. Principală nr. 165

Ilfov

2.000

130

Lemnarii Jenta

Comuna Chiajna, satul Roşu, Intr. Coacăzei nr. 4A (domiciliul legal), oraşul Măgurele, satul Dumitrana, Str. Morii nr. 2 (reşedinţa)

Ilfov

3.000

131

Petre Maria

Comuna Gruiu, satul Siliştea Snagovului, str. Mănăstirea Vlad Ţepeş nr. 87

Ilfov

1.000

132

Sandu Lidia

Comuna Cernica, satul Cernica, str. Cuza Vodă nr. 17

Ilfov

3.000

133

Nistor Maria

Oraşul Voluntari, str. Erou Niţă Pintea nr. 5

Ilfov

2.000

134

Dedu Mitică

Comuna Glina, satul Glina, Str. Fāntānii nr. 41

Ilfov

3.000

135

Dinică Ioana

Comuna Dă răsti-Ilfov, satul Dărăsti-llfov, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 242

Ilfov

4.000

136

Buzilă Stoiana

Comuna Domneşti, satul Domneşti, nr. 1.710

Ilfov

1.000

137

Moldovan Lucreţia

Comuna Sāntana de Mureş, satul Bărdeşti, nr. 126

Mureş

5.000

138

Deteşan Dorin

Comuna Pogăceaua, satul Pogăceaua, nr. 114

Mureş

10.000

139

Moldovan Florin

Comuna Sānger, satul Cipăieni, nr. 103

Mureş

20.000

140

Oltean Cosmin

Municipiul Tārgu Mureş, Bd. 1848 nr. 35, ap. 11

Mureş

25.000

141

RaţiuAna

Comuna Tăureni, Str. Principală nr. 139

Mureş

20.000

142

Giurgea Ana Maria

Oraşul Luduş, str. Cioarga nr. 9

Mureş

12.000

143

Pralea Neculai

Municipiul Roman, str. Smirodava, bl. 54, sc. C, ap. 39

Neamţ

2.000

144

Runcanu Vasile-Cristinel

Comuna Ţibucani, str. Fundătura Toma nr. 339 A

Neamţ

3.500

145

Petrariu Emil

Comuna Petricani, satul Ţolici

Neamţ

5.000

146

Antalucă Emilia

Comuna Tămăşeni, satul Adjudeni, Str. Licuriciului nr. 27

Neamţ

5.000

147

Ghiuzan Francisc

Comuna Tămăşeni, satul Adjudeni, Str. Licuriciului nr. 12

Neamţ

5.000

148

Lăcătuşu Lămīiţa

Comuna Vānători-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 1.495

Neamţ

2.500

149

Oprescu Marian Stelică

Oraşul Scorniceşti, Str. Pompierilor nr. 23, bl. 2, sc. B, ap. 6

Olt

1.000

150

Bocai Georgeta

Comuna Cilieni

Olt

1.000

151

Iancu Gheorghe

Comuna Studina, satul Studiniţa, Str. 1 Decembrie nr. 16

Olt

3.000

152

Luscan Vasile

Oraşul Băicoi, Str. 23 August nr. 43B

Prahova

5.000

153

Istina Viorica

Oraşul Dumbrăveni, Str. Pompierilor nr. 3

Sibiu

3.000

154

Lupu Niculae

Comuna Marginea, nr. 1.802

Suceava

10.600

155

Custrin Zenovia

Comuna Cornu Luncii, satul Băişeşti

Suceava

2.500

156

Păvăloaia Dumitru

Comuna Cornu Luncii, Str. Primăriei nr. 27

Suceava

5.000

157

Păvăloaia Gheorghe

Comuna Cornu Luncii, Str. Primăriei nr. 26

Suceava

5.000

158

Ursachi Oltea

Oraşul Şiret, aleea Rarău nr. 4, ap. 3

Suceava

4.500

159

Turculeţ Victor

Municipiul Suceava, Str. Prieteniei nr. 6, bl. 44, sc. D, ap. 18

Suceava

5.500

160

Varaseiuc Veronica

Municipiul Suceava, Str. Amurgului nr. 4, bl. 28, sc. B, ap. 20

Suceava

3.500

161

Lucasciuc Elena

Comuna Muşeniţa, satul Bănceşti

Suceava

3.000

162

Gogan Viorica

Comuna Cornu Luncii

Suceava

5.000

163

Vintilă Mirela Daniela

Comuna Troianul

Teleorman

2.000

164

Burcea Gherghina

Oraşul Zimnicea, str. Īmpăratul Traian, bl. 6, sc. A, ap. 3

Teleorman

1.500

165

Radu Florea

Comuna Putineiu, satul Putineiu

Teleorman

1.500

166

Asimine Andrei

Municipiul Huşi, Str. 14 Iulie, bl. NU, sc. A, ap. 7

Vaslui

7.000

167

Butnaru Nelu

Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 234

Vaslui

1.000

168

Costin Ana Maria

Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 131, sc. A, ap. 32

Vaslui

3.500

169

Ghinică Constantin

Municipiul Vaslui, str. Ştefan Ciubotăraşu nr. 3

Vaslui

700

170

Bolohan Cristfnel Petrică Doru

Municipiul Vaslui, str. Feroviari, bl. 362, sc. F, ap. 3 (domiciliul legal), municipiul Vaslui, Str. Huşului nr. 53A(fără forme legale)

