MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 289/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 289         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 aprilie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 115 din 6 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 130 din 13 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 din Codul de procedură penală din 1968

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

298. - Hotărâre privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

 

299. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            573. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 115

din 6 martie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2)-(7) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercial㠓Giltex” - S.R.L. din Târgu Neamţ în Dosarul nr. 2,176/333/2013/a1 al Judecătoriei Vaslui. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 535D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită,

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că procedura legală criticată are rolul de a remedia lipsurile cererii de chemare în judecată, de a disciplina părţile, precum şi de a asigura celeritatea procesului.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 mai 2013, pronunţată în Dosarul nr. 2.176/333/2013/a1, Judecătoria Vaslui a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2)-(7) din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Societatea Comercial㠓Giltex”- S.R.L. din Târgu Neamţ într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de reexaminare formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus anularea cererii de chemare în judecată.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât încalcă principiul preeminenţei dreptului şi dreptul la un proces echitabil, care impun o protecţie concretă şi efectivă a drepturilor celui care se adresează justiţiei, astfel încât aceste drepturi să nu fie afectate în substanţa lor. Arată că, deşi dreptul de acces la o instanţă comportă şi unele limitări, totuşi acestea nu trebuie să afecteze însăşi esenţa dreptului protejat de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi de Constituţie, prin art. 21, printr-o abordare prea formalistă şi printr-o interpretare nerezonabilă a unor condiţii de formă a cererii de chemare în judecată sub sancţiunea anulării acesteia. Aplicarea unei asemenea sancţiuni este excesivă şi disproporţionată faţă de neregularităţile lipsite de însemnătate şi care nu ar trebui să afecteze dreptul reclamantului în chiar substanţa sa, mai ales în condiţiile în care exerciţiul acestui drept este supus unui termen de prescripţie redus. De altfel, orice condiţionare formală nu trebuie să aducă atingere substanţei dreptului, fiecare persoană având dreptul la o examinare efectivă şi concretă a cauzei sale, fără a i se aduce atingere exerciţiului dreptului de acces la instanţă prin instituirea unor sancţiuni extreme pentru neregularităţi minore, lipsite de orice importanţă în examinarea fondului cauzei şi care ar putea fi remediate pe tot parcursul procesului, fără a aduce atingere principiului celerităţii procedurii judiciare.

În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate trebuie reţinut şi faptul că prin Decizia nr. 176 din 24 martie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă din 1865, Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile acestui text “prin care se sancţionează cu nulitate absolută omisiunea de a se preciza în cuprinsul cererii de recurs: «numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, după caz, codul fiscal şi contul bancar» [...] apar ca un formalism inacceptabil de rigid, de natură să afecteze grav efectivitatea exercitării căii de atac şi să restrângă nejustificat accesul liber la justiţie”. Apreciază că această decizie îşi păstrează actualitatea şi trebuie extinsă şi la cererea de chemare în judecată, cel puţin în ce priveşte ,codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar” sau “arătarea dovezilor” şi depunerea înscrisurilor certificate conform originalului, “numărul de exemplare” ale cererii. De altfel, o dispoziţie a legii constatată ca fiind neconstituţională tot neconstituţională rămâne şi dacă este reluată în conţinutul altei legi.

În ce priveşte inegalitatea de tratament a părţilor, aceasta rezultă din dispoziţiile procedurale privind cererile incidentale (art. 205 din Codul de procedură civilă - Întâmpinarea; art. 209 - cererea reconvenţională; art. 62 şi 63 - intervenţia principală şi accesorie; art. 68 - intervenţia forţată; art. 73 - chemarea în garanţie ş.a.m.d.) care nu prevăd sancţiunea anulării acestora pentru lipsuri privind cuprinsul cererii, aşa cum prevăd prevederile art. 200 din Codul de procedură civilă.

Judecătoria Vaslui consideră că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată. În acest sens, arată că instituirea în sarcina reclamantului a obligaţiei de a sesiza instanţa de judecată în cadrul procesului civil, cu respectarea condiţiilor de formă şi de fond prevăzute de dispoziţiile legii procesuale, sub sancţiunea anulării cererii, sancţiune cu privire la care reclamantul este în prealabil încunoştinţat, nu poate fi apreciată ca reprezentând o încălcare a dreptului de acces la instanţă, dimpotrivă. Mai mult, dreptul părţii de a formula cerere de reexaminare împotriva hotărârii instanţei de anulare a cererii introductive asigură o garanţie procedurală suplimentară, în acord cu prevederile art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost reţinut prin dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie prevederile art. 200 alin. (2)-(7) din Codul de procedură civilă. În realitate, analizând excepţia de neconstituţionalitate formulată, Curtea observă că autoarea excepţiei critică numai ipoteza normativă a art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă, astfel încât, în conformitate cu jurisprudenţa sa, Curtea urmează a se pronunţa numai asupra acestor texte de lege.

În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi şi art. 21 privind accesul liber la justiţie,

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 200 din Codul de procedură civilă au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, în acest sens fiind Decizia nr. 479 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2014, şi Decizia nr. 31 din 21 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 14 februarie 2014.

Prin aceste decizii, Curtea a constatat, în esenţă, că procedura prevăzută de prevederile legale criticate reprezintă opţiunea legiuitorului şi are drept scop remedierea unor lipsuri ale acţiunii introductive, astfel încât, la momentul demarării procedurii de fixare a primului termen de judecată, aceasta să cuprindă toate elementele prevăzute de art. 194 din Codul de procedură civilă. O astfel de procedură nu este de natură să afecteze însăşi esenţa dreptului protejat, având în vedere că este însoţită şi de garanţia conferită de dreptul de a formula o cerere de reexaminare prevăzută de art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

De asemenea, Curtea a reţinut că prin aceste prevederi legale legiuitorul a dorit disciplinarea părţilor dintr-un proces şi, în acest fel, respectarea principiului celerităţii şi a dreptului la un proces echitabil.

Distinct de cele reţinute în jurisprudenţa menţionată, în prezenta cauză Curtea reţine că prevederile art. 200 din Codul de procedură civilă dispun în legătură cu necesitatea verificării cererii de chemare în judecată, de către completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, precum şi asupra obligativităţii regularizării acesteia, în cazul în care nu îndeplineşte anumite cerinţe prevăzute în art. 194-197 din Codul de procedură civilă, referitoare la cuprinsul cererii de chemare în judecată, numărul de exemplare, timbrarea cererii sau la cazurile de nulitate a acesteia.

În acest context, Curtea constată că prevederile art. 194-197 din Codul de procedură civilă instituie condiţii de formă ale cererii de chemare în judecată, reglementând cuprinsul acesteia (art. 194), numărul de exemplare (art. 195), elementele esenţiale pe care trebuie să le conţină, sub sancţiunea nulităţii (art. 196), precum şi cerinţa timbrării acesteia (art. 197).

Astfel, prevederile art. 200 din Codul de procedură civilă dispun verificarea cererii introductive de instanţă de către completul învestit aleatoriu cu soluţionarea cauzei. Constatând neconformitatea acesteia în raport cu cerinţele instituite prin art. 194-197 din Codul de procedură civilă, instanţa de judecată comunică lipsurile reclamantului în scris, punându-i totodată în vedere necesitatea regularizării cererii, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării. Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut de alineatul (2) cuprins în art. 200 din acelaşi cod, instanţa are posibilitatea să anuleze cererea de chemare în judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol.

În acest context, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale constante, în acest sens fiind, de exemplu, Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, instituirea unor condiţii procedurale pentru exercitarea dreptului de sesizare a instanţei nu echivalează cu încălcarea art. 21 din Constituţie, referitor la accesul liber la justiţie. S-a reţinut, astfel, că stabilirea unor condiţionări pentru introducerea acţiunilor în justiţie nu constituie o încălcare a dreptului de acces liber la justiţie. Mai mult, în jurisprudenţa precitată, Curtea a statuat că liberul acces la justiţie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia, fiind de competenţa exclusivă a legiuitorului de a institui regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, soluţie ce rezultă din dispoziţiile ari. 126 alin. (2) din Constituţie.

De asemenea, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, exemplu fiind Hotărârea din 26 ianuarie 2006, pronunţată în Cauza Lungoci împotriva României, paragraful 36, publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 588 din 7 iulie 2006, s-a arătat că accesul liber la justiţie implică, prin natura sa, o reglementare din partea statului şi poate fi supus unor limitări, atât timp cât nu este atinsă însăşi substanţa dreptului.

În acest sens, Curtea Constituţională apreciază că instituirea unor condiţii formale ale cererii de chemare în judecată nu poate fi considerată de plano drept o negare a efectivităţii dreptului de acces la justiţie, ci aceasta constituie o expresie a obligativităţii exercitării drepturilor şi libertăţilor cu bună-credinţă, în limitele instituite de lege. Nerespectarea condiţiilor prescrise pentru conformitatea cererii introductive de instanţă nu atrage în mod necondiţionat anularea actului procedural, existând posibilitatea modificării sau completării acestuia în termenul stabilit de instanţă.

Astfel, prevederile art. 200 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, dispunând asupra necesităţii comunicării în scris, către reclamant, a lipsurilor constatate în legătură cu cererea de chemare în judecată, cu menţiunea regularizării acestora în termenul stabilit, reprezintă o concretizare a principiului rolului activ al judecătorului, tocmai în vederea în asigurării accesului efectiv la justiţie al titularului cererii. Mai mult, în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii de anulare, împotriva acesteia se poate face cerere de reexaminare, solicitând motivat revenirea supra măsurii anulării. Cererea de reexaminare se soluţionează de către un alt complet al instanţei respective, prin încheiere definitivă, în camera de consiliu, cu citarea reclamantului. Potrivit art. 200 alin. (6) din acelaşi act normativ, acest complet poate reveni asupra încheierii de anulare dacă măsura a fost dispusă în mod eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat, caz în care cauza va fi retrimisă completului iniţial învestit.

