MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 294/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 294         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 aprilie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            301. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

64. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 

198. - Ordin al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

 

286. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010

 

408. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexelor la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

            9. - Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

5H. - Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 284/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 63, cu următorul cuprins:

“63. realizează evaluarea politicilor de sănătate, serviciilor şi procedurilor medicale, sistemelor organizaţionale şi manageriale din sistemul de sănătate, inclusiv cele care fac obiectul programelor naţionale de sănătate.1

2. Articolul 41 se abrogă.

3. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) în îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct.”

4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comitete şi comisii de specialitate, precum şi Comitetul naţional de vaccinologie şi Comitetul naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, monitorizarea planului de implementare în România a Strategiei naţionale pentru eliminarea rujeolei şi rubeolei.

(2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale comitetelor şi comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.”

5. La articolul 131, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(1) Structura cu atribuţii în elaborarea şi coordonarea programelor naţionale de sănătate este Agenţia Naţională de Programe de Sănătate, organizată ca direcţie în cadrul Ministerului Sănătăţii.”

6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p, Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 301.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)

 

            Număr maxim de posturi 278, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL CONSULTATIV AL MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpul de control**

 

 

 

 

 

 

Cabinet ministru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul audit public

 

 

Compartimentul de integritate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia relaţii cu presa afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

Subsecretar de stat

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul avizare interministerială şi pregătire şedinţe de Guvern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

 

M2

 

M3

 

M4

 

M5

 

M6

 

M7

 

 

M8

 

M9

 

M10

 

M11

 

M12

 

M13

 

M14

 

M1-Direcţia generală tic asistenţă medicală si sănătate publică

M2-Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios

M3-Direcţia generală buget şi contabilitate

M4-Direcţia achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare

M5-Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale

M6-Agenţia naţională pentru programe de sănătate*)

M7 - Inspecţia sanitară de stat**

M8-Unitatea de implementare şi coordonare programe**)

M9-Direcţia management şi structuri unităţi sanitare

M10-Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă

M11-Serviciul medicină de urgenţă

M12-Cornpartimentul probleme speciale, NATO şi infrastructură critică

M13-Compartiment relaţia cu Parlamentul

M14-Compartiment relaţia cu patronatele şi sindicatele

* Funcţionează la nivel de direcţie.

** Funcţionează la nivel de serviciu.

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.154/2014 privind explorarea resurselor de huilă din perimetrul Pregheda Sud, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială “LCC Compania Cărbunelui” - S.R.L., municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 15 aprilie 2014.

Nr. 64.

GUVERNUL ROMÂNIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE,

PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), ale art. 41 alin. (13), ale art. 411 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), (6), alin. (7) lit. a) şi alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4), ale art. 3 alin. (1) pct. I lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, cu modificările şi completările ulterioare,

secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, încasarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Feteşti-Cernavodă se sistează după cum urmează:

- 30 aprilie 2014 pe ambele sensuri, în intervalul orar 12,00-24,00;

- 1 mai 2014 pe ambele sensuri, în intervalul orar 00,00- 16,00;

- 4 mai 2014 pe ambele sensuri, în intervalul orar 07,00- 24,00.

Art. 2. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 198.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

pentru completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 212.178/DA din 16 decembrie 2013, al Direcţiei management al resurselor forestiere şi cinegetice,

în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

“d1) nu înregistrează datorii la bugetul de stat, la bugetul local şi la Fondul pentru mediu, potrivit legii;”.

2. La articolul 7 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent din raza în care gestionarul îşi are sediul şi certificat privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d1).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 27 martie 2014.

