MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 295/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 295         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 aprilie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

42. - Lege privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008

 

Rezoluţia MSC.266(84) (adoptată la 13 mai 2008) - Codul de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială

 

360. - Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 200

 

380. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 59 din 11 februarie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL DE INTEGRITATE

 

            2. - Hotărâre privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se acceptă Codul de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS 2008), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008.

Art. 2. - Prevederile Codului SPS 2008 se aplică navelor cu destinaţie specială, certificate la data de 13 mai 2008 sau după această dată.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 11 aprilie 2014.

Nr. 42.

 

REZOLUŢIA MSC.266(84)*)

(adoptată la 13 mai 2008)

 

CODUL DE SIGURANŢĂ DIN 2008 PENTRU NAVE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28 (b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,

notând faptul că tipurile de nave specializate cu caracteristici de construcţie şi funcţionare neobişnuite pot fi diferite de navele comerciale convenţionale ce fac obiectul Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (denumită în continuare Convenţia SOLAS 1974),

de asemenea, notând faptul că, în temeiul naturii specializate a activităţii angajate de aceste nave, este transportat personal de specialitate, care nu sunt nici membri de echipaj, nici pasageri, aşa cum s-au definit în Convenţia SOLAS 1974,

recunoscând faptul că anumite standarde de siguranţă care le suplimentează pe cele ale Convenţiei SOLAS 1974 pot fi cerute pentru nave cu destinaţie specială,

notând în continuare că Adunarea, în cadrul sesiunii sale a treisprezecea, a adoptat, prin Rezoluţia A.534(13), Codul de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială şi a autorizat Comitetul să amendeze Codul, când este necesar,

1. adoptă Codul de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS 2008), al cărui text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie, ca un amendament la Codul adoptat de Adunare prin Rezoluţia A.534(13);

2. stabileşte că Codul SPS 2008 înlocuieşte Codul SPS adoptat de către Rezoluţia A.534(13) şi se aplică navelor cu destinaţie specială certificate la data de 13 mai 2008 sau după această dată;

3. invită toate guvernele contractante la Convenţia SOLAS 1974 să ia măsurile necesare pentru a da efect prezentului cod cât mai repede posibil;

4. solicită Adunării să aprobe măsurile luate de Comitetul de siguranţă maritimă.


*) Traducere.

 

ANEXĂ

 

CODUL DE SIGURANŢĂ DIN 2008 PENTRU NAVE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

 

CONŢINUT

 

Capitolul 1      Generalităţi

Capitolul 2      Stabilitate şi compartimentare

Capitolul 3      Instalaţii de maşini

Capitolul 4      Instalaţii electrice

Capitolul 5      Încăperi de maşini periodic nesupravegheate

Capitolul 6      Protecţia împotriva incendiului

Capitolul 7      Mărfuri periculoase

Capitolul 8      Mijloace de salvare

Capitolul 9      Radiocomunicaţii

Capitolul 10    Siguranţa navigaţiei

Capitolul 11    Securitate

Anexă              Formular de Certificat de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială

 

INTRODUCERE

 

1 Comitetul de siguranţă maritimă, la a optzeci şi patra sesiune, a revizuit Codul de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS), adoptat de Rezoluţia A.534(13), pentru a-l menţine actualizat cu amendamentele la Convenţia SOLAS şi să extindă aplicarea voluntară a Codului revizuit, pentru a include navele-şcoală, indiferent de faptul că acestea sunt acoperite sau nu de cerinţele aplicabile ale Convenţiei SOLAS.

2 Acest cod a fost elaborat în scopul asigurării cu un standard internaţional de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială nou-construite, a cărui aplicare va uşura exploatarea acestor nave şi va avea ca rezultat un nivel de siguranţă pentru nave şi personalul lor echivalent cu cel cerut de Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare.

3 În sensul prezentului cod, o navă cu destinaţie specială este o navă al cărei tonaj brut nu este mai mic de 500, care transporta un personal de specialitate de peste 12 persoane, şi anume persoane care sunt necesare în mod special pentru sarcini specifice de exploatare a navei şi care sunt în plus faţă de acele persoane necesare pentru conducerea, asistenţa tehnică şi întreţinerea normală a navei sau faţă de persoanele angajate pentru asigurarea serviciilor destinate persoanelor transportate la bord.

4 Deoarece se presupune că personalul de specialitate are o condiţie fizică bună, având cunoştinţe corespunzătoare despre amenajarea navei şi că a efectuat câteva instruiri privind procedurile de siguranţă şi utilizare a echipamentului de siguranţă al navei, navele cu destinaţie specială la bordul cărora se află acest personal nu este necesar să fie considerate sau tratate drept nave de pasageri,

5 La elaborarea standardelor de siguranţă pentru prezentul cod a fost necesar să se ia în considerare: .1 numărul persoanelor de specialitate aflate la bord; şi

.2 tipul şi mărimea navei respective.

6 Deşi codul a fost elaborat pentru nave noi cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 500, administraţiile pot lua în considerare aplicarea prevederilor acestuia şi navelor cu un tonaj mat mic. Termenul “navă nouă” nu a fost definit, pentru a da fiecărei Administraţii libertatea de a decide asupra datei efective de intrare în vigoare.

7 Pentru uşurarea exploatării navelor cu destinaţie specială, acest cod prevede un certificat, numit Certificat de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială, care trebuie eliberat fiecărei nave de acest tip. Dacă o navă cu destinaţie specială este în mod normal angajată în voiaje internaţionale, aşa cum se defineşte în Convenţia SOLAS, ea trebuie să aibă suplimentar la Certificatul de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială, după cum consideră Administraţia:

.1 fie un certificat de siguranţă SOLAS pentru o navă de pasageri împreună cu un certificat de scutire;

.2 fie un certificat de siguranţă SOLAS pentru o navă de marfă împreună cu un certificat de scutire, după cum este cazul.

8 Notând că acest cod poate fi aplicat uşor la anumite nave care transportă personal de specialitate la bord la care Convenţia SOLAS nu se aplică, Comitetul de siguranţă maritimă invită administraţiile să aplice normele codului la astfel de nave în măsura în care se consideră că este rezonabil şi posibil în practică.

 

CAPITOLUL 1

Generalităţi

 

1.1 Scopul acestui cod este de a recomanda criteriile de proiectare, standardele de construcţie şi alte măsuri de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială.

1.2 Aplicare

1.2.1 Cu excepţia cazului prevăzut la 8.3, acest cod se aplică fiecărei nave cu destinaţie specială, certificată la data de 13 mai 2008 sau după această dată, al cărei tonaj brut nu este mai mic de 500. În măsura în care este rezonabil şi posibil în practică,

Administraţia poate aplica, de asemenea, aceste prevederi navelor cu destinaţie specială cu un tonaj brut mai mic de 500 şi navelor cu destinaţie specială construite înainte de 13 mai 2008.