În acest context, Curtea apreciază că atât reglementarea cererii de reexaminare, sub forma unei căi de atac împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, precum şi faptul că aceasta se soluţionează de un complet diferit de cel care a dispus măsura anulării, cu citarea reclamantului, reprezintă garanţii procesuale, care au drept scop evitarea anulării actului de procedură, în măsura în care a fost legal întocmit. De asemenea, Curtea reţine că procedura regularizării cererii de chemare în judecată este justificată şi prin prisma finalităţii legitime urmărite de către legiuitor, şi anume fixarea corectă a cadrului procesual, în vederea evitării acordării de noi termene de judecată pentru complinirea lipsurilor, ceea ce conduce atât la asigurarea dreptului de apărare al pârâtului, aflat în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obiectul cererii, motivele invocate şi probele solicitate, precum şi la asigurarea celerităţii procesului, permiţând astfel o bună desfăşurare a judecăţii într-un termen rezonabil, optim şi previzibil, în sensul art. 21 alin. (3) din Constituţie şi art. 6 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

În ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor art. 16 din Constituţie, referitor la egalitatea în faţa legii, Curtea constată că prevederile legale criticate se aplică tuturor persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică, neputându-se reţine încălcarea dispoziţiilor constituţionale menţionate.

De asemenea, referitor la invocarea, de către autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 176 din 24 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 27 aprilie 2005, Curtea constată că aceasta nu îşi găseşte aplicabilitatea în cauza de faţă, ea referind u-se la cererea de recurs. Prin decizia precizată, Curtea a constatat că cele mai multe dintre elementele prevăzute în textul de lege criticat, şi anume domiciliul sau reşedinţa părţilor, ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, după caz, codul fiscal şi contul bancar, precum şi - dacă recurentul locuieşte în străinătate - domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul, se regăseau în totalitate în actele dosarului în care s-a pronunţat hotărârea care făcea obiectul căii de atac, că nu erau indispensabile pentru identificarea acestei hotărâri şi că nici nu erau menţionate în dispozitivul hotărârii atacate. Or, în ipoteza cererii introductive, Curtea constată că aceste elemente trebuie să fie prezente.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercial㠓Giltex” - S.R.L. din Târgu Neamţ în Dosarul nr. 2.176/333/2013/a1 al Judecătoriei Vaslui şi constată că prevederile art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Vaslui şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 6 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 130

din 13 martie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 din Codul de procedură penală din 1968

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 din Codul de procedură penală din 1968,

excepţie ridicată de Ioan Barou în Dosarul nr. 6.176/337/2011 al Judecătoriei Zalău şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 440D/2013.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 243/2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 12 iunie 2013, pronunţată în Dosarul 6.176/337/2011, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 din Codul de procedură penală din 1968.

Excepţia a fost ridicată de Ioan Barou cu ocazia soluţionării unei cauze penale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală din 1968, care reglementează extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale, încalcă principiul separării şi echilibrului puterilor în stat şi dreptul la un proces echitabil, întrucât atribuie puterii judecătoreşti prerogative care ar trebui să aparţină exclusiv puterii executive, efectuarea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale fiind apanajul Ministerului Public, care face parte din puterea executivă. Astfel, arată că, în cazul în care, în cursul judecăţii, instanţa dispune extinderea acţiunii penale cu privire la alte acte materiale, judecătorul nu mâi este garantul respectării dreptului la apărare, având oarecum prefigurată vinovăţia inculpatului cu privire la actele materiale în privinţa cărora a dispus extinderea acţiunii penale. Consideră că legiuitorul ar fi trebuit să lase la latitudinea reprezentantului Ministerului Public dacă înţelege să formuleze o cerere de extindere a acţiunii penale, aşa cum a procedat în cazul prevăzut de art. 336 din Codul de procedură penală, care reglementează extinderea procesului penal pentru alte fapte.

Judecătoria Zalău apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile de lege criticate nu aduc nicio atingere prevederilor din Constituţie invocate de autorul excepţiei. Arată că, prin acordarea posibilităţii instanţei judecătoreşti de a extinde acţiunea penală - cu care a fost deja sesizată de către Ministerul Public -, cu privire şi la alte fapte materiale descoperite în cursul judecăţii şi care intră în conţinutul infracţiunii pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, nu se aduce nicio încălcare atribuţiilor specifice instituţiilor implicate în realizarea autorităţii judecătoreşti. Precizează, în acest sens, că instanţele judecătoreşti şi Ministerul Public sunt prevăzute în capitolul VI al titlului III din Constituţie care reglementează autoritatea judecătorească. Apreciază că singura problemă care s-ar putea naşte în urma pronunţării extinderii acţiunii penale ar fi o eventuală incompatibilitate a judecătorului care a dispus această soluţie, putându-se discuta despre o “Încălcare a aparenţei de imparţialitate a acestuia”. Or, acest aspect urmează a fi apreciat chiar de către judecător.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 din Codul de procedură penală este neîntemeiată. Arată că textul de lege criticat este o normă de

procedură ce primeşte aplicare în cazul infracţiunilor continuate, respectiv atunci când, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, sunt săvârşite mai multe acte materiale ce prezintă, fiecare în parte, conţinutul constitutiv al aceleiaşi infracţiuni. Instituţia extinderii acţiunii penale este menită să contribuie la buna administrare a justiţiei, prin reducerea duratei procedurii judiciare şi prin asigurarea caracterului unitar al soluţiei pronunţate, aceasta urmând a avea în vedere toate actele materiale reţinute în sarcina inculpatului. Întrucât extinderea acţiunii penale poate viza numai acte materiale ce realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, nu se poate susţine că instanţa exercită o atribuţie a procurorului. De asemenea, nu poate fi invocată încălcarea dreptului la un proces echitabil, câtă vreme extinderea acţiunii penale este pusă în discuţia părţilor, iar inculpatul are dreptul să formuleze apărări în raport cu noile acte materiale puse în sarcina sa.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, deoarece nu aduc nicio atingere prevederilor din Constituţie invocate de autorul excepţiei. În acest sens, apreciază că Ministerul Public nu face parte din puterea executivă, chiar dacă, potrivit art. 132 din Legea fundamentală, procurorii îşi desfăşoară activitatea “sub autoritatea ministrului justiţiei”, întrucât această dispoziţie, în contextul celorlalte precizări conţinute de art. 131 şi 132 din Constituţie, nu semnifică un raport de subordonare, ci o relaţie administrativă, organizatorică, similară cu aceea existentă între ministrul justiţiei şi instanţele judecătoreşti. Ministrul justiţiei are atribuţii de administrare a sistemului, iar nu de dirijare a exercitării atribuţiilor procurorilor, care rămân, în cadrul relaţiei cu ministrul justiţiei, sub protecţia principiilor legalităţii şi imparţialităţii. În aceste condiţii, nu se pune problema încălcării principiului separaţiei puterilor în stat. De asemenea, arată că, în materie penală, atribuţiile puterii judecătoreşti vizează judecarea infracţiunilor şi aplicarea pedepselor. Deosebit de acestea, instanţele judecătoreşti mai au şi afte atribuţii care nu sunt, prin natura lor, atribuţii de judecată, pentru că în efectuarea lor judecătorul nu este chemat să spună dreptul ori să aplice pedepse pentru comiterea de infracţiuni. Ele sunt, prin voinţa legiuitorului, atribuţii judiciare, întrucât sunt intim legate de procedurile judiciare. În speţă, extinderea acţiunii penale de către instanţă pentru alte acte materiale este o atribuţie judiciară generată de strânsa legătură a acesteia cu procedura de judecată şi necesară pentru îndeplinirea scopului procesului penal.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală din 1968, abrogat la 1 februarie 2014 prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013. Dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală din

1968, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, au următorul cuprins: “Dacă în cursul judecăţii se descoperă în sarcina inculpatului date cu privire şi la alte acte materiale care intră în conţinutul infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, instanţa dispune, prin încheiere, extinderea acţiunii penale cu privire şi la aceste acte şi procedează la judecarea infracţiunii în întregul ei.

Dacă cu privire la unele din actele care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni s-a pronunţat anterior o hotărâre definitivă, instanţa reuneşte cauza cu aceea în care s-a dat hotărârea definitivă, pronunţând o nouă hotărâre în raport cu toate actele care intră în conţinutul infracţiunii, şi desfiinţează hotărârea anterioară.

Instanţa este obligată să pună în discuţie actele cu privire la care s-a dispus extinderea, făcând aplicaţie în ce priveşte încadrarea juridică şi a dispoziţiilor art. 334.”

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) referitor la principiul separării şi echilibrului puterilor în stat şi ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate. Curtea constată că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 47/1992, având în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a statuat că sintagma “În vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. Prin urmare, dispoziţiile de lege criticate, deşi abrogate la momentul pronunţării Curţii, sunt supuse controlului de constituţionalitate, întrucât produc efecte juridice în cauză.

Dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală din 1968 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate în raport cu critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 243 din 15 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 24 aprilie 2012, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (2) din Codul de procedură penală din 1968, reţinând că unitatea legală de infracţiune constă în aceea că, în anumite cazuri, deşi există mai multe acţiuni sau inacţiuni, se reţine totuşi o unitate de infracţiune dispusă de legiuitor. O astfel de unitate legală există, de exemplu, în cazul infracţiunii complexe - tâlhăria - care constă în două acţiuni (furt şi violenţă), dar juridic există o singură infracţiune (tâlhăria) şi se aplică o singură pedeapsă. În alte situaţii, unitatea provine din împrejurarea că două sau mai multe acţiuni/inacţiuni sunt, în mod obiectiv, strâns unite între ele prin aceea că există unitate de rezoluţiune. Aşadar, legiuitorul, în virtutea rolului său constituţional, este liber să proclame unitatea legală de infracţiune în aceste cazuri, sprijinindu-se pe unele date reale, anumite legături obiective sau subiective între acţiunile respective.