Vaslui

2.500

171

Livoschi Daniela

Comuna Al. Vlahuţă, satul Al. Vlahuţă

Vaslui

1.500

172

Buhuş Claudiu

Comuna Al. Vlahuţă, satul Al. Vlahuţă

Vaslui

800

173

Bontea Viorica

Comuna Al. Vlahuţă, satul Floreşti

Vaslui

1.000

174

Secăreanu Livioara Valerica

Municipiul Bārlad, Bd. Republicii nr. 320, bl. 2, sc. A, ap. 53

Vaslui

4.500

175

Jugănaru Petru

Comuna Vultureşti, satul Vultureşti

Vaslui

1.000

176

Bīrsanu Nicoleta

Comuna Vultureşti, satul Buhăieşti

Vaslui

1.000

177

Panainte Nicuşor Dorel

Comuna Vultureşti, satul Voineşti

Vaslui

1.000

178

Tiron Maricica

Comuna Vultureşti, satul Buhăieşti

Vaslui

1.000

179

Brad-Popa Gicuţa

Comuna Vultureşti, satul Vultureşti

Vaslui

1.000

180

Stamati Ion

Comuna Puieşti, satul Puieşti

Vaslui

1.500

181

Dumbravă Vica

Comuna Puieşti, satul Ruşi

Vaslui

1.000

182

Huidiu Valentina Lucica

Comuna Puieşti, satul Fāntānele

Vaslui

1.000

183

Popa Viorica Tudora

Comuna Puieşti, satul Cristeşti

Vaslui

1.000

184

Mătrăgună Ionel

Comuna Puieşti, satul Gālţeşti

Vaslui

1.000

185

Iftimi Mircea

Comuna Dodeşti, satul Urdeşti

Vaslui

1.500

186

Ceriu Alexandru

Comuna Dodeşti, satul Urdeşti

Vaslui

800

187

Romaşcu Ionel

Comuna Dodeşti, satul Dodeşti

Vaslui

1.500

188

Bosna Vasile

Comuna Dodeşti, satul Dodeşti

Vaslui

1.000

189

Stoica Petru

Comuna Dodeşti, satul Oodeşti

Vaslui

1.000

190

Amariei Costică

Comuna Rafaila, satul RafaiJa

Vaslui

1.500

191

Herciu Petri la

Comuna Rafaila, satul Rafaila

Vaslui

1.000

192

Hārb uza riu Ani ca

Comuna Rafaila, satul Rafaila

Vaslui

1.000

193

Mironescu Polixenia

Comuna Rafaila, satul Rafaila

Vaslui

1.000

194

Ivanciu Paulina

Comuna Băceşti (domiciliul legal), comuna Rafaila, satul Rafaila (fără forme legale)

Vaslui

1.000

195

Chiliei Eugen Claudiu

Comuna Bogdăniţa, satul Cārţibaşi

Vaslui

1.000

196

Botezatu Costică

Comuna Bogdăniţa, satul Bogdăniţa

Vaslui

1.000

197

Vrīnceanu Comeliu

Comuna Bogdăniţa, satul Cepeşti

Vaslui

1.500

198

Găină Vasile

Comuna Bogdăniţa, satul Cepeşti

Vaslui

1.000

199

Bangău Gheorghe

Comuna Bogdăneşti, satul Ulea

Vaslui

1.000

 

200

Ciuraru Violeta

Comuna Bogdăneşti, satul Unţeşti

Vaslui

1.500

201

Dospiri Vasilică

Comuna Bogdăneşti, satul Unţeşti

Vaslui

1.500

202

Hutună Gheorghe

Comuna Bogdăneşti, satul Unţeşti

Vaslui

2.000

203

Huţuţuc Valentin

Comuna Bogdăneşti, satul Horoiata

Vaslui

1.000

204

Hotună Lenuţa

Comuna Bogdăneşti, satul Ulea (domiciliul legal), satul Unţeşti (fără forme legale)

Vaslui

2.000

205

Moşanu Tereza

Comuna Deleni, satul Deleni

Vaslui

1.000

206

Helgiu Ioan

Comuna Deleni, satul Deleni

Vaslui

1.000

207

Munteanu Felicia

Comuna Deleni, satul Deleni

Vaslui

1.000

208

Helgiu Sīmion

Comuna Deleni, satul Zizinca

Vaslui

1.000

209

Pintilie Neculai

Comuna Deleni, satul Bulboaca

Vaslui

1.000

210

Mavrichi Cătălin

Comuna Alexandru Vlahuţā, satul Alexandru Vlahuţă

Vaslui

1.000

211

Auraş Rodica

Comuna Alexandru Vlahuţă, satul Alexandru Vlahuţă

Vaslui

1.000

212

Geleş Vasile

Comuna Alexandru Vlahuţă. satul Alexandru Vlahuţă

Vaslui

1.500

213

Ifrim Gheorghe David

Comuna Alexandru Vlahuţă, satul Floreşti

Vaslui

1.500

214

Lemnaru Aurel

Comuna Alexandru Vlahuţă, satul Floreşti

Vaslui

1.000

215

Anton Claudiu

Comuna Alexandru Vlahuţă, satul Buda

Vaslui

2.000

216

Spridon Doinita Cătălina

Comuna Fruntişeni, satul Fruntişeni

Vaslui

1.000

217

Lazăr Gheorghe

Comuna Fruntişeni, satul Grăjdeni

Vaslui

1.000

218

Spiridon Viorel

Comuna Fruntişeni, satul Fruntişeni

Vaslui

1.000

219

Chirieac Marius Jan

Comuna Fruntişeni, satul Fruntişeni

Vaslui

1.500

220

Zăbavă Ioan

Comuna Fruntişeni, satul Grăjdeni

Vaslui

1.000

221

Nasture Ioan

Comuna Bogdana, satul Verdeş

Vaslui

1.000

222

Poiana Ionel

Comuna Bogdana, satul Verdeş

Vaslui

1.000

223

Sălăvăstru Maria

Comuna Al. Vlahuţă, satul Floreşti (domiciliul legal), comuna Bogdana, satul Verdeş (fără forme legale)