1.2.2 Acest cod nu se aplică navelor care îndeplinesc prevederile Codului pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU).

1.2.3 Codul nu este destinat navelor utilizate pentru transportul şi cazarea personalului industrial care nu lucrează la bord.

1.3 Definiţii

1.3.1 în sensul acestui cod, se aplică definiţiile date mai jos. Pentru termenii utilizaţi, dar nedefiniţi în acest cod, se aplică definiţiile date în Convenţia SOLAS.

1.3.2 Lăţimea (B) este lăţimea maximă la mijlocul navei, măsurată pe linia teoretică a coastei, pentru nave cu corp metalic, şi măsurată la faţa exterioară a bordajului, pentru nave cu corp din orice alt material. Lăţimea (B) se măsoară în metri.

1.3.3 Echipaj înseamnă toate persoanele transportate la bordul navei în scopul asigurării conducerii şi întreţinerii navei, a maşinilor sale, a sistemelor şi a instalaţiilor sale esenţiale pentru propulsia şi navigaţia în siguranţă sau pentru asigurarea serviciilor pentru alte persoane aflate la bord.

1.3.4 Codul IMDG înseamnă Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase, adoptat de Comitetul de siguranţă maritimă prin Rezoluţia MSC. 122(75), aşa cum a fost amendat.

1.3.5 Lungimea (L) este egală cu 96% din lungimea totală la plutirea corespunzătoare, situată la o distanţă deasupra chilei egală cu 85% din înălţimea de construcţie minimă, măsurată de la faţa superioară a chilei, sau cu distanţa dintre faţa exterioară a etravei şi axul cârmei la aceeaşi plutire, dacă aceasta este mai mare. La navele proiectate cu chila înclinată, linia de plutire la care este măsurată această lungime trebuie să fie paralelă cu linia de plutire proiectată. Lungimea (L) se măsoară în metri.

1.3.6 Codul LSA înseamnă Codul internaţional al mijloacelor de salvare, adoptat de Comitetul de siguranţă maritimă prin Rezoluţia MSC.48(66), aşa cum a fost amendat.

1.3.7 Organizaţie înseamnă Organizaţia Maritimă Internaţională.

1.3.8 Pasager înseamnă fiecare persoană, alta decât:

.1 comandantul şi membrii echipajului sau alte persoane angajate ori care se ocupă, în orice calitate ar fi la bordul navei, de problemele acestei nave; şi

.2 un copil cu vârsta sub un an.

1.3.9 Permeabilitate referitor la un spaţiu este raportul dintre volumul din interiorul acestui spaţiu care se presupune a fi ocupat de apă şi volumul total al acestui spaţiu.

1.3.10 Convenţia SOLAS înseamnă Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată.

1.3.11 Personal de specialitate înseamnă toate persoanele care nu sunt pasageri, membri ai echipajului sau copii cu vârsta sub un an şi care se află la bord în legătură cu destinaţia specială a navei sau datorită unei activităţi speciale care se efectuează la bordul navei respective. Ori de câte ori în acest cod numărul persoanelor de specialitate apare ca parametru, el trebuie să includă şi numărul de pasageri transportaţi la bord, care nu poate depăşi valoarea 12.

Se presupune că personalul de specialitate are o condiţie fizică bună, cunoştinţe corespunzătoare despre amenajarea navei şi că a efectuat câteva instruiri privind procedurile de siguranţă şi utilizare a echipamentului de siguranţă de pe navă, înainte de plecarea din port, şi include:

.1 oameni de ştiinţă, tehnicieni şi membri ai expediţiilor, care se găsesc la bordul navelor angajate în cercetare, expediţii necomerciale şi supraveghere;

.2 personal angajat în formarea profesională şi acumularea de experienţă practică maritimă în vederea dezvoltării aptitudinilor corespunzătoare de navigatori pentru o carieră profesională pe mare. O astfel de pregătire trebuie să fie în conformitate cu un program de formare aprobat de către Administraţie;

.3 personal care prelucrează capturi de peşte, balene sau alte resurse vii ale mării, de la bordul navelor-fabrică, care nu sunt angajate în prinderea acestora;

.4 personal de salvare de pe navele de salvare, personal de întindere a cablurilor de pe navele-cablier, personal seismologie de pe navele de supraveghere seismică, personal de scufundări de pe navele de scufundări, personal de întindere a conductelor de pe navele de întindere a conductelor şi personal de operare a macaralelor de pe macaralele plutitoare; şi

.5 alte categorii de personal similare cu cele menţionate la alineatele .1 până la .4, care, în opinia Administraţiei, pot fi ataşate la acest grup.

1.3.12 Navă cu destinaţie specială^ înseamnă o navă autopropulsată mecanic care, potrivit destinaţiei sale, transportă la bord un personal de specialitate mai mare de 12 persoane2.

1.3.13 Program de formare înseamnă un program definit de cursuri teoretice şi experienţă practică în toate domeniile privind exploatarea navei, similar cu formarea de bază privind siguranţa, aşa cum este oferit de instituţiile maritime din statul Administraţiei.

1.4 Scutiri

O navă care în mod normal nu este angajată ca navă cu destinaţie specială şi care întreprinde un singur voiaj excepţional în calitate de navă cu destinaţie specială poate fi scutită de către Administraţie de respectarea prevederilor acestui cod, cu condiţia să îndeplinească cerinţele de siguranţă, care, în opinia Administraţiei, corespund voiajului pe care urmează să îl întreprindă nava.

1.5 Echivalenţe

1.5.1 Dacă acest cod impune să fie prevăzute sau transportate la bord anumite dotări, materiale, dispozitive, aparate speciale, articole de echipament sau tipuri ale acestora ori să fie făcută vreo prevedere specială sau să se respecte vreo procedură ori amenajare, Administraţia poate permite să fie prevăzute sau transportate la bord orice alte dotări, materiale, dispozitive, aparate, articole de echipament sau tipuri ale acestora ori să fie făcută orice altă prevedere, procedură sau amenajare, cu condiţia ca prin efectuarea de probe ale acestora sau pe altă cale să se asigure că aceste dotări, materiale, dispozitive, aparate, articole de echipament sau tipuri ale acestora ori că orice prevedere, procedură sau amenajare specială este cel puţin la fel de eficientă ca cele cerute de acest cod.