Dispoziţiile legale criticate dispun cu privire la extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni. O astfel de procedură are în vedere şi împrejurarea că anumite fapte penale îmbracă forma infracţiunii continuate, legiuitorul, în acord cu art. 41 din Codul penal, optând pentru pedepsirea comună a acestora. Aceasta se justifică, întrucât, deşi sunt săvârşite la intervale de timp diferite, acţiunile ori inacţiunile prezintă fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni comise în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale. De aceea, raţiunile de politică penală au impus pedepsirea comună a infracţiunilor continuate în condiţiile art. 43 din Codul penal, pronunţându-se o pedeapsă în limitele prevăzute de cod la infracţiunea săvârşită, la care se poate adăuga un spor în limitele prevăzute de art. 34 din Codul penal. După ce o persoană a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune continuată şi ulterior se descoperă alte acţiuni sau inacţiuni care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni, judecătorul, ţinând seama de fapta comisă în întregul ei, va pronunţa o nouă pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai uşoară decât cea pronunţată anterior.

Reglementarea este, astfel, menită să dea expresie actului de înfăptuire a justiţiei în mod unic, egal şi imparţial. De asemenea, este evident că textul legal criticat nu permite aplicarea sa în mod arbitrar, judecătorii fiind obligaţi să dispună extinderea acţiunii penale în toate situaţiile similare, fără ca aceasta să aibă conotaţiile reclamate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin decizia mai sus menţionată, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele arătate mai sus, dispoziţiile de lege criticate nu aduc atingere nici prevederilor art. 1 alin. (4) şi art. 21 alin. (3) din Constituţie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ioan Barou în Dosarul nr. 6.176/337/2011 al Judecătoriei Zalău şi constată că dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală din 1968 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Zalău şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de came de ovine/caprine din zonele defavorizate

 

Având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. b) şi alin. (8) şi art. 69 alin. (1) şi (4) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014, ale Regulamentului (CE) nr. 1.121/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV şi V din regulamentul respectiv, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, şi ale Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Producătorii agricoli constituiţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice, persoane juridice, crescători de bovine/ovine/caprine, denumiţi în continuare beneficiari, având exploataţii cu cod primit de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, beneficiază de ajutor specific pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual în funcţie de efectivul de animale deţinut/beneficiar/categorie din următoarele categorii:

a) vaci de lapte;

b) bivoliţe de lapte;

c) taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de came, vaci din rase de came, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femei din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne;

d) femele ovine/caprine.

Art. 2. - În sensul prevederilor prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) vacă de lapte - femeia din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor;

b) bivoliţă de lapte - femela din specia bubaline care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor;

c) taurine din rase de came - taurinele din rasele cuprinse în lista întocmită de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi

Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” şi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

d) vacă din rasă de carne - femela din specia taurine din rase de carne care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor;

e) vacă metisă cu rasă de carne - femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, obţinută din încrucişarea cu un taur din rasă de carne;

f) taur din rasă de carne - masculul din specia taurine necastrat;

g) femele ovine/caprine - femele din speciile ovine/caprine care au vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului de solicitare;

h) exploataţie cu cod atribuit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA - orice unitate, construcţie sau, în cazul unei exploataţii în spaţiu deschis, orice loc în care sunt deţinute, crescute ori manipulate animalele, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE sau potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;

i) sumă necuvenită - plata nedatorată, astfel cum este prevăzută la art. 1.341-1.344 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, acordată unui

beneficiar sau realizată în numele unui beneficiar, care provine din fonduri europene şi/sau din fonduri publice aferente acestora.

Art. 3. - (1) Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 39.824.205 euro, repartizat astfel:

a) 22.447.205 euro, pentru categoria vaci de lapte, prevăzută la art. 1 lit. a);

b) 1.500.000 euro, pentru categoria bivoliţe de lapte, prevăzută la art. 1 lit. b);

c) 6.500.000 euro, pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, prevăzută la art. 1 lit. c);

d) 9.377.000 euro, pentru categoria femele ovine/caprine, prevăzută la art. 1 lit. d).

(2) Cuantumul ajutorului specific se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului alocat anual pe categorie la efectivul de capete eligibile pe fiecare categorie, fără a depăşi:

a) 250 euro/cap, pentru categoria vaci de lapte, prevăzută la art. 1 lit. a);

b) 187,5 euro/cap, pentru categoria femele din specia bivoliţe, prevăzută la art. 1 lit. b);

c) 300 euro/cap, pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, prevăzută la art. 1 lit. c);

d) 6,5 euro/cap, pentru categoria femele ovine/caprine, prevăzută la art. 1 lit. d).

(3) în situaţia în care beneficiarii dintr-o anumită categorie nu utilizează în totalitate plafonul alocat anual pentru categoria pentru care au depus cereri, diferenţa se redistribuie la celelalte categorii.

Art. 4. - Ajutorul specific prevăzut la art. 1 reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă şi se asigură din sumele alocate temporar Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform legilor bugetare anuale, din venituri din privatizare înregistrate la Trezoreria Statului.

Art. 5. - Plăţile pentru ajutorul specific anual prevăzut la art. 1 se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor.

Art. 6. - Procedurile privind reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific, astfel cum sunt prevăzute în titlul IV “Baza de calcul pentru ajutoare, reduceri şi excluderi”, art. 65, 66, 67, 69, 73 şi 75 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - Pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate potrivit prezentei hotărâri se aplică prevederile art. 80 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009.

Art. 8. - Modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate şi modelul de cerere pentru solicitarea ajutorului specific acordat, în anul 2014, producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - În aplicarea prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează ghiduri şi manuale de proceduri, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi se avizează de direcţia de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 10. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Comisiei Europene informaţii detaliate cu privire la aplicarea prezentei măsuri de ajutor specific, potrivit art. 140 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din data de 3 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 632 din data de 11 octombrie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 12. - Procedurile privind plăţile pentru ajutorul specific anual prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 796/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 786/2013, cu modificările ulterioare, se finalizează potrivit dispoziţiilor în vigoare la data iniţierii acestora.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 298.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Magheru nr. 7, sectorul 1.

Art. 2. - Autoritatea este finanţată integrai de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 3. - Autoritatea îndeplineşte funcţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Art. 4. - (1) în exercitarea funcţiilor sale Autoritatea îndeplineşte, pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014, următoarele atribuţii specifice:

a) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului:

1. elaborează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

2. urmăreşte şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

3. identifică nevoile de formare a personalului implicat în protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi colaborează cu instituţii publice, private, alte organizaţii la fundamentarea şi elaborarea de programe care să răspundă acestor nevoi;

4. organizează evidenţa la nivel naţional a tuturor asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor care activează în domeniul său de activitate, precum şi a serviciilor prestate de acestea; propune Guvernului recunoaşterea acestora ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii;

5. ia măsurile necesare sau. după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea ori, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte;

6. iniţiază, negociază şi încheie, cu aprobarea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

b) în domeniul prevenirii separării copilului de părinţi şi al protecţiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi, elaborează şi propune ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, spre aprobare, criteriile, standardele minime şi indicatorii care stau la baza acreditării furnizorilor şi a serviciilor de prevenire a separării copilului de părinţi şi de protecţie specială a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi;

c) în domeniul adopţiei:

1. elaborează norme şi metodologii în domeniul adopţiei;

2. urmăreşte şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul adopţiei;

3. elaborează şi fundamentează programe în domeniul adopţiei;

4. coordonează şi supraveghează activităţile de adopţie şi realizează cooperarea internaţională în domeniul adopţiei;

5. duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994;

6. duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute de art. 15 din Convenţia europeană revizuită în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009, ratificată prin Legea nr. 138/2011;

7. identifică nevoile de formare a personalului implicat în procedura adopţiei şi colaborează cu instituţii publice, private, alte organizaţii la fundamentarea şi elaborarea de programe care să răspundă acestor nevoi;

d) în domeniul economico-financiar:

1. gestionează bunurile proprietate publică şi privată a statului pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz;

2. gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea programelor din domeniul său de activitate;

3. finanţează sau, după caz, cofinanţează programe de interes naţional;

4. propune şi fundamentează necesarul de fonduri pentru asigurarea finanţării adecvate a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului.

(2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 5. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin, Autoritatea solicită informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenţă, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.

(2) Personalul cu atribuţii de control are drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum şi la domiciliul/reşedinţa persoanelor fizice care au în îngrijire şi/sau asigură protecţia unui copil.

Art. 6. - (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(2) Preşedintele reprezintă Autoritatea în raporturile cu Guvernul, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu orice persoane juridice şi fizice, române sau străine.

(3) Preşedintele este ordonator terţiar de credite, în condiţiile prevăzute de lege.

(4) în exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii şi instrucţiuni.

(5) Preşedintele răspunde în faţa ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru întreaga activitate a Autorităţii.

(6) Preşedintele este ajutat în activitatea de conducere a Autorităţii de secretarul general.

Art. 7. - (1) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării Autorităţii, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile acesteia.

(2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Pe lângă preşedinte funcţionează ca organ consultativ Consiliul de coordonare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţie, denumit în continuare Consiliul.

(2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii.

(3) Consiliul de coordonare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţie are următoarele atribuţii principale:

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi organizaţiile ai căror reprezentanţi îl compun, în vederea realizării politicii publice naţionale şi a Planului de guvernare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţie;

b) monitorizează aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţie şi a acquis-ului comunitar în domeniu;

c) evaluează efectele măsurilor privind aplicarea acquis-ului comunitar în domeniu;

d) formulează propuneri privind îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţie;

e) formulează propuneri privind îmbunătăţirea şi consolidarea relaţiilor interinstituţionale dintre autorităţile publice implicate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţie.

Art. 9. - Consiliul este alcătuit din câte un reprezentant cu funcţie de conducere al următoarelor instituţii şi organisme:

a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;

b) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

c) Ministerul Afacerilor Interne;

d) Ministerul Educaţiei Naţionale;

e) Ministerul Sănătăţii;

f) Ministerul Justiţiei;

g) Ministerul Afacerilor Externe;

h) Avocatul Poporului;

i) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;

j) Asociaţia directorilor direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

k) Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din România;

            l) Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România;

m) Colegiul Psihologilor din România.

Art. 10. - (1) Consiliul se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Autorităţii, în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul reprezentanţilor.

(2) Lucrările Consiliului sunt conduse de preşedintele Autorităţii.

(3) La lucrările Consiliului pot participa, la invitaţia preşedintelui Autorităţii, reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice decât cele prevăzute la art. 9 specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei.