Vaslui

1.000

224

Budui Viorel

Comuna Bogdana, satul Suceveni

Vaslui

1.000

225

Damian Ileana

Comuna Bogdana, satul Lacu Babei

Vaslui

1.000

226

Pletea Neculai

Comuna Băcani, satul Băcani (domiciliul legal), satul Suseni (fără forme legale)

Vaslui

1.000

227

Lăcustă Justinian Mircea

Comuna Băcani, satul Băcani

Vaslui

1.000

228

Vasiliu Ştefan

Comuna Băcani, satul Băcani

Vaslui

1.000

229

Tăbuş Vergina

Comuna Băcani, satul Băcani

Vaslui

1.000

230

Ciorcea Nelu

Comuna Băcani, satul Bălţăteni

Vaslui

1.000

231

Ganea Mihaela Dana

Comuna Arsura, satul Fundătura

Vaslui

1.500

232

Miron Nela

 

Vaslui

1.000

233

Săvescu Elena

Comuna Tutova, satul Bădeana

Vaslui

4.000

234

Andreiaşi Mana

Municipiul Rāmnicu Vālcea, str. Copăcelu nr. 30A

Vālcea

2.000

235

Biza Ioana Fănica

Comuna Laloşu, satul Laloşu

Vālcea

2.000

236

Cīrstea Constantin

Comuna Bujoreni, str. Gura Văii

Vālcea

2.000

237

Jumară Lăcrămioara Filofteia

Municipiul Rāmnicu Vālcea, str. Grigore Procopiu nr. 37, bl. G2, sc. A, ap. 61

Vālcea

2.000

238

Mojoiu Florica

Municipiul Rāmnicu Vālcea, str. Ostroveni nr. 101, bl. D, ap. 11

Vālcea

2.000

239

Pimeci Nicolae

Comuna Dănicei, satul Cireşu

Vālcea

2.000

240

Rădoi Niculina

Oraşul Băile Olăneşti, str. Cheia nr. 46

Vālcea

2.000

241

Ungureanu Viorica

Comuna Creţeni, satul Streminoasa

Vālcea

2.000

242

Arefte Dumitru

Comuna Racoviţa

Vālcea

2.000

243

Arefte Gheorghe

Comuna Racoviţa, satul Bradu Clocotici

Vālcea

2.000

244

Băiţă Doinei

Comuna Drăgoieşti

Vālcea

2.000

245

Ion Marin

Comuna Berislăveşti

Vālcea

2.000

246

Iliescu Gheorghe

Comuna Racoviţa

Vālcea

2.000

247

Mihăescu Folifteia

Comuna Berislăveşti, satul Robaia

Vālcea

2.000

248

Olteanu Mariana

Comuna Goleşti, satul Popeşti

Vālcea

3.000

249

Predescu Daniela

Municipiul Rāmnicu Vālcea, Str. Luceafărului nr. 4, bl. A3, sc. A, ap. 4

Vālcea

4.000

250

Petrescu Mihaela Carmen

Municipiul Rāmnicu Vālcea, str. Carpaţi nr. 25A

Vālcea

8.000

251

Răţulescu Mihaela

Oraşul Călimăneşti, str. Tudor Vladimirescu nr. 38

Vālcea

400

252

Şuică Gheorghiţa

Comuna Berislăveşti, satul Dāngeşti

Vālcea

2.000

253

Tănase Lucreţia

Comuna Berislăveşti, satul Dāngeşti

Vālcea

2.000

254

Ungureanu Domnica

Comuna Racoviţa

Vālcea

2.000

255

Panţuş Marcel

Comuna Năruja

Vrancea

8.000

256

Voicu Mihai

Municipiul Focşani, Bd. Unirii nr. 4, ap. 41

Vrancea

6.000

257

Zidaru Ion

Comuna Paltin

Vrancea

7.000

258

Encea Ilie

Comuna Bordeşti

Vrancea

7.000

259

Dragu Nicuţa

Municipiul Focşani, str. Tătulescu nr. 13

Vrancea

5.000

260

Luca Petronela

Municipiul Focşani, str. Lupeni nr. 86

Vrancea

5.000

261

Georgescu Mihai

Aleea Feteşti nr. 13. bl. F1, sc. E, et. 3, ap. 62, sectorul 3

Bucureşti

4.000

262

Cocoş Eugenia

Calea Dudeşti nr. 123A, sectorul 3

Bucureşti

800

263

Ispas Eugenia

Str. Gemeni nr. 47, sectorul 1

Bucureşti

1.500

264

Gheorghe Gheorghe

Str. Samuil Vulcan nr. 53, sectorul 5

Bucureşti

800

265

Cristian Ioana

Aleea Sălaj nr. 13, bl, 62A. sc. 2, et 3, ap. 29, sectorul 5

Bucureşti

2.500

266

Cazan Florea

Aleea Zorelelor nr. 4A, bl. M12, sc. 2, et. 4, ap. 96, sectorul 6

Bucureşti

1.500

267

Stoica Coca

Str. Cpt. Ilie Nedelcu nr. 38, sectorul 5

Bucureşti

1.000

268

Micu Eugeniu

Intr. Sold. Gheorghe Mina nr. 5, sectorul 2

Bucureşti

1.000

269

Crivei Răzvan Mircea

Str. Uruguay nr. 5, bl. 3, et. 2, ap. 9 (domiciliul legal), Calea Văcăreşti nr. 184, et. 8, ap. 129, sectorul 4 (fără forme legale)