1.5.2 Dacă o Administraţie permite astfel vreo dotare, vreun material, dispozitiv, aparat, articol de echipament sau tip al acestora ori vreo prevedere, procedură, amenajare, regulă de proiectare sau utilizare nouă, care să le substituie pe cele din acest cod, trebuie ca ea să comunice Organizaţiei caracteristicile acestora, împreună cu un raport privind justificările furnizate, astfel încât Organizaţia să le poată difuza altor guverne spre informarea inspectorilor lor.

1.6 Inspecţii

Toate navele cu destinaţie specială trebuie să fie supuse inspecţiilor specificate pentru navele de marfă, altele decât petrolierele, în Convenţia SOLAS, care trebuie să acopere prevederile acestui cod.

 

1 Anumite nave-şcoală cu pânze pot fi clasificate de către Administrate ca nave “nepropulsate prin mijloace mecanice” chiar daca sunt echipate cu propulsie mecanică pentru scopuri auxiliare şi de urgenţă.

2 În cazul în care o navă transportă mai mult de 12 pasageri, aşa cum este definit în Convenţia SOLAS, nava nu trebuie să fie considerată o navă cu destinaţie specială, deoarece aceasta este o navă de pasageri aşa cum s-a definit în Convenţia SOLAS.

 

1.7 Certificarea

1.7.1 Un certificat poate fi eliberat după inspecţie, în conformitate cu paragraful 1.6, fie de către Administraţie, fie de către altă persoană sau organizaţie autorizată oficial de către aceasta. În fiecare caz, Administraţia îşi asumă totala responsabilitate pentru certificat.

1.7.2 Certificatul trebuie redactat în limba oficială a ţării emitente, într-o formă corespunzătoare modelului prezentat în anexa la acest cod. Dacă limba utilizată nu este nici limba engleză, nici limba franceză, textul trebuie să includă o traducere în una dintre aceste limbi.

1.7.3 Durata şi valabilitatea certificatului trebuie să fie determinate de prevederile respective pentru navele de marfă din Convenţia SOLAS.

            1.7.4 Dacă un certificat este eliberat unei nave cu destinaţie specială cu un tonaj brut mai mic de 500, acest certificat trebuie să indice în ce măsură au fost acceptate derogări în conformitate cu paragraful 1.2.

 

CAPITOLUL 2

Stabilitate şi compartimentare

 

2.1 Stabilitatea intactă a navelor cu destinaţie specială trebuie să corespundă prevederilor secţiunii 2.5 din partea B a Codului internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în stare intactă.

2.2 Compartimentarea şi stabilitatea în caz de avarie a navelor cu destinaţie specială trebuie să fie în general în conformitate cu capitolul II-1 din Convenţia SOLAS, dacă nava este considerată navă de pasageri şi membrii personalului de specialitate sunt consideraţi pasageri, indicele R fiind calculat în conformitate cu regula II-1/6-2.3 din Convenţia SOLAS, după cum urmează:

.1 dacă nava este certificată să transporte 240 de persoane sau mai mult, indicele R este egal cu R;

.2 dacă nava este certificată să transporte nu mai mult de 60 de persoane, indicele R este egal cu 0,8R; şi

.3 pentru mai mult de 60 de persoane (dar mai puţin de 240 de persoane), indicele R trebuie să fie determinat prin interpolare liniară între valorile indicelui R determinate la alineatele .1 şi .2 de mai sus.

2.3 Pentru navele cu destinaţie specială la care se aplică paragraful 2.2.1, prevederile regulilor II-1/8 şi II-1/8-1 din Convenţia SOLAS şi părţile B-2, B-3 şi B-4 ale capitolului II-1 din Convenţia SOLAS trebuie să fie aplicate ca şi cum navele sunt nave de pasageri şi membrii personalului de specialitate sunt pasageri. Totuşi, regulile II-1/14 şi II-1/18 din Convenţia SOLAS nu sunt aplicabile.

2.4 Pentru navele cu destinaţie specială la care se aplică paragrafele 2.2.2 şi 2.2.3, cu excepţia prevederilor paragrafului 2.5, prevederile capitolului II-1, părţile B-2, B-3 şi B-4 din Convenţia SOLAS, trebuie să fie aplicate ca şi cum navele sunt nave de mărfuri şi membrii personalului de specialitate sunt membri ai echipajului. Totuşi, nu este necesar să se aplice regulile II-1/8 şi II-1/8-1 din Convenţia SOLAS şi regulile II-1/14 şi II-1/18 din Convenţia SOLAS nu sunt aplicabile.

            2.5 Toate navele cu destinaţie specială trebuie să fie conforme cu prevederile regulilor II-1/9, II-1/13, II-1/19, II-1/20, II-1/21 şi II-1/35-1 din Convenţia SOLAS, ca şi cum navele sunt nave de pasageri.

 

CAPITOLUL 3

Instalaţii de maşini

 

3.1 Sub rezerva prevederilor paragrafului 3.2, trebuie respectate prevederile din partea C a capitolului II-1 din Convenţia SOLAS.

3.2 Instalaţia de guvernare

            Toate instalaţiile trebuie să corespundă regulii 29 din partea C a capitolului IM din Convenţia SOLAS, cu excepţia instalaţiilor de la navele cu destinaţie specială care transportă la bord cel mult 240 de persoane, care trebuie, după caz, să corespundă regulii 29.6.1.2, şi cu excepţia instalaţiilor de la navele cu destinaţie specială care transportă mai mult de 240 de persoane, care trebuie, după caz, să respecte regula 29.6.1.1.

 

CAPITOLUL 4

Instalaţii electrice

 

4.1 Sub rezerva prevederilor paragrafelor 4.2 şi 4.3, trebuie respectate prevederile din partea D a capitolului II-1 din Convenţia SOLAS.

4.2 Sursa de energie în caz de avarie

4.2.1 Instalaţiile navelor cu destinaţie specială care transportă la bord cel mult 60 de persoane trebuie să corespundă regulii 43 din partea D a capitolului II-1 din Convenţia SOLAS şi, suplimentar, navele cu destinaţie specială cu o lungime mai mare de 50 m trebuie să respecte cerinţele regulii 42.2.6.1 din acea parte.

4.2.2 Instalaţiile navelor cu destinaţie specială care transportă la bord peste 60 de persoane trebuie să corespundă regulii 42 din partea D a capitolului II-1 din Convenţia SOLAS.

4.3 Măsuri de precauţie împotriva electrocutării, incendiului şi altor pericole de natură electrică

4.3.1 Toate instalaţiile trebuie să corespundă regulilor 45.1 până la 45.10 inclusiv din partea D a capitolului II-1 din Convenţia SOLAS.

            4.3.2 Instalaţiile de pe navele cu destinaţie specială care transportă la bord peste 60 de persoane trebuie, de asemenea, să corespundă regulii 45.11 din partea D a capitolului II-1 din Convenţia SOLAS.