(4) în realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3), Consiliul adoptă, cu votul majorităţii membrilor, hotărâri cu caracter de recomandare.

(5) Serviciile administrative, precum şi activitatea de secretariat a Consiliului este asigurată de către Autoritate.

Art. 11. - Personalul Autorităţii este format din funcţionari publici şi personal contractual numit, respectiv încadrat, potrivit legii.

Art. 12. - (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) în cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea preşedintelui Autorităţii, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în prevederile legale şi numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii, precum şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea preşedintelui autorităţii.

Art. 13. - (1) Autoritatea preia 37 de posturi din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, aferente Direcţiei Protecţia Copilului, şi 32 de posturi ale Oficiului Român pentru Adopţii,

(2) Autoritatea preia, conform art. 5 alin. (2), alin. (8) şi alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, personalul încadrat pe cele 37 de posturi preluate din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi personalul încadrat pe cele 32 de posturi ale Oficiului Român pentru Adopţii, potrivit alin. (1), în condiţiile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal, fără a fi diminuate drepturile salariale avute la data preluării.

(3) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 69, exclusiv demnitarul.

(4) încadrarea personalului în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin decizie a preşedintelui Autorităţii, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Autoritatea preia pe bază de protocol patrimoniul Oficiului Român pentru Adopţii.

(6) Bunurile şi alte active aferente activităţii Direcţiei Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se transferă prin protocol din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în gestiunea Autorităţii.

Art. 14. - (1) La anexa nr. 2 litera A din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“4. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (69 de posturi, exclusiv demnitarul);”.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (15) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Sculam,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru dialog social,

Aurelia Cristea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 299.

 

ANEXĂV

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI ADOPŢIE

 

Număr maxim de posturi: 69 (exclusiv demnitarul)

 

 

 

CONSILIUL DE COORDONARE

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET PREŞESINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT PUBLIC INTERN*

 

 

CORP CONTROL**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT ADOPŢII

 

SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE ŞI ADMINISTRATIV

 

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS

 

SERVICIUL STRATEGII, PROGRAME

 

SERVICIUL MONITORIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se organizează la nivel de compartiment

** Se organizează la nivel de serviciu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 138.348 din 17 aprilie 2014, având în vedere prevederile:

- art. 1 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare:

- art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de came de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate;

- art. 68 alin. (1) lit. b) şi alin. (8), art. 69 alin. (1) şi (4) şi art. 105 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

- Regulamentului (CE) nr. 1.121/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV şi V din regulamentul respectiv;

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;

- art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiţionării, a modulării şi a sistemului integrat de gestionare şi control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori;

- Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1,782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE;

- art. 6 pct. 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE)nr. 1.306/2013 şi (UE)nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin,

Art. 1. - Se aprobă modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate, termenii de referinţă şi modelul de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 920/2013 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 12 septembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 aprilie 2014.

Nr. 573.

 

ANEXĂ

 

Modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate, termenii de referinţă şi modelul de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de came de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - În anul 2014, în cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, denumite în continuare ANT, se acordă prime producătorilor agricoli definiţi la art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, crescători de animale, din speciile bovine şi ovine/caprine, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, o singură dată pe an, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:

a) schemă decuplată de producţie în sectorul lapte;

b) schemă decuplată de producţie în sectorul carne;

c) schemă cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine.

Art. 2. - În anul 2014, beneficiarii prevăzuţi la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate beneficiază de ajutor specific în funcţie de efectivul de animale deţinut/beneficiar/categorie din următoarele categorii:

a) vaci de lapte;

b) bivoliţe de lapte;

c) taurine din rase de carne şi metişii acestora; tauri din rase de came, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femei din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne;

d) femele ovine/caprine.

 

CAPITOLUL II

Condiţii de eligibilitate şi modalităţi de acordare a ajutoarelor

 

Art. 3. - (1) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. a) se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1, crescători de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) la data solicitării primei;

b) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014;

c) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă 2012- 2013.

(2) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. a) se acordă pe cantitatea de lapte produs şi înregistrat la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012-2013.

Art. 4. - (1) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b) se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă de 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE;

b) exploataţia de bovine este înregistrată în RNE la data de referinţă 31 ianuarie 2013 şi la data solicitării primei.

(2) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femei cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.

Art. 5. - (1) Pentru crescătorii de bovine nou-înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014, prima prevăzută la art. 1 lit. a) se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia de bovine să fie înregistrată în RNE la data solicitării primei;

b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă 2013-2014.

(2) Pentru exploataţiile de bovine înfiinţate în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014, prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b) se acordă în mod corespunzător cu prevederile art. 4 alin. (2) producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 înregistrate în RNE;

b) exploataţia de bovine este înregistrată în RNE la data solicitării primei.

Art. 6, - Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. c) se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1, crescători de ovine/caprine, pentru femelele de ovine şi/sau femelele de caprine identificate conform legislaţiei în domeniu care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) efectivul din exploataţie cu cod Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului în care se face solicitarea primei;

b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în RNE la data solicitării primei;

c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa/locaţia menţionată în cerere pe perioada de reţinere de 90 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată;

d) să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE.

Art. 7. - (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit. a) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;

b) să solicite ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicită ajutor trebuie să fie de două capete de vaci de lapte pe exploataţia cu cod primit de la ANSVSA;

c) vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în RNE;

d) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din came de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;

e) vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionate în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România prevăzute în anexa nr. 4 Ala Programul naţional de dezvoltare rurală 2007- 2013.

(2) Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care deţin mai multe exploataţii cu cod primit de la ANSVSA şi solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit. a) pentru un efectiv mai mare de 15 capete de vaci de lapte beneficiază de ajutorul specific calculat la nivelul a maximum 15 capete de vaci de lapte pe beneficiar.

Art. 8. - Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit. b) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivoliţe de lapte pe beneficiar;

b) bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionate în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013;

c) bivoliţele de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în RNE;

d) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

Art. 9. - (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit. c) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) Să solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, după caz, din:

(i) vaci din rase de carne şi/sau vaci metise cu rase de carne, pentru care nu s-a beneficiat de ajutor specific pentru categoria prevăzută la art. 2 lit. a); şi/sau

(ii) tineret mascul şi/sau femei din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne; şi/sau

(iii) tauri din rase de carne.

b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE;

c) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;

d) să deţină documente oficiale care atestă rasa de came/metişii din rasele de carne;

e) să deţină documente care atestă ieşirile din efectiv, după caz;

f) animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşiri i/până

la data depunerii cererii, după caz, cu excepţia vacilor din rase de came care trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013.

(2) Pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit. c), ajutorul specific se acordă:

a) o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, respectiv:

- pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni, la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014;

- pentru tineretul femel, până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni, la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014;

- pentru tineretul mascul existent în exploataţie care are vârsta de maximum 25 de luni până la data de 30 mai 2014;

- pentru tineretul femel existent în exploataţie, până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni, până la data de 30 mai 2014;

b) anual, pentru vaci din rase de carne şi pentru vaci metise cu rase de carne;

c) o singură dată în viaţă, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.

Art. 10. - Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit. d) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 şi 300 de capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului de solicitare;

b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii;

c) să deţină registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;

d) femelele ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zone defavorizate din România, menţionată în cererea de ajutor, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013.

Art. 11. - (1) Pentru a beneficia de ajutoarele prevăzute la art. 1 şi 2, solicitanţii trebuie să depună cererea unică de plată pentru fiecare beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute cu cod atribuit de la ANSVSA, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta anexă, în perioada 18 aprilie-30 mai a anului pentru care se face solicitarea, la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţită de documente generale şi documente specifice fiecărei categorii de animale în funcţie de schema aplicată.

(2) Documentele generale obligatorii:

a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;

b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare - RUI al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, numai pentru exploataţii noi;

c) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

d) copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1.760/2000 în cazul exploataţii lor de bovine sau ale Regulamentului nr. 21/2004 în cazul exploataţiilor de ovine/caprine;

e) document coordonate bancare.

(3) Pe lângă condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 7, 8,9 şi 10, beneficiarii prevăzuţi la art. 2 trebuie să respecte şi standardele de ecocondiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz, reglementate de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Documentele specifice care însoţesc cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 1 lit. a) şi b) sunt:

a) copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită primă/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b), în cazul exploataţiilor înfiinţate în perioada 1 februarie 2013- 17 aprilie 2014 şi/sau nu au beneficiat de primă în anul 2013;

b) copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct, pentru schema prevăzută la art. 1 lit. a), în cazul producătorilor agricoli, nou-înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014;

c) adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului în cazul în care acesta deţinea un efectiv de maximum 19 capete vaci în exploataţie la data de 28 februarie 2014 sau în cazul producătorilor agricoli din exploataţiile nou-înfiinţate în perioada 1 februarie 2013- 17 aprilie 2014, care deţin maximum 19 capete vaci la data depunerii cererilor/noi înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014, eliberată de către o organizaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezentativitate naţională sau de către o asociaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, afiliată la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională. Adeverinţa se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al organizaţiei/asociaţiei respective;

d) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic, prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului şi prin care se confirmă menţinerea animalelor în Registrul genealogic al rasei, înscrise până la data de 28 februarie 2014, în cazul producătorilor agricoli care la această dată deţineau un efectiv de minimum 20 capete vaci în exploataţie sau se confirmă înscrierea animalelor în Registrul genealogic al rasei, în cazul producătorilor agricoli din exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014/nou-înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014, care deţin minimum 20 capete vaci la data depunerii cererii.

Art. 13. - Documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 1 lit. c) este adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de ovine/caprine al solicitantului, eliberată de către asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

Art. 14. - Documentele specifice care însoţesc cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 2 lit. a) sunt:

a) copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte;

b) copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific.

Art. 15.- Documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 2 lit. b) este copia de pe paşaportul fiecărei bivoliţe de lapte pentru care se solicită ajutor specific.