Nr. 286.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 1.563/2014 al Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile acordului încheiat între Ministerul Sănătăţii şi I.R.C.C.S. Policlinico San Donato şi Asociaţia Bambini Cardiopatiei nel Mondo,

în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Preambulul modelelor de acte adiţionale la contractele individuale de muncă, prevăzute în anexele nr. 1-4 la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 6 martie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Având în vedere dispoziţiile art. 17 alin. (4), art. 20 alin. (2) şi art. 192-200 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cap. 7 din Contractul colectiv de muncă la nivel de sector de activitate «Sănătate. Activităţi veterinare pe anii 2014-2015», înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu nr. 1.726/2013,”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 408.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 199/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25- judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Hotărârea Guvernului nr. 249/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 3 din Circumscripţia electorală nr. 37 - judeţul Timiş şi Hotărârea Guvernului nr. 256/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat în Colegiul uninominal nr. 7 din Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti,

văzând că, prin hotărârile menţionate, a fost stabilită ziua de duminică, 25 mai 2014, ca dată a desfăşurării alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 9 - Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Colegiul uninominal nr. 3 - Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 4 - Circumscripţia electorală nr. 25- judeţul Ilfov, Colegiul uninominal nr. 2 - Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 3 - Circumscripţia electorală nr. 37 - judeţul Timiş, respectiv ca dată a desfăşurării alegerilor parţiale pentru Senat în Colegiul uninominal nr. 2 - Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj şi colegiile uninominale nr. 7 şi 8 din Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti,

luând în considerare Nota Departamentului de organizare a proceselor electorale nr. 4.613 din 16 aprilie 2014,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) şi (11) şi ale art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se desemnează reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014, potrivit listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

Lista reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente, desemnaţi în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

 

1. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Galaţi - Mihalache Andi, director

2. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Gorj - Zăuleţ Amza Elena, consilier

3. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Hunedoara - Dako Melinda, consilier

4. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Ilfov - Grigore Nicoleta Gabriela, director

5. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Satu Mare - Rusu Loredana, consilier

6. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Timiş- Amzoi Nicolae, director

7. Biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti - Duţă Daniel, director

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA

ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

Având în vedere prevederile art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 52 alin. (4) lit. e) şi g) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 49 alin. (3) lit. e) şi g), alin. (8) şi (9), art. 50 alin. (1) lit. e) şi g) şi alin. (3) din aceeaşi lege, prin numărul total de voturi valabil exprimate la nivel naţional se înţelege numărul de voturi valabil exprimate în ţară şi în străinătate obţinute de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care au participat la alegeri,

luând în considerare faptul că prin prag electoral se înţelege un procent de 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în ţară şi în străinătate pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi, întrunit de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale în vederea obţinerii de mandate,

văzând că din operaţiunea de stabilire a procentului de 5% pot rezulta numere cu zecimale, care însă nu pot fi luate în considerare din moment ce numărul voturilor nu poate fi decât un număr întreg,

constatând faptul că prevederile art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, stabilesc că ierarhizarea caturilor obţinute prin metoda dHondt se face în ordine descrescătoare,

având în vedere necesitatea facilitării ierarhizării caturilor obţinute prin metoda dHondt în cazul în care acestea au un număr infinit de zecimale,

luând în considerare faptul că din punct de vedere ipotetic două sau mai multe caturi obţinute prin metoda dHondt pot fi egale, fiind necesară ierarhizarea lor,

observând că, potrivit prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, Biroul Electoral Central utilizează drept criteriu de ierarhizare a partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a candidaţilor independenţi, ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate,

văzând prevederile art. 72 alin. (1) din aceeaşi lege, conform cărora candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, rămân pe listele respective în ordinea în care au fost înscrişi, de unde rezultă că atribuirea mandatelor candidaţilor unui partid politic, organizaţii a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, alianţe politice sau alianţe electorale se face în funcţie de numărul de ordine al acestora pe lista de candidaţi,

având în vedere lacuna legii în cazul în care competitorul electoral propune o listă cu mai puţini candidaţi decât mandatele la care are dreptul,