 

CAPITOLUL 5

Încăperi de maşini periodic nesupravegheate

 

5.1 Sub rezerva prevederilor paragrafului 5 2, trebuie respectate prevederile din partea E a capitolului II-1 din Convenţia SOLAS, mai puţin regula 46.

5.2 Nave cu destinaţie specială care transportă la bord mai mult de 240 de persoane

            Navele cu destinaţie specială care transportă la bord mai mult de 240 de persoane trebuie analizate în mod special de către Administraţie în vederea stabilirii dacă încăperile lor de maşini pot fi sau nu pot fi periodic nesupravegheate şi, în caz afirmativ, dacă este necesară prevederea unor cerinţe suplimentare faţă de cele menţionate în acest capitol, în scopul realizării unui nivel de siguranţă echivalent aceluia din încăperile de maşini supravegheate în mod normal.

 

CAPITOLUL 6

Protecţia contra incendiului

 

6.1 Pentru navele care transportă la bord mai mult de 240 de persoane trebuie aplicate cerinţele capitolului II-2 din Convenţia SOLAS pentru navele de pasageri care transportă mai mult de 36 de pasageri.

6.2 Pentru navele care transportă la bord mai mult de 60 de persoane (dar nu mai mult de 240 de persoane) trebuie aplicate cerinţele capitolului II-2 din Convenţia SOLAS pentru navele de pasageri care transportă cel mult 36 de pasageri.

            6.3 Pentru navele care transportă la bord cel mult 60 de persoane trebuie aplicate cerinţele capitolului II-2 din Convenţia SOLAS pentru nave de marfă.

 

CAPITOLUL 7

Mărfuri periculoase

 

7.1 Navele cu destinaţie specială, uneori, transportă o gamă largă de mărfuri periculoase clasificate în conformitate cu Codul IMDG pentru a fi utilizate în lucrări ştiinţifice sau de supraveghere ori în diverse alte aplicaţii. Aceste mărfuri periculoase sunt adesea transportate ca provizii ale navei şi sunt utilizate la bord şi, prin urmare, acestea nu sunt supuse prevederilor Codului IMDG. Totuşi, mărfurile periculoase care sunt transportate la bord pentru a fi expediate ca marfă şi nu sunt utilizate la bord fac în mod clar obiectul prevederilor Codului IMDG.

7.2 Fără a aduce atingere faptului că Codul IMDG nu se aplică în cazul mărfurilor periculoase transportate ca provizii ale navei şi utilizate la bord, acesta conţine prevederi care sunt relevante pentru stivuirea lor în condiţii de siguranţă, manipulare şi transport pe nave cu destinaţie specială. Codul IMDG conţine, de asemenea, prevederi pentru echipamente electrice, cabluri, echipamente de stingere a incendiilor, ventilaţie, interdicţii de fumat şi cerinţe pentru orice echipament special. Unele dintre prevederi sunt generale şi se aplică tuturor claselor de mărfuri periculoase, în timp ce altele sunt specifice, de exemplu, cele pentru clasa 1 Explozivi.

7.3 Prin urmare, este important să se ia în considerare prevederile corespunzătoare ale Codului IMDG atunci când se planifică să se transporte mărfuri periculoase, astfel încât să se poată lua în considerare prevederile relevante pentru a asigura aplicarea procedurilor corecte în materie de construcţii, de încărcare, de arimare, de separare a materialelor şi de transport.

7.4 Deşi Codul IMDG nu se aplică proviziilor navelor, comandantul şi persoanele de la bordul navei responsabile pentru utilizarea proviziilor navelor trebuie să cunoască prevederile Codului IMDG şi trebuie să le aplice ca cea mai bună practică, ori de câte ori este posibil.

7.5 Problemele de arimare, de protecţie individuală şi procedurile de urgenţă atunci când sunt utilizate mărfuri periculoase, precum şi arimarea ulterioară a restului mărfurilor periculoase desigilate trebuie să fie analizate printr-o evaluare oficială a siguranţei. În plus faţă de Codul IMDG, pentru a se efectua o astfel de evaluare oficială a siguranţei, furnizorii şi fişele tehnice de securitate pentru mărfurile periculoase trebuie să fie, de asemenea, consultaţi.

            7.6 Prevederile Codului IMDG se aplică ambalajelor intacte şi sigilate, iar scoaterea articolelor sau substanţelor explozive dintr-un ambalaj complet poate anula clasificarea lor conform Codului IMDG. Acest aspect trebuie luat în considerare la realizarea evaluării oficiale a siguranţei pentru a se asigura că un nivel echivalent de siguranţă este menţinut atunci când rămân mărfuri periculoase după utilizare.

 

CAPITOLUL 8

Mijloace de salvare

 

8.1 Cerinţele capitolului III din Convenţia SOLAS trebuie aplicate cu precizările date mai jos.

8.2 O navă cu destinaţie specială care transportă la bord mai mult de 60 de persoane trebuie să corespundă cerinţelor capitolului III din Convenţia SOLAS pentru navele de pasageri angajate în voiaje internaţionale care nu sunt voiaje internaţionale scurte.

8.3 Prin derogare de la prevederile paragrafului 8.2, o navă care transportă la bord mai mult de 60 de persoane poate, în loc de îndeplinirea cerinţelor regulii 21.1.1 din capitolul III al Convenţiei SOLAS, să fie conformă cu cerinţele regulii 21.1.5 din capitolul III al Convenţiei SOLAS, inclusiv cu cele ale regulii 21.2.1 din capitolul III, prin care se prevăd cel puţin două bărci de urgenţă.

8.4 O navă cu destinaţie specială care transportă la bord cel mult 60 de persoane trebuie să corespundă cerinţelor capitolului III din Convenţia SOLAS pentru navele de marfă, altele decât nave-cisternă. Totuşi, aceste nave pot fi dotate cu mijloace de salvare în conformitate cu paragraful 8.2, dacă ele corespund cerinţelor de compartimentare pentru navele care transportă mai mult de 60 de persoane.

8.5 Regulile 2, 19.2.3, 21.1.2, 21.1.3, 31.1.6 şi 31.1.7 din capitolul III al Convenţiei SOLAS şi cerinţele paragrafelor4.8 şi 4.9 ale Codului LSA nu se aplică navelor cu destinaţie specială.

            8.6 Atunci când în capitolul III din Convenţia SOLAS se utilizează termenul “pasager”, acesta trebuie înţeles ca însemnând “personal de specialitate” în sensul acestui cod.

 

CAPITOLUL 9

Radiocomunicaţii

 

            Fără a aduce atingere dreptului Administraţiei de a impune cerinţe mai mari decât cele specificate aici, navele cu destinaţie specială trebuie să respecte cerinţele pentru navele de marfă din capitolul IV al Convenţiei SOLAS.