Bucureşti

4.000

270

Ioniţă Gheorghe

Aleea Ucea nr. 5A, bl. P12, sc. 1, et. 4, ap. 17, sectorul 4

Bucureşti

1.500

271

Badea Atena

Aleea Ucea nr. 5A, bl. P4, se, 1, et. 1, ap. 26, sectorul 4

Bucureşti

2.000

272

Roşu Domnica

Str. Carol Knappe nr. 73, sectorul 1

Bucureşti

800

273

Mocanu-Micu Ramona Mihaela

Calea Giuleşti nr. 419, sectorul 6 (domiciliul legal), str. Ştirbei nr. 76, sectorul 1 (fără forme legale)

Bucureşti

4.000

274

Buxbaum Didina

Str. Albinelor nr. 32, sc. 4, et. 2, ap. 62, sectorul 4 (domiciliul legal), Str. Icoanei nr. 7A, sectorul 2 (fără forme legale)

Bucureşti

2.000

275

Grigore Constantin

Str. Dristorului nr. 100, bl 10A, sc. A, ap. 3, sectorul 3

Bucureşti

4.500

276

Marin Ioana

Şos. Dobroeşti nr. 12, bl. H3, sc. 1, ap. 28, sectorul 2

Bucureşti

2.000

277

Mihăilă Vasile

Str. Surorilor nr. 85A, sectorul 1

Bucureşti

2.500

278

Barbu Aurel

Str. Gemeni nr. 35, sectorul 1

Bucureşti

2.000

279

Ceparu Elena

Str. Constantin C. Nottara nr. 25, sectorul 3

Bucureşti

5.000

280

Papatanasiu Ecaterina

Bd. Al. Ioan Cuza nr. 30, ap. 11, sectorul 1(domiciliul legal), str. Ştefan Luchian nr. 2, sectorul 2 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

281

Gromsen Constantin

Str. Teiul Doamnei nr. 14, bl. 8, sc. A, et. 7, ap. 28, sectorul 2 (domiciliul legal), Str. Luntrei nr. 2-4, bl. 8, sc. 3, et. 4, ap. 138, sectorul 2 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

282

Brădăţan Iu liana

Str. Giurgiului nr. 164, bl. 5, sc. B, et. 2, ap. 24, sectorul 4

Bucureşti

1.000

283

Arsene Constantin

Str. Sevastopol nr. 7, ap. 4, sectorul 1 (domiciliul legal), str. Nucşoara nr. 6, bl. 42, sc. C, ap. 31, sectorul 6 (fără forme legale)

Bucureşti

2.000

284

Jitariu Verginia

Str. Spătarului nr. 27, sectorul 2

Bucureşti

1.000

285

Constantin Georgeta

Str. Comandor Eugen Botez nr. 3, et. 1, ap. 2, sectorul 2

Bucureşti

4.000

286

Şerban Irina

Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bl. 3, sc. B, et. 3, ap. 85, sectorul 2

Bucureşti

1.000

287

Drăgoi Tudoriţa

Bd. Theodor Pallady nr. 23, bl. V10, sc. A, ap. 6, sectorul 3

Bucureşti

2.000

288

BucurAngela-Luisa

Str. Mizil nr. 9, bl. G24, se B, et. 3, ap. 25, sectorul 3

Bucureşti

7.000

289

Ştefan Radu

Str. Spătarul Nicolae Milescu nr. 6, et. 2, ap. 6, sectorul 2 (domiciliul legal), str. Ştefan Nicolau nr. 13, bl. L1, sc. B, ap. 14, sectorul 3 (fără forme legale)

Bucureşti

1.500

290

Aelenii Genoveva

Bd. Mircea Vodă nr. 34, bl. M1, et. 4, ap. 14, sectorul 3

Bucureşti

800

291

Olaru Dumitru

Aleea Rāmnicu Vālcea nr. 5-7, bl. S15, sc. 1, ap. 2, sectorul 3

Bucureşti

2.000

292

Oprea Floarea

Aleea Barajul Bicaz nr. 11, bl. M33A, sc. 1, ap. 78, sectorul 3

Bucureşti

1.000

293

Oancea Constanţa

Şos. Sălaj nr. 259, bl. 4B, et. 8, ap. 49, sectorul 5

Bucureşti

1.000

294

Mocanu Maria

Şos. Sălaj nr. 259, bl. B4, sc. 1, ap. 2, sectorul 5

Bucureşti

1.000

295

Costea Mariana

Str. Cap. Iima nr. 11, bl. 21. sc. 2, et. 4, ap. 29, sectorul 5

Bucureşti

800

296

Stoica Ilina

Str. 9 Mai nr. 5, bl. 36. sc. A. et. 3, ap. 13, sectorul 5

Bucureşti

1.000

 

TOTAL

 

 

857.600

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru completarea Hotărārii Guvernului nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 594 din 23 septembrie 2013, se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:

“Art. 3. - Din suma prevăzută la art. 1 alin. (1), suma de 2.810 mii lei se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014, de la capitolul 74.01 «Protecţia mediului», titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 08 «Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă» pentru finalizarea proiectului prevăzut īn anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.”

2. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei conţinut este prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 291.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 710/2013)

 

Sume necesare finalizării proiectelor PHARE din sectorul de mediu

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Suma necesară alocată de la bugetul de stat

(mii lei)

Suma alocată īn anul 2014

(mii lei)

1

PHARE CES 2006/018-147.04.03/08.02 - Asistenţă pentru pregătirea portofoliului de proiecte - deşeuri 2

3.945

2.810

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind īncetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Lunca-Valea Lungă

 

Avānd īn vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.100 din 1 aprilie 2014, şi īn temeiul prevederilor art. 37 alin (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Lunca-Valea Lungă, judeţul Alba, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 2.328/2001, īncheiată īntre Agenţia Naţională Pentru Resurse Minerale, īn calitate de concedent, şi Societatea Comercial㠓Carb” - S.R.L., Braşov, īn calitate de concesionar, īncetează la data publicării prezentei decizii. Art. 2. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 3 aprilie 2014.

Nr. 3.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

 

Văzānd Referatul Direcţiei organizări de piaţă īn sectorul zootehnic nr. 138.344 din 17 aprilie 2014,

īn temeiul prevederilor art. 11 din Hotărārea Guvernului nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori īn cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003,

īn conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului īn ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control īn cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului īn ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea īn cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate īn subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, prevăzut īn Hotărārea Guvernului nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Īn sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) beneficiari - beneficiarii prevăzuţi la art. 1 din Hotărārea Guvernului nr. 786/2013, cu modificările ulterioare;

b) neregulă - orice nerespectare a condiţiilor stabilite pentru acordarea ajutorului specific;

c) animal cu nereguli - animalul solicitat īn cerere şi care are una sau mai multe nereguli stabilite īn urma verificărilor administrative şi/sau controalelor efectuate la faţa locului;

d) animal eligibil - orice animal pentru care sunt īndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului specific;

e) număr animale cu nereguli - este numărul total de animale cu nereguli stabilit la nivel de cerere;

f) număr animale eligibile - este numărul total de animale eligibile stabilit la nivel de cerere;

g) registrul individual al exploataţiei - registrul ţinut de deţinătorii de animale īn conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de īnregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE.

Art. 3. - (1) Valoarea ajutorului cuvenit pe beneficiar se reduce īn baza unui procent calculat ca raport īntre numărul animalelor cu nereguli şi numărul animalelor eligibile.

(2) Dacă numărul de animale cu nereguli este de maximum 3, valoarea ajutorului cuvenit pe beneficiar se reduce cu un procent stabilit īn conformitate cu alin. (1).

(3) īn cazul īn care numărul de animale cu nereguli este mai mare de 3, valoarea ajutorului cuvenit pe beneficiar se reduce astfel:

a) cu un procent stabilit īn conformitate cu alin. (1), dacă nu depăşeşte 10%;

b) cu dublul procentului stabilit īn conformitate cu alin. (1), dacă este mai mare de 10%, dar nu mai mare de 20%;

c) īn cazul īn care procentul stabilit īn conformitate cu alin. (1) este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 50%, se aplică excluderea de la plată pentru anul īn curs, prin stabilirea unei sancţiuni anuale la nivelul valorii ajutorului cuvenit pe beneficiar;

d) īn cazul īn care procentul stabilit īn conformitate cu alin. (1) depăşeşte 50%, se aplică excluderea de la plată pentru anul īn curs, prin stabilirea unei sancţiuni anuale la nivelul ajutorului cuvenit pe beneficiar şi a unei sancţiuni multianuale echivalente cu ajutorul calculat pentru numărul de animale cu nereguli, īn funcţie de cuantumul stabilit.

(4) Īn cazul īn care, īn urma controlului efectuat la faţa locului, s-a constatat inexactitatea īnregistrărilor din registrul individual al exploataţiei pentru cele 12 luni anterioare controlului, se aplică excluderea de la plată pentru anul īn curs.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 aprilie 2014.

Nr. 568.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 682/2002

privind protecţia martorilor*)

 


*) Republicată īn temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 682/2002 a fost publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002 şi a mai fost modificată prin:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.045 din 24 noiembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 79/2006, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 293 din 31 martie 2006;

- Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează asigurarea protecţiei şi asistenţei martorilor a căror viaţă, integritate corporală sau libertate este ameninţată ca urmare a deţinerii de către aceştia a unor informaţii ori date cu privire la săvārşirea unor infracţiuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de acord să le furnizeze organelor judiciare şi care au un rol determinant īn descoperirea infractorilor şi īn soluţionarea unor cauze.