Art. 16. - Documentele specifice care însoţesc cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 2 lit. c) sunt:

a) adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, prin structurile sale teritoriale, care certifică rasele de carne şi metişii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală/paşapoarte. Verificările se realizează conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” şi aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

b) copie de pe paşaportul fiecărui animal existent în exploataţie la data depunerii cererii;

c) documente care atestă ieşirile animalelor din exploataţie, dacă este cazul;

d) pentru vaca din rase de carne şi pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine;

e) pentru vaca metisă cu rasă de carne, copia buletinului de însămânţări artificiale al mamei sau a adeverinţei de montă naturală autorizată a mamei, pentru gestaţia din care provine vaca metisă, în care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne;

f) pentru tineretul din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, copia certificatului de origine şi/sau copia buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţei de montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne.

Art. 17. - Pentru documentele depuse în copie, beneficiarul va prezenta documentele în original, în vederea efectuării conformităţii de către persoana desemnată din cadrul centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 18. - (1) Organizaţiile/asociaţiile crescătorilor de bovine, legal constituite, care eliberează adeverinţa prevăzută la art. 12 lit. c) îndeplinesc următoarele condiţii:

- sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;

- au cel puţin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar, de minimum 6 luni până la data depunerii documentelor la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

- sunt organizaţii ale crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională sau sunt afiliate la o organizaţie a crescătorilor de bovine organizată la nivel naţional.

(2) Organizaţiile crescătorilor de bovine, legal constituite, cu reprezentativitate naţională, prevăzute la alin. (1), depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, în copie şi în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:

- lista cu membri, din care să reiasă că reprezintă 50% + 1 din judeţele ţării sau acreditarea pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al unei rase de bovine;

- certificatul de înregistrare fiscală;

- bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară;

- copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada 2013-2014.

(3) Asociaţiile afiliate la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională, prevăzute la alin. (1), depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, în copie şi în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:

- adeverinţă eliberată de organizaţia crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională din care să reiasă afilierea asociaţiei;

- certificatul de înregistrare fiscală;

- bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară;

- copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada 2013-2014.

Art. 19 - (1) Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, care eliberează adeverinţa prevăzută la art. 13, îndeplinesc următoarele condiţii:

- sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;

- au cel puţin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar, de minimum 10 luni până la data depunerii documentelor la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

- sunt afiliate la o federaţie a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel naţional.

(2) Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la alin. (1) depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, în copie şi în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:

- certificatul de înregistrare fiscală;

- hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei;

- adeverinţă eliberată de federaţia crescătorilor de ovine/caprine din care să reiasă calitatea de membru a asociaţiei;

- bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară;

- copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada 2013-2014.

Art. 20. - După expirarea termenelor prevăzute la art. 18 şi 19, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură afişează pe site-ul propriu lista cu organizaţiile crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională şi asociaţiile crescătorilor de bovine legal constituite afiliate la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (1), şi cu asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (1).

Art. 21. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia beneficiarilor formulare de cereri unice de plată pretipărite cu date extrase din bazele proprii şi înregistrări despre animale din RNE.

Art. 22. - Cererile pretipărite pot fi solicitate şi/sau depuse la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, individual sau prin reprezentant legal, după caz.

Art. 23. - (1) Pentru stabilirea sumelor cuvenite, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează controale administrative şi la faţa locului, conform manualelor/ghidurilor de proceduri elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi avizate de direcţia de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Nu sunt supuse controlului la faţa locului schemele de plată prevăzute la art. 1 lit. a) şi b).

(3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează un control la faţa locului la minimum 10% din totalul beneficiarilor care au depus cerere de ajutor, pentru un efectiv de minimum 5% din numărul de animale solicitate aferente fiecărei scheme, precum şi un supracontrol la faţa locului la minimum 1% din totalul beneficiarilor care au făcut obiectul controlului la faţa locului.

(4) Controlul la faţa locului se efectuează până la data-limită a perioadei de reţinere a fiecărui an, conform manualului/ghidului de proceduri, dar poate fi efectuat şi în afara perioadei de reţinere, după caz, în funcţie de neconformităţile rezultate în urma controlului.

(5) Pentru fiecare control/supracontrol efectuat la faţa locului se întocmeşte un raport de control/supracontrol, conform manualului de procedură.

(6) în cazul în care între data depunerii cererii şi data finalizării controlului administrativ/la faţa locului au intervenit modificări ale informaţiilor înscrise în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, anexând documentele justificative.

Art. 24. - (1) Valoarea ajutorului cuvenit beneficiarului pentru schema de plată prevăzută la art. 1 lit. c) se reduce în baza unui procent calculat prin raportarea numărului de animale cu nereguli la numărul de animale eligibile, după cum urmează:

a) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibile este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale eligibil;

b) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibile este mai mare de 3%, prima totală se reduce astfel:

(i) cu 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibile este mai mic sau egal cu 10%;

(ii) cu 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibile este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

(iii) cu 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibile este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

(iv) cu 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibile este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%; (v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibil este mai mare de 50%.

(2) Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la terminarea perioadei de retenţie, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale solicitat în cerere. Circumstanţele naturale sunt următoarele:

- moartea unui animal ca urmare a unei boli;

- moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.

Art. 25. - Reducerile şi excluderile aplicabile pentru schemele de plată prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi c) sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 37/2013 privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, iar pentru schema de plată prevăzută la art. 2 lit. d) sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ..................

Art. 26. - (1) Cererea unică de plată prevăzută la art. 11 alin. (1) cuprinde atât animalele pentru care se solicită ANT/ajutor specific, cât şi numărul total de alte animale deţinute în exploataţie pentru fiecare din speciile bovine/ovine/caprine.

(2) Cererea poate fi retrasă total/parţial pentru una din schemele de plată. În scris, în orice moment până la emiterea deciziei/deciziilor de plată, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformităţile din cererea sa sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de a efectua un control la faţa locului şi dacă, în urma controlului, au fost identificate neconformităţi, conform art. 25 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.

(3) Cererea unică de plată în sectorul zootehnic prevăzută la art. 11 alin. (1) se înregistrează în Registrul electronic de înregistrare a cererilor gestionat de sistem.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 27. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţiile centralizatoare cu efectivele de animale/cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile, în vederea stabilirii cuantumului ajutoarelor după cum urmează:

a) pentru schema de plată prevăzută la art. 1 lit. a) şi b), până la data de 15 octombrie 2014;

b) pentru schema de plată prevăzută la art. 1 lit. c), până la data de 1 decembrie 2014.

(2) Pentru schemele de plată prevăzute la art. 2, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură aprobă, până la data de 1 februarie 2015, situaţiile centralizatoare cu numărul total de capete eligibile şi calculează cuantumul în conformitate cu art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. ......./2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate.

Art. 28. - (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele autorizate pentru schemele de plată prevăzute la art. 1, după aprobarea prin hotărâre a Guvernului a cuantumului primelor.

(2) în baza situaţiilor centralizatoare cu beneficiarii şi sumele autorizate pentru schemele de plată prevăzute la art. 1, transmise de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a sumelor autorizate pentru plata ajutoarelor.

(3) în baza situaţiei centralizatoare a sumelor autorizate pentru schemele de plată prevăzute la art. 1, transmisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutoarelor.

Art. 29. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul de subvenţii al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care virează sumele autorizate de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti în conturile beneficiarilor ajutoarelor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 30. - În sensul prevederilor prezentei anexe, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) agricultor - persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice a cărei/cărui exploataţie se află pe teritoriul Comunităţii şi care desfăşoară o activitate agricolă, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005. (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

b) perioadă de reţinere - perioada în care un animal care face obiectul unei cereri de ajutor trebuie reţinut în exploataţie potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009;

c) animal eligibil - orice animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea unui ajutor, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009;

d) animal cu nereguli - orice animal solicitat în cerere şi inexistent în Registrul naţional al exploataţiilor la controlul administrativ şi/sau la controlul la faţa locului;

e) registrul individual al exploataţiei - registrul ţinut de deţinătorii de animale în conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 şi/sau art. 3 lit. d) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.760/2002.

Art. 31. - Anexa face parte integrantă din prezenta anexă.

 

Anexa nr. 1

 

Judeţul

Nr. cerere şi data din

Registrul electronic de înregistrare al cererilor

................................ din ......./....../

Centrul Judeţean APIA

Numele şi prenumele funcţionarului APIA

care primeşte cererea*)  ..................................

Semnătura funcţionarului care primeşte cererea*)

Nr. unic de identificare solicitant (RUI)

RO ......................................................................

Nr. cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul (daca este cazul)

Nr. ................................ din ...........................................

 

CERERE UNICA DE PLATA

pentru sectorul zootehnic - anul 2014

 

I. DATE DE D3ENTD7ICARE SOLICITANT / EXPLOATATE

PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCDÎRE SIMPLĂ FÂRÂ PERSONALITATE JURTOICĂ: *)

 

01*) Nume

02.*) Prenume

 

 

03)* CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04*) Denumire formă de asociere simplă

05.*) Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)

06a.*) Beneficiaţi de rentă viageră? Da  Nu |

06b.*) Sunteţi membru al unui fond mutual ? Da  Nu 

 

            PERSOANE JURIDICE (PJ / PFA / ÎI / ÎF):*)

 

07. *) Denumire exploataţie/ PFA/ IV ÎF

 

08.*) Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CIF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.*) Nume administrator/ reprezentant

10.*) Prenume administrator/ reprezentant

 

 

11.*) CNP administrator / reprezentant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.*) Tip de organizare

 

 

 

 

            SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII/ADRESA DE DOMICILIU):*)

 

13.*) Judeţ /Sector

14.*) Localitate*)

 

 

15.*) Sat/Strada

16*) Nr.

17.*) Cod poştal

18*) Bl.

19.*) Sc.

20.*) Ap.

 

 

 

 

 

 

21.*) Telefon mobil *)

22. *) Telefon / Fax

23. *) E-mail

 

 

 

 

            În cazul în care sediul exploataţiei este diferit de sediul social al societăţii sau de adresa de domiciliu, completaţi câmpurile de mai jos:

            SEDIUL EXPLOATAŢIEI/GOSPODĂRIEI:*)

 

24.*) Judeţ*)/Sector *)

25*) Localitate*)

 

 

26.*) Sat/Strada

27.*) Nr.