 

CAPITOLUL 10

Siguranţa navigaţiei

 

            Toate navele cu destinaţie specială trebuie să corespundă prevederilor capitolului V din Convenţia SOLAS.

 

CAPITOLUL 11

Securitate

 

Toate navele cu destinaţie specială trebuie să corespundă prevederilor capitolului XI-2 din Convenţia SOLAS.

 

ANEXĂ

 

FORMULAR DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ PENTRU NAVE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

Acest certificat trebuie suplimentat cu Lista echipamentului (Formular SPS).

CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ PENTRU NAVE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

(Sigiliul oficial)

(Statul)

 

Eliberat în virtutea prevederilor

CODULUI DE SIGURANŢĂ DIN 2008 PENTRU NAVE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

aşa cum a fost adoptat prin Rezoluţia MSC.266(84)

din împuternicirea Guvernului

(numele statului)

de către

(persoana sau organizaţia autorizată)

 

Caracteristicile navei*

Numele navei.........................................................................................................

Numărul sau literele distinctive ....................................................................................


*Alternativ, caracteristicile navei pot fi scrise pe orizontală în casete.

 

Portul de înmatriculare ..............................................................................................

Tonajul boit ..........................................................................................................

Zonele maritime în care nava este certificată să opereze (regula IV/2 din Convenţia SOLAS)...............................................

Numărul IMO .......................................................................................................

Destinaţia specială a navei ........................................................................................

Data la care s-a pus chila sau nava a fost într-un stadiu similar de construcţie sau, când este cazul, data la care s-au început lucrările pentru o conversie sau o transformare sau modificare cu caracter major...............................................................

Se certifică prin prezentul că:

1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele paragrafului 1.6 din Cod.

2 În urma inspecţiei s-a constatat că:

2.1 nava a respectat prevederile Codului cu privire la:

.1 structură, maşini principale şi auxiliare, căldări şi alte recipiente sub presiune; şi .2 dispunerea şi detaliile privind compartimentarea etanşă la apă;

2.2 nava a respectat prevederile Codului cu privire la protecţia constructivă contra incendiilor, la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi la planurile de combatere a incendiilor;

2.3 mijloacele de salvare şi echipamentul bărcilor de salvare, plutelor de salvare şi al bărcilor de urgenţă au fost prevăzute în conformitate cu prevederile Codului;

2.4 nava a fost dotată cu un aparat de lansare a bandulei şi cu instalaţii radio folosite pe mijloacele de salvare în conformitate cu prevederile Codului;

2.5 nava a respectat prevederilor Codului în ceea ce priveşte instalaţiile radio;

2.6 funcţionarea instalaţiilor radio folosite pe mijloacele de salvare a fost în conformitate cu prevederile Codului;

2.7 nava a respectat prevederile Codului în ceea ce priveşte echipamentul de navigaţie de la bordul navei, mijloacele de îmbarcare pentru piloţi şi publicaţiile maritime;

2.8 nava a fost dotată cu lumini, figuri, mijloace de producere semnale sonore şi semnale de alertare pentru cazurile de sinistru, în conformitate cu prevederile Codului şi cu Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare, în vigoare;

2.9 din toate celelalte puncte de vedere nava a fost în conformitate cu prevederile relevante ale Codului.

3 S-a eliberat/nu s-a eliberat* un Certificat de scutire.

4 Navei i s-au eliberat/nu i s-au eliberat* certificate în temeiul Convenţiei SOLAS, aşa cum a fost amendată. Prezentul certificat este valabil până la ........................................

Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat (uz/şl/aaaa).................

Eliberat la ..............................................................................................................................................................................

                                    (locul de eliberare a certificatului)

 

............................

(data eliberării)

........................................................................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate să elibereze certificatul)

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii care a eliberat certificatul, după caz)


* Se elimină după caz.

 

ATESTAREA INSPECŢIILOR ANUALE EFECTUATE LA CORP, MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE MENŢIONATE ÎN SECŢIUNEA 2.1 DIN ACEST CERTIFICAT

 

            Se certifică prin prezentul că nava a fost inspectată în conformitate cu paragraful 1.6 din Cod şi s-a constatat că ea corespundea prevederilor relevante din Cod.

 

Inspecţia anuală:

Semnat ..................................................................................

                 (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .............................................

Data ...............................................

 

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală:

Semnat ..................................................................................

                 (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .............................................

Data ...............................................

 

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală:

Semnat ..................................................................................

                 (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .............................................

Data ...............................................

 

 

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală:

Semnat ..................................................................................

                 (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .............................................

Data ...............................................

 

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

ATESTAREA INSPECŢIILOR ANUALE ŞI PERIODICE EFECTUATE LA MIJLOACELE DE SALVARE ŞI ALTE ECHIPAMENTE MENŢIONATE

ÎN SECŢIUNILE 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 ŞI 2.9 DIN ACEST CERTIFICAT

 

            Se certifică prin prezentul că nava a fost inspectată în conformitate cu paragraful 1.6 din Cod şi s-a constatat că ea corespundea prevederilor relevante din Cod.

 

Inspecţia anuală:

Semnat ..................................................................................

                 (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .............................................

Data ...............................................

 

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală/periodică*:

Semnat ..................................................................................

                 (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .............................................

Data ...............................................

 

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală/periodică*:

Semnat ..................................................................................

                 (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .............................................

Data ...............................................

 

 

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală:

Semnat ..................................................................................

                 (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .............................................

Data ...............................................

 

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 


* Se elimină după caz.

 

ATESTAREA INSPECŢIILOR PERIODICE EFECTUATE LA INSTALAŢIILE RADIO MENŢIONATE ÎN SECŢIUNEA 2.5 DIN ACEST CERTIFICAT

 

            Se certifică prin prezentul că nava a fost inspectată în conformitate cu paragraful 1.6 din Cod şi s-a constatat că ea corespundea prevederilor relevante din Cod.

 

Inspecţia periodică:

Semnat ..................................................................................

                 (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .............................................

Data ...............................................

 

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia periodică:

Semnat ..................................................................................

                 (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .............................................

Data ...............................................

 

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia periodică:

Semnat ..................................................................................

                 (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .............................................

Data ...............................................

 

 

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia periodică:

Semnat ..................................................................................

                 (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .............................................

Data ...............................................

 

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

APROBARE PENTRU EXTINDEREA VALABILITĂŢII ACESTUI CERTIFICAT

 

            Nava corespundea prevederilor relevante din Cod şi, în conformitate cu paragraful 1.7.3, acest certificat este acceptat ca fiind valabil până la ..................................................................................