Art. 2. - Īn prezenta lege termenii şi expresiile de mai jos au următorul īnţeles:

a) martorul este persoana care se află īn una dintre următoarele situaţii:

1. are calitatea de martor, potrivit Codului de procedură penală, şi prin declaraţiile sale furnizează informaţii şi date cu caracter determinant īn aflarea adevărului cu privire la infracţiuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvārşirea unor astfel de infracţiuni;

2. fără a avea o calitate procesuală īn cauză, prin informaţii şi date cu caracter determinant contribuie la aflarea adevărului īn cauze privind infracţiuni grave sau la prevenirea producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvārşirea unor astfel de infracţiuni ori la recuperarea acestora; īn această categorie este inclusă şi persoana care are calitatea de inculpat īntr-o altă cauză;

3. se află īn cursul executării unei pedepse privative de libertate şi, prin informaţiile şi datele cu caracter determinant pe care le furnizează, contribuie la aflarea adevărului īn cauze privind infracţiuni grave sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvārşirea unor astfel de infracţiuni;

b) starea de pericol este situaţia īn care se află martorul, īn sensul prevăzut la lit. a), membrii familiei sale ori persoanele apropiate acestuia, a căror viaţă, integritate corporală sau libertate este ameninţată, ca urmare a informaţiilor şi datelor furnizate ori pe care a fost de acord să le furnizeze organelor judiciare sau a declaraţiilor sale;

c) martorul protejat este martorul, membrii familiei sale şi persoanele apropiate acestuia incluse īn Programul de protecţie a martorilor, conform prevederilor prezentei legi;

d) membrii de familie ai martorului protejat sunt soţul sau soţia, părinţii şi copiii acestuia;

e) persoana apropiată martorului protejat este persoana de care respectivul martor este legat prin puternice legături afective;

f) Programul de protecţie a martorilor, denumit īn continuare Program, reprezintă activităţile specifice desfăşurate de Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor prevăzut la art. 3, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, īn scopul apărării vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor care au dobāndit calitatea de martori protejaţi, īn condiţiile prevăzute de prezenta lege;

g) măsurile urgente sunt activităţile specifice temporare care pot fi desfăşurate de unitatea de poliţie care cercetează cauza sau, după caz, de organul care administrează locul de deţinere, de īndată ce constată starea de pericol la care este expus martorul;

h) infracţiunea gravă este infracţiunea care face parte din una dintre următoarele categorii: genocid şi infracţiuni contra umanităţii şi infracţiuni de război, infracţiunile contra securităţii naţionale, terorism, omor, infracţiunile privind traficul de droguri, traficul de persoane, traficul de minori, spălarea banilor, falsificarea de monede ori de alte valori, infracţiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor explozive, nucleare sau al altor materii radioactive, infracţiunile de corupţie, precum şi orice altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa īnchisorii al cărei maxim special este de cel puţin 10 ani;

i) Protocolul de protecţie reprezintă īnţelegerea confidenţială īntre Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor şi martorul protejat privind protecţia şi asistenta care trebuie acordate martorului protejat, obligaţiile acestora, precum şi situaţiile īn care protecţia şi asistenţa īncetează;

j) schema de sprijin cuprinde ansamblul măsurilor de protecţie şi asistentă luate cu privire la fiecare martor protejat;

k) prejudiciul deosebit este orice prejudiciu cauzat prin infracţiune, care depăşeşte echivalentul īn lei a 50.000 euro.

 

CAPITOLUL II

Programul de protecţie a martorilor

 

Art. 3. - (1) īn cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi īn subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Romāne se īnfiinţează Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, denumit īn continuare O.N.P.M., la nivel de direcţie.

(2) O.N.P.M. are următoarele atribuţii:

a) primeşte propunerile de includere īn Program şi ordonanţa, respectiv īncheierea, prevăzute la art. 8, după caz;

b) ia toate măsurile necesare īn vederea includerii Programului şi urmăreşte realizarea acestuia īn cele mai bune condiţii;

c) desemnează o persoană de legătură īntre martorul protejat şi O.N.P.M., precum şi o altă persoană nominalizată īn Protocolul de protecţie, care să asigure această legătură īn situaţii critice;

d) īncheie Protocolul de protecţie cu fiecare martor protejat şi īntocmeşte şi include schema de sprijin a acestuia;

e) organizează o bază de date proprie, īn care include, stochează şi prelucrează propunerile de includere īn Program;

f) asigură confidenţialitatea deplină a informaţiilor şi datelor gestionate;

g) gestionează, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, fondurile băneşti necesare includerii Programului, primite de la bugetul de stat, precum şi din programele de finanţare externă.

(3) Fondurile băneşti necesare pentru derularea Programului vor fi incluse īn capitolul 55.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul II “Cheltuieli materiale şi servicii”.

Art. 4. - (1) Includerea unei persoane īn Program se poate realiza numai dacă sunt īndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) persoana are calitatea prevăzută la art. 2 lit. a), d) sau e);

b) persoana se află īn stare de pericol, īn sensul art. 2 lit. b);

c) există o propunere motivată din partea organelor abilitate. (2) Poate fi inclusă īn Program o persoană care are, īntr-o altă cauză, calitatea de:

a) organizator ori conducător de grup infracţional organizat sau organizaţie criminală;

b) instigator ori autor al infracţiunii de omor sau omor calificat.

Art. 5. - Organul de cercetare penală, īn faza urmăririi penale, poate solicita procurorului, iar procurorul, īn procedura de cameră preliminară sau īn faza judecăţii, poate solicita judecătorului de cameră preliminară, respectiv instanţei, includerea īn Program a unui martor, a unui membru de familie al acestuia sau a unei persoane apropiate, după caz, formulānd propuneri motivate īn acest sens.