28.*) Cod poştal

29.*) BL

30.*) Sc.

31.*) Ap.

 

 

 

 

 

 

32.*) Telefon mobil *)

33.*) Telefon/Fax *)

34.*) E-mail

 

 

 

 

            COORDONATE BANCARE:*)

 

35.*) Banca

36.*) Filiala

 

 

37.*) Nr. cont IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

38. Nume

39. Prenume

 

40. CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Cod ţară, nr. act identitate (altă cetăţenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Nr. şi data împuternicirii / procurii notariale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Notă: Câmpurile notate cu”*)” sunt OBLIGA TORIU de completat

 

43.*) EXPLOATAŢII pentru care se solicită plata

( se completează pentru fiecare cod de exploataţie ANSVSA pentru care se solicită plata)

 

Nr. crt.

Cod

ANSVSA

Judeţ

Comună/oraş

Sat

Strada

Nr.

Cod Siruta

comună/oraş

Tipul de plată solicitat

ANTB

ANTO/C

VL/FB/ TC

OD/CD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. LOCAŢIA UNDE SE ŢIN ANIMALELE ÎN PERIOADA DE REŢINERE

(se completează doar dacă locaţia este diferită de sediul exploatatei)

 

Nr. crt.

Judeţ

Comună/oraş

Sat

Strada

Nr.

Cod Siruta comună/oraş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Înregistrare în Sistemul Cotelor de Lapte cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe

(se bifează doar pentru vaci de lapte)

Forma de organizare

PF

PJ/PFA/ÎI/ÎF





 

46. Cantitate totală de lapte produs şi înregistrat la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă

TOTAL .....tone

Livrat (tone)

Vândut direct (tone)

 anul de cotă 2012-2013

.....tone

.....tone

 anul de cotă 2013-2014

.....tone

.....tone

 

            47*) CANTITATE DE LAPTE SOLICITATĂ /LISTA CU ANIMALELE PENTRU CARE SE SOLICITĂ PLATA ÎN ANUL 2014

 

Nr. crt.

Număr de identificare animal

(crotalie)

Specia

Rasa

Data naşterii (ziua/luna/anul)

Codul ANSVSA al exploataţiei

Codul schemei solicitate

 

 

BOVINE

 

 

 

ANT-B

si/sau

VL

FB

TC1.1

TC1.2

TC2.1

TC2.2

TC.3

 

 

OVINE

 

 

 

ANT-0

si/sau

OD

 

 

CAPRINE

 

 

 

ANT-C

si/sau

CD

 

            48. NUMĂR TOTAL DE ANIMALE SOLICITATE ŞI ALTE ANIMALE DEŢINUTE ÎN EXPLOATAŢIE

 

I

ANT-BOVINE

 

1.

 

........tone

2.

Schemă decuplată de producţie în sectorul came - Nr. de bovine solicitate în cerere

... capete

II.

AJUTOR SPECIFIC - LAPTE ŞI CARNE DE VITA

 

1.

Nr. de vaci de lapte solicitate în cerere - VL

... capete

2.

Nr. bivoliţe de lapte solicitate în cerere - FB

... capete

3.

Nr. de taurine rasa carne/metis solicitate în cerere - TC

... capete

III

ANT-OVBVE/CAPRINE

 

1.

Nr. de ovine solicitate în cerere ANT-0

... capete

2.

Nr. de caprine solicitate în cerere ANT-C

... capete

IV

AJUTOR SPECIFIC - LAPTE ŞI CARNE DE OVINE/CAPRINE, din care:

... capete

1.

Nr. de ovine solicitate în cerere - OD

... capete

2.

Nr. de caprine solicitate în cerere - CD

... capete

V

NUMĂR TOTAL ALTE ANIMALE DEŢINUTE ÎN EXPLOATAŢIE

 

1.

Nr. total alte bovine deţinute în exploataţiile din cerere

... capete

2.

Nr. total alte ovine deţinute în exploataţiile din cerere

... capete

3.

Nr. total alte caprine deţinute în exploataţiile din cerere

... capete

 

            49. ALTE DATE

 

Declar că deţin o suprafaţă de …………………………… ha

 

 

 

Am depus cerere unică de plată pe suprafaţă

DA

NU



Nr. şi data............................................



 

Bovine, Ovine, Caprine, Suine

 

 

Bovine

Ovine

Caprine

Suine

Nr. de capete deţinute

 

 

 

Semnătură

administrator/ titular /reprezentant legal/ persoană fizică / împuternicit

Nume şi prenume :

Ştampilă

Data

 

50. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII

I. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII pentru ANT bovine

Subsemnatul..................................................... legitimat cu BI/CI .seria.........,nr. .................... eliberat de ..................... la data de ................................declar următoarele:

 

1. Am luat la cunoştinţă de:

- condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor naţionale directe complementare, conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect după cum urmează:

a) pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte:

- exploataţia de bovine să fie înregistrată în RNE la data solicitării primei;

- solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014;

- solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă 2012-2013.

Pentru crescătorii de bovine, nou-înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 -2014, solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă 2013-2014.

 

b) pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne:

- efectivul din exploataţia înfiinţată anterior datei de 31 ianuarie 2013. solicitat pentru primă, este de minimum 3 capete de bovine cu vârsta de minim 16 luni la data de 31 ianuarie 2013 şi tineretul bovin mascul şi/sau femei arc vârsta de minim 7 luni la data de 31 ianuarie 2013;

- efectivul din exploataţia înfiinţată în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014, solicitat pentru primă, este de minimum 3 capete de bovine cu vârsta de minim 16 luni la data de 17 aprilie 2014 şi tineretul bovin mascul şi/sau femei are vârsta de minim 7 luni la data de 17 aprilie 2013, nepurtătoare de primă;

- exploataţia de bovine pentru care solicit prima este înscrisă în RNE la data de referinţă şi/sau la data depunerii cererii, după caz.

d) Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea primei prevăzute la art.2 lit. a) şi /sau lit. b), duce la acordarea parţială sau neacordarea acesteia.

e) APIA poate cere solicitantului documente suplimentare în orice moment.

f) Nu se acordă primă dacă se constata existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.

g) Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit în RNE la data de referinţă nu este eligibil ta primă.

h) În cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.LA va întreprinde, demersurile legale, după caz.

2. Drept care mă angajez şi declar următoarele:

- Mă angajez să păstrez şi să furnizez toate documentele solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

- Mă angajez ca, după depunerea cererii de plată să notific în scris în termen de 7 zile lucrătoare Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în cazul în care au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere de solicitare a primelor,

- Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul cererii privind solicitarea primei şi în documentele anexate acesteia sunt reale, complete, corecte şi valabile. În caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare.

NOTĂ:

Câmpurile notate cu “*)” sunt obligatoriu de completat

 

Semnătura titular cerere/ reprezentant, administrator desemnat / împuternicit:

 

În caz de împuternicire,

 

Numele şi prenumele împuternicitului, în clar:

 

Ştampila:

Data:

...................................../2014

 

II. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII pentru Ajutor specific zona defavorizată - bovine

 

Subscrisa/Subsemnatul (beneficiar) ............................................................................................... reprezentat de ................................................, în calitate de.................................................... declar următoarele:

1. Am luat la cunoştinţă asupra condiţiilor de eligibilitate pentru:

a) crescătorii de vaci de lapte din zonele defavorizate (COD: VL), conform reglementărilor europene şi naţionale, pe care mă angajez să le respect şi care sunt următoarele:

- solicitarea unui ajutor speciile pentru un număr cuprins între două şi 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicită ajutor trebuie să fie de 2 capete vaci de lapte pe exploataţia cu cod ANSVSA,

- vaca de lapte se defineşte ca fiind femela din specia taurine, care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor;

- înregistrarea în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agenţiei de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură, cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;

- identificarea şi înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor - RNE a vacilor de lapte din exploataţie pentru care se solicită ajutor specific,la termenul limită de depunere a cererilor;

- deţinerea registrului individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului(UE) nr. 1760/2000

- menţinerea la adresa exploataţiei /locaţiei menţionată în cerere a vacilor de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor;

- deţinerea adeverinţei emise prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

- localizarea sediului exploataţiei şi după caz a locaţiei de reţinere a animalelor în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013.

b) crescătorii de bivoliţe de lapte (COD: FB), conform reglementărilor europene şi naţionale, pe care mă angajez să le respect şi care sunt următoarele:

- solicitarea unui ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivoliţe de lapte, pe beneficiar;

- bivoliţa de lapte pentru care se solicită ajutor specific a fătat cel puţin o dată până la termenul limită de depunere a cererilor, produsul fiind identificat şi înregistrat în RNE;

- Identificarea şi înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor - RNE a bivoliţelor de lapte din exploataţie pentru care se solicită ajutor specific la termenul limită de depunere a cererilor;

- deţinerea registrului individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1760/2000

- menţinerea la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere a bivoliţelor de lapte pentru care se solicită ajutor specific pe o perioada de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor:

- deţinerea adeverinţei emise prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

- localizarea sediului exploataţiei şi după caz a locaţiei de reţinere a animalelor în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

c) crescătorii de taurine de rase de carne şi metişii acestora (COD: TC), conform reglementărilor europene şi naţionale, pe care mă angajez să le respect şi care sunt următoarele:

- solicitarea unui ajutor specific pentru un efectiv total de maxim 90 capete pe beneficiar, constituit după caz din: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne , vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femei din rase de carne şi metişii acestora;

- vaca din rase de came / vaca metisă cu rasă de carne se defineşte ca fiind femela din specia taurine, care a fătat cel puţin odată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor;

- taurul din rase de carne se defineşte ca fiind masculul specia taurine necastrat;

- identificarea şi înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor - RNE a animalelor din exploataţie pentru care se solicită ajutor specific;

- deţinerea registrului individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1760/2000;

- deţinerea documentelor oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne; deţinerea documentelor care atestă ieşirile din efectiv, după caz;

- deţinerea adeverinţei emise prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

- deţinerea în exploataţie a animalelor pentru care se solicită ajutor specific anual, cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii, după caz, cu excepţia vacilor din rase de carne care trebuie menţinute în exploataţie cel puţin 6 luni de la data depunerii cererii;

- solicitarea ajutorului o singură dată: 

- pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 16 iulie 2013 - 30 mai 2014/existent în exploataţie şi care are vârsta de maximum 25 de luni până la data de 30 mai 2014;

- pentru tineretul femel până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014/existent în exploataţie până la prima Stare, dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni până la data de 30 mai 2014;

- solicitarea ajutorului pentru taurii din rase de carne din specia taurine o singură dată;

- anual pentru vaci din rase de carne şi pentru vaci metise cu rase de came:

- localizarea sediului exploataţiei în zonele defavorizate din România, identificate în anexa 4A la Programul naţional de dezvoltare rurală 2007 - 2013.