 

 

Semnat ..................................................................................

                 (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .............................................

Data ...............................................

 

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

APENDICE

 

LISTA

echipamentului pentru Certificatul de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială (Formular SPS)

 

            Aceasta listă trebuie să fie permanent ataşată la Certificatul de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială.

 

LISTA ECHIPAMENTULUI PENTRU CONFORMITATE CU CODUL DE SIGURANŢĂ PENTRU NAVE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

 

1 Caracteristicile navei

Numele navei .........................................................................

Numărul sau literele distinctive ............................................................

Numărul persoanelor de la bord (inclusiv pasagerii) pentru care este autorizată să le transporte .............................................

Numărul minim de persoane de la bord având calificările necesare pentru a opera instalaţiile radio ........................................

2 Detalii privind mijloacele de salvare

 

1

Numărul total al persoanelor pentru care sunt prevăzute mijloace de salvare

............................................................

 

 

Babord

Tribord

2

Numărul total de bărci de salvare

........................................

........................................

2.1

Numărul total de persoane ce pot fi preluate de acestea

........................................

........................................

2.2

Numărul de bărci de salvare parţial închise (regula 111/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.6)

........................................

........................................

2.3

Numărul de bărci de salvare cu redresare automată parţial închise (regula 111/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.8)

........................................

........................................

2.4

Numărul de bărci de salvare total închise (regula 111/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.9)

........................................

........................................

2.5

Alte bărci de salvare

........................................

........................................

2.5.1

Numărul

........................................

........................................

2.5.2

Tipul

........................................

........................................

 

3

Numărul de bărci de salvare cu motor (incluse în numărul total al bărcilor de salvare arătat mai sus)

............................................................

3.1

Numărul de bărci de salvare dotate cu proiectoare

............................................................

 

 

 

4

Numărul de bărci de urgenţă

............................................................

4.1

Numărul de bărci care sunt incluse în numărul total de bărci de salvare arătat mai sus

............................................................

 

 

 

5

Plute de salvare

............................................................

5.1

Cele pentru care sunt cerute dispozitive de lansare la apă aprobate

............................................................

5.1.1

Numărul de plute de salvare

............................................................

5.1.2

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

............................................................

5.2

Cele pentru care nu se cer dispozitive de lansare la apă aprobate

............................................................

5.2.1

Numărul de plute de salvare

............................................................

5.2.2

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

............................................................

 

 

 

6

Aparate plutitoare

............................................................

6.1

Numărul de aparate

............................................................

6.2

Numărul de persoane care pot fi susţinute

............................................................

 

 

 

7

Numărul de colaci de salvare

............................................................

 

 

 

8

Numărul de veste de salvare ...........................................

............................................................

 

 

 

9

Costume hidrotermice ...........................................

............................................................

9.1

Numărul total ...........................................

............................................................

9.2

Numărul de costume care corespund cerinţelor pentru vestele de salvare ...........................................

............................................................

 

 

 

10

Numărul de mijloace de protecţie termică* ...........................................

............................................................

 

 

 

11

Instalaţii radio utilizate pe mijloacele de salvare ...........................................

............................................................

11.1

Numărul de transpondere radar ...........................................

............................................................

11.2

Numărul de aparate radiotelefonice VHF de emisie-recepţie ...........................................

............................................................


* Excluzând cele cerute prin Codul LSA, paragrafele 4.1.5.1.24,4.4.8.31 şi 5.1.2.2.13.

 

            3 Detalii privind instalaţiile radio

 

1.

Articolul

Existent la bord

 

Sisteme primare

............................................................

1.1

Instalaţie radio VHF

............................................................

1.1.1

Procesor ASN

............................................................

1.1.2

Receptor de veghe ASN

............................................................

1.1.3

Radiotelefonie

............................................................

 

 

 

1.2

Instalaţie radio MF

............................................................

1.2.1

Procesor ASN

............................................................

1.2.2

Receptor de veghe ASN

............................................................

1.2.3

Radiotelefonie

............................................................

 

 

 

1.3

Instalaţie radio MF/HF

............................................................

1.3.1

Procesor ASN

............................................................

1.3.2

Receptor de veghe ASN

............................................................

1.3.3

Radiotelefonie

............................................................

1.3.4

Radiotelegrafie cu imprimare directă

............................................................

 

 

 

1.4

Staţie de comunicaţii navă-uscat INMARSAT

............................................................

 

 

 

2

Mijloace secundare de alarmare

............................................................

 

 

 

3

Echipamente pentru recepţionarea informaţiilor privind siguranţa maritimă

............................................................

3.1

Receptor NAVTEX

............................................................

3.2

Receptor AGG

............................................................

3.3

Receptor radiotelegrafie HF cu imprimare directă

............................................................

 

 

 

4

Radiobalize pentru localizarea sinistrelor prin satelit

............................................................

4.1

COSPAS - SARSAT

............................................................

4.2

INMARSAT

............................................................

 

 

 

5

Radiobalize pentru localizarea sinistrelor VHF

............................................................

 

 

 

 6

Transponder radar naval

............................................................

 

4 Metode folosite pentru a asigura disponibilitatea instalaţiilor radio (regulile IV/15.6 şi 15.7 din Convenţia SOLAS)

4.1 Dublarea echipamentului..................................................................................................................................................

4.2 întreţinerea la ţărm..........................................................................................................................................................

4.3 Capacitatea de întreţinere pe mare ................................................................................................................................

5 Detalii privind sistemele şi echipamentul de navigaţie

Articolul

1.1 Compas magnetic standard*.....................................................................

1.2 Compas magnetic de rezervă*.....................................................................

1.3 Girocompas*.....................................................................

1.4 Repetitor de drum al girocompasului*.....................................................................

1.5 Repetitor de relevmente al girocompasului*.....................................................................

1.6 Sistem de control al direcţiei de deplasare a navei sau sistem de control privind urmărirea drumului navei*...................................................................................................

1.7 Disc de relevmente sau dispozitiv magnetic pentru relevmente*.........................................

1.8 Mijloace de corectare a drumului navei şi relevmentelor luate ............................................

1.9 Dispozitiv pentru transmiterea informaţiei de drum (THD)*................................................

2.1 Hărţi maritime/sistem de afişare electronică a hărţilor electronice şi informaţiilor (ECDIS)**..........................................

2.2 Dispozitive de rezervă pentru ECDIS..............................................................................................................................

2.3 Publicaţii nautice .............................................................................................................................................................

2.4 Dispozitive de rezervă pentru publicaţii nautice electronice .............................................................................................

3.1 Receptor pentru sistemul mondial de navigaţie prin satelit/sistem terestru de radionavigaţie*. **..........................................................................................................................