Art. 6. - (1) Propunerea de includere īn Program trebuie să cuprindă:

a) informaţiile referitoare la cauza penală respectivă;

b) datele personale ale martorului;

c) datele şi informaţiile furnizate de martor, precum şi caracterul determinant al acestora īn aflarea adevărului;

d) circumstanţele īn care martorul a intrat īn posesia datelor şi a informaţiilor furnizate sau pe care le va furniza;

e) orice elemente care pot evidenţia starea de pericol īn care se află martorul;

f) estimarea posibilităţilor de recuperare a prejudiciului cauzat prin infracţiune;

g) persoanele care au cunoştinţă despre datele şi informaţiile deţinute de martor şi despre faptul că acesta Ie-a furnizat organelor judiciare sau că are intenţia de a le furniza;

h) o evaluare a profilului psihologic al martorului şi al celorlalte persoane propuse a fi incluse īn Program;

i) riscul pe care martorul şi celelalte persoane pentru care se solicită includerea īn Program īl prezintă pentru comunitatea īn care urmează să fie relocaţi;

j) date referitoare la situaţia financiară a martorului;

k) orice alte date care prezintă relevanţă pentru evaluarea situaţiei martorului şi pentru includerea acestuia īn Program.

(2) Propunerea de includere īn Program trebuie să fie īnsoţită de acordul scris al persoanei pentru care se cere includerea īn Program, precum şi de o evaluare realizată de O.N.P.M. cu privire la posibilitatea includerii īn Program a persoanei īn cauză.

Art. 7. - Procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa, după caz, se va pronunţa īn cel mai scurt timp, dar nu mai tārziu de 5 zile de la primirea propunerii, prin ordonanţă, respectiv īncheiere, asupra propunerii de includere īn Program.

Art. 8. - (1) īn cazul īn care este de acord cu propunerea, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa va comunica O.N.P.M. ordonanţa, respectiv īncheierea de includere a persoanei respective īn Program, iar O.N.P.M. va lua toate măsurile necesare īn vederea elaborării şi implementării schemei de sprijin.

(2) Dacă īn cursul urmăririi penale sau al judecăţii au intervenit elemente noi faţă de cele cuprinse īn propunerea iniţială, se poate formula o nouă propunere de includere īn Program.

Art. 9. - (1) īn termen de 7 zile de la data emiterii ordonanţei sau a īncheierii de includere īn Program O.N.P.M. Īncheie īn scris un protocol de protecţie cu fiecare martor, membru de familie sau persoană apropiată martorului pentru care s-a dispus includerea īn Program.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) dobāndesc calitatea de martor protejat īn momentul semnării Protocolului de protecţie.

(3) Protocolul de protecţie se semnează, īn cazul īn care persoanele prevăzute la alin. (1) sunt minori, de reprezentanţii legali ai acestora. Dacă semnarea Protocolului de protecţie de Către reprezentantul legal nu poate fi făcută sau dacă semnarea de către această persoană contravine intereselor minorului ori dacă reprezentantul legai refuză să semneze, deşi procurorul sau, după caz, instanţa consideră că includerea īn Program este īn interesul minorului, Protocolul de protecţie va fi semnat personal de către minor, cu aprobarea prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanţei.

(4) īn termen de 3 zile de la data īncheierii Protocolului de protecţie O.N.P.M. va comunica procurorului sau, după caz, instanţei faptul că a īnceput includerea Programului.

Art. 10. - Protocolul de protecţie cuprinde:

a) obligaţiile martorului protejat;

b) obligaţiile O.N.P.M.;

c) persoanele de legătură desemnate şi condiţiile īn care acestea īşi desfăşoară activitatea;

d) situaţiile īn care protecţia şi asistenţa īncetează.

Art. 11. - Martorul protejat are, īn principal, următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţiile şi datele pe care le deţine, cu caracter determinant īn aflarea adevărului īn cauză;

b) să se conformeze măsurilor stabilite īn schema de sprijin;

c) Să se abţină de la orice activitate care l-ar putea pune īn pericol sau care ar putea compromite punerea īn aplicare a Programului;

d) să nu contacteze nicio persoană cunoscută sau persoane din medii infracţionale, īn cazul luării măsurilor de protecţie prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. e)-h) şi a măsurilor de asistenţă prevăzute la art. 12 alin. (3);

e) să informeze imediat O.N.P.M. cu privire la orice schimbare apărută īn viaţa personală şi īn activităţile pe care le desfăşoară īn perioada aplicării Programului, precum şi īn cazul intrării involuntare īn contact cu persoanele prevăzute la lit. d).

Art. 12. - (1) O.N.P.M. are obligaţia de a īntocmi o schemă de sprijin pentru fiecare martor protejat, care să cuprindă măsuri de protecţie şi asistenţă, precum şi obligaţia de a le implementa.

(2) Măsurile de protecţie ce pot fi prevăzute, singure sau cumulat, īn cadrul schemei de sprijin sunt:

a) protecţia datelor de identitate a martorului protejat;

b) protecţia declaraţiei acestuia;

c) ascultarea martorului protejat de către organele judiciare, sub o altă identitate decāt cea reală sau prin modalităţi speciale de distorsionare a imaginii şi vocii;

d) protecţia martorului aflat īn stare de reţinere, arestare preventivă sau īn executarea unei pedepse privative de libertate, īn colaborare cu organele care administrează locurile de deţinere;

e) măsuri sporite de siguranţă la domiciliu, precum şi de protejare a deplasării martorului la şi de la organele judiciare;

f) schimbarea domiciliului;

g) schimbarea identităţii; h) schimbarea īnfăţişării.