2. Am luat la cunoştinţă asupra modalităţilor de acordare a ajutorului specific:

a) notificarea. În scris, către Centrul Judeţean al A.P.I.A, a oricăror modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora;

b) nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific, poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale;

c) neefectuarea controlului la faţa locului ca urmare a refuzului beneficiarului, atrage după sine excluderea cererii de la plată. În cazul repetării refuzului controlului în ani de acordare diferiţi, toate animalele vor fi înregistrate ca negăsite la faţa locului;

d) orice cerere de plată poate fi retrasă total/parţial pentru una din schemele de plată , în scris, în orice moment, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren şi dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli, conform art. 25 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.

e) în cadrul controlului la faţa locului se verifică elementele referitoare la sistemul de identificare şi de înregistrare a bovinelor, prevăzute la art.3 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000, pentru toate bovinele existente în exploataţie la data controlului;

f) în cazul în care se constată nereguli în ceea ce priveşte sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor se aplică prevederile art. 63. alin.4 din Regulamentul CE) mi 122/2009

h) autorităţile responsabile de la nivelul A.P.I.A.. al Comisiei Europene şi al Curţii de Conturi, etc. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de piară, raportul de control la faţa locului şi alte documente aferente dosarului;

i) în cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A va întreprinde, demersurile legale, după caz;

j) falsul în declaraţii se pedepseşte conform prevederilor legale.

3. Drept pentru care declar şi mă angajez la următoarele:

a) Declar că, datele din formularul cererii de plată şi din documentele anexate sunt reale, complete, corecte şi valabile;

b) Declar că, nu am beneficiat în anul curent de altă schemă de plată din fonduri europene pentru scopul finanţat prin prezentul ajutor specific;

c) Declar că respect standardele de eco-condiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz (Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2155/42/2011)

d) Mă angajez, să furnizez toate documentele cerute de către A.P.I.A.;

e) Mă angajez, să permit accesul autorităţilor competente în exploataţie pentru efectuarea controlului la faţa locului;

f) Mă angajez ca, după depunerea cererii de plată sa notific în scris A.P.I.A, în cazul în care au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, în termen de 7 zile lucrătoare;

g) Mă angajez, să comunic în scris A.P.1.A dacă, exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art.75, alin.2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 şi art. 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009). În acest sens, voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului, decesul beneficiarului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul.

h) Mă angajez, să comunic în scris A.P.I.A dacă, exploataţia a fost afectată de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare după constatarea acestuia (art.67, din Regulamentul CE nr. 1122/2009) dar numai până la data limită de reţinere şi, voi prezenta documente doveditoare în acest sens. Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea unui animal ca urmare a unei boli şi/sau moartea unui animal ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

4. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

 

Semnătură

administrator/ titular / reprezentant legal/ persoană fizică / împuternicit

Nume şi prenume:

Ştampila

Data

 

III. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII pentru Ajutor specific zona defavorizară-ovine caprine

 

Subscrisa/Subsemnata/Subsemnatul (beneficiar)...........................................................................................,

reprezentat de.................................................................., în calitate de.................................................... declar următoarele:

 

1. Am luat cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate şi mă angajez să respect următoarele:

- să solicit ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 şi 300 de capete de femele ovine/caprine inclusiv pe beneficiar, care au vârsta de minimum Un an la data de 30 aprilie a anului de solicitare;

- efectivul de animale pentru care solicit ajutor specific este identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploatat ii lor - RNE la data depunerii cererii;

- deţin registrul individual al exploataţiei completat şi actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE;

- să menţin femelele de ovine/caprine pentru care solicit ajutor specific, pe întreaga perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererii, la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere;

- sa depun cererea de sprijin însoţită de documentele obligatorii menţionate la art. 7 alin. (I) din hotărâre:

- localizarea sediului exploataţiei şi. după caz. a locaţiei de reţinere a animalelor este în zonele defavorizate din România, identificate în anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013.

2. Am luat cunoştinţă de modalităţile de acordare a ajutorului specific:

a) să notific, în scris, centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, orice modificare privitoare la informaţiile declarate în cererea de ajutor şi să anexez documentele justificative pentru aceste modificări, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora;

b) nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după ca, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale;

c) neefectuarea controlului la faţa locului ca urmare a refuzului beneficiarului atrage excluderea de la plată a cererii de ajutor pentru anul de solicitare;

d) orice cerere de ajutor poate fi retrasă total, în scris, în orice moment, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de a efectua un control la faţa locului şi dacă în urma controlului au fost identificate nereguli, conform art. 25 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009;

e) în cadrul controlului la faţa tocului se verifică existenţa reală a efectivului de femele ovine/caprine pentru care s-a solicitat ajutorul specific, corespondenţa dintre numerele de identificare din lista animalelor anexă ta cerere şi numerele de identificare ale animalelor găsite în exploataţie, registrul exploataţiei completat şi actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004, precum şi documentele deţinute;

f) animalele care nu pot fi identificate la data controlului/supracontrolului efectuat la faţa locului, pentru care se aplică reduceri/excluderi de la plată, sunt considerate animale nedeterminate;

g) ovina/caprina supusă unui caz de circumstanţă naturală poate fi înlocuită cu altă ovină/caprină în termen de 10 zile lucrătoare, dar numai până la data-limită de reţinere;

h) autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, al Comisiei Europene, al Curţii de Conturi etc. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de ajutor, raportul de control/supracontrol la faţa locului şi alte documente aferente dosarului;

i) în cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde demersurile legale, după caz;

j) falsul în declaraţii se pedepseşte conform prevederilor legale.

3. Drept pentru care declar şi mă angajez la următoarele:

a) declar că datele din formularul cererii de ajutor şi din documentele anexate sunt reale, complete, corecte şi valabile;

b) declar că nu am beneficiat în anul curent de altă schemă de plată din fonduri europene pentru scopul finanţat prin prezentul ajutor specific;

c) mă angajez să respect cerinţele legale în materie de gestionare a mediului şi de identificare şi înregistrare a animalelor aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz, respectiv Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificările ulterioare;

d) mă angajez să furnizez toate documentele solicitate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

e) mă angajez să permit accesul autorităţilor competente în exploataţie pentru efectuarea controlului/supracontrolului la faţa locului;

f) mă angajez ca, după depunerea cererii de ajutor, să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în cazul în care au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, în termen de 7 zile lucrătoare;

g) mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru, conform art. 75 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 şi art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În acest sens, voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majora sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului, decesul beneficiarului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial turma;

h) mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare după constatarea acestuia, conform art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, dar numai până la data-limită de reţinere, şi voi prezenta documente doveditoare în acest sens. Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea unui animal ca urmare a unei boli şi/sau moartea unui animal ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerai responsabil.

4. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Nume şi prenume :.........................................................................

 

(administrator/reprezentant legal/persoană fizică/împuternicit)

.........................................................................................................

 

Semnătură : ...................................................................................

Ştampila

Data

 

 

 

..........................................

 

IV. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII pentru ANT ovine caprine

 

Subsemnatul........................................................................................ declar următoarele:

 

1. Am luat la cunoştinţă:

- Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor naţionale directe complementare, conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect:

a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele ovine / 25 de capete femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 30 martie a anului de solicitare

b) efectivul de femele ovine / caprine pentru care se solicită prima este identificat conform prevederilor art.4 alin.(3) literele c) şi d) şi înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

c) efectivul de femele ovine / caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie, pe perioada de reţinere cel puţin 90 de zile de la data limită de depunere a cererilor, la adresa ( localitatea /judeţul / sau păşunea de pe raza localităţii, după caz), menţionată în cerere, efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima este identificat şi înregistrat conform legislaţiei în domeniu;

- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancţiuni conform prevederilor legale.

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita solicitantului documente suplimentare în orice moment.

- în cazul apariţiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau acţionării în justiţie a solicitantului.

- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.

- în cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.

- Persoanele responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare, documentul caic atestă controlul la faţa locului, precum şi alte documente aferente dosarului.

- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi/sau la faţa locului este considerat animal cu nereguli şi nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.

- Dacă se constată diferenţe între numărul de animale pentru care se solicită plata primei şi numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate, se vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează:

a) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;

b) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 3%, prima totală se reduce astfel:

(i) cu 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 3 0%;

(ii) cu 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

(iii) cu 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20%», dar mai mic sau egal cu 30%;

(iv) cu 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinai este mai mare de 30%., dar mai mic sau egal cu 50%;

(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%.

- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la finalul perioadei de reţinere, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al APIA, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele:

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animai ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.

2. Drept care mă angajez şi declar următoarele:

- Mă angajez ca în cazul în care, între data depunerii solicitării şi data acordării plăţii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la exploataţie, transferarea proprietăţii exploataţiei şi animalelor către un alt producător agricol, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere), în termen de 10 zile, să comunic în scris aceste schimbări Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

- Mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art. 31 din Regulamentul (CE) nr.73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003). În acest sens voi prezenta dovezile cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: calamităţile naturale, decesul solicitantului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial animalele din exploataţie.

- Mă angajez să păstrez şi să furnizez toate documentele cerute de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi să permit accesul în exploataţie.

- Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul de cerere privind solicitarea primei pe cap de animal şi în documentele anexate acesteia, sunt reale, complete, corecte şi valabile.

 

NOTĂ: Câmpurile notate cu “ *) “ sunt OBLIGA TORIU de completat.