3.2 Radar în 9 GHz*...............................................................................................................................................................

3.3 Radar secundar (3 GHz/9 GHz**)*.....................................................................................................................................

3.4 Sistem radar cu trasare automată (ARPA)*....................................................................................................................

3.5 Echipament de urmărire automată*.................................................................................................................................

3.6 Al doilea echipament de urmărire automată*...................................................................................................................

3.7 Echipament electronic de trasare*...................................................................................................................................

4 Sistem automat de identificare (AIS)..................................................................................................................................

5.1 înregistrator de date privind voiajul (VDR)**......................................................................................................................

5.2 înregistrator simplificat de date privind voiajul (S-VDR)**................................................................................................

6.1 Dispozitiv pentru măsurarea vitezei şi distanţei (prin apă)*............................................................................................

6.2 Dispozitiv pentru măsurarea vitezei şi distanţei (faţă de fundul mării în direcţie înainte şi transversală)*.........................................................................................................................................

6.3 Sondă ultrason*..............................................................................................................................................................

7.1 Indicatoare ale unghiului cârmei, împingerii, sensului de rotaţie, pasului elicei şi regimului de funcţionare*..............................................................................................................................

7.2 Indicator viteză de giraţie*................................................................................................................................................

8 Sistem de recepţie acustică*................................................................................................................................................

9 Telefon de comunicare cu postul de guvernare de avarie*....................................................................................................

10 Lampă de semnalizare de zi*............................................................................................................................................

11 Reflector radar*................................................................................................................................................................

12 Codul internaţional de semnale ........................................................................................................................................

13 Manual IAMSAR, volumul III............................................................................................................................................


* Alte mijloace care respectă această cerinţă sunt permise în temeiul regulii V/19. Dacă sunt utilizate alte mijloace, acestea trebuie să fie specificate.

** Se elimină după caz.

 

Se certifică prin prezenta că această listă este corectă din toate punctele de vedere.

Eliberată la .................................................

                        (locul de eliberare a listei)

 

..............................................................................................................................

(data eliberării)

..............................................................................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate legal să elibereze lista)

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii care a eliberat lista, după caz)

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSG.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 360.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Radu Liviu Horumbă se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Turkmenistan.

Art. 2. - Domnul Radu Liviu Horumbă îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 380.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 59

din 11 februarie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) lin iuta a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Alexandru Savici Radivoi în Dosarul nr. 6.987/55/2010 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr.376D/2013.

La apelul nominal se prezintă, personal, autorul excepţiei. Lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate.

Acesta învederează Curţii faptul că, deşi prin încheierea de sesizare a fost invocată neconstituţionalitatea Legii nr. 146/1997 în integralitatea sa, de fapt, critica sa vizează numai neconstituţionalitatea art. 3 al acestui act normativ. În acest sens, susţine că prin notele scrise depuse la dosarul instanţei de contencios constituţional a adus precizări şi completări faţă de criticile iniţiale formulate în cuprinsul excepţiei de neconstituţionalitate. Astfel, arată că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale şi contravin art. 16 din Constituţie, prin faptul că dispun doar taxarea cererii reconvenţionale, şi nu a ambelor cereri, la valoarea acestora, ceea ce constituie o evidentă discriminare şi un tratament inegal.

Totodată, distinct de excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 146/1997, autorul excepţiei invocă şi neconstituţionalitatea încheierilor de şedinţă din data de 20 martie 2013 şi, respectiv, a celei din 18 decembrie 2013, pronunţate de Judecătoria Arad, întrucât acestea, în opinia sa, generează un tratament inechitabil şi discriminatoriu al părţilor din proces.

Aşa fiind, solicită admiterea excepţiilor de neconstituţionalitate formulate şi depune, în acest sens, note scrise la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997. Referitor la invocarea neconstituţionalităţii încheierilor de şedinţă menţionate de autorul excepţiei, apreciază că o atare sesizare nu este de competenţa Curţii Constituţionale şi, în consecinţă, solicită respingerea acesteia ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 22 mai 2013, pronunţată în Dosarul nr. 6.987/55/2010, Judecătoria Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele Judiciare de timbru. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Alexandru Savici Radivoi cu ocazia examinării acţiunii civile formulate de reclamanta Violeta-Mărioara Bătrînuţ (fostă Savici) şi a cererii reconvenţionale formulate de pârâtul Alexandru Savici Radivoi, ambele într-o cauză având ca obiect sistarea comunităţii matrimoniale de bunuri.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prin aplicarea prevederilor legale criticate se instituie, în cazul partajului, o “situaţie de inegalitate între partea reclamantă, care pretinde un drept evaluabil în bani, fără a-l taxa la valoare, şi partea pârâtă care, pentru a-şi exercita dreptul la apărare pe cale reconvenţională faţă de dreptul pretins, este obligată să taxeze cererea la valoare.”

Judecătoria Arad - Secţia civilă, exprimându-şi opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, reţine că, deşi autorul excepţiei a invocat neconstituţionalitatea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în integralitatea sa, în realitate, însă, excepţia vizează prevederile art. 3 lit. c) din acest act normativ.

În acest sens, instanţa apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, iar prevederile de lege criticate sunt conforme cu art. 16 alin. (1) din Constituţie, dat fiind că ele se aplică tuturor celor aflaţi în ipoteza normei respective. Or, încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării poate exista doar atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cauze egale, fără a exista o motivare obiectivă şi rezonabilă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru este neîntemeiată. Astfel, precizează că actul normativ criticata mai fost supus controlului de constituţionalitate, în numeroase rânduri, în acest sens fiind, de exemplu, deciziile nr. 1.617 din 16 decembrie 2010, nr. 410 din 2011 sau nr. 951/2012, prin care Curtea a respins excepţiile de neconstituţionalitate invocate.

În raport cu critica formulată, arată că nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţii judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de actul de justiţie. Regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind expres stabilite de legiuitor. Pe de altă parte, Guvernul arată că prevederile de lege criticate se aplică tuturor persoanelor ce intră sub incidenţa normelor legale criticate, fără discriminare. Or, încălcarea principiului egalităţii poate fi invocată numai atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cauze identice, fără o argumentaţie juridică pertinentă. Mai mult, apreciază că în susţinerea acestui punct de vedere sunt şi dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora “nimeni nu este mai presus de lege”, astfel încât tuturor cetăţenilor le sunt aplicate aceleaşi prevederi legale, nediscriminatoriu.