(3) Măsurile de asistenţă ce pot fi prevăzute, după caz, īn cadrul schemei de sprijin sunt:

a) reinserţia īn alt mediu social; b) recalificarea profesională;

c) schimbarea sau asigurarea locului de muncă;

d) asigurarea unui venit pānă la găsirea unui loc de muncă.

Art. 13. - (1) Martorul protejat ţine legătura cu O.N.P.M. printr-o persoană de legătură desemnată de către acesta, conform condiţiilor stipulate īn Protocolul de protecţie.

(2) Dacă martorul protejat constată că există posibilitatea deconspirării domiciliului sau a identităţii sale din cauza neīndeplinirii ori īndeplinirii defectuoase a atribuţiilor persoanei de legătură, are posibilitatea de a contacta o altă persoană nominalizată īn Protocolul de protecţie pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c).

Art. 14. - (1) Protecţia şi asistenţa acordate martorului aflat īn stare de pericol şi martorului protejat sunt asigurate, īn condiţiile prezentei legi, de unităţile de poliţie, respectiv de O.N.P.M.

(2) Protecţia şi asistenţa martorului aflat īn stare de pericol şi ale martorului protejat, dacă aceştia execută o pedeapsă privativă de libertate, sunt asigurate, īn condiţiile prezentei legi, de organele care administrează locurile de deţinere sau, după caz, de O.N.P.M.

Art. 15. - (1) Faţă de martorul aflat īn stare de pericol, care necesită măsuri imediate de protecţie, se pot lua măsuri urgente de către unitatea de poliţie sau, după caz, de organul care administrează locul de deţinere, care trebuie comunicate īn termen de 24 de ore procurorului.

(2) Măsurile urgente se pot aplica pe o perioadă determinată, pānă la īncetarea pericolului iminent ori pānă la includerea īn Program.

Art. 16. - (1) Documentele referitoare la includerea martorului īn Program vor fi păstrate, īn condiţii de maximă siguranţă, de către O.N.P.M.

(2) Documentele care conţin date despre identitatea reală a martorului vor putea fi introduse īn dosarul penal numai după ce a dispărut pericolul care a determinat includerea martorului īn Program.

Art. 17. - (1) Programul īncetează īn una dintre următoarele situaţii:

a) la cererea martorului protejat, exprimată īn formă scrisă şi transmisă către O.N.P.M.;

b) dacă īn cursul procesului penal martorul protejat depune mărturie mincinoasă;

c) dacă martorul protejat comite cu intenţie o infracţiune;

d) dacă sunt probe sau indicii temeinice că, ulterior includerii īn Program, martorul protejat a aderat la un grup sau organizaţie criminală;

e) dacă martorul protejat nu respectă obligaţiile asumate prin semnarea Protocolului de protecţie sau dacă a comunicat date false cu privire la orice aspect al situaţiei sale;

f) dacă viaţa, integritatea corporală sau libertatea martorului protejat nu mai este ameninţată;

g) dacă martorul protejat decedează.

(2) īncetarea Programului se dispune de procuror prin ordonanţă sau de către instanţă prin īncheiere.

Art. 18. - (1) O.N.P.M. informează īn scris procurorul sau instanţa, după caz, despre existenţa vreuneia dintre situaţiile prevăzute la art. 17.

(2) Procurorul, respectiv instanţa, va analiza īn cel mai scurt timp situaţia intervenită şi va comunica O.N.P.M. ordonanţa sau īncheierea prin care se dispune cu privire la īncetarea sau continuarea Programului.

(3) īn situaţia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. g), īncetarea Programului va opera din oficiu, la momentul primirii de către procuror sau de către instanţă a comunicării O.N.P.M., iar aplicarea Programului va continua pentru membrul de familie sau persoana apropiată martorului protejat decedat, incluse īn Program.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - Persoana care are calitatea de martor, īn sensul art. 2 lit. a) pct. 1, şi care a comis o infracţiune gravă, iar īnaintea

sau īn timpul urmăririi penale ori al judecăţii denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvārşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Art. 20. - Guvernul Romāniei va prezenta Parlamentului rapoarte anuale cu privire la modul de īndeplinire a Programului.

Art. 21. - Fondurile necesare pentru includerea Programului şi a măsurilor urgente se vor asigura anual din sumele alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv din programele de finanţare externă.

Art. 22. - (1) Instituţiile din sistemul siguranţei naţionale, īn situaţiile īn care acestea sunt implicate īn acţiunile de protecţie a martorilor, vor conlucra cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public pentru aplicarea prezentei legi.

(2) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) sunt autorizate să coopereze direct cu structurile similare din alte state, precum şi cu organismele internaţionale care au atribuţii īn domeniul protecţiei martorului, īn condiţiile respectării convenţiilor internaţionale la care Romānia este parte.

Art. 23. - (1) Prezenta lege intră īn vigoare la 30 de zile de la data publicării ei īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I*).

(2) īn termen de 60 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei vor īntocmi regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor acesteia, care se aprobă prin hotărāre a Guvernului.


*) Legea nr. 682/2002 a fost publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.