 

Semnătura titular cerere/ reprezentant, administrator desemnat împuternicit:

 

În caz de împuternicire,

 

Numele şi prenumele împuternicitului, în clar:

Ştampila:

Data:

 

...................................../2014

 

V. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII-CERINŢE DE ECOCONDJŢIONALITATE

 

            Subsemnatul ........................................................................................................, în calitate de ................................................ declar că am luat la cunoştinţă cerinţele de eco-condiţionalitate şi mă angajez să le respect pe întreaga exploataţie. Mă angajez să declar toate animalele existente în cadrul exploataţiei/gospodăriei şi codul/codurile de exploataţie eu care sunt înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor. administrat de către Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi mă oblig să asigur accesul inspectorilor APIA şi ANSVSA pentru verificarea respectării normelor de eco-condiţionalitate.

 

A. Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010, cu modificările şi completările ulterioare:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului

GAEC I. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelueral după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. cultivat cu plante prăsitoare, inclusiv semănatul, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de I ianuarie 2007.

II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol

GAEC 4. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.

GAEC 5. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III. Standarde pentru menţinerea structurii solului

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului.

IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole

GAEC 7. Întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dală pe an.

GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetaţiei pe pajiştile permanente.

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.

GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.

V. Standarde pentru protejarea şi gestionarea apelor

GAEC 11. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.*)

GAEC 12. Este interzisă aplicarea îngrăşămintelor de orice fel şi a produselor de protecţia plantelor pe suprafeţele de teren agricol care se constituie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafaţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă

GAEC 13. Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea directă sau prin descărcarea pe teren şi infiltrarea prin sol a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură, cu excepţia cazului în care o astfel de deversare/descărcare este reglementată prin autorizaţia de gospodărire a apelor deţinută de agricultor2

B. Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2155 42/2011. cu modificările ulterioare:

MEDIU:

SMR 1 Conservarea păsărilor sălbatice

SMR 3 Protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură **)

SMR 4 Proiecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

SMR 5 Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică

SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI SĂNĂTATEA ANIMALELOR:***)

SMR 6 Identificarea şi înregistrarea porcinelor

SMR. 7 Identificarea şi înregistrarea bovinelor

SMR 8 Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovine şi caprine.

SĂNĂTATE PUBLICĂ, SĂNĂTATEA ANIMALELOR ŞI SĂNĂTATEA PLANTELOR:

SMR 9 Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

SMR 10 Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal, tireostatic şi beta-agoniste în creşterea animalelor

SMR 1 I Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare

SMR 12 Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST)

NOTIFICAREA BOLILOR:

SMR 13 Masuri de combatere a febrei aftoase

SMR 14 Măsuri de combatere a anumitor boli la animale: boala veziculoasă a porcului, variola ovină şi caprină, pesta porcină

africană şi pesta porcină clasică

SMR 15 Măsuri de combatere si de eradicare a febrei catarale ovine (boala limbii albastre - bluetongue)

C. Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu ****) care trebuie respectate la nivel de fermă, conform Anexei 4B1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013

1 - Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare

2 - Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).

3 - Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având “toxicitate ridicat㔠sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. De asemenea, trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii.

 

1 Se aplică la nivelul întregului teritoriu al României, în conformitate cu prevederile art. I alin. (3), art. 2 alin. (2) litera i) şi art. 7 alin. (I) litera b) din Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobai prin Decizia nr. 221.983/GC/12.06.2013 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru proiecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, în temeiul art. 6 alin 11) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 694/2000

2 Substanţele periculoase utilizate în agricultură se regăsesc în conţinutul următoarelor produse/grupe de produse: biocide şi produse de protecţia plantelor (erbicide. fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de creştere), produse de uz veterinar (medicamente, substanţe antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianţi, produse derivate), azotaţii şi fosfaţii din îngrăşăminte şi alte produse utilizate pentru dezinfecţie. dezinsecţie, deratizare şi decontaminare în fermă, în conformitate cu Lista de substanţe prioritare şi poluanţi specifici prevăzută în anexa nr. 1 la Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

4 - Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate şi numai conform instrucţiunilor de utilizare.

5 - Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele de protecţie sanitară, zonele de protecţie ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente.

6 - îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.

7 - Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.

8 - Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămintelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice.

9 - Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngheţate.

10 - Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicaţii: Fertilizator solid nu mai aproape de 6 m de apă. Fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă. În apropierea staţiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei.

11 - Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform.

12 - Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.

13 - Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.

14 - Operatorii care produc produsele ecologice au obligaţia de a-şi înregistra această activitate la MADR, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat.

15 - În vederea protejării speciilor de păsări migratoare este interzisă uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată.

Pentru P 1, 2, 3, 6 se aplică cerinţele minime de la 1 la 13, pentru P 4 cerinţele minime de la 6 la 13, pentru P 5 sunt relevante cerinţele minime 1,6, 7, 12, 13, 14, iar pentru P 7 cerinţele de la 1 la 13 şi 15.

 

*) beneficiarii care utilizează apa pentru irigaţii trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a apei de irigaţii.

**) beneficiarii care utilizează nămolurile de epurare trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a nămol uri lor de epurare.

***) beneficiarii care deţin animale trebuie să prezinte în mod obligatoriu ID-ul exploataţiei/exploataţiilor zootehnice eliberat de la Registrul Naţional al exploataţiilor.

****) Parcela pe care nu se respectă cerinţa minima relevantă se exclude de la plată agro-mediu conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 174/2013.

 

Data:

Semnătură şi/ Ştampilă:

 

 

Semnătura titularului/administratorului reprezentantului legal/împuternicitului

Ştampila

(dacă este cazul)

Data:

................../2014

 

 

CONTROLUL VIZUAL AL CERERII DE PLATĂ ŞI A DOCUMENTELOR ATAŞATE

 

*) Solicit plata pentru:

*) Bifaţi

Documente ataşate

 

Bifaţi

PF

PJ/ PFA/ ÎI / ÎF

Documente comune ataşate pentru toate schemele/categoriile

(ANT-B, ANT-O, ANT-C,VL, FB, TC, OD, OC)

 

Copie Bl/CI/paşaport



 

Copie CUI/CIF

 



Copie Bl/CI/paşaport administrator /reprezentant/titular

 



Copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de Identificare - RUI al APIA, în cazul exploataţiilor nou-înfiinţate



În caz de reprezentare: delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit

 



În caz de reprezentare: procură notarială de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit



 

Dovadă cont bancar activ



Adeverinţă emisă, prin proceduri SNHA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă

exploataţie. că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere. prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de ta animale la om. protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi



 

 

Copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei completat în conformitate cu

prevederile Regulamentului nr.1760 2000 în cazul exploataţilor de bovine sau ale Regulamentului nr.2| /2004 în cazul exploataţilor de ovine/caprine;



ANT BOVINE

Cod: ANT-B

documente specifice

 



 

 

 

 

 

Copie paşaport/copie document care atestă ieşirea din exploataţie. după caz. pentru exploataţiile nou-înfiinţate si. sau nu au beneficiai de primă în anul 2013



 Nu e cazul

Copie dovadă înregistrare beneficiar în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct în anul de cotă anterior anului solicitării primei, pentru exploataţiile nou-înfiinţate sau care nu au depus cerere în anul 2013



 Nu e cazul

Adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine eliberată de către o organizaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită



 Nu e cazul

Adeverinţa eliberată de asociaţiile/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic



 Nu e cazul

ANT OVINE

Cod: ANT-O

documente specifice



 

 

Adeverinţa eliberată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite care atestă efectivele de OVINE pentru care se poate solicita prima



Copie de pe prima şi ultima pagină a Registrului individual al exploataţiei (RJE) completat în conformitate eu prevederile Regulamentului <CH) nr. 21/2004



ANT CAPRINE

Cod: ANT-C

documente specifice



 

 

Adeverinţa eliberată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite care atestă efectivele de CAPRINE pentru care se poate solicita prima



Copie de pe prima şi ultima pagină a Registrului individual al exploataţiei (RIIŁ) completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CB) nr. 21/2004



VACI DE LAPTE

Cod: VL

documente specifice



 

 

Copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte



Copie de pe paşaportul fiecărui animal din lista vacilor de lapte, pentru care se solicită ajutor specific



BIVOLIŢE DE LAPTE

Cod: FB

documente specifice



Copie de pe paşaportul fiecărui animal din lista bivoliţelor de lapte,pentru care se solicită ajutor specific



TAURINE DIN RASE DE CARNE ŞI METIŞII ACESTORA

Cod: TC

documente specifice



 

 

 

Copie de pe paşaportul fiecărui animal din lista taurinelor din rase de carne şi metişii acestora, pentru care se solicită ajutor specific



Adeverinţa eliberată de structurile teritoriale ale ANARZ, pentru certificarea raselor de came şi metişii acestora, pentru animalele solicitate



TC. l. Pentru vaci din rase de carne si/sau vaci metise cu rase de carne:

TC.1.1. Vaci de came - copia certificatului de origine



TC.1.2. Vaci metise cu rase de came copia buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală a mamei, pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de came;



TC.2. Pentru tineret mascul şl/sau femei din rase de carne şi metişii acestora:

TC.2.1. Tineret din rase de came - copia certificatului de origine al mamei şi buletinul de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui



Copia documentului care atestă ieşirea din efectiv, după caz



  Nu e cazul

TC.2.2. Tineret metis - copia documentului din care să reiasă faptul că unul din părinţi este rasă de carne, respectiv, copia certificatului de origine al mamei sau copia buletinului de însămânţări artificiale/ adeverinţă de montă naturală



TC.3. Pentru tauri din rase de carne

TC.3. Tauri din rase de carne - copia certificatului de origine



OVINE CAPRINE

ZONA DEF.

Cod: OCD

documente specifice



 

 

Copie de pe prima şi ultima pagină a Registrului individual al exploataţiei (RIE) completai în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004



 

            CÂMPURILE NOTATE CU  „*” SUNT OBLIGATORII,

 

Semnătura

administratori titular/ reprezentant legal/ persoană fizică/ împuternicit

Nume şi prenume :

Ştampila

Data

Semnătură funcţionar APIA care a preluat cererea şi a efectuat controlul vizual al cererii şi a documentelor ataşate

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.