Avocatul Poporului reţine că, din examinarea argumentelor de neconstituţionalitate şi a încheierii de sesizare a Curţii Constituţionale, se constată că, în realitate, excepţia de neconstituţionalitate are ca obiect prevederile art. 3 lit. c) ultima liniuţă din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare. În acest context, arată că nu poate fi reţinută contrarietatea faţă de art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece textul de lege criticat, instituind taxarea cererilor de partaj cu un procent fix de 3% din valoarea masei partajabile, nu face nicio diferenţiere între contribuabilii care trebuie să achite taxa de timbru. Arată că, în acest sens, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat, exemplu fiind deciziile nr. 1.246/2011, nr. 197/2012 sau nr. 648/2012.

De altfel, Avocatul Poporului apreciază că, în fapt, critica de neconstituţionalitate nu vizează textul de lege dedus controlului, ci interpretarea şi aplicarea acestuia la cazul concret, decurgând din succesiunea în timp a actelor normative prin care a fost modificat cuantumul taxei de timbru în materia cererilor de partaj.

În ceea ce priveşte refuzul judecătorilor de a taxa la valoare cererea de partaj a reclamantei, apreciază că acest aspect excedează controlului Curţii Constituţionale, stabilirea cuantumului taxelor de timbru fiind de competenţa instanţei de judecată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi art. 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat de autorul excepţiei şi reţinut prin dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Din examinarea încheierii de sesizare, Curtea constată că obiectul acţiunii principale este o cerere privind partajul bunurilor comune între soţi. Având în vedere obiectul acţiunii şi argumentele invocate în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, deşi autorul acesteia invocă neconstituţionalitatea Legii nr. 146/1997, în integralitatea sa, în realitate, obiectul excepţiei îl constituie prevederile art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din acest act normativ, care au următorul cuprins:

- Art. 3: ,Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel: [...]

c) cereri pentru: [...]

- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile.

Separat de această taxă, dacă părţile contestă bunurile de împărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată în condiţiile art. 2alin. (1),”

Ca atare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, asupra căruia Curtea urmează a se pronunţa îl constituie prevederile art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Ulterior sesizării Curţii Constituţionale, Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a fost abrogată prin art. 58 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013.

În legătură cu examinarea unor texte de lege ce nu mai sunt în vigoare, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, nuanţând interpretarea sintagmei “În vigoare” din cuprinsul art. 29 din Legea nr. 47/1992, text care circumstanţiază controlul de constituţionalitate numai la legile şi ordonanţele în vigoare, Curtea Constituţională a reţinut că acest control vizează “dispoziţiile aplicabile cauzei, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare”, dar ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. O astfel de soluţie a fost justificată prin faptul că, deşi abrogată, „legea civilă poate ultraactiva în unele situaţii, potrivit principiului «tempus regit actum».

Aşa fiind, Curtea este competentă şi urmează a se pronunţa asupra prevederilor de lege cu care a fost sesizată, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare, ele continuând să îşi producă efectele în cauza concretă dedusă judecăţii.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora “Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în cauză, instanţa de judecată a învederat autorului excepţiei să timbreze cererea reconvenţională la valoarea şi, respectiv, cota de contribuţie contestată. În acest context, acesta susţine că prin aplicarea Legii nr. 146/1997 se aduce atingere principiului constituţional potrivit căruia cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, deoarece reglementarea legală criticată instituie, în cazul partajului, o situaţie de inegalitate între partea reclamantă, care pretinde un drept evaluabil în bani, fără a-l taxa la valoare, şi partea pârâtă care, pentru a-şi exercita dreptul de apărare pe cale reconvenţională faţă de dreptul pretins, este obligată Să taxeze cererea la valoare.

Faţă de critica formulată, Curtea reţine că, potrivit art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997, cererile care vizează partajul se taxează cu 3% la valoarea masei partajabile. Separat de această taxă, dacă părţile contestă bunurile de împărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată în condiţiile art. 2 alin. (1) din actul normativ menţionat, determinarea taxei judiciare de timbru aparţinând instanţei de judecată.

Astfel, în cadrul procesului civil, dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, pretenţii ce derivă din acelaşi raport juridic sau strâns legate de acesta, poate să formuleze cerere reconvenţională, aceasta fiind considerată ca un mijloc de valorificare a unui drept propriu de către pârât împotriva reclamantului. Aşa cum s-a statuat în jurisprudenţa instanţei de contencios constituţional, concretizată, de exemplu, prin Decizia nr. 1.039 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 21 septembrie 2011, procedura de stabilire a taxei de timbru în cazul cererii reconvenţionale este aceeaşi cu cea aplicabilă cererii principale, nu însă şi cuantumul taxei, care se calculează în funcţie de valoarea pretinsă prin cererea reconvenţională.

În consecinţă, Curtea apreciază că, prin reglementarea cuprinsă în textul de lege criticat, legiuitorul nu a înţeles să stabilească un tratament discriminatoriu, ci un regim legal diferit, impus de existenţa unor situaţii procesuale diferite, fiind, astfel, timbru fixe sau calculate la valoare, în funcţie de obiectul legitimă opţiunea legiuitorului de a impune taxe judiciare de litigiului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexandru Savici Radivoi în Dosarul nr. 6.987/55/2010 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Arad - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 11 februarie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL DE INTEGRITATE

 

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008

 

Având în vedere dispoziţiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând act de faptul că a fost urmată procedura prevăzută de art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, nefiind înregistrate propuneri, sugestii sau opinii cu privire la actul normativ a cărui modificare se supune dezbaterii publice,

analizând Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate În cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi constatând că acesta necesită unele modificări şi completări ca efect al evenimentelor legislative intervenite,

în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional de Integritate adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1 . - Concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza normelor procedurale instituite prin prezentul regulament.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Concursul/Examenul se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu principiile:

a) accesului liber, în limitele condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) competiţiei deschise;

c) profesionalismului;

d) egalităţii de şanse;

e) transparenţei.”

3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Naţional de Integritate,

Cynthia Carmen Curt

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 2.

 

ANEXA

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

- Model –

 

Subsemnatul/Subsemnata, .................................................. având C.N.P. .................... cetăţean român, fiul/fiica lui .............. şi al/a  .................................... născut/născută la data de ........./....../..... în localitatea  ................................................................, domiciliat/domiciliată în .................................................................. adresa completă ........................................................, legitimat/legitimată cu CI/BI seria ....... nr. ............., eliberată/eliberat de ................................. la data de ...............................,

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a prevederilor Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:

- nu fac şi nici nu am făcut parte în ultimii 3 ani din niciun partid politic, nicio formaţiune sau alianţă politică;

- nu am fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990;

- nu am fost şi nu sunt lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii;

- nu am fost destituit dintr-o funcţie publică şi nici nu mi-a încetat contractul individual de muncă, pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani.

Dau această declaraţie şi o susţin.

 

Data ...../...../.....

Semnătura

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.