ţinând cont de faptul că prevederile legale menţionate trebuie interpretate prin prisma finalităţii acestora, care este aceea de a desemna membrii din România în Parlamentul European într-un singur tur de scrutin,

văzând totodată dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din legea menţionată, conform cărora candidatului independent căruia i-ar reveni cel puţin un mandat i se repartizează un singur mandat, indiferent de câte mandate au rezultat din acest calcul,

luând în considerare faptul că în baza argumentului analogiei legii, în prezenţa lacunei legii privind competitorii electorali care propun mai puţini candidaţi decât mandatele la care au dreptul, trebuie aplicată prevederea legală destinată candidaţilor independenţi care obţin un număr de voturi care le-ar da dreptul la mai mult de un mandat - ubi eadem est ratio, eadem lex (solutio) esse debet,

observând prevederile art. 72 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi ulterioare, coroborate cu cele ale art. 52 alin. (4) lit. e), g), h), k) şi m) din aceeaşi lege, din care rezultă că lista membrilor supleanţi pentru Parlamentul European este constituită din candidaţii cărora nu le-au fost atribuite mandate, propuşi de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care au întrunit pragul electoral,

în temeiul art. 25 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. - (1) Prin numărul total de voturi valabil exprimate la nivel naţional se înţelege numărul de voturi valabil exprimate în ţară şi în străinătate pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi.

(2) Pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale, pragul electoral de atribuire a mandatelor reprezintă partea întreagă, netrunchiată, din procentul de 5% din totalul voturilor valabil exprimate în ţară şi în străinătate pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi.

(3) Partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale li se pot atribui mandate dacă au obţinut, fiecare în parte, un număr de voturi valabil exprimate cel puţin egal cu pragul electoral.

Art. 2. - (1) Pentru stabilirea caturilor calculate conform procedurii prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, se utilizează valoarea calculată cu 8 zecimale, trunchiată şi nerotunjită.

(2) în condiţiile în care la ierarhizarea caturilor, calculate conform art. 52 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, două sau mai multe caturi sunt egale, ierarhizarea se va face după numărul de voturi valabil exprimate; dacă şi în aceste condiţii există egalitate, ordinea de ierarhizare va fi stabilită în funcţie de ordinea înscrierii pe buletinele de vot.

Art. 3. - Atribuirea mandatelor se face de către Biroul Electoral Central, în ordinea înscrierii candidaţilor pe listă; dacă nu sunt candidaţi suficienţi în listă, mandatele se vor atribui următorului partid politic, următoarei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau alianţe electorale care a întrunit pragul electoral sau următorului candidat independent care a întrunit coeficientul electoral din şirul ordonat al caturilor calculate prin metoda dHondt.

Art. 4. - (1) Lista membrilor supleanţi include candidaţii cărora nu le-au fost atribuite mandate propuşi de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care au întrunit pragul electoral.

(2) Lista membrilor supleanţi este ordonată după numărul total de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidaţi; dacă şi în aceste condiţii există egalitate, ordinea va fi stabilită de ordinea înscrierii listelor de candidaţi pe buletinele de vot. Ierarhizarea supleanţilor se face în ordinea înscrierii acestora în lista de candidaţi.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Biroului Electoral Central,

judecător Florentin Sorin Drăguţ

 

Bucureşti, 17 aprilie 2014.

Nr. 5H.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 284/2014 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale din data de 25 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 18 aprilie 2014, se fac următoarele rectificări:

- în tabel, la nr. ort. 22, coloana a 3-a ,:Cine realizează acţiunea”, în loc de: “Birourile electorale judeţene Timiş, Prahova şi Teleorman” se va citi: “Birourile electorale judeţene Timiş, Prahova, Teleorman şi Vrancea”:

- la subsolul anexei, în loc de: “*) Numai în cazul judeţelor Buzău, Timiş, Prahova şi Teleorman.” se va citi: “*) Numai în cazul judeţelor Buzău, Timiş, Prahova, Teleorman şi Vrancea.